CPU列表

下面是图表中所有CPU类型的字母列表。单击特定的处理器名称将会带您进入它出现的图表,并为您高亮显示它。单CPU系统多CPU系统的结果分别列出。

单 CPU 系统

CPU 名称
CPU 跑分结果
(越高越好)
整体排名
(越低越好)
CPU 性价比
(越高越好)
价格
(USD)
AArch64 rev 0 (aarch64) 2656 1785 NA NA
AArch64 rev 1 (aarch64) 2440 1873 NA NA
AArch64 rev 2 (aarch64) 2285 1954 NA NA
AArch64 rev 4 (aarch64) 1744 2272 NA NA
AC8257V/WAB 715 3107 NA NA
AMD 3015Ce 2105 2057 NA NA
AMD 3015e 2720 1768 NA NA
AMD 3020e 2476 1855 NA NA
AMD 4700S 18285 347 NA NA
AMD A10 Micro-6700T APU 1345 2530 NA NA
AMD A10 PRO-7350B APU 1919 2159 NA NA
AMD A10 PRO-7800B APU 3184 1604 NA NA
AMD A10 PRO-7850B APU 3458 1511 NA NA
AMD A10-4600M APU 1915 2162 NA NA
AMD A10-4655M APU 1637 2340 NA NA
AMD A10-4657M APU 1759 2264 NA NA
AMD A10-5700 APU 2738 1760 NA NA
AMD A10-5745M APU 1738 2276 NA NA
AMD A10-5750M APU 1923 2157 NA NA
AMD A10-5757M APU 2019 2103 NA NA
AMD A10-5800B APU 2897 1709 NA NA
AMD A10-5800K APU 2936 1694 NA NA
AMD A10-6700 APU 3096 1636 NA NA
AMD A10-6700T APU 2311 1934 NA NA
AMD A10-6790K APU 3117 1628 NA NA
AMD A10-6800B APU 2824 1732 NA NA
AMD A10-6800K APU 3158 1614 NA NA
AMD A10-7300 APU 1723 2283 NA NA
AMD A10-7400P 2159 2030 NA NA
AMD A10-7700K APU 3159 1613 NA NA
AMD A10-7800 APU 3145 1619 NA NA
AMD A10-7850K APU 3367 1543 NA NA
AMD A10-7860K 3334 1549 NA NA
AMD A10-7870K 3492 1503 NA NA
AMD A10-7890K 3451 1514 NA NA
AMD A10-8700P 2253 1977 NA NA
AMD A10-8750 3320 1552 NA NA
AMD A10-8850 3214 1593 NA NA
AMD A10-9600P 2228 1992 NA NA
AMD A10-9620P 2509 1841 NA NA
AMD A10-9630P 2899 1708 NA NA
AMD A10-9700 3549 1489 NA NA
AMD A10-9700E 2947 1687 NA NA
AMD A12-9700P 2422 1884 NA NA
AMD A12-9720P 2602 1808 NA NA
AMD A12-9730P 3172 1609 NA NA
AMD A12-9800 3447 1515 NA NA
AMD A12-9800E 3447 1516 NA NA
AMD A4 Micro-6400T APU 1004 2822 NA NA
AMD A4 PRO-3340B 1652 2329 NA NA
AMD A4 PRO-7300B APU 1481 2439 NA NA
AMD A4 PRO-7350B 1544 2403 NA NA
AMD A4-1200 APU 366 3471 NA NA
AMD A4-1250 APU 432 3398 NA NA
AMD A4-3300 APU 979 2845 NA NA
AMD A4-3300M APU 697 3129 NA NA
AMD A4-3305M APU 718 3105 NA NA
AMD A4-3310MX APU 769 3044 NA NA
AMD A4-3320M APU 640 3192 NA NA
AMD A4-3330MX APU 752 3065 NA NA
AMD A4-3400 APU 1077 2753 NA NA
AMD A4-3420 APU 1094 2735 NA NA
AMD A4-4000 APU 1186 2658 NA NA
AMD A4-4020 APU 1225 2621 NA NA
AMD A4-4300M APU 971 2856 NA NA
AMD A4-4355M APU 818 2999 NA NA
AMD A4-5000 APU 1289 2569 NA NA
AMD A4-5050 APU 1328 2540 NA NA
AMD A4-5100 APU 1346 2528 NA NA
AMD A4-5150M APU 765 3050 NA NA
AMD A4-5300 APU 1353 2523 NA NA
AMD A4-5300B APU 1212 2633 NA NA
AMD A4-6210 APU 1479 2443 NA NA
AMD A4-6250J APU 1656 2327 NA NA
AMD A4-6300 APU 1431 2474 NA NA
AMD A4-6300B APU 1328 2541 NA NA
AMD A4-6320 APU 1543 2404 NA NA
AMD A4-7210 APU 1663 2324 NA NA
AMD A4-7300 APU 1495 2431 NA NA
AMD A4-9120 1230 2616 NA NA
AMD A4-9120C 867 2946 NA NA
AMD A4-9120e 899 2923 NA NA
AMD A4-9125 1211 2635 NA NA
AMD A6 Micro-6500T APU 1146 2695 NA NA
AMD A6 PRO-7050B APU 1027 2793 NA NA
AMD A6 PRO-7400B 1641 2337 NA NA
AMD A6-1450 APU 1117 2719 NA NA
AMD A6-3400M APU 1206 2638 NA NA
AMD A6-3410MX APU 1199 2641 NA NA
AMD A6-3420M APU 1265 2590 NA NA
AMD A6-3430MX APU 1448 2467 NA NA
AMD A6-3500 APU 1390 2501 NA NA
AMD A6-3600 APU 1633 2345 NA NA
AMD A6-3620 APU 1857 2199 NA NA
AMD A6-3650 APU 2010 2111 NA NA
AMD A6-3670 APU 2055 2087 NA NA
AMD A6-4400M APU 1022 2801 NA NA
AMD A6-4455M APU 795 3023 NA NA
AMD A6-5200 APU 1651 2330 NA NA
AMD A6-5345M APU 1122 2715 NA NA
AMD A6-5350M APU 1160 2682 NA NA
AMD A6-5357M APU 1260 2592 NA NA
AMD A6-5400B APU 1428 2478 NA NA
AMD A6-5400K APU 1239 2602 NA NA
AMD A6-6310 APU 1669 2321 NA NA
AMD A6-6400B APU 1616 2356 NA NA
AMD A6-6400K APU 1453 2462 NA NA
AMD A6-6420B APU 1550 2397 NA NA
AMD A6-6420K APU 1539 2405 NA NA
AMD A6-7000 1010 2817 NA NA
AMD A6-7310 APU 1743 2273 NA NA
AMD A6-7400K APU 1580 2376 NA NA
AMD A6-7470K 1799 2237 NA NA
AMD A6-7480 1934 2147 NA NA
AMD A6-8500P 1466 2451 NA NA
AMD A6-8550 1604 2367 NA NA
AMD A6-9200 1047 2780 NA NA
AMD A6-9210 1260 2593 NA NA
AMD A6-9220 1281 2571 NA NA
AMD A6-9220C 1159 2683 NA NA
AMD A6-9220e 965 2864 NA NA
AMD A6-9225 1341 2532 NA NA
AMD A6-9230 1279 2575 NA NA
AMD A6-9400 2717 1769 NA NA
AMD A6-9500 1864 2194 NA NA
AMD A6-9500E 1841 2213 NA NA
AMD A8 PRO-7150B APU 1557 2392 NA NA
AMD A8 PRO-7600B APU 2834 1726 NA NA
AMD A8-3500M APU 1308 2562 NA NA
AMD A8-3510MX APU 1630 2347 NA NA
AMD A8-3520M APU 1401 2497 NA NA
AMD A8-3530MX APU 1570 2383 NA NA
AMD A8-3550MX APU 1579 2378 NA NA
AMD A8-3800 APU 1971 2127 NA NA
AMD A8-3820 APU 2160 2029 NA NA
AMD A8-3850 APU 2244 1981 NA NA
AMD A8-3870K APU 2336 1923 NA NA
AMD A8-4500M APU 1626 2349 NA NA
AMD A8-4555M APU 1307 2564 NA NA
AMD A8-5500 APU 2584 1817 NA NA
AMD A8-5500B APU 2644 1791 NA NA
AMD A8-5545M APU 1625 2350 NA NA
AMD A8-5550M APU 1862 2196 NA NA
AMD A8-5557M APU 1774 2256 NA NA
AMD A8-5600K APU 2800 1738 NA NA
AMD A8-6410 APU 1776 2255 NA NA
AMD A8-6500 APU 2829 1727 NA NA
AMD A8-6500B APU 2872 1720 NA NA
AMD A8-6500T APU 1816 2228 NA NA
AMD A8-6600K APU 2955 1682 NA NA
AMD A8-7050 1129 2710 NA NA
AMD A8-7100 APU 1644 2334 NA NA
AMD A8-7200P 2135 2037 NA NA
AMD A8-7410 APU 1808 2232 NA NA
AMD A8-7500 3878 1416 NA NA
AMD A8-7600 APU 3215 1592 NA NA
AMD A8-7650K 3012 1663 NA NA
AMD A8-7670K 3224 1586 NA NA
AMD A8-7680 3571 1486 NA NA
AMD A8-8600P 2240 1986 NA NA
AMD A8-8650 2774 1752 NA NA
AMD A8-9600 3295 1559 NA NA
AMD A9-9400 1390 2503 NA NA
AMD A9-9410 1505 2426 NA NA
AMD A9-9420 1514 2422 NA NA
AMD A9-9420e 1135 2707 NA NA
AMD A9-9425 1525 2411 NA NA
AMD A9-9430 1693 2304 NA NA
AMD A9-9820 3662 1465 NA NA
AMD Athlon 1500+ 191 3716 NA NA
AMD Athlon 1640B 412 3418 NA NA
AMD Athlon 200GE 4116 1375 NA NA
AMD Athlon 220GE 4424 1313 NA NA
AMD Athlon 240GE 4551 1294 NA NA
AMD Athlon 2650e 274 3597 NA NA
AMD Athlon 2800+ 291 3574 NA NA
AMD Athlon 2850e 333 3516 NA NA
AMD Athlon 3000G 4478 1307 NA NA
AMD Athlon 300GE 4301 1338 NA NA
AMD Athlon 300U 3959 1405 NA NA
AMD Athlon 320GE 4300 1340 NA NA
AMD Athlon 5000 Dual-Core 872 2941 NA NA
AMD Athlon 5150 APU 1389 2504 NA NA
AMD Athlon 5200 Dual-Core 869 2942 NA NA
AMD Athlon 5350 APU 1743 2274 NA NA
AMD Athlon 5370 APU 1923 2156 NA NA
AMD Athlon 64 2000+ 154 3768 NA NA
AMD Athlon 64 2600+ 243 3640 NA NA
AMD Athlon 64 2800+ 295 3562 NA NA
AMD Athlon 64 3000+ 303 3549 NA NA
AMD Athlon 64 3100+ 484 3350 NA NA
AMD Athlon 64 3200+ 340 3501 NA NA
AMD Athlon 64 3300+ 375 3463 NA NA
AMD Athlon 64 3400+ 375 3462 NA NA
AMD Athlon 64 3500+ 396 3440 NA NA
AMD Athlon 64 3700+ 394 3443 NA NA
AMD Athlon 64 3800+ 292 3569 NA NA
AMD Athlon 64 4000+ 340 3500 NA NA
AMD Athlon 64 FX-55 404 3425 NA NA
AMD Athlon 64 FX-57 517 3320 NA NA
AMD Athlon 64 FX-59 465 3372 NA NA
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core 709 3115 NA NA
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core 943 2884 NA NA
AMD Athlon 64 FX-74 972 2855 NA NA
AMD Athlon 64 X2 3800+ 566 3268 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3400+ 531 3304 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 596 3233 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 611 3222 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ 652 3177 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 672 3158 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 691 3138 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 716 3106 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 722 3101 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 762 3054 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 815 3003 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 910 2914 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 923 2904 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ 797 3020 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 925 2901 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ 967 2859 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2300 594 3237 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 573 3262 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 577 3259 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 535 3299 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 525 3312 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 634 3199 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-60 547 3286 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-62 553 3282 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-64 622 3210 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-65 609 3223 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-66 641 3191 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-67 582 3252 NA NA
AMD Athlon 7450 Dual-Core 789 3032 NA NA
AMD Athlon 7550 Dual-Core 859 2952 NA NA
AMD Athlon 7750 Dual-Core 951 2877 NA NA
AMD Athlon 7850 Dual-Core 1037 2785 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4050e 616 3217 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4450B 684 3146 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4450e 698 3128 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4850B 727 3094 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4850e 735 3087 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5000B 835 2982 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5050e 748 3070 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5200B 796 3021 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5400B 826 2989 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5600B 737 3084 NA NA
AMD Athlon Gold 3150G 7074 914 NA NA
AMD Athlon Gold 3150U 4023 1395 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150G 7702 834 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150GE 7068 916 NA NA
AMD Athlon II 160u 358 3479 NA NA
AMD Athlon II 170u 357 3482 NA NA
AMD Athlon II Dual-Core M300 629 3201 NA NA
AMD Athlon II Dual-Core M320 707 3119 NA NA
AMD Athlon II Dual-Core M340 676 3152 NA NA
AMD Athlon II N330 Dual-Core 665 3167 NA NA
AMD Athlon II N350 Dual-Core 767 3047 NA NA
AMD Athlon II N370 Dual-Core 899 2924 NA NA
AMD Athlon II Neo K125 302 3551 NA NA
AMD Athlon II Neo K145 298 3560 NA NA
AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core 387 3451 NA NA
AMD Athlon II Neo K345 Dual-Core 527 3310 NA NA
AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core 478 3359 NA NA
AMD Athlon II P320 Dual-Core 679 3151 NA NA
AMD Athlon II P340 Dual-Core 673 3157 NA NA
AMD Athlon II P360 Dual-Core 711 3112 NA NA
AMD Athlon II X2 210e 1105 2728 NA NA
AMD Athlon II X2 215 965 2863 NA NA
AMD Athlon II X2 220 1024 2798 NA NA
AMD Athlon II X2 235e 1049 2779 NA NA
AMD Athlon II X2 240 935 2892 NA NA
AMD Athlon II X2 240e 980 2844 NA NA
AMD Athlon II X2 245 1022 2800 NA NA
AMD Athlon II X2 245e 1075 2755 NA NA
AMD Athlon II X2 250 1090 2740 NA NA
AMD Athlon II X2 250e 1155 2688 NA NA
AMD Athlon II X2 250u 622 3212 NA NA
AMD Athlon II X2 255 1165 2674 NA NA
AMD Athlon II X2 260 1103 2729 NA NA
AMD Athlon II X2 260u 663 3170 NA NA
AMD Athlon II X2 265 1233 2610 NA NA
AMD Athlon II X2 270 1237 2607 NA NA
AMD Athlon II X2 270u 675 3153 NA NA
AMD Athlon II X2 280 1355 2520 NA NA
AMD Athlon II X2 4300e 990 2834 NA NA
AMD Athlon II X2 4400e 1059 2771 NA NA
AMD Athlon II X2 4450e 867 2945 NA NA
AMD Athlon II X2 B22 1036 2787 NA NA
AMD Athlon II X2 B24 1073 2758 NA NA
AMD Athlon II X2 B26 1224 2623 NA NA
AMD Athlon II X2 B28 1234 2608 NA NA
AMD Athlon II X3 400e 1320 2548 NA NA
AMD Athlon II X3 405e 1331 2538 NA NA
AMD Athlon II X3 415e 1441 2470 NA NA
AMD Athlon II X3 420e 1557 2393 NA NA
AMD Athlon II X3 425 1576 2379 NA NA
AMD Athlon II X3 435 1670 2319 NA NA
AMD Athlon II X3 440 1718 2285 NA NA
AMD Athlon II X3 445 1804 2233 NA NA
AMD Athlon II X3 450 1763 2262 NA NA
AMD Athlon II X3 455 1832 2218 NA NA
AMD Athlon II X3 460 1924 2154 NA NA
AMD Athlon II X4 553 2418 1885 NA NA
AMD Athlon II X4 555 2310 1938 NA NA
AMD Athlon II X4 557 2567 1826 NA NA
AMD Athlon II X4 559 2602 1809 NA NA
AMD Athlon II X4 600e 1711 2289 NA NA
AMD Athlon II X4 605e 1957 2132 NA NA
AMD Athlon II X4 610e 1871 2190 NA NA
AMD Athlon II X4 615e 1967 2129 NA NA
AMD Athlon II X4 620 1934 2148 NA NA
AMD Athlon II X4 630 2093 2064 NA NA
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 2085 2069 NA NA
AMD Athlon II X4 635 2108 2051 NA NA
AMD Athlon II X4 638 Quad-Core 2183 2017 NA NA
AMD Athlon II X4 640 2176 2021 NA NA
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core 2143 2034 NA NA
AMD Athlon II X4 645 2319 1932 NA NA
AMD Athlon II X4 650 2440 1872 NA NA
AMD Athlon II X4 651 Quad-Core 2338 1921 NA NA
AMD Athlon II X4 655 2078 2073 NA NA
AMD Athlon L110 197 3704 NA NA
AMD Athlon LE-1600 412 3417 NA NA
AMD Athlon LE-1620 421 3412 NA NA
AMD Athlon LE-1640 430 3401 NA NA
AMD Athlon LE-1660 416 3414 NA NA
AMD Athlon Neo MV-40 282 3587 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e 456 3376 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 476 3361 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335 529 3309 NA NA
AMD Athlon PRO 200GE 4139 1371 NA NA
AMD Athlon PRO 300GE 4475 1308 NA NA
AMD Athlon Silver 3050e 2966 1681 NA NA
AMD Athlon Silver 3050GE 4545 1297 NA NA
AMD Athlon Silver 3050U 3049 1649 NA NA
AMD Athlon Silver PRO 3125GE 4633 1279 NA NA
AMD Athlon TF-20 265 3610 NA NA
AMD Athlon TF-36 338 3502 NA NA
AMD Athlon X2 215 996 2828 NA NA
AMD Athlon X2 240 921 2906 NA NA
AMD Athlon X2 240e 1015 2808 NA NA
AMD Athlon X2 250 993 2830 NA NA
AMD Athlon X2 255 938 2888 NA NA
AMD Athlon X2 280 1327 2543 NA NA
AMD Athlon X2 340 Dual Core 1315 2552 NA NA
AMD Athlon X2 370K Dual Core 1504 2427 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 3250e 357 3481 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 6850e 564 3270 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 570 3264 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 591 3240 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 688 3142 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core L310 379 3461 NA NA
AMD Athlon X3 425 1516 2420 NA NA
AMD Athlon X3 435 1781 2252 NA NA
AMD Athlon X3 440 1438 2471 NA NA
AMD Athlon X3 455 1783 2250 NA NA
AMD Athlon X4 530 1786 2245 NA NA
AMD Athlon X4 620 1810 2231 NA NA
AMD Athlon X4 640 2115 2045 NA NA
AMD Athlon X4 730 1936 2143 NA NA
AMD Athlon X4 740 Quad Core 2668 1783 NA NA
AMD Athlon X4 750 Quad Core 1986 2120 NA NA
AMD Athlon X4 750K Quad Core 2787 1744 NA NA
AMD Athlon X4 760K Quad Core 2929 1697 NA NA
AMD Athlon X4 830 2901 1707 NA NA
AMD Athlon X4 840 3287 1563 NA NA
AMD Athlon X4 845 3786 1437 NA NA
AMD Athlon X4 860K 3438 1519 NA NA
AMD Athlon X4 870K 3383 1535 NA NA
AMD Athlon X4 880K 3675 1462 NA NA
AMD Athlon X4 950 3607 1475 NA NA
AMD Athlon XP 1500+ 167 3747 NA NA
AMD Athlon XP 1600+ 174 3741 NA NA
AMD Athlon XP 1700+ 176 3738 NA NA
AMD Athlon XP 1800+ 195 3707 NA NA
AMD Athlon XP 1900+ 203 3697 NA NA
AMD Athlon XP 2000+ 195 3708 NA NA
AMD Athlon XP 2100+ 210 3686 NA NA
AMD Athlon XP 2200+ 214 3683 NA NA
AMD Athlon XP 2400+ 234 3657 NA NA
AMD Athlon XP 2500+ 231 3666 NA NA
AMD Athlon XP 2600+ 242 3642 NA NA
AMD Athlon XP 2700+ 256 3621 NA NA
AMD Athlon XP 2800+ 260 3617 NA NA
AMD Athlon XP 2900+ 276 3595 NA NA
AMD Athlon XP 3000+ 262 3615 NA NA
AMD Athlon XP 3100+ 282 3586 NA NA
AMD Athlon XP 3200+ 281 3588 NA NA
AMD Athlon XP1600+ 183 3725 NA NA
AMD Athlon XP2400+ 243 3639 NA NA
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+ 803 3018 NA NA
AMD C-30 178 3735 NA NA
AMD C-50 260 3618 NA NA
AMD C-60 290 3576 NA NA
AMD C-60 APU 309 3543 NA NA
AMD C-70 APU 314 3536 NA NA
AMD E-240 182 3728 NA NA
AMD E-300 APU 362 3476 NA NA
AMD E-350 414 3416 NA NA
AMD E-350 APU 401 3430 NA NA
AMD E-350D APU 478 3354 NA NA
AMD E-450 APU 423 3411 NA NA
AMD E1 Micro-6200T APU 600 3228 NA NA
AMD E1-1200 APU 374 3465 NA NA
AMD E1-1500 APU 392 3449 NA NA
AMD E1-2100 APU 408 3419 NA NA
AMD E1-2200 APU 474 3363 NA NA
AMD E1-2500 APU 601 3227 NA NA
AMD E1-6010 APU 522 3314 NA NA
AMD E1-6015 APU 555 3280 NA NA
AMD E1-6050J APU 1385 2507 NA NA
AMD E1-7010 APU 582 3254 NA NA
AMD E2-1800 APU 437 3392 NA NA
AMD E2-2000 APU 501 3333 NA NA
AMD E2-3000 APU 726 3099 NA NA
AMD E2-3000M APU 674 3156 NA NA
AMD E2-3200 APU 953 2875 NA NA
AMD E2-3800 APU 1124 2713 NA NA
AMD E2-6110 APU 1136 2706 NA NA
AMD E2-7110 APU 1532 2408 NA NA
AMD E2-9000 933 2893 NA NA
AMD E2-9000e 835 2981 NA NA
AMD E2-9010 991 2832 NA NA
AMD E2-9030 922 2905 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E 1057 2773 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E 1271 2584 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E 1560 2389 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-216GD 1628 2348 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 3426 1524 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-421BD 3302 1557 NA NA
AMD EPYC 3101 4-Core 6050 1067 NA NA
AMD EPYC 3201 10258 660 NA NA
AMD EPYC 3251 13965 497 NA NA
AMD EPYC 7232P 17017 387 NA NA
AMD EPYC 7251 14935 451 NA NA
AMD EPYC 7252 19550 303 NA NA
AMD EPYC 7262 20827 268 NA NA
AMD EPYC 7272 26446 155 NA NA
AMD EPYC 7281 21230 257 NA NA
AMD EPYC 7282 30977 107 NA NA
AMD EPYC 7301 14991 449 NA NA
AMD EPYC 7302 33015 91 NA NA
AMD EPYC 7302P 32480 96 NA NA
AMD EPYC 7313 40575 60 NA NA
AMD EPYC 7313P 40000 64 NA NA
AMD EPYC 7343 45882 43 NA NA
AMD EPYC 7351 23566 198 NA NA
AMD EPYC 7351P 25484 166 NA NA
AMD EPYC 7352 40472 62 NA NA
AMD EPYC 7371 31094 106 NA NA
AMD EPYC 73F3 46085 41 NA NA
AMD EPYC 7401P 28271 131 NA NA
AMD EPYC 7402 51368 33 NA NA
AMD EPYC 7402P 41098 56 NA NA
AMD EPYC 7413 48858 38 NA NA
AMD EPYC 7443P 57755 24 NA NA
AMD EPYC 7451 20471 278 NA NA
AMD EPYC 7452 41871 50 NA NA
AMD EPYC 7453 53511 30 NA NA
AMD EPYC 74F3 60948 21 NA NA
AMD EPYC 7501 24925 174 NA NA
AMD EPYC 7502 49178 36 NA NA
AMD EPYC 7502P 48995 37 NA NA
AMD EPYC 7513 59732 22 NA NA
AMD EPYC 7532 55358 27 NA NA
AMD EPYC 7542 56728 25 NA NA
AMD EPYC 7543 56562 26 NA NA
AMD EPYC 7543P 67212 15 NA NA
AMD EPYC 7551 22005 244 NA NA
AMD EPYC 7551P 30313 112 NA NA
AMD EPYC 7571 27445 141 NA NA
AMD EPYC 75F3 68505 13 NA NA
AMD EPYC 7601 42244 49 NA NA
AMD EPYC 7642 59126 23 NA NA
AMD EPYC 7643 76455 9 NA NA
AMD EPYC 7662 73143 10 NA NA
AMD EPYC 7702 71646 11 NA NA
AMD EPYC 7702P 61689 20 NA NA
AMD EPYC 7713 85861 4 NA NA
AMD EPYC 7713P 45860 44 NA NA
AMD EPYC 7742 68749 12 NA NA
AMD EPYC 7763 88338 2 NA NA
AMD EPYC 7B13 77460 8 NA NA
AMD EPYC 7F32 23026 214 NA NA
AMD EPYC 7F52 40951 57 NA NA
AMD EPYC 7J13 86006 3 NA NA
AMD EPYC 7K62 40487 61 NA NA
AMD EPYC 7R32 64727 16 NA NA
AMD FirePro A320 APU 2634 1796 NA NA
AMD FX-4100 Quad-Core 2571 1823 NA NA
AMD FX-4130 Quad-Core 2730 1761 NA NA
AMD FX-4150 Quad-Core 3327 1550 NA NA
AMD FX-4170 Quad-Core 3115 1629 NA NA
AMD FX-4200 Quad-Core 3134 1623 NA NA
AMD FX-4300 Quad-Core 2944 1690 NA NA
AMD FX-4320 3092 1638 NA NA
AMD FX-4330 3248 1579 NA NA
AMD FX-4350 Quad-Core 3263 1573 NA NA
AMD FX-6100 Six-Core 3685 1460 NA NA
AMD FX-6120 Six-Core 3857 1419 NA NA
AMD FX-6130 Six-Core 4353 1330 NA NA
AMD FX-6200 Six-Core 4038 1393 NA NA
AMD FX-6300 Six-Core 4175 1360 NA NA
AMD FX-6330 Six-Core 4455 1311 NA NA
AMD FX-6350 Six-Core 4474 1309 NA NA
AMD FX-670K Quad-Core 2897 1710 NA NA
AMD FX-7500 APU 1835 2217 NA NA
AMD FX-7600P 2492 1849 NA NA
AMD FX-7600P APU 2856 1723 NA NA
AMD FX-770K Quad-Core 2578 1818 NA NA
AMD FX-8100 Eight-Core 4037 1394 NA NA
AMD FX-8120 Eight-Core 4617 1285 NA NA
AMD FX-8140 Eight-Core 4860 1242 NA NA
AMD FX-8150 Eight-Core 5188 1200 NA NA
AMD FX-8300 Eight-Core 5282 1180 NA NA
AMD FX-8310 Eight-Core 5165 1204 NA NA
AMD FX-8320 Eight-Core 5427 1154 NA NA
AMD FX-8320E Eight-Core 5027 1224 NA NA
AMD FX-8350 Eight-Core 5985 1075 NA NA
AMD FX-8370 Eight-Core 6127 1049 NA NA
AMD FX-8370E Eight-Core 5330 1171 NA NA
AMD FX-870K Quad Core 3094 1637 NA NA
AMD FX-8800P 2785 1748 NA NA
AMD FX-9370 Eight-Core 6002 1072 NA NA
AMD FX-9590 Eight-Core 6798 966 NA NA
AMD FX-9800P 2302 1945 NA NA
AMD FX-9830P 3283 1566 NA NA
AMD FX-B4150 Quad-Core 3369 1540 NA NA
AMD G-T40E 289 3578 NA NA
AMD G-T40N 299 3555 NA NA
AMD G-T40R 120 3808 NA NA
AMD G-T44R 130 3799 NA NA
AMD G-T48E 430 3400 NA NA
AMD G-T52R 177 3736 NA NA
AMD G-T56E 442 3389 NA NA
AMD G-T56N 470 3367 NA NA
AMD Geode NX 2400+ 400 3434 NA NA
AMD GX-210JA SOC 248 3633 NA NA
AMD GX-212JC SOC 619 3214 NA NA
AMD GX-217GA SOC 762 3053 NA NA
AMD GX-218GL SOC 754 3063 NA NA
AMD GX-222GC SOC 1038 2782 NA NA
AMD GX-412HC 1065 2764 NA NA
AMD GX-415GA SOC 1420 2484 NA NA
AMD GX-420CA SOC 1767 2260 NA NA
AMD GX-420MC SOC 1796 2241 NA NA
AMD GX-424CC SOC 1749 2268 NA NA
AMD Opteron 1212 593 3238 NA NA
AMD Opteron 1212 HE 771 3042 NA NA
AMD Opteron 1214 696 3130 NA NA
AMD Opteron 1214 HE 806 3010 NA NA
AMD Opteron 1216 781 3036 NA NA
AMD Opteron 1216 HE 727 3097 NA NA
AMD Opteron 1218 910 2913 NA NA
AMD Opteron 1218 HE 979 2847 NA NA
AMD Opteron 1220 1036 2788 NA NA
AMD Opteron 1222 1089 2742 NA NA
AMD Opteron 1352 1464 2454 NA NA
AMD Opteron 1354 1620 2352 NA NA
AMD Opteron 1356 1703 2293 NA NA
AMD Opteron 1381 1797 2239 NA NA
AMD Opteron 1385 1898 2176 NA NA
AMD Opteron 1389 2079 2072 NA NA
AMD Opteron 144 316 3529 NA NA
AMD Opteron 146 346 3494 NA NA
AMD Opteron 148 392 3447 NA NA
AMD Opteron 150 393 3445 NA NA
AMD Opteron 152 428 3403 NA NA
AMD Opteron 154 457 3375 NA NA
AMD Opteron 165 531 3305 NA NA
AMD Opteron 170 648 3184 NA NA
AMD Opteron 175 682 3148 NA NA
AMD Opteron 180 746 3072 NA NA
AMD Opteron 185 695 3132 NA NA
AMD Opteron 2218 1036 2786 NA NA
AMD Opteron 2220 1106 2727 NA NA
AMD Opteron 2220 SE 909 2916 NA NA
AMD Opteron 2222 1198 2644 NA NA
AMD Opteron 2354 1509 2423 NA NA
AMD Opteron 2356 1733 2279 NA NA
AMD Opteron 2373 EE 1635 2343 NA NA
AMD Opteron 2378 1864 2195 NA NA
AMD Opteron 2384 2074 2075 NA NA
AMD Opteron 2393 SE 1317 2551 NA NA
AMD Opteron 2419 EE 1902 2174 NA NA
AMD Opteron 2427 1995 2115 NA NA
AMD Opteron 2431 2936 1695 NA NA
AMD Opteron 2435 3061 1648 NA NA
AMD Opteron 254 451 3381 NA NA
AMD Opteron 270 761 3057 NA NA
AMD Opteron 275 839 2972 NA NA
AMD Opteron 280 765 3049 NA NA
AMD Opteron 285 956 2871 NA NA
AMD Opteron 290 952 2876 NA NA
AMD Opteron 3250 HE 2061 2082 NA NA
AMD Opteron 3260 HE 2283 1957 NA NA
AMD Opteron 3280 3720 1454 NA NA
AMD Opteron 3320 EE 1918 2160 NA NA
AMD Opteron 3350 HE 2825 1731 NA NA
AMD Opteron 3365 4002 1399 NA NA
AMD Opteron 3380 4134 1372 NA NA
AMD Opteron 4130 2347 1917 NA NA
AMD Opteron 4162 EE 2058 2084 NA NA
AMD Opteron 4170 HE 2382 1899 NA NA
AMD Opteron 4184 2872 1719 NA NA
AMD Opteron 4226 3400 1529 NA NA
AMD Opteron 4274 HE 5776 1103 NA NA
AMD Opteron 4280 4504 1302 NA NA
AMD Opteron 4284 4665 1276 NA NA
AMD Opteron 4332 HE 3906 1413 NA NA
AMD Opteron 4334 3949 1406 NA NA
AMD Opteron 4365 EE 3485 1505 NA NA
AMD Opteron 4386 4378 1326 NA NA
AMD Opteron 6128 2826 1730 NA NA
AMD Opteron 6128 HE 2932 1696 NA NA
AMD Opteron 6136 3381 1536 NA NA
AMD Opteron 6164 HE 3478 1507 NA NA
AMD Opteron 6172 2789 1743 NA NA
AMD Opteron 6174 3697 1459 NA NA
AMD Opteron 6176 SE 3564 1487 NA NA
AMD Opteron 6212 4007 1397 NA NA
AMD Opteron 6220 4753 1260 NA NA
AMD Opteron 6234 4072 1387 NA NA
AMD Opteron 6238 5625 1125 NA NA
AMD Opteron 6272 5240 1190 NA NA
AMD Opteron 6274 5286 1179 NA NA
AMD Opteron 6276 6245 1030 NA NA
AMD Opteron 6281 7279 887 NA NA
AMD Opteron 6282 SE 6385 1007 NA NA
AMD Opteron 6287 SE 6925 945 NA NA
AMD Opteron 6328 5246 1187 NA NA
AMD Opteron 6344 6069 1064 NA NA
AMD Opteron 6348 8030 811 NA NA
AMD Opteron 6366 HE 4858 1243 NA NA
AMD Opteron 6376 5572 1134 NA NA
AMD Opteron 6378 5889 1087 NA NA
AMD Opteron 6380 6882 949 NA NA
AMD Opteron 6386 SE 8320 781 NA NA
AMD Opteron 8439 SE 2479 1853 NA NA
AMD Opteron X2170 APU 1911 2166 NA NA
AMD Opteron X3216 APU 1525 2412 NA NA
AMD Opteron X3418 APU 3137 1621 NA NA
AMD Opteron X3421 APU 3375 1538 NA NA
AMD Phenom 8250 Triple-Core 1114 2723 NA NA
AMD Phenom 8250e Triple-Core 1084 2749 NA NA
AMD Phenom 8400 Triple-Core 1079 2750 NA NA
AMD Phenom 8450 Triple-Core 1214 2630 NA NA
AMD Phenom 8450e Triple-Core 1225 2622 NA NA
AMD Phenom 8600 Triple-Core 1210 2636 NA NA
AMD Phenom 8600B Triple-Core 1390 2502 NA NA
AMD Phenom 8650 Triple-Core 1205 2639 NA NA
AMD Phenom 8750 Triple-Core 1343 2531 NA NA
AMD Phenom 8750B Triple-Core 1188 2656 NA NA
AMD Phenom 8850 Triple-Core 1142 2700 NA NA
AMD Phenom 8850B Triple-Core 1281 2572 NA NA
AMD Phenom 9100e Quad-Core 1279 2578 NA NA
AMD Phenom 9150e Quad-Core 1414 2487 NA NA
AMD Phenom 9350e Quad-Core 1501 2428 NA NA
AMD Phenom 9450e Quad-Core 1455 2459 NA NA
AMD Phenom 9500 Quad-Core 1524 2413 NA NA
AMD Phenom 9550 Quad-Core 1636 2341 NA NA
AMD Phenom 9600 Quad-Core 1619 2354 NA NA
AMD Phenom 9600B Quad-Core 1736 2277 NA NA
AMD Phenom 9650 Quad-Core 1699 2298 NA NA
AMD Phenom 9750 Quad-Core 1804 2234 NA NA
AMD Phenom 9750B Quad-Core 1520 2416 NA NA
AMD Phenom 9850 Quad-Core 1679 2311 NA NA
AMD Phenom 9850B Quad-Core 1946 2140 NA NA
AMD Phenom 9950 Quad-Core 1915 2161 NA NA
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 1599 2368 NA NA
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 1699 2299 NA NA
AMD Phenom II N620 Dual-Core 1014 2810 NA NA
AMD Phenom II N640 Dual-Core 965 2862 NA NA
AMD Phenom II N660 Dual-Core 1024 2797 NA NA
AMD Phenom II N830 3+1 1768 2258 NA NA
AMD Phenom II N830 Triple-Core 1190 2652 NA NA
AMD Phenom II N850 Triple-Core 1253 2596 NA NA
AMD Phenom II N870 Triple-Core 1139 2703 NA NA
AMD Phenom II N930 Quad-Core 1558 2391 NA NA
AMD Phenom II N950 Quad-Core 1460 2455 NA NA
AMD Phenom II N970 Quad-Core 1647 2333 NA NA
AMD Phenom II P650 Dual-Core 933 2894 NA NA
AMD Phenom II P820 Triple-Core 1068 2763 NA NA
AMD Phenom II P840 Triple-Core 1116 2721 NA NA
AMD Phenom II P860 Triple-Core 1214 2632 NA NA
AMD Phenom II P920 Quad-Core 1160 2681 NA NA
AMD Phenom II P940 Quad-Core 1319 2549 NA NA
AMD Phenom II P960 Quad-Core 1412 2488 NA NA
AMD Phenom II X2 511 1163 2678 NA NA
AMD Phenom II X2 521 1279 2577 NA NA
AMD Phenom II X2 545 1107 2726 NA NA
AMD Phenom II X2 550 1188 2655 NA NA
AMD Phenom II X2 555 1308 2561 NA NA
AMD Phenom II X2 560 1426 2480 NA NA
AMD Phenom II X2 565 1405 2494 NA NA
AMD Phenom II X2 570 1360 2518 NA NA
AMD Phenom II X2 B53 1126 2712 NA NA
AMD Phenom II X2 B55 1151 2692 NA NA
AMD Phenom II X2 B57 1099 2733 NA NA
AMD Phenom II X2 B59 1392 2500 NA NA
AMD Phenom II X3 700e 1430 2476 NA NA
AMD Phenom II X3 705e 1222 2624 NA NA
AMD Phenom II X3 710 1554 2394 NA NA
AMD Phenom II X3 720 1480 2441 NA NA
AMD Phenom II X3 740 1424 2481 NA NA
AMD Phenom II X3 B73 1538 2406 NA NA
AMD Phenom II X3 B75 1560 2388 NA NA
AMD Phenom II X3 B77 1844 2212 NA NA
AMD Phenom II X4 805 1844 2211 NA NA
AMD Phenom II X4 810 1849 2206 NA NA
AMD Phenom II X4 820 2103 2059 NA NA
AMD Phenom II X4 830 2065 2079 NA NA
AMD Phenom II X4 840 2355 1912 NA NA
AMD Phenom II X4 840T 2269 1969 NA NA
AMD Phenom II X4 850 2266 1971 NA NA
AMD Phenom II X4 900e 1505 2425 NA NA
AMD Phenom II X4 905e 1895 2178 NA NA
AMD Phenom II X4 910 1776 2254 NA NA
AMD Phenom II X4 910e 2044 2093 NA NA
AMD Phenom II X4 920 1899 2175 NA NA
AMD Phenom II X4 925 2176 2020 NA NA
AMD Phenom II X4 940 2261 1973 NA NA
AMD Phenom II X4 945 2272 1966 NA NA
AMD Phenom II X4 955 2435 1876 NA NA
AMD Phenom II X4 960T 2225 1994 NA NA
AMD Phenom II X4 965 2547 1829 NA NA
AMD Phenom II X4 970 2644 1792 NA NA
AMD Phenom II X4 973 2204 2006 NA NA
AMD Phenom II X4 975 2611 1805 NA NA
AMD Phenom II X4 977 2377 1900 NA NA
AMD Phenom II X4 980 2839 1725 NA NA
AMD Phenom II X4 B05e 1906 2170 NA NA
AMD Phenom II X4 B15e 1825 2219 NA NA
AMD Phenom II X4 B25 2108 2052 NA NA
AMD Phenom II X4 B35 2341 1920 NA NA
AMD Phenom II X4 B40 2238 1987 NA NA
AMD Phenom II X4 B45 2171 2023 NA NA
AMD Phenom II X4 B50 2237 1988 NA NA
AMD Phenom II X4 B55 2465 1857 NA NA
AMD Phenom II X4 B60 2546 1830 NA NA
AMD Phenom II X4 B65 2690 1775 NA NA
AMD Phenom II X4 B70 2303 1944 NA NA
AMD Phenom II X4 B93 2104 2058 NA NA
AMD Phenom II X4 B95 2329 1927 NA NA
AMD Phenom II X4 B97 2498 1846 NA NA
AMD Phenom II X4 B99 2536 1832 NA NA
AMD Phenom II X6 1035T 2947 1688 NA NA
AMD Phenom II X6 1045T 3034 1656 NA NA
AMD Phenom II X6 1055T 3219 1590 NA NA
AMD Phenom II X6 1065T 3368 1541 NA NA
AMD Phenom II X6 1075T 3284 1565 NA NA
AMD Phenom II X6 1090T 3668 1464 NA NA
AMD Phenom II X6 1100T 3741 1449 NA NA
AMD Phenom II X6 1405T 3335 1548 NA NA
AMD Phenom II X620 Dual-Core 1262 2591 NA NA
AMD Phenom II X640 Dual-Core 1165 2675 NA NA
AMD Phenom II X920 Quad-Core 1669 2322 NA NA
AMD Phenom II X940 Quad-Core 1797 2238 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-5060 1566 2385 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-6060 1722 2284 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-7060 1010 2816 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GP-7730 884 2931 NA NA
AMD Phenom X3 8550 976 2850 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500 1297 2566 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530 1228 2620 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600 1649 2331 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9730 1784 2249 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GS-6560 1063 2767 NA NA
AMD PRO A10-8700B 2253 1976 NA NA
AMD PRO A10-8730B 2401 1895 NA NA
AMD PRO A10-8750B 2911 1702 NA NA
AMD PRO A10-8770 3434 1520 NA NA
AMD PRO A10-8770E 3110 1631 NA NA
AMD PRO A10-8850B 3752 1445 NA NA
AMD PRO A10-9700 3644 1467 NA NA
AMD PRO A10-9700B 2602 1807 NA NA
AMD PRO A10-9700E 2896 1711 NA NA
AMD PRO A12-8800B 2622 1800 NA NA
AMD PRO A12-8830B 2392 1896 NA NA
AMD PRO A12-8870 3848 1424 NA NA
AMD PRO A12-8870E 2973 1679 NA NA
AMD PRO A12-9800 3878 1417 NA NA
AMD PRO A12-9800B 2729 1763 NA NA
AMD PRO A12-9800E 3182 1605 NA NA
AMD PRO A4-3350B APU 1702 2296 NA NA
AMD PRO A4-4350B 1153 2689 NA NA
AMD PRO A4-8350B 1552 2396 NA NA
AMD PRO A6-7350B 1679 2312 NA NA
AMD PRO A6-8500B 1704 2291 NA NA
AMD PRO A6-8530B 1498 2430 NA NA
AMD PRO A6-8550B 1885 2183 NA NA
AMD PRO A6-8570 1889 2180 NA NA
AMD PRO A6-8570E 1489 2436 NA NA
AMD PRO A6-9500 1695 2302 NA NA
AMD PRO A6-9500B 1371 2513 NA NA
AMD PRO A6-9500E 1662 2326 NA NA
AMD PRO A8-8600B 2160 2028 NA NA
AMD PRO A8-8650B 3212 1594 NA NA
AMD PRO A8-8670E 2989 1670 NA NA
AMD PRO A8-9600 3347 1546 NA NA
AMD PRO A8-9600B 2388 1897 NA NA
AMD QC-4000 1155 2687 NA NA
AMD R-260H APU 954 2874 NA NA
AMD R-272F APU 1215 2629 NA NA
AMD R-460L APU 1183 2659 NA NA
AMD R-464L APU 1773 2257 NA NA
AMD RX-425BB 2724 1765 NA NA
AMD RX-427BB 2729 1762 NA NA
AMD Ryzen 3 1200 6304 1022 NA NA
AMD Ryzen 3 1300X 6959 938 NA NA
AMD Ryzen 3 2200G 6793 967 NA NA
AMD Ryzen 3 2200GE 6389 1005 NA NA
AMD Ryzen 3 2200U 3677 1461 NA NA
AMD Ryzen 3 2300U 5535 1139 NA NA
AMD Ryzen 3 2300X 7568 853 NA NA
AMD Ryzen 3 3100 11655 587 NA NA
AMD Ryzen 3 3200G 7200 899 NA NA
AMD Ryzen 3 3200GE 7317 884 NA NA
AMD Ryzen 3 3200U 3878 1415 NA NA
AMD Ryzen 3 3250C 2917 1699 NA NA
AMD Ryzen 3 3250U 3972 1403 NA NA
AMD Ryzen 3 3300U 5778 1101 NA NA
AMD Ryzen 3 3300X 12728 550 NA NA
AMD Ryzen 3 3350U 5881 1089 NA NA
AMD Ryzen 3 4100 11279 604 NA NA
AMD Ryzen 3 4300G 10756 632 NA NA
AMD Ryzen 3 4300GE 11321 600 NA NA
AMD Ryzen 3 4300U 7571 852 NA NA
AMD Ryzen 3 5300G 13137 532 NA NA
AMD Ryzen 3 5300GE 13636 508 NA NA
AMD Ryzen 3 5300U 10045 673 NA NA
AMD Ryzen 3 5400U 11839 582 NA NA
AMD Ryzen 3 5425U 9989 676 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1200 6347 1013 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1300 7574 851 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2100GE 4187 1357 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200G 6703 975 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 5963 1078 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2300U 6023 1069 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200G 6959 937 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE 7071 915 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3300U 6144 1043 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4200G 11315 602 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4200GE 10930 619 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4350G 10859 624 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 11270 605 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4450U 10158 665 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 5350G 13976 496 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 5350GE 13693 506 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 5450U 11286 603 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 5475U 12266 567 NA NA
AMD Ryzen 5 1400 7798 829 NA NA
AMD Ryzen 5 1500X 9099 734 NA NA
AMD Ryzen 5 1600 12334 563 NA NA
AMD Ryzen 5 1600X 13104 536 NA NA
AMD Ryzen 5 2400G 8752 752 NA NA
AMD Ryzen 5 2400GE 7983 815 NA NA
AMD Ryzen 5 2500U 6564 984 NA NA
AMD Ryzen 5 2500X 9387 707 NA NA
AMD Ryzen 5 2600 13255 523 NA NA
AMD Ryzen 5 2600H 7876 824 NA NA
AMD Ryzen 5 2600X 14054 493 NA NA
AMD Ryzen 5 3350G 9108 732 NA NA
AMD Ryzen 5 3350GE 9684 693 NA NA
AMD Ryzen 5 3400G 9354 711 NA NA
AMD Ryzen 5 3400GE 8985 739 NA NA
AMD Ryzen 5 3450U 6821 963 NA NA
AMD Ryzen 5 3500 12866 545 NA NA
AMD Ryzen 5 3500C 5214 1195 NA NA
AMD Ryzen 5 3500U 7094 909 NA NA
AMD Ryzen 5 3500X 13316 521 NA NA
AMD Ryzen 5 3550H 7976 816 NA NA
AMD Ryzen 5 3550U 7681 839 NA NA
AMD Ryzen 5 3580U 7520 856 NA NA
AMD Ryzen 5 3600 17830 360 NA NA
AMD Ryzen 5 3600X 18311 346 NA NA
AMD Ryzen 5 3600XT 18763 330 NA NA
AMD Ryzen 5 4500 16081 410 NA NA
AMD Ryzen 5 4500U 11094 614 NA NA
AMD Ryzen 5 4600G 15572 422 NA NA
AMD Ryzen 5 4600GE 15656 421 NA NA
AMD Ryzen 5 4600H 14724 463 NA NA
AMD Ryzen 5 4600HS 14735 461 NA NA
AMD Ryzen 5 4600U 13438 516 NA NA
AMD Ryzen 5 5500 19710 299 NA NA
AMD Ryzen 5 5500U 13191 530 NA NA
AMD Ryzen 5 5600 21714 249 NA NA
AMD Ryzen 5 5600G 19824 292 NA NA
AMD Ryzen 5 5600GE 18879 325 NA NA
AMD Ryzen 5 5600H 17185 382 NA NA
AMD Ryzen 5 5600U 15354 430 NA NA
AMD Ryzen 5 5600X 22028 243 NA NA
AMD Ryzen 5 5625U 15001 446 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 1500 9402 705 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 1600 10401 646 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400G 8399 778 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 7552 854 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2500U 6940 941 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2600 13250 524 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3350G 9445 703 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3350GE 9643 696 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400G 9316 715 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 8274 787 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3500U 6983 933 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3600 17900 357 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4400G 16456 397 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4400GE 14795 459 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4500U 12049 576 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650G 16394 399 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 15709 418 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650U 12838 546 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 5650G 20479 277 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE 18655 336 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 5650U 15224 436 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 5675U 13347 520 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 6650U 18649 337 NA NA
AMD Ryzen 7 1700 14851 456 NA NA
AMD Ryzen 7 1700X 15685 419 NA NA
AMD Ryzen 7 1800X 16496 396 NA NA
AMD Ryzen 7 2700 15819 415 NA NA
AMD Ryzen 7 2700E 14657 465 NA NA
AMD Ryzen 7 2700U 6879 950 NA NA
AMD Ryzen 7 2700X 17633 369 NA NA
AMD Ryzen 7 2800H 7656 843 NA NA
AMD Ryzen 7 3700C 7145 904 NA NA
AMD Ryzen 7 3700U 7304 886 NA NA
AMD Ryzen 7 3700X 22732 224 NA NA
AMD Ryzen 7 3750H 8275 786 NA NA
AMD Ryzen 7 3780U 7651 844 NA NA
AMD Ryzen 7 3800X 23337 207 NA NA
AMD Ryzen 7 3800XT 23793 191 NA NA
AMD Ryzen 7 4700G 20201 287 NA NA
AMD Ryzen 7 4700GE 20416 281 NA NA
AMD Ryzen 7 4700U 13618 509 NA NA
AMD Ryzen 7 4800H 19013 319 NA NA
AMD Ryzen 7 4800HS 18836 327 NA NA
AMD Ryzen 7 4800U 17054 385 NA NA
AMD Ryzen 7 4850U Mobile 15920 413 NA NA
AMD Ryzen 7 5700G 24589 181 NA NA
AMD Ryzen 7 5700GE 22566 228 NA NA
AMD Ryzen 7 5700U 16040 412 NA NA
AMD Ryzen 7 5700X 26469 153 NA NA
AMD Ryzen 7 5800 25779 162 NA NA
AMD Ryzen 7 5800H 21420 253 NA NA
AMD Ryzen 7 5800HS 20724 269 NA NA
AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition 20948 264 NA NA
AMD Ryzen 7 5800U 18903 323 NA NA
AMD Ryzen 7 5800X 28195 132 NA NA
AMD Ryzen 7 5800X3D 27535 138 NA NA
AMD Ryzen 7 5825U 18437 341 NA NA
AMD Ryzen 7 6800H 23604 195 NA NA
AMD Ryzen 7 6800HS 24189 187 NA NA
AMD Ryzen 7 Extreme Edition 18209 353 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700 14578 467 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15524 423 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700 15203 437 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700U 7372 874 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700X 17221 380 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 3700 22895 218 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 3700U 7341 881 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4700G 20848 266 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750G 20574 275 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 18470 340 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 15469 425 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 5750G 24974 173 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE 22203 236 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 5850U 17511 374 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 5875U 19576 301 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 6850HS 22879 219 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 6850U 24352 184 NA NA
AMD Ryzen 9 3900 30619 109 NA NA
AMD Ryzen 9 3900X 32798 94 NA NA
AMD Ryzen 9 3900XT 32983 92 NA NA
AMD Ryzen 9 3950X 39082 68 NA NA
AMD Ryzen 9 4900H 19335 312 NA NA
AMD Ryzen 9 4900HS 19401 309 NA NA
AMD Ryzen 9 5900 34728 82 NA NA
AMD Ryzen 9 5900H 20960 263 NA NA
AMD Ryzen 9 5900HS 22184 237 NA NA
AMD Ryzen 9 5900HX 23101 212 NA NA
AMD Ryzen 9 5900X 39363 66 NA NA
AMD Ryzen 9 5950X 45928 42 NA NA
AMD Ryzen 9 5980HS 21491 252 NA NA
AMD Ryzen 9 5980HX 23262 208 NA NA
AMD Ryzen 9 6900HS 24340 185 NA NA
AMD Ryzen 9 6900HX 24618 180 NA NA
AMD Ryzen 9 PRO 3900 31372 105 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1305G 3209 1595 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1505G 3966 1404 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1606G 4153 1366 NA NA
AMD Ryzen Embedded R2314 6643 977 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1202B 3253 1576 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1404I 6241 1031 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1500B 4588 1291 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1500B Quad-core @ 2.20GHz 5257 1186 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1605B 6822 962 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1756B 8215 795 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1807B 8488 767 NA NA
AMD Ryzen Embedded V2516 13225 526 NA NA
AMD Ryzen Embedded V2718 17972 356 NA NA
AMD Ryzen Embedded V2748 16186 406 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 1900X 16986 388 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 1920 22066 241 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 1920X 22922 216 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 1950X 27926 134 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 2920X 25218 170 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 2950X 29728 119 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 30470 111 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32362 98 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 2990X 26469 152 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 3960X 54807 28 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 3970X 63739 17 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 3990X 81544 6 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 33441 88 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 40212 63 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 63332 18 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 83116 5 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 41282 52 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 51227 34 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 68405 14 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 80842 7 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 108822 1 NA NA
AMD Sempron 130 501 3332 NA NA
AMD Sempron 140 471 3366 NA NA
AMD Sempron 145 505 3329 NA NA
AMD Sempron 150 498 3336 NA NA
AMD Sempron 210U 267 3607 NA NA
AMD Sempron 2200+ 184 3724 NA NA
AMD Sempron 2300+ 207 3692 NA NA
AMD Sempron 240 1278 2581 NA NA
AMD Sempron 2400+ 205 3696 NA NA
AMD Sempron 2500+ 207 3691 NA NA
AMD Sempron 2600+ 253 3626 NA NA
AMD Sempron 2650 APU 561 3276 NA NA
AMD Sempron 2800+ 243 3641 NA NA
AMD Sempron 3000+ 268 3606 NA NA
AMD Sempron 3100+ 298 3558 NA NA
AMD Sempron 3200+ 288 3580 NA NA
AMD Sempron 3300+ 315 3535 NA NA
AMD Sempron 3400+ 292 3570 NA NA
AMD Sempron 3500+ 232 3665 NA NA
AMD Sempron 3600+ 364 3473 NA NA
AMD Sempron 3800+ 360 3477 NA NA
AMD Sempron 3850 APU 1153 2691 NA NA
AMD Sempron Dual Core 2100 533 3300 NA NA
AMD Sempron Dual Core 2200 563 3271 NA NA
AMD Sempron Dual Core 2300 555 3281 NA NA
AMD Sempron LE-1100 315 3531 NA NA
AMD Sempron LE-1150 251 3630 NA NA
AMD Sempron LE-1200 349 3487 NA NA
AMD Sempron LE-1250 301 3553 NA NA
AMD Sempron LE-1300 400 3435 NA NA
AMD Sempron M100 338 3503 NA NA
AMD Sempron M120 247 3635 NA NA
AMD Sempron SI-40 288 3579 NA NA
AMD Sempron SI-42 261 3616 NA NA
AMD Sempron X2 180 826 2990 NA NA
AMD Sempron X2 190 879 2934 NA NA
AMD Sempron X2 198 Dual-Core 930 2897 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-36 334 3514 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-38 362 3474 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-28 254 3623 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-30 277 3593 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-32 285 3583 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-34 277 3594 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-37 334 3511 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-40 336 3506 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-42 400 3433 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-44 384 3455 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-30 246 3636 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-32 286 3582 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-34 279 3590 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-37 315 3533 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 436 3394 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52 384 3454 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56 453 3379 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58 478 3357 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 591 3242 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62 738 3083 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 675 3154 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 696 3131 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 861 2950 NA NA
AMD Turion Dual-Core RM-70 561 3273 NA NA
AMD Turion Dual-Core RM-72 649 3183 NA NA
AMD Turion Dual-Core RM-74 588 3245 NA NA
AMD Turion Dual-Core RM-75 659 3172 NA NA
AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 760 3059 NA NA
AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 830 2986 NA NA
AMD Turion II Dual-Core Mobile M540 912 2911 NA NA
AMD Turion II N530 Dual-Core 855 2957 NA NA
AMD Turion II N550 Dual-Core 877 2939 NA NA
AMD Turion II Neo K625 Dual-Core 565 3269 NA NA
AMD Turion II Neo K685 Dual-Core 684 3145 NA NA
AMD Turion II Neo N40L Dual-Core 589 3244 NA NA
AMD Turion II Neo N54L Dual-Core 774 3039 NA NA
AMD Turion II P520 Dual-Core 727 3092 NA NA
AMD Turion II P540 Dual-Core 884 2932 NA NA
AMD Turion II P560 Dual-Core 818 2998 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 923 2903 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620 814 3005 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M640 1016 2805 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660 1011 2814 NA NA
AMD Turion Neo X2 Dual Core L625 431 3399 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core L510 603 3226 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-70 497 3339 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-76 691 3136 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70 624 3207 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72 666 3163 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 623 3209 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75 708 3117 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77 635 3198 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 521 3316 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 654 3176 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84 793 3028 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85 730 3091 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86 695 3133 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87 689 3141 NA NA
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-70 536 3298 NA NA
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-72 471 3365 NA NA
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-85 841 2969 NA NA
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-87 599 3230 NA NA
AMD V105 184 3723 NA NA
AMD V120 362 3475 NA NA
AMD V140 379 3460 NA NA
AMD V160 337 3504 NA NA
AMD Z-01 308 3544 NA NA
AMD Z-60 APU 262 3614 NA NA
Amlogic 536 3296 NA NA
Apple A11 Bionic 4255 1349 NA NA
Apple A12 Bionic 4725 1264 NA NA
Apple A12X Bionic 10871 622 NA NA
Apple A13 Bionic 5180 1201 NA NA
Apple A14 Bionic 8539 765 NA NA
Apple A8 1532 2409 NA NA
Apple A8X 2366 1906 NA NA
Apple A9 2051 2089 NA NA
Apple A9X 2538 1831 NA NA
Apple M1 8 Core 3200 MHz 14644 466 NA NA
Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz 22491 229 NA NA
Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz 22236 233 NA NA
Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz 17422 377 NA NA
Apple M1 Ultra 20 Core 41282 53 NA NA
ARM ARMv7 rev 3 (v7l) 4 Core 2065 MHz 984 2842 NA NA
ARM ARMv7 rev 4 (v7l) 4 Core 1200 MHz 396 3442 NA NA
ARM ARMv7 rev 4 (v7l) 4 Core 1400 MHz 399 3438 NA NA
ARM Cortex-A17 4 Core 1800 MHz 662 3171 NA NA
ARM Cortex-A35 4 Core 1296 MHz 334 3513 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1152 MHz 347 3491 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1200 MHz 306 3547 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1296 MHz 425 3406 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1392 MHz 397 3439 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1400 MHz 345 3496 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1512 MHz 454 3378 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1536 MHz 202 3698 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1600 MHz 400 3432 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1800 MHz 531 3306 NA NA
ARM Cortex-A53 6 Core 1896 MHz 1851 2204 NA NA
ARM Cortex-A55 4 Core 1800 MHz 658 3174 NA NA
ARM Cortex-A55 4 Core 1992 MHz 727 3096 NA NA
ARM Cortex-A55 4 Core 2100 MHz 719 3103 NA NA
ARM Cortex-A55 4 Core 2124 MHz 742 3079 NA NA
ARM Cortex-A57 4 Core 1479 MHz 955 2872 NA NA
ARM Cortex-A57 4 Core 1734 MHz 1172 2664 NA NA
ARM Cortex-A57 4 Core 2014 MHz 1153 2690 NA NA
ARM Cortex-A57 4 Core 2091 MHz 1311 2557 NA NA
ARM Cortex-A57 8 Core 1500 MHz 1022 2802 NA NA
ARM Cortex-A7 2 Core 1080 MHz 142 3784 NA NA
ARM Cortex-A7 2 Core 960 MHz 93 3827 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 1200 MHz 270 3599 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 1300 MHz 324 3525 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 1368 MHz 346 3493 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 900 MHz 244 3638 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1500 MHz 663 3169 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1750 MHz 335 3508 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1800 MHz 839 2973 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1850 MHz 199 3700 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 2000 MHz 745 3073 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 2100 MHz 617 3216 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 2200 MHz 804 3014 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 2300 MHz 1075 2756 NA NA
ARM Cortex-A72 6 Core 1416 MHz 989 2836 NA NA
ARM Cortex-A72 6 Core 1512 MHz 1192 2651 NA NA
ARM Cortex-A73 6 Core 1992 MHz 1311 2559 NA NA
ARM D2000/8 8 Core 2300 MHz 2674 1782 NA NA
ARM FT-2000/4 4 Core 2200 MHz 881 2933 NA NA
ARM Neoverse-N1 64 Core 0 MHz 28079 133 NA NA
ARM Neoverse-N1 80 Core 2600 MHz 18823 329 NA NA
ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz 38122 71 NA NA
ARM phytium FT1500a 4 Core 2000 MHz 1579 2377 NA NA
ARM Phytium,D2000/8 E8C 8 Core 2300 MHz 2007 2112 NA NA
ARM X-Gene 32 Core 3300 MHz 8684 756 NA NA
ASUS Tinker Board 2/2S 1423 2482 NA NA
Athlon 64 Dual Core 3800+ 736 3086 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5000+ 850 2960 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5600+ 875 2940 NA NA
Athlon Dual Core 4050e 670 3160 NA NA
Athlon Dual Core 4450e 681 3149 NA NA
Athlon Dual Core 4850e 769 3046 NA NA
BCM2711 834 2984 NA NA
BCM2835 1231 2613 NA NA
Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz 665 3168 NA NA
Celeron Dual-Core T3100 @ 1.90GHz 519 3319 NA NA
Celeron Dual-Core T3300 @ 2.00GHz 627 3202 NA NA
Celeron Dual-Core T3500 @ 2.10GHz 747 3071 NA NA
CentaurHauls @2500MHz 7969 817 NA NA
DG1301SML87HY 3624 1472 NA NA
DO-Regular 819 2996 NA NA
Dual-Core AMD Opteron 1220 SE 748 3069 NA NA
Generic DT based system 612 3220 NA NA
Hardkernel ODROID-N2Plus 2115 2046 NA NA
Haydn based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350 5085 1220 NA NA
hi6210sft 796 3022 NA NA
HiSilicon Kirin 650 1677 2316 NA NA
HiSilicon Kirin 659 1703 2292 NA NA
Hisilicon Kirin 930 1415 2485 NA NA
Hisilicon Kirin 935 1291 2568 NA NA
HiSilicon Kirin 950 1991 2117 NA NA
HiSilicon Kirin 960 2401 1893 NA NA
HiSilicon Kirin 970 2908 1705 NA NA
Hisilicon Kirin710 2346 1918 NA NA
Hisilicon Kirin810 2986 1673 NA NA
Hisilicon Kirin820 3273 1570 NA NA
Hisilicon Kirin9000 5083 1221 NA NA
Hisilicon Kirin970 2614 1803 NA NA
Hisilicon Kirin980 4242 1350 NA NA
Hisilicon Kirin985 4162 1363 NA NA
Hisilicon Kirin990 4394 1321 NA NA
HP Hexa-Core 2.0GHz 1741 2275 NA NA
Hygon C86 7255 16-core 18831 328 NA NA
Intel 2.80GHz 341 3499 NA NA
Intel Atom 230 @ 1.60GHz 210 3685 NA NA
Intel Atom 330 @ 1.60GHz 371 3468 NA NA
Intel Atom C2338 @ 1.74GHz 584 3251 NA NA
Intel Atom C2350 @ 1.74GHz 532 3301 NA NA
Intel Atom C2358 @ 1.74GHz 625 3206 NA NA
Intel Atom C2538 @ 2.40GHz 960 2868 NA NA
Intel Atom C2550 @ 2.40GHz 1422 2483 NA NA
Intel Atom C2558 @ 2.40GHz 1410 2489 NA NA
Intel Atom C2750 @ 2.40GHz 2775 1751 NA NA
Intel Atom C2750 @ 2.41GHz 2174 2022 NA NA
Intel Atom C2758 @ 2.40GHz 2056 2086 NA NA
Intel Atom C3338 @ 1.50GHz 1245 2599 NA NA
Intel Atom C3538 @ 2.10GHz 1756 2265 NA NA
Intel Atom C3558 @ 2.20GHz 2405 1891 NA NA
Intel Atom C3758 @ 2.20GHz 4743 1261 NA NA
Intel Atom C3858 @ 2.00GHz 4707 1270 NA NA
Intel Atom C3958 @ 2.00GHz 4281 1342 NA NA
Intel Atom D2500 @ 1.86GHz 275 3596 NA NA
Intel Atom D2550 @ 1.86GHz 423 3410 NA NA
Intel Atom D2560 @ 2.00GHz 433 3396 NA NA
Intel Atom D2700 @ 2.13GHz 492 3345 NA NA
Intel Atom D2701 @ 2.13GHz 511 3326 NA NA
Intel Atom D410 @ 1.66GHz 177 3737 NA NA
Intel Atom D425 @ 1.80GHz 222 3675 NA NA
Intel Atom D510 @ 1.66GHz 404 3424 NA NA
Intel Atom D525 @ 1.80GHz 399 3436 NA NA
Intel Atom E3815 @ 1.46GHz 159 3760 NA NA
Intel Atom E3825 @ 1.33GHz 385 3453 NA NA
Intel Atom E3826 @ 1.46GHz 304 3548 NA NA
Intel Atom E3827 @ 1.74GHz 460 3374 NA NA
Intel Atom E3840 @ 1.91GHz 704 3123 NA NA
Intel Atom E3845 @ 1.91GHz 1038 2783 NA NA
Intel Atom E3900 @ 1.60GHz 1953 2135 NA NA
Intel Atom E3940 @ 1.60GHz 1970 2128 NA NA
Intel Atom E3950 @ 1.60GHz 2101 2061 NA NA
Intel Atom N2100 @ 1.60GHz 188 3719 NA NA
Intel Atom N2600 @ 1.60GHz 323 3526 NA NA
Intel Atom N270 @ 1.60GHz 175 3739 NA NA
Intel Atom N280 @ 1.66GHz 175 3740 NA NA
Intel Atom N2800 @ 1.86GHz 429 3402 NA NA
Intel Atom N435 @ 1.33GHz 153 3771 NA NA
Intel Atom N450 @ 1.66GHz 193 3713 NA NA
Intel Atom N455 @ 1.66GHz 179 3734 NA NA
Intel Atom N470 @ 1.83GHz 224 3674 NA NA
Intel Atom N475 @ 1.83GHz 179 3732 NA NA
Intel Atom N550 @ 1.50GHz 295 3563 NA NA
Intel Atom N570 @ 1.66GHz 335 3510 NA NA
Intel Atom S1260 @ 2.00GHz 596 3235 NA NA
Intel Atom T5700 @ 1.70GHz 2030 2097 NA NA
Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz 878 2938 NA NA
Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz 985 2841 NA NA
Intel Atom x5-Z8300 @ 1.44GHz 819 2997 NA NA
Intel Atom x5-Z8330 @ 1.44GHz 818 3000 NA NA
Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz 907 2919 NA NA
Intel Atom x5-Z8500 @ 1.44GHz 1238 2604 NA NA
Intel Atom x5-Z8550 @ 1.44GHz 1157 2685 NA NA
Intel Atom x6211E @ 1.20GHz 1695 2301 NA NA
Intel Atom x6413E @ 1.50GHz 4070 1388 NA NA
Intel Atom x6425E @ 2.00GHz 4153 1367 NA NA
Intel Atom x6425RE @ 1.90GHz 2903 1706 NA NA
Intel Atom x7-Z8700 @ 1.60GHz 1313 2555 NA NA
Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz 1349 2526 NA NA
Intel Atom Z2760 @ 1.80GHz 298 3556 NA NA
Intel Atom Z3560 @ 1.00GHz 710 3114 NA NA
Intel Atom Z3560 @ 1.83GHz 690 3139 NA NA
Intel Atom Z3580 @ 1.33GHz 837 2976 NA NA
Intel Atom Z3735D @ 1.33GHz 761 3056 NA NA
Intel Atom Z3735E @ 1.33GHz 557 3279 NA NA
Intel Atom Z3735F @ 1.33GHz 541 3291 NA NA
Intel Atom Z3735G @ 1.33GHz 806 3011 NA NA
Intel Atom Z3736F @ 1.33GHz 502 3330 NA NA
Intel Atom Z3740 @ 1.33GHz 651 3179 NA NA
Intel Atom Z3740D @ 1.33GHz 614 3219 NA NA
Intel Atom Z3745 @ 1.33GHz 621 3213 NA NA
Intel Atom Z3745D @ 1.33GHz 585 3248 NA NA
Intel Atom Z3770 @ 1.46GHz 740 3080 NA NA
Intel Atom Z3770D @ 1.49GHz 488 3348 NA NA
Intel Atom Z3775 @ 1.46GHz 749 3067 NA NA
Intel Atom Z3775D @ 1.49GHz 794 3026 NA NA
Intel Atom Z3795 @ 1.60GHz 1189 2653 NA NA
Intel Atom Z520 @ 1.33GHz 122 3805 NA NA
Intel Atom Z530 @ 1.60GHz 183 3726 NA NA
Intel Atom Z670 @ 1.50GHz 158 3761 NA NA
Intel Celeron 1.70GHz 101 3822 NA NA
Intel Celeron 1.80GHz 96 3825 NA NA
Intel Celeron 1000M @ 1.80GHz 1031 2790 NA NA
Intel Celeron 1000MHz 139 3787 NA NA
Intel Celeron 1005M @ 1.90GHz 1074 2757 NA NA
Intel Celeron 1007U @ 1.50GHz 807 3009 NA NA
Intel Celeron 1017U @ 1.60GHz 893 2928 NA NA
Intel Celeron 1019Y @ 1.00GHz 576 3260 NA NA
Intel Celeron 1020E @ 2.20GHz 1406 2493 NA NA
Intel Celeron 1020M @ 2.10GHz 1275 2583 NA NA
Intel Celeron 1037U @ 1.80GHz 969 2857 NA NA
Intel Celeron 1047UE @ 1.40GHz 748 3068 NA NA
Intel Celeron 1100MHz 113 3817 NA NA
Intel Celeron 1200MHz 159 3759 NA NA
Intel Celeron 2.00GHz 125 3802 NA NA
Intel Celeron 2.13GHz 166 3748 NA NA
Intel Celeron 2.20GHz 139 3789 NA NA
Intel Celeron 2.26GHz 182 3730 NA NA
Intel Celeron 2.30GHz 148 3777 NA NA
Intel Celeron 2.40GHz 143 3783 NA NA
Intel Celeron 2.50GHz 164 3751 NA NA
Intel Celeron 2.53GHz 208 3690 NA NA
Intel Celeron 2.60GHz 143 3782 NA NA
Intel Celeron 2.66GHz 154 3769 NA NA
Intel Celeron 2.70GHz 159 3758 NA NA
Intel Celeron 2.80GHz 190 3718 NA NA
Intel Celeron 2.93GHz 230 3667 NA NA
Intel Celeron 2000E @ 2.20GHz 1607 2364 NA NA
Intel Celeron 2002E @ 1.50GHz 1091 2738 NA NA
Intel Celeron 215 @ 1.33GHz 174 3742 NA NA
Intel Celeron 220 @ 1.20GHz 209 3688 NA NA
Intel Celeron 2950M @ 2.00GHz 1278 2579 NA NA
Intel Celeron 2955U @ 1.40GHz 841 2968 NA NA
Intel Celeron 2957U @ 1.40GHz 841 2967 NA NA
Intel Celeron 2961Y @ 1.10GHz 732 3090 NA NA
Intel Celeron 2970M @ 2.20GHz 1501 2429 NA NA
Intel Celeron 2980U @ 1.60GHz 1056 2776 NA NA
Intel Celeron 2981U @ 1.60GHz 991 2831 NA NA
Intel Celeron 3.06GHz 234 3659 NA NA
Intel Celeron 3.20GHz 267 3608 NA NA
Intel Celeron 3.33GHz 263 3612 NA NA
Intel Celeron 3205U @ 1.50GHz 910 2912 NA NA
Intel Celeron 3215U @ 1.70GHz 1144 2696 NA NA
Intel Celeron 3755U @ 1.70GHz 1182 2660 NA NA
Intel Celeron 3765U @ 1.90GHz 1252 2597 NA NA
Intel Celeron 3855U @ 1.60GHz 1237 2606 NA NA
Intel Celeron 3865U @ 1.80GHz 1266 2587 NA NA
Intel Celeron 3867U @ 1.80GHz 1488 2437 NA NA
Intel Celeron 3955U @ 2.00GHz 1490 2434 NA NA
Intel Celeron 3965U @ 2.20GHz 1692 2305 NA NA
Intel Celeron 3965Y @ 1.50GHz 1179 2661 NA NA
Intel Celeron 420 @ 1.60GHz 235 3656 NA NA
Intel Celeron 4205U @ 1.80GHz 1348 2527 NA NA
Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 293 3568 NA NA
Intel Celeron 4305U @ 2.20GHz 1694 2303 NA NA
Intel Celeron 4305UE @ 2.00GHz 1876 2188 NA NA
Intel Celeron 440 @ 2.00GHz 368 3470 NA NA
Intel Celeron 450 @ 2.20GHz 445 3387 NA NA
Intel Celeron 5205U @ 1.90GHz 1414 2486 NA NA
Intel Celeron 530 @ 1.73GHz 268 3603 NA NA
Intel Celeron 540 @ 1.86GHz 283 3585 NA NA
Intel Celeron 550 @ 2.00GHz 301 3552 NA NA
Intel Celeron 560 @ 2.13GHz 365 3472 NA NA
Intel Celeron 570 @ 2.26GHz 344 3498 NA NA
Intel Celeron 6305 @ 1.80GHz 2163 2026 NA NA
Intel Celeron 6305E @ 1.80GHz 1797 2240 NA NA
Intel Celeron 723 @ 1.20GHz 213 3684 NA NA
Intel Celeron 7305 2665 1784 NA NA
Intel Celeron 743 @ 1.30GHz 268 3605 NA NA
Intel Celeron 807 @ 1.50GHz 392 3448 NA NA
Intel Celeron 807UE @ 1.00GHz 241 3645 NA NA
Intel Celeron 827E @ 1.40GHz 371 3469 NA NA
Intel Celeron 847 @ 1.10GHz 478 3356 NA NA
Intel Celeron 847E @ 1.10GHz 584 3250 NA NA
Intel Celeron 857 @ 1.20GHz 569 3265 NA NA
Intel Celeron 867 @ 1.30GHz 562 3272 NA NA
Intel Celeron 877 @ 1.40GHz 615 3218 NA NA
Intel Celeron 887 @ 1.50GHz 727 3095 NA NA
Intel Celeron 900 @ 2.20GHz 407 3421 NA NA
Intel Celeron 925 @ 2.30GHz 444 3388 NA NA
Intel Celeron @ 1.30GHz 548 3284 NA NA
Intel Celeron B710 @ 1.60GHz 106 3819 NA NA
Intel Celeron B800 @ 1.50GHz 649 3181 NA NA
Intel Celeron B810 @ 1.60GHz 775 3038 NA NA
Intel Celeron B815 @ 1.60GHz 718 3104 NA NA
Intel Celeron B820 @ 1.70GHz 789 3033 NA NA
Intel Celeron B830 @ 1.80GHz 820 2994 NA NA
Intel Celeron B840 @ 1.90GHz 930 2898 NA NA
Intel Celeron D 347 @ 3.06GHz 232 3663 NA NA
Intel Celeron D 352 @ 3.20GHz 283 3584 NA NA
Intel Celeron D 356 @ 3.33GHz 251 3631 NA NA
Intel Celeron D 360 @ 3.46GHz 372 3467 NA NA
Intel Celeron D 420 @ 1.60GHz 313 3537 NA NA
Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz 492 3344 NA NA
Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz 671 3159 NA NA
Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz 649 3182 NA NA
Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz 712 3110 NA NA
Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz 860 2951 NA NA
Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz 837 2977 NA NA
Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz 829 2987 NA NA
Intel Celeron E3500 @ 2.70GHz 935 2891 NA NA
Intel Celeron G1101 @ 2.27GHz 1086 2747 NA NA
Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz 1477 2445 NA NA
Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz 1334 2537 NA NA
Intel Celeron G1620 @ 2.70GHz 1476 2446 NA NA
Intel Celeron G1620T @ 2.40GHz 1507 2424 NA NA
Intel Celeron G1630 @ 2.80GHz 1707 2290 NA NA
Intel Celeron G1820 @ 2.70GHz 1670 2320 NA NA
Intel Celeron G1820T @ 2.40GHz 1614 2358 NA NA
Intel Celeron G1820TE @ 2.20GHz 1115 2722 NA NA
Intel Celeron G1830 @ 2.80GHz 1560 2387 NA NA
Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz 1746 2270 NA NA
Intel Celeron G1840T @ 2.50GHz 1576 2380 NA NA
Intel Celeron G1850 @ 2.90GHz 1926 2153 NA NA
Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz 2212 2002 NA NA
Intel Celeron G3900E @ 2.40GHz 2034 2095 NA NA
Intel Celeron G3900T @ 2.60GHz 2085 2068 NA NA
Intel Celeron G3900TE @ 2.30GHz 1850 2205 NA NA
Intel Celeron G3920 @ 2.90GHz 2310 1937 NA NA
Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz 2270 1968 NA NA
Intel Celeron G3930T @ 2.70GHz 2109 2049 NA NA
Intel Celeron G3930TE @ 2.70GHz 2218 1998 NA NA
Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz 2369 1903 NA NA
Intel Celeron G440 @ 1.60GHz 425 3405 NA NA
Intel Celeron G460 @ 1.80GHz 494 3343 NA NA
Intel Celeron G465 @ 1.90GHz 524 3313 NA NA
Intel Celeron G470 @ 2.00GHz 691 3137 NA NA
Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz 2448 1865 NA NA
Intel Celeron G4900T @ 2.90GHz 2403 1892 NA NA
Intel Celeron G4920 @ 3.20GHz 2406 1890 NA NA
Intel Celeron G4930 @ 3.20GHz 2571 1822 NA NA
Intel Celeron G4930T @ 3.00GHz 2250 1980 NA NA
Intel Celeron G4950 @ 3.30GHz 2714 1771 NA NA
Intel Celeron G530 @ 2.40GHz 1103 2730 NA NA
Intel Celeron G530T @ 2.00GHz 1056 2775 NA NA
Intel Celeron G540 @ 2.50GHz 1110 2724 NA NA
Intel Celeron G540T @ 2.10GHz 1174 2663 NA NA
Intel Celeron G550 @ 2.60GHz 1222 2625 NA NA
Intel Celeron G550T @ 2.20GHz 1102 2731 NA NA
Intel Celeron G555 @ 2.70GHz 1268 2586 NA NA
Intel Celeron G5900 @ 3.40GHz 2790 1742 NA NA
Intel Celeron G5900T @ 3.20GHz 2648 1790 NA NA
Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz 2815 1734 NA NA
Intel Celeron G5905T @ 3.30GHz 2310 1935 NA NA
Intel Celeron G5920 @ 3.50GHz 2482 1852 NA NA
Intel Celeron G5925 @ 3.60GHz 2939 1693 NA NA
Intel Celeron G6900 3446 1518 NA NA
Intel Celeron J1750 @ 2.41GHz 595 3236 NA NA
Intel Celeron J1800 @ 2.41GHz 589 3243 NA NA
Intel Celeron J1850 @ 1.99GHz 942 2885 NA NA
Intel Celeron J1900 @ 1.99GHz 1142 2697 NA NA
Intel Celeron J3060 @ 1.60GHz 668 3161 NA NA
Intel Celeron J3160 @ 1.60GHz 1232 2612 NA NA
Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz 1195 2647 NA NA
Intel Celeron J3455 @ 1.50GHz 2241 1985 NA NA
Intel Celeron J3455E @ 1.50GHz 2139 2036 NA NA
Intel Celeron J4005 @ 2.00GHz 1586 2374 NA NA
Intel Celeron J4025 @ 2.00GHz 1702 2294 NA NA
Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz 2913 1700 NA NA
Intel Celeron J4115 @ 1.80GHz 2709 1772 NA NA
Intel Celeron J4125 @ 2.00GHz 2988 1672 NA NA
Intel Celeron J6412 @ 2.00GHz 3922 1410 NA NA
Intel Celeron J6413 @ 1.80GHz 4075 1386 NA NA
Intel Celeron M 1.00GHz 149 3776 NA NA
Intel Celeron M 1.30GHz 205 3693 NA NA
Intel Celeron M 1.50GHz 216 3680 NA NA
Intel Celeron M 1.60GHz 190 3717 NA NA
Intel Celeron M 1.70GHz 252 3627 NA NA
Intel Celeron M 1300MHz 197 3703 NA NA
Intel Celeron M 1500MHz 217 3679 NA NA
Intel Celeron M 360 1.40GHz 221 3676 NA NA
Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz 123 3803 NA NA
Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz 139 3788 NA NA
Intel Celeron M 430 @ 1.73GHz 169 3745 NA NA
Intel Celeron M 440 @ 1.86GHz 169 3744 NA NA
Intel Celeron M 443 @ 1.20GHz 125 3801 NA NA
Intel Celeron M 450 @ 2.00GHz 230 3668 NA NA
Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz 215 3681 NA NA
Intel Celeron M 530 @ 1.73GHz 307 3546 NA NA
Intel Celeron M 723 @ 1.20GHz 267 3609 NA NA
Intel Celeron M 900MHz 123 3804 NA NA
Intel Celeron N2805 @ 1.46GHz 335 3509 NA NA
Intel Celeron N2806 @ 1.60GHz 479 3353 NA NA
Intel Celeron N2807 @ 1.58GHz 450 3384 NA NA
Intel Celeron N2808 @ 1.58GHz 532 3302 NA NA
Intel Celeron N2810 @ 2.00GHz 420 3413 NA NA
Intel Celeron N2815 @ 1.86GHz 494 3342 NA NA
Intel Celeron N2820 @ 2.13GHz 469 3368 NA NA
Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz 542 3290 NA NA
Intel Celeron N2840 @ 2.16GHz 581 3255 NA NA
Intel Celeron N2910 @ 1.60GHz 742 3078 NA NA
Intel Celeron N2920 @ 1.86GHz 926 2900 NA NA
Intel Celeron N2930 @ 1.83GHz 1003 2824 NA NA
Intel Celeron N2940 @ 1.83GHz 1037 2784 NA NA
Intel Celeron N3000 @ 1.04GHz 604 3225 NA NA
Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz 522 3315 NA NA
Intel Celeron N3050 @ 1.60GHz 592 3239 NA NA
Intel Celeron N3060 @ 1.60GHz 666 3165 NA NA
Intel Celeron N3150 @ 1.60GHz 1199 2642 NA NA
Intel Celeron N3160 @ 1.60GHz 1169 2668 NA NA
Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz 1120 2716 NA NA
Intel Celeron N3450 @ 1.10GHz 1944 2141 NA NA
Intel Celeron N4000 @ 1.10GHz 1403 2495 NA NA
Intel Celeron N4000C @ 1.10GHz 1611 2362 NA NA
Intel Celeron N4020 @ 1.10GHz 1574 2382 NA NA
Intel Celeron N4100 @ 1.10GHz 2441 1870 NA NA
Intel Celeron N4120 @ 1.10GHz 2516 1837 NA NA
Intel Celeron N4500 @ 1.10GHz 1904 2173 NA NA
Intel Celeron N4505 @ 2.00GHz 2367 1904 NA NA
Intel Celeron N5095 @ 2.00GHz 4019 1396 NA NA
Intel Celeron N5095A @ 2.00GHz 4627 1281 NA NA
Intel Celeron N5100 @ 1.10GHz 3201 1602 NA NA
Intel Celeron N5105 @ 2.00GHz 4101 1378 NA NA
Intel Celeron N6211 @ 1.20GHz 2207 2005 NA NA
Intel Celeron P4500 @ 1.87GHz 816 3001 NA NA
Intel Celeron P4505 @ 1.87GHz 689 3140 NA NA
Intel Celeron P4600 @ 2.00GHz 862 2949 NA NA
Intel Celeron SU2300 @ 1.20GHz 445 3386 NA NA
Intel Celeron T1600 @ 1.66GHz 519 3318 NA NA
Intel Celeron U1900 @ 1.99GHz 1028 2792 NA NA
Intel Celeron U3400 @ 1.07GHz 473 3364 NA NA
Intel Celeron U3600 @ 1.20GHz 560 3278 NA NA
Intel Core 860 @ 2.80GHz 2754 1755 NA NA
Intel Core Duo L2300 @ 1.50GHz 387 3450 NA NA
Intel Core Duo L2400 @ 1.66GHz 348 3490 NA NA
Intel Core Duo L2500 @ 1.83GHz 404 3427 NA NA
Intel Core Duo T2050 @ 1.60GHz 320 3527 NA NA
Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz 347 3492 NA NA
Intel Core Duo T2300 @ 1.66GHz 334 3512 NA NA
Intel Core Duo T2350 @ 1.86GHz 384 3456 NA NA
Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz 359 3478 NA NA
Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz 404 3426 NA NA
Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz 408 3420 NA NA
Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz 450 3382 NA NA
Intel Core Duo T2700 @ 2.33GHz 498 3335 NA NA
Intel Core Duo U2400 @ 1.06GHz 255 3622 NA NA
Intel Core Duo U2500 @ 1.20GHz 220 3677 NA NA
Intel Core i3-1000NG4 @ 1.10GHz 3821 1428 NA NA
Intel Core i3-1005G1 @ 1.20GHz 5118 1209 NA NA
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz 8789 749 NA NA
Intel Core i3-10100E @ 3.20GHz 8229 793 NA NA
Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz 8847 748 NA NA
Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz 7407 872 NA NA
Intel Core i3-10100Y @ 1.30GHz 3079 1643 NA NA
Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz 8901 744 NA NA
Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz 9112 730 NA NA
Intel Core i3-10105T @ 3.00GHz 7850 826 NA NA
Intel Core i3-10110U @ 2.10GHz 3993 1400 NA NA
Intel Core i3-10110Y @ 1.00GHz 3278 1568 NA NA
Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz 9153 727 NA NA
Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz 7997 813 NA NA
Intel Core i3-10305 @ 3.80GHz 9689 692 NA NA
Intel Core i3-10305T @ 3.00GHz 8136 800 NA NA
Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz 10049 672 NA NA
Intel Core i3-10325 @ 3.90GHz 10308 658 NA NA
Intel Core i3-11100B @ 3.60GHz 11357 597 NA NA
Intel Core i3-1110G4 @ 1.80GHz 3421 1526 NA NA
Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz 6261 1028 NA NA
Intel Core i3-1115G4E @ 3.00GHz 5776 1104 NA NA
Intel Core i3-1115GRE @ 3.00GHz 3918 1411 NA NA
Intel Core i3-1125G4 @ 2.00GHz 9917 681 NA NA
Intel Core i3-12100 14541 470 NA NA
Intel Core i3-12100F 14372 481 NA NA
Intel Core i3-12100T 12695 551 NA NA
Intel Core i3-1215U 12988 540 NA NA
Intel Core i3-1220P 18329 345 NA NA
Intel Core i3-12300 14955 450 NA NA
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 1822 2222 NA NA
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz 1576 2381 NA NA
Intel Core i3-2102 @ 3.10GHz 2029 2098 NA NA
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 1871 2191 NA NA
Intel Core i3-21050 @ 3.10GHz 2193 2010 NA NA
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 1927 2152 NA NA
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz 1486 2438 NA NA
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 2093 2066 NA NA
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 1996 2114 NA NA
Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz 2307 1941 NA NA
Intel Core i3-2310E @ 2.10GHz 1845 2209 NA NA
Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz 1194 2649 NA NA
Intel Core i3-2312M @ 2.10GHz 1138 2705 NA NA
Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz 1230 2615 NA NA
Intel Core i3-2330E @ 2.20GHz 1823 2221 NA NA
Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz 1239 2603 NA NA
Intel Core i3-2332M @ 2.20GHz 1353 2522 NA NA
Intel Core i3-2340UE @ 1.30GHz 976 2849 NA NA
Intel Core i3-2348M @ 2.30GHz 1259 2595 NA NA
Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz 1265 2588 NA NA
Intel Core i3-2357M @ 1.30GHz 824 2991 NA NA
Intel Core i3-2365M @ 1.40GHz 815 3004 NA NA
Intel Core i3-2367M @ 1.40GHz 835 2980 NA NA
Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz 1337 2536 NA NA
Intel Core i3-2375M @ 1.50GHz 894 2927 NA NA
Intel Core i3-2377M @ 1.50GHz 845 2965 NA NA
Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz 1610 2363 NA NA
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz 1638 2339 NA NA
Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz 1824 2220 NA NA
Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz 2126 2042 NA NA
Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz 1193 2650 NA NA
Intel Core i3-3217UE @ 1.60GHz 1362 2516 NA NA
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 2213 2001 NA NA
Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz 1950 2137 NA NA
Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz 2222 1996 NA NA
Intel Core i3-3227U @ 1.90GHz 1250 2598 NA NA
Intel Core i3-3229Y @ 1.40GHz 1004 2823 NA NA
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 2295 1949 NA NA
Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz 2013 2108 NA NA
Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz 2334 1925 NA NA
Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz 2401 1894 NA NA
Intel Core i3-3250T @ 3.00GHz 2650 1788 NA NA
Intel Core i3-330E @ 2.13GHz 1260 2594 NA NA
Intel Core i3-330M @ 2.13GHz 998 2827 NA NA
Intel Core i3-330UM @ 1.20GHz 484 3351 NA NA
Intel Core i3-350M @ 2.27GHz 1062 2768 NA NA
Intel Core i3-370M @ 2.40GHz 1128 2711 NA NA
Intel Core i3-380M @ 2.53GHz 1166 2672 NA NA
Intel Core i3-380UM @ 1.33GHz 699 3127 NA NA
Intel Core i3-390M @ 2.67GHz 1178 2662 NA NA
Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz 1746 2269 NA NA
Intel Core i3-4005U @ 1.70GHz 1635 2344 NA NA
Intel Core i3-4010U @ 1.70GHz 1641 2336 NA NA
Intel Core i3-4010Y @ 1.30GHz 1350 2525 NA NA
Intel Core i3-4012Y @ 1.50GHz 1229 2619 NA NA
Intel Core i3-4020Y @ 1.50GHz 1447 2468 NA NA
Intel Core i3-4025U @ 1.90GHz 1974 2125 NA NA
Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz 1873 2189 NA NA
Intel Core i3-4030Y @ 1.60GHz 1654 2328 NA NA
Intel Core i3-4100E @ 2.40GHz 1848 2207 NA NA
Intel Core i3-4100M @ 2.50GHz 2447 1866 NA NA
Intel Core i3-4110M @ 2.60GHz 2678 1781 NA NA
Intel Core i3-4110U @ 1.90GHz 1853 2202 NA NA
Intel Core i3-4120U @ 2.00GHz 1948 2138 NA NA
Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz 3289 1562 NA NA
Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz 2874 1716 NA NA
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 3363 1544 NA NA
Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz 2867 1722 NA NA
Intel Core i3-4158U @ 2.00GHz 1718 2286 NA NA
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 3500 1501 NA NA
Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz 3132 1624 NA NA
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 3573 1485 NA NA
Intel Core i3-4170T @ 3.20GHz 3172 1608 NA NA
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz 3543 1490 NA NA
Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz 3098 1635 NA NA
Intel Core i3-4330TE @ 2.40GHz 2255 1975 NA NA
Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz 3506 1499 NA NA
Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz 3459 1510 NA NA
Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz 2888 1713 NA NA
Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz 3699 1458 NA NA
Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz 3393 1531 NA NA
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz 3807 1432 NA NA
Intel Core i3-4370T @ 3.30GHz 3368 1542 NA NA
Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz 3244 1580 NA NA
Intel Core i3-5005U @ 2.00GHz 2020 2102 NA NA
Intel Core i3-5010U @ 2.10GHz 2167 2024 NA NA
Intel Core i3-5015U @ 2.10GHz 1896 2177 NA NA
Intel Core i3-5020U @ 2.20GHz 2224 1995 NA NA
Intel Core i3-5157U @ 2.50GHz 2588 1815 NA NA
Intel Core i3-530 @ 2.93GHz 1460 2456 NA NA
Intel Core i3-540 @ 3.07GHz 1519 2417 NA NA
Intel Core i3-550 @ 3.20GHz 1589 2372 NA NA
Intel Core i3-560 @ 3.33GHz 1696 2300 NA NA
Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz 2280 1960 NA NA
Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz 4170 1362 NA NA
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz 4176 1359 NA NA
Intel Core i3-6100E @ 2.70GHz 3315 1554 NA NA
Intel Core i3-6100H @ 2.70GHz 3041 1652 NA NA
Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz 3628 1471 NA NA
Intel Core i3-6100TE @ 2.70GHz 3085 1641 NA NA
Intel Core i3-6100U @ 2.30GHz 2639 1793 NA NA
Intel Core i3-6102E @ 1.90GHz 2349 1915 NA NA
Intel Core i3-6157U @ 2.40GHz 2786 1746 NA NA
Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz 4388 1324 NA NA
Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz 4040 1392 NA NA
Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz 4372 1328 NA NA
Intel Core i3-7020U @ 2.30GHz 2567 1825 NA NA
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz 4349 1333 NA NA
Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz 3430 1521 NA NA
Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz 3763 1442 NA NA
Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz 2722 1766 NA NA
Intel Core i3-7101TE @ 3.40GHz 3911 1412 NA NA
Intel Core i3-7102E @ 2.10GHz 2521 1834 NA NA
Intel Core i3-7130U @ 2.70GHz 2988 1671 NA NA
Intel Core i3-7167U @ 2.80GHz 3280 1567 NA NA
Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz 4668 1274 NA NA
Intel Core i3-7300T @ 3.50GHz 4159 1365 NA NA
Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz 4856 1244 NA NA
Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz 4819 1249 NA NA
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz 6166 1039 NA NA
Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz 6074 1060 NA NA
Intel Core i3-8100T @ 3.10GHz 5275 1182 NA NA
Intel Core i3-8109U @ 3.00GHz 4301 1339 NA NA
Intel Core i3-8121U @ 2.20GHz 4384 1325 NA NA
Intel Core i3-8130U @ 2.20GHz 3643 1468 NA NA
Intel Core i3-8140U @ 2.10GHz 4227 1353 NA NA
Intel Core i3-8145U @ 2.10GHz 3850 1423 NA NA
Intel Core i3-8145UE @ 2.20GHz 4087 1384 NA NA
Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz 6136 1045 NA NA
Intel Core i3-8300T @ 3.20GHz 5827 1097 NA NA
Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz 6865 955 NA NA
Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz 6627 978 NA NA
Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz 6765 974 NA NA
Intel Core i3-9100T @ 3.10GHz 5465 1150 NA NA
Intel Core i3-9100TE @ 2.20GHz 4501 1304 NA NA
Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz 7279 888 NA NA
Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz 6162 1040 NA NA
Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz 7358 877 NA NA
Intel Core i3-9350K @ 4.00GHz 7694 836 NA NA
Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz 7318 883 NA NA
Intel Core i5 750S @ 2.40GHz 1326 2544 NA NA
Intel Core i5 E 520 @ 2.40GHz 1619 2353 NA NA
Intel Core i5-10200H @ 2.40GHz 8409 776 NA NA
Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz 6379 1009 NA NA
Intel Core i5-10210Y @ 1.00GHz 4964 1232 NA NA
Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 8666 757 NA NA
Intel Core i5-1030NG7 @ 1.10GHz 6101 1054 NA NA
Intel Core i5-10310U @ 1.70GHz 6544 987 NA NA
Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz 7678 841 NA NA
Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz 8230 792 NA NA
Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz 8515 766 NA NA
Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz 9637 697 NA NA
Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 12321 565 NA NA
Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz 12414 559 NA NA
Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz 8938 742 NA NA
Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz 10065 671 NA NA
Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz 13016 539 NA NA
Intel Core i5-10500E @ 3.10GHz 10630 638 NA NA
Intel Core i5-10500H @ 2.50GHz 11603 590 NA NA
Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz 10356 653 NA NA
Intel Core i5-10500TE @ 2.30GHz 9960 678 NA NA
Intel Core i5-10505 @ 3.20GHz 12315 566 NA NA
Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz 13871 502 NA NA
Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz 14534 472 NA NA
Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz 14563 468 NA NA
Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz 11210 608 NA NA
Intel Core i5-11260H @ 2.60GHz 14998 447 NA NA
Intel Core i5-11300H @ 3.10GHz 10992 616 NA NA
Intel Core i5-1130G7 @ 1.10GHz 9247 718 NA NA
Intel Core i5-11320H @ 3.20GHz 10660 637 NA NA
Intel Core i5-1135G7 @ 2.40GHz 10092 667 NA NA
Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz 17127 384 NA NA
Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz 17191 381 NA NA
Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz 16084 409 NA NA
Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz 13199 528 NA NA
Intel Core i5-1140G7 @ 1.10GHz 10075 670 NA NA
Intel Core i5-1145G7 @ 2.60GHz 10412 645 NA NA
Intel Core i5-1145G7E @ 2.60GHz 10454 643 NA NA
Intel Core i5-1145GRE @ 2.60GHz 11337 599 NA NA
Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz 17636 368 NA NA
Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz 17801 361 NA NA
Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz 16233 404 NA NA
Intel Core i5-11500T @ 1.50GHz 13703 505 NA NA
Intel Core i5-1155G7 @ 2.50GHz 10246 661 NA NA
Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz 18247 349 NA NA
Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz 19747 297 NA NA
Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz 19736 298 NA NA
Intel Core i5-11600T @ 1.70GHz 15352 431 NA NA
Intel Core i5-1235U 15295 432 NA NA
Intel Core i5-12400 19503 305 NA NA
Intel Core i5-12400F 19792 295 NA NA
Intel Core i5-1240P 18751 332 NA NA
Intel Core i5-12450H 19820 293 NA NA
Intel Core i5-1245U 12684 552 NA NA
Intel Core i5-12500 20367 284 NA NA
Intel Core i5-12500H 23156 211 NA NA
Intel Core i5-12500T 17728 364 NA NA
Intel Core i5-1250P 22148 239 NA NA
Intel Core i5-12600 20683 272 NA NA
Intel Core i5-12600H 19769 296 NA NA
Intel Core i5-12600K 27491 139 NA NA
Intel Core i5-12600KF 27052 145 NA NA
Intel Core i5-12600T 18523 339 NA NA
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 3376 1537 NA NA
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 3616 1473 NA NA
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 3636 1470 NA NA
Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 3797 1436 NA NA
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 2364 1908 NA NA
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 3844 1425 NA NA
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 3164 1610 NA NA
Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz 3061 1647 NA NA
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 2980 1677 NA NA
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz 1955 2134 NA NA
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 2114 2047 NA NA
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 2013 2107 NA NA
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 2085 2070 NA NA
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 2057 2085 NA NA
Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 3974 1402 NA NA
Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz 1453 2461 NA NA
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 4101 1379 NA NA
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 4098 1380 NA NA
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 3455 1513 NA NA
Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 2942 1691 NA NA
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 1889 2181 NA NA
Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz 1882 2185 NA NA
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 2252 1979 NA NA
Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz 1150 2693 NA NA
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 2293 1950 NA NA
Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 4123 1374 NA NA
Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz 1795 2242 NA NA
Intel Core i5-2560M @ 2.70GHz 2131 2038 NA NA
Intel Core i5-3170K @ 3.20GHz 8882 745 NA NA
Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz 2453 1864 NA NA
Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz 2513 1839 NA NA
Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz 1973 2126 NA NA
Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 2654 1786 NA NA
Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 4092 1382 NA NA
Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz 3811 1431 NA NA
Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz 3754 1444 NA NA
Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz 2074 2076 NA NA
Intel Core i5-3339Y @ 1.50GHz 1569 2384 NA NA
Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz 4179 1358 NA NA
Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 2628 1798 NA NA
Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz 4088 1383 NA NA
Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz 4240 1351 NA NA
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 2854 1724 NA NA
Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz 3010 1664 NA NA
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 2243 1982 NA NA
Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz 2296 1948 NA NA
Intel Core i5-3439Y @ 1.50GHz 1907 2168 NA NA
Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 4503 1303 NA NA
Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 4264 1345 NA NA
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 4666 1275 NA NA
Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 4352 1331 NA NA
Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 2948 1686 NA NA
Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 4196 1356 NA NA
Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 4788 1252 NA NA
Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 4537 1298 NA NA
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 4911 1241 NA NA
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 4934 1238 NA NA
Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 4625 1282 NA NA
Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz 4144 1370 NA NA
Intel Core i5-3610ME @ 2.70GHz 2553 1828 NA NA
Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz 3124 1626 NA NA
Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 2776 1750 NA NA
Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz 2184 2016 NA NA
Intel Core i5-4200Y @ 1.40GHz 1558 2390 NA NA
Intel Core i5-4202Y @ 1.60GHz 1397 2499 NA NA
Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz 2968 1680 NA NA
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 2877 1715 NA NA
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz 2298 1946 NA NA
Intel Core i5-4210Y @ 1.50GHz 1548 2399 NA NA
Intel Core i5-4220Y @ 1.60GHz 1591 2371 NA NA
Intel Core i5-4230U @ 1.90GHz 1853 2201 NA NA
Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz 2183 2018 NA NA
Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz 2569 1824 NA NA
Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz 2335 1924 NA NA
Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz 2826 1729 NA NA
Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz 2554 1827 NA NA
Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz 3035 1655 NA NA
Intel Core i5-4300U @ 1.90GHz 2516 1838 NA NA
Intel Core i5-4300Y @ 1.60GHz 1515 2421 NA NA
Intel Core i5-4302Y @ 1.60GHz 1817 2227 NA NA
Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz 3079 1644 NA NA
Intel Core i5-430M @ 2.27GHz 1201 2640 NA NA
Intel Core i5-430UM @ 1.20GHz 836 2978 NA NA
Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz 3124 1627 NA NA
Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz 2494 1847 NA NA
Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz 3208 1596 NA NA
Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz 3491 1504 NA NA
Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz 2425 1883 NA NA
Intel Core i5-4400E @ 2.70GHz 3251 1578 NA NA
Intel Core i5-4402E @ 1.60GHz 2681 1779 NA NA
Intel Core i5-4422E @ 1.80GHz 1907 2169 NA NA
Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz 4651 1278 NA NA
Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz 4207 1355 NA NA
Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz 4724 1266 NA NA
Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz 4277 1343 NA NA
Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 4839 1247 NA NA
Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz 4507 1301 NA NA
Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz 3595 1478 NA NA
Intel Core i5-4470S @ 3.00GHz 4742 1262 NA NA
Intel Core i5-450M @ 2.40GHz 1208 2637 NA NA
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 5200 1197 NA NA
Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz 4404 1318 NA NA
Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz 4922 1240 NA NA
Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz 3144 1620 NA NA
Intel Core i5-4570TE @ 2.70GHz 3106 1632 NA NA
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 5350 1167 NA NA
Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz 5098 1216 NA NA
Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz 3976 1401 NA NA
Intel Core i5-460M @ 2.53GHz 1280 2573 NA NA
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz 5454 1151 NA NA
Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz 5556 1136 NA NA
Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz 5034 1223 NA NA
Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz 5233 1192 NA NA
Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz 4939 1236 NA NA
Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz 4326 1336 NA NA
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 5577 1131 NA NA
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz 5641 1123 NA NA
Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz 5393 1159 NA NA
Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz 4660 1277 NA NA
Intel Core i5-470UM @ 1.33GHz 738 3082 NA NA
Intel Core i5-480M @ 2.67GHz 1315 2553 NA NA
Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz 2504 1844 NA NA
Intel Core i5-520M @ 2.40GHz 1728 2281 NA NA
Intel Core i5-520UM @ 1.07GHz 902 2921 NA NA
Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz 2506 1842 NA NA
Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz 3040 1653 NA NA
Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz 3221 1589 NA NA
Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz 2746 1757 NA NA
Intel Core i5-5350U @ 1.80GHz 2635 1795 NA NA
Intel Core i5-540M @ 2.53GHz 1783 2251 NA NA
Intel Core i5-540UM @ 1.20GHz 1002 2826 NA NA
Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz 5095 1217 NA NA
Intel Core i5-560M @ 2.67GHz 1869 2193 NA NA
Intel Core i5-560UM @ 1.33GHz 1015 2809 NA NA
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz 5548 1138 NA NA
Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz 5639 1124 NA NA
Intel Core i5-580M @ 2.67GHz 1935 2145 NA NA
Intel Core i5-6198DU @ 2.30GHz 3177 1607 NA NA
Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz 3014 1662 NA NA
Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz 3207 1597 NA NA
Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz 3481 1506 NA NA
Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz 3931 1408 NA NA
Intel Core i5-6300HQ @ 2.30GHz 4713 1268 NA NA
Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz 3262 1574 NA NA
Intel Core i5-6350HQ @ 2.30GHz 4255 1348 NA NA
Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz 3241 1581 NA NA
Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz 5161 1205 NA NA
Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz 4305 1337 NA NA
Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz 5414 1156 NA NA
Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz 5368 1162 NA NA
Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz 5106 1213 NA NA
Intel Core i5-6442EQ @ 1.90GHz 4598 1288 NA NA
Intel Core i5-650 @ 3.20GHz 2216 2000 NA NA
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz 5658 1120 NA NA
Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz 4844 1246 NA NA
Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz 4776 1254 NA NA
Intel Core i5-655K @ 3.20GHz 2017 2105 NA NA
Intel Core i5-660 @ 3.33GHz 2352 1914 NA NA
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz 6109 1051 NA NA
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 6323 1016 NA NA
Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz 5656 1121 NA NA
Intel Core i5-661 @ 3.33GHz 2457 1860 NA NA
Intel Core i5-670 @ 3.47GHz 2511 1840 NA NA
Intel Core i5-680 @ 3.60GHz 2603 1806 NA NA
Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz 3392 1532 NA NA
Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz 3898 1414 NA NA
Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz 3933 1407 NA NA
Intel Core i5-7287U @ 3.30GHz 4149 1368 NA NA
Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz 5105 1214 NA NA
Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz 3728 1451 NA NA
Intel Core i5-7360U @ 2.30GHz 4061 1389 NA NA
Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz 5508 1144 NA NA
Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz 4715 1267 NA NA
Intel Core i5-7440EQ @ 2.90GHz 5711 1112 NA NA
Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz 5526 1140 NA NA
Intel Core i5-7442EQ @ 2.10GHz 4834 1248 NA NA
Intel Core i5-750 @ 2.67GHz 2505 1843 NA NA
Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz 6061 1065 NA NA
Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz 5315 1173 NA NA
Intel Core i5-760 @ 2.80GHz 2619 1801 NA NA
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz 6602 980 NA NA
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz 6866 953 NA NA
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz 6019 1070 NA NA
Intel Core i5-760S @ 2.53GHz 5440 1152 NA NA
Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz 6675 976 NA NA
Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz 2725 1764 NA NA
Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz 2814 1737 NA NA
Intel Core i5-8200Y @ 1.30GHz 2189 2013 NA NA
Intel Core i5-8210Y @ 1.60GHz 2814 1736 NA NA
Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz 5936 1080 NA NA
Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz 7688 837 NA NA
Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz 8070 805 NA NA
Intel Core i5-8260U @ 1.60GHz 7854 825 NA NA
Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz 6085 1058 NA NA
Intel Core i5-8265UC @ 1.60GHz 5988 1074 NA NA
Intel Core i5-8269U @ 2.60GHz 8055 807 NA NA
Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz 7946 818 NA NA
Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz 7547 855 NA NA
Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz 6984 932 NA NA
Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz 6269 1027 NA NA
Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz 6222 1032 NA NA
Intel Core i5-8365UE @ 1.60GHz 5555 1137 NA NA
Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 9238 719 NA NA
Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz 8037 809 NA NA
Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz 7453 868 NA NA
Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz 9573 699 NA NA
Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz 9395 706 NA NA
Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz 7681 840 NA NA
Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz 9853 684 NA NA
Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz 10208 662 NA NA
Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz 8290 785 NA NA
Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 7778 830 NA NA
Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz 7629 846 NA NA
Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz 9486 702 NA NA
Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9550 700 NA NA
Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz 8293 784 NA NA
Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz 7825 827 NA NA
Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz 9744 690 NA NA
Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz 10344 655 NA NA
Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz 8253 789 NA NA
Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz 9212 724 NA NA
Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz 10369 651 NA NA
Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz 10787 631 NA NA
Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz 10818 628 NA NA
Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz 8464 770 NA NA
Intel Core i5-L16G7 @ 1.40GHz 3421 1527 NA NA
Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz 6800 965 NA NA
Intel Core i7-10510Y @ 1.20GHz 5016 1226 NA NA
Intel Core i7-1060NG7 @ 1.20GHz 7057 920 NA NA
Intel Core i7-10610U @ 1.80GHz 7053 921 NA NA
Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz 8614 761 NA NA
Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz 10093 666 NA NA
Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz 16920 390 NA NA
Intel Core i7-10700E @ 2.90GHz 16257 402 NA NA
Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz 17037 386 NA NA
Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 19248 313 NA NA
Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz 19106 317 NA NA
Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz 13192 529 NA NA
Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz 16332 401 NA NA
Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz 10081 669 NA NA
Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 12324 564 NA NA
Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz 8211 796 NA NA
Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz 12125 573 NA NA
Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz 14995 448 NA NA
Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz 15404 428 NA NA
Intel Core i7-11370H @ 3.30GHz 12034 578 NA NA
Intel Core i7-11375H @ 3.30GHz 12258 568 NA NA
Intel Core i7-11390H @ 3.40GHz 10718 636 NA NA
Intel Core i7-11600H @ 2.90GHz 15907 414 NA NA
Intel Core i7-1160G7 @ 1.20GHz 9531 701 NA NA
Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz 10547 639 NA NA
Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz 20578 274 NA NA
Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz 22599 226 NA NA
Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz 21376 254 NA NA
Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz 24745 179 NA NA
Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz 24112 189 NA NA
Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz 15122 443 NA NA
Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz 21281 256 NA NA
Intel Core i7-1180G7 @ 1.30GHz 9066 737 NA NA
Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz 21206 259 NA NA
Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz 10886 620 NA NA
Intel Core i7-1185G7E @ 2.80GHz 11114 613 NA NA
Intel Core i7-1185GRE @ 2.80GHz 9142 728 NA NA
Intel Core i7-1195G7 @ 2.90GHz 10857 625 NA NA
Intel Core i7-1255U 12769 548 NA NA
Intel Core i7-1260P 16752 392 NA NA
Intel Core i7-12650H 24118 188 NA NA
Intel Core i7-1265U 12470 557 NA NA
Intel Core i7-12700 31523 103 NA NA
Intel Core i7-12700F 31972 101 NA NA
Intel Core i7-12700H 27419 142 NA NA
Intel Core i7-12700K 34389 84 NA NA
Intel Core i7-12700KF 34157 85 NA NA
Intel Core i7-12700T 22217 235 NA NA
Intel Core i7-1270P 19578 300 NA NA
Intel Core i7-12800H 22799 221 NA NA
Intel Core i7-1280P 20117 288 NA NA
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 5346 1168 NA NA
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 5502 1145 NA NA
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 4533 1299 NA NA
Intel Core i7-2610UE @ 1.50GHz 1409 2490 NA NA
Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz 1687 2309 NA NA
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 2426 1882 NA NA
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 3562 1488 NA NA
Intel Core i7-2630UM @ 1.60GHz 400 3431 NA NA
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 3466 1509 NA NA
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz 1811 2230 NA NA
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 2431 1878 NA NA
Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz 1999 2113 NA NA
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 3714 1456 NA NA
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 3766 1441 NA NA
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz 1993 2116 NA NA
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 5604 1129 NA NA
Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz 4044 1391 NA NA
Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz 3221 1588 NA NA
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 4108 1376 NA NA
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 4350 1332 NA NA
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 4366 1329 NA NA
Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 3842 1426 NA NA
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 4612 1286 NA NA
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 4344 1334 NA NA
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 4493 1305 NA NA
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 2084 2071 NA NA
Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 2141 2035 NA NA
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 2874 1717 NA NA
Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz 2296 1947 NA NA
Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz 2922 1698 NA NA
Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz 1880 2186 NA NA
Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 4767 1256 NA NA
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 5105 1215 NA NA
Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz 4929 1239 NA NA
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 4624 1283 NA NA
Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz 5492 1148 NA NA
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 5193 1199 NA NA
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 5132 1208 NA NA
Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 4628 1280 NA NA
Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz 4549 1296 NA NA
Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 2408 1889 NA NA
Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz 2653 1787 NA NA
Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz 1967 2130 NA NA
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 5666 1118 NA NA
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 5705 1113 NA NA
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 6399 1004 NA NA
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 6454 996 NA NA
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 6177 1036 NA NA
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 5573 1132 NA NA
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 5776 1102 NA NA
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 5785 1100 NA NA
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 5964 1077 NA NA
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 5786 1099 NA NA
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 8252 790 NA NA
Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 5827 1096 NA NA
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 8600 763 NA NA
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 8396 779 NA NA
Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz 2474 1856 NA NA
Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz 2573 1820 NA NA
Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz 2272 1965 NA NA
Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz 3000 1669 NA NA
Intel Core i7-4560U @ 1.60GHz 2950 1684 NA NA
Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz 3026 1659 NA NA
Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz 3151 1617 NA NA
Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz 2688 1776 NA NA
Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz 3021 1660 NA NA
Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz 2446 1868 NA NA
Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz 2456 1861 NA NA
Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz 4941 1235 NA NA
Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 5563 1135 NA NA
Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 5342 1170 NA NA
Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz 5361 1163 NA NA
Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 5107 1212 NA NA
Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz 5523 1142 NA NA
Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 5818 1098 NA NA
Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz 5179 1202 NA NA
Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz 5303 1176 NA NA
Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 5769 1106 NA NA
Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz 5620 1126 NA NA
Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz 5610 1127 NA NA
Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz 6300 1023 NA NA
Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz 5036 1222 NA NA
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 7026 925 NA NA
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 6135 1046 NA NA
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 7133 906 NA NA
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 6429 999 NA NA
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 6824 961 NA NA
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz 5748 1109 NA NA
Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz 4257 1347 NA NA
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 7089 910 NA NA
Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz 5427 1155 NA NA
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 7233 892 NA NA
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 8070 806 NA NA
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 6949 940 NA NA
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 6291 1025 NA NA
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 5831 1095 NA NA
Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 6040 1068 NA NA
Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 6488 993 NA NA
Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 6359 1012 NA NA
Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz 5500 1146 NA NA
Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 6138 1044 NA NA
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 6413 1003 NA NA
Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 6069 1063 NA NA
Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 6167 1038 NA NA
Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 9356 710 NA NA
Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 6879 951 NA NA
Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 7063 918 NA NA
Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 6779 970 NA NA
Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 9945 680 NA NA
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 6792 968 NA NA
Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz 2721 1767 NA NA
Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz 2908 1704 NA NA
Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz 3202 1601 NA NA
Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz 2984 1675 NA NA
Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz 3020 1661 NA NA
Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz 6089 1056 NA NA
Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz 5905 1084 NA NA
Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz 5959 1079 NA NA
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 7801 828 NA NA
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz 7714 833 NA NA
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 9830 687 NA NA
Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz 7036 922 NA NA
Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz 6866 954 NA NA
Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 10311 657 NA NA
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 7696 835 NA NA
Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 12680 553 NA NA
Intel Core i7-610E @ 2.53GHz 1818 2225 NA NA
Intel Core i7-620LM @ 2.00GHz 1435 2473 NA NA
Intel Core i7-620M @ 2.67GHz 2012 2109 NA NA
Intel Core i7-620UM @ 1.07GHz 964 2865 NA NA
Intel Core i7-640LM @ 2.13GHz 1522 2415 NA NA
Intel Core i7-640M @ 2.80GHz 2065 2080 NA NA
Intel Core i7-640UM @ 1.20GHz 1090 2741 NA NA
Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz 3303 1556 NA NA
Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz 3274 1569 NA NA
Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz 3398 1530 NA NA
Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz 3825 1427 NA NA
Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz 3474 1508 NA NA
Intel Core i7-660UM @ 1.33GHz 1284 2570 NA NA
Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz 3594 1479 NA NA
Intel Core i7-6660U @ 2.40GHz 3851 1422 NA NA
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 8081 804 NA NA
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 6547 986 NA NA
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 8971 741 NA NA
Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz 7260 890 NA NA
Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz 6789 969 NA NA
Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz 7076 913 NA NA
Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 10719 635 NA NA
Intel Core i7-680UM @ 1.47GHz 1196 2646 NA NA
Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz 6924 946 NA NA
Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz 6934 942 NA NA
Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz 6933 943 NA NA
Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz 5241 1189 NA NA
Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 11315 601 NA NA
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 14379 480 NA NA
Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz 7360 876 NA NA
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 17170 383 NA NA
Intel Core i7-720QM @ 1.60GHz 1662 2325 NA NA
Intel Core i7-740QM @ 1.73GHz 1794 2244 NA NA
Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz 3673 1463 NA NA
Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz 3811 1430 NA NA
Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz 4221 1354 NA NA
Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz 3637 1469 NA NA
Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz 4095 1381 NA NA
Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 8646 758 NA NA
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 6970 936 NA NA
Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 9668 694 NA NA
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 7601 848 NA NA
Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz 9864 683 NA NA
Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 12885 544 NA NA
Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz 7453 867 NA NA
Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 7684 838 NA NA
Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz 7210 897 NA NA
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 17279 379 NA NA
Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 19358 311 NA NA
Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 7490 860 NA NA
Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz 2680 1780 NA NA
Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 14502 473 NA NA
Intel Core i7-820QM @ 1.73GHz 1768 2259 NA NA
Intel Core i7-840QM @ 1.87GHz 1938 2142 NA NA
Intel Core i7-8500Y @ 1.50GHz 2616 1802 NA NA
Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz 6001 1073 NA NA
Intel Core i7-8557U @ 1.70GHz 8225 794 NA NA
Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 8754 751 NA NA
Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz 6314 1019 NA NA
Intel Core i7-8565UC @ 1.80GHz 6187 1035 NA NA
Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz 8562 764 NA NA
Intel Core i7-860 @ 2.80GHz 2912 1701 NA NA
Intel Core i7-860S @ 2.53GHz 2796 1741 NA NA
Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz 6363 1011 NA NA
Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz 6330 1015 NA NA
Intel Core i7-8665UE @ 1.70GHz 5017 1225 NA NA
Intel Core i7-870 @ 2.93GHz 3085 1642 NA NA
Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 13035 538 NA NA
Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz 12142 571 NA NA
Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 13839 503 NA NA
Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz 10441 644 NA NA
Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz 7946 819 NA NA
Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz 8388 780 NA NA
Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz 7990 814 NA NA
Intel Core i7-870S @ 2.67GHz 2786 1747 NA NA
Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 10088 668 NA NA
Intel Core i7-875K @ 2.93GHz 3145 1618 NA NA
Intel Core i7-880 @ 3.07GHz 3007 1666 NA NA
Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz 8725 754 NA NA
Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 10362 652 NA NA
Intel Core i7-920 @ 2.67GHz 2755 1754 NA NA
Intel Core i7-920XM @ 2.00GHz 2021 2101 NA NA
Intel Core i7-930 @ 2.80GHz 2883 1714 NA NA
Intel Core i7-940 @ 2.93GHz 3004 1668 NA NA
Intel Core i7-940XM @ 2.13GHz 2252 1978 NA NA
Intel Core i7-950 @ 3.07GHz 3161 1612 NA NA
Intel Core i7-960 @ 3.20GHz 3253 1577 NA NA
Intel Core i7-965 @ 3.20GHz 3286 1564 NA NA
Intel Core i7-970 @ 3.20GHz 6483 994 NA NA
Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 13395 517 NA NA
Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz 12751 549 NA NA
Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 13495 513 NA NA
Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 14549 469 NA NA
Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 14437 476 NA NA
Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz 10736 634 NA NA
Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz 10826 627 NA NA
Intel Core i7-975 @ 3.33GHz 3370 1539 NA NA
Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11205 609 NA NA
Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz 11255 606 NA NA
Intel Core i7-980 @ 3.33GHz 7032 924 NA NA
Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 18222 351 NA NA
Intel Core i7-980X @ 3.33GHz 6838 959 NA NA
Intel Core i7-985 @ 3.47GHz 3928 1409 NA NA
Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz 11496 593 NA NA
Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz 9112 731 NA NA
Intel Core i7-990X @ 3.47GHz 7147 903 NA NA
Intel Core i7-995X @ 3.60GHz 7079 912 NA NA
Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz 23008 215 NA NA
Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz 14735 462 NA NA
Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz 15676 420 NA NA
Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz 20424 280 NA NA
Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz 20658 273 NA NA
Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz 20920 265 NA NA
Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz 23704 193 NA NA
Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz 23462 203 NA NA
Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz 15134 442 NA NA
Intel Core i9-10900TE @ 1.80GHz 17888 358 NA NA
Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz 22669 225 NA NA
Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz 21791 247 NA NA
Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz 26591 150 NA NA
Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz 28680 128 NA NA
Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz 16156 407 NA NA
Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz 33431 89 NA NA
Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz 23096 213 NA NA
Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz 23572 197 NA NA
Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz 21208 258 NA NA
Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz 25553 165 NA NA
Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz 22741 222 NA NA
Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz 25257 169 NA NA
Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz 20225 285 NA NA
Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz 22570 227 NA NA
Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz 23666 194 NA NA
Intel Core i9-12900 37296 75 NA NA
Intel Core i9-12900F 35847 78 NA NA
Intel Core i9-12900H 29568 120 NA NA
Intel Core i9-12900HK 28861 125 NA NA
Intel Core i9-12900K 41175 55 NA NA
Intel Core i9-12900KF 41184 54 NA NA
Intel Core i9-12900KS 44482 46 NA NA
Intel Core i9-12900T 34415 83 NA NA
Intel Core i9-12950HX 39136 67 NA NA
Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21320 255 NA NA
Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23383 206 NA NA
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 26448 154 NA NA
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 26699 147 NA NA
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 29930 118 NA NA
Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 10800 630 NA NA
Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 19009 321 NA NA
Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz 14000 495 NA NA
Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 16881 391 NA NA
Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 18682 333 NA NA
Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 18668 334 NA NA
Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz 19543 304 NA NA
Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz 13947 498 NA NA
Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 21907 245 NA NA
Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25333 168 NA NA
Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 28365 130 NA NA
Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 30702 108 NA NA
Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 14705 464 NA NA
Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 32196 100 NA NA
Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz 30162 114 NA NA
Intel Core M-5Y10 @ 0.80GHz 1878 2187 NA NA
Intel Core M-5Y10a @ 0.80GHz 1905 2171 NA NA
Intel Core M-5Y10c @ 0.80GHz 1885 2182 NA NA
Intel Core M-5Y31 @ 0.90GHz 2106 2055 NA NA
Intel Core M-5Y51 @ 1.10GHz 2130 2039 NA NA
Intel Core M-5Y70 @ 1.10GHz 1817 2226 NA NA
Intel Core M-5Y71 @ 1.20GHz 2032 2096 NA NA
Intel Core m3-6Y30 @ 0.90GHz 2188 2014 NA NA
Intel Core m3-7Y30 @ 1.00GHz 2589 1814 NA NA
Intel Core m3-7Y32 @ 1.10GHz 2946 1689 NA NA
Intel Core m3-8100Y @ 1.10GHz 2949 1685 NA NA
Intel Core m5-6Y54 @ 1.10GHz 2221 1997 NA NA
Intel Core m5-6Y57 @ 1.10GHz 2362 1910 NA NA
Intel Core m5-7Y54 @ 1.20GHz 1475 2447 NA NA
Intel Core m7-6Y75 @ 1.20GHz 2328 1928 NA NA
Intel Core Solo T1300 @ 1.66GHz 210 3687 NA NA
Intel Core Solo T1350 @ 1.86GHz 194 3710 NA NA
Intel Core Solo T1400 @ 1.83GHz 253 3625 NA NA
Intel Core Solo U1300 @ 1.06GHz 127 3800 NA NA
Intel Core Solo U1400 @ 1.20GHz 130 3797 NA NA
Intel Core Solo U1500 @ 1.33GHz 164 3753 NA NA
Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz 561 3274 NA NA
Intel Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz 632 3200 NA NA
Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz 722 3102 NA NA
Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz 836 2979 NA NA
Intel Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz 811 3006 NA NA
Intel Core2 Duo E6300 @ 1.86GHz 586 3247 NA NA
Intel Core2 Duo E6320 @ 1.86GHz 639 3193 NA NA
Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz 772 3041 NA NA
Intel Core2 Duo E6420 @ 2.13GHz 714 3109 NA NA
Intel Core2 Duo E6540 @ 2.33GHz 808 3008 NA NA
Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz 878 2936 NA NA
Intel Core2 Duo E6600 @ 2.40GHz 909 2918 NA NA
Intel Core2 Duo E6700 @ 2.66GHz 1012 2812 NA NA
Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz 1010 2815 NA NA
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz 1140 2701 NA NA
Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz 947 2881 NA NA
Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz 964 2866 NA NA
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz 986 2840 NA NA
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz 1100 2732 NA NA
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz 1164 2677 NA NA
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.40GHz 973 2852 NA NA
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.66GHz 1119 2717 NA NA
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz 1064 2766 NA NA
Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz 995 2829 NA NA
Intel Core2 Duo E8290 @ 2.83GHz 1408 2491 NA NA
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz 1034 2789 NA NA
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.66GHz 1172 2665 NA NA
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz 1187 2657 NA NA
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 1168 2670 NA NA
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz 1157 2686 NA NA
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 1240 2601 NA NA
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 1365 2515 NA NA
Intel Core2 Duo L7100 @ 1.20GHz 467 3371 NA NA
Intel Core2 Duo L7300 @ 1.40GHz 489 3347 NA NA
Intel Core2 Duo L7400 @ 1.50GHz 516 3322 NA NA
Intel Core2 Duo L7500 @ 1.60GHz 575 3261 NA NA
Intel Core2 Duo L7700 @ 1.80GHz 607 3224 NA NA
Intel Core2 Duo L7800 @ 2.00GHz 680 3150 NA NA
Intel Core2 Duo L9300 @ 1.60GHz 666 3164 NA NA
Intel Core2 Duo L9600 @ 2.13GHz 892 2929 NA NA
Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz 727 3093 NA NA
Intel Core2 Duo P7370 @ 2.00GHz 790 3030 NA NA
Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz 752 3064 NA NA
Intel Core2 Duo P7550 @ 2.26GHz 868 2943 NA NA
Intel Core2 Duo P7570 @ 2.26GHz 804 3016 NA NA
Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz 827 2988 NA NA
Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz 858 2953 NA NA
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz 966 2861 NA NA
Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz 967 2860 NA NA
Intel Core2 Duo P9300 @ 2.26GHz 909 2915 NA NA
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz 959 2869 NA NA
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.53GHz 1012 2813 NA NA
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz 1078 2751 NA NA
Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz 1109 2725 NA NA
Intel Core2 Duo SL9400 @ 1.86GHz 743 3076 NA NA
Intel Core2 Duo SP9400 @ 2.40GHz 948 2879 NA NA
Intel Core2 Duo SU9400 @ 1.40GHz 509 3327 NA NA
Intel Core2 Duo T5200 @ 1.60GHz 438 3391 NA NA
Intel Core2 Duo T5250 @ 1.50GHz 483 3352 NA NA
Intel Core2 Duo T5270 @ 1.40GHz 496 3340 NA NA
Intel Core2 Duo T5300 @ 1.73GHz 635 3197 NA NA
Intel Core2 Duo T5450 @ 1.66GHz 538 3295 NA NA
Intel Core2 Duo T5470 @ 1.60GHz 531 3303 NA NA
Intel Core2 Duo T5500 @ 1.66GHz 513 3325 NA NA
Intel Core2 Duo T5550 @ 1.83GHz 596 3234 NA NA
Intel Core2 Duo T5600 @ 1.83GHz 658 3173 NA NA
Intel Core2 Duo T5670 @ 1.80GHz 530 3307 NA NA
Intel Core2 Duo T5750 @ 2.00GHz 683 3147 NA NA
Intel Core2 Duo T5800 @ 2.00GHz 638 3194 NA NA
Intel Core2 Duo T5850 @ 2.16GHz 687 3143 NA NA
Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz 711 3113 NA NA
Intel Core2 Duo T5900 @ 2.20GHz 652 3178 NA NA
Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz 705 3121 NA NA
Intel Core2 Duo T6500 @ 2.10GHz 705 3120 NA NA
Intel Core2 Duo T6570 @ 2.10GHz 726 3098 NA NA
Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz 760 3058 NA NA
Intel Core2 Duo T6670 @ 2.20GHz 756 3062 NA NA
Intel Core2 Duo T7100 @ 1.80GHz 643 3188 NA NA
Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz 723 3100 NA NA
Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz 686 3144 NA NA
Intel Core2 Duo T7300 @ 2.00GHz 693 3134 NA NA
Intel Core2 Duo T7400 @ 2.16GHz 702 3125 NA NA
Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz 823 2993 NA NA
Intel Core2 Duo T7600 @ 2.33GHz 770 3043 NA NA
Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz 816 3002 NA NA
Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz 976 2851 NA NA
Intel Core2 Duo T8100 @ 2.10GHz 739 3081 NA NA
Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz 919 2907 NA NA
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz 946 2882 NA NA
Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz 941 2886 NA NA
Intel Core2 Duo T9500 @ 2.60GHz 1016 2806 NA NA
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz 948 2880 NA NA
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz 1055 2777 NA NA
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz 1163 2679 NA NA
Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz 1232 2611 NA NA
Intel Core2 Duo U7300 @ 1.30GHz 501 3331 NA NA
Intel Core2 Duo U7500 @ 1.06GHz 405 3422 NA NA
Intel Core2 Duo U7600 @ 1.20GHz 316 3530 NA NA
Intel Core2 Duo U7700 @ 1.33GHz 345 3495 NA NA
Intel Core2 Duo U9300 @ 1.20GHz 485 3349 NA NA
Intel Core2 Duo U9600 @ 1.60GHz 584 3249 NA NA
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 2093 2065 NA NA
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 2268 1970 NA NA
Intel Core2 Extreme Q9200 @ 2.40GHz 2011 2110 NA NA
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 1845 2210 NA NA
Intel Core2 Extreme X6800 @ 2.93GHz 823 2992 NA NA
Intel Core2 Extreme X7800 @ 2.60GHz 1138 2704 NA NA
Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz 1093 2736 NA NA
Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz 1135 2708 NA NA
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz 1087 2746 NA NA
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 2455 1862 NA NA
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 2348 1916 NA NA
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 2632 1797 NA NA
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 2780 1749 NA NA
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 1780 2253 NA NA
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 2062 2081 NA NA
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 1795 2243 NA NA
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 1802 2235 NA NA
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 2042 2094 NA NA
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 1480 2442 NA NA
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 1764 2261 NA NA
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 1955 2133 NA NA
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 2069 2077 NA NA
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 2114 2048 NA NA
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 2196 2009 NA NA
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 2027 2100 NA NA
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 2290 1951 NA NA
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 2416 1886 NA NA
Intel Core2 Solo U2100 @ 1.06GHz 233 3661 NA NA
Intel Core2 Solo U3500 @ 1.40GHz 252 3629 NA NA
Intel Pentium 1403 @ 2.60GHz 1851 2203 NA NA
Intel Pentium 1403 v2 @ 2.60GHz 2284 1955 NA NA
Intel Pentium 2020M @ 2.40GHz 1373 2512 NA NA
Intel Pentium 2030M @ 2.50GHz 1353 2521 NA NA
Intel Pentium 2117U @ 1.80GHz 986 2839 NA NA
Intel Pentium 2127U @ 1.90GHz 1018 2803 NA NA
Intel Pentium 2129Y @ 1.10GHz 635 3196 NA NA
Intel Pentium 3550M @ 2.30GHz 1309 2560 NA NA
Intel Pentium 3556U @ 1.70GHz 1017 2804 NA NA
Intel Pentium 3558U @ 1.70GHz 1003 2825 NA NA
Intel Pentium 3560M @ 2.40GHz 1552 2395 NA NA
Intel Pentium 3560Y @ 1.20GHz 849 2961 NA NA
Intel Pentium 3805U @ 1.90GHz 1165 2673 NA NA
Intel Pentium 3825U @ 1.90GHz 1352 2524 NA NA
Intel Pentium 4 1.50GHz 86 3830 NA NA
Intel Pentium 4 1.60GHz 84 3831 NA NA
Intel Pentium 4 1.70GHz 86 3829 NA NA
Intel Pentium 4 1.80GHz 115 3814 NA NA
Intel Pentium 4 1.90GHz 104 3820 NA NA
Intel Pentium 4 1300MHz 77 3835 NA NA
Intel Pentium 4 1400MHz 83 3832 NA NA
Intel Pentium 4 1500MHz 81 3833 NA NA
Intel Pentium 4 1700MHz 100 3823 NA NA
Intel Pentium 4 1800MHz 114 3816 NA NA
Intel Pentium 4 2.00GHz 133 3793 NA NA
Intel Pentium 4 2.20GHz 157 3763 NA NA
Intel Pentium 4 2.26GHz 151 3773 NA NA
Intel Pentium 4 2.40GHz 131 3796 NA NA
Intel Pentium 4 2.50GHz 160 3757 NA NA
Intel Pentium 4 2.53GHz 162 3755 NA NA
Intel Pentium 4 2.60GHz 215 3682 NA NA
Intel Pentium 4 2.66GHz 157 3762 NA NA
Intel Pentium 4 2.80GHz 236 3655 NA NA
Intel Pentium 4 2.93GHz 150 3774 NA NA
Intel Pentium 4 3.00GHz 313 3540 NA NA
Intel Pentium 4 3.06GHz 249 3632 NA NA
Intel Pentium 4 3.20GHz 329 3520 NA NA
Intel Pentium 4 3.40GHz 298 3557 NA NA
Intel Pentium 4 3.46GHz 295 3561 NA NA
Intel Pentium 4 3.60GHz 315 3534 NA NA
Intel Pentium 4 3.73GHz 385 3452 NA NA
Intel Pentium 4 3.80GHz 313 3539 NA NA
Intel Pentium 4 3.83GHz 154 3767 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 1.60GHz 116 3812 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 1.80GHz 114 3815 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 1.90GHz 136 3791 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 2.00GHz 132 3795 NA NA
Intel Pentium 4405U @ 2.10GHz 2102 2060 NA NA
Intel Pentium 4405Y @ 1.50GHz 1518 2419 NA NA
Intel Pentium 4410Y @ 1.50GHz 1444 2469 NA NA
Intel Pentium 4415U @ 2.30GHz 2201 2008