CPU列表

下面是图表中所有CPU类型的字母列表。单击特定的处理器名称将会带您进入它出现的图表,并为您高亮显示它。单CPU系统多CPU系统的结果分别列出。

单 CPU 系统

CPU 名称
CPU 跑分结果
(越高越好)
整体排名
(越低越好)
CPU 性价比
(越高越好)
价格
(USD)
AArch64 rev 0 (aarch64) 2334 1594 NA NA
AArch64 rev 1 (aarch64) 2325 1595 NA NA
AArch64 rev 2 (aarch64) 1937 1796 NA NA
AArch64 rev 4 (aarch64) 1668 1958 NA NA
AC8257V/WAB 693 2711 NA NA
AMD 3015e 2678 1464 NA NA
AMD 3020e 2639 1474 NA NA
AMD 4700S 17756 218 NA NA
AMD A10 Micro-6700T APU 1291 2198 NA NA
AMD A10 PRO-7350B APU 1910 1811 NA NA
AMD A10 PRO-7800B APU 3194 1293 NA NA
AMD A10 PRO-7850B APU 3406 1231 23.01 $148.02
AMD A10-4600M APU 1900 1824 19.19 $98.99
AMD A10-4655M APU 1591 2018 NA NA
AMD A10-4657M APU 1759 1903 NA NA
AMD A10-5700 APU 2747 1442 45.82 $59.95*
AMD A10-5745M APU 1716 1919 NA NA
AMD A10-5750M APU 1857 1848 19.99 $92.86*
AMD A10-5757M APU 1997 1769 NA NA
AMD A10-5800B APU 2897 1392 64.4 $44.99*
AMD A10-5800K APU 2931 1382 10.39 $282.24*
AMD A10-6700 APU 3127 1319 27.91 $112.02
AMD A10-6700T APU 2224 1647 15.07 $147.61*
AMD A10-6790K APU 2936 1378 29.37 $99.95*
AMD A10-6800B APU 2824 1418 22.06 $128.02
AMD A10-6800K APU 3145 1311 9.18 $342.77
AMD A10-7300 APU 1680 1945 NA NA
AMD A10-7400P 2096 1712 NA NA
AMD A10-7700K APU 3133 1317 17.41 $179.95*
AMD A10-7800 APU 3124 1322 20.84 $149.86*
AMD A10-7850K APU 3415 1228 5.45 $626.64
AMD A10-7860K 3280 1266 21.87 $149.95*
AMD A10-7870K 3501 1211 15.42 $226.99*
AMD A10-7890K 3535 1204 29.41 $120.2*
AMD A10-8700P 2236 1638 NA NA
AMD A10-8750 3299 1257 NA NA
AMD A10-8850 3525 1208 NA NA
AMD A10-9600P 2228 1644 NA NA
AMD A10-9620P 2529 1509 NA NA
AMD A10-9630P 2947 1371 NA NA
AMD A10-9700 3492 1213 29.1 $119.99
AMD A10-9700E 3151 1309 14.72 $214.03*
AMD A12-9700P 2360 1578 NA NA
AMD A12-9720P 2618 1485 NA NA
AMD A12-9730P 3172 1298 NA NA
AMD A12-9800 3175 1297 22.96 $138.24*
AMD A12-9800E 3410 1229 11.48 $296.96
AMD A4 Micro-6400T APU 1004 2428 NA NA
AMD A4 PRO-3340B 1706 1925 NA NA
AMD A4 PRO-7300B APU 1481 2080 NA NA
AMD A4 PRO-7350B 1024 2411 NA NA
AMD A4-1200 APU 445 2949 NA NA
AMD A4-1250 APU 440 2953 NA NA
AMD A4-3300 APU 961 2476 53.36 $18
AMD A4-3300M APU 686 2719 22.86 $29.99*
AMD A4-3305M APU 807 2598 38.78 $20.81*
AMD A4-3310MX APU 785 2620 NA NA
AMD A4-3320M APU 837 2573 21.46 $39
AMD A4-3330MX APU 681 2723 NA NA
AMD A4-3400 APU 1031 2405 13.23 $77.95
AMD A4-3420 APU 1052 2387 84.2 $12.5*
AMD A4-4000 APU 1148 2307 8.21 $139.84*
AMD A4-4020 APU 1214 2261 13.34 $91*
AMD A4-4300M APU 1040 2396 34.83 $29.86
AMD A4-4355M APU 816 2590 NA NA
AMD A4-5000 APU 1279 2207 NA NA
AMD A4-5050 APU 1328 2168 NA NA
AMD A4-5100 APU 1346 2152 NA NA
AMD A4-5150M APU 1129 2322 NA NA
AMD A4-5300 APU 1318 2181 48.91 $26.95*
AMD A4-5300B APU 1221 2254 47.04 $25.95*
AMD A4-6210 APU 1460 2091 NA NA
AMD A4-6250J APU 1685 1943 NA NA
AMD A4-6300 APU 1407 2120 17.84 $78.9*
AMD A4-6300B APU 1328 2169 47.51 $27.95*
AMD A4-6320 APU 1563 2030 22.34 $69.99*
AMD A4-7210 APU 1646 1973 NA NA
AMD A4-7300 APU 1500 2068 10.72 $139.95*
AMD A4-9120 1257 2226 NA NA
AMD A4-9120C 766 2641 NA NA
AMD A4-9120e 896 2532 NA NA
AMD A4-9125 1223 2252 NA NA
AMD A6 Micro-6500T APU 1146 2309 NA NA
AMD A6 PRO-7050B APU 1015 2419 NA NA
AMD A6 PRO-7400B 1555 2035 NA NA
AMD A6-1450 APU 1033 2404 NA NA
AMD A6-3400M APU 1179 2288 40.66 $29*
AMD A6-3410MX APU 1209 2264 303.03 $3.99*
AMD A6-3420M APU 1254 2229 NA NA
AMD A6-3430MX APU 1331 2164 NA NA
AMD A6-3500 APU 1387 2133 19.32 $71.79
AMD A6-3600 APU 1636 1982 65.56 $24.95*
AMD A6-3620 APU 1741 1909 77.4 $22.49*
AMD A6-3650 APU 2014 1761 13.52 $149
AMD A6-3670 APU 2040 1744 3.34 $610*
AMD A6-4400M APU 995 2436 36.86 $27*
AMD A6-4455M APU 783 2627 NA NA
AMD A6-5200 APU 1645 1976 NA NA
AMD A6-5345M APU 1122 2328 NA NA
AMD A6-5350M APU 1078 2366 32.54 $33.12
AMD A6-5357M APU 1260 2222 NA NA
AMD A6-5400B APU 1412 2113 48.8 $28.94*
AMD A6-5400K APU 1249 2230 24.01 $52.02
AMD A6-6310 APU 1693 1935 NA NA
AMD A6-6400B APU 1616 2003 NA NA
AMD A6-6400K APU 1426 2107 35.7 $39.95*
AMD A6-6420B APU 1550 2036 NA NA
AMD A6-6420K APU 1538 2046 10.26 $149.99*
AMD A6-7000 1010 2425 NA NA
AMD A6-7310 APU 1698 1931 NA NA
AMD A6-7400K APU 1581 2021 7.91 $199.99
AMD A6-7470K 1744 1907 14.54 $120*
AMD A6-7480 1895 1828 43.07 $43.99*
AMD A6-8500P 1452 2093 NA NA
AMD A6-8550 1604 2010 NA NA
AMD A6-9200 1062 2381 NA NA
AMD A6-9210 1167 2296 NA NA
AMD A6-9220 1240 2238 NA NA
AMD A6-9220C 1208 2265 NA NA
AMD A6-9220e 959 2480 NA NA
AMD A6-9225 1342 2155 NA NA
AMD A6-9230 1279 2205 NA NA
AMD A6-9400 2717 1450 NA NA
AMD A6-9500 1842 1861 14.5 $127
AMD A6-9500E 1841 1862 11.95 $154
AMD A8 PRO-7150B APU 1569 2028 NA NA
AMD A8 PRO-7600B APU 2593 1493 NA NA
AMD A8-3500M APU 1232 2248 20.56 $59.95
AMD A8-3510MX APU 1483 2077 19.24 $77.11*
AMD A8-3520M APU 1424 2110 25.89 $55*
AMD A8-3530MX APU 1477 2082 NA NA
AMD A8-3550MX APU 1579 2023 NA NA
AMD A8-3800 APU 1882 1836 17.12 $109.95*
AMD A8-3820 APU 2019 1756 44.91 $44.95*
AMD A8-3850 APU 2124 1699 16.8 $126.41*
AMD A8-3870K APU 2339 1591 13.99 $167.16*
AMD A8-4500M APU 1650 1969 23.59 $69.95*
AMD A8-4555M APU 1316 2183 NA NA
AMD A8-5500 APU 2562 1505 43.47 $58.95*
AMD A8-5500B APU 2663 1466 54.3 $49.04
AMD A8-5545M APU 1536 2049 NA NA
AMD A8-5550M APU 1885 1834 NA NA
AMD A8-5557M APU 1719 1917 NA NA
AMD A8-5600K APU 2772 1433 55.49 $49.95*
AMD A8-6410 APU 1768 1898 NA NA
AMD A8-6500 APU 2754 1438 33.17 $83.04
AMD A8-6500B APU 2789 1423 55.84 $49.95*
AMD A8-6500T APU 1816 1873 30.29 $59.95*
AMD A8-6600K APU 2978 1359 30.08 $99*
AMD A8-7050 1129 2323 NA NA
AMD A8-7100 APU 1677 1952 NA NA
AMD A8-7200P 2156 1684 NA NA
AMD A8-7410 APU 1801 1878 NA NA
AMD A8-7500 3878 1134 NA NA
AMD A8-7600 APU 3217 1289 45.83 $70.19*
AMD A8-7650K 2925 1386 19.67 $148.68*
AMD A8-7670K 3028 1346 33.66 $89.95*
AMD A8-7680 3531 1207 70.5 $50.08*
AMD A8-8600P 2231 1639 NA NA
AMD A8-8650 2774 1432 NA NA
AMD A8-9600 3294 1259 28.16 $116.99*
AMD A9-9400 1407 2121 NA NA
AMD A9-9410 1517 2055 NA NA
AMD A9-9420 1525 2051 NA NA
AMD A9-9420e 1096 2347 NA NA
AMD A9-9425 1546 2042 NA NA
AMD A9-9430 1678 1949 NA NA
AMD A9-9820 3662 1181 NA NA
AMD Athlon 1500+ 191 3268 NA NA
AMD Athlon 1640B 412 2981 8.23 $50*
AMD Athlon 200GE 4170 1086 53.56 $77.86*
AMD Athlon 220GE 4538 1026 21.59 $210.24
AMD Athlon 240GE 4634 1017 20.97 $221*
AMD Athlon 2650e 274 3154 14.43 $19*
AMD Athlon 2800+ 291 3130 2.65 $109.95*
AMD Athlon 2850e 333 3077 NA NA
AMD Athlon 3000G 4454 1041 81 $54.99*
AMD Athlon 300GE 4905 983 NA NA
AMD Athlon 300U 4030 1112 NA NA
AMD Athlon 5000 Dual-Core 796 2607 7.24 $109.95
AMD Athlon 5150 APU 1380 2140 13.96 $98.86*
AMD Athlon 5200 Dual-Core 734 2670 5.64 $129.95
AMD Athlon 5350 APU 1780 1891 13.69 $129.99
AMD Athlon 5370 APU 1857 1847 3.1 $598.68*
AMD Athlon 64 2000+ 154 3323 NA NA
AMD Athlon 64 2600+ 243 3196 NA NA
AMD Athlon 64 2800+ 295 3121 2.95 $99.99*
AMD Athlon 64 3000+ 303 3109 15.13 $20*
AMD Athlon 64 3100+ 484 2907 NA NA
AMD Athlon 64 3200+ 332 3079 2.21 $149.95*
AMD Athlon 64 3300+ 375 3023 NA NA
AMD Athlon 64 3400+ 375 3021 3.75 $99.95*
AMD Athlon 64 3500+ 366 3032 4.58 $79.95*
AMD Athlon 64 3700+ 394 2999 4.38 $89.95*
AMD Athlon 64 3800+ 292 3126 2.23 $131.01*
AMD Athlon 64 4000+ 321 3087 3.22 $99.95*
AMD Athlon 64 FX-55 404 2987 6.22 $65
AMD Athlon 64 FX-57 517 2879 NA NA
AMD Athlon 64 FX-59 465 2929 NA NA
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core 709 2692 NA NA
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core 943 2489 NA NA
AMD Athlon 64 FX-74 972 2461 1.95 $499.5*
AMD Athlon 64 X2 3800+ 566 2836 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3400+ 531 2866 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 660 2746 9.67 $68.25*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 624 2779 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ 621 2783 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 651 2752 5.92 $109.95*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 679 2728 2.27 $298.95*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 730 2673 2.09 $349.95*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 704 2699 4.69 $149.95*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 759 2647 2.29 $331.49*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 793 2611 13.22 $60*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 876 2542 16.52 $52.99*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 899 2528 8.39 $107.21*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ 797 2604 26.6 $29.95*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 922 2509 23.95 $38.5*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ 967 2465 3.87 $249.95*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2300 594 2806 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 573 2827 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-53 463 2932 1.57 $295.11*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-55 463 2933 8.02 $57.74*
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 577 2823 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 502 2893 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 525 2874 7.21 $72.74*
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 620 2785 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-60 465 2928 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-62 522 2876 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-64 621 2784 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-65 609 2792 20.4 $29.86*
AMD Athlon 64 X2 QL-66 641 2762 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-67 582 2818 NA NA
AMD Athlon 7450 Dual-Core 789 2616 NA NA
AMD Athlon 7550 Dual-Core 859 2557 57.47 $14.95*
AMD Athlon 7750 Dual-Core 916 2512 11.45 $79.99
AMD Athlon 7850 Dual-Core 956 2482 12.25 $78.05
AMD Athlon Dual Core 4050e 559 2847 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4450B 643 2761 20.73 $31*
AMD Athlon Dual Core 4450e 721 2684 49.82 $14.48*
AMD Athlon Dual Core 4850B 727 2677 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4850e 735 2668 18.85 $39*
AMD Athlon Dual Core 5000B 835 2576 8.79 $95*
AMD Athlon Dual Core 5050e 759 2646 12.65 $60*
AMD Athlon Dual Core 5200B 796 2605 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5400B 826 2580 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5600B 737 2665 NA NA
AMD Athlon Gold 3150U 4224 1076 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150G 7702 624 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150GE 7578 632 NA NA
AMD Athlon II 160u 358 3046 11.93 $29.99*
AMD Athlon II 170u 357 3048 14.86 $24*
AMD Athlon II Dual-Core M300 610 2791 NA NA
AMD Athlon II Dual-Core M320 679 2730 22.62 $30*
AMD Athlon II Dual-Core M340 676 2731 NA NA
AMD Athlon II N330 Dual-Core 665 2742 NA NA
AMD Athlon II N350 Dual-Core 767 2638 NA NA
AMD Athlon II N370 Dual-Core 899 2530 NA NA
AMD Athlon II Neo K125 302 3112 NA NA
AMD Athlon II Neo K145 298 3117 NA NA
AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core 343 3064 13.21 $25.99*
AMD Athlon II Neo K345 Dual-Core 527 2872 NA NA
AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core 436 2958 NA NA
AMD Athlon II P320 Dual-Core 651 2751 32.62 $19.95*
AMD Athlon II P340 Dual-Core 679 2727 17.01 $39.95
AMD Athlon II P360 Dual-Core 718 2687 35.99 $19.95
AMD Athlon II X2 210e 1105 2341 NA NA
AMD Athlon II X2 215 947 2487 32.69 $28.97*
AMD Athlon II X2 220 990 2446 40.94 $24.19
AMD Athlon II X2 235e 1040 2395 61.21 $16.99*
AMD Athlon II X2 240 872 2546 34.94 $24.95
AMD Athlon II X2 240e 962 2473 40.27 $23.89*
AMD Athlon II X2 245 1043 2394 76.17 $13.69*
AMD Athlon II X2 245e 1075 2367 12.88 $83.45*
AMD Athlon II X2 250 1056 2383 27.12 $38.95
AMD Athlon II X2 250e 1046 2391 13.64 $76.73*
AMD Athlon II X2 250u 604 2796 24.22 $24.95
AMD Athlon II X2 255 1137 2318 12.43 $91.44*
AMD Athlon II X2 260 1085 2358 57.27 $18.95*
AMD Athlon II X2 260u 663 2744 7.94 $83.44*
AMD Athlon II X2 265 1233 2247 14.88 $82.88*
AMD Athlon II X2 270 1238 2239 32.18 $38.48
AMD Athlon II X2 270u 675 2732 9.98 $67.67*
AMD Athlon II X2 280 1355 2149 17.62 $76.89*
AMD Athlon II X2 4300e 990 2445 NA NA
AMD Athlon II X2 4400e 1059 2382 NA NA
AMD Athlon II X2 4450e 867 2549 NA NA
AMD Athlon II X2 B22 1000 2432 38.55 $25.95*
AMD Athlon II X2 B24 1035 2401 42.96 $24.1
AMD Athlon II X2 B26 1245 2233 49.92 $24.95
AMD Athlon II X2 B28 1091 2352 27.97 $39.02
AMD Athlon II X3 400e 1320 2178 12.29 $107.43*
AMD Athlon II X3 405e 1331 2163 16.64 $79.99*
AMD Athlon II X3 415e 1441 2098 19.21 $75*
AMD Athlon II X3 420e 1495 2072 12.87 $116.15*
AMD Athlon II X3 425 1547 2041 57.31 $26.99*
AMD Athlon II X3 435 1664 1961 55.57 $29.95
AMD Athlon II X3 440 1692 1936 94.26 $17.95*
AMD Athlon II X3 445 1770 1895 89.88 $19.69*
AMD Athlon II X3 450 1756 1904 62.69 $28.01
AMD Athlon II X3 455 1820 1869 13.01 $139.95
AMD Athlon II X3 460 1890 1830 63.1 $29.95*
AMD Athlon II X4 553 2418 1555 NA NA
AMD Athlon II X4 555 2310 1598 NA NA
AMD Athlon II X4 559 2473 1530 NA NA
AMD Athlon II X4 600e 1711 1921 13.14 $130.23*
AMD Athlon II X4 605e 1771 1894 17.95 $98.68*
AMD Athlon II X4 610e 1864 1845 26.63 $69.99*
AMD Athlon II X4 615e 1904 1816 32.27 $59*
AMD Athlon II X4 620 1873 1841 34.09 $54.95
AMD Athlon II X4 630 2053 1734 42.73 $48.04
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 2072 1723 59.39 $34.89*
AMD Athlon II X4 635 2005 1765 33.44 $59.95
AMD Athlon II X4 638 Quad-Core 2026 1754 76.47 $26.49*
AMD Athlon II X4 640 2120 1700 33.11 $64.04
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core 2143 1689 26.84 $79.86*
AMD Athlon II X4 645 2213 1655 32.54 $68.02
AMD Athlon II X4 650 2390 1564 14.34 $166.6*
AMD Athlon II X4 651 Quad-Core 2338 1592 15.59 $149.95*
AMD Athlon II X4 655 2078 1718 NA NA
AMD Athlon L110 197 3256 NA NA
AMD Athlon LE-1600 412 2980 19.63 $21*
AMD Athlon LE-1620 421 2973 23.4 $18*
AMD Athlon LE-1640 430 2964 4.78 $89.95*
AMD Athlon LE-1660 416 2974 NA NA
AMD Athlon Neo MV-40 286 3138 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e 428 2966 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 476 2915 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335 487 2904 NA NA
AMD Athlon PRO 200GE 4139 1094 NA NA
AMD Athlon PRO 300GE 4337 1060 NA NA
AMD Athlon Silver 3050e 3010 1353 NA NA
AMD Athlon Silver 3050GE 4545 1025 NA NA
AMD Athlon Silver 3050U 3195 1292 NA NA
AMD Athlon Silver PRO 3125GE 4701 1009 NA NA
AMD Athlon TF-20 268 3161 NA NA
AMD Athlon TF-36 338 3066 NA NA
AMD Athlon X2 215 996 2435 NA NA
AMD Athlon X2 240 921 2510 NA NA
AMD Athlon X2 240e 1015 2418 NA NA
AMD Athlon X2 250 993 2439 NA NA
AMD Athlon X2 255 938 2493 NA NA
AMD Athlon X2 280 1327 2171 39.63 $33.49*
AMD Athlon X2 340 Dual Core 1319 2179 26.39 $49.99*
AMD Athlon X2 370K Dual Core 1504 2063 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 3250e 357 3047 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 6850e 564 2839 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 570 2830 9.5 $60*
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 591 2808 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 688 2716 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core L310 379 3018 NA NA
AMD Athlon X3 425 1516 2056 NA NA
AMD Athlon X3 435 1781 1889 18.65 $95.49*
AMD Athlon X3 440 1438 2100 16.35 $87.99*
AMD Athlon X3 455 1783 1888 NA NA
AMD Athlon X4 530 1786 1886 NA NA
AMD Athlon X4 620 1612 2008 24.82 $64.95*
AMD Athlon X4 640 2115 1703 NA NA
AMD Athlon X4 740 Quad Core 2677 1465 9.66 $277*
AMD Athlon X4 750 Quad Core 1986 1773 NA NA
AMD Athlon X4 750K Quad Core 2786 1425 36.19 $76.99*
AMD Athlon X4 760K Quad Core 2945 1372 49.13 $59.95*
AMD Athlon X4 830 2901 1390 NA NA
AMD Athlon X4 840 3302 1256 33.69 $98
AMD Athlon X4 845 3742 1161 70.43 $53.13*
AMD Athlon X4 860K 3450 1221 30.02 $114.95*
AMD Athlon X4 870K 3425 1227 42.81 $79.99*
AMD Athlon X4 880K 3612 1190 36.12 $99.99*
AMD Athlon X4 950 3628 1186 27.28 $133*
AMD Athlon XP 1500+ 167 3299 NA NA
AMD Athlon XP 1600+ 174 3293 NA NA
AMD Athlon XP 1700+ 176 3291 3.44 $51.25*
AMD Athlon XP 1800+ 195 3259 3.83 $50.95*
AMD Athlon XP 1900+ 203 3251 4.44 $45.8*
AMD Athlon XP 2000+ 195 3260 3.31 $58.99*
AMD Athlon XP 2100+ 210 3242 3.3 $63.75*
AMD Athlon XP 2200+ 214 3239 2.52 $84.95*
AMD Athlon XP 2400+ 234 3209 2.93 $79.99*
AMD Athlon XP 2500+ 231 3218 NA NA
AMD Athlon XP 2600+ 242 3197 10.52 $23.03*
AMD Athlon XP 2700+ 256 3180 3.02 $84.79*
AMD Athlon XP 2800+ 260 3176 NA NA
AMD Athlon XP 2900+ 276 3152 NA NA
AMD Athlon XP 3000+ 262 3173 3.29 $79.7*
AMD Athlon XP 3100+ 282 3143 NA NA
AMD Athlon XP 3200+ 281 3144 NA NA
AMD Athlon XP1600+ 183 3279 NA NA
AMD Athlon XP2400+ 243 3195 NA NA
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+ 803 2602 NA NA
AMD C-30 178 3288 NA NA
AMD C-50 266 3166 NA NA
AMD C-60 290 3131 NA NA
AMD C-60 APU 307 3108 NA NA
AMD C-70 APU 300 3114 NA NA
AMD E-240 188 3272 NA NA
AMD E-300 APU 359 3045 NA NA
AMD E-350 415 2976 NA NA
AMD E-350 APU 401 2990 NA NA
AMD E-350D APU 465 2930 NA NA
AMD E-450 APU 422 2972 NA NA
AMD E1 Micro-6200T APU 600 2801 NA NA
AMD E1-1200 APU 383 3015 NA NA
AMD E1-1500 APU 390 3006 NA NA
AMD E1-2100 APU 412 2978 NA NA
AMD E1-2200 APU 474 2919 NA NA
AMD E1-2500 APU 589 2809 NA NA
AMD E1-6010 APU 544 2856 NA NA
AMD E1-6015 APU 547 2854 NA NA
AMD E1-6050J APU 1385 2135 NA NA
AMD E1-7010 APU 565 2838 NA NA
AMD E2-1800 APU 457 2937 NA NA
AMD E2-2000 APU 488 2901 NA NA
AMD E2-3000 APU 726 2680 NA NA
AMD E2-3000M APU 659 2747 15.34 $42.98*
AMD E2-3200 APU 971 2463 121.51 $7.99*
AMD E2-3800 APU 1103 2343 NA NA
AMD E2-6110 APU 1160 2302 NA NA
AMD E2-7110 APU 1538 2047 NA NA
AMD E2-9000 915 2514 NA NA
AMD E2-9000e 807 2597 NA NA
AMD E2-9010 991 2443 NA NA
AMD E2-9030 922 2508 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E 1073 2369 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E 1271 2213 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E 1578 2024 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-216GD 1628 1988 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 3426 1226 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-421BD 3302 1255 NA NA
AMD EPYC 3201 12677 362 NA NA
AMD EPYC 3251 14225 312 45.16 $315*
AMD EPYC 7232P 16658 241 33.45 $497.99
AMD EPYC 7251 15542 268 40.79 $381.05
AMD EPYC 7262 20952 150 19.4 $1
AMD EPYC 7272 26446 77 36.82 $718.24*
AMD EPYC 7281 21230 147 16.56 $1
AMD EPYC 7282 31510 44 21.28 $1
AMD EPYC 7301 14991 280 9.99 $1
AMD EPYC 7302 34259 29 23.82 $1
AMD EPYC 7302P 33210 34 23.72 $1
AMD EPYC 7351 23566 109 23.22 $1
AMD EPYC 7351P 19589 175 14.2 $1
AMD EPYC 7371 28356 60 15.67 $1*
AMD EPYC 7401P 26392 78 31.26 $844.39*
AMD EPYC 7402 45684 17 25.1 $1
AMD EPYC 7402P 40754 20 28.38 $1
AMD EPYC 7451 20738 156 8.16 $2
AMD EPYC 7452 42149 18 10.55 $3
AMD EPYC 7501 24925 95 6.96 $3
AMD EPYC 7502 53591 14 20.18 $2
AMD EPYC 7502P 46180 15 12.95 $3
AMD EPYC 7542 56809 12 13.53 $4*
AMD EPYC 7551 21806 140 5.87 $3
AMD EPYC 7551P 25933 83 20.43 $1
AMD EPYC 7571 27445 64 NA NA
AMD EPYC 7643 77101 5 NA NA
AMD EPYC 7702 71686 6 16.25 $4
AMD EPYC 7702P 68213 7 14.67 $4
AMD EPYC 7713 85887 3 NA NA
AMD EPYC 7742 64071 9 10.78 $5
AMD EPYC 7763 87767 1 NA NA
AMD EPYC 7F32 22303 130 NA NA
AMD EPYC 7F52 40468 21 13.05 $3*
AMD EPYC 7R32 58556 11 NA NA
AMD FirePro A320 APU 2634 1478 NA NA
AMD FX-4100 Quad-Core 2539 1507 64.48 $39.38*
AMD FX-4130 Quad-Core 2699 1458 32.13 $84.01
AMD FX-4150 Quad-Core 3327 1248 NA NA
AMD FX-4170 Quad-Core 3121 1324 24.25 $128.68*
AMD FX-4200 Quad-Core 3134 1316 52.27 $59.95*
AMD FX-4300 Quad-Core 2940 1376 37.68 $78.04
AMD FX-4320 3167 1301 NA NA
AMD FX-4330 3248 1275 NA NA
AMD FX-4350 Quad-Core 3265 1269 24.36 $134.02
AMD FX-6100 Six-Core 3651 1183 39.67 $92.02
AMD FX-6120 Six-Core 3886 1132 39.31 $98.87
AMD FX-6130 Six-Core 4353 1059 NA NA
AMD FX-6200 Six-Core 3999 1117 13.33 $299.95
AMD FX-6300 Six-Core 4134 1096 34.48 $119.89
AMD FX-6330 Six-Core 4455 1040 NA NA
AMD FX-6350 Six-Core 4460 1038 30.13 $148.02
AMD FX-670K Quad-Core 2969 1364 NA NA
AMD FX-7500 APU 1798 1879 NA NA
AMD FX-7600P 2306 1603 NA NA
AMD FX-7600P APU 2856 1405 NA NA
AMD FX-770K Quad-Core 2578 1499 NA NA
AMD FX-8100 Eight-Core 3847 1140 27.87 $138.02
AMD FX-8120 Eight-Core 4533 1028 28.69 $158.02
AMD FX-8140 Eight-Core 4953 974 33.27 $148.86*
AMD FX-8150 Eight-Core 5035 963 39.33 $128.02
AMD FX-8300 Eight-Core 5244 932 31.21 $168.02
AMD FX-8310 Eight-Core 5211 935 27.71 $188.02
AMD FX-8320 Eight-Core 5396 909 30.82 $175.05
AMD FX-8320E Eight-Core 4970 973 27.92 $178.02
AMD FX-8350 Eight-Core 5936 847 24.33 $244.04
AMD FX-8370 Eight-Core 6183 817 13.84 $446.76
AMD FX-8370E Eight-Core 5111 954 9.35 $546.5*
AMD FX-870K Quad Core 3094 1331 NA NA
AMD FX-8800P 2785 1427 NA NA
AMD FX-9370 Eight-Core 6014 836 30.09 $199.87*
AMD FX-9590 Eight-Core 6727 746 14.95 $449.99
AMD FX-9800P 2125 1698 NA NA
AMD FX-9830P 3072 1336 NA NA
AMD FX-B4150 Quad-Core 3369 1240 37.57 $89.68*
AMD G-T40E 263 3171 NA NA
AMD G-T40R 120 3361 NA NA
AMD G-T44R 112 3372 NA NA
AMD G-T48E 416 2975 NA NA
AMD G-T52R 177 3289 NA NA
AMD G-T56E 442 2952 NA NA
AMD G-T56N 454 2940 NA NA
AMD Geode NX 2400+ 400 2994 NA NA
AMD GX-210JA SOC 248 3192 NA NA
AMD GX-212JC SOC 570 2831 NA NA
AMD GX-217GA SOC 744 2661 NA NA
AMD GX-218GL SOC 754 2651 NA NA
AMD GX-222GC SOC 1038 2398 NA NA
AMD GX-412HC 966 2468 NA NA
AMD GX-415GA SOC 1363 2146 NA NA
AMD GX-420CA SOC 1597 2015 NA NA
AMD GX-420MC SOC 1796 1883 NA NA
AMD GX-424CC SOC 1625 1995 NA NA
AMD Opteron 1212 593 2807 2.04 $290*
AMD Opteron 1214 696 2707 5.95 $116.95
AMD Opteron 1214 HE 806 2599 NA NA
AMD Opteron 1216 781 2628 14.23 $54.85*
AMD Opteron 1216 HE 727 2679 NA NA
AMD Opteron 1218 910 2518 NA NA
AMD Opteron 1220 1036 2400 NA NA
AMD Opteron 1222 1089 2356 NA NA
AMD Opteron 1352 1464 2089 10.76 $135.99*
AMD Opteron 1354 1620 2001 6.81 $238.01*
AMD Opteron 1356 1703 1928 18.92 $89.99*
AMD Opteron 1381 1797 1882 NA NA
AMD Opteron 1385 1898 1826 42.19 $45
AMD Opteron 1389 2079 1717 NA NA
AMD Opteron 144 316 3093 10.55 $29.95*
AMD Opteron 146 346 3059 9.88 $35
AMD Opteron 148 392 3003 NA NA
AMD Opteron 150 393 3001 9.82 $40
AMD Opteron 152 428 2967 NA NA
AMD Opteron 154 457 2936 NA NA
AMD Opteron 165 531 2868 0.97 $550*
AMD Opteron 170 648 2756 NA NA
AMD Opteron 175 682 2722 NA NA
AMD Opteron 180 746 2659 6.22 $119.95
AMD Opteron 185 695 2708 NA NA
AMD Opteron 2218 1036 2399 10.75 $96.41
AMD Opteron 2220 1106 2340 1.07 $1*
AMD Opteron 2220 SE 909 2521 36.35 $25*
AMD Opteron 2222 1198 2273 63.08 $19*
AMD Opteron 2354 1509 2059 5.29 $285.19*
AMD Opteron 2356 1733 1911 41.25 $42
AMD Opteron 2373 EE 1635 1983 NA NA
AMD Opteron 2378 1864 1844 128.65 $14.49
AMD Opteron 2384 2074 1719 1.78 $1
AMD Opteron 2393 SE 1317 2182 NA NA
AMD Opteron 2419 EE 1902 1820 NA NA
AMD Opteron 2427 1995 1770 36.28 $55*
AMD Opteron 2431 2936 1379 117.48 $24.99
AMD Opteron 2435 3061 1340 204.32 $14.98*
AMD Opteron 254 451 2942 NA NA
AMD Opteron 270 761 2644 3.04 $249.95*
AMD Opteron 275 839 2570 73.23 $11.46
AMD Opteron 280 765 2642 1.98 $385.31
AMD Opteron 285 956 2483 38.3 $24.95*
AMD Opteron 290 952 2485 7.05 $135*
AMD Opteron 3250 HE 2061 1727 20.82 $99*
AMD Opteron 3260 HE 2283 1611 NA NA
AMD Opteron 3280 3720 1163 37.95 $98.02
AMD Opteron 3320 EE 1918 1806 3.29 $583
AMD Opteron 3350 HE 2825 1417 7.7 $367
AMD Opteron 3365 3973 1122 NA NA
AMD Opteron 3380 4134 1095 5.11 $809*
AMD Opteron 4162 EE 2058 1731 102.97 $19.99*
AMD Opteron 4170 HE 2382 1566 59.56 $39.99
AMD Opteron 4184 2872 1400 5.76 $498.95
AMD Opteron 4274 HE 5776 863 144.44 $39.99*
AMD Opteron 4280 4504 1034 90.07 $50*
AMD Opteron 4284 4665 1015 77.77 $59.99*
AMD Opteron 4332 HE 3715 1166 100.44 $36.99*
AMD Opteron 4334 3949 1126 6.43 $614*
AMD Opteron 4365 EE 3263 1270 NA NA
AMD Opteron 4386 4378 1052 55.43 $78.99*
AMD Opteron 6128 2826 1416 10.5 $269
AMD Opteron 6128 HE 3015 1351 NA NA
AMD Opteron 6136 3381 1238 74.15 $45.6
AMD Opteron 6164 HE 3478 1217 NA NA
AMD Opteron 6172 2789 1424 14.68 $189.95
AMD Opteron 6174 3697 1171 1.1 $3
AMD Opteron 6176 SE 3564 1200 14.26 $249.89*
AMD Opteron 6212 4046 1107 202.8 $19.95
AMD Opteron 6220 4753 1003 18.64 $255*
AMD Opteron 6234 4072 1105 9.03 $450.99
AMD Opteron 6238 5625 880 16.08 $349.89*
AMD Opteron 6272 5146 947 26.58 $193.59*
AMD Opteron 6274 5286 926 5.97 $885.95
AMD Opteron 6276 6351 791 90.74 $70*
AMD Opteron 6281 7279 666 NA NA
AMD Opteron 6282 SE 6385 786 10.13 $630.1*
AMD Opteron 6287 SE 6925 722 NA NA
AMD Opteron 6328 5210 936 3.16 $1
AMD Opteron 6344 6069 829 16.01 $379*
AMD Opteron 6348 8030 592 13.06 $614.98*
AMD Opteron 6366 HE 4858 987 162 $29.99*
AMD Opteron 6376 5572 890 2.64 $2
AMD Opteron 6378 5889 852 15.14 $389
AMD Opteron 6380 7336 660 7.34 $998.99*
AMD Opteron 6386 SE 7017 704 51.94 $135.09*
AMD Opteron 8439 SE 2479 1528 47.67 $52*
AMD Opteron X2170 APU 1911 1810 NA NA
AMD Opteron X3216 APU 1556 2034 NA NA
AMD Opteron X3418 APU 3074 1335 NA NA
AMD Opteron X3421 APU 3289 1263 NA NA
AMD Phenom 8250 Triple-Core 1114 2335 NA NA
AMD Phenom 8250e Triple-Core 1084 2362 23.08 $46.99*
AMD Phenom 8400 Triple-Core 1085 2360 NA NA
AMD Phenom 8450 Triple-Core 1139 2314 51.65 $22.05*
AMD Phenom 8450e Triple-Core 1134 2320 NA NA
AMD Phenom 8600 Triple-Core 1210 2263 22.84 $52.99*
AMD Phenom 8600B Triple-Core 1390 2131 92.96 $14.95*
AMD Phenom 8650 Triple-Core 1205 2269 80.93 $14.89*
AMD Phenom 8750 Triple-Core 1343 2153 NA NA
AMD Phenom 8750B Triple-Core 1188 2281 NA NA
AMD Phenom 8850 Triple-Core 1142 2310 NA NA
AMD Phenom 8850B Triple-Core 1281 2204 NA NA
AMD Phenom 9100e Quad-Core 1279 2209 42.69 $29.95*
AMD Phenom 9150e Quad-Core 1267 2215 31.71 $39.95*
AMD Phenom 9350e Quad-Core 1501 2066 0.44 $3*
AMD Phenom 9450e Quad-Core 1455 2092 13.86 $105*
AMD Phenom 9500 Quad-Core 1480 2081 78.09 $18.95*
AMD Phenom 9550 Quad-Core 1661 1964 92.54 $17.95*
AMD Phenom 9600 Quad-Core 1549 2037 38.78 $39.95
AMD Phenom 9600B Quad-Core 1663 1962 41.62 $39.95*
AMD Phenom 9650 Quad-Core 1694 1932 42.41 $39.95
AMD Phenom 9750 Quad-Core 1798 1880 35.99 $49.95*
AMD Phenom 9750B Quad-Core 1520 2053 NA NA
AMD Phenom 9850 Quad-Core 1721 1915 13.24 $129.99*
AMD Phenom 9850B Quad-Core 1946 1791 NA NA
AMD Phenom 9950 Quad-Core 1843 1860 18.99 $97.04*
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 1599 2013 NA NA
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 1699 1930 NA NA
AMD Phenom II N620 Dual-Core 990 2448 248.09 $3.99*
AMD Phenom II N640 Dual-Core 965 2469 17.57 $54.95*
AMD Phenom II N660 Dual-Core 1065 2378 11.96 $89
AMD Phenom II N830 3+1 1768 1897 NA NA
AMD Phenom II N830 Triple-Core 1137 2319 NA NA
AMD Phenom II N850 Triple-Core 1238 2240 49.51 $25*
AMD Phenom II N870 Triple-Core 1139 2315 NA NA
AMD Phenom II N930 Quad-Core 1540 2044 11.85 $129.95*
AMD Phenom II N950 Quad-Core 1637 1981 14.53 $112.6*
AMD Phenom II N970 Quad-Core 1625 1996 10.83 $149.99*
AMD Phenom II P650 Dual-Core 933 2496 26.66 $35*
AMD Phenom II P820 Triple-Core 1068 2375 NA NA
AMD Phenom II P840 Triple-Core 1124 2326 NA NA
AMD Phenom II P860 Triple-Core 1183 2285 NA NA
AMD Phenom II P920 Quad-Core 1160 2300 17.85 $65*
AMD Phenom II P940 Quad-Core 1319 2180 NA NA
AMD Phenom II P960 Quad-Core 1395 2129 35.67 $39.12
AMD Phenom II X2 511 1163 2298 NA NA
AMD Phenom II X2 521 1279 2208 NA NA
AMD Phenom II X2 545 1204 2270 27.38 $43.98*
AMD Phenom II X2 550 1148 2308 6.38 $180.03*
AMD Phenom II X2 555 1294 2195 4.46 $289.95
AMD Phenom II X2 560 1328 2170 20.43 $64.99*
AMD Phenom II X2 565 1385 2137 8.2 $168.87*
AMD Phenom II X2 570 1363 2145 NA NA
AMD Phenom II X2 B53 1123 2327 NA NA
AMD Phenom II X2 B55 1151 2306 24.01 $47.95*
AMD Phenom II X2 B57 1099 2346 NA NA
AMD Phenom II X2 B59 1337 2158 27.83 $48.05*
AMD Phenom II X3 700e 1430 2105 NA NA
AMD Phenom II X3 705e 1222 2253 8.02 $152.34*
AMD Phenom II X3 710 1495 2073 17.68 $84.53*
AMD Phenom II X3 720 1573 2026 14.36 $109.55*
AMD Phenom II X3 740 1424 2109 16 $88.99*
AMD Phenom II X3 B73 1538 2048 20.5 $75*
AMD Phenom II X3 B75 1485 2075 29.72 $49.95*
AMD Phenom II X3 B77 1813 1876 81.32 $22.29*
AMD Phenom II X4 805 1844 1859 10.6 $173.99*
AMD Phenom II X4 810 1688 1940 67.66 $24.95*
AMD Phenom II X4 820 2092 1715 32.21 $64.95*
AMD Phenom II X4 830 1903 1818 27.2 $69.95*
AMD Phenom II X4 840 2353 1581 30.15 $78.02*
AMD Phenom II X4 840T 2245 1629 33.99 $66.04*
AMD Phenom II X4 850 2397 1562 36.89 $64.99*
AMD Phenom II X4 900e 1505 2062 NA NA
AMD Phenom II X4 905e 1919 1805 35.54 $53.99*
AMD Phenom II X4 910 1685 1944 16.85 $100*
AMD Phenom II X4 910e 2016 1759 28.85 $69.9*
AMD Phenom II X4 920 1945 1792 69.73 $27.89*
AMD Phenom II X4 925 2158 1682 72.04 $29.95*
AMD Phenom II X4 940 2219 1651 2.22 $1
AMD Phenom II X4 945 2221 1650 37.05 $59.95
AMD Phenom II X4 955 2420 1554 13.73 $176.18*
AMD Phenom II X4 960T 2262 1624 38.3 $59.05
AMD Phenom II X4 965 2518 1517 28.6 $88.02
AMD Phenom II X4 970 2637 1475 19.09 $138.11*
AMD Phenom II X4 973 2204 1658 NA NA
AMD Phenom II X4 975 2424 1552 24.99 $97*
AMD Phenom II X4 977 2377 1570 NA NA
AMD Phenom II X4 980 2829 1414 21.76 $130*
AMD Phenom II X4 B05e 1862 1846 NA NA
AMD Phenom II X4 B15e 1825 1866 NA NA
AMD Phenom II X4 B25 2108 1709 NA NA
AMD Phenom II X4 B35 2341 1589 NA NA
AMD Phenom II X4 B40 2238 1636 NA NA
AMD Phenom II X4 B45 2190 1671 NA NA
AMD Phenom II X4 B50 2237 1637 NA NA
AMD Phenom II X4 B55 2366 1575 NA NA
AMD Phenom II X4 B60 2357 1579 NA NA
AMD Phenom II X4 B65 2576 1500 NA NA
AMD Phenom II X4 B70 2303 1606 NA NA
AMD Phenom II X4 B93 2104 1711 NA NA
AMD Phenom II X4 B95 2254 1626 36.34 $62.02*
AMD Phenom II X4 B97 2467 1531 30.85 $79.95*
AMD Phenom II X4 B99 2520 1514 NA NA
AMD Phenom II X6 1035T 2928 1384 15.49 $189*
AMD Phenom II X6 1045T 2972 1362 27.51 $108.04*
AMD Phenom II X6 1055T 3178 1296 32.1 $99.01*
AMD Phenom II X6 1065T 3236 1281 NA NA
AMD Phenom II X6 1075T 3060 1342 30.96 $98.86*
AMD Phenom II X6 1090T 3606 1193 22.82 $158.04
AMD Phenom II X6 1100T 3691 1173 3.13 $1
AMD Phenom II X6 1405T 3335 1245 NA NA
AMD Phenom II X620 Dual-Core 1262 2220 NA NA
AMD Phenom II X640 Dual-Core 1165 2297 NA NA
AMD Phenom II X920 Quad-Core 1669 1957 NA NA
AMD Phenom II X940 Quad-Core 1797 1881 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-5060 1566 2029 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-6060 1722 1914 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-7060 1010 2424 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GP-7730 884 2537 NA NA
AMD Phenom X3 8550 961 2474 5.66 $169.95*
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500 1297 2194 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530 1228 2250 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600 1649 1971 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9730 1784 1887 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GS-6560 1063 2380 NA NA
AMD PRO A10-8700B 2242 1633 NA NA
AMD PRO A10-8730B 2261 1625 NA NA
AMD PRO A10-8750B 2751 1441 NA NA
AMD PRO A10-8770 3479 1216 NA NA
AMD PRO A10-8770E 3121 1323 NA NA
AMD PRO A10-8850B 3752 1159 NA NA
AMD PRO A10-9700 3583 1197 21.2 $169*
AMD PRO A10-9700B 2626 1482 NA NA
AMD PRO A10-9700E 3127 1320 22.5 $139*
AMD PRO A12-8800B 2509 1519 NA NA
AMD PRO A12-8830B 2392 1563 NA NA
AMD PRO A12-8870 3848 1139 NA NA
AMD PRO A12-8870E 3014 1352 NA NA
AMD PRO A12-9800 3852 1138 22.79 $169*
AMD PRO A12-9800B 2696 1459 NA NA
AMD PRO A12-9800E 3186 1295 18.85 $169*
AMD PRO A4-3350B APU 1671 1955 NA NA
AMD PRO A4-4350B 1046 2392 NA NA
AMD PRO A4-8350B 1733 1910 59.77 $28.99*
AMD PRO A6-7350B 1679 1948 NA NA
AMD PRO A6-8500B 1704 1927 NA NA
AMD PRO A6-8530B 1498 2070 NA NA
AMD PRO A6-8550B 1885 1835 NA NA
AMD PRO A6-8570 1690 1939 NA NA
AMD PRO A6-8570E 1489 2074 NA NA
AMD PRO A6-9500 1938 1795 26.19 $74*
AMD PRO A6-9500B 1340 2156 NA NA
AMD PRO A6-9500E 1662 1963 22.46 $74*
AMD PRO A8-8600B 2262 1623 NA NA
AMD PRO A8-8650B 3216 1290 NA NA
AMD PRO A8-8670E 2989 1355 NA NA
AMD PRO A8-9600 3347 1244 28.13 $119*
AMD PRO A8-9600B 2379 1569 NA NA
AMD QC-4000 1155 2304 NA NA
AMD R-260H APU 954 2484 NA NA
AMD R-272F APU 1215 2259 NA NA
AMD R-460L APU 1183 2284 NA NA
AMD R-464L APU 1773 1893 NA NA
AMD RX-425BB 2756 1437 NA NA
AMD RX-427BB 2711 1454 NA NA
AMD Ryzen 3 1200 6268 805 45.46 $137.9
AMD Ryzen 3 1300X 6902 725 21.19 $325.66
AMD Ryzen 3 2200G 6766 743 28.2 $239.95
AMD Ryzen 3 2200GE 6304 800 NA NA
AMD Ryzen 3 2200U 3695 1172 NA NA
AMD Ryzen 3 2300U 5450 901 NA NA
AMD Ryzen 3 2300X 7692 625 43.19 $178.09*
AMD Ryzen 3 3100 11736 393 51.46 $228.07
AMD Ryzen 3 3200G 7230 669 72.31 $99.99
AMD Ryzen 3 3200GE 7434 645 NA NA
AMD Ryzen 3 3200U 3964 1125 NA NA
AMD Ryzen 3 3250U 4144 1093 NA NA
AMD Ryzen 3 3300U 5886 853 NA NA
AMD Ryzen 3 3300X 12748 359 49.04 $259.95
AMD Ryzen 3 4300G 10987 425 NA NA
AMD Ryzen 3 4300GE 11782 391 NA NA
AMD Ryzen 3 4300U 7706 623 NA NA
AMD Ryzen 3 5300U 10642 441 NA NA
AMD Ryzen 3 5400U 12367 372 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1200 6376 788 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1300 7717 622 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2100GE 4308 1065 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200G 6622 754 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 6238 808 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2300U 6216 810 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200G 7057 694 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE 7113 688 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3300U 6060 830 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4200G 11315 410 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4200GE 11006 423 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4350G 10849 433 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 11420 406 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4450U 10097 466 NA NA
AMD Ryzen 5 1400 7811 613 17.73 $440.52
AMD Ryzen 5 1500X 9051 524 68.58 $131.97
AMD Ryzen 5 1600 12367 373 73.62 $167.99
AMD Ryzen 5 1600X 13053 352 65.27 $199.99
AMD Ryzen 5 2400G 8732 544 14 $623.64
AMD Ryzen 5 2400GE 7948 597 NA NA
AMD Ryzen 5 2500U 6669 750 NA NA
AMD Ryzen 5 2500X 9517 494 NA NA
AMD Ryzen 5 2600 13220 345 69.95 $188.99
AMD Ryzen 5 2600H 7537 635 NA NA
AMD Ryzen 5 2600X 14090 317 59.48 $236.88
AMD Ryzen 5 3350G 9038 525 NA NA
AMD Ryzen 5 3350GE 9684 484 NA NA
AMD Ryzen 5 3400G 9372 502 32.32 $289.99
AMD Ryzen 5 3400GE 8994 529 NA NA
AMD Ryzen 5 3450U 6971 713 NA NA
AMD Ryzen 5 3500 12860 356 NA NA
AMD Ryzen 5 3500U 7150 683 NA NA
AMD Ryzen 5 3500X 13385 341 54.02 $247.76
AMD Ryzen 5 3550H 8092 586 NA NA
AMD Ryzen 5 3550U 7681 626 NA NA
AMD Ryzen 5 3580U 7958 596 NA NA
AMD Ryzen 5 3600 17865 214 74.13 $240.99
AMD Ryzen 5 3600X 18328 202 63.43 $288.95
AMD Ryzen 5 3600XT 18845 195 51.49 $366
AMD Ryzen 5 4500U 11273 412 NA NA
AMD Ryzen 5 4600G 15770 261 NA NA
AMD Ryzen 5 4600GE 16377 247 NA NA
AMD Ryzen 5 4600H 14839 283 NA NA
AMD Ryzen 5 4600HS 14508 299 NA NA
AMD Ryzen 5 4600U 13729 331 NA NA
AMD Ryzen 5 5500U 13897 328 NA NA
AMD Ryzen 5 5600G 19983 168 NA NA
AMD Ryzen 5 5600H 18309 203 NA NA
AMD Ryzen 5 5600U 14784 288 NA NA
AMD Ryzen 5 5600X 22210 132 74.28 $299
AMD Ryzen 5 PRO 1500 9434 498 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 1600 10401 451 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400G 8488 557 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 7494 637 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2500U 6697 748 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2600 13575 332 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3350G 9583 489 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3350GE 9643 486 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400G 9405 500 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 8188 578 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3500U 6938 719 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3600 18037 208 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4400G 16456 246 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4400GE 14795 286 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4500U 12049 381 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650G 16530 243 44.68 $369.99
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 16070 256 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650U 12995 353 NA NA
AMD Ryzen 7 1700 14670 292 35.76 $410.29
AMD Ryzen 7 1700X 15535 269 57.46 $270.37
AMD Ryzen 7 1800X 16299 249 32.83 $496.41
AMD Ryzen 7 2700 15708 264 42.45 $370
AMD Ryzen 7 2700E 14657 293 NA NA
AMD Ryzen 7 2700U 6823 735 NA NA
AMD Ryzen 7 2700X 17597 221 40.64 $433.02
AMD Ryzen 7 2800H 7656 629 NA NA
AMD Ryzen 7 3700U 7364 657 NA NA
AMD Ryzen 7 3700X 22802 126 73.8 $308.99
AMD Ryzen 7 3750H 8368 565 NA NA
AMD Ryzen 7 3780U 7386 651 NA NA
AMD Ryzen 7 3800X 23334 113 61.41 $379.99
AMD Ryzen 7 3800XT 23954 105 56.11 $426.95
AMD Ryzen 7 4700G 19881 170 NA NA
AMD Ryzen 7 4700GE 20648 158 NA NA
AMD Ryzen 7 4700U 13794 329 NA NA
AMD Ryzen 7 4800H 19226 183 NA NA
AMD Ryzen 7 4800HS 19042 188 NA NA
AMD Ryzen 7 4800U 17345 227 NA NA
AMD Ryzen 7 5700G 22861 122 NA NA
AMD Ryzen 7 5700U 16297 250 NA NA
AMD Ryzen 7 5800 26383 79 NA NA
AMD Ryzen 7 5800H 22132 134 NA NA
AMD Ryzen 7 5800HS 21337 145 NA NA
AMD Ryzen 7 5800U 19997 167 NA NA
AMD Ryzen 7 5800X 28615 59 68.29 $419
AMD Ryzen 7 Extreme Edition 18187 205 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700 14613 295 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15735 262 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700 14917 281 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700U 7190 676 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700X 16846 237 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 3700 22350 129 67.73 $329.99*
AMD Ryzen 7 PRO 3700U 7446 643 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4700G 20848 153 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750G 20716 157 51.79 $399.99
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 19852 171 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 15581 266 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 5850U 20460 161 NA NA
AMD Ryzen 9 3900 30920 48 68.71 $449.99*
AMD Ryzen 9 3900X 32901 36 56.76 $579.67
AMD Ryzen 9 3900XT 32985 35 45.69 $722
AMD Ryzen 9 3950X 39231 24 47.84 $819.99
AMD Ryzen 9 4900H 19028 189 NA NA
AMD Ryzen 9 4900HS 19693 174 NA NA
AMD Ryzen 9 5900 38110 26 NA NA
AMD Ryzen 9 5900HS 23106 117 NA NA
AMD Ryzen 9 5900HX 23848 106 NA NA
AMD Ryzen 9 5900X 39473 23 56.47 $699
AMD Ryzen 9 5950X 46098 16 45.11 $1
AMD Ryzen 9 5980HS 23078 118 NA NA
AMD Ryzen 9 PRO 3900 31578 42 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1305G 3329 1246 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1505G 3969 1124 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1606G 4371 1053 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1202B 3823 1144 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1404I 5491 899 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1500B 4194 1081 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1605B 6864 731 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1756B 8180 580 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1807B 8342 567 NA NA
AMD Ryzen Embedded V2718 17506 225 NA NA
AMD Ryzen Embedded V2748 16186 252 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 1900X 16734 239 80.45 $208
AMD Ryzen Threadripper 1920X 22946 120 57.37 $399.99*
AMD Ryzen Threadripper 1950X 27038 70 18.7 $1*
AMD Ryzen Threadripper 2920X 25608 86 41.49 $617.14
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30765 49 38.46 $799.99
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 29217 57 36.52 $799.99
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32422 37 22.64 $1
AMD Ryzen Threadripper 2990X 26469 75 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 3960X 54950 13 40.7 $1
AMD Ryzen Threadripper 3970X 64229 8 31.33 $2
AMD Ryzen Threadripper 3990X 80773 4 14.74 $5
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 33916 32 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 40814 19 35.52 $1
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 62147 10 23.03 $2
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 85934 2 15.66 $5
AMD Sempron 130 526 2873 17.55 $30*
AMD Sempron 140 473 2920 39.61 $11.95*
AMD Sempron 145 480 2911 6 $80
AMD Sempron 150 498 2896 33.32 $14.95*
AMD Sempron 210U 267 3163 NA NA
AMD Sempron 2200+ 184 3278 4.6 $39.95*
AMD Sempron 2300+ 207 3247 4.6 $45*
AMD Sempron 240 1278 2210 35.39 $36.1
AMD Sempron 2400+ 205 3250 15.74 $12.99*
AMD Sempron 2500+ 195 3261 3.25 $59.95*
AMD Sempron 2600+ 253 3186 7.23 $34.95*
AMD Sempron 2650 APU 568 2834 11.48 $49.42
AMD Sempron 2800+ 233 3213 7.78 $29.95*
AMD Sempron 3000+ 268 3162 7.66 $34.95*
AMD Sempron 3100+ 298 3116 4.58 $65
AMD Sempron 3200+ 288 3135 2.31 $124.68*
AMD Sempron 3300+ 315 3099 15.74 $20*
AMD Sempron 3400+ 292 3127 3.37 $86.68*
AMD Sempron 3500+ 232 3217 9.28 $24.99*
AMD Sempron 3600+ 364 3037 24.24 $15*
AMD Sempron 3800+ 360 3044 24.03 $14.99*
AMD Sempron 3850 APU 1224 2251 15.36 $79.68*
AMD Sempron Dual Core 2100 533 2865 14.04 $37.99*
AMD Sempron Dual Core 2200 563 2840 14.09 $39.95
AMD Sempron Dual Core 2300 555 2850 13.22 $41.99*
AMD Sempron LE-1100 315 3096 9.02 $34.95
AMD Sempron LE-1150 251 3189 16.82 $14.94*
AMD Sempron LE-1200 349 3054 23.32 $14.95*
AMD Sempron LE-1250 354 3052 3.54 $99.99
AMD Sempron LE-1300 400 2995 14.81 $27
AMD Sempron M100 338 3067 28.18 $12*
AMD Sempron M120 298 3115 NA NA
AMD Sempron SI-40 257 3178 21.4 $12*
AMD Sempron SI-42 262 3174 8.73 $29.99*
AMD Sempron X2 180 826 2581 11.9 $69.4*
AMD Sempron X2 190 879 2539 10.53 $83.44*
AMD Sempron X2 198 Dual-Core 930 2499 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-36 334 3075 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-38 362 3040 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-28 254 3183 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-30 277 3150 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-32 285 3141 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-34 277 3151 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-37 318 3092 12.22 $25.99*
AMD Turion 64 Mobile ML-40 336 3071 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-42 400 2993 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-44 384 3014 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-30 246 3193 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-32 286 3139 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-34 279 3146 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-37 315 3098 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 448 2945 23.61 $18.99*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52 384 3013 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56 453 2941 6.93 $65.4*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58 577 2822 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 607 2793 38.08 $15.95*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62 738 2664 25.44 $29*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 692 2712 17.58 $39.39*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 627 2775 7.04 $89*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 861 2555 9.56 $90*
AMD Turion Dual-Core RM-70 561 2843 22.46 $25*
AMD Turion Dual-Core RM-72 649 2755 21.63 $29.99*
AMD Turion Dual-Core RM-74 588 2812 NA NA
AMD Turion Dual-Core RM-75 659 2748 23.99 $27.46*
AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 810 2592 NA NA
AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 783 2626 11.33 $69.1*
AMD Turion II Dual-Core Mobile M540 912 2517 NA NA
AMD Turion II N530 Dual-Core 855 2559 28.51 $30*
AMD Turion II N550 Dual-Core 877 2540 NA NA
AMD Turion II Neo K625 Dual-Core 565 2837 NA NA
AMD Turion II Neo K685 Dual-Core 684 2721 NA NA
AMD Turion II Neo N40L Dual-Core 588 2811 NA NA
AMD Turion II Neo N54L Dual-Core 724 2681 NA NA
AMD Turion II P520 Dual-Core 790 2612 NA NA
AMD Turion II P540 Dual-Core 884 2538 17.7 $49.95*
AMD Turion II P560 Dual-Core 818 2587 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 923 2507 34.51 $26.76*
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620 814 2591 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M640 1016 2416 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660 1011 2422 NA NA
AMD Turion Neo X2 Dual Core L625 431 2961 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core L510 603 2799 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-70 497 2898 3.75 $132.56*
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-76 691 2713 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70 634 2768 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72 644 2759 2.87 $224.26*
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 623 2780 41.71 $14.95*
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75 708 2694 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77 635 2767 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 530 2869 10.61 $49.95
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 654 2750 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84 720 2685 37.91 $18.99*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85 730 2674 16.22 $45*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86 695 2709 11.39 $61*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87 733 2671 18.34 $39.95*
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-70 536 2862 NA NA
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-72 471 2923 NA NA
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-85 841 2567 NA NA
AMD V105 184 3277 NA NA
AMD V120 362 3042 NA NA
AMD V140 372 3026 7.45 $49.95*
AMD V160 337 3069 NA NA
AMD Z-01 308 3106 NA NA
AMD Z-60 APU 262 3172 NA NA
Amlogic 515 2882 NA NA
Apple A11 Bionic 4184 1082 NA NA
Apple A12 Bionic 4515 1033 NA NA
Apple A12X Bionic 11230 415 NA NA
Apple A13 Bionic 5015 966 NA NA
Apple A14 Bionic 8625 549 NA NA
Apple A8 1515 2057 NA NA
Apple A8X 2383 1565 NA NA
Apple A9 2069 1725 NA NA
Apple A9X 2569 1502 NA NA
Apple M1 8 Core 3200 MHz 15032 279 NA NA
ARM ARMv7 rev 4 (v7l) 4 Core 1200 MHz 362 3043 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 0 MHz 285 3140 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1152 MHz 348 3057 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1200 MHz 331 3080 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1296 MHz 408 2984 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1400 MHz 444 2950 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1512 MHz 406 2985 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1536 MHz 188 3273 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1800 MHz 530 2870 NA NA
ARM Cortex-A53 6 Core 1896 MHz 1851 1853 NA NA
ARM Cortex-A57 4 Core 1479 MHz 956 2481 NA NA
ARM Cortex-A57 4 Core 2014 MHz 1343 2154 NA NA
ARM Cortex-A7 2 Core 960 MHz 93 3381 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 1200 MHz 270 3156 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 1368 MHz 337 3070 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 900 MHz 233 3214 NA NA
ARM Cortex-A72 2 Core 0 MHz 625 2776 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1500 MHz 687 2717 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1800 MHz 1045 2393 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 2000 MHz 679 2729 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 2200 MHz 877 2541 NA NA
ARM Neoverse-N1 2 Core 0 MHz 1971 1777 NA NA
ARM phytium FT1500a 4 Core 2000 MHz 1579 2022 NA NA
Athlon 64 Dual Core 3800+ 736 2667 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5000+ 850 2564 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5600+ 875 2544 NA NA
Athlon Dual Core 4050e 670 2738 NA NA
Athlon Dual Core 4450e 681 2724 NA NA
Athlon Dual Core 4850e 769 2637 NA NA
BCM2711 823 2583 NA NA
Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz 603 2798 NA NA
Celeron Dual-Core T3100 @ 1.90GHz 531 2867 16.59 $32
Celeron Dual-Core T3300 @ 2.00GHz 646 2757 43.17 $14.97*
Celeron Dual-Core T3500 @ 2.10GHz 786 2619 NA NA
Dual-Core AMD Opteron 1220 SE 748 2656 NA NA
Generic DT based system 430 2963 NA NA
Haydn based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350 5201 937 NA NA
HiSilicon Kirin 650 1623 1999 NA NA
HiSilicon Kirin 659 1692 1937 NA NA
Hisilicon Kirin 930 1390 2132 NA NA
HiSilicon Kirin 960 2398 1561 NA NA
HiSilicon Kirin 970 2455 1539 NA NA
Hisilicon Kirin710 2176 1675 NA NA
Hisilicon Kirin810 3019 1349 NA NA
Hisilicon Kirin9000 4760 1002 NA NA
Hisilicon Kirin970 2343 1588 NA NA
Hisilicon Kirin980 3859 1137 NA NA
Hisilicon Kirin985 4162 1089 NA NA
Hisilicon Kirin990 4288 1067 NA NA
HP Hexa-Core 2.0GHz 1741 1908 3.45 $504.27*
Intel 2.80GHz 341 3065 NA NA
Intel Atom 230 @ 1.60GHz 210 3241 NA NA
Intel Atom 330 @ 1.60GHz 371 3028 NA NA
Intel Atom C2338 @ 1.74GHz 584 2817 NA NA
Intel Atom C2358 @ 1.74GHz 625 2778 NA NA
Intel Atom C2538 @ 2.40GHz 960 2477 9.23 $104*
Intel Atom C2550 @ 2.40GHz 1422 2111 NA NA
Intel Atom C2558 @ 2.40GHz 1410 2116 10.37 $136*
Intel Atom C2750 @ 2.40GHz 2401 1560 10.35 $232*
Intel Atom C2750 @ 2.41GHz 2174 1676 NA NA
Intel Atom C2758 @ 2.40GHz 2056 1732 9.57 $214.86*
Intel Atom C3338 @ 1.50GHz 1245 2234 NA NA
Intel Atom C3538 @ 2.10GHz 1596 2016 21.28 $75*
Intel Atom C3558 @ 2.20GHz 2353 1580 27.36 $86*
Intel Atom C3758 @ 2.20GHz 4675 1013 24.22 $193*
Intel Atom C3858 @ 2.00GHz 3154 1308 9.5 $332*
Intel Atom C3958 @ 2.00GHz 4281 1069 9.53 $449*
Intel Atom D2500 @ 1.86GHz 275 3153 NA NA
Intel Atom D2550 @ 1.86GHz 405 2986 NA NA
Intel Atom D2560 @ 2.00GHz 433 2960 NA NA
Intel Atom D2700 @ 2.13GHz 481 2910 NA NA
Intel Atom D2701 @ 2.13GHz 438 2956 NA NA
Intel Atom D410 @ 1.66GHz 162 3307 0.26 $635.99*
Intel Atom D425 @ 1.80GHz 222 3231 0.22 $992.98*
Intel Atom D510 @ 1.66GHz 385 3012 3.96 $97.16*
Intel Atom D525 @ 1.80GHz 423 2970 NA NA
Intel Atom E3815 @ 1.46GHz 151 3328 2.05 $73.83
Intel Atom E3825 @ 1.33GHz 385 3011 5.47 $70.32*
Intel Atom E3826 @ 1.46GHz 256 3181 NA NA
Intel Atom E3827 @ 1.74GHz 515 2883 NA NA
Intel Atom E3840 @ 1.91GHz 704 2697 NA NA
Intel Atom E3845 @ 1.91GHz 1006 2426 NA NA
Intel Atom E3900 @ 1.60GHz 1953 1784 NA NA
Intel Atom E3940 @ 1.60GHz 1936 1797 NA NA
Intel Atom E3950 @ 1.60GHz 2151 1686 NA NA
Intel Atom N2100 @ 1.60GHz 188 3271 NA NA
Intel Atom N2600 @ 1.60GHz 323 3084 NA NA
Intel Atom N270 @ 1.60GHz 175 3292 NA NA
Intel Atom N280 @ 1.66GHz 181 3284 NA NA
Intel Atom N2800 @ 1.86GHz 408 2983 NA NA
Intel Atom N435 @ 1.33GHz 153 3326 NA NA
Intel Atom N450 @ 1.66GHz 177 3290 NA NA
Intel Atom N455 @ 1.66GHz 162 3309 NA NA
Intel Atom N470 @ 1.83GHz 224 3230 NA NA
Intel Atom N475 @ 1.83GHz 179 3286 NA NA
Intel Atom N550 @ 1.50GHz 316 3095 3.67 $86*
Intel Atom N570 @ 1.66GHz 335 3074 3.89 $86*
Intel Atom S1260 @ 2.00GHz 596 2804 9.31 $64*
Intel Atom T5700 @ 1.70GHz 1326 2175 NA NA
Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz 993 2440 NA NA
Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz 1040 2397 NA NA
Intel Atom x5-Z8300 @ 1.44GHz 822 2586 6.18 $132.99*
Intel Atom x5-Z8330 @ 1.44GHz 864 2553 NA NA
Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz 924 2506 44.02 $21*
Intel Atom x5-Z8500 @ 1.44GHz 1256 2227 20.07 $62.57*
Intel Atom x5-Z8550 @ 1.44GHz 1206 2267 NA NA
Intel Atom x7-Z8700 @ 1.60GHz 1314 2185 17.84 $73.63*
Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz 1373 2142 NA NA
Intel Atom Z2760 @ 1.80GHz 375 3022 NA NA
Intel Atom Z3580 @ 1.33GHz 707 2695 NA NA
Intel Atom Z3735D @ 1.33GHz 540 2859 NA NA
Intel Atom Z3735E @ 1.33GHz 557 2849 4.76 $117*
Intel Atom Z3735F @ 1.33GHz 529 2871 1.06 $500*
Intel Atom Z3735G @ 1.33GHz 534 2864 NA NA
Intel Atom Z3736F @ 1.33GHz 511 2887 NA NA
Intel Atom Z3740 @ 1.33GHz 600 2800 NA NA
Intel Atom Z3740D @ 1.33GHz 614 2788 NA NA
Intel Atom Z3745 @ 1.33GHz 621 2782 20.72 $30*
Intel Atom Z3745D @ 1.33GHz 585 2814 NA NA
Intel Atom Z3770 @ 1.46GHz 746 2660 4.99 $149.44*
Intel Atom Z3770D @ 1.49GHz 488 2902 NA NA
Intel Atom Z3775 @ 1.46GHz 755 2650 1.51 $500*
Intel Atom Z3775D @ 1.49GHz 794 2608 NA NA
Intel Atom Z3795 @ 1.60GHz 1115 2333 NA NA
Intel Atom Z520 @ 1.33GHz 156 3318 NA NA
Intel Atom Z530 @ 1.60GHz 183 3280 NA NA
Intel Atom Z670 @ 1.50GHz 158 3314 NA NA
Intel Celeron 1.70GHz 101 3376 NA NA
Intel Celeron 1.80GHz 96 3379 NA NA
Intel Celeron 1000M @ 1.80GHz 1028 2407 NA NA
Intel Celeron 1000MHz 139 3343 NA NA
Intel Celeron 1005M @ 1.90GHz 1064 2379 NA NA
Intel Celeron 1007U @ 1.50GHz 785 2623 4.24 $184.99*
Intel Celeron 1017U @ 1.60GHz 793 2610 NA NA
Intel Celeron 1019Y @ 1.00GHz 576 2824 NA NA
Intel Celeron 1020E @ 2.20GHz 1406 2123 NA NA
Intel Celeron 1020M @ 2.10GHz 1275 2211 NA NA
Intel Celeron 1037U @ 1.80GHz 1021 2412 NA NA
Intel Celeron 1047UE @ 1.40GHz 748 2655 NA NA
Intel Celeron 1100MHz 113 3370 7.55 $15*
Intel Celeron 1200MHz 159 3313 NA NA
Intel Celeron 2.00GHz 125 3356 NA NA
Intel Celeron 2.13GHz 166 3300 NA NA
Intel Celeron 2.20GHz 139 3345 NA NA
Intel Celeron 2.26GHz 182 3283 NA NA
Intel Celeron 2.30GHz 148 3333 NA NA
Intel Celeron 2.40GHz 143 3339 NA NA
Intel Celeron 2.50GHz 164 3303 NA NA
Intel Celeron 2.53GHz 169 3298 NA NA
Intel Celeron 2.60GHz 143 3338 NA NA
Intel Celeron 2.66GHz 154 3324 NA NA
Intel Celeron 2.70GHz 159 3312 NA NA
Intel Celeron 2.80GHz 190 3270 NA NA
Intel Celeron 2.93GHz 230 3219 NA NA
Intel Celeron 2000E @ 2.20GHz 1607 2009 NA NA
Intel Celeron 2002E @ 1.50GHz 1091 2354 12.68 $86*
Intel Celeron 215 @ 1.33GHz 174 3294 NA NA
Intel Celeron 220 @ 1.20GHz 209 3245 NA NA
Intel Celeron 2950M @ 2.00GHz 1260 2221 NA NA
Intel Celeron 2955U @ 1.40GHz 785 2621 NA NA
Intel Celeron 2957U @ 1.40GHz 809 2593 NA NA
Intel Celeron 2961Y @ 1.10GHz 732 2672 NA NA
Intel Celeron 2970M @ 2.20GHz 1501 2067 NA NA
Intel Celeron 2980U @ 1.60GHz 1056 2384 NA NA
Intel Celeron 2981U @ 1.60GHz 991 2442 NA NA
Intel Celeron 3.06GHz 234 3210 NA NA
Intel Celeron 3.20GHz 267 3164 NA NA
Intel Celeron 3.33GHz 263 3169 NA NA
Intel Celeron 3205U @ 1.50GHz 935 2495 3.26 $287.04*
Intel Celeron 3215U @ 1.70GHz 1113 2336 NA NA
Intel Celeron 3755U @ 1.70GHz 1182 2287 NA NA
Intel Celeron 3765U @ 1.90GHz 1286 2200 NA NA
Intel Celeron 3855U @ 1.60GHz 1246 2232 NA NA
Intel Celeron 3865U @ 1.80GHz 1286 2201 NA NA
Intel Celeron 3867U @ 1.80GHz 1467 2088 13.71 $107*
Intel Celeron 3955U @ 2.00GHz 1473 2084 NA NA
Intel Celeron 3965U @ 2.20GHz 1665 1959 15.56 $107*
Intel Celeron 3965Y @ 1.50GHz 1177 2290 11 $107*
Intel Celeron 420 @ 1.60GHz 278 3148 21.4 $13*
Intel Celeron 4205U @ 1.80GHz 1322 2177 12.36 $107*
Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 269 3160 4.48 $59.95*
Intel Celeron 4305U @ 2.20GHz 1413 2112 13.21 $107*
Intel Celeron 4305UE @ 2.00GHz 1950 1786 NA NA
Intel Celeron 440 @ 2.00GHz 368 3031 7.37 $49.99*
Intel Celeron 450 @ 2.20GHz 433 2959 32.11 $13.5*
Intel Celeron 5205U @ 1.90GHz 1439 2099 13.45 $107*
Intel Celeron 530 @ 1.73GHz 287 3136 22.09 $13*
Intel Celeron 540 @ 1.86GHz 296 3119 NA NA
Intel Celeron 550 @ 2.00GHz 365 3034 6.64 $54.95*
Intel Celeron 560 @ 2.13GHz 365 3035 5.21 $69.95*
Intel Celeron 570 @ 2.26GHz 344 3063 NA NA
Intel Celeron 6305 @ 1.80GHz 2246 1628 NA NA
Intel Celeron 723 @ 1.20GHz 213 3240 NA NA
Intel Celeron 743 @ 1.30GHz 263 3168 NA NA
Intel Celeron 807 @ 1.50GHz 392 3004 NA NA
Intel Celeron 807UE @ 1.00GHz 210 3244 NA NA
Intel Celeron 827E @ 1.40GHz 371 3029 NA NA
Intel Celeron 847 @ 1.10GHz 456 2938 1.45 $315*
Intel Celeron 847E @ 1.10GHz 584 2816 NA NA
Intel Celeron 857 @ 1.20GHz 569 2832 NA NA
Intel Celeron 867 @ 1.30GHz 562 2842 18.72 $29.99*
Intel Celeron 877 @ 1.40GHz 643 2760 NA NA
Intel Celeron 887 @ 1.50GHz 727 2678 NA NA
Intel Celeron 900 @ 2.20GHz 396 2997 20.84 $18.99*
Intel Celeron 925 @ 2.30GHz 444 2951 NA NA
Intel Celeron @ 1.30GHz 548 2852 NA NA
Intel Celeron B710 @ 1.60GHz 106 3373 NA NA
Intel Celeron B800 @ 1.50GHz 669 2739 26.76 $24.99*
Intel Celeron B810 @ 1.60GHz 775 2632 9.69 $79.95*
Intel Celeron B815 @ 1.60GHz 672 2734 NA NA
Intel Celeron B820 @ 1.70GHz 776 2631 26.48 $29.29*
Intel Celeron B830 @ 1.80GHz 785 2622 15.7 $49.99*
Intel Celeron B840 @ 1.90GHz 930 2500 NA NA
Intel Celeron D 347 @ 3.06GHz 232 3215 NA NA
Intel Celeron D 352 @ 3.20GHz 283 3142 NA NA
Intel Celeron D 356 @ 3.33GHz 251 3190 NA NA
Intel Celeron D 360 @ 3.46GHz 372 3027 NA NA
Intel Celeron D 420 @ 1.60GHz 313 3100 NA NA
Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz 492 2900 5.48 $89.88
Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz 671 2737 47.91 $14
Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz 649 2754 33.02 $19.65*
Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz 712 2691 NA NA
Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz 860 2556 43.02 $19.99*
Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz 805 2600 13.88 $57.99
Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz 817 2588 28.17 $29*
Intel Celeron E3500 @ 2.70GHz 935 2494 44.54 $21*
Intel Celeron G1101 @ 2.27GHz 1086 2357 54.92 $19.77*
Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz 1426 2108 38.54 $37
Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz 1264 2217 84.4 $14.98*
Intel Celeron G1620 @ 2.70GHz 1372 2143 15.42 $88.98*
Intel Celeron G1620T @ 2.40GHz 1507 2061 35.88 $42*
Intel Celeron G1630 @ 2.80GHz 1646 1974 23.51 $69.99
Intel Celeron G1820 @ 2.70GHz 1647 1972 37.23 $44.25*
Intel Celeron G1820T @ 2.40GHz 1614 2006 38.43 $42*
Intel Celeron G1820TE @ 2.20GHz 1115 2334 NA NA
Intel Celeron G1830 @ 2.80GHz 1560 2031 18.37 $84.95*
Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz 1732 1912 11.19 $154.68*
Intel Celeron G1840T @ 2.50GHz 1576 2025 NA NA
Intel Celeron G1850 @ 2.90GHz 1895 1827 23.69 $79.99*
Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz 2223 1649 15.25 $145.78*
Intel Celeron G3900E @ 2.40GHz 2034 1746 19.01 $107*
Intel Celeron G3900T @ 2.60GHz 2199 1661 19.56 $112.46*
Intel Celeron G3900TE @ 2.30GHz 1850 1854 44.05 $42*
Intel Celeron G3920 @ 2.90GHz 2265 1622 19.93 $113.63*
Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz 2268 1617 17.72 $128.02
Intel Celeron G3930T @ 2.70GHz 2109 1708 16.47 $128.02*
Intel Celeron G3930TE @ 2.70GHz 2218 1653 52.82 $42*
Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz 2369 1573 21.72 $109.04*
Intel Celeron G440 @ 1.60GHz 426 2968 8.52 $49.99*
Intel Celeron G460 @ 1.80GHz 483 2909 8.78 $55*
Intel Celeron G465 @ 1.90GHz 480 2912 12 $40
Intel Celeron G470 @ 2.00GHz 691 2714 19.67 $35.15*
Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz 2426 1548 18.81 $129*
Intel Celeron G4900T @ 2.90GHz 2292 1608 54.56 $42*
Intel Celeron G4920 @ 3.20GHz 2406 1558 17.19 $139.99*
Intel Celeron G4930 @ 3.20GHz 2575 1501 53.65 $47.99
Intel Celeron G4930T @ 3.00GHz 2224 1648 52.95 $42*
Intel Celeron G4950 @ 3.30GHz 2714 1453 16.44 $165.11*
Intel Celeron G530 @ 2.40GHz 1074 2368 26.86 $39.99*
Intel Celeron G530T @ 2.00GHz 1055 2385 62.11 $16.99*
Intel Celeron G540 @ 2.50GHz 1080 2364 97.94 $11.03*
Intel Celeron G540T @ 2.10GHz 1174 2291 NA NA
Intel Celeron G550 @ 2.60GHz 1236 2243 25.22 $49
Intel Celeron G550T @ 2.20GHz 1102 2344 NA NA
Intel Celeron G555 @ 2.70GHz 1268 2214 28.18 $45
Intel Celeron G5900 @ 3.40GHz 2768 1434 40.33 $68.64*
Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz 2862 1404 39.62 $72.22
Intel Celeron G5920 @ 3.50GHz 2840 1409 16.32 $174*
Intel Celeron J1750 @ 2.41GHz 595 2805 NA NA
Intel Celeron J1800 @ 2.41GHz 573 2828 NA NA
Intel Celeron J1850 @ 1.99GHz 942 2490 NA NA
Intel Celeron J1900 @ 1.99GHz 1117 2331 NA NA
Intel Celeron J3060 @ 1.60GHz 662 2745 NA NA
Intel Celeron J3160 @ 1.60GHz 1290 2199 NA NA
Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz 1235 2245 NA NA
Intel Celeron J3455 @ 1.50GHz 2276 1613 7.34 $309.99
Intel Celeron J3455E @ 1.50GHz 2240 1635 NA NA
Intel Celeron J4005 @ 2.00GHz 1626 1992 9.87 $164.8
Intel Celeron J4025 @ 2.00GHz 1830 1865 NA NA
Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz 2970 1363 27.76 $107*
Intel Celeron J4115 @ 1.80GHz 2715 1452 NA NA
Intel Celeron J4125 @ 2.00GHz 3040 1345 NA NA
Intel Celeron J6413 @ 1.80GHz 4075 1104 NA NA
Intel Celeron M 1.00GHz 149 3332 7.45 $20*
Intel Celeron M 1.30GHz 205 3248 NA NA
Intel Celeron M 1.50GHz 216 3236 NA NA
Intel Celeron M 1.60GHz 224 3229 NA NA
Intel Celeron M 1.70GHz 252 3187 NA NA
Intel Celeron M 1300MHz 197 3255 NA NA
Intel Celeron M 1500MHz 217 3235 NA NA
Intel Celeron M 360 1.40GHz 221 3232 NA NA
Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz 123 3357 NA NA
Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz 139 3344 NA NA
Intel Celeron M 430 @ 1.73GHz 169 3296 NA NA
Intel Celeron M 440 @ 1.86GHz 155 3320 NA NA
Intel Celeron M 443 @ 1.20GHz 125 3355 NA NA
Intel Celeron M 450 @ 2.00GHz 230 3220 NA NA
Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz 227 3223 NA NA
Intel Celeron M 530 @ 1.73GHz 307 3107 NA NA
Intel Celeron M 723 @ 1.20GHz 267 3165 NA NA
Intel Celeron M 900MHz 123 3358 NA NA
Intel Celeron N2805 @ 1.46GHz 335 3073 NA NA
Intel Celeron N2806 @ 1.60GHz 486 2905 NA NA
Intel Celeron N2807 @ 1.58GHz 447 2947 NA NA
Intel Celeron N2808 @ 1.58GHz 509 2888 NA NA
Intel Celeron N2810 @ 2.00GHz 465 2926 3.32 $139.99*
Intel Celeron N2815 @ 1.86GHz 477 2914 NA NA
Intel Celeron N2820 @ 2.13GHz 440 2954 1.95 $225*
Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz 559 2846 3.73 $149.99*
Intel Celeron N2840 @ 2.16GHz 584 2815 NA NA
Intel Celeron N2910 @ 1.60GHz 672 2735 NA NA
Intel Celeron N2920 @ 1.86GHz 901 2525 NA NA
Intel Celeron N2930 @ 1.83GHz 983 2453 NA NA
Intel Celeron N2940 @ 1.83GHz 1033 2403 NA NA
Intel Celeron N3000 @ 1.04GHz 645 2758 NA NA
Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz 505 2892 NA NA
Intel Celeron N3050 @ 1.60GHz 581 2821 3.41 $170
Intel Celeron N3060 @ 1.60GHz 674 2733 2.19 $308
Intel Celeron N3150 @ 1.60GHz 1189 2280 NA NA
Intel Celeron N3160 @ 1.60GHz 1183 2286 3.39 $349*
Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz 1155 2305 4.19 $275.49*
Intel Celeron N3450 @ 1.10GHz 1928 1801 10.42 $185.08*
Intel Celeron N4000 @ 1.10GHz 1435 2103 13.41 $107*
Intel Celeron N4000C @ 1.10GHz 1602 2012 NA NA
Intel Celeron N4020 @ 1.10GHz 1623 2000 NA NA
Intel Celeron N4100 @ 1.10GHz 2461 1536 23 $107*
Intel Celeron N4120 @ 1.10GHz 2477 1529 NA NA
Intel Celeron N4500 @ 1.10GHz 1967 1780 NA NA
Intel Celeron N5100 @ 1.10GHz 3790 1153 NA NA
Intel Celeron N6211 @ 1.20GHz 2207 1657 40.88 $54*
Intel Celeron P4500 @ 1.87GHz 816 2589 NA NA
Intel Celeron P4505 @ 1.87GHz 689 2715 NA NA
Intel Celeron P4600 @ 2.00GHz 700 2704 NA NA
Intel Celeron SU2300 @ 1.20GHz 422 2971 NA NA
Intel Celeron T1600 @ 1.66GHz 520 2877 26.01 $19.99*
Intel Celeron U1900 @ 1.99GHz 1028 2406 NA NA
Intel Celeron U3400 @ 1.07GHz 473 2921 NA NA
Intel Celeron U3600 @ 1.20GHz 560 2845 NA NA
Intel Core 860 @ 2.80GHz 2754 1439 10.06 $273.7
Intel Core Duo L2300 @ 1.50GHz 387 3007 NA NA
Intel Core Duo L2400 @ 1.66GHz 348 3056 NA NA
Intel Core Duo L2500 @ 1.83GHz 404 2988 NA NA
Intel Core Duo T2050 @ 1.60GHz 313 3102 NA NA
Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz 347 3058 NA NA
Intel Core Duo T2300 @ 1.66GHz 323 3085 NA NA
Intel Core Duo T2350 @ 1.86GHz 364 3036 NA NA
Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz 349 3053 21.81 $16*
Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz 395 2998 NA NA
Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz 412 2979 3.44 $119.99*
Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz 449 2943 NA NA
Intel Core Duo T2700 @ 2.33GHz 498 2895 NA NA
Intel Core Duo U2400 @ 1.06GHz 255 3182 NA NA
Intel Core Duo U2500 @ 1.20GHz 220 3233 NA NA
Intel Core i3-1000NG4 @ 1.10GHz 4309 1064 NA NA
Intel Core i3-1005G1 @ 1.20GHz 5219 934 18.57 $281*
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz 8860 539 72.62 $122
Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz 8728 545 59.79 $145.99
Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz 7523 636 61.67 $122*
Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz 8737 543 71.62 $122*
Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz 9156 517 NA NA
Intel Core i3-10110U @ 2.10GHz 4029 1113 8.14 $494.95
Intel Core i3-10110Y @ 1.00GHz 3444 1223 12 $287*
Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz 9344 503 38.73 $241.24
Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz 8342 568 58.33 $143*
Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz 10096 467 47.85 $210.99
Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz 6329 796 22.52 $281*
Intel Core i3-1125G4 @ 2.00GHz 8996 528 NA NA
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 1795 1884 71.81 $25*
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz 1694 1934 28.24 $59.99*
Intel Core i3-2102 @ 3.10GHz 2029 1750 34.98 $58*
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 1814 1874 15.78 $114.99*
Intel Core i3-21050 @ 3.10GHz 2193 1665 NA NA
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 1901 1822 24.37 $78
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz 1443 2097 55.74 $25.89
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 2093 1714 13.77 $152
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 1995 1771 19.49 $102.31
Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz 2456 1538 NA NA
Intel Core i3-2310E @ 2.10GHz 1845 1856 8.2 $225*
Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz 1171 2295 30.18 $38.81*
Intel Core i3-2312M @ 2.10GHz 1369 2144 NA NA
Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz 1206 2268 12.97 $92.97*
Intel Core i3-2330E @ 2.20GHz 1823 1868 NA NA
Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz 1201 2272 30.06 $39.95*
Intel Core i3-2332M @ 2.20GHz 1353 2150 NA NA
Intel Core i3-2340UE @ 1.30GHz 976 2456 NA NA
Intel Core i3-2348M @ 2.30GHz 1242 2236 NA NA
Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz 1247 2231 34.61 $36.03
Intel Core i3-2357M @ 1.30GHz 824 2582 NA NA
Intel Core i3-2365M @ 1.40GHz 861 2554 NA NA
Intel Core i3-2367M @ 1.40GHz 829 2577 NA NA
Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz 1326 2173 35.85 $36.99*
Intel Core i3-2375M @ 1.50GHz 907 2522 NA NA
Intel Core i3-2377M @ 1.50GHz 872 2547 NA NA
Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz 1587 2020 19.84 $79.95*
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz 1630 1987 12.63 $129*
Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz 1824 1867 NA NA
Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz 2052 1736 8.73 $235*
Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz 1183 2283 5.69 $208*
Intel Core i3-3217UE @ 1.60GHz 1362 2147 NA NA
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 2163 1679 17.59 $122.99
Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz 1968 1779 9.07 $217.03
Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz 2230 1640 6.86 $324.99
Intel Core i3-3227U @ 1.90GHz 1257 2225 NA NA
Intel Core i3-3229Y @ 1.40GHz 978 2455 NA NA
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 2275 1614 51.69 $44.02*
Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz 1985 1774 NA NA
Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz 2514 1518 20.13 $124.88*
Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz 2318 1596 42.17 $54.97
Intel Core i3-3250T @ 3.00GHz 2650 1470 NA NA
Intel Core i3-330E @ 2.13GHz 1260 2223 NA NA
Intel Core i3-330M @ 2.13GHz 973 2460 6.49 $149.95
Intel Core i3-330UM @ 1.20GHz 666 2740 NA NA
Intel Core i3-350M @ 2.27GHz 1050 2389 36.22 $29*
Intel Core i3-370M @ 2.40GHz 1126 2325 37.6 $29.96*
Intel Core i3-380M @ 2.53GHz 1137 2317 22.76 $49.95
Intel Core i3-380UM @ 1.33GHz 708 2693 NA NA
Intel Core i3-390M @ 2.67GHz 1264 2218 32.46 $38.95*
Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz 1707 1924 29.38 $58.11
Intel Core i3-4005U @ 1.70GHz 1639 1979 NA NA
Intel Core i3-4010U @ 1.70GHz 1650 1970 13.2 $124.95*
Intel Core i3-4010Y @ 1.30GHz 1310 2187 NA NA
Intel Core i3-4012Y @ 1.50GHz 1305 2192 NA NA
Intel Core i3-4020Y @ 1.50GHz 1437 2102 NA NA
Intel Core i3-4025U @ 1.90GHz 1918 1807 NA NA
Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz 1873 1840 NA NA
Intel Core i3-4030Y @ 1.60GHz 1623 1997 NA NA
Intel Core i3-4100M @ 2.50GHz 2422 1553 11.08 $218.57*
Intel Core i3-4110M @ 2.60GHz 2580 1497 NA NA
Intel Core i3-4110U @ 1.90GHz 1853 1850 NA NA
Intel Core i3-4120U @ 2.00GHz 1948 1790 NA NA
Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz 3262 1271 29.04 $112.36
Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz 2878 1397 11.58 $248.56*
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 3348 1243 14.97 $223.71*
Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz 2887 1396 13.13 $219.95*
Intel Core i3-4158U @ 2.00GHz 1718 1918 NA NA
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 3460 1220 22.98 $150.55*
Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz 3091 1332 20.61 $149.99*
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 3620 1188 14.48 $249.95
Intel Core i3-4170T @ 3.20GHz 3137 1313 15.69 $199.95
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz 3552 1203 8.99 $395.27*
Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz 3098 1328 NA NA
Intel Core i3-4330TE @ 2.40GHz 2500 1521 NA NA
Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz 3584 1196 19.91 $179.99*
Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz 3163 1304 18.61 $169.99*
Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz 2888 1395 NA NA
Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz 3657 1182 13.55 $269.95*
Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz 3164 1303 NA NA
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz 3682 1175 12.31 $299*
Intel Core i3-4370T @ 3.30GHz 3250 1274 23.55 $138*
Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz 3244 1277 NA NA
Intel Core i3-5005U @ 2.00GHz 2028 1751 6.58 $308
Intel Core i3-5010U @ 2.10GHz 2113 1704 7.05 $299.86
Intel Core i3-5015U @ 2.10GHz 2143 1690 NA NA
Intel Core i3-5020U @ 2.20GHz 2178 1673 4.75 $459*
Intel Core i3-5157U @ 2.50GHz 2613 1487 NA NA
Intel Core i3-530 @ 2.93GHz 1438 2101 28.07 $51.21*
Intel Core i3-540 @ 3.07GHz 1502 2065 8.34 $179.95*
Intel Core i3-550 @ 3.20GHz 1557 2033 22.25 $69.99
Intel Core i3-560 @ 3.33GHz 1626 1993 9.04 $179.95*
Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz 2278 1612 NA NA
Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz 4096 1100 30.63 $133.74*
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz 4165 1088 24.44 $170.4
Intel Core i3-6100E @ 2.70GHz 3315 1250 NA NA
Intel Core i3-6100H @ 2.70GHz 3140 1312 NA NA
Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz 3672 1177 27.21 $134.99*
Intel Core i3-6100TE @ 2.70GHz 3280 1267 NA NA
Intel Core i3-6100U @ 2.30GHz 2615 1486 4.93 $529.99*
Intel Core i3-6102E @ 1.90GHz 2349 1585 10.44 $225*
Intel Core i3-6157U @ 2.40GHz 2637 1476 NA NA
Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz 4406 1049 14.69 $299.99*
Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz 4040 1108 23.26 $173.67*
Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz 4441 1044 8.18 $543*
Intel Core i3-7020U @ 2.30GHz 2585 1494 9.2 $281*
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz 4291 1066 30.59 $140.27
Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz 3430 1224 15.25 $225*
Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz 3861 1136 10.66 $362*
Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz 2716 1451 5.88 $462
Intel Core i3-7101TE @ 3.40GHz 3985 1118 34.06 $117*
Intel Core i3-7102E @ 2.10GHz 2521 1513 11.21 $225*
Intel Core i3-7130U @ 2.70GHz 2968 1365 6.45 $459.99*
Intel Core i3-7167U @ 2.80GHz 3489 1214 NA NA
Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz 4769 998 18.37 $259.57*
Intel Core i3-7300T @ 3.50GHz 4159 1091 22.9 $181.59*
Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz 4856 988 26.57 $182.72*
Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz 4870 986 19.5 $249.69
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz 6129 822 16.84 $364
Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz 5951 844 44.75 $133*
Intel Core i3-8100T @ 3.10GHz 5311 922 37.77 $140.61*
Intel Core i3-8109U @ 3.00GHz 4354 1058 8.64 $504
Intel Core i3-8121U @ 2.20GHz 4369 1055 15.07 $290
Intel Core i3-8130U @ 2.20GHz 3673 1176 13.07 $281*
Intel Core i3-8145U @ 2.10GHz 3821 1145 13.6 $281*
Intel Core i3-8145UE @ 2.20GHz 4133 1097 14.71 $281*
Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz 6283 804 39.27 $159.98
Intel Core i3-8300T @ 3.20GHz 5827 859 36.66 $158.95*
Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz 6885 728 37.24 $184.9*
Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz 6709 747 30.5 $219.99
Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz 6777 740 36.83 $183.99
Intel Core i3-9100T @ 3.10GHz 5660 873 46.4 $122*
Intel Core i3-9100TE @ 2.20GHz 5705 868 46.76 $122*
Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz 7267 667 40.38 $179.95
Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz 5927 850 41.45 $143*
Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz 7358 659 45.42 $162*
Intel Core i3-9350K @ 4.00GHz 7760 616 42.17 $184*
Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz 7399 650 37 $200
Intel Core i5 750S @ 2.40GHz 1326 2172 13.26 $99.99*
Intel Core i5 E 520 @ 2.40GHz 1619 2002 NA NA
Intel Core i5-10200H @ 2.40GHz 8525 556 34.1 $250*
Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz 6498 768 11.71 $555
Intel Core i5-10210Y @ 1.00GHz 4918 981 NA NA
Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 8784 541 35.13 $250*
Intel Core i5-1030NG7 @ 1.10GHz 5651 877 NA NA
Intel Core i5-10310U @ 1.70GHz 7036 699 23.69 $297*
Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz 7910 602 26.63 $297*
Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz 8316 571 26.91 $309*
Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz 8403 563 26.26 $320*
Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz 9661 485 30.19 $320*
Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 12431 370 62.48 $198.96
Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz 12526 367 70.37 $177.99
Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz 9013 527 36.05 $250*
Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz 10154 463 55.79 $182*
Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz 13264 344 55.28 $239.95
Intel Core i5-10500H @ 2.50GHz 12254 375 49.02 $250*
Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz 10780 436 56.14 $192*
Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz 13911 326 61.04 $227.88
Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz 14587 296 67.27 $216.84
Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz 14575 297 72.88 $199.99
Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz 11871 388 55.73 $213*
Intel Core i5-11300H @ 3.10GHz 11564 401 37.42 $309*
Intel Core i5-1130G7 @ 1.10GHz 10537 446 34.1 $309*
Intel Core i5-1135G7 @ 2.40GHz 10075 469 32.6 $309*
Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz 17887 213 74.53 $240
Intel Core i5-1140G7 @ 1.10GHz 10908 429 NA NA
Intel Core i5-1145G7 @ 2.60GHz 10655 440 NA NA
Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz 17543 222 76.28 $229.99
Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz 19066 187 NA NA
Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz 19768 173 77.52 $254.99
Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz 19949 169 37.23 $535.87
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 3362 1241 112.1 $29.99*
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 3531 1206 101.21 $34.89*
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 3630 1185 14.52 $249.95*
Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 3797 1152 8.82 $430.59*
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 2364 1576 23.66 $99.9*
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 3816 1148 25.44 $149.99
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 3115 1326 18.11 $172*
Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz 3061 1339 NA NA
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 2980 1357 14.33 $208*
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz 1970 1778 46.77 $42.12
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 2020 1755 NA NA
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 2011 1763 10.59 $189.95*
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 1964 1781 NA NA
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 2034 1747 31.76 $64.02*
Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 3974 1121 44.16 $89.99*
Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz 1481 2079 NA NA
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 4077 1103 18.48 $220.64
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 4095 1101 9.43 $434.26*
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 3408 1230 61.59 $55.34*
Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 2852 1407 31.7 $89.99*
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 1889 1831 NA NA
Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz 1882 1837 NA NA
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 2243 1630 53.28 $42.1*
Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz 1094 2349 NA NA
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 2300 1607 28.76 $79.97
Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 4180 1084 59.76 $69.95*
Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz 1628 1990 NA NA
Intel Core i5-2560M @ 2.70GHz 2131 1695 NA NA
Intel Core i5-3170K @ 3.20GHz 8882 535 NA NA
Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz 2425 1551 39.1 $62.02*
Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz 2523 1511 25.23 $99.99
Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz 1943 1793 8.64 $225*
Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 2624 1483 47.72 $54.99*
Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 4050 1106 34.71 $116.69
Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz 3812 1150 19.07 $199.95*
Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz 3754 1158 NA NA
Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz 2047 1738 9.1 $225*
Intel Core i5-3339Y @ 1.50GHz 1402 2126 NA NA
Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz 4225 1075 24.56 $172.02*
Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 2655 1469 37.95 $69.95*
Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz 3974 1120 39.74 $100*
Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz 4214 1077 28.1 $149.99*
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 2933 1381 37.59 $78.02*
Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz 3015 1350 NA NA
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 2306 1602 5.49 $420.05*
Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz 2225 1645 NA NA
Intel Core i5-3439Y @ 1.50GHz 1907 1812 NA NA
Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 4445 1042 22.23 $199.99
Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 4252 1072 44.75 $95
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 4645 1016 23.23 $200
Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 4324 1062 19 $227.59*
Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 2939 1377 10.89 $269.95*
Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 4094 1102 28.53 $143.5*
Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 4774 997 15.71 $303.96*
Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 4440 1045 13.88 $319.95*
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 4873 985 19.5 $249.95
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 4920 980 54.25 $90.7
Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 4582 1022 43.64 $105*
Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz 4168 1087 NA NA
Intel Core i5-3610ME @ 2.70GHz 2623 1484 NA NA
Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz 3096 1329 NA NA
Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 2791 1422 31.37 $88.95*
Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz 2193 1667 NA NA
Intel Core i5-4200Y @ 1.40GHz 1558 2032 NA NA
Intel Core i5-4202Y @ 1.60GHz 1670 1956 NA NA
Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz 2949 1369 NA NA
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 2934 1380 9.46 $309.95*
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz 2287 1609 NA NA
Intel Core i5-4210Y @ 1.50GHz 1657 1965 NA NA
Intel Core i5-4220Y @ 1.60GHz 1591 2019 NA NA
Intel Core i5-4230U @ 1.90GHz 1853 1849 NA NA
Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz 2133 1694 6.11 $349*
Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz 2690 1460 NA NA
Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz 2435 1545 NA NA
Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz 2737 1444 NA NA
Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz 2496 1524 NA NA
Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz 2996 1354 NA NA
Intel Core i5-4300U @ 1.90GHz 2485 1526 NA NA
Intel Core i5-4300Y @ 1.60GHz 1483 2076 NA NA
Intel Core i5-4302Y @ 1.60GHz 1817 1872 NA NA
Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz 2940 1375 NA NA
Intel Core i5-430M @ 2.27GHz 1197 2274 9.21 $129.95*
Intel Core i5-430UM @ 1.20GHz 836 2574 NA NA
Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz 3172 1299 NA NA
Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz 2500 1523 NA NA
Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz 3187 1294 11.59 $274.99*
Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz 3398 1235 NA NA
Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz 2305 1604 NA NA
Intel Core i5-4400E @ 2.70GHz 3251 1273 12.22 $266*
Intel Core i5-4402E @ 1.60GHz 2681 1463 NA NA
Intel Core i5-4422E @ 1.80GHz 1907 1813 7.17 $266*
Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz 4706 1008 31.37 $149.99*
Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz 3984 1119 24.9 $159.99*
Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz 4679 1012 16.71 $279.96*
Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz 4181 1083 9.03 $462.97*
Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 4802 994 40.04 $119.95
Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz 4472 1036 6.78 $659.99*
Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz 3571 1199 NA NA
Intel Core i5-4470S @ 3.00GHz 4742 1004 NA NA
Intel Core i5-450M @ 2.40GHz 1219 2256 38.15 $31.95*
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 5163 942 52.67 $98.04*
Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz 4765 1000 NA NA
Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz 4926 978 23.41 $210.45
Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz 3240 1279 16.21 $199.95*
Intel Core i5-4570TE @ 2.70GHz 3135 1314 15.68 $199.99*
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 5310 923 40.22 $132.02
Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz 5119 951 20.48 $249.95*
Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz 4032 1111 19.2 $209.95*
Intel Core i5-460M @ 2.53GHz 1274 2212 19.61 $64.95*
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz 5387 911 17.18 $313.56*
Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz 5494 898 15.7 $349.95*
Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz 5034 964 NA NA
Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz 5335 916 19.33 $276*
Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz 5153 944 24.19 $213*
Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz 4333 1061 16.73 $259.02*
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 5593 887 31.61 $176.9
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz 5592 888 13.24 $422.3*
Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz 5403 907 15.04 $359.21*
Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz 4410 1048 NA NA
Intel Core i5-470UM @ 1.33GHz 755 2649 NA NA
Intel Core i5-480M @ 2.67GHz 1307 2189 16.22 $80.6*
Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz 2518 1516 8.96 $281*
Intel Core i5-520M @ 2.40GHz 1721 1916 47.79 $36.02
Intel Core i5-520UM @ 1.07GHz 928 2502 NA NA
Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz 2501 1520 4.72 $529.99*
Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz 3060 1341 NA NA
Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz 3427 1225 NA NA
Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz 2735 1445 9.43 $289.99*
Intel Core i5-5350U @ 1.80GHz 2757 1435 NA NA
Intel Core i5-540M @ 2.53GHz 1766 1900 36.04 $48.99*
Intel Core i5-540UM @ 1.20GHz 1002 2430 NA NA
Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz 5062 961 NA NA
Intel Core i5-560M @ 2.67GHz 1846 1855 20.53 $89.95*
Intel Core i5-560UM @ 1.33GHz 1015 2420 NA NA
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz 5529 892 17.84 $309.95*
Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz 5593 886 NA NA
Intel Core i5-580M @ 2.67GHz 1905 1814 19.06 $99.95*
Intel Core i5-6198DU @ 2.30GHz 3162 1305 NA NA
Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz 3028 1347 NA NA
Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz 3132 1318 6.28 $499*
Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz 3327 1247 NA NA
Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz 3844 1141 12.64 $304*
Intel Core i5-6300HQ @ 2.30GHz 4672 1014 NA NA
Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz 3259 1272 NA NA
Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz 3404 1232 NA NA
Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz 5154 943 38.18 $135*
Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz 4358 1056 16.77 $259.95*
Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz 5515 894 29.03 $189.99*
Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz 5368 913 NA NA
Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz 5151 945 NA NA
Intel Core i5-6442EQ @ 1.90GHz 4519 1031 18.08 $250*
Intel Core i5-650 @ 3.20GHz 2204 1659 11.6 $189.95*
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz 5657 875 13.34 $424*
Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz 4808 993 18.71 $256.92*
Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz 5329 919 23.11 $230.61*
Intel Core i5-655K @ 3.20GHz 2017 1758 33.63 $59.99*
Intel Core i5-660 @ 3.33GHz 2351 1584 110.13 $21.35*
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz 6107 823 23.3 $262.13*
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 6287 803 30.1 $208.88*
Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz 5649 878 19.48 $289.95
Intel Core i5-661 @ 3.33GHz 2412 1557 10.49 $229.99*
Intel Core i5-670 @ 3.47GHz 2483 1527 6.15 $403.5*
Intel Core i5-680 @ 3.60GHz 2629 1480 52.64 $49.95*
Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz 3399 1234 6.81 $499*
Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz 3973 1123 8.11 $489.99
Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz 4115 1098 NA NA
Intel Core i5-7287U @ 3.30GHz 4149 1092 NA NA
Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz 5122 950 NA NA
Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz 3724 1162 5.01 $743.69
Intel Core i5-7360U @ 2.30GHz 4233 1074 NA NA
Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz 5510 895 30.61 $180
Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz 4719 1006 14.27 $330.73*
Intel Core i5-7440EQ @ 2.90GHz 5711 867 22.84 $250*
Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz 5565 891 NA NA
Intel Core i5-7442EQ @ 2.10GHz 4834 990 19.34 $250*
Intel Core i5-750 @ 2.67GHz 2462 1535 27.35 $90
Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz 6058 831 28.72 $210.95
Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz 5376 912 14.35 $374.62*
Intel Core i5-760 @ 2.80GHz 2585 1495 23.71 $109
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz 6656 752 27.89 $238.65*
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz 6873 729 28.64 $239.98
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz 6021 835 21.46 $280.55*
Intel Core i5-760S @ 2.53GHz 5440 902 NA NA
Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz 6497 769 29.53 $220.01
Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz 2834 1412 NA NA
Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz 2867 1401 NA NA
Intel Core i5-8200Y @ 1.30GHz 2308 1601 7.93 $291*
Intel Core i5-8210Y @ 1.60GHz 2921 1388 NA NA
Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz 5977 840 NA NA
Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz 7836 610 24.49 $320*
Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz 8251 575 13.59 $607*
Intel Core i5-8260U @ 1.60GHz 7869 606 18.3 $429.99
Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz 6132 821 12.27 $499.88*
Intel Core i5-8265UC @ 1.60GHz 5988 839 NA NA
Intel Core i5-8269U @ 2.60GHz 8055 589 25.17 $320*
Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz 7014 706 21.92 $320*
Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz 7550 633 30.2 $250*
Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz 7073 692 NA NA
Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz 6307 798 21.24 $297*
Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz 6402 782 12.25 $522.48*
Intel Core i5-8365UE @ 1.60GHz 5408 906 18.21 $297*
Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 9218 512 40.83 $225.75
Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz 8175 581 32.7 $250*
Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz 7382 653 30.78 $239.84*
Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz 9556 490 48.05 $198.89
Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz 9551 491 49.74 $192*
Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz 7842 609 31.68 $247.53*
Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz 9847 476 40.17 $245.12
Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz 10146 464 40.59 $249.95
Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz 8539 554 42.7 $199.99*
Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 7886 604 31.54 $250*
Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz 7607 631 30.43 $250*
Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz 9498 496 37.54 $252.99
Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9540 493 56.86 $167.77
Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz 8267 572 33.07 $250*
Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz 7816 611 42.95 $182*
Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz 9765 481 32.55 $299.99
Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz 10269 458 51.23 $200.44
Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz 8181 579 42.61 $192*
Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz 9212 513 47.98 $192*
Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz 10589 443 40.73 $259.99
Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz 10827 435 49.59 $218.35
Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz 10859 432 57.11 $190.13
Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz 9167 515 43.04 $213*
Intel Core i5-L16G7 @ 1.40GHz 3372 1239 12 $281*
Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz 6973 712 17.05 $409*
Intel Core i7-10510Y @ 1.20GHz 5289 925 13.12 $403*
Intel Core i7-1060NG7 @ 1.20GHz 7666 627 NA NA
Intel Core i7-10610U @ 1.80GHz 7124 686 17.42 $409*
Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz 8873 537 20.83 $426*
Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz 10335 455 24.26 $426*
Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz 17356 226 63.11 $274.99
Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz 16968 236 62.85 $269.99
Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 19499 179 61.31 $318.01
Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz 19200 185 64.42 $298.05
Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz 13183 346 40.81 $323*
Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz 16332 248 49.49 $330*
Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz 10103 465 15.66 $644.99
Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 12571 364 NA NA
Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz 9121 518 20.59 $443*
Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz 12550 365 31.77 $395*
Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz 15556 267 37.3 $417*
Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz 15962 259 35.47 $450*
Intel Core i7-11370H @ 3.30GHz 12823 357 30.1 $426*
Intel Core i7-11375H @ 3.30GHz 13485 338 27.98 $482*
Intel Core i7-1160G7 @ 1.20GHz 10997 424 25.82 $426*
Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz 10596 442 24.87 $426*
Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz 20990 149 61.74 $339.99
Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz 21283 146 60.81 $349.99*
Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz 25391 90 65.95 $384.99
Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz 24516 99 47.09 $520.65
Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz 11235 414 26.37 $426*
Intel Core i7-1185G7E @ 2.80GHz 11645 398 27.02 $431*
Intel Core i7-1185GRE @ 2.80GHz 6107 824 NA NA
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 5321 921 32.44 $164
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 5456 900 11.14 $489.84
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 4355 1057 11.46 $379.95
Intel Core i7-2610UE @ 1.50GHz 1409 2117 NA NA
Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz 1687 1941 NA NA
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 2426 1549 15.18 $159.81
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 3556 1202 37.82 $94.02*
Intel Core i7-2630UM @ 1.60GHz 400 2991 NA NA
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 3232 1285 NA NA
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz 1901 1821 NA NA
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 2448 1541 20.41 $119.95
Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz 1999 1767 NA NA
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 3815 1149 29.57 $129*
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 3274 1268 NA NA
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz 1961 1782 NA NA
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 5620 881 25.2 $223
Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz 3704 1169 NA NA
Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz 3221 1288 NA NA
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 4035 1109 22.42 $179.95*
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 4410 1047 31.95 $138.02
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 4288 1068 25.52 $168.02*
Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 3842 1142 NA NA
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 4523 1029 24.85 $182.01*
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 4370 1054 36.42 $120*
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 4252 1071 10.37 $409.95*
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 2172 1677 NA NA
Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 2141 1691 NA NA
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 2862 1403 23.46 $122.02*
Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz 2382 1567 NA NA
Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz 2888 1394 6.72 $429.95*
Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz 1880 1838 NA NA
Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 4767 999 NA NA
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 5116 952 12.79 $399.99*
Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz 4783 996 NA NA
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 4456 1039 NA NA
Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz 5174 941 NA NA
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 5113 953 NA NA
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 5109 955 22.31 $229*
Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 4558 1024 25.6 $178.02
Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz 4622 1020 NA NA
Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 2564 1504 NA NA
Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz 2640 1472 NA NA
Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz 1642 1977 NA NA
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 5692 871 16.13 $353
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 5656 876 25.94 $218.02*
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 6366 789 32.98 $193
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 6418 780 24.04 $267
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 6213 812 21.06 $295
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 5609 884 17 $329.99*
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 5790 860 19.3 $299.99
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 5658 874 20.58 $275*
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 5944 846 10.83 $548.87
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 5757 866 5.25 $1*
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 8161 583 17.74 $460
Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 5697 870 16.56 $344.04*
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 8631 548 7.81 $1
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 8152 584 5.96 $1*
Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz 2543 1506 NA NA
Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz 2594 1492 NA NA
Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz 2351 1583 NA NA
Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz 2940 1374 NA NA
Intel Core i7-4560U @ 1.60GHz 2950 1368 NA NA
Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz 3305 1253 NA NA
Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz 3228 1286 NA NA
Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz 2719 1449 NA NA
Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz 3305 1254 NA NA
Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz 2446 1544 NA NA
Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz 2252 1627 NA NA
Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz 4941 976 NA NA
Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 5505 897 14.37 $383*
Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 5331 918 28.36 $188.02*
Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz 5125 948 NA NA
Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 5077 959 14.63 $346.95*
Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz 5420 905 14.34 $378*
Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 5782 862 21.29 $271.57*
Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz 5097 956 NA NA
Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz 5193 938 NA NA
Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 5701 869 NA NA
Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz 5620 882 NA NA
Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz 5604 885 NA NA
Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz 6300 801 NA NA
Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz 4924 979 20.31 $242.47*
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 7034 701 24.68 $285
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 6247 807 NA NA
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 7081 690 21.46 $329.99*
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 6464 776 NA NA
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 6836 733 7.6 $899.99
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz 6026 833 15.06 $399.99*
Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz 4257 1070 NA NA
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 7029 703 11.12 $632.15*
Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz 5388 910 NA NA
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 7196 674 30.44 $236.45
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 8062 588 29.86 $270
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 6968 714 10.68 $652.6*
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 6332 795 31.68 $199.88
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 5878 854 30.28 $194.1*
Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 6098 825 35.45 $172.01*
Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 6541 761 21.81 $299.97*
Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 5988 838 13.8 $434*
Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz 5280 927 NA NA
Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 6496 770 NA NA
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 6480 775 NA NA
Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 5993 837 10.21 $586.67*
Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 6237 809 13.56 $459.95*
Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 9315 506 23.35 $399*
Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 6821 736 6.22 $1*
Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 7047 696 10.07 $699.95*
Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 6423 779 10.31 $623*
Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 9943 475 12.91 $769.99*
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 6813 737 NA NA
Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz 2729 1446 NA NA
Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz 2908 1389 NA NA
Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz 3473 1218 5.73 $605.99*
Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz 2987 1356 NA NA
Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz 3170 1300 NA NA
Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz 6089 826 NA NA
Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz 5905 851 NA NA
Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz 5966 842 NA NA
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 7769 615 11.94 $650.95*
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz 7150 682 NA NA
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 9807 479 49.04 $199.99*
Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz 7036 700 16.17 $435*
Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz 6866 730 15.82 $434*
Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 10257 459 36.64 $279.92*
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 7759 617 NA NA
Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 12647 363 37.22 $339.81
Intel Core i7-610E @ 2.53GHz 1818 1871 NA NA
Intel Core i7-620LM @ 2.00GHz 1408 2119 NA NA
Intel Core i7-620M @ 2.67GHz 2000 1766 20 $100.01
Intel Core i7-620UM @ 1.07GHz 964 2470 NA NA
Intel Core i7-640LM @ 2.13GHz 1680 1946 NA NA
Intel Core i7-640M @ 2.80GHz 2071 1724 11.48 $180.45
Intel Core i7-640UM @ 1.20GHz 1090 2355 NA NA
Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz 3293 1260 NA NA
Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz 3280 1265 8.35 $393*
Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz 3400 1233 NA NA
Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz 3817 1147 NA NA
Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz 3513 1210 NA NA
Intel Core i7-660UM @ 1.33GHz 1284 2203 NA NA
Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz 3610 1191 NA NA
Intel Core i7-6660U @ 2.40GHz 3885 1133 9.36 $415*
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 8044 590 23.59 $340.99*
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 6517 764 17.24 $378*
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 8975 531 29.85 $300.65
Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz 7289 665 6.37 $1*
Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz 6935 720 NA NA
Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz 7220 671 9.04 $799*
Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 10553 445 23.83 $442.88
Intel Core i7-680UM @ 1.47GHz 1196 2276 NA NA
Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz 6924 723 NA NA
Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz 7041 697 18.63 $378*
Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz 6902 726 NA NA
Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz 5241 933 NA NA
Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 11295 411 17.22 $655.95
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 13955 323 24.48 $569.99
Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz 7431 646 13.08 $568*
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 17117 233 22.82 $749.99
Intel Core i7-720QM @ 1.60GHz 1656 1966 16.57 $99.95*
Intel Core i7-740QM @ 1.73GHz 1766 1899 17.67 $99.95*
Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz 3671 1178 6.81 $539
Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz 3939 1128 NA NA
Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz 4210 1079 5.74 $733.99*
Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz 3612 1189 NA NA
Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz 4207 1080 NA NA
Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 8618 550 22.98 $375
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 6958 717 18.41 $378*
Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 9704 483 22.62 $428.98
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 7892 603 14.67 $538.04*
Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz 9762 482 44.38 $219.95
Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 12718 361 37.41 $340*
Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz 7059 693 18.67 $378*
Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 7814 612 20.67 $378*
Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz 7195 675 19.03 $378*
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 17331 228 26.66 $649.99*
Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 19358 182 NA NA
Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 7856 607 13.83 $568*
Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz 2663 1467 NA NA
Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 14720 291 21.28 $691.76*
Intel Core i7-820QM @ 1.73GHz 1781 1890 13.81 $129*
Intel Core i7-840QM @ 1.87GHz 1879 1839 6.48 $289.97*
Intel Core i7-8500Y @ 1.50GHz 2832 1413 7.21 $393*
Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz 5952 843 NA NA
Intel Core i7-8557U @ 1.70GHz 8429 559 19.56 $431*
Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 8873 536 9.74 $911.2
Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz 6382 787 10.64 $599.88*
Intel Core i7-8565UC @ 1.80GHz 6187 816 NA NA
Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz 9251 509 21.46 $431*
Intel Core i7-860 @ 2.80GHz 2873 1398 65.32 $43.99*
Intel Core i7-860S @ 2.53GHz 2725 1447 13.63 $199.99*
Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz 6503 767 6.2 $1*
Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz 6528 763 9.27 $704.49
Intel Core i7-8665UE @ 1.70GHz 6587 757 16.1 $409*
Intel Core i7-870 @ 2.93GHz 3069 1337 15.42 $198.95
Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 13077 351 38.46 $339.99
Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz 12513 368 41.3 $303*
Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 13900 327 41.49 $335
Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz 10780 437 37.3 $289
Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz 7853 608 5.12 $1*
Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz 8136 585 NA NA
Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz 7921 600 NA NA
Intel Core i7-870S @ 2.67GHz 2786 1426 NA NA
Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 10177 461 25.76 $395*
Intel Core i7-875K @ 2.93GHz 3127 1321 8.36 $373.99*
Intel Core i7-880 @ 3.07GHz 2803 1421 4.81 $583*
Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz 8776 542 NA NA
Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 10476 449 26.52 $395*
Intel Core i7-920 @ 2.67GHz 2723 1448 10.93 $249*
Intel Core i7-920XM @ 2.00GHz 2044 1739 5.12 $398.95*
Intel Core i7-930 @ 2.80GHz 2866 1402 38.87 $73.74
Intel Core i7-940 @ 2.93GHz 3075 1334 29.57 $103.99*
Intel Core i7-940XM @ 2.13GHz 2367 1574 NA NA
Intel Core i7-950 @ 3.07GHz 3096 1330 11.99 $258.32
Intel Core i7-960 @ 3.20GHz 3242 1278 12.01 $270
Intel Core i7-965 @ 3.20GHz 3288 1264 23.49 $139.99*
Intel Core i7-970 @ 3.20GHz 6777 741 14.04 $482.52*
Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 13486 337 48.02 $280.85
Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz 11869 389 36.75 $323*
Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 13570 333 50.26 $269.99
Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 14548 298 47.08 $309
Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 14629 294 47.8 $306.02
Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz 10561 444 32.7 $323*
Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz 10667 439 33.02 $323*
Intel Core i7-975 @ 3.33GHz 3292 1261 41.17 $79.95*
Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11328 408 5.09 $2*
Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz 11648 396 29.49 $395*
Intel Core i7-980 @ 3.33GHz 7001 707 6.37 $1*
Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 18405 200 43.61 $422.08
Intel Core i7-980X @ 3.33GHz 6730 745 6.12 $1*
Intel Core i7-985 @ 3.47GHz 3928 1129 NA NA
Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz 11570 400 8.86 $1*
Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz 9112 519 23.07 $395*
Intel Core i7-990X @ 3.47GHz 7247 668 9.17 $789.95*
Intel Core i7-995X @ 3.60GHz 7079 691 NA NA
Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz 23377 112 59.94 $389.99
Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz 15390 273 NA NA
Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz 16143 253 29.03 $556*
Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz 20918 152 55.64 $375.99
Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz 20946 151 60.02 $348.99
Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz 23979 104 51.62 $464.49
Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz 23777 107 54.16 $438.99
Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz 15425 271 35.14 $439*
Intel Core i9-10900TE @ 1.80GHz 17888 212 40.29 $444*
Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz 22836 125 41.52 $549.99
Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz 22063 137 NA NA
Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz 26446 76 37.78 $699.99
Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz 29106 58 37.8 $769.99
Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz 16635 242 28.53 $583*
Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz 34130 30 34.48 $989.99
Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz 22838 124 34.25 $666.75*
Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz 22976 119 37.83 $607.35*
Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz 25916 84 41.67 $621.99
Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz 24690 98 45.72 $539.99*
Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21502 144 13.25 $1
Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23470 111 52.74 $445
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 26892 72 40.74 $660
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 27198 68 40.29 $675*
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 29464 55 25.64 $1*
Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 10933 427 18.75 $583*
Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 20524 160 30.54 $671.99
Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz 13923 325 25.04 $556*
Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 17097 234 44.99 $380
Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 18859 193 49.89 $377.99
Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 18851 194 49.61 $379.99
Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz 19557 176 9.95 $1
Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz 13993 319 31.87 $439*
Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 21701 143 39.46 $549.99*
Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25197 94 31.69 $794.99*
Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 28288 61 46.21 $612.13*
Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 31049 47 23 $1
Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 15050 278 25.82 $583*
Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 32402 39 29.48 $1
Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz 30162 51 NA NA
Intel Core M-5Y10 @ 0.80GHz 1627 1991 NA NA
Intel Core M-5Y10a @ 0.80GHz 1905 1815 NA NA
Intel Core M-5Y10c @ 0.80GHz 1893 1829 6.74 $281*
Intel Core M-5Y31 @ 0.90GHz 2056 1733 NA NA
Intel Core M-5Y51 @ 1.10GHz 2072 1722 NA NA
Intel Core M-5Y70 @ 1.10GHz 1705 1926 NA NA
Intel Core M-5Y71 @ 1.20GHz 2113 1705 7.52 $281*
Intel Core m3-6Y30 @ 0.90GHz 1502 2064 5.35 $281*
Intel Core m3-7Y30 @ 1.00GHz 2564 1503 NA NA
Intel Core m3-7Y32 @ 1.10GHz 2742 1443 NA NA
Intel Core m3-8100Y @ 1.10GHz 3022 1348 10.75 $281*
Intel Core m5-6Y54 @ 1.10GHz 2153 1685 NA NA
Intel Core m5-6Y57 @ 1.10GHz 2336 1593 NA NA
Intel Core m7-6Y75 @ 1.20GHz 2309 1599 NA NA
Intel Core Solo T1300 @ 1.66GHz 210 3243 NA NA
Intel Core Solo T1350 @ 1.86GHz 194 3263 NA NA
Intel Core Solo T1400 @ 1.83GHz 253 3185 NA NA
Intel Core Solo U1300 @ 1.06GHz 141 3341 NA NA
Intel Core Solo U1400 @ 1.20GHz 130 3353 NA NA
Intel Core Solo U1500 @ 1.33GHz 164 3305 NA NA
Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz 537 2861 3.36 $159.95*
Intel Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz 656 2749 13.11 $49.99*
Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz 750 2653 10.53 $71.25*
Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz 778 2629 4.92 $157.95*
Intel Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz 803 2603 29.76 $26.99*
Intel Core2 Duo E6300 @ 1.86GHz 546 2855 42.01 $12.99*
Intel Core2 Duo E6320 @ 1.86GHz 524 2875 10.48 $49.99*
Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz 783 2624 39.37 $19.89*
Intel Core2 Duo E6420 @ 2.13GHz 742 2663 3.91 $189.95*
Intel Core2 Duo E6540 @ 2.33GHz 808 2594 NA NA
Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz 866 2550 5.1 $169.95*
Intel Core2 Duo E6600 @ 2.40GHz 866 2551 8.83 $97.99*
Intel Core2 Duo E6700 @ 2.66GHz 986 2451 32.86 $29.99*
Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz 1001 2431 97.23 $10.3*
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz 1140 2312 22.8 $49.99*
Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz 961 2475 19.61 $49*
Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz 929 2501 77.73 $11.95*
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz 974 2459 33.58 $28.99*
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz 1107 2339 79.66 $13.9*
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz 1179 2289 9.83 $119.95*
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.40GHz 972 2462 NA NA
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.66GHz 1092 2351 NA NA
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz 990 2447 19.8 $49.99*
Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz 995 2437 NA NA
Intel Core2 Duo E8290 @ 2.83GHz 1408 2118 NA NA
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz 1034 2402 51.71 $19.99*
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.66GHz 1172 2293 NA NA
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz 1216 2258 NA NA
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 1158 2303 8.27 $140
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz 1213 2262 20.22 $59.99*
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 1228 2249 9.45 $129.95
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 1336 2160 22.27 $60
Intel Core2 Duo L7100 @ 1.20GHz 476 2916 NA NA
Intel Core2 Duo L7300 @ 1.40GHz 550 2851 NA NA
Intel Core2 Duo L7400 @ 1.50GHz 516 2881 NA NA
Intel Core2 Duo L7500 @ 1.60GHz 575 2825 NA NA
Intel Core2 Duo L7700 @ 1.80GHz 607 2794 NA NA
Intel Core2 Duo L7800 @ 2.00GHz 680 2726 NA NA
Intel Core2 Duo L9300 @ 1.60GHz 615 2786 NA NA
Intel Core2 Duo L9600 @ 2.13GHz 865 2552 NA NA
Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz 724 2682 36.2 $19.99*
Intel Core2 Duo P7370 @ 2.00GHz 790 2613 NA NA
Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz 766 2639 19.16 $39.99*
Intel Core2 Duo P7550 @ 2.26GHz 915 2513 3.98 $229.99*
Intel Core2 Duo P7570 @ 2.26GHz 747 2657 NA NA
Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz 822 2585 2.77 $297.01*
Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz 854 2563 17.36 $49.18*
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz 941 2491 20.69 $45.49*
Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz 903 2523 15.85 $56.99*
Intel Core2 Duo P9300 @ 2.26GHz 909 2520 NA NA
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz 959 2479 0.96 $998.99*
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.53GHz 1012 2421 10.22 $99*
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz 1067 2377 NA NA
Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz 1069 2373 NA NA
Intel Core2 Duo SL9400 @ 1.86GHz 737 2666 2.91 $253*
Intel Core2 Duo SP9400 @ 2.40GHz 948 2486 3.34 $284*
Intel Core2 Duo SU9400 @ 1.40GHz 544 2857 NA NA
Intel Core2 Duo T5200 @ 1.60GHz 409 2982 NA NA
Intel Core2 Duo T5250 @ 1.50GHz 483 2908 5.37 $89.95*
Intel Core2 Duo T5270 @ 1.40GHz 496 2899 NA NA
Intel Core2 Duo T5300 @ 1.73GHz 635 2766 NA NA
Intel Core2 Duo T5450 @ 1.66GHz 535 2863 NA NA
Intel Core2 Duo T5470 @ 1.60GHz 459 2934 NA NA
Intel Core2 Duo T5500 @ 1.66GHz 502 2894 NA NA
Intel Core2 Duo T5550 @ 1.83GHz 562 2841 NA NA
Intel Core2 Duo T5600 @ 1.83GHz 634 2769 NA NA
Intel Core2 Duo T5670 @ 1.80GHz 539 2860 NA NA
Intel Core2 Duo T5750 @ 2.00GHz 680 2725 68.1 $9.99*
Intel Core2 Duo T5800 @ 2.00GHz 650 2753 NA NA
Intel Core2 Duo T5850 @ 2.16GHz 705 2696 25.36 $27.79*
Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz 704 2698 NA NA
Intel Core2 Duo T5900 @ 2.20GHz 701 2703 NA NA
Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz 703 2700 46.87 $14.99*
Intel Core2 Duo T6500 @ 2.10GHz 687 2718 45.8 $14.99*
Intel Core2 Duo T6570 @ 2.10GHz 694 2710 18.01 $38.5*
Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz 749 2654 39.65 $18.9*
Intel Core2 Duo T6670 @ 2.20GHz 783 2625 NA NA
Intel Core2 Duo T7100 @ 1.80GHz 628 2772 41.91 $14.99*
Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz 720 2686 6.54 $109.95*
Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz