CPU列表

下面是图表中所有CPU类型的字母列表。单击特定的处理器名称将会带您进入它出现的图表,并为您高亮显示它。单CPU系统多CPU系统的结果分别列出。

单 CPU 系统

CPU 名称
CPU 跑分结果
(越高越好)
整体排名
(越低越好)
CPU 性价比
(越高越好)
价格
(USD)
AArch64 rev 0 (aarch64) 2499 1589 NA NA
AArch64 rev 1 (aarch64) 2316 1666 NA NA
AArch64 rev 2 (aarch64) 1956 1862 NA NA
AArch64 rev 4 (aarch64) 1658 2042 NA NA
AC8257V/WAB 693 2805 NA NA
AMD 3015Ce 1474 2164 NA NA
AMD 3015e 2678 1531 NA NA
AMD 3020e 2611 1548 NA NA
AMD 4700S 18045 239 NA NA
AMD A10 Micro-6700T APU 1291 2278 NA NA
AMD A10 PRO-7350B APU 1910 1891 NA NA
AMD A10 PRO-7800B APU 3194 1351 NA NA
AMD A10 PRO-7850B APU 3406 1288 23.01 $148.02*
AMD A10-4600M APU 1896 1903 19.15 $98.99*
AMD A10-4655M APU 1606 2090 NA NA
AMD A10-4657M APU 1759 1977 NA NA
AMD A10-5700 APU 2756 1501 45.97 $59.95*
AMD A10-5745M APU 1737 1987 NA NA
AMD A10-5750M APU 1856 1921 19.98 $92.86*
AMD A10-5757M APU 1997 1843 NA NA
AMD A10-5800B APU 2897 1451 64.4 $44.99*
AMD A10-5800K APU 2911 1448 62.64 $46.47
AMD A10-6700 APU 3087 1388 53.81 $57.37
AMD A10-6700T APU 2311 1668 15.66 $147.61*
AMD A10-6790K APU 3017 1407 60.5 $49.87
AMD A10-6800B APU 2824 1479 22.06 $128.02*
AMD A10-6800K APU 3156 1362 40.21 $78.48
AMD A10-7300 APU 1680 2028 NA NA
AMD A10-7400P 2071 1797 NA NA
AMD A10-7700K APU 3109 1381 20.73 $149.99
AMD A10-7800 APU 3120 1377 57.2 $54.54
AMD A10-7850K APU 3395 1290 47.23 $71.87
AMD A10-7860K 3280 1320 33.62 $97.58
AMD A10-7870K 3506 1269 15.44 $226.99*
AMD A10-7890K 3535 1261 21.06 $167.85
AMD A10-8700P 2210 1727 NA NA
AMD A10-8750 3300 1314 NA NA
AMD A10-8850 3525 1263 NA NA
AMD A10-9600P 2222 1718 NA NA
AMD A10-9620P 2508 1586 NA NA
AMD A10-9630P 2947 1433 NA NA
AMD A10-9700 3521 1265 29.34 $119.99
AMD A10-9700E 3151 1366 15.02 $209.77*
AMD A12-9700P 2366 1642 NA NA
AMD A12-9720P 2617 1546 NA NA
AMD A12-9730P 3172 1354 NA NA
AMD A12-9800 3175 1353 26.48 $119.88
AMD A12-9800E 3410 1286 11.48 $296.96*
AMD A4 Micro-6400T APU 1004 2517 NA NA
AMD A4 PRO-3340B 1706 2006 NA NA
AMD A4 PRO-7300B APU 1481 2159 NA NA
AMD A4 PRO-7350B 1024 2497 NA NA
AMD A4-1200 APU 445 3051 NA NA
AMD A4-1250 APU 428 3070 NA NA
AMD A4-3300 APU 961 2564 9.09 $105.75*
AMD A4-3300M APU 686 2817 22.86 $29.99*
AMD A4-3305M APU 820 2681 39.39 $20.81*
AMD A4-3310MX APU 785 2717 NA NA
AMD A4-3320M APU 640 2862 16.42 $39*
AMD A4-3330MX APU 681 2820 NA NA
AMD A4-3400 APU 1031 2489 9.51 $108.5*
AMD A4-3420 APU 1052 2476 7.74 $136*
AMD A4-4000 APU 1158 2387 38.6 $29.99
AMD A4-4020 APU 1214 2341 13.34 $91*
AMD A4-4300M APU 997 2523 33.4 $29.86*
AMD A4-4355M APU 816 2686 NA NA
AMD A4-5000 APU 1282 2284 NA NA
AMD A4-5050 APU 1328 2250 NA NA
AMD A4-5100 APU 1346 2234 NA NA
AMD A4-5150M APU 1129 2410 NA NA
AMD A4-5300 APU 1325 2256 49.17 $26.95*
AMD A4-5300B APU 1241 2322 47.81 $25.95*
AMD A4-6210 APU 1459 2171 NA NA
AMD A4-6250J APU 1685 2025 NA NA
AMD A4-6300 APU 1413 2196 56.53 $24.99
AMD A4-6300B APU 1328 2251 47.51 $27.95*
AMD A4-6320 APU 1563 2109 22.34 $69.99*
AMD A4-7210 APU 1646 2055 NA NA
AMD A4-7300 APU 1496 2150 10.69 $139.95*
AMD A4-9120 1257 2309 NA NA
AMD A4-9120C 815 2687 NA NA
AMD A4-9120e 916 2602 NA NA
AMD A4-9125 1214 2342 NA NA
AMD A6 Micro-6500T APU 1146 2397 NA NA
AMD A6 PRO-7050B APU 1015 2505 NA NA
AMD A6 PRO-7400B 1555 2116 NA NA
AMD A6-1450 APU 1033 2488 NA NA
AMD A6-3400M APU 1176 2373 40.54 $29*
AMD A6-3410MX APU 1152 2392 288.73 $3.99*
AMD A6-3420M APU 1248 2314 NA NA
AMD A6-3430MX APU 1331 2247 NA NA
AMD A6-3500 APU 1382 2221 9.4 $147*
AMD A6-3600 APU 1636 2062 65.56 $24.95*
AMD A6-3620 APU 1741 1986 77.4 $22.49*
AMD A6-3650 APU 2030 1821 18.63 $109
AMD A6-3670 APU 2040 1815 11.55 $176.59*
AMD A6-4400M APU 995 2526 36.86 $27*
AMD A6-4455M APU 783 2723 NA NA
AMD A6-5200 APU 1635 2065 NA NA
AMD A6-5345M APU 1122 2416 NA NA
AMD A6-5350M APU 1109 2429 33.48 $33.12*
AMD A6-5357M APU 1260 2306 NA NA
AMD A6-5400B APU 1412 2198 48.8 $28.94*
AMD A6-5400K APU 1251 2313 24.06 $52.02*
AMD A6-6310 APU 1683 2026 NA NA
AMD A6-6400B APU 1616 2082 NA NA
AMD A6-6400K APU 1435 2187 41 $34.99
AMD A6-6420B APU 1550 2118 NA NA
AMD A6-6420K APU 1538 2127 10.26 $149.99*
AMD A6-7000 1010 2511 NA NA
AMD A6-7310 APU 1719 1999 NA NA
AMD A6-7400K APU 1592 2100 39.8 $39.99
AMD A6-7470K 1744 1984 14.54 $120*
AMD A6-7480 1929 1876 43.85 $43.99*
AMD A6-8500P 1453 2173 NA NA
AMD A6-8550 1604 2092 NA NA
AMD A6-9200 1062 2466 NA NA
AMD A6-9210 1177 2371 NA NA
AMD A6-9220 1257 2308 NA NA
AMD A6-9220C 1163 2382 NA NA
AMD A6-9220e 942 2581 NA NA
AMD A6-9225 1337 2242 NA NA
AMD A6-9230 1279 2288 NA NA
AMD A6-9400 2717 1512 NA NA
AMD A6-9500 1878 1914 25.08 $74.88
AMD A6-9500E 1841 1936 24.55 $74.99
AMD A8 PRO-7150B APU 1569 2107 NA NA
AMD A8 PRO-7600B APU 2736 1507 NA NA
AMD A8-3500M APU 1232 2330 20.56 $59.95*
AMD A8-3510MX APU 1483 2157 19.24 $77.11*
AMD A8-3520M APU 1395 2213 25.37 $55*
AMD A8-3530MX APU 1477 2163 NA NA
AMD A8-3550MX APU 1579 2104 NA NA
AMD A8-3800 APU 1939 1872 17.64 $109.95*
AMD A8-3820 APU 2019 1829 44.91 $44.95*
AMD A8-3850 APU 2124 1772 16.38 $129.68*
AMD A8-3870K APU 2341 1657 93.12 $25.14*
AMD A8-4500M APU 1653 2047 23.63 $69.95*
AMD A8-4555M APU 1316 2265 NA NA
AMD A8-5500 APU 2569 1565 43.58 $58.95*
AMD A8-5500B APU 2679 1530 54.62 $49.04*
AMD A8-5545M APU 1536 2130 NA NA
AMD A8-5550M APU 1869 1915 NA NA
AMD A8-5557M APU 1719 2000 NA NA
AMD A8-5600K APU 2755 1502 15.74 $175
AMD A8-6410 APU 1764 1975 NA NA
AMD A8-6500 APU 2791 1487 61.77 $45.18
AMD A8-6500B APU 2857 1466 57.19 $49.95*
AMD A8-6500T APU 1816 1949 30.29 $59.95*
AMD A8-6600K APU 2970 1425 72.68 $40.87
AMD A8-7050 1129 2411 NA NA
AMD A8-7100 APU 1677 2033 NA NA
AMD A8-7200P 2156 1759 NA NA
AMD A8-7410 APU 1799 1954 NA NA
AMD A8-7500 3878 1191 NA NA
AMD A8-7600 APU 3211 1347 45.75 $70.19*
AMD A8-7650K 2939 1439 46.01 $63.87
AMD A8-7670K 3028 1405 33.65 $89.99
AMD A8-7680 3568 1256 71.25 $50.08*
AMD A8-8600P 2231 1710 NA NA
AMD A8-8650 2774 1495 NA NA
AMD A8-9600 3261 1326 34.34 $94.98
AMD A9-9400 1407 2204 NA NA
AMD A9-9410 1525 2132 NA NA
AMD A9-9420 1518 2137 NA NA
AMD A9-9420e 1127 2412 NA NA
AMD A9-9425 1558 2114 NA NA
AMD A9-9430 1678 2031 NA NA
AMD A9-9820 3662 1235 NA NA
AMD Athlon 1500+ 191 3373 NA NA
AMD Athlon 1640B 412 3081 8.23 $50*
AMD Athlon 200GE 4163 1138 53.47 $77.86*
AMD Athlon 220GE 4538 1078 21.59 $210.24*
AMD Athlon 240GE 4538 1079 20.53 $221*
AMD Athlon 2650e 274 3255 14.43 $19*
AMD Athlon 2800+ 291 3229 2.65 $109.95*
AMD Athlon 2850e 333 3177 NA NA
AMD Athlon 3000G 4458 1095 81.08 $54.99*
AMD Athlon 300GE 4905 1028 NA NA
AMD Athlon 300U 4022 1167 NA NA
AMD Athlon 5000 Dual-Core 796 2704 19.9 $39.99*
AMD Athlon 5150 APU 1372 2225 13.88 $98.86*
AMD Athlon 5200 Dual-Core 734 2770 5.64 $129.95*
AMD Athlon 5350 APU 1776 1968 13.66 $129.99*
AMD Athlon 5370 APU 1857 1920 3.1 $598.68*
AMD Athlon 64 2000+ 154 3428 NA NA
AMD Athlon 64 2600+ 243 3299 NA NA
AMD Athlon 64 2800+ 295 3219 2.95 $99.99*
AMD Athlon 64 3000+ 303 3207 15.13 $20*
AMD Athlon 64 3100+ 484 3008 NA NA
AMD Athlon 64 3200+ 332 3180 2.21 $149.95*
AMD Athlon 64 3300+ 375 3123 NA NA
AMD Athlon 64 3400+ 375 3122 3.75 $99.95*
AMD Athlon 64 3500+ 366 3131 4.58 $79.95*
AMD Athlon 64 3700+ 394 3103 4.38 $89.95*
AMD Athlon 64 3800+ 292 3224 2.23 $131.01*
AMD Athlon 64 4000+ 321 3186 3.22 $99.95*
AMD Athlon 64 FX-55 404 3088 6.22 $65*
AMD Athlon 64 FX-57 517 2980 NA NA
AMD Athlon 64 FX-59 465 3028 NA NA
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core 709 2790 NA NA
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core 943 2579 NA NA
AMD Athlon 64 FX-74 972 2551 1.95 $499.5*
AMD Athlon 64 X2 3800+ 566 2938 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3400+ 531 2965 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 584 2919 8.55 $68.25*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 642 2860 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ 632 2869 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 658 2843 5.99 $109.95*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 668 2831 2.24 $298.95*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 716 2784 2.05 $349.95*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 704 2795 4.69 $149.95*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 767 2739 2.31 $331.49*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 793 2708 13.22 $60*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 876 2636 16.52 $52.99*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 883 2631 8.24 $107.21*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ 797 2702 26.6 $29.95*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 925 2597 24.02 $38.5*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ 967 2555 3.87 $249.95*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2300 594 2907 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 573 2931 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-53 463 3030 1.57 $295.11*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-55 463 3031 8.02 $57.74*
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 577 2926 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 502 2993 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 525 2973 7.21 $72.74*
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 620 2883 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-60 465 3027 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-62 522 2975 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-64 621 2882 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-65 609 2890 27.69 $22*
AMD Athlon 64 X2 QL-66 641 2861 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-67 582 2922 NA NA
AMD Athlon 7450 Dual-Core 789 2714 NA NA
AMD Athlon 7550 Dual-Core 859 2647 57.47 $14.95*
AMD Athlon 7750 Dual-Core 916 2601 11.45 $79.99*
AMD Athlon 7850 Dual-Core 956 2570 14.05 $68.02*
AMD Athlon Dual Core 4050e 559 2947 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4450B 643 2857 20.73 $31*
AMD Athlon Dual Core 4450e 721 2782 49.82 $14.48*
AMD Athlon Dual Core 4850B 727 2776 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4850e 735 2768 18.85 $39*
AMD Athlon Dual Core 5000B 835 2671 8.79 $95*
AMD Athlon Dual Core 5050e 759 2746 12.65 $60*
AMD Athlon Dual Core 5200B 796 2703 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5400B 826 2674 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5600B 737 2765 NA NA
AMD Athlon Gold 3150U 4389 1105 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150G 7702 672 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150GE 7578 681 NA NA
AMD Athlon II 160u 358 3143 11.93 $29.99*
AMD Athlon II 170u 357 3145 14.86 $24*
AMD Athlon II Dual-Core M300 610 2889 NA NA
AMD Athlon II Dual-Core M320 679 2824 22.62 $30*
AMD Athlon II Dual-Core M340 676 2826 NA NA
AMD Athlon II N330 Dual-Core 665 2835 NA NA
AMD Athlon II N350 Dual-Core 767 2738 NA NA
AMD Athlon II N370 Dual-Core 899 2620 NA NA
AMD Athlon II Neo K125 302 3210 NA NA
AMD Athlon II Neo K145 298 3217 NA NA
AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core 343 3161 13.21 $25.99*
AMD Athlon II Neo K345 Dual-Core 527 2971 NA NA
AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core 446 3050 NA NA
AMD Athlon II P320 Dual-Core 657 2844 32.95 $19.95*
AMD Athlon II P340 Dual-Core 687 2816 17.18 $39.95*
AMD Athlon II P360 Dual-Core 711 2788 35.65 $19.95*
AMD Athlon II X2 210e 1105 2432 38.79 $28.49
AMD Athlon II X2 215 962 2561 33.22 $28.97*
AMD Athlon II X2 220 995 2528 71.04 $14*
AMD Athlon II X2 235e 1040 2481 10.67 $97.5*
AMD Athlon II X2 240 898 2621 35.99 $24.95*
AMD Athlon II X2 240e 962 2562 25.39 $37.89
AMD Athlon II X2 245 1049 2479 81.5 $12.87
AMD Athlon II X2 245e 1075 2457 53.77 $19.99*
AMD Athlon II X2 250 1061 2467 15.17 $69.95*
AMD Athlon II X2 250e 1046 2480 13.64 $76.73*
AMD Athlon II X2 250u 604 2894 24.22 $24.95*
AMD Athlon II X2 255 1148 2395 38.27 $29.99
AMD Athlon II X2 260 1090 2444 41.95 $25.99
AMD Athlon II X2 260u 663 2839 7.94 $83.44*
AMD Athlon II X2 265 1233 2329 14.88 $82.88*
AMD Athlon II X2 270 1238 2324 77.39 $16*
AMD Athlon II X2 270u 675 2827 9.98 $67.67*
AMD Athlon II X2 280 1355 2231 17.62 $76.89*
AMD Athlon II X2 4300e 990 2538 NA NA
AMD Athlon II X2 4400e 1059 2468 NA NA
AMD Athlon II X2 4450e 867 2643 NA NA
AMD Athlon II X2 B22 1000 2521 38.55 $25.95*
AMD Athlon II X2 B24 1035 2485 42.96 $24.1*
AMD Athlon II X2 B26 1245 2316 73.01 $17.06*
AMD Athlon II X2 B28 1091 2441 27.97 $39.02*
AMD Athlon II X3 400e 1320 2259 51.8 $25.49
AMD Athlon II X3 405e 1331 2246 11.79 $112.9*
AMD Athlon II X3 415e 1441 2181 19.21 $75*
AMD Athlon II X3 420e 1495 2152 12.87 $116.15*
AMD Athlon II X3 425 1547 2122 26.51 $58.34*
AMD Athlon II X3 435 1649 2051 23.58 $69.95*
AMD Athlon II X3 440 1692 2017 116.1 $14.57
AMD Athlon II X3 445 1768 1974 12.12 $145.9*
AMD Athlon II X3 450 1756 1980 43.91 $39.99
AMD Athlon II X3 455 1830 1941 13.07 $139.95*
AMD Athlon II X3 460 1890 1906 99.52 $18.99
AMD Athlon II X4 553 2418 1624 NA NA
AMD Athlon II X4 555 2310 1669 NA NA
AMD Athlon II X4 557 2567 1567 NA NA
AMD Athlon II X4 559 2473 1597 NA NA
AMD Athlon II X4 600e 1711 2005 74.16 $23.07
AMD Athlon II X4 605e 1959 1860 75.74 $25.87
AMD Athlon II X4 610e 1864 1918 46.61 $39.99*
AMD Athlon II X4 615e 1900 1900 32.2 $59*
AMD Athlon II X4 620 1888 1908 20.55 $91.89*
AMD Athlon II X4 630 2061 1802 21.28 $96.84*
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 2072 1795 207.63 $9.98
AMD Athlon II X4 635 2010 1839 51.54 $38.99
AMD Athlon II X4 638 Quad-Core 2026 1825 32.23 $62.85*
AMD Athlon II X4 640 2134 1766 146.65 $14.55
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core 2143 1763 142.98 $14.99
AMD Athlon II X4 645 2218 1721 76.89 $28.85
AMD Athlon II X4 650 2390 1633 14.34 $166.6*
AMD Athlon II X4 651 Quad-Core 2338 1659 15.59 $149.95*
AMD Athlon II X4 655 2078 1792 NA NA
AMD Athlon L110 197 3360 NA NA
AMD Athlon LE-1600 412 3080 19.63 $21*
AMD Athlon LE-1620 421 3074 23.4 $18*
AMD Athlon LE-1640 430 3067 4.78 $89.95*
AMD Athlon LE-1660 416 3076 NA NA
AMD Athlon Neo MV-40 282 3244 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e 456 3040 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 476 3017 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335 487 3004 NA NA
AMD Athlon PRO 200GE 4139 1146 NA NA
AMD Athlon PRO 300GE 4337 1112 NA NA
AMD Athlon Silver 3050e 2897 1452 NA NA
AMD Athlon Silver 3050GE 4545 1076 NA NA
AMD Athlon Silver 3050U 3198 1349 NA NA
AMD Athlon Silver PRO 3125GE 4701 1057 NA NA
AMD Athlon TF-20 268 3261 NA NA
AMD Athlon TF-36 338 3164 NA NA
AMD Athlon X2 215 996 2525 NA NA
AMD Athlon X2 240 921 2600 NA NA
AMD Athlon X2 240e 1015 2504 NA NA
AMD Athlon X2 250 993 2529 NA NA
AMD Athlon X2 255 938 2586 NA NA
AMD Athlon X2 280 1327 2253 39.63 $33.49*
AMD Athlon X2 340 Dual Core 1319 2260 13.89 $94.99
AMD Athlon X2 370K Dual Core 1504 2144 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 3250e 357 3144 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 6850e 564 2940 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 570 2932 9.5 $60*
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 591 2909 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 688 2814 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core L310 379 3119 NA NA
AMD Athlon X3 425 1516 2139 NA NA
AMD Athlon X3 435 1781 1967 18.65 $95.49*
AMD Athlon X3 440 1438 2183 16.35 $87.99*
AMD Athlon X3 455 1783 1966 NA NA
AMD Athlon X4 530 1786 1964 NA NA
AMD Athlon X4 620 1612 2087 24.82 $64.95*
AMD Athlon X4 640 2115 1776 NA NA
AMD Athlon X4 740 Quad Core 2680 1528 107.23 $24.99
AMD Athlon X4 750 Quad Core 1986 1850 20.96 $94.75
AMD Athlon X4 750K Quad Core 2792 1486 14.66 $190.44*
AMD Athlon X4 760K Quad Core 2934 1442 62.91 $46.64
AMD Athlon X4 830 2901 1450 14.34 $202.32*
AMD Athlon X4 840 3305 1310 26.45 $124.95*
AMD Athlon X4 845 3745 1217 46.82 $79.99
AMD Athlon X4 860K 3458 1277 163.35 $21.17
AMD Athlon X4 870K 3425 1283 70.82 $48.36
AMD Athlon X4 880K 3618 1244 36.18 $99.99*
AMD Athlon X4 950 3628 1242 27.28 $133*
AMD Athlon XP 1500+ 167 3403 NA NA
AMD Athlon XP 1600+ 174 3397 NA NA
AMD Athlon XP 1700+ 176 3394 3.44 $51.25*
AMD Athlon XP 1800+ 195 3364 3.83 $50.95*
AMD Athlon XP 1900+ 203 3355 4.44 $45.8*
AMD Athlon XP 2000+ 195 3365 3.31 $58.99*
AMD Athlon XP 2100+ 210 3345 3.3 $63.75*
AMD Athlon XP 2200+ 214 3342 2.52 $84.95*
AMD Athlon XP 2400+ 234 3315 2.93 $79.99*
AMD Athlon XP 2500+ 231 3323 NA NA
AMD Athlon XP 2600+ 242 3301 10.52 $23.03*
AMD Athlon XP 2700+ 256 3282 3.02 $84.79*
AMD Athlon XP 2800+ 260 3275 NA NA
AMD Athlon XP 2900+ 276 3253 NA NA
AMD Athlon XP 3000+ 262 3273 3.29 $79.7*
AMD Athlon XP 3100+ 282 3243 NA NA
AMD Athlon XP 3200+ 281 3245 NA NA
AMD Athlon XP1600+ 183 3383 NA NA
AMD Athlon XP2400+ 243 3298 NA NA
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+ 803 2698 NA NA
AMD C-30 178 3391 NA NA
AMD C-50 260 3276 NA NA
AMD C-60 290 3231 NA NA
AMD C-60 APU 310 3203 NA NA
AMD C-70 APU 300 3212 NA NA
AMD E-240 188 3377 NA NA
AMD E-300 APU 363 3138 NA NA
AMD E-350 413 3079 NA NA
AMD E-350 APU 401 3092 NA NA
AMD E-350D APU 465 3029 NA NA
AMD E-450 APU 422 3073 NA NA
AMD E1 Micro-6200T APU 600 2900 NA NA
AMD E1-1200 APU 378 3120 NA NA
AMD E1-1500 APU 393 3105 NA NA
AMD E1-2100 APU 407 3085 NA NA
AMD E1-2200 APU 474 3020 NA NA
AMD E1-2500 APU 589 2911 NA NA
AMD E1-6010 APU 544 2956 NA NA
AMD E1-6015 APU 547 2955 NA NA
AMD E1-6050J APU 1385 2218 NA NA
AMD E1-7010 APU 577 2927 NA NA
AMD E2-1800 APU 459 3036 NA NA
AMD E2-2000 APU 488 3002 NA NA
AMD E2-3000 APU 726 2779 NA NA
AMD E2-3000M APU 659 2841 15.34 $42.98*
AMD E2-3200 APU 971 2553 121.51 $7.99*
AMD E2-3800 APU 1103 2435 NA NA
AMD E2-6110 APU 1164 2381 NA NA
AMD E2-7110 APU 1537 2129 NA NA
AMD E2-9000 911 2609 NA NA
AMD E2-9000e 813 2689 NA NA
AMD E2-9010 991 2535 NA NA
AMD E2-9030 922 2599 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E 1057 2471 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E 1271 2297 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E 1593 2099 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-216GD 1628 2069 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 3426 1282 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-421BD 3302 1311 NA NA
AMD EPYC 3201 10762 480 NA NA
AMD EPYC 3251 13886 364 44.08 $315*
AMD EPYC 7232P 16658 273 33.45 $497.99
AMD EPYC 7251 14865 316 29.15 $510*
AMD EPYC 7252 19965 190 30.6 $652.5*
AMD EPYC 7262 20952 173 19.4 $1*
AMD EPYC 7272 26446 88 8.86 $2*
AMD EPYC 7281 21230 169 18.12 $1*
AMD EPYC 7282 31510 51 22.51 $1*
AMD EPYC 7301 14991 312 12.67 $1*
AMD EPYC 7302 32198 48 22.36 $1*
AMD EPYC 7302P 32480 44 23.2 $1*
AMD EPYC 7313 31182 56 NA NA
AMD EPYC 7313P 39993 29 43.8 $913*
AMD EPYC 7343 45882 22 29.32 $1*
AMD EPYC 7351 23566 128 23.22 $1*
AMD EPYC 7351P 19589 200 15.62 $1*
AMD EPYC 7371 28356 73 15.67 $1*
AMD EPYC 73F3 33124 41 9.41 $3*
AMD EPYC 7401P 30643 59 36.29 $844.39*
AMD EPYC 7402 45684 23 23.01 $1
AMD EPYC 7402P 40754 26 28.38 $1
AMD EPYC 7413 47603 19 NA NA
AMD EPYC 7443P 58049 15 43.42 $1*
AMD EPYC 7451 20471 184 8.9 $2*
AMD EPYC 7452 42149 24 7.03 $5*
AMD EPYC 7501 24925 109 7.69 $3*
AMD EPYC 7502 53591 18 17.72 $3
AMD EPYC 7502P 47070 20 13.2 $3*
AMD EPYC 7513 59309 13 20.88 $2*
AMD EPYC 7542 56809 16 13.43 $4
AMD EPYC 7551 21806 159 6.49 $3*
AMD EPYC 7551P 25933 94 10.32 $2*
AMD EPYC 7571 27445 76 NA NA
AMD EPYC 7643 77101 6 NA NA
AMD EPYC 7662 71576 8 13.5 $5*
AMD EPYC 7702 71686 7 8.43 $8
AMD EPYC 7702P 58119 14 12.5 $4*
AMD EPYC 7713 85859 3 NA NA
AMD EPYC 7742 64071 10 8.05 $7
AMD EPYC 7763 87767 1 NA NA
AMD EPYC 7F32 22303 150 NA NA
AMD EPYC 7F52 40468 27 13.05 $3*
AMD EPYC 7J13 85544 4 NA NA
AMD EPYC 7R32 63037 11 NA NA
AMD FirePro A320 APU 2634 1540 NA NA
AMD FX-4100 Quad-Core 2545 1570 41.06 $61.97
AMD FX-4130 Quad-Core 2708 1518 114.24 $23.7
AMD FX-4150 Quad-Core 3327 1305 NA NA
AMD FX-4170 Quad-Core 3121 1376 41.13 $75.88
AMD FX-4200 Quad-Core 3134 1373 52.27 $59.95*
AMD FX-4300 Quad-Core 2942 1437 92.32 $31.87
AMD FX-4320 3167 1355 NA NA
AMD FX-4330 3248 1332 4.43 $733.5*
AMD FX-4350 Quad-Core 3274 1322 24.43 $134.02*
AMD FX-6100 Six-Core 3660 1236 86.43 $42.34
AMD FX-6120 Six-Core 3886 1189 43.23 $89.89*
AMD FX-6130 Six-Core 4353 1110 NA NA
AMD FX-6200 Six-Core 4005 1172 13.35 $299.95*
AMD FX-6300 Six-Core 4130 1150 92.5 $44.65
AMD FX-6330 Six-Core 4455 1096 NA NA
AMD FX-6350 Six-Core 4491 1089 27.06 $165.99
AMD FX-670K Quad-Core 2969 1426 NA NA
AMD FX-7500 APU 1798 1955 NA NA
AMD FX-7600P 2306 1673 NA NA
AMD FX-7600P APU 2856 1468 NA NA
AMD FX-770K Quad-Core 2578 1559 NA NA
AMD FX-8100 Eight-Core 3847 1195 27.87 $138.02*
AMD FX-8120 Eight-Core 4540 1077 70.95 $63.99
AMD FX-8140 Eight-Core 4953 1022 33.27 $148.86*
AMD FX-8150 Eight-Core 5055 1010 65.08 $77.68
AMD FX-8300 Eight-Core 5265 978 79.33 $66.37
AMD FX-8310 Eight-Core 5206 987 6.26 $831.15*
AMD FX-8320 Eight-Core 5392 959 66.57 $80.99
AMD FX-8320E Eight-Core 4976 1021 26.33 $189
AMD FX-8350 Eight-Core 5941 898 44.55 $133.37
AMD FX-8370 Eight-Core 6126 872 26.75 $228.99
AMD FX-8370E Eight-Core 5226 985 207.86 $25.14*
AMD FX-870K Quad Core 3094 1386 NA NA
AMD FX-8800P 2768 1496 NA NA
AMD FX-9370 Eight-Core 6029 886 15.87 $379.96
AMD FX-9590 Eight-Core 6762 790 15.03 $449.99*
AMD FX-9800P 2231 1709 NA NA
AMD FX-9830P 3111 1380 NA NA
AMD FX-B4150 Quad-Core 3369 1298 37.57 $89.68*
AMD G-T40E 263 3271 NA NA
AMD G-T40R 120 3467 NA NA
AMD G-T44R 130 3459 NA NA
AMD G-T48E 416 3077 NA NA
AMD G-T52R 177 3392 NA NA
AMD G-T56E 442 3055 NA NA
AMD G-T56N 460 3033 NA NA
AMD Geode NX 2400+ 400 3095 NA NA
AMD GX-210JA SOC 248 3295 NA NA
AMD GX-212JC SOC 570 2933 NA NA
AMD GX-217GA SOC 744 2758 NA NA
AMD GX-218GL SOC 754 2750 NA NA
AMD GX-222GC SOC 1038 2482 NA NA
AMD GX-412HC 1055 2474 NA NA
AMD GX-415GA SOC 1363 2226 NA NA
AMD GX-420CA SOC 1597 2097 NA NA
AMD GX-420MC SOC 1796 1960 NA NA
AMD GX-424CC SOC 1731 1992 NA NA
AMD Opteron 1212 593 2908 2.04 $290*
AMD Opteron 1214 696 2802 7.49 $93.03*
AMD Opteron 1214 HE 806 2693 NA NA
AMD Opteron 1216 781 2724 14.23 $54.85*
AMD Opteron 1216 HE 727 2778 NA NA
AMD Opteron 1218 910 2610 NA NA
AMD Opteron 1220 1036 2484 NA NA
AMD Opteron 1222 1089 2446 NA NA
AMD Opteron 1352 1464 2169 10.76 $135.99*
AMD Opteron 1354 1620 2080 6.81 $238.01*
AMD Opteron 1356 1703 2011 18.92 $89.99*
AMD Opteron 1381 1797 1957 NA NA
AMD Opteron 1385 1898 1902 42.19 $45*
AMD Opteron 1389 2079 1791 NA NA
AMD Opteron 144 316 3190 10.55 $29.95*
AMD Opteron 146 346 3157 9.88 $35*
AMD Opteron 148 392 3108 NA NA
AMD Opteron 150 393 3106 9.82 $40*
AMD Opteron 152 428 3069 NA NA
AMD Opteron 154 457 3039 NA NA
AMD Opteron 165 531 2967 0.97 $550*
AMD Opteron 170 648 2851 NA NA
AMD Opteron 175 682 2819 NA NA
AMD Opteron 180 746 2757 6.22 $119.95*
AMD Opteron 185 695 2803 NA NA
AMD Opteron 2218 1036 2483 10.75 $96.41*
AMD Opteron 2220 1106 2430 1.4 $790.44*
AMD Opteron 2220 SE 909 2613 36.35 $25*
AMD Opteron 2222 1198 2353 63.08 $19*
AMD Opteron 2354 1509 2141 5.29 $285.19*
AMD Opteron 2356 1733 1990 41.25 $42*
AMD Opteron 2373 EE 1635 2063 NA NA
AMD Opteron 2378 1864 1917 128.65 $14.49*
AMD Opteron 2384 2074 1793 1.86 $1*
AMD Opteron 2393 SE 1317 2263 NA NA
AMD Opteron 2419 EE 1902 1898 NA NA
AMD Opteron 2427 1995 1845 36.28 $55*
AMD Opteron 2431 2936 1440 117.48 $24.99*
AMD Opteron 2435 3061 1398 219.41 $13.95*
AMD Opteron 254 451 3044 NA NA
AMD Opteron 270 761 2745 3.04 $249.95*
AMD Opteron 275 839 2666 73.23 $11.46*
AMD Opteron 280 765 2741 1.96 $389.77*
AMD Opteron 285 956 2571 38.3 $24.95*
AMD Opteron 290 952 2573 7.05 $135*
AMD Opteron 3250 HE 2061 1801 20.82 $99*
AMD Opteron 3260 HE 2283 1682 NA NA
AMD Opteron 3280 3720 1223 37.94 $98.04*
AMD Opteron 3320 EE 1918 1885 3.59 $534*
AMD Opteron 3350 HE 2825 1478 8.09 $349*
AMD Opteron 3365 3973 1178 NA NA
AMD Opteron 3380 4134 1147 5.11 $809*
AMD Opteron 4162 EE 2058 1805 102.97 $19.99*
AMD Opteron 4170 HE 2382 1634 59.56 $39.99*
AMD Opteron 4184 2872 1462 5.76 $498.95*
AMD Opteron 4274 HE 5776 915 75.02 $76.99
AMD Opteron 4280 4504 1085 47.41 $94.99
AMD Opteron 4284 4665 1063 44.86 $103.99
AMD Opteron 4332 HE 3715 1225 100.44 $36.99*
AMD Opteron 4334 3949 1182 7.03 $562*
AMD Opteron 4365 EE 3263 1325 NA NA
AMD Opteron 4386 4378 1106 18.24 $239.98
AMD Opteron 6128 2826 1477 10.5 $269*
AMD Opteron 6128 HE 3015 1409 NA NA
AMD Opteron 6136 3381 1295 74.15 $45.6*
AMD Opteron 6164 HE 3478 1273 NA NA
AMD Opteron 6172 2789 1489 14.68 $189.95*
AMD Opteron 6174 3697 1229 1.14 $3*
AMD Opteron 6176 SE 3564 1257 14.26 $249.89*
AMD Opteron 6212 4007 1171 69.09 $57.99
AMD Opteron 6220 4753 1052 45.7 $103.99
AMD Opteron 6234 4072 1159 9.03 $450.99*
AMD Opteron 6238 5625 932 54.09 $103.99
AMD Opteron 6272 5146 998 49.48 $103.99
AMD Opteron 6274 5286 974 5.19 $1
AMD Opteron 6276 6351 838 90.74 $70*
AMD Opteron 6281 7279 718 NA NA
AMD Opteron 6282 SE 6385 833 28.51 $223.99
AMD Opteron 6287 SE 6925 769 NA NA
AMD Opteron 6328 5246 982 15.25 $343.99
AMD Opteron 6344 6069 881 16.01 $379*
AMD Opteron 6348 8030 642 4.69 $1
AMD Opteron 6366 HE 4858 1033 14.12 $343.99
AMD Opteron 6376 5572 939 2.88 $1*
AMD Opteron 6378 5889 904 3.44 $1
AMD Opteron 6380 7336 713 8.55 $857.99
AMD Opteron 6386 SE 7017 754 51.94 $135.09*
AMD Opteron 8439 SE 2479 1596 47.67 $52*
AMD Opteron X2170 APU 1911 1890 NA NA
AMD Opteron X3216 APU 1628 2070 NA NA
AMD Opteron X3418 APU 3074 1394 NA NA
AMD Opteron X3421 APU 3289 1317 NA NA
AMD Phenom 8250 Triple-Core 1114 2426 NA NA
AMD Phenom 8250e Triple-Core 1084 2452 23.08 $46.99*
AMD Phenom 8400 Triple-Core 1085 2451 NA NA
AMD Phenom 8450 Triple-Core 1153 2391 67.86 $16.99*
AMD Phenom 8450e Triple-Core 1134 2406 NA NA
AMD Phenom 8600 Triple-Core 1210 2346 22.84 $52.99*
AMD Phenom 8600B Triple-Core 1390 2216 92.96 $14.95*
AMD Phenom 8650 Triple-Core 1205 2349 63.42 $19*
AMD Phenom 8750 Triple-Core 1343 2235 NA NA
AMD Phenom 8750B Triple-Core 1188 2360 NA NA
AMD Phenom 8850 Triple-Core 1142 2399 NA NA
AMD Phenom 8850B Triple-Core 1281 2286 NA NA
AMD Phenom 9100e Quad-Core 1279 2291 42.69 $29.95*
AMD Phenom 9150e Quad-Core 1267 2299 5.12 $247.5*
AMD Phenom 9350e Quad-Core 1501 2146 0.44 $3*
AMD Phenom 9450e Quad-Core 1455 2172 13.86 $105*
AMD Phenom 9500 Quad-Core 1480 2160 49.34 $29.99*
AMD Phenom 9550 Quad-Core 1605 2091 53.53 $29.99*
AMD Phenom 9600 Quad-Core 1549 2119 38.74 $39.99*
AMD Phenom 9600B Quad-Core 1663 2040 41.62 $39.95*
AMD Phenom 9650 Quad-Core 1694 2016 54.36 $31.17
AMD Phenom 9750 Quad-Core 1796 1958 35.93 $49.99*
AMD Phenom 9750B Quad-Core 1520 2134 NA NA
AMD Phenom 9850 Quad-Core 1721 1998 13.24 $129.99*
AMD Phenom 9850B Quad-Core 1946 1870 NA NA
AMD Phenom 9950 Quad-Core 1850 1926 19.07 $97.04*
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 1599 2095 NA NA
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 1699 2014 NA NA
AMD Phenom II N620 Dual-Core 990 2540 248.09 $3.99*
AMD Phenom II N640 Dual-Core 965 2557 17.57 $54.95*
AMD Phenom II N660 Dual-Core 1065 2464 11.96 $89*
AMD Phenom II N830 3+1 1768 1973 NA NA
AMD Phenom II N830 Triple-Core 1137 2405 NA NA
AMD Phenom II N850 Triple-Core 1238 2325 49.51 $25*
AMD Phenom II N870 Triple-Core 1139 2402 NA NA
AMD Phenom II N930 Quad-Core 1540 2125 11.85 $129.95*
AMD Phenom II N950 Quad-Core 1637 2060 14.53 $112.6*
AMD Phenom II N970 Quad-Core 1625 2074 10.83 $149.99*
AMD Phenom II P650 Dual-Core 933 2588 26.66 $35*
AMD Phenom II P820 Triple-Core 1068 2462 NA NA
AMD Phenom II P840 Triple-Core 1124 2414 NA NA
AMD Phenom II P860 Triple-Core 1183 2366 NA NA
AMD Phenom II P920 Quad-Core 1160 2385 17.85 $65*
AMD Phenom II P940 Quad-Core 1319 2262 NA NA
AMD Phenom II P960 Quad-Core 1394 2214 35.62 $39.12*
AMD Phenom II X2 511 1163 2383 NA NA
AMD Phenom II X2 521 1279 2290 NA NA
AMD Phenom II X2 545 1204 2350 27.38 $43.98*
AMD Phenom II X2 550 1148 2396 27.39 $41.91
AMD Phenom II X2 555 1294 2276 51.77 $24.99
AMD Phenom II X2 560 1328 2252 25.64 $51.79
AMD Phenom II X2 565 1389 2217 8.23 $168.87*
AMD Phenom II X2 570 1360 2228 NA NA
AMD Phenom II X2 B53 1123 2415 NA NA
AMD Phenom II X2 B55 1151 2393 24.01 $47.95*
AMD Phenom II X2 B57 1099 2437 NA NA
AMD Phenom II X2 B59 1337 2241 27.83 $48.05*
AMD Phenom II X3 700e 1430 2188 NA NA
AMD Phenom II X3 705e 1222 2335 8.02 $152.34*
AMD Phenom II X3 710 1499 2148 8.87 $169*
AMD Phenom II X3 720 1573 2106 24.4 $64.45*
AMD Phenom II X3 740 1424 2190 16 $88.99*
AMD Phenom II X3 B73 1538 2128 20.5 $75*
AMD Phenom II X3 B75 1485 2156 29.72 $49.95*
AMD Phenom II X3 B77 1844 1933 82.71 $22.29*
AMD Phenom II X4 805 1844 1931 10.6 $173.99*
AMD Phenom II X4 810 1688 2021 7.93 $213*
AMD Phenom II X4 820 2108 1780 72.68 $29*
AMD Phenom II X4 830 1903 1897 48.79 $39
AMD Phenom II X4 840 2353 1650 92.04 $25.56
AMD Phenom II X4 840T 2245 1701 33.99 $66.04*
AMD Phenom II X4 850 2397 1630 36.89 $64.99*
AMD Phenom II X4 900e 1505 2143 NA NA
AMD Phenom II X4 905e 1919 1884 35.54 $53.99*
AMD Phenom II X4 910 1699 2012 16.99 $100*
AMD Phenom II X4 910e 2016 1831 28.85 $69.9*
AMD Phenom II X4 920 1945 1871 69.73 $27.89*
AMD Phenom II X4 925 2161 1756 103.06 $20.97
AMD Phenom II X4 940 2219 1719 2.47 $900*
AMD Phenom II X4 945 2233 1708 70.04 $31.88
AMD Phenom II X4 955 2425 1623 13.76 $176.18*
AMD Phenom II X4 960T 2183 1743 72.42 $30.15
AMD Phenom II X4 965 2516 1579 28.59 $88.02*
AMD Phenom II X4 970 2643 1537 44.14 $59.88
AMD Phenom II X4 973 2204 1731 NA NA
AMD Phenom II X4 975 2479 1595 25.56 $97*
AMD Phenom II X4 977 2377 1636 NA NA
AMD Phenom II X4 980 2829 1476 21.76 $130*
AMD Phenom II X4 B05e 1862 1919 NA NA
AMD Phenom II X4 B15e 1825 1942 NA NA
AMD Phenom II X4 B25 2108 1781 NA NA
AMD Phenom II X4 B35 2341 1656 NA NA
AMD Phenom II X4 B40 2238 1706 NA NA
AMD Phenom II X4 B45 2190 1742 NA NA
AMD Phenom II X4 B50 2237 1707 NA NA
AMD Phenom II X4 B55 2366 1643 NA NA
AMD Phenom II X4 B60 2357 1648 NA NA
AMD Phenom II X4 B65 2576 1561 NA NA
AMD Phenom II X4 B70 2303 1676 NA NA
AMD Phenom II X4 B93 2104 1783 NA NA
AMD Phenom II X4 B95 2254 1695 36.34 $62.02*
AMD Phenom II X4 B97 2467 1598 30.85 $79.95*
AMD Phenom II X4 B99 2520 1577 NA NA
AMD Phenom II X6 1035T 2929 1444 27.12 $108*
AMD Phenom II X6 1045T 2992 1417 56.86 $52.61
AMD Phenom II X6 1055T 3152 1365 64.49 $48.87
AMD Phenom II X6 1065T 3244 1335 25.77 $125.88
AMD Phenom II X6 1075T 3060 1399 40.67 $75.25
AMD Phenom II X6 1090T 3596 1249 39.7 $90.59
AMD Phenom II X6 1100T 3693 1230 26.4 $139.87
AMD Phenom II X6 1405T 3335 1302 NA NA
AMD Phenom II X620 Dual-Core 1262 2304 NA NA
AMD Phenom II X640 Dual-Core 1165 2380 NA NA
AMD Phenom II X920 Quad-Core 1669 2037 NA NA
AMD Phenom II X940 Quad-Core 1797 1956 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-5060 1566 2108 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-6060 1722 1997 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-7060 1010 2510 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GP-7730 884 2629 NA NA
AMD Phenom X3 8550 961 2563 5.66 $169.95*
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500 1297 2275 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530 1228 2332 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600 1649 2050 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9730 1784 1965 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GS-6560 1063 2465 NA NA
AMD PRO A10-8700B 2242 1704 NA NA
AMD PRO A10-8730B 2322 1664 NA NA
AMD PRO A10-8750B 2824 1480 NA NA
AMD PRO A10-8770 3482 1272 NA NA
AMD PRO A10-8770E 3117 1379 NA NA
AMD PRO A10-8850B 3752 1214 NA NA
AMD PRO A10-9700 3583 1254 21.2 $169*
AMD PRO A10-9700B 2602 1551 NA NA
AMD PRO A10-9700E 3087 1389 22.21 $139*
AMD PRO A12-8800B 2509 1585 NA NA
AMD PRO A12-8830B 2392 1632 NA NA
AMD PRO A12-8870 3848 1194 NA NA
AMD PRO A12-8870E 3014 1411 NA NA
AMD PRO A12-9800 3878 1192 22.95 $169*
AMD PRO A12-9800B 2696 1522 NA NA
AMD PRO A12-9800E 3191 1352 18.88 $169*
AMD PRO A4-3350B APU 1671 2035 NA NA
AMD PRO A4-4350B 1093 2439 NA NA
AMD PRO A4-8350B 1733 1989 59.77 $28.99*
AMD PRO A6-7350B 1679 2030 NA NA
AMD PRO A6-8500B 1704 2009 NA NA
AMD PRO A6-8530B 1498 2149 NA NA
AMD PRO A6-8550B 1885 1909 NA NA
AMD PRO A6-8570 1844 1932 NA NA
AMD PRO A6-8570E 1489 2154 NA NA
AMD PRO A6-9500 1836 1939 24.81 $74*
AMD PRO A6-9500B 1340 2238 NA NA
AMD PRO A6-9500E 1662 2041 22.46 $74*
AMD PRO A8-8600B 2262 1691 NA NA
AMD PRO A8-8650B 3216 1346 NA NA
AMD PRO A8-8670E 2989 1418 NA NA
AMD PRO A8-9600 3347 1300 28.13 $119*
AMD PRO A8-9600B 2379 1635 NA NA
AMD QC-4000 1155 2390 NA NA
AMD R-260H APU 954 2572 NA NA
AMD R-272F APU 1215 2339 NA NA
AMD R-460L APU 1183 2365 NA NA
AMD R-464L APU 1773 1969 NA NA
AMD RX-425BB 2696 1524 NA NA
AMD RX-427BB 2711 1516 NA NA
AMD Ryzen 3 1200 6281 852 45.19 $138.99
AMD Ryzen 3 1300X 6913 774 55.37 $124.86
AMD Ryzen 3 2200G 6766 789 42.59 $158.85
AMD Ryzen 3 2200GE 6433 825 NA NA
AMD Ryzen 3 2200U 3681 1232 NA NA
AMD Ryzen 3 2300U 5489 949 NA NA
AMD Ryzen 3 2300X 7543 685 42.35 $178.09*
AMD Ryzen 3 3100 11721 434 42.43 $276.25*
AMD Ryzen 3 3200G 7222 724 38.01 $189.99
AMD Ryzen 3 3200GE 7434 699 NA NA
AMD Ryzen 3 3200U 3964 1180 NA NA
AMD Ryzen 3 3250U 4133 1149 NA NA
AMD Ryzen 3 3300U 5870 905 NA NA
AMD Ryzen 3 3300X 12746 398 36.31 $351*
AMD Ryzen 3 3350U 6351 839 NA NA
AMD Ryzen 3 4300G 11171 459 NA NA
AMD Ryzen 3 4300GE 11603 442 NA NA
AMD Ryzen 3 4300U 8094 634 NA NA
AMD Ryzen 3 5300G 13932 362 NA NA
AMD Ryzen 3 5300GE 13843 365 NA NA
AMD Ryzen 3 5300U 10157 506 NA NA
AMD Ryzen 3 5400U 12118 420 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1200 6376 835 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1300 7717 670 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2100GE 4308 1117 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200G 6708 796 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 6238 855 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2300U 6157 867 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200G 7073 743 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE 7071 744 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3300U 5963 892 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4200G 11315 452 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4200GE 11006 466 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4350G 10882 473 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 11420 450 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4450U 10071 513 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 5350G 14025 355 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 5350GE 13707 368 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 5450U 12047 422 NA NA
AMD Ryzen 5 1400 7818 661 43.44 $179.99
AMD Ryzen 5 1500X 9067 569 75.83 $119.57
AMD Ryzen 5 1600 12354 410 73.93 $167.11*
AMD Ryzen 5 1600X 13048 390 96.46 $135.27
AMD Ryzen 5 2400G 8735 590 41.62 $209.87
AMD Ryzen 5 2400GE 7948 647 NA NA
AMD Ryzen 5 2500U 6613 801 NA NA
AMD Ryzen 5 2500X 9517 540 NA NA
AMD Ryzen 5 2600 13216 384 85.34 $154.87
AMD Ryzen 5 2600H 7537 686 NA NA
AMD Ryzen 5 2600X 14087 350 86.76 $162.37
AMD Ryzen 5 3350G 9036 572 NA NA
AMD Ryzen 5 3350GE 9684 531 NA NA
AMD Ryzen 5 3400G 9365 548 37.79 $247.78
AMD Ryzen 5 3400GE 8940 577 NA NA
AMD Ryzen 5 3450U 7002 756 NA NA
AMD Ryzen 5 3500 12891 395 NA NA
AMD Ryzen 5 3500C 3889 1188 NA NA
AMD Ryzen 5 3500U 7946 648 NA NA
AMD Ryzen 5 3500X 13363 380 53.46 $249.99
AMD Ryzen 5 3550H 8080 636 NA NA
AMD Ryzen 5 3550U 7681 675 NA NA
AMD Ryzen 5 3580U 7833 658 NA NA
AMD Ryzen 5 3600 17860 243 43.86 $407.25
AMD Ryzen 5 3600X 18320 232 39.94 $458.67*
AMD Ryzen 5 3600XT 18826 225 66.26 $284.11
AMD Ryzen 5 4500U 11224 457 NA NA
AMD Ryzen 5 4600G 15729 296 NA NA
AMD Ryzen 5 4600GE 16377 278 NA NA
AMD Ryzen 5 4600H 14786 321 NA NA
AMD Ryzen 5 4600HS 14652 327 NA NA
AMD Ryzen 5 4600U 13766 366 NA NA
AMD Ryzen 5 5500U 13600 370 NA NA
AMD Ryzen 5 5600G 19929 191 NA NA
AMD Ryzen 5 5600GE 18879 221 NA NA
AMD Ryzen 5 5600H 17868 242 NA NA
AMD Ryzen 5 5600U 16096 286 NA NA
AMD Ryzen 5 5600X 22163 153 63.42 $349.45
AMD Ryzen 5 PRO 1500 9434 543 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 1600 10401 495 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400G 8264 618 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 7524 687 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2500U 6792 783 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2600 13575 371 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3350G 9570 537 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3350GE 9643 533 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400G 9403 545 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 8194 626 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3500U 7017 753 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3600 18037 240 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4400G 16456 277 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4400GE 14795 320 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4500U 12049 421 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650G 16501 276 44.6 $369.99*
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 15922 291 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650U 12978 392 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 5650G 21087 172 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE 19266 211 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 5650U 16863 268 NA NA
AMD Ryzen 7 1700 14718 324 93.01 $158.24
AMD Ryzen 7 1700X 15548 299 84.06 $184.97
AMD Ryzen 7 1800X 16284 281 72.41 $224.89
AMD Ryzen 7 2700 15679 297 71.27 $219.99
AMD Ryzen 7 2700E 14657 326 NA NA
AMD Ryzen 7 2700U 6778 786 NA NA
AMD Ryzen 7 2700X 17598 250 65.91 $267
AMD Ryzen 7 2800H 7656 677 NA NA
AMD Ryzen 7 3700U 7356 712 NA NA
AMD Ryzen 7 3700X 22789 142 45.22 $503.98
AMD Ryzen 7 3750H 8362 610 NA NA
AMD Ryzen 7 3780U 7386 705 NA NA
AMD Ryzen 7 3800X 23327 133 48.8 $478
AMD Ryzen 7 3800XT 23928 121 66.87 $357.82
AMD Ryzen 7 4700G 19915 192 NA NA
AMD Ryzen 7 4700GE 20648 180 NA NA
AMD Ryzen 7 4700U 13766 367 NA NA
AMD Ryzen 7 4800H 19223 212 NA NA
AMD Ryzen 7 4800HS 18963 219 NA NA
AMD Ryzen 7 4800U 17271 257 NA NA
AMD Ryzen 7 5700G 23697 125 NA NA
AMD Ryzen 7 5700GE 22566 147 NA NA
AMD Ryzen 7 5700U 16279 282 NA NA
AMD Ryzen 7 5800 26131 92 NA NA
AMD Ryzen 7 5800H 21911 158 NA NA
AMD Ryzen 7 5800HS 21114 171 NA NA
AMD Ryzen 7 5800U 19660 197 NA NA
AMD Ryzen 7 5800X 28523 71 66.64 $427.99
AMD Ryzen 7 Extreme Edition 18187 235 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700 14613 330 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15799 293 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700 15062 310 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700U 7190 728 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700X 17113 260 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 3700 22570 146 68.39 $329.99*
AMD Ryzen 7 PRO 3700U 7356 711 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4700G 20848 176 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750G 20644 181 51.61 $399.99*
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 19754 196 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 15543 300 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 5750G 25562 99 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE 22536 148 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 5850U 19862 193 NA NA
AMD Ryzen 9 3900 30888 58 52.26 $591*
AMD Ryzen 9 3900X 32876 43 56.5 $581.85*
AMD Ryzen 9 3900XT 32930 42 47.53 $692.88
AMD Ryzen 9 3950X 39216 31 30.4 $1
AMD Ryzen 9 4900H 19007 216 NA NA
AMD Ryzen 9 4900HS 19638 198 NA NA
AMD Ryzen 9 5900 35598 35 NA NA
AMD Ryzen 9 5900HS 22803 141 NA NA
AMD Ryzen 9 5900HX 23264 135 NA NA
AMD Ryzen 9 5900X 39547 30 57.15 $691.99
AMD Ryzen 9 5950X 46121 21 54.32 $849
AMD Ryzen 9 5980HS 22691 144 NA NA
AMD Ryzen 9 PRO 3900 31510 52 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1305G 3329 1304 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1505G 3969 1179 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1606G 4390 1104 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1202B 3823 1201 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1404I 5491 948 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1500B 4194 1132 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1605B 6794 782 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1756B 8215 624 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1807B 8359 611 NA NA
AMD Ryzen Embedded V2718 15588 298 NA NA
AMD Ryzen Embedded V2748 16186 283 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 1900X 16847 269 84.24 $199.99
AMD Ryzen Threadripper 1920X 23055 137 56.23 $409.99*
AMD Ryzen Threadripper 1950X 27129 82 54.32 $499.44
AMD Ryzen Threadripper 2920X 25582 97 37.62 $679.99
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30919 57 28.11 $1
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 29553 66 59.11 $499.99*
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32276 46 17.98 $1
AMD Ryzen Threadripper 2990X 26469 87 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 3960X 55061 17 39.33 $1
AMD Ryzen Threadripper 3970X 64134 9 30.48 $2
AMD Ryzen Threadripper 3990X 81267 5 13.3 $6*
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 33849 39 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 40220 28 35 $1
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 62877 12 23.3 $2
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 86249 2 15.72 $5
AMD Sempron 130 526 2972 17.55 $30*
AMD Sempron 140 473 3021 39.61 $11.95*
AMD Sempron 145 480 3012 13.35 $35.99
AMD Sempron 150 498 2996 33.32 $14.95*
AMD Sempron 210U 267 3263 NA NA
AMD Sempron 2200+ 184 3382 4.6 $39.95*
AMD Sempron 2300+ 207 3350 4.6 $45*
AMD Sempron 240 1278 2292 35.39 $36.1*
AMD Sempron 2400+ 205 3354 15.74 $12.99*
AMD Sempron 2500+ 195 3366 3.25 $59.95*
AMD Sempron 2600+ 253 3288 7.23 $34.95*
AMD Sempron 2650 APU 561 2945 6.44 $86.99
AMD Sempron 2800+ 243 3300 8.11 $29.95*
AMD Sempron 3000+ 268 3262 7.66 $34.95*
AMD Sempron 3100+ 298 3216 4.58 $65*
AMD Sempron 3200+ 288 3235 2.31 $124.68*
AMD Sempron 3300+ 315 3197 15.74 $20*
AMD Sempron 3400+ 292 3225 3.37 $86.68*
AMD Sempron 3500+ 232 3322 9.28 $24.99*
AMD Sempron 3600+ 364 3137 24.24 $15*
AMD Sempron 3800+ 360 3142 24.03 $14.99*
AMD Sempron 3850 APU 1227 2334 23.6 $51.99
AMD Sempron Dual Core 2100 533 2964 14.04 $37.99*
AMD Sempron Dual Core 2200 563 2941 14.09 $39.95*
AMD Sempron Dual Core 2300 555 2950 13.22 $41.99*
AMD Sempron LE-1100 315 3193 9.02 $34.95*
AMD Sempron LE-1150 251 3292 16.82 $14.94*
AMD Sempron LE-1200 349 3152 23.32 $14.95*
AMD Sempron LE-1250 301 3211 3.01 $99.99*
AMD Sempron LE-1300 400 3096 14.81 $27*
AMD Sempron M100 338 3166 28.18 $12*
AMD Sempron M120 298 3215 NA NA
AMD Sempron SI-40 257 3280 21.4 $12*
AMD Sempron SI-42 261 3274 8.7 $29.99*
AMD Sempron X2 180 826 2675 11.9 $69.4*
AMD Sempron X2 190 879 2632 10.53 $83.44*
AMD Sempron X2 198 Dual-Core 930 2592 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-36 334 3175 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-38 362 3139 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-28 254 3285 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-30 277 3251 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-32 285 3240 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-34 277 3252 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-37 334 3173 12.86 $25.99*
AMD Turion 64 Mobile ML-40 336 3169 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-42 400 3094 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-44 384 3116 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-30 246 3296 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-32 286 3237 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-34 279 3248 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-37 315 3196 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 448 3047 23.61 $18.99*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52 384 3115 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56 453 3042 6.93 $65.4*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58 590 2910 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 607 2892 38.08 $15.95*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62 738 2764 25.44 $29*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 692 2806 17.58 $39.39*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 627 2873 7.04 $89*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 861 2645 9.56 $90*
AMD Turion Dual-Core RM-70 561 2943 22.46 $25*
AMD Turion Dual-Core RM-72 649 2850 21.63 $29.99*
AMD Turion Dual-Core RM-74 588 2913 NA NA
AMD Turion Dual-Core RM-75 659 2842 30.65 $21.49*
AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 727 2775 NA NA
AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 783 2722 11.33 $69.1*
AMD Turion II Dual-Core Mobile M540 912 2608 NA NA
AMD Turion II N530 Dual-Core 855 2651 28.51 $30*
AMD Turion II N550 Dual-Core 877 2634 NA NA
AMD Turion II Neo K625 Dual-Core 565 2939 NA NA
AMD Turion II Neo K685 Dual-Core 684 2818 NA NA
AMD Turion II Neo N40L Dual-Core 589 2912 NA NA
AMD Turion II Neo N54L Dual-Core 724 2781 NA NA
AMD Turion II P520 Dual-Core 790 2710 NA NA
AMD Turion II P540 Dual-Core 884 2630 17.7 $49.95*
AMD Turion II P560 Dual-Core 818 2683 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 923 2598 34.51 $26.76*
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620 814 2688 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M640 1016 2501 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660 1011 2509 NA NA
AMD Turion Neo X2 Dual Core L625 431 3065 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core L510 603 2896 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-70 497 2999 3.75 $132.56*
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-76 691 2807 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70 634 2867 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72 644 2854 2.87 $224.26*
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 623 2879 41.71 $14.95*
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75 708 2791 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77 635 2866 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 583 2921 11.67 $49.95*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 654 2847 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84 793 2709 41.74 $18.99*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85 730 2773 16.22 $45*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86 695 2804 11.39 $61*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87 733 2771 18.34 $39.95*
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-70 536 2961 NA NA
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-72 471 3024 NA NA
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-85 841 2664 NA NA
AMD V105 184 3381 NA NA
AMD V120 362 3140 NA NA
AMD V140 372 3126 7.45 $49.95*
AMD V160 337 3167 NA NA
AMD Z-01 308 3204 NA NA
AMD Z-60 APU 262 3272 NA NA
Amlogic 509 2987 NA NA
Apple A11 Bionic 4044 1164 NA NA
Apple A12 Bionic 4459 1094 NA NA
Apple A12X Bionic 11053 464 NA NA
Apple A13 Bionic 4779 1044 NA NA
Apple A14 Bionic 8500 600 NA NA
Apple A8 1517 2138 NA NA
Apple A8X 2361 1646 NA NA
Apple A9 2067 1799 NA NA
Apple A9X 2528 1572 NA NA
Apple M1 8 Core 3200 MHz 15122 308 NA NA
ARM ARMv7 rev 4 (v7l) 4 Core 1200 MHz 362 3141 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 0 MHz 285 3239 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1152 MHz 348 3155 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1200 MHz 331 3181 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1296 MHz 408 3084 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1400 MHz 444 3053 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1512 MHz 434 3060 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1536 MHz 196 3361 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1800 MHz 530 2968 NA NA
ARM Cortex-A53 6 Core 1896 MHz 1851 1925 NA NA
ARM Cortex-A57 4 Core 1479 MHz 956 2569 NA NA
ARM Cortex-A57 4 Core 2014 MHz 1343 2236 NA NA
ARM Cortex-A7 2 Core 1080 MHz 142 3444 NA NA
ARM Cortex-A7 2 Core 960 MHz 93 3486 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 1200 MHz 270 3257 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 1368 MHz 337 3168 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 900 MHz 233 3319 NA NA
ARM Cortex-A72 2 Core 0 MHz 625 2875 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1500 MHz 688 2813 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1800 MHz 1058 2469 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 2000 MHz 802 2700 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 2200 MHz 877 2635 NA NA
ARM Cortex-A72 8 Core 0 MHz 7605 680 NA NA
ARM Neoverse-N1 16 Core 0 MHz 10231 502 NA NA
ARM Neoverse-N1 2 Core 0 MHz 1800 1953 NA NA
ARM Neoverse-N1 4 Core 0 MHz 3246 1333 NA NA
ARM Neoverse-N1 6 Core 0 MHz 4756 1051 NA NA
ARM Neoverse-N1 8 Core 0 MHz 5264 979 NA NA
ARM phytium FT1500a 4 Core 2000 MHz 1579 2103 NA NA
Athlon 64 Dual Core 3800+ 736 2767 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5000+ 850 2657 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5600+ 875 2637 NA NA
Athlon Dual Core 4050e 670 2830 NA NA
Athlon Dual Core 4450e 681 2821 NA NA
Athlon Dual Core 4850e 769 2735 NA NA
BCM2711 823 2678 NA NA
Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz 603 2895 NA NA
Celeron Dual-Core T3100 @ 1.90GHz 531 2966 16.59 $32*
Celeron Dual-Core T3300 @ 2.00GHz 646 2852 43.17 $14.97*
Celeron Dual-Core T3500 @ 2.10GHz 768 2737 NA NA
DO-Regular 846 2660 NA NA
Dual-Core AMD Opteron 1220 SE 748 2755 NA NA
Generic DT based system 504 2992 NA NA
Haydn based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350 4433 1098 NA NA
hi6210sft 663 2838 NA NA
HiSilicon Kirin 650 1620 2079 NA NA
HiSilicon Kirin 659 1703 2010 NA NA
Hisilicon Kirin 930 1282 2285 NA NA
HiSilicon Kirin 950 1991 1847 NA NA
HiSilicon Kirin 960 2448 1610 NA NA
HiSilicon Kirin 970 2455 1607 NA NA
Hisilicon Kirin710 2180 1745 NA NA
Hisilicon Kirin810 2993 1416 NA NA
Hisilicon Kirin820 2226 1714 NA NA
Hisilicon Kirin9000 4989 1017 NA NA
Hisilicon Kirin970 2253 1696 NA NA
Hisilicon Kirin980 3891 1187 NA NA
Hisilicon Kirin985 4162 1139 NA NA
Hisilicon Kirin990 4292 1122 NA NA
HP Hexa-Core 2.0GHz 1741 1985 3.45 $504.27*
Intel 2.80GHz 341 3163 NA NA
Intel Atom 230 @ 1.60GHz 210 3344 NA NA
Intel Atom 330 @ 1.60GHz 371 3128 NA NA
Intel Atom C2338 @ 1.74GHz 584 2918 NA NA
Intel Atom C2358 @ 1.74GHz 625 2877 NA NA
Intel Atom C2538 @ 2.40GHz 960 2566 9.23 $104*
Intel Atom C2550 @ 2.40GHz 1422 2192 NA NA
Intel Atom C2558 @ 2.40GHz 1410 2200 10.37 $136*
Intel Atom C2750 @ 2.40GHz 2401 1628 10.35 $232*
Intel Atom C2750 @ 2.41GHz 2174 1751 NA NA
Intel Atom C2758 @ 2.40GHz 2056 1806 9.57 $214.86*
Intel Atom C3338 @ 1.50GHz 1245 2317 NA NA
Intel Atom C3538 @ 2.10GHz 1756 1979 23.41 $75*
Intel Atom C3558 @ 2.20GHz 2353 1649 27.36 $86*
Intel Atom C3758 @ 2.20GHz 4675 1061 24.22 $193*
Intel Atom C3858 @ 2.00GHz 3154 1363 9.5 $332*
Intel Atom C3958 @ 2.00GHz 4281 1123 9.53 $449*
Intel Atom D2500 @ 1.86GHz 275 3254 NA NA
Intel Atom D2550 @ 1.86GHz 405 3086 NA NA
Intel Atom D2560 @ 2.00GHz 433 3062 NA NA
Intel Atom D2700 @ 2.13GHz 481 3011 NA NA
Intel Atom D2701 @ 2.13GHz 438 3058 NA NA
Intel Atom D410 @ 1.66GHz 162 3411 0.26 $635.99*
Intel Atom D425 @ 1.80GHz 222 3335 0.22 $992.98*
Intel Atom D510 @ 1.66GHz 397 3098 4.09 $97.16*
Intel Atom D525 @ 1.80GHz 394 3102 NA NA
Intel Atom E3815 @ 1.46GHz 159 3418 1.17 $135*
Intel Atom E3825 @ 1.33GHz 385 3114 5.47 $70.32*
Intel Atom E3826 @ 1.46GHz 256 3283 NA NA
Intel Atom E3827 @ 1.74GHz 460 3032 NA NA
Intel Atom E3840 @ 1.91GHz 704 2794 NA NA
Intel Atom E3845 @ 1.91GHz 1024 2498 NA NA
Intel Atom E3900 @ 1.60GHz 1953 1863 NA NA
Intel Atom E3940 @ 1.60GHz 1960 1858 NA NA
Intel Atom E3950 @ 1.60GHz 2151 1761 NA NA
Intel Atom N2100 @ 1.60GHz 188 3376 NA NA
Intel Atom N2600 @ 1.60GHz 323 3184 NA NA
Intel Atom N270 @ 1.60GHz 175 3395 NA NA
Intel Atom N280 @ 1.66GHz 175 3396 NA NA
Intel Atom N2800 @ 1.86GHz 408 3083 NA NA
Intel Atom N435 @ 1.33GHz 153 3431 NA NA
Intel Atom N450 @ 1.66GHz 177 3393 NA NA
Intel Atom N455 @ 1.66GHz 162 3413 NA NA
Intel Atom N470 @ 1.83GHz 224 3334 NA NA
Intel Atom N475 @ 1.83GHz 179 3389 NA NA
Intel Atom N550 @ 1.50GHz 316 3192 3.67 $86*
Intel Atom N570 @ 1.66GHz 335 3172 3.89 $86*
Intel Atom S1260 @ 2.00GHz 596 2905 9.31 $64*
Intel Atom T5700 @ 1.70GHz 1326 2255 NA NA
Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz 993 2530 NA NA
Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz 990 2539 NA NA
Intel Atom x5-Z8300 @ 1.44GHz 820 2680 6.17 $132.99*
Intel Atom x5-Z8330 @ 1.44GHz 852 2655 NA NA
Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz 927 2596 44.12 $21*
Intel Atom x5-Z8500 @ 1.44GHz 1215 2340 19.41 $62.57*
Intel Atom x5-Z8550 @ 1.44GHz 1198 2354 NA NA
Intel Atom x6211E @ 1.20GHz 1695 2015 48.43 $35*
Intel Atom x7-Z8700 @ 1.60GHz 1314 2267 17.84 $73.63*
Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz 1373 2223 NA NA
Intel Atom Z2760 @ 1.80GHz 298 3214 NA NA
Intel Atom Z3580 @ 1.33GHz 805 2696 NA NA
Intel Atom Z3735D @ 1.33GHz 772 2732 NA NA
Intel Atom Z3735E @ 1.33GHz 557 2948 4.76 $117*
Intel Atom Z3735F @ 1.33GHz 521 2976 1.04 $500*
Intel Atom Z3735G @ 1.33GHz 534 2963 NA NA
Intel Atom Z3736F @ 1.33GHz 511 2985 NA NA
Intel Atom Z3740 @ 1.33GHz 624 2878 NA NA
Intel Atom Z3740D @ 1.33GHz 614 2887 NA NA
Intel Atom Z3745 @ 1.33GHz 621 2881 20.72 $30*
Intel Atom Z3745D @ 1.33GHz 585 2916 NA NA
Intel Atom Z3770 @ 1.46GHz 738 2762 4.94 $149.44*
Intel Atom Z3770D @ 1.49GHz 488 3003 NA NA
Intel Atom Z3775 @ 1.46GHz 754 2751 1.51 $500*
Intel Atom Z3775D @ 1.49GHz 794 2705 NA NA
Intel Atom Z3795 @ 1.60GHz 1115 2424 NA NA
Intel Atom Z520 @ 1.33GHz 156 3423 NA NA
Intel Atom Z530 @ 1.60GHz 183 3384 NA NA
Intel Atom Z670 @ 1.50GHz 158 3419 NA NA
Intel Celeron 1.70GHz 101 3481 NA NA
Intel Celeron 1.80GHz 96 3484 NA NA
Intel Celeron 1000M @ 1.80GHz 1025 2493 NA NA
Intel Celeron 1000MHz 139 3447 NA NA
Intel Celeron 1005M @ 1.90GHz 1071 2459 NA NA
Intel Celeron 1007U @ 1.50GHz 800 2701 4.32 $184.99*
Intel Celeron 1017U @ 1.60GHz 819 2682 NA NA
Intel Celeron 1019Y @ 1.00GHz 576 2928 NA NA
Intel Celeron 1020E @ 2.20GHz 1406 2206 NA NA
Intel Celeron 1020M @ 2.10GHz 1275 2295 NA NA
Intel Celeron 1037U @ 1.80GHz 991 2536 NA NA
Intel Celeron 1047UE @ 1.40GHz 748 2754 NA NA
Intel Celeron 1100MHz 113 3476 7.55 $15*
Intel Celeron 1200MHz 159 3417 NA NA
Intel Celeron 2.00GHz 125 3462 NA NA
Intel Celeron 2.13GHz 166 3404 NA NA
Intel Celeron 2.20GHz 139 3449 NA NA
Intel Celeron 2.26GHz 182 3387 NA NA
Intel Celeron 2.30GHz 148 3437 NA NA
Intel Celeron 2.40GHz 143 3443 NA NA
Intel Celeron 2.50GHz 164 3407 NA NA
Intel Celeron 2.53GHz 169 3402 NA NA
Intel Celeron 2.60GHz 143 3442 NA NA
Intel Celeron 2.66GHz 154 3429 NA NA
Intel Celeron 2.70GHz 159 3416 NA NA
Intel Celeron 2.80GHz 190 3375 NA NA
Intel Celeron 2.93GHz 230 3324 NA NA
Intel Celeron 2000E @ 2.20GHz 1607 2089 NA NA
Intel Celeron 2002E @ 1.50GHz 1091 2443 12.68 $86*
Intel Celeron 215 @ 1.33GHz 174 3398 NA NA
Intel Celeron 220 @ 1.20GHz 209 3348 NA NA
Intel Celeron 2950M @ 2.00GHz 1260 2305 NA NA
Intel Celeron 2955U @ 1.40GHz 793 2706 NA NA
Intel Celeron 2957U @ 1.40GHz 809 2690 NA NA
Intel Celeron 2961Y @ 1.10GHz 732 2772 NA NA
Intel Celeron 2970M @ 2.20GHz 1501 2147 NA NA
Intel Celeron 2980U @ 1.60GHz 1056 2473 NA NA
Intel Celeron 2981U @ 1.60GHz 991 2534 NA NA
Intel Celeron 3.06GHz 234 3316 NA NA
Intel Celeron 3.20GHz 267 3264 NA NA
Intel Celeron 3.33GHz 263 3269 NA NA
Intel Celeron 3205U @ 1.50GHz 946 2576 3.3 $287.04*
Intel Celeron 3215U @ 1.70GHz 1117 2421 NA NA
Intel Celeron 3755U @ 1.70GHz 1182 2367 NA NA
Intel Celeron 3765U @ 1.90GHz 1286 2281 NA NA
Intel Celeron 3855U @ 1.60GHz 1246 2315 NA NA
Intel Celeron 3865U @ 1.80GHz 1276 2294 NA NA
Intel Celeron 3867U @ 1.80GHz 1467 2168 13.71 $107*
Intel Celeron 3955U @ 2.00GHz 1487 2155 NA NA
Intel Celeron 3965U @ 2.20GHz 1665 2038 15.56 $107*
Intel Celeron 3965Y @ 1.50GHz 1177 2372 11 $107*
Intel Celeron 420 @ 1.60GHz 260 3278 3.37 $76.99
Intel Celeron 4205U @ 1.80GHz 1332 2245 12.45 $107*
Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 285 3238 4.92 $57.99
Intel Celeron 4305U @ 2.20GHz 1413 2194 13.21 $107*
Intel Celeron 4305UE @ 2.00GHz 1950 1865 NA NA
Intel Celeron 440 @ 2.00GHz 368 3130 8.19 $44.95*
Intel Celeron 450 @ 2.20GHz 433 3061 11.12 $38.99
Intel Celeron 5205U @ 1.90GHz 1439 2182 13.45 $107*
Intel Celeron 530 @ 1.73GHz 287 3236 22.09 $13*
Intel Celeron 540 @ 1.86GHz 283 3242 NA NA
Intel Celeron 550 @ 2.00GHz 365 3133 6.64 $54.95*
Intel Celeron 560 @ 2.13GHz 365 3134 5.21 $69.95*
Intel Celeron 570 @ 2.26GHz 344 3160 NA NA
Intel Celeron 6305 @ 1.80GHz 2246 1699 NA NA
Intel Celeron 723 @ 1.20GHz 213 3343 NA NA
Intel Celeron 743 @ 1.30GHz 263 3268 NA NA
Intel Celeron 807 @ 1.50GHz 392 3109 NA NA
Intel Celeron 807UE @ 1.00GHz 210 3347 NA NA
Intel Celeron 827E @ 1.40GHz 371 3129 NA NA
Intel Celeron 847 @ 1.10GHz 460 3034 1.46 $315*
Intel Celeron 847E @ 1.10GHz 584 2917 NA NA
Intel Celeron 857 @ 1.20GHz 569 2934 NA NA
Intel Celeron 867 @ 1.30GHz 562 2942 9.68 $57.99
Intel Celeron 877 @ 1.40GHz 643 2856 NA NA
Intel Celeron 887 @ 1.50GHz 727 2777 NA NA
Intel Celeron 900 @ 2.20GHz 396 3100 20.84 $18.99*
Intel Celeron 925 @ 2.30GHz 444 3054 NA NA
Intel Celeron @ 1.30GHz 548 2953 NA NA
Intel Celeron B710 @ 1.60GHz 106 3478 NA NA
Intel Celeron B800 @ 1.50GHz 664 2836 26.58 $24.99*
Intel Celeron B810 @ 1.60GHz 775 2729 9.69 $79.95*
Intel Celeron B815 @ 1.60GHz 690 2810 NA NA
Intel Celeron B820 @ 1.70GHz 776 2728 26.48 $29.29*
Intel Celeron B830 @ 1.80GHz 785 2719 15.7 $49.99*
Intel Celeron B840 @ 1.90GHz 930 2593 NA NA
Intel Celeron D 347 @ 3.06GHz 232 3320 NA NA
Intel Celeron D 352 @ 3.20GHz 283 3241 NA NA
Intel Celeron D 356 @ 3.33GHz 251 3293 NA NA
Intel Celeron D 360 @ 3.46GHz 372 3127 NA NA
Intel Celeron D 420 @ 1.60GHz 313 3198 NA NA
Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz 492 3001 5.48 $89.88*
Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz 671 2829 47.91 $14*
Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz 649 2849 33.02 $19.65*
Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz 712 2787 NA NA
Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz 860 2646 43.02 $19.99*
Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz 805 2695 5.06 $159
Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz 817 2684 16.08 $50.81*
Intel Celeron E3500 @ 2.70GHz 935 2587 16.13 $57.99
Intel Celeron G1101 @ 2.27GHz 1086 2448 54.92 $19.77*
Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz 1443 2179 11.55 $125
Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz 1285 2282 85.81 $14.98*
Intel Celeron G1620 @ 2.70GHz 1372 2224 40.96 $33.5
Intel Celeron G1620T @ 2.40GHz 1507 2142 35.88 $42*
Intel Celeron G1630 @ 2.80GHz 1646 2056 54.87 $29.99
Intel Celeron G1820 @ 2.70GHz 1649 2048 47.13 $35
Intel Celeron G1820T @ 2.40GHz 1614 2083 38.43 $42*
Intel Celeron G1820TE @ 2.20GHz 1115 2425 NA NA
Intel Celeron G1830 @ 2.80GHz 1560 2111 22.29 $69.99
Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz 1734 1988 28.91 $59.99
Intel Celeron G1840T @ 2.50GHz 1576 2105 NA NA
Intel Celeron G1850 @ 2.90GHz 1895 1904 47.39 $39.99
Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz 2223 1717 15.88 $139.99
Intel Celeron G3900E @ 2.40GHz 2034 1818 19.01 $107*
Intel Celeron G3900T @ 2.60GHz 2199 1732 19.56 $112.46*
Intel Celeron G3900TE @ 2.30GHz 1850 1927 44.05 $42*
Intel Celeron G3920 @ 2.90GHz 2265 1689 12.58 $179.99
Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz 2271 1687 10.32 $219.99
Intel Celeron G3930T @ 2.70GHz 2109 1777 21.09 $99.99*
Intel Celeron G3930TE @ 2.70GHz 2218 1722 52.82 $42*
Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz 2369 1639 16.56 $143
Intel Celeron G440 @ 1.60GHz 426 3071 4.26 $100
Intel Celeron G460 @ 1.80GHz 483 3010 8.78 $55*
Intel Celeron G465 @ 1.90GHz 480 3013 12.38 $38.77*
Intel Celeron G470 @ 2.00GHz 691 2809 19.67 $35.15*
Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz 2430 1620 21.51 $112.99
Intel Celeron G4900T @ 2.90GHz 2292 1678 54.56 $42*
Intel Celeron G4920 @ 3.20GHz 2406 1627 19.29 $124.76
Intel Celeron G4930 @ 3.20GHz 2575 1562 53.65 $47.99
Intel Celeron G4930T @ 3.00GHz 2224 1716 52.95 $42*
Intel Celeron G4950 @ 3.30GHz 2714 1515 30.16 $89.99*
Intel Celeron G530 @ 2.40GHz 1074 2458 42.97 $25
Intel Celeron G530T @ 2.00GHz 1055 2475 62.11 $16.99*
Intel Celeron G540 @ 2.50GHz 1080 2454 97.94 $11.03*
Intel Celeron G540T @ 2.10GHz 1174 2374 NA NA
Intel Celeron G550 @ 2.60GHz 1240 2323 25.3 $49*
Intel Celeron G550T @ 2.20GHz 1102 2436 NA NA
Intel Celeron G555 @ 2.70GHz 1268 2298 17.86 $70.99
Intel Celeron G5900 @ 3.40GHz 2768 1497 36.91 $74.99
Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz 2846 1470 48.68 $58.47
Intel Celeron G5905T @ 3.30GHz 2309 1670 54.99 $42*
Intel Celeron G5920 @ 3.50GHz 2807 1483 44.73 $62.75
Intel Celeron G5925 @ 3.60GHz 2830 1474 43.55 $64.99
Intel Celeron J1750 @ 2.41GHz 595 2906 NA NA
Intel Celeron J1800 @ 2.41GHz 567 2936 NA NA
Intel Celeron J1850 @ 1.99GHz 942 2582 NA NA
Intel Celeron J1900 @ 1.99GHz 1131 2408 NA NA
Intel Celeron J3060 @ 1.60GHz 662 2840 NA NA
Intel Celeron J3160 @ 1.60GHz 1290 2279 NA NA
Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz 1235 2328 NA NA
Intel Celeron J3455 @ 1.50GHz 2261 1692 6.48 $349*
Intel Celeron J3455E @ 1.50GHz 2256 1694 NA NA
Intel Celeron J4005 @ 2.00GHz 1635 2064 9.69 $168.75*
Intel Celeron J4025 @ 2.00GHz 1520 2135 NA NA
Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz 2963 1430 27.69 $107*
Intel Celeron J4115 @ 1.80GHz 2717 1513 NA NA
Intel Celeron J4125 @ 2.00GHz 3029 1403 NA NA
Intel Celeron J6413 @ 1.80GHz 4075 1158 NA NA
Intel Celeron M 1.00GHz 149 3436 10.65 $13.99*
Intel Celeron M 1.30GHz 205 3351 NA NA
Intel Celeron M 1.50GHz 216 3340 NA NA
Intel Celeron M 1.60GHz 224 3333 NA NA
Intel Celeron M 1.70GHz 252 3289 NA NA
Intel Celeron M 1300MHz 197 3359 NA NA
Intel Celeron M 1500MHz 217 3339 NA NA
Intel Celeron M 360 1.40GHz 221 3336 NA NA
Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz 123 3463 NA NA
Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz 139 3448 NA NA
Intel Celeron M 430 @ 1.73GHz 169 3400 NA NA
Intel Celeron M 440 @ 1.86GHz 155 3425 NA NA
Intel Celeron M 443 @ 1.20GHz 125 3461 NA NA
Intel Celeron M 450 @ 2.00GHz 230 3325 NA NA
Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz 227 3328 NA NA
Intel Celeron M 530 @ 1.73GHz 307 3205 NA NA
Intel Celeron M 723 @ 1.20GHz 267 3265 NA NA
Intel Celeron M 900MHz 123 3464 NA NA
Intel Celeron N2805 @ 1.46GHz 335 3171 NA NA
Intel Celeron N2806 @ 1.60GHz 486 3005 NA NA
Intel Celeron N2807 @ 1.58GHz 447 3049 NA NA
Intel Celeron N2808 @ 1.58GHz 515 2983 NA NA
Intel Celeron N2810 @ 2.00GHz 465 3026 3.32 $139.99*
Intel Celeron N2815 @ 1.86GHz 477 3015 NA NA
Intel Celeron N2820 @ 2.13GHz 440 3056 1.96 $225*
Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz 548 2952 3.66 $149.99*
Intel Celeron N2840 @ 2.16GHz 583 2920 NA NA
Intel Celeron N2910 @ 1.60GHz 672 2828 NA NA
Intel Celeron N2920 @ 1.86GHz 907 2614 NA NA
Intel Celeron N2930 @ 1.83GHz 992 2531 NA NA
Intel Celeron N2940 @ 1.83GHz 1025 2496 NA NA
Intel Celeron N3000 @ 1.04GHz 645 2853 NA NA
Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz 505 2991 NA NA
Intel Celeron N3050 @ 1.60GHz 581 2924 3.42 $170*
Intel Celeron N3060 @ 1.60GHz 667 2832 2.36 $282*
Intel Celeron N3150 @ 1.60GHz 1192 2359 NA NA
Intel Celeron N3160 @ 1.60GHz 1111 2427 3.18 $349*
Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz 1150 2394 4.18 $275.49*
Intel Celeron N3450 @ 1.10GHz 1930 1875 10.43 $185.08*
Intel Celeron N4000 @ 1.10GHz 1419 2193 13.26 $107*
Intel Celeron N4000C @ 1.10GHz 1611 2088 NA NA
Intel Celeron N4020 @ 1.10GHz 1627 2071 NA NA
Intel Celeron N4100 @ 1.10GHz 2460 1603 22.99 $107*
Intel Celeron N4120 @ 1.10GHz 2526 1573 NA NA
Intel Celeron N4500 @ 1.10GHz 1967 1855 NA NA
Intel Celeron N5100 @ 1.10GHz 2448 1609 NA NA
Intel Celeron N5105 @ 2.00GHz 3376 1296 NA NA
Intel Celeron N6211 @ 1.20GHz 2207 1729 40.88 $54*
Intel Celeron P4500 @ 1.87GHz 816 2685 NA NA
Intel Celeron P4505 @ 1.87GHz 689 2811 NA NA
Intel Celeron P4600 @ 2.00GHz 700 2800 NA NA
Intel Celeron SU2300 @ 1.20GHz 445 3052 NA NA
Intel Celeron T1600 @ 1.66GHz 520 2978 26.01 $19.99*
Intel Celeron U1900 @ 1.99GHz 1028 2491 NA NA
Intel Celeron U3400 @ 1.07GHz 473 3022 NA NA
Intel Celeron U3600 @ 1.20GHz 560 2946 NA NA
Intel Core 860 @ 2.80GHz 2754 1503 19.47 $141.45
Intel Core Duo L2300 @ 1.50GHz 387 3110 NA NA
Intel Core Duo L2400 @ 1.66GHz 348 3154 NA NA
Intel Core Duo L2500 @ 1.83GHz 404 3089 NA NA
Intel Core Duo T2050 @ 1.60GHz 313 3200 NA NA
Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz 347 3156 NA NA
Intel Core Duo T2300 @ 1.66GHz 323 3185 NA NA
Intel Core Duo T2350 @ 1.86GHz 364 3136 NA NA
Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz 349 3151 21.81 $16*
Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz 395 3101 NA NA
Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz 419 3075 3.49 $119.99*
Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz 449 3045 NA NA
Intel Core Duo T2700 @ 2.33GHz 498 2995 NA NA
Intel Core Duo U2400 @ 1.06GHz 255 3284 NA NA
Intel Core Duo U2500 @ 1.20GHz 220 3337 NA NA
Intel Core i3-1000NG4 @ 1.10GHz 4047 1163 NA NA
Intel Core i3-1005G1 @ 1.20GHz 5209 986 18.54 $281*
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz 8825 584 49.51 $178.23
Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz 8769 589 79.73 $109.99
Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz 7469 692 61.22 $122*
Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz 8859 581 44.3 $199.99
Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz 9073 568 41.24 $219.99
Intel Core i3-10105T @ 3.00GHz 8354 612 68.47 $122*
Intel Core i3-10110U @ 2.10GHz 4057 1160 9.34 $434.17*
Intel Core i3-10110Y @ 1.00GHz 3444 1279 12 $287*
Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz 9344 549 49.01 $190.66
Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz 8247 621 57.67 $143*
Intel Core i3-10305 @ 3.80GHz 9689 530 44.04 $219.99
Intel Core i3-10305T @ 3.00GHz 8136 632 56.9 $143*
Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz 10123 510 55.42 $182.65
Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz 6527 811 23.23 $281*
Intel Core i3-1125G4 @ 2.00GHz 9172 562 NA NA
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 1786 1963 33.72 $52.97
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz 1634 2066 31.58 $51.75
Intel Core i3-2102 @ 3.10GHz 2029 1822 34.98 $58*
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 1831 1940 15.92 $114.99
Intel Core i3-21050 @ 3.10GHz 2193 1736 NA NA
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 1901 1899 76.08 $24.99
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz 1473 2165 9.36 $157.39
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 2093 1786 13.77 $152*
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 1996 1844 43.4 $45.99
Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz 2456 1606 NA NA
Intel Core i3-2310E @ 2.10GHz 1845 1929 8.2 $225*
Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz 1178 2370 30.35 $38.81*
Intel Core i3-2312M @ 2.10GHz 1138 2404 NA NA
Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz 1207 2347 12.98 $92.97*
Intel Core i3-2330E @ 2.20GHz 1823 1945 NA NA
Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz 1196 2358 29.93 $39.95*
Intel Core i3-2332M @ 2.20GHz 1353 2232 NA NA
Intel Core i3-2340UE @ 1.30GHz 976 2546 NA NA
Intel Core i3-2348M @ 2.30GHz 1255 2310 NA NA
Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz 1255 2311 34.83 $36.03*
Intel Core i3-2357M @ 1.30GHz 824 2676 NA NA
Intel Core i3-2365M @ 1.40GHz 841 2663 NA NA
Intel Core i3-2367M @ 1.40GHz 823 2677 NA NA
Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz 1329 2249 35.94 $36.99*
Intel Core i3-2375M @ 1.50GHz 890 2626 NA NA
Intel Core i3-2377M @ 1.50GHz 872 2640 NA NA
Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz 1588 2102 19.87 $79.95*
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz 1632 2067 12.65 $129*
Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz 1824 1944 NA NA
Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz 2061 1803 12.49 $165
Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz 1184 2364 5.95 $199*
Intel Core i3-3217UE @ 1.60GHz 1362 2227 NA NA
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 2160 1757 73.94 $29.22
Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz 1957 1861 30.11 $64.99
Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz 2193 1737 10.3 $212.99
Intel Core i3-3227U @ 1.90GHz 1262 2303 NA NA
Intel Core i3-3229Y @ 1.40GHz 978 2545 NA NA
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 2275 1684 53.03 $42.89
Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz 1985 1851 NA NA
Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz 2514 1583 16.87 $149
Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz 2329 1662 27.08 $85.99
Intel Core i3-3250T @ 3.00GHz 2650 1536 NA NA
Intel Core i3-330E @ 2.13GHz 1260 2307 NA NA
Intel Core i3-330M @ 2.13GHz 973 2550 9.84 $98.95*
Intel Core i3-330UM @ 1.20GHz 666 2833 NA NA
Intel Core i3-350M @ 2.27GHz 1057 2472 36.43 $29*
Intel Core i3-370M @ 2.40GHz 1118 2419 37.33 $29.96*
Intel Core i3-380M @ 2.53GHz 1142 2398 22.86 $49.95*
Intel Core i3-380UM @ 1.33GHz 699 2801 NA NA
Intel Core i3-390M @ 2.67GHz 1278 2293 32.8 $38.95*
Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz 1727 1994 29.72 $58.11*
Intel Core i3-4005U @ 1.70GHz 1636 2061 NA NA
Intel Core i3-4010U @ 1.70GHz 1647 2054 13.19 $124.95*
Intel Core i3-4010Y @ 1.30GHz 1310 2269 NA NA
Intel Core i3-4012Y @ 1.50GHz 1305 2273 NA NA
Intel Core i3-4020Y @ 1.50GHz 1437 2184 NA NA
Intel Core i3-4025U @ 1.90GHz 1918 1886 NA NA
Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz 1883 1910 NA NA
Intel Core i3-4030Y @ 1.60GHz 1654 2045 NA NA
Intel Core i3-4100M @ 2.50GHz 2440 1614 11.16 $218.57*
Intel Core i3-4110M @ 2.60GHz 2580 1558 NA NA
Intel Core i3-4110U @ 1.90GHz 1853 1923 NA NA
Intel Core i3-4120U @ 2.00GHz 1948 1868 NA NA
Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz 3255 1328 45.03 $72.29
Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz 2877 1460 11.57 $248.56*
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 3337 1301 47.68 $70
Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz 2846 1471 6.82 $417.42*
Intel Core i3-4158U @ 2.00GHz 1718 2002 NA NA
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 3464 1276 57.74 $59.99
Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz 3105 1383 51.75 $59.99*
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 3613 1246 39.33 $91.85
Intel Core i3-4170T @ 3.20GHz 3137 1371 15.69 $199.95*
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz 3558 1259 26.72 $133.18
Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz 3098 1385 NA NA
Intel Core i3-4330TE @ 2.40GHz 2500 1588 NA NA
Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz 3584 1253 19.91 $179.99*
Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz 3163 1357 63.28 $49.99*
Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz 2888 1456 NA NA
Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz 3657 1237 13.55 $269.95*
Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz 3164 1356 NA NA
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz 3682 1231 12.31 $299*
Intel Core i3-4370T @ 3.30GHz 3250 1331 23.55 $138*
Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz 3244 1336 NA NA
Intel Core i3-5005U @ 2.00GHz 2022 1827 6.57 $308*
Intel Core i3-5010U @ 2.10GHz 2123 1773 7.08 $299.86*
Intel Core i3-5015U @ 2.10GHz 2097 1784 NA NA
Intel Core i3-5020U @ 2.20GHz 2179 1746 4.75 $459*
Intel Core i3-5157U @ 2.50GHz 2588 1557 NA NA
Intel Core i3-530 @ 2.93GHz 1436 2186 12.46 $115.19
Intel Core i3-540 @ 3.07GHz 1503 2145 57.81 $25.99
Intel Core i3-550 @ 3.20GHz 1561 2110 82.2 $18.99
Intel Core i3-560 @ 3.33GHz 1626 2073 41.95 $38.76
Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz 2279 1683 NA NA
Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz 4109 1152 30.72 $133.74*
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz 4170 1136 19.86 $209.95*
Intel Core i3-6100E @ 2.70GHz 3315 1307 NA NA
Intel Core i3-6100H @ 2.70GHz 3014 1410 NA NA
Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz 3569 1255 26.44 $134.99*
Intel Core i3-6100TE @ 2.70GHz 3280 1321 NA NA
Intel Core i3-6100U @ 2.30GHz 2613 1547 4.93 $529.99*
Intel Core i3-6102E @ 1.90GHz 2349 1654 10.44 $225*
Intel Core i3-6157U @ 2.40GHz 2719 1511 NA NA
Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz 4411 1100 25.95 $169.99
Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz 4040 1165 28.86 $139.99
Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz 4317 1115 28.78 $149.99
Intel Core i3-7020U @ 2.30GHz 2570 1564 9.15 $281*
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz 4302 1119 20.3 $211.88
Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz 3430 1280 15.25 $225*
Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz 3830 1198 31.92 $119.99
Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz 2719 1510 5.89 $462*
Intel Core i3-7101TE @ 3.40GHz 3985 1175 34.06 $117*
Intel Core i3-7102E @ 2.10GHz 2521 1576 11.21 $225*
Intel Core i3-7130U @ 2.70GHz 2980 1421 6.48 $459.99*
Intel Core i3-7167U @ 2.80GHz 3489 1270 NA NA
Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz 4761 1050 24.31 $195.85
Intel Core i3-7300T @ 3.50GHz 4159 1141 22.9 $181.59*
Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz 4856 1034 26.98 $179.99
Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz 4845 1035 16.15 $299.99
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz 6136 870 35.07 $174.98
Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz 6226 856 46.81 $133*
Intel Core i3-8100T @ 3.10GHz 5311 971 37.77 $140.61*
Intel Core i3-8109U @ 3.00GHz 4326 1114 8.65 $499.99*
Intel Core i3-8121U @ 2.20GHz 4369 1108 15.07 $290*
Intel Core i3-8130U @ 2.20GHz 3673 1233 13.07 $281*
Intel Core i3-8145U @ 2.10GHz 3824 1200 13.61 $281*
Intel Core i3-8145UE @ 2.20GHz 4133 1148 14.71 $281*
Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz 6341 841 22.32 $284.07
Intel Core i3-8300T @ 3.20GHz 5827 912 36.66 $158.95*
Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz 6897 776 27.59 $249.99
Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz 6636 800 24.67 $269
Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz 6778 785 40.45 $167.56
Intel Core i3-9100T @ 3.10GHz 5660 926 46.4 $122*
Intel Core i3-9100TE @ 2.20GHz 4501 1086 36.89 $122*
Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz 7279 719 34.66 $209.99
Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz 5927 901 41.45 $143*
Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz 7358 710 33.45 $219.99
Intel Core i3-9350K @ 4.00GHz 7760 665 26.46 $293.22*
Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz 7520 688 38.01 $197.85
Intel Core i5 750S @ 2.40GHz 1326 2254 7.71 $171.99
Intel Core i5 E 520 @ 2.40GHz 1619 2081 NA NA
Intel Core i5-10200H @ 2.40GHz 8473 601 33.89 $250*
Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz 6487 817 9.23 $702.62*
Intel Core i5-10210Y @ 1.00GHz 4836 1038 NA NA
Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 8778 588 35.11 $250*
Intel Core i5-1030NG7 @ 1.10GHz 6055 883 NA NA
Intel Core i5-10310U @ 1.70GHz 7000 757 23.57 $297*
Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz 7883 655 26.54 $297*
Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz 8283 615 26.81 $309*
Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz 8391 608 26.22 $320*
Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz 9730 527 30.41 $320*
Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 12407 408 48.15 $257.67
Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz 12487 407 61.07 $204.48
Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz 9010 574 36.04 $250*
Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz 10116 511 55.58 $182*
Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz 13259 383 51.88 $255.58
Intel Core i5-10500H @ 2.50GHz 12210 415 48.84 $250*
Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz 10715 482 55.8 $192*
Intel Core i5-10505 @ 3.20GHz 11853 431 NA NA
Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz 13947 361 55.09 $253.17
Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz 14549 332 59.96 $242.63
Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz 14595 331 72.98 $199.99
Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz 11871 429 55.73 $213*
Intel Core i5-11300H @ 3.10GHz 11450 449 37.06 $309*
Intel Core i5-1130G7 @ 1.10GHz 10483 490 33.93 $309*
Intel Core i5-1135G7 @ 2.40GHz 10030 514 32.46 $309*
Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz 17555 251 72.25 $242.97
Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz 17848 244 60.07 $297.1
Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz 14524 334 58.09 $250*
Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz 13367 379 73.44 $182*
Intel Core i5-1140G7 @ 1.10GHz 10560 488 NA NA
Intel Core i5-1145G7 @ 2.60GHz 10893 472 NA NA
Intel Core i5-1145G7E @ 2.60GHz 11488 446 36.82 $312*
Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz 17808 245 65.96 $269.99
Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz 17472 254 69.89 $250*
Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz 18169 236 67.47 $269.29
Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz 20006 188 69.62 $287.37
Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz 20088 187 69.27 $289.99
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 3371 1297 112.42 $29.99*
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 3534 1262 45.44 $77.77
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 3621 1243 34.82 $103.99
Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 3797 1208 21.7 $174.95
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 2364 1644 23.66 $99.9*
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 3820 1203 58.77 $65
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 3138 1370 21.61 $145.19*
Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz 3061 1397 NA NA
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 2980 1422 14.33 $208*
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz 1976 1854 46.92 $42.12*
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 2014 1833 NA NA
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 2020 1828 27.67 $73.02*
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 1964 1856 NA NA
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 2039 1816 31.85 $64.02*
Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 3974 1177 21.96 $180.99
Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz 1481 2158 NA NA
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 4081 1156 45.88 $88.95
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 4083 1155 40.85 $99.96
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 3407 1287 61.56 $55.34*
Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 2852 1469 31.7 $89.99*
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 1889 1907 NA NA
Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz 1882 1911 NA NA
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 2231 1711 52.99 $42.1*
Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz 1007 2513 NA NA
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 2291 1679 28.64 $79.97*
Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 4180 1134 32.21 $129.77
Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz 1682 2027 NA NA
Intel Core i5-2560M @ 2.70GHz 2131 1768 NA NA
Intel Core i5-3170K @ 3.20GHz 8882 579 NA NA
Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz 2436 1617 39.28 $62.02*
Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz 2514 1582 25.14 $99.99*
Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz 1948 1867 8.66 $225*
Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 2625 1544 47.73 $54.99*
Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 4053 1162 10.16 $398.8
Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz 3864 1193 70.28 $54.99
Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz 3754 1213 NA NA
Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz 2030 1820 9.02 $225*
Intel Core i5-3339Y @ 1.50GHz 1402 2209 NA NA
Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz 4149 1144 46.62 $88.99
Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 2655 1534 37.95 $69.95*
Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz 4055 1161 12.7 $319.19
Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz 4229 1130 62.96 $67.16
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 2867 1463 36.74 $78.02*
Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz 3015 1408 NA NA
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 2303 1675 5.48 $420.05*
Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz 2259 1693 NA NA
Intel Core i5-3439Y @ 1.50GHz 1907 1892 NA NA
Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 4469 1092 47.08 $94.92
Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 4252 1126 37.15 $114.45
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 4635 1067 28.42 $163.11*
Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 4315 1116 18.96 $227.59*
Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 2942 1436 10.9 $269.95*
Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 4116 1151 28.68 $143.5*
Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 4770 1047 25.38 $187.91
Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 4494 1087 14.05 $319.95*
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 4881 1032 49.7 $98.21
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 4918 1027 65.59 $74.98
Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 4585 1073 65.51 $69.99
Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz 4168 1137 NA NA
Intel Core i5-3610ME @ 2.70GHz 2623 1545 NA NA
Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz 3086 1390 NA NA
Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 2787 1490 31.33 $88.95*
Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz 2195 1735 NA NA
Intel Core i5-4200Y @ 1.40GHz 1558 2115 NA NA
Intel Core i5-4202Y @ 1.60GHz 1670 2036 NA NA
Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz 2947 1434 NA NA
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 2931 1443 9.46 $309.95*
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz 2285 1680 NA NA
Intel Core i5-4210Y @ 1.50GHz 1658 2043 NA NA
Intel Core i5-4220Y @ 1.60GHz 1591 2101 NA NA
Intel Core i5-4230U @ 1.90GHz 1853 1922 NA NA
Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz 2162 1754 6.19 $349*
Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz 2503 1587 NA NA
Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz 2433 1618 NA NA
Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz 2801 1485 NA NA
Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz 2554 1569 NA NA
Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz 3002 1414 NA NA
Intel Core i5-4300U @ 1.90GHz 2489 1592 NA NA
Intel Core i5-4300Y @ 1.60GHz 1443 2180 NA NA
Intel Core i5-4302Y @ 1.60GHz 1817 1948 NA NA
Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz 2957 1431 NA NA
Intel Core i5-430M @ 2.27GHz 1181 2368 9.08 $129.95*
Intel Core i5-430UM @ 1.20GHz 836 2669 NA NA
Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz 3160 1361 NA NA
Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz 2466 1599 NA NA
Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz 3208 1348 11.66 $274.99*
Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz 3464 1275 NA NA
Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz 2305 1674 NA NA
Intel Core i5-4400E @ 2.70GHz 3251 1330 12.22 $266*
Intel Core i5-4402E @ 1.60GHz 2681 1527 NA NA
Intel Core i5-4422E @ 1.80GHz 1907 1893 7.17 $266*
Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz 4635 1066 29.91 $154.98
Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz 4014 1170 43.64 $91.99
Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz 4689 1060 59.36 $79
Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz 4198 1131 9.07 $462.97*
Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 4794 1041 58.48 $81.99
Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz 4472 1091 6.78 $659.99*
Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz 3586 1252 NA NA
Intel Core i5-4470S @ 3.00GHz 4742 1053 NA NA
Intel Core i5-450M @ 2.40GHz 1212 2345 37.95 $31.95*
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 5151 996 54.87 $93.87
Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz 4776 1045 NA NA
Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz 4889 1030 20.37 $240.05*
Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz 3236 1338 22.63 $142.99
Intel Core i5-4570TE @ 2.70GHz 3135 1372 9.11 $343.99
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 5315 970 66.45 $79.99
Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz 5104 1003 26.86 $190
Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz 4016 1169 19.13 $209.95*
Intel Core i5-460M @ 2.53GHz 1280 2287 19.7 $64.95*
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz 5405 957 17.24 $313.56*
Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz 5510 945 21.44 $256.99
Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz 5034 1012 NA NA
Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz 5233 984 18.96 $276*
Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz 5160 992 24.22 $213*
Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz 4333 1113 16.73 $259.02*
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 5578 937 21.88 $254.97
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz 5604 935 61.67 $90.88
Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz 5453 950 15.18 $359.21*
Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz 4474 1090 NA NA
Intel Core i5-470UM @ 1.33GHz 755 2749 NA NA
Intel Core i5-480M @ 2.67GHz 1298 2274 16.11 $80.6*
Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz 2512 1584 8.94 $281*
Intel Core i5-520M @ 2.40GHz 1723 1996 47.84 $36.02*
Intel Core i5-520UM @ 1.07GHz 928 2594 NA NA
Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz 2516 1580 4.75 $529.99*
Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz 3014 1412 NA NA
Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz 3302 1312 NA NA
Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz 2730 1508 9.42 $289.99*
Intel Core i5-5350U @ 1.80GHz 2742 1505 NA NA
Intel Core i5-540M @ 2.53GHz 1773 1970 36.19 $48.99*
Intel Core i5-540UM @ 1.20GHz 1002 2519 NA NA
Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz 5126 999 NA NA
Intel Core i5-560M @ 2.67GHz 1847 1928 23.09 $79.97*
Intel Core i5-560UM @ 1.33GHz 1015 2506 NA NA
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz 5575 938 21.46 $259.77
Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz 5736 919 NA NA
Intel Core i5-580M @ 2.67GHz 1918 1887 19.19 $99.95*
Intel Core i5-6198DU @ 2.30GHz 3163 1358 NA NA
Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz 3025 1406 NA NA
Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz 3144 1368 6.3 $499*
Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz 3334 1303 NA NA
Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz 3844 1196 12.64 $304*
Intel Core i5-6300HQ @ 2.30GHz 4665 1064 NA NA
Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz 3260 1327 NA NA
Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz 3411 1285 NA NA
Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz 5156 994 39.67 $129.99
Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz 4297 1120 26.86 $159.99
Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz 5508 946 28.99 $189.99*
Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz 5368 961 NA NA
Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz 5160 993 NA NA
Intel Core i5-6442EQ @ 1.90GHz 4519 1083 18.08 $250*
Intel Core i5-650 @ 3.20GHz 2215 1723 61.54 $35.99
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz 5644 930 43.45 $129.89
Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz 4773 1046 21.55 $221.52*
Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz 5044 1011 21.87 $230.61*
Intel Core i5-655K @ 3.20GHz 2017 1830 25.87 $77.99
Intel Core i5-660 @ 3.33GHz 2352 1651 110.15 $21.35*
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz 6101 875 45.19 $134.99
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 6283 851 32.25 $194.8
Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz 5654 927 37.75 $149.77
Intel Core i5-661 @ 3.33GHz 2427 1622 12.12 $200.19
Intel Core i5-670 @ 3.47GHz 2483 1594 6.15 $403.5*
Intel Core i5-680 @ 3.60GHz 2593 1556 39.29 $65.99
Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz 3405 1289 6.82 $499*
Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz 3938 1184 8.38 $469.99*
Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz 4078 1157 NA NA
Intel Core i5-7287U @ 3.30GHz 4149 1145 NA NA
Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz 5125 1000 NA NA
Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz 3748 1215 5.98 $627*
Intel Core i5-7360U @ 2.30GHz 4155 1142 NA NA
Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz 5515 942 14.99 $368
Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz 4723 1056 26.28 $179.73
Intel Core i5-7440EQ @ 2.90GHz 5711 921 22.84 $250*
Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz 5565 940 NA NA
Intel Core i5-7442EQ @ 2.10GHz 4834 1039 19.34 $250*
Intel Core i5-750 @ 2.67GHz 2463 1602 27.37 $90*
Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz 6065 882 36.32 $166.96
Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz 5366 962 28.26 $189.88
Intel Core i5-760 @ 2.80GHz 2576 1560 43.29 $59.5
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz 6670 797 35.29 $188.99
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz 6858 779 34.99 $196
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz 6145 868 30.75 $199.85
Intel Core i5-760S @ 2.53GHz 5440 953 NA NA
Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz 6497 814 28.82 $225.4*
Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz 2863 1465 NA NA
Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz 2996 1415 NA NA
Intel Core i5-8200Y @ 1.30GHz 2308 1672 7.93 $291*
Intel Core i5-8210Y @ 1.60GHz 2823 1481 NA NA
Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz 5956 894 NA NA
Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz 7821 660 24.44 $320*
Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz 8150 630 15.67 $519.99*
Intel Core i5-8260U @ 1.60GHz 7869 656 17.89 $439.99*
Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz 6125 873 12.25 $499.88*
Intel Core i5-8265UC @ 1.60GHz 5988 889 NA NA
Intel Core i5-8269U @ 2.60GHz 8055 640 25.17 $320*
Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz 8075 637 25.23 $320*
Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz 7543 684 30.17 $250*
Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz 7073 742 NA NA
Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz 6287 849 21.17 $297*
Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz 6419 828 11.91 $539.07*
Intel Core i5-8365UE @ 1.60GHz 5408 956 18.21 $297*
Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 9223 557 35.38 $260.7
Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz 8219 623 32.87 $250*
Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz 7290 717 30.4 $239.84*
Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz 9590 535 36.92 $259.78
Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz 9576 536 49.88 $192*
Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz 7682 674 31.03 $247.53*
Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz 9865 520 28.18 $350
Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz 10143 509 39.18 $258.88
Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz 8424 604 42.12 $199.99*
Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 7866 657 31.46 $250*
Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz 7654 678 30.61 $250*
Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz 9499 542 39.73 $239.11
Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9548 538 50.09 $190.6
Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz 8267 616 33.07 $250*
Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz 7714 671 42.38 $182*
Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz 9780 525 35.31 $276.99
Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz 10285 499 44.72 $229.99
Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz 8191 627 42.66 $192*
Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz 9212 559 47.98 $192*
Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz 10622 483 40.85 $259.99
Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz 10824 478 54.12 $199.99
Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz 10838 477 56.39 $192.21
Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz 9167 563 43.04 $213*
Intel Core i5-L16G7 @ 1.40GHz 3390 1292 12.06 $281*
Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz 6922 771 16.92 $409*
Intel Core i7-10510Y @ 1.20GHz 5289 973 13.12 $403*
Intel Core i7-1060NG7 @ 1.20GHz 7425 700 NA NA
Intel Core i7-10610U @ 1.80GHz 7173 732 17.54 $409*
Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz 8849 582 20.77 $426*
Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz 10403 494 24.42 $426*
Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz 17273 256 56.08 $308
Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz 16995 265 65.37 $259.99
Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 19475 204 47.29 $411.85
Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz 19217 214 59.84 $321.16
Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz 13208 385 41.41 $319*
Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz 16332 279 49.49 $330*
Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz 10082 512 15.63 $644.99*
Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 12547 405 NA NA
Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz 9121 564 20.59 $443*
Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz 12353 411 31.27 $395*
Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz 15411 302 36.96 $417*
Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz 15734 294 34.96 $450*
Intel Core i7-11370H @ 3.30GHz 12630 401 29.65 $426*
Intel Core i7-11375H @ 3.30GHz 12610 402 26.16 $482*
Intel Core i7-1160G7 @ 1.20GHz 10981 467 25.78 $426*
Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz 10617 484 24.92 $426*
Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz 21707 163 60.3 $359.99
Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz 21565 166 63.99 $337
Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz 25032 108 50.16 $499
Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz 23978 118 53.17 $450.99
Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz 21708 162 54.96 $395*
Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz 20239 185 51.24 $395*
Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz 10947 470 25.7 $426*
Intel Core i7-1185G7E @ 2.80GHz 11645 440 27.02 $431*
Intel Core i7-1185GRE @ 2.80GHz 6107 874 NA NA
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 5324 968 46.3 $115
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 5452 951 35.41 $153.99
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 4355 1109 15.84 $275
Intel Core i7-2610UE @ 1.50GHz 1409 2201 NA NA
Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz 1687 2023 NA NA
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 2409 1625 15.07 $159.81*
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 3544 1260 37.69 $94.02*
Intel Core i7-2630UM @ 1.60GHz 400 3093 NA NA
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 3232 1342 NA NA
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz 1927 1879 NA NA
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 2457 1605 20.48 $119.95*
Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz 1999 1842 NA NA
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 3806 1206 29.51 $129*
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 3274 1323 NA NA
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz 1993 1846 NA NA
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 5626 931 29.77 $189
Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz 3704 1227 NA NA
Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz 3221 1344 NA NA
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 3978 1176 22.1 $179.95*
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 4440 1097 32.17 $138.02*
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 4306 1118 25.63 $168.02*
Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 3842 1197 NA NA
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 4536 1080 24.92 $182.01*
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 4398 1101 36.65 $120*
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 4344 1111 10.6 $409.95*
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 2176 1749 NA NA
Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 2141 1764 NA NA
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 2878 1459 23.59 $122.02*
Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz 2397 1629 NA NA
Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz 2896 1453 6.74 $429.95*
Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz 1880 1912 NA NA
Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 4767 1048 NA NA
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 5124 1001 12.81 $399.99*
Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz 4783 1043 NA NA
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 4464 1093 NA NA
Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz 5174 989 NA NA
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 4996 1015 NA NA
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 5103 1004 22.28 $229*
Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 4578 1075 25.72 $178.02*
Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz 4669 1062 NA NA
Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 2574 1563 NA NA
Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz 2632 1542 NA NA
Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz 1642 2058 NA NA
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 5673 925 16.07 $353*
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 5647 928 25.9 $218.02*
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 6372 837 19.16 $332.58
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 6422 826 39.4 $163
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 6205 862 48.52 $127.88
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 5609 934 30.77 $182.28
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 5751 918 47.93 $119.99
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 5688 923 20.68 $275*
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 5944 896 10.83 $548.87*
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 5757 917 5.25 $1*
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 8139 631 17.87 $455.47*
Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 5697 922 16.56 $344.04*
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 8612 595 4.66 $1
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 8152 629 42.91 $189.99
Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz 2525 1574 NA NA
Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz 2600 1552 NA NA
Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz 2351 1652 NA NA
Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz 2941 1438 NA NA
Intel Core i7-4560U @ 1.60GHz 2950 1432 NA NA
Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz 3218 1345 NA NA
Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz 3266 1324 NA NA
Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz 2703 1521 NA NA
Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz 3313 1308 NA NA
Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz 2446 1612 NA NA
Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz 2318 1665 NA NA
Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz 4941 1023 NA NA
Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 5503 947 14.37 $383*
Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 5320 969 28.29 $188.02*
Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz 5160 991 NA NA
Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 5079 1006 14.64 $346.95*
Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz 5434 955 14.37 $378*
Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 5785 913 21.3 $271.57*
Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz 4994 1016 NA NA
Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz 5164 990 NA NA
Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 5717 920 NA NA
Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz 5620 933 NA NA
Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz 5604 936 NA NA
Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz 6300 847 NA NA
Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz 4924 1026 9.47 $519.99*
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 7031 751 47.84 $146.99
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 6085 878 NA NA
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 7085 739 32.96 $214.98
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 6464 820 NA NA
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 6736 794 7.48 $899.99*
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz 6038 885 8.87 $680.9
Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz 4257 1125 NA NA
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 7073 741 28.29 $249.99
Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz 5388 960 NA NA
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 7215 726 32.51 $221.92
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 8058 639 30.29 $266.02*
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 6965 764 34.83 $199.99*
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 6347 840 31.75 $199.88*
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 5864 908 30.21 $194.1*
Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 6080 879 35.35 $172.01*
Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 6482 819 57.63 $112.49
Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 6136 869 14.14 $434*
Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz 5280 975 NA NA
Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 6496 815 NA NA
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 6339 842 NA NA
Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 5979 890 10.19 $586.67*
Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 6280 853 13.65 $459.95*
Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 9315 551 51.75 $179.99
Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 6753 791 6.16 $1*
Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 7047 746 10.07 $699.95*
Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 6410 830 10.29 $623*
Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 9943 519 5.37 $1
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 6655 799 NA NA
Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz 2716 1514 NA NA
Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz 2908 1449 NA NA
Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz 3383 1294 5.58 $605.99*
Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz 2966 1428 NA NA
Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz 3086 1391 NA NA
Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz 6089 876 NA NA
Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz 5905 903 NA NA
Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz 5960 893 NA NA
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 7781 664 13.37 $581.99
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz 7373 708 NA NA
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 9813 523 21.86 $448.9
Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz 7036 750 16.17 $435*
Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz 6866 777 15.82 $434*
Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 10277 501 14.89 $690.3*
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 7759 666 NA NA
Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 12665 400 33.23 $381.09
Intel Core i7-610E @ 2.53GHz 1818 1947 NA NA
Intel Core i7-620LM @ 2.00GHz 1408 2203 NA NA
Intel Core i7-620M @ 2.67GHz 2001 1841 5.64 $355*
Intel Core i7-620UM @ 1.07GHz 964 2558 NA NA
Intel Core i7-640LM @ 2.13GHz 1680 2029 NA NA
Intel Core i7-640M @ 2.80GHz 2055 1807 11.39 $180.45*
Intel Core i7-640UM @ 1.20GHz 1090 2445 NA NA
Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz 3293 1316 NA NA
Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz 3282 1319 8.35 $393*
Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz 3423 1284 NA NA
Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz 3817 1205 NA NA
Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz 3519 1267 NA NA
Intel Core i7-660UM @ 1.33GHz 1284 2283 NA NA
Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz 3605 1248 NA NA
Intel Core i7-6660U @ 2.40GHz 3879 1190 9.35 $415*
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 8058 638 29.64 $271.89
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 6535 809 17.29 $378*
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 8969 576 24.24 $369.99
Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz 7273 720 3.64 $1*
Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz 6935 767 NA NA
Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz 7237 722 11.69 $619*
Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 10574 487 52.88 $199.99
Intel Core i7-680UM @ 1.47GHz 1196 2357 NA NA
Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz 6924 770 NA NA
Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz 7047 747 18.64 $378*
Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz 6904 775 NA NA
Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz 5241 983 NA NA
Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 11276 454 32.32 $348.89
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 13993 357 34.99 $399.88
Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz 7447 696 13.11 $568*
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 17053 264 52.8 $323*
Intel Core i7-720QM @ 1.60GHz 1649 2052 16.5 $99.95*
Intel Core i7-740QM @ 1.73GHz 1753 1983 17.54 $99.95*
Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz 3651 1238 6.77 $539*
Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz 3798 1207 NA NA
Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz 4239 1128 5.78 $733.99*
Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz 3636 1240 NA NA
Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz 4173 1135 NA NA
Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 8623 594 10.89 $792
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 6945 766 18.37 $378*
Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 9711 528 26.98 $359.99
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 7894 654 19.74 $399.99
Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz 9809 524 39.88 $245.99*
Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 12761 397 63.81 $199.99
Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz 7453 695 19.72 $378*
Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 7827 659 20.71 $378*
Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz 7118 736 18.83 $378*
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 17354 255 49.58 $349.99
Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 19358 208 NA NA
Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 7683 673 13.53 $568*
Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz 2595 1553 NA NA
Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 14681 325 7.34 $1*
Intel Core i7-820QM @ 1.73GHz 1793 1962 13.9 $129*
Intel Core i7-840QM @ 1.87GHz 1879 1913 6.48 $289.97*
Intel Core i7-8500Y @ 1.50GHz 2888 1457 7.35 $393*
Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz 5939 899 NA NA
Intel Core i7-8557U @ 1.70GHz 8429 603 19.56 $431*
Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 8846 583 14.34 $617*
Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz 6381 834 10.38 $615*
Intel Core i7-8565UC @ 1.80GHz 6187 864 NA NA
Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz 8668 593 20.11 $431*
Intel Core i7-860 @ 2.80GHz 2857 1467 64.94 $43.99*
Intel Core i7-860S @ 2.53GHz 2725 1509 7.79 $350
Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz 6459 822 6.16 $1*
Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz 6539 808 9.28 $704.49*
Intel Core i7-8665UE @ 1.70GHz 6587 805 16.1 $409*
Intel Core i7-870 @ 2.93GHz 3054 1400 53.6 $56.99*
Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 13083 388 40.89 $319.98
Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz 12698 399 41.91 $303*
Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 13894 363 28.65 $485
Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz 10799 479 37.37 $289*
Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz 7911 652 5.15 $1*
Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz 8136 633 NA NA
Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz 7921 649 NA NA
Intel Core i7-870S @ 2.67GHz 2786 1492 NA NA
Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 10153 507 25.7 $395*
Intel Core i7-875K @ 2.93GHz 3078 1392 7.33 $420
Intel Core i7-880 @ 3.07GHz 2803 1484 8.27 $338.97
Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz 8789 587 NA NA
Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 10465 492 26.49 $395*
Intel Core i7-920 @ 2.67GHz 2711 1517 10.89 $248.99*
Intel Core i7-920XM @ 2.00GHz 2044 1812 5.12 $398.95*
Intel Core i7-930 @ 2.80GHz 2864 1464 98.82 $28.98
Intel Core i7-940 @ 2.93GHz 3075 1393 55.92 $54.98
Intel Core i7-940XM @ 2.13GHz 2367 1640 NA NA
Intel Core i7-950 @ 3.07GHz 3102 1384 11.49 $270*
Intel Core i7-960 @ 3.20GHz 3252 1329 35.75 $90.99
Intel Core i7-965 @ 3.20GHz 3288 1318 36.14 $90.99
Intel Core i7-970 @ 3.20GHz 6771 788 14.11 $480
Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 13491 374 45.58 $295.99
Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz 11869 430 36.75 $323*
Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 13540 372 48.01 $282
Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 14540 333 41.98 $346.37
Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 14634 328 39.84 $367.31
Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz 10584 486 32.77 $323*
Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz 10722 481 33.19 $323*
Intel Core i7-975 @ 3.33GHz 3311 1309 25.47 $129.99
Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11300 453 11.77 $960*
Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz 11591 443 29.34 $395*
Intel Core i7-980 @ 3.33GHz 7012 755 35.96 $194.99
Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 18372 230 30.62 $599.99
Intel Core i7-980X @ 3.33GHz 6745 792 44.97 $149.98
Intel Core i7-985 @ 3.47GHz 3928 1185 NA NA
Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz 11647 438 8.92 $1*
Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz 9112 565 23.07 $395*
Intel Core i7-990X @ 3.47GHz 7251 721 4.83 $1
Intel Core i7-995X @ 3.60GHz 7079 740 NA NA
Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz 23337 132 49.65 $469.99
Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz 15390 305 NA NA
Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz 15933 290 28.66 $556*
Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz 20784 178 50.78 $409.29
Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz 20889 174 53.83 $388.07
Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz 23958 119 36.86 $649.99
Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz 23824 122 54.39 $437.99
Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz 15402 303 35.08 $439*
Intel Core i9-10900TE @ 1.80GHz 17888 241 40.29 $444*
Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz 22815 140 34.05 $669.99
Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz 20853 175 NA NA
Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz 26405 89 37.72 $699.99
Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz 29120 69 36.4 $799.99
Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz 16593 274 28.46 $583*
Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz 33926 38 34.27 $989.99
Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz 23343 131 44.89 $519.99
Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz 23736 123 47 $504.99
Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz 23036 138 42.19 $546*
Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz 25593 96 46.53 $549.99
Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz 24523 113 45.5 $539*
Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz 25249 106 42.08 $599.99
Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz 21553 167 49.09 $439*
Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz 23724 124 42.67 $556*
Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz 23936 120 41.06 $583*
Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21427 168 61.27 $349.69
Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23453 129 54.54 $429.99
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 26712 84 48.57 $549.99
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 27149 80 27.15 $999.99
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 29481 67 19 $1
Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 10954 469 18.79 $583*
Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 20524 183 30.18 $679.99*
Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz 14033 354 25.24 $556*
Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 17105 262 43.8 $390.55
Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 18844 223 41.05 $459
Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 18833 224 49.56 $379.99
Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz 19592 199 23.98 $816.99
Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz 13993 358 31.87 $439*
Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 21678 164 37.18 $583
Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25350 103 31.89 $794.99*
Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 28356 72 44.31 $639.99
Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 31281 55 24.06 $1
Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 14961 314 25.66 $583*
Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 32268 47 27.58 $1*
Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz 30162 62 NA NA
Intel Core M-5Y10 @ 0.80GHz 1627 2072 NA NA
Intel Core M-5Y10a @ 0.80GHz 1905 1895 NA NA
Intel Core M-5Y10c @ 0.80GHz 1719 2001 6.12 $281*
Intel Core M-5Y31 @ 0.90GHz 2091 1787 NA NA
Intel Core M-5Y51 @ 1.10GHz 2011 1835 NA NA
Intel Core M-5Y70 @ 1.10GHz 1705 2008 NA NA
Intel Core M-5Y71 @ 1.20GHz 2274 1685 8.09 $281*
Intel Core m3-6Y30 @ 0.90GHz 1947 1869 6.93 $281*
Intel Core m3-7Y30 @ 1.00GHz 2555 1568 NA NA
Intel Core m3-7Y32 @ 1.10GHz 2882 1458 NA NA
Intel Core m3-8100Y @ 1.10GHz 3028 1404 10.78 $281*
Intel Core m5-6Y54 @ 1.10GHz 2161 1755 NA NA
Intel Core m5-6Y57 @ 1.10GHz 2336 1661 NA NA
Intel Core m7-6Y75 @ 1.20GHz 2328 1663 NA NA
Intel Core Solo T1300 @ 1.66GHz 210 3346 NA NA
Intel Core Solo T1350 @ 1.86GHz 194 3368 NA NA
Intel Core Solo T1400 @ 1.83GHz 253 3287 NA NA
Intel Core Solo U1300 @ 1.06GHz 127 3460 NA NA
Intel Core Solo U1400 @ 1.20GHz 130 3457 NA NA
Intel Core Solo U1500 @ 1.33GHz 164 3409 NA NA
Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz 537 2960 12.63 $42.5*
Intel Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz 656 2846 15.42 $42.5*
Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz 738 2763 67.07 $11*
Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz 785 2718 4.97 $157.95*
Intel Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz 803 2699 29.76 $26.99*
Intel Core2 Duo E6300 @ 1.86GHz 556 2949 4.38 $127.11
Intel Core2 Duo E6320 @ 1.86GHz 524 2974 13.1 $39.99
Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz 787 2716 18.53 $42.5*
Intel Core2 Duo E6420 @ 2.13GHz 780 2725 19.49 $39.99
Intel Core2 Duo E6540 @ 2.33GHz 808 2691 NA NA
Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz 873 2638 65.61 $13.3
Intel Core2 Duo E6600 @ 2.40GHz 873 2639 24.87 $35.09
Intel Core2 Duo E6700 @ 2.66GHz 986 2543 32.86 $29.99*
Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz 989 2541 96.05 $10.3*
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz 1132 2407 22.11 $51.2
Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz 974 2549 19.87 $49*
Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz 942 2580 78.85 $11.95*
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz 961 2565 64.08 $14.99
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz 1106 2431 79.58 $13.9*
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz 1180 2369 9.83 $119.95*
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.40GHz 972 2552 NA NA
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.66GHz 1092 2440 NA NA
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz