CPU列表

下面是图表中所有CPU类型的字母列表。单击特定的处理器名称将会带您进入它出现的图表,并为您高亮显示它。单CPU系统多CPU系统的结果分别列出。

单 CPU 系统

CPU 名称
CPU 跑分结果
(越高越好)
整体排名
(越低越好)
CPU 性价比
(越高越好)
价格
(USD)
AMD 3020e 2724 1225 NA NA
AMD A10 Micro-6700T APU 1257 1884 NA NA
AMD A10 PRO-7350B APU 1746 1625 NA NA
AMD A10 PRO-7800B APU 2983 1159 NA NA
AMD A10 PRO-7850B APU 3308 1060 NA NA
AMD A10-4600M APU 1912 1538 33.02 $57.9
AMD A10-4655M APU 1599 1694 NA NA
AMD A10-4657M APU 1765 1616 NA NA
AMD A10-5700 APU 2678 1242 44.66 $59.95
AMD A10-5745M APU 1626 1681 NA NA
AMD A10-5750M APU 1853 1572 19.96 $92.86*
AMD A10-5757M APU 1955 1514 NA NA
AMD A10-5800B APU 2850 1189 63.36 $44.99
AMD A10-5800K APU 2879 1183 48.02 $59.95
AMD A10-6700 APU 3129 1117 39.14 $79.95
AMD A10-6700T APU 2186 1410 14.81 $147.61*
AMD A10-6790K APU 2841 1192 28.42 $99.95
AMD A10-6800B APU 2499 1293 NA NA
AMD A10-6800K APU 3165 1110 24.36 $129.95
AMD A10-7300 APU 1608 1690 NA NA
AMD A10-7400P 2144 1430 NA NA
AMD A10-7700K APU 3223 1093 46.06 $69.99
AMD A10-7800 APU 3037 1143 20.27 $149.86*
AMD A10-7850K APU 3299 1062 22.76 $144.95
AMD A10-7860K 3273 1073 21.83 $149.95
AMD A10-7870K 3604 1002 15.88 $226.99*
AMD A10-7890K 3614 1000 30.07 $120.2
AMD A10-8700P 2280 1375 NA NA
AMD A10-8750 3448 1032 NA NA
AMD A10-8850 3665 985 NA NA
AMD A10-9600P 2329 1358 NA NA
AMD A10-9620P 2616 1261 NA NA
AMD A10-9630P 2891 1181 NA NA
AMD A10-9700 3442 1034 40.63 $84.72
AMD A10-9700E 2972 1163 19.28 $154.1*
AMD A12-9700P 2393 1336 NA NA
AMD A12-9720P 2710 1232 NA NA
AMD A12-9730P 2898 1179 NA NA
AMD A12-9800 3650 992 26.41 $138.24
AMD A12-9800E 3289 1068 21.24 $154.8
AMD A4 Micro-6400T APU 978 2089 NA NA
AMD A4 PRO-3340B 1427 1788 NA NA
AMD A4 PRO-7300B APU 1397 1804 NA NA
AMD A4 PRO-7350B 1010 2066 NA NA
AMD A4-1200 APU 414 2637 NA NA
AMD A4-1250 APU 419 2631 NA NA
AMD A4-3300 APU 1015 2060 56.39 $18
AMD A4-3300M APU 633 2387 21.09 $29.99*
AMD A4-3305M APU 775 2269 37.25 $20.81
AMD A4-3310MX APU 846 2201 NA NA
AMD A4-3320M APU 879 2175 23.83 $36.9
AMD A4-3330MX APU 818 2227 NA NA
AMD A4-3400 APU 1060 2037 52.98 $20
AMD A4-3420 APU 1011 2064 78.05 $12.95*
AMD A4-4000 APU 1126 1989 32.19 $34.98*
AMD A4-4020 APU 881 2173 8.81 $100
AMD A4-4300M APU 1053 2042 35.28 $29.86
AMD A4-4355M APU 816 2229 NA NA
AMD A4-5000 APU 1241 1895 NA NA
AMD A4-5050 APU 1261 1882 NA NA
AMD A4-5100 APU 1212 1916 NA NA
AMD A4-5150M APU 1110 2003 NA NA
AMD A4-5300 APU 1143 1966 42.42 $26.95
AMD A4-5300B APU 1085 2020 41.81 $25.95
AMD A4-6210 APU 1461 1773 NA NA
AMD A4-6250J APU 1555 1716 NA NA
AMD A4-6300 APU 1337 1834 13.38 $99.98
AMD A4-6300B APU 1471 1766 52.64 $27.95*
AMD A4-6320 APU 1457 1777 20.82 $69.99*
AMD A4-7210 APU 1583 1702 NA NA
AMD A4-7300 APU 1470 1768 12.25 $120
AMD A4-9120 1255 1885 NA NA
AMD A4-9120C 938 2134 NA NA
AMD A4-9125 1299 1856 NA NA
AMD A6 Micro-6500T APU 1116 1995 NA NA
AMD A6 PRO-7050B APU 1058 2039 NA NA
AMD A6 PRO-7400B 1505 1752 NA NA
AMD A6-1450 APU 983 2087 NA NA
AMD A6-3400M APU 1127 1987 37.62 $29.97*
AMD A6-3410MX APU 1290 1865 323.38 $3.99*
AMD A6-3420M APU 1227 1908 NA NA
AMD A6-3430MX APU 1333 1837 NA NA
AMD A6-3500 APU 1314 1849 20.26 $64.85
AMD A6-3600 APU 1719 1631 68.88 $24.95
AMD A6-3620 APU 1795 1600 79.8 $22.49
AMD A6-3650 APU 2036 1478 85.21 $23.89
AMD A6-3670 APU 2100 1448 3.44 $610*
AMD A6-4400M APU 1027 2054 52.65 $19.5*
AMD A6-4455M APU 814 2234 NA NA
AMD A6-5200 APU 1621 1683 NA NA
AMD A6-5345M APU 1102 2006 NA NA
AMD A6-5350M APU 1033 2052 31.2 $33.12
AMD A6-5357M APU 1253 1888 NA NA
AMD A6-5400B APU 1423 1791 49.18 $28.94
AMD A6-5400K APU 1263 1880 24.29 $52.02
AMD A6-6310 APU 1702 1641 NA NA
AMD A6-6400B APU 1588 1700 NA NA
AMD A6-6400K APU 1361 1820 34.06 $39.95
AMD A6-6420B APU 1523 1741 NA NA
AMD A6-6420K APU 1530 1735 10.2 $149.99*
AMD A6-7000 996 2077 NA NA
AMD A6-7310 APU 1680 1654 NA NA
AMD A6-7400K APU 1661 1665 27.71 $59.95
AMD A6-7470K 1817 1583 10.55 $172.18
AMD A6-7480 1973 1509 44.84 $43.99*
AMD A6-8500P 1371 1814 NA NA
AMD A6-8550 1671 1660 NA NA
AMD A6-9200 1076 2024 NA NA
AMD A6-9210 1147 1962 NA NA
AMD A6-9220 1407 1797 NA NA
AMD A6-9220C 1229 1907 NA NA
AMD A6-9220e 987 2086 NA NA
AMD A6-9225 1340 1833 NA NA
AMD A6-9230 1281 1871 NA NA
AMD A6-9400 2717 1228 NA NA
AMD A6-9500 1855 1569 32.36 $57.31
AMD A6-9500E 1895 1548 20.38 $92.99
AMD A8 PRO-7150B APU 1473 1764 NA NA
AMD A8 PRO-7600B APU 2700 1234 NA NA
AMD A8-3500M APU 1255 1886 20.93 $59.95
AMD A8-3510MX APU 1580 1706 20.49 $77.11
AMD A8-3520M APU 1342 1831 24.4 $55*
AMD A8-3530MX APU 1484 1761 NA NA
AMD A8-3550MX APU 1583 1703 NA NA
AMD A8-3800 APU 1877 1555 46.98 $39.95
AMD A8-3820 APU 2017 1489 44.88 $44.95*
AMD A8-3850 APU 2261 1381 45.26 $49.95
AMD A8-3870K APU 2340 1354 42.58 $54.95
AMD A8-4500M APU 1707 1637 NA NA
AMD A8-4555M APU 1329 1839 NA NA
AMD A8-5500 APU 2551 1278 43.27 $58.95
AMD A8-5500B APU 2669 1244 48.57 $54.95
AMD A8-5545M APU 1711 1635 NA NA
AMD A8-5550M APU 1951 1517 NA NA
AMD A8-5557M APU 1765 1617 NA NA
AMD A8-5600K APU 2683 1239 53.7 $49.95
AMD A8-6410 APU 1769 1612 NA NA
AMD A8-6500 APU 2638 1253 17.72 $148.86
AMD A8-6500B APU 2873 1185 57.51 $49.95
AMD A8-6500T APU 1784 1605 29.76 $59.95
AMD A8-6600K APU 2990 1158 30.2 $99
AMD A8-7050 1114 1999 NA NA
AMD A8-7100 APU 1768 1613 NA NA
AMD A8-7200P 2127 1437 NA NA
AMD A8-7410 APU 1867 1563 NA NA
AMD A8-7500 4488 861 NA NA
AMD A8-7600 APU 3198 1103 63.98 $49.99
AMD A8-7650K 2928 1174 19.69 $148.68
AMD A8-7670K 3526 1017 39.2 $89.95
AMD A8-7680 3586 1008 59.77 $59.99*
AMD A8-8600P 2191 1408 NA NA
AMD A8-8650 3389 1044 NA NA
AMD A8-9600 3362 1050 47.02 $71.5
AMD A9-9400 1319 1845 NA NA
AMD A9-9410 1489 1760 NA NA
AMD A9-9420 1560 1713 NA NA
AMD A9-9420e 1192 1928 NA NA
AMD A9-9425 1549 1719 NA NA
AMD A9-9430 1668 1663 NA NA
AMD Athlon 1500+ 294 2758 NA NA
AMD Athlon 1640B 633 2385 12.66 $50*
AMD Athlon 200GE 4220 913 54.2 $77.86*
AMD Athlon 220GE 4465 864 55.82 $79.99
AMD Athlon 240GE 4752 833 46.48 $102.23
AMD Athlon 2650e 422 2629 22.2 $19*
AMD Athlon 2800+ 448 2590 5.6 $79.99
AMD Athlon 2850e 512 2509 NA NA
AMD Athlon 3000G 4547 855 82.68 $54.99*
AMD Athlon 300GE 4905 817 NA NA
AMD Athlon 300U 3991 944 NA NA
AMD Athlon 5000 Dual-Core 836 2209 27.99 $29.86
AMD Athlon 5150 APU 1416 1794 14.32 $98.86
AMD Athlon 5200 Dual-Core 722 2306 7.8 $92.59
AMD Athlon 5350 APU 1803 1591 30.82 $58.5
AMD Athlon 5370 APU 1799 1595 3.01 $598.68
AMD Athlon 64 2000+ 238 2823 NA NA
AMD Athlon 64 2600+ 374 2675 NA NA
AMD Athlon 64 2800+ 376 2673 3.76 $99.99*
AMD Athlon 64 3000+ 473 2555 23.66 $20
AMD Athlon 64 3100+ 484 2543 NA NA
AMD Athlon 64 3200+ 510 2512 3.4 $149.95*
AMD Athlon 64 3300+ 477 2552 NA NA
AMD Athlon 64 3400+ 577 2438 NA NA
AMD Athlon 64 3500+ 563 2456 6.19 $90.95
AMD Athlon 64 3700+ 606 2411 7.13 $84.95
AMD Athlon 64 3800+ 635 2381 12.71 $50
AMD Athlon 64 4000+ 494 2526 3.3 $149.95
AMD Athlon 64 FX-55 622 2394 3.46 $179.95*
AMD Athlon 64 FX-57 795 2252 NA NA
AMD Athlon 64 FX-59 716 2309 NA NA
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core 1201 1923 NA NA
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core 860 2190 NA NA
AMD Athlon 64 FX-74 1495 1756 2.99 $499.5*
AMD Athlon 64 X2 3800+ 959 2111 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3400+ 575 2441 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 802 2246 16.05 $50*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 756 2279 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ 697 2326 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 727 2304 6.62 $109.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 745 2293 16.73 $44.51
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 896 2163 2.56 $349.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 791 2255 5.27 $149.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 844 2203 2.55 $331.49*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 787 2259 13.12 $60*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 839 2207 15.83 $52.99*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 896 2164 8.15 $109.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ 862 2186 28.79 $29.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 953 2120 24.75 $38.5
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ 1099 2010 4.4 $249.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2300 1082 2021 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 1045 2049 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-53 423 2625 14.11 $29.97*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-55 423 2627 7.32 $57.74*
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 884 2171 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 459 2570 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 532 2483 7.31 $72.74*
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 784 2264 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-60 404 2648 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-62 409 2645 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-64 607 2409 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-65 559 2462 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-66 455 2577 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-67 448 2589 NA NA
AMD Athlon 7450 Dual-Core 803 2245 NA NA
AMD Athlon 7550 Dual-Core 834 2211 55.79 $14.95*
AMD Athlon 7750 Dual-Core 970 2099 12.12 $79.99
AMD Athlon 7850 Dual-Core 937 2137 9.37 $99.99
AMD Athlon Dual Core 4050e 605 2413 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4450B 671 2345 21.63 $31*
AMD Athlon Dual Core 4450e 675 2340 46.59 $14.48*
AMD Athlon Dual Core 4850B 787 2261 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4850e 765 2275 19.61 $39*
AMD Athlon Dual Core 5000B 840 2206 8.84 $95*
AMD Athlon Dual Core 5050e 821 2224 13.68 $60*
AMD Athlon Dual Core 5200B 824 2221 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5400B 894 2165 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5600B 798 2250 NA NA
AMD Athlon Gold 3150U 4259 907 NA NA
AMD Athlon II 160u 303 2741 10.12 $29.99*
AMD Athlon II 170u 356 2699 14.83 $24
AMD Athlon II Dual-Core M300 590 2425 NA NA
AMD Athlon II Dual-Core M320 645 2370 21.51 $30*
AMD Athlon II Dual-Core M340 573 2443 NA NA
AMD Athlon II N330 Dual-Core 655 2364 NA NA
AMD Athlon II N350 Dual-Core 755 2280 NA NA
AMD Athlon II N370 Dual-Core 885 2170 NA NA
AMD Athlon II Neo K125 296 2754 NA NA
AMD Athlon II Neo K145 293 2759 NA NA
AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core 410 2644 15.77 $25.99*
AMD Athlon II Neo K345 Dual-Core 519 2498 NA NA
AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core 433 2611 NA NA
AMD Athlon II P320 Dual-Core 620 2398 31.07 $19.95
AMD Athlon II P340 Dual-Core 746 2290 18.66 $39.95*
AMD Athlon II P360 Dual-Core 760 2277 38.08 $19.95
AMD Athlon II X2 210e 1162 1953 NA NA
AMD Athlon II X2 215 824 2222 68.96 $11.95
AMD Athlon II X2 220 953 2118 39.38 $24.2
AMD Athlon II X2 235e 972 2096 57.2 $16.99*
AMD Athlon II X2 240 925 2143 37.06 $24.95
AMD Athlon II X2 240e 951 2122 39.82 $23.89
AMD Athlon II X2 245 998 2076 72.89 $13.69
AMD Athlon II X2 245e 992 2083 11.89 $83.45*
AMD Athlon II X2 250 1058 2038 36.56 $28.95
AMD Athlon II X2 250e 1030 2053 13.43 $76.73*
AMD Athlon II X2 250u 512 2507 20.54 $24.95
AMD Athlon II X2 255 1094 2014 60.97 $17.95
AMD Athlon II X2 260 1011 2062 53.36 $18.95
AMD Athlon II X2 260u 658 2361 7.88 $83.44*
AMD Athlon II X2 265 1174 1941 14.16 $82.88*
AMD Athlon II X2 270 1265 1878 32.88 $38.48
AMD Athlon II X2 270u 665 2349 9.83 $67.67*
AMD Athlon II X2 280 1140 1972 14.82 $76.89*
AMD Athlon II X2 4300e 838 2208 NA NA
AMD Athlon II X2 4400e 812 2236 NA NA
AMD Athlon II X2 4450e 854 2193 NA NA
AMD Athlon II X2 B22 1015 2061 24.35 $41.69*
AMD Athlon II X2 B24 991 2084 41.1 $24.1
AMD Athlon II X2 B26 1196 1926 34.21 $34.95
AMD Athlon II X2 B28 1039 2051 26.6 $39.05
AMD Athlon II X3 400e 1348 1828 12.55 $107.43*
AMD Athlon II X3 405e 1348 1829 16.85 $79.99*
AMD Athlon II X3 415e 1441 1784 19.21 $75*
AMD Athlon II X3 420e 1494 1757 12.87 $116.15*
AMD Athlon II X3 425 1541 1728 57.08 $26.99*
AMD Athlon II X3 435 1680 1653 99.1 $16.95
AMD Athlon II X3 440 1713 1633 95.42 $17.95*
AMD Athlon II X3 445 1697 1642 86.16 $19.69
AMD Athlon II X3 450 1711 1636 61.1 $28.01
AMD Athlon II X3 455 1803 1592 12.88 $139.95
AMD Athlon II X3 460 1854 1571 61.91 $29.95*
AMD Athlon II X4 553 2386 1341 NA NA
AMD Athlon II X4 555 2279 1376 NA NA
AMD Athlon II X4 559 2427 1324 NA NA
AMD Athlon II X4 600e 1733 1626 13.3 $130.23*
AMD Athlon II X4 605e 1813 1586 18.37 $98.68*
AMD Athlon II X4 610e 1814 1584 25.91 $69.99*
AMD Athlon II X4 615e 1903 1544 32.26 $59*
AMD Athlon II X4 620 1915 1536 38.34 $49.95
AMD Athlon II X4 630 2075 1458 39.2 $52.95
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 2081 1455 59.64 $34.89*
AMD Athlon II X4 635 2189 1409 81.24 $26.95
AMD Athlon II X4 638 Quad-Core 2030 1483 76.64 $26.49*
AMD Athlon II X4 640 2121 1440 30.71 $69.05
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core 1983 1505 24.83 $79.86*
AMD Athlon II X4 645 2129 1435 30.43 $69.95
AMD Athlon II X4 650 2390 1337 14.35 $166.6*
AMD Athlon II X4 651 Quad-Core 2356 1348 15.71 $149.95*
AMD Athlon II X4 655 2077 1457 NA NA
AMD Athlon L110 303 2742 NA NA
AMD Athlon LE-1600 634 2382 30.2 $21*
AMD Athlon LE-1620 648 2368 35.99 $18*
AMD Athlon LE-1640 661 2355 NA NA
AMD Athlon LE-1660 641 2373 NA NA
AMD Athlon Neo MV-40 440 2598 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e 449 2586 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 515 2501 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335 527 2491 NA NA
AMD Athlon PRO 200GE 4019 941 NA NA
AMD Athlon PRO 300GE 4325 889 NA NA
AMD Athlon Silver 3050U 3259 1079 NA NA
AMD Athlon TF-20 412 2640 NA NA
AMD Athlon TF-36 521 2495 NA NA
AMD Athlon X2 215 845 2202 NA NA
AMD Athlon X2 240 781 2267 NA NA
AMD Athlon X2 240e 861 2188 NA NA
AMD Athlon X2 250 922 2147 NA NA
AMD Athlon X2 255 923 2145 NA NA
AMD Athlon X2 280 1307 1851 39.01 $33.49*
AMD Athlon X2 340 Dual Core 1293 1859 25.87 $49.99*
AMD Athlon X2 370K Dual Core 1478 1763 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 3250e 418 2633 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 6850e 611 2406 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 537 2478 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 712 2312 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 744 2294 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core L310 640 2374 NA NA
AMD Athlon X3 425 1536 1731 NA NA
AMD Athlon X3 435 1804 1590 18.89 $95.49*
AMD Athlon X3 440 1457 1778 16.55 $87.99*
AMD Athlon X3 455 1749 1623 NA NA
AMD Athlon X4 620 1793 1601 27.6 $64.95*
AMD Athlon X4 640 2114 1444 NA NA
AMD Athlon X4 740 Quad Core 2724 1226 9.83 $277*
AMD Athlon X4 750 Quad Core 1951 1518 NA NA
AMD Athlon X4 750K Quad Core 2635 1255 34.23 $76.99*
AMD Athlon X4 760K Quad Core 2882 1182 48.08 $59.95
AMD Athlon X4 830 2862 1186 NA NA
AMD Athlon X4 840 3221 1094 40.91 $78.74*
AMD Athlon X4 845 3843 955 72.33 $53.13*
AMD Athlon X4 860K 3418 1037 29.73 $114.95
AMD Athlon X4 870K 3493 1023 43.66 $79.99*
AMD Athlon X4 880K 3495 1022 34.96 $99.99*
AMD Athlon X4 950 3656 990 27.91 $131
AMD Athlon XP 1500+ 257 2794 NA NA
AMD Athlon XP 1600+ 268 2784 NA NA
AMD Athlon XP 1700+ 271 2781 4.43 $61.25*
AMD Athlon XP 1800+ 300 2748 5.1 $58.95*
AMD Athlon XP 1900+ 313 2734 NA NA
AMD Athlon XP 2000+ 300 2749 12.01 $24.99*
AMD Athlon XP 2100+ 323 2724 NA NA
AMD Athlon XP 2200+ 329 2722 3.87 $84.95*
AMD Athlon XP 2400+ 361 2692 4.51 $79.99
AMD Athlon XP 2500+ 356 2698 NA NA
AMD Athlon XP 2600+ 373 2676 16.18 $23.03*
AMD Athlon XP 2700+ 394 2659 4.64 $84.79*
AMD Athlon XP 2800+ 401 2652 NA NA
AMD Athlon XP 2900+ 424 2620 NA NA
AMD Athlon XP 3000+ 403 2649 5.06 $79.7*
AMD Athlon XP 3100+ 434 2609 NA NA
AMD Athlon XP 3200+ 433 2612 NA NA
AMD Athlon XP1600+ 281 2767 NA NA
AMD Athlon XP2400+ 374 2674 NA NA
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+ 1108 2004 NA NA
AMD C-30 173 2879 NA NA
AMD C-50 268 2785 NA NA
AMD C-60 284 2764 NA NA
AMD C-60 APU 314 2733 NA NA
AMD C-70 APU 277 2775 NA NA
AMD E-240 183 2867 NA NA
AMD E-300 APU 365 2688 NA NA
AMD E-350 411 2643 NA NA
AMD E-350 APU 441 2597 NA NA
AMD E-350D APU 424 2622 NA NA
AMD E-450 APU 414 2638 NA NA
AMD E1 Micro-6200T APU 585 2429 NA NA
AMD E1-1200 APU 393 2660 NA NA
AMD E1-1500 APU 405 2647 NA NA
AMD E1-2100 APU 414 2636 NA NA
AMD E1-2200 APU 445 2593 NA NA
AMD E1-2500 APU 592 2422 NA NA
AMD E1-6010 APU 515 2502 NA NA
AMD E1-6015 APU 511 2511 NA NA
AMD E1-6050J APU 1385 1809 NA NA
AMD E1-7010 APU 568 2450 NA NA
AMD E2-1800 APU 423 2626 NA NA
AMD E2-2000 APU 459 2569 NA NA
AMD E2-3000 APU 682 2337 NA NA
AMD E2-3000M APU 669 2346 15.57 $42.98
AMD E2-3200 APU 860 2189 107.69 $7.99*
AMD E2-3800 APU 971 2097 NA NA
AMD E2-6110 APU 1143 1965 NA NA
AMD E2-7110 APU 1531 1734 NA NA
AMD E2-9000 774 2270 NA NA
AMD E2-9000e 816 2231 NA NA
AMD E2-9010 993 2081 NA NA
AMD E2-9030 923 2146 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E 1072 2030 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E 1272 1874 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E 1519 1745 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-216GD 1599 1693 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 3365 1048 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-421BD 3048 1140 NA NA
AMD EPYC 3201 10220 334 NA NA
AMD EPYC 3251 13341 232 42.35 $315*
AMD EPYC 7232P 16365 154 29.51 $554.54
AMD EPYC 7251 12529 253 27.67 $452.83
AMD EPYC 7262 28706 36 38.84 $738.99
AMD EPYC 7272 26454 51 32.94 $802.99
AMD EPYC 7301 12085 270 15.99 $755.99
AMD EPYC 7302P 38825 12 41.52 $934.99
AMD EPYC 7351 21261 88 20.95 $1
AMD EPYC 7351P 15792 167 20.54 $768.82
AMD EPYC 7371 22859 79 12.64 $1
AMD EPYC 7401P 23813 68 24.3 $980
AMD EPYC 7402P 39019 10 19.76 $1
AMD EPYC 7451 16718 147 8.11 $2
AMD EPYC 7452 53075 7 21.06 $2
AMD EPYC 7501 20094 98 6.11 $3
AMD EPYC 7502P 47949 8 18.48 $2
AMD EPYC 7551 19606 104 6.74 $2
AMD EPYC 7551P 23581 72 11.63 $2
AMD EPYC 7571 22125 85 NA NA
AMD EPYC 7702 71362 2 11.81 $6
AMD EPYC 7702P 63910 4 13.45 $4
AMD EPYC 7742 66679 3 8.95 $7
AMD FirePro A320 APU 2642 1251 NA NA
AMD FX-4100 Quad-Core 2586 1271 65.67 $39.38
AMD FX-4130 Quad-Core 2583 1272 39.76 $64.95
AMD FX-4150 Quad-Core 3074 1132 NA NA
AMD FX-4170 Quad-Core 3002 1155 23.33 $128.68*
AMD FX-4200 Quad-Core 3157 1114 52.66 $59.95
AMD FX-4300 Quad-Core 2928 1173 34.84 $84.04
AMD FX-4320 3268 1076 NA NA
AMD FX-4330 3446 1033 NA NA
AMD FX-4350 Quad-Core 3325 1055 28.17 $118.02
AMD FX-6100 Six-Core 3634 994 45.45 $79.95
AMD FX-6120 Six-Core 3873 951 32.63 $118.68
AMD FX-6130 Six-Core 4023 940 NA NA
AMD FX-6200 Six-Core 4026 939 40.73 $98.86
AMD FX-6300 Six-Core 4137 924 33.9 $122.02
AMD FX-6330 Six-Core 4451 866 NA NA
AMD FX-6350 Six-Core 4466 862 17.18 $260
AMD FX-670K Quad-Core 2714 1231 NA NA
AMD FX-7500 APU 1976 1508 NA NA
AMD FX-7600P 2490 1300 NA NA
AMD FX-7600P APU 2817 1202 NA NA
AMD FX-770K Quad-Core 2314 1363 NA NA
AMD FX-8100 Eight-Core 3470 1028 26.93 $128.86*
AMD FX-8120 Eight-Core 4379 880 27.71 $158.02
AMD FX-8140 Eight-Core 4577 852 30.75 $148.86
AMD FX-8150 Eight-Core 4994 807 16.65 $299.95
AMD FX-8300 Eight-Core 5293 768 52.94 $99.99
AMD FX-8310 Eight-Core 5129 793 NA NA
AMD FX-8320 Eight-Core 5297 767 27.88 $189.97
AMD FX-8320E Eight-Core 5027 805 20.11 $249.95
AMD FX-8350 Eight-Core 5926 688 25.88 $229
AMD FX-8370 Eight-Core 6094 664 25.18 $242
AMD FX-8370E Eight-Core 5051 800 16.29 $310.09
AMD FX-870K Quad Core 3160 1113 NA NA
AMD FX-8800P 3064 1136 NA NA
AMD FX-9370 Eight-Core 6013 675 18.39 $326.99
AMD FX-9590 Eight-Core 6673 592 30.61 $218
AMD FX-9800P 2458 1310 NA NA
AMD FX-9830P 3297 1064 NA NA
AMD FX-B4150 Quad-Core 3114 1121 34.72 $89.68
AMD G-T40E 255 2796 NA NA
AMD G-T40R 116 2904 NA NA
AMD G-T44R 136 2895 NA NA
AMD G-T48E 430 2614 NA NA
AMD G-T52R 172 2881 NA NA
AMD G-T56E 430 2615 NA NA
AMD G-T56N 471 2558 NA NA
AMD Geode NX 2400+ 400 2653 NA NA
AMD GX-210JA SOC 233 2826 NA NA
AMD GX-212JC SOC 562 2458 NA NA
AMD GX-217GA SOC 664 2352 NA NA
AMD GX-218GL SOC 735 2300 NA NA
AMD GX-222GC SOC 1011 2063 NA NA
AMD GX-412HC 940 2133 NA NA
AMD GX-415GA SOC 1324 1841 NA NA
AMD GX-420CA SOC 1549 1720 NA NA
AMD GX-420MC SOC 1796 1597 NA NA
AMD GX-424CC SOC 1760 1619 NA NA
AMD Opteron 1212 540 2476 1.86 $290*
AMD Opteron 1214 714 2310 12.99 $54.99*
AMD Opteron 1214 HE 826 2219 NA NA
AMD Opteron 1216 752 2284 13.72 $54.85*
AMD Opteron 1216 HE 745 2292 NA NA
AMD Opteron 1218 934 2139 NA NA
AMD Opteron 1220 1062 2036 NA NA
AMD Opteron 1222 1117 1994 NA NA
AMD Opteron 1352 1510 1749 11.1 $135.99*
AMD Opteron 1354 1673 1658 7.03 $238.01
AMD Opteron 1356 1759 1620 19.54 $89.99*
AMD Opteron 1381 1887 1551 NA NA
AMD Opteron 1385 1993 1499 28.48 $69.99*
AMD Opteron 1389 2183 1411 NA NA
AMD Opteron 144 486 2536 16.24 $29.95*
AMD Opteron 146 532 2484 8.87 $59.99*
AMD Opteron 148 604 2415 NA NA
AMD Opteron 150 604 2414 14.06 $42.99
AMD Opteron 152 659 2359 NA NA
AMD Opteron 154 703 2323 NA NA
AMD Opteron 165 899 2160 1.63 $550*
AMD Opteron 170 1097 2012 NA NA
AMD Opteron 175 1168 1949 NA NA
AMD Opteron 180 1264 1879 12.77 $98.99
AMD Opteron 185 965 2103 NA NA
AMD Opteron 2218 1594 1696 16.54 $96.41
AMD Opteron 2220 1702 1640 7.15 $238.01
AMD Opteron 2220 SE 1398 1801 55.92 $25*
AMD Opteron 2222 1844 1574 97.04 $19*
AMD Opteron 2354 1558 1714 16.39 $95.08
AMD Opteron 2356 1790 1603 42.61 $42
AMD Opteron 2373 EE 1717 1632 NA NA
AMD Opteron 2378 1957 1513 97.92 $19.99
AMD Opteron 2384 2178 1416 2.59 $840*
AMD Opteron 2393 SE 1383 1810 NA NA
AMD Opteron 2419 EE 2926 1175 NA NA
AMD Opteron 2427 3069 1135 55.81 $55
AMD Opteron 2431 4516 858 180.73 $24.99
AMD Opteron 2435 4709 837 314.34 $14.98
AMD Opteron 254 694 2330 NA NA
AMD Opteron 270 1170 1946 4.68 $249.95*
AMD Opteron 275 1291 1864 112.66 $11.46
AMD Opteron 280 1177 1940 3.52 $334.68
AMD Opteron 285 1470 1767 58.93 $24.95*
AMD Opteron 290 1465 1771 10.85 $135*
AMD Opteron 3250 HE 1905 1542 19.24 $99*
AMD Opteron 3260 HE 2110 1446 NA NA
AMD Opteron 3280 3765 967 31.9 $118.02
AMD Opteron 3320 EE 1906 1540 NA NA
AMD Opteron 3350 HE 2808 1204 NA NA
AMD Opteron 3365 4089 929 NA NA
AMD Opteron 3380 4109 926 5.08 $809*
AMD Opteron 4162 EE 3167 1109 158.41 $19.99*
AMD Opteron 4170 HE 3665 988 91.64 $39.99
AMD Opteron 4184 4419 875 22.1 $199.91
AMD Opteron 4274 HE 5776 709 144.44 $39.99*
AMD Opteron 4280 4162 918 83.24 $50*
AMD Opteron 4284 4311 892 71.87 $59.99*
AMD Opteron 4332 HE 3692 979 99.82 $36.99
AMD Opteron 4334 3925 949 30.51 $128.68*
AMD Opteron 4365 EE 3243 1083 NA NA
AMD Opteron 4386 4351 883 55.09 $78.99
AMD Opteron 6128 4347 887 16.16 $269
AMD Opteron 6136 5202 781 133.42 $38.99
AMD Opteron 6164 HE 5351 760 NA NA
AMD Opteron 6172 5261 772 49.26 $106.8
AMD Opteron 6174 5688 722 38.05 $149.5
AMD Opteron 6176 SE 5483 738 21.94 $249.89
AMD Opteron 6212 3739 972 150.28 $24.88
AMD Opteron 6220 4392 877 22.31 $196.83
AMD Opteron 6234 3763 968 8.34 $450.99
AMD Opteron 6238 5199 783 14.86 $349.89
AMD Opteron 6272 4966 809 25.65 $193.59
AMD Opteron 6274 5200 782 7.44 $698.89
AMD Opteron 6276 5714 719 28.71 $199
AMD Opteron 6282 SE 5901 694 9.36 $630.1*
AMD Opteron 6287 SE 6400 627 NA NA
AMD Opteron 6328 5053 799 10.11 $499.98
AMD Opteron 6344 6032 674 15.27 $394.98
AMD Opteron 6348 9151 375 14.88 $614.98
AMD Opteron 6366 HE 4829 829 161.01 $29.99*
AMD Opteron 6376 5538 732 18.53 $298.89
AMD Opteron 6378 5853 700 4.52 $1
AMD Opteron 6380 7041 547 7.05 $998.99
AMD Opteron 6386 SE 6974 554 51.62 $135.09
AMD Opteron 8439 SE 3813 960 73.33 $52*
AMD Opteron X2170 APU 1861 1566 NA NA
AMD Opteron X3216 APU 1528 1736 NA NA
AMD Opteron X3418 APU 3020 1147 NA NA
AMD Opteron X3421 APU 3261 1078 NA NA
AMD Phenom 8250 Triple-Core 1151 1960 NA NA
AMD Phenom 8250e Triple-Core 1120 1992 23.84 $46.99*
AMD Phenom 8400 Triple-Core 1004 2074 NA NA
AMD Phenom 8450 Triple-Core 1025 2055 51.37 $19.95
AMD Phenom 8450e Triple-Core 1172 1944 NA NA
AMD Phenom 8600 Triple-Core 1119 1993 21.12 $52.99*
AMD Phenom 8600B Triple-Core 1293 1860 86.5 $14.95*
AMD Phenom 8650 Triple-Core 1140 1970 76.57 $14.89*
AMD Phenom 8750 Triple-Core 1291 1863 NA NA
AMD Phenom 8750B Triple-Core 1227 1909 NA NA
AMD Phenom 8850 Triple-Core 1180 1938 NA NA
AMD Phenom 8850B Triple-Core 1323 1843 NA NA
AMD Phenom 9100e Quad-Core 1231 1906 41.11 $29.95
AMD Phenom 9150e Quad-Core 1258 1883 31.48 $39.95*
AMD Phenom 9350e Quad-Core 1517 1747 0.45 $3*
AMD Phenom 9450e Quad-Core 1569 1711 14.94 $105*
AMD Phenom 9500 Quad-Core 1427 1786 75.32 $18.95
AMD Phenom 9550 Quad-Core 1680 1652 93.61 $17.95*
AMD Phenom 9600 Quad-Core 1579 1707 132.14 $11.95*
AMD Phenom 9600B Quad-Core 1646 1671 11.19 $147.19*
AMD Phenom 9650 Quad-Core 1651 1669 41.32 $39.95
AMD Phenom 9750 Quad-Core 1771 1610 35.45 $49.95
AMD Phenom 9750B Quad-Core 1570 1710 NA NA
AMD Phenom 9850 Quad-Core 1873 1558 62.54 $29.94*
AMD Phenom 9850B Quad-Core 2010 1490 NA NA
AMD Phenom 9950 Quad-Core 1767 1615 48.05 $36.78*
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 1679 1655 NA NA
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 1673 1659 NA NA
AMD Phenom II N620 Dual-Core 968 2101 242.57 $3.99*
AMD Phenom II N640 Dual-Core 950 2123 14.63 $64.95*
AMD Phenom II N660 Dual-Core 1093 2015 12.28 $89*
AMD Phenom II N830 3+1 1768 1614 NA NA
AMD Phenom II N830 Triple-Core 1179 1939 NA NA
AMD Phenom II N850 Triple-Core 1213 1914 48.52 $25*
AMD Phenom II N870 Triple-Core 1138 1973 NA NA
AMD Phenom II N930 Quad-Core 1509 1750 11.61 $129.95*
AMD Phenom II N950 Quad-Core 1636 1676 14.53 $112.6*
AMD Phenom II N970 Quad-Core 1607 1691 10.72 $149.99*
AMD Phenom II P650 Dual-Core 808 2240 23.09 $35*
AMD Phenom II P820 Triple-Core 1067 2032 NA NA
AMD Phenom II P840 Triple-Core 1100 2008 NA NA
AMD Phenom II P860 Triple-Core 1169 1947 NA NA
AMD Phenom II P920 Quad-Core 1160 1955 17.84 $65*
AMD Phenom II P940 Quad-Core 1318 1846 NA NA
AMD Phenom II P960 Quad-Core 1397 1803 35.72 $39.12
AMD Phenom II X2 511 1145 1964 NA NA
AMD Phenom II X2 521 1171 1945 NA NA
AMD Phenom II X2 545 1237 1901 28.13 $43.98*
AMD Phenom II X2 550 1236 1903 56.31 $21.95*
AMD Phenom II X2 555 1316 1847 47.04 $27.98*
AMD Phenom II X2 560 1295 1858 19.93 $64.99*
AMD Phenom II X2 565 1414 1796 8.37 $168.87*
AMD Phenom II X2 570 1377 1811 NA NA
AMD Phenom II X2 B53 1140 1971 NA NA
AMD Phenom II X2 B55 1212 1915 25.28 $47.95*
AMD Phenom II X2 B57 1091 2016 NA NA
AMD Phenom II X2 B59 1305 1852 34.28 $38.05
AMD Phenom II X3 700e 1460 1775 NA NA
AMD Phenom II X3 705e 1284 1868 8.43 $152.34*
AMD Phenom II X3 710 1471 1765 17.41 $84.53*
AMD Phenom II X3 720 1541 1727 14.07 $109.55
AMD Phenom II X3 740 1466 1770 16.48 $88.99*
AMD Phenom II X3 B73 1615 1687 21.53 $75*
AMD Phenom II X3 B75 1492 1759 37.31 $39.99*
AMD Phenom II X3 B77 1919 1533 86.09 $22.29*
AMD Phenom II X4 805 1800 1594 10.35 $173.99*
AMD Phenom II X4 810 1832 1577 73.41 $24.95*
AMD Phenom II X4 820 2058 1464 27.46 $74.95*
AMD Phenom II X4 830 1825 1579 26.09 $69.95*
AMD Phenom II X4 840 2286 1373 28.6 $79.95
AMD Phenom II X4 840T 2406 1329 34.38 $69.99*
AMD Phenom II X4 850 2397 1334 36.88 $64.99*
AMD Phenom II X4 900e 1580 1705 NA NA
AMD Phenom II X4 905e 1781 1607 32.99 $53.99*
AMD Phenom II X4 910 1453 1779 14.53 $100*
AMD Phenom II X4 910e 1997 1495 28.57 $69.9*
AMD Phenom II X4 920 2020 1485 72.41 $27.89
AMD Phenom II X4 925 2100 1449 70.11 $29.95*
AMD Phenom II X4 940 2168 1422 43.41 $49.95
AMD Phenom II X4 945 2215 1402 38.12 $58.11
AMD Phenom II X4 955 2429 1322 48.63 $49.95
AMD Phenom II X4 960T 2173 1418 48.34 $44.95*
AMD Phenom II X4 965 2547 1279 30.3 $84.05
AMD Phenom II X4 970 2637 1254 35.26 $74.8*
AMD Phenom II X4 973 2315 1362 NA NA
AMD Phenom II X4 975 2667 1245 27.5 $97*
AMD Phenom II X4 977 2346 1352 NA NA
AMD Phenom II X4 980 2730 1218 21 $130*
AMD Phenom II X4 B05e 1861 1565 NA NA
AMD Phenom II X4 B15e 1824 1581 NA NA
AMD Phenom II X4 B25 2134 1432 NA NA
AMD Phenom II X4 B35 2371 1345 NA NA
AMD Phenom II X4 B40 2253 1386 NA NA
AMD Phenom II X4 B45 2142 1431 NA NA
AMD Phenom II X4 B50 2243 1389 NA NA
AMD Phenom II X4 B55 2332 1356 NA NA
AMD Phenom II X4 B60 2389 1338 NA NA
AMD Phenom II X4 B65 2542 1280 NA NA
AMD Phenom II X4 B70 2287 1372 NA NA
AMD Phenom II X4 B93 2064 1460 NA NA
AMD Phenom II X4 B95 2236 1393 37.3 $59.95*
AMD Phenom II X4 B97 2465 1305 43.25 $56.99*
AMD Phenom II X4 B99 2497 1295 NA NA
AMD Phenom II X6 1035T 2825 1195 14.95 $189*
AMD Phenom II X6 1045T 2910 1176 29.14 $99.86*
AMD Phenom II X6 1055T 3215 1095 29.76 $108.02
AMD Phenom II X6 1065T 3262 1077 NA NA
AMD Phenom II X6 1075T 2846 1191 28.78 $98.86*
AMD Phenom II X6 1090T 3674 984 7.32 $502.19
AMD Phenom II X6 1100T 3784 964 15.7 $241.01
AMD Phenom II X6 1405T 3490 1025 NA NA
AMD Phenom II X620 Dual-Core 1242 1894 NA NA
AMD Phenom II X640 Dual-Core 1147 1963 NA NA
AMD Phenom II X920 Quad-Core 1668 1662 NA NA
AMD Phenom II X940 Quad-Core 1797 1596 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-5060 1566 1712 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-6060 1722 1630 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-7060 994 2078 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GP-7730 913 2154 NA NA
AMD Phenom X3 8550 1252 1889 7.36 $169.95*
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500 1200 1924 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530 1268 1877 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600 1526 1740 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9730 1842 1575 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GS-6560 1063 2034 NA NA
AMD PRO A10-8700B 2219 1399 NA NA
AMD PRO A10-8730B 2427 1325 NA NA
AMD PRO A10-8750B 3005 1152 NA NA
AMD PRO A10-8770 3433 1035 NA NA
AMD PRO A10-8770E 3140 1115 NA NA
AMD PRO A10-8850B 3908 950 NA NA
AMD PRO A10-9700 3620 999 21.42 $169*
AMD PRO A10-9700B 2703 1233 NA NA
AMD PRO A10-9700E 3242 1085 23.32 $139*
AMD PRO A12-8800B 2461 1307 NA NA
AMD PRO A12-8830B 2462 1306 NA NA
AMD PRO A12-8870 3962 946 NA NA
AMD PRO A12-8870E 3059 1137 NA NA
AMD PRO A12-9800 3977 945 23.53 $169*
AMD PRO A12-9800B 2577 1273 NA NA
AMD PRO A12-9800E 3106 1122 18.38 $169*
AMD PRO A4-3350B APU 1527 1739 NA NA
AMD PRO A4-4350B 1065 2033 NA NA
AMD PRO A4-8350B 1805 1589 62.26 $28.99
AMD PRO A6-7350B 1681 1651 NA NA
AMD PRO A6-8500B 1674 1657 NA NA
AMD PRO A6-8530B 1543 1726 NA NA
AMD PRO A6-8550B 1924 1529 NA NA
AMD PRO A6-8570 1931 1527 NA NA
AMD PRO A6-8570E 1544 1725 NA NA
AMD PRO A6-9500 1935 1525 26.15 $74*
AMD PRO A6-9500B 1362 1818 NA NA
AMD PRO A6-9500E 1658 1666 22.4 $74*
AMD PRO A8-8600B 2149 1428 NA NA
AMD PRO A8-8650B 3086 1126 NA NA
AMD PRO A8-8670E 3078 1128 NA NA
AMD PRO A8-9600 3397 1041 28.54 $119*
AMD PRO A8-9600B 2317 1360 NA NA
AMD QC-4000 1122 1990 NA NA
AMD R-260H APU 957 2113 NA NA
AMD R-272F APU 1219 1913 NA NA
AMD R-460L APU 1187 1933 NA NA
AMD R-464L APU 1779 1608 NA NA
AMD RX-427BB 2474 1303 NA NA
AMD Ryzen 3 1200 6406 624 71.57 $89.5
AMD Ryzen 3 1300X 7049 546 33.27 $211.87
AMD Ryzen 3 2200G 6684 588 53.61 $124.67
AMD Ryzen 3 2200GE 5951 685 NA NA
AMD Ryzen 3 2200U 3592 1004 NA NA
AMD Ryzen 3 2300U 5275 770 NA NA
AMD Ryzen 3 2300X 7825 470 82.41 $94.95*
AMD Ryzen 3 3100 11754 277 63.89 $183.99
AMD Ryzen 3 3200G 7282 522 72.83 $99.99
AMD Ryzen 3 3200U 4160 919 NA NA
AMD Ryzen 3 3250U 4465 863 NA NA
AMD Ryzen 3 3300U 5741 714 NA NA
AMD Ryzen 3 3300X 12896 243 64.48 $199.99
AMD Ryzen 3 4300U 7953 460 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1200 6423 621 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1300 7825 471 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2100GE 4241 909 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200G 6619 596 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 6248 643 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2300U 5788 707 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200G 7354 511 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE 7297 518 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3300U 5977 681 NA NA
AMD Ryzen 5 1400 7959 459 42.59 $186.86
AMD Ryzen 5 1500X 9019 381 39.43 $228.72
AMD Ryzen 5 1600 12506 256 80.9 $154.58
AMD Ryzen 5 1600X 13103 239 50.79 $257.99
AMD Ryzen 5 2400G 8815 396 47.39 $186
AMD Ryzen 5 2400GE 7500 494 NA NA
AMD Ryzen 5 2500U 6595 600 NA NA
AMD Ryzen 5 2500X 9690 349 NA NA
AMD Ryzen 5 2600 13225 234 94.47 $139.99
AMD Ryzen 5 2600H 7317 515 NA NA
AMD Ryzen 5 2600X 14088 204 76.54 $184.06
AMD Ryzen 5 3400G 9411 364 62.75 $149.99
AMD Ryzen 5 3400GE 8565 407 NA NA
AMD Ryzen 5 3500 12777 248 NA NA
AMD Ryzen 5 3500U 7198 533 NA NA
AMD Ryzen 5 3500X 13392 228 NA NA
AMD Ryzen 5 3550H 8145 433 NA NA
AMD Ryzen 5 3550U 8080 444 NA NA
AMD Ryzen 5 3580U 8060 447 NA NA
AMD Ryzen 5 3600 17814 126 103.58 $171.99
AMD Ryzen 5 3600X 18313 120 83.24 $219.99
AMD Ryzen 5 4500U 11068 295 NA NA
AMD Ryzen 5 4600H 14926 184 NA NA
AMD Ryzen 5 4600U 14620 192 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 1500 9809 345 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 1600 10475 323 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400G 8267 422 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 7631 485 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2500U 6821 576 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2600 13737 217 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400G 9582 356 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 8218 424 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3500U 7221 529 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3600 18205 122 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4500U 12049 271 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650U 13494 227 NA NA
AMD Ryzen 7 1700 14528 195 38.64 $376
AMD Ryzen 7 1700X 15599 170 55.71 $279.98
AMD Ryzen 7 1800X 16256 159 31.26 $519.99
AMD Ryzen 7 2700 15763 168 61.59 $255.95
AMD Ryzen 7 2700E 14697 188 NA NA
AMD Ryzen 7 2700U 6563 606 NA NA
AMD Ryzen 7 2700X 17617 131 65.88 $267.39
AMD Ryzen 7 2800H 7432 502 NA NA
AMD Ryzen 7 3700U 7442 500 NA NA
AMD Ryzen 7 3700X 22718 80 81.14 $279.99
AMD Ryzen 7 3750H 8485 412 NA NA
AMD Ryzen 7 3780U 7185 535 NA NA
AMD Ryzen 7 3800X 23313 74 72.85 $319.99
AMD Ryzen 7 4700U 14003 207 NA NA
AMD Ryzen 7 4800H 19163 110 NA NA
AMD Ryzen 7 4800HS 18801 115 NA NA
AMD Ryzen 7 4800U 17480 133 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700 14023 206 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 176 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700 15251 178 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700U 7351 512 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700X 17038 145 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 3700 22295 83 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 3700U 7426 504 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 16222 160 NA NA
AMD Ryzen 9 3900 30636 30 NA NA
AMD Ryzen 9 3900X 32849 20 78.4 $418.99
AMD Ryzen 9 3900XT 33576 16 67.29 $499
AMD Ryzen 9 3950X 39333 9 57.01 $689.99
AMD Ryzen 9 4900H 20501 94 NA NA
AMD Ryzen 9 4900HS 19775 102 NA NA
AMD Ryzen 9 PRO 3900 32008 21 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1505G 4270 903 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1606G 4317 891 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1202B 3625 996 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1404I 5445 747 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1605B 6841 571 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1756B 7627 486 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1807B 7764 477 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 1900X 17338 135 88.92 $194.99
AMD Ryzen Threadripper 1920X 22941 78 76.47 $299.99
AMD Ryzen Threadripper 1950X 26684 47 35.63 $749
AMD Ryzen Threadripper 2920X 25440 57 36.34 $699.99
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30400 32 33.82 $899
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 26494 50 26.5 $999.98
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 31756 23 21.9 $1
AMD Ryzen Threadripper 2990X 21000 90 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 3960X 55954 6 42.07 $1
AMD Ryzen Threadripper 3970X 63456 5 33.4 $1
AMD Ryzen Threadripper 3990X 80790 1 22.44 $3
AMD Sempron 130 513 2504 17.1 $30
AMD Sempron 140 391 2662 32.69 $11.95
AMD Sempron 145 434 2608 7.89 $55
AMD Sempron 150 490 2532 32.81 $14.95
AMD Sempron 210U 411 2642 NA NA
AMD Sempron 2200+ 283 2766 7.07 $39.95
AMD Sempron 2300+ 318 2729 7.07 $45*
AMD Sempron 240 1282 1869 33.73 $38
AMD Sempron 2400+ 315 2732 24.22 $12.99
AMD Sempron 2500+ 265 2788 4.42 $59.95
AMD Sempron 2600+ 389 2663 19.45 $19.99
AMD Sempron 2650 APU 579 2436 10.53 $54.95
AMD Sempron 2800+ 358 2695 11.97 $29.95
AMD Sempron 3000+ 412 2641 10.3 $39.98
AMD Sempron 3100+ 458 2572 5.73 $79.95
AMD Sempron 3200+ 443 2594 13.87 $31.96
AMD Sempron 3300+ 484 2542 24.22 $20
AMD Sempron 3400+ 450 2585 21.01 $21.4
AMD Sempron 3500+ 357 2697 14.28 $24.99
AMD Sempron 3600+ 559 2461 37.28 $15
AMD Sempron 3800+ 554 2465 36.97 $14.99
AMD Sempron 3850 APU 1089 2017 13.66 $79.68
AMD Sempron Dual Core 2100 972 2095 25.58 $37.99
AMD Sempron Dual Core 2200 609 2407 NA NA
AMD Sempron Dual Core 2300 601 2417 14.31 $41.99*
AMD Sempron LE-1100 486 2537 13.9 $34.95
AMD Sempron LE-1150 407 2646 27.25 $14.94*
AMD Sempron LE-1200 551 2468 36.86 $14.95
AMD Sempron LE-1250 544 2475 5.44 $99.99
AMD Sempron LE-1300 615 2403 24.61 $25
AMD Sempron M100 287 2763 23.89 $12*
AMD Sempron M120 301 2746 NA NA
AMD Sempron SI-40 198 2856 16.47 $12*
AMD Sempron SI-42 205 2849 6.84 $29.99
AMD Sempron X2 180 813 2235 11.71 $69.4*
AMD Sempron X2 190 865 2181 10.37 $83.44*
AMD Sempron X2 198 Dual-Core 932 2141 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-36 483 2545 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-38 520 2497 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-28 391 2661 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-30 426 2618 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-32 438 2603 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-34 425 2619 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-37 489 2534 18.8 $25.99*
AMD Turion 64 Mobile ML-40 522 2494 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-42 615 2402 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-44 591 2423 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-30 379 2672 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-32 440 2599 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-34 429 2616 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-37 485 2540 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 576 2440 30.35 $18.99*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52 722 2307 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56 491 2531 35.16 $13.95*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58 477 2551 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 527 2490 33.06 $15.95*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62 1131 1980 39 $29
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 993 2079 25.22 $39.39*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 572 2446 1.51 $378*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 1319 1844 14.66 $90*
AMD Turion Dual-Core RM-70 490 2533 19.58 $25*
AMD Turion Dual-Core RM-72 499 2523 12.48 $39.99*
AMD Turion Dual-Core RM-74 452 2580 NA NA
AMD Turion Dual-Core RM-75 507 2514 18.46 $27.46*
AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 784 2265 NA NA
AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 706 2318 10.22 $69.1*
AMD Turion II Dual-Core Mobile M540 844 2204 NA NA
AMD Turion II N530 Dual-Core 885 2169 29.5 $30*
AMD Turion II N550 Dual-Core 863 2184 NA NA
AMD Turion II Neo K625 Dual-Core 556 2463 NA NA
AMD Turion II Neo K685 Dual-Core 673 2342 NA NA
AMD Turion II Neo N40L Dual-Core 583 2431 NA NA
AMD Turion II Neo N54L Dual-Core 693 2331 NA NA
AMD Turion II P520 Dual-Core 826 2220 NA NA
AMD Turion II P540 Dual-Core 788 2258 15.78 $49.95*
AMD Turion II P560 Dual-Core 811 2238 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 880 2174 32.87 $26.76*
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620 747 2288 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M640 953 2119 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660 810 2239 NA NA
AMD Turion Neo X2 Dual Core L625 466 2563 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core L510 924 2144 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-70 382 2669 2.88 $132.56*
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-76 485 2539 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70 554 2466 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72 584 2430 2.61 $224.26*
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 615 2404 25.12 $24.47*
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75 601 2416 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77 488 2535 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 478 2550 9.56 $49.95
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 572 2445 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84 636 2380 33.47 $18.99*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85 562 2459 12.48 $45*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86 569 2449 11.61 $49*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87 530 2487 13.26 $39.95*
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-70 452 2583 NA NA
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-72 362 2691 NA NA
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-85 647 2369 NA NA
AMD V105 181 2869 NA NA
AMD V120 322 2726 NA NA
AMD V140 366 2682 7.33 $49.95*
AMD V160 345 2706 NA NA
AMD Z-01 299 2750 NA NA
AMD Z-60 APU 255 2797 NA NA
Athlon 64 Dual Core 3800+ 1234 1904 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5000+ 920 2149 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5600+ 947 2126 NA NA
Athlon Dual Core 4050e 705 2321 NA NA
Athlon Dual Core 4450e 736 2298 NA NA
Athlon Dual Core 4850e 832 2216 NA NA
Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz 624 2392 NA NA
Celeron Dual-Core T3100 @ 1.90GHz 515 2500 16.11 $32*
Celeron Dual-Core T3300 @ 2.00GHz 665 2350 44.39 $14.97*
Celeron Dual-Core T3500 @ 2.10GHz 790 2257 NA NA
Dual-Core AMD Opteron 1220 SE 767 2272 NA NA
HP Hexa-Core 2.0GHz 1536 1730 3.05 $504.27*
Intel 2.80GHz 434 2607 NA NA
Intel Atom 230 @ 1.60GHz 324 2723 NA NA
Intel Atom 330 @ 1.60GHz 571 2447 NA NA
Intel Atom C2338 @ 1.74GHz 898 2162 NA NA
Intel Atom C2358 @ 1.74GHz 961 2109 NA NA
Intel Atom C2538 @ 2.40GHz 2086 1453 20.05 $104*
Intel Atom C2550 @ 2.40GHz 2048 1469 NA NA
Intel Atom C2558 @ 2.40GHz 2169 1420 15.95 $136*
Intel Atom C2750 @ 2.40GHz 3694 978 15.92 $232*
Intel Atom C2750 @ 2.41GHz 3345 1054 NA NA
Intel Atom C2758 @ 2.40GHz 3163 1111 14.72 $214.86*
Intel Atom C3538 @ 2.10GHz 2455 1312 32.73 $75*
Intel Atom C3558 @ 2.20GHz 2539 1281 29.52 $86*
Intel Atom C3758 @ 2.20GHz 4675 840 24.22 $193*
Intel Atom C3858 @ 2.00GHz 4853 825 14.62 $332*
Intel Atom C3958 @ 2.00GHz 6586 602 14.67 $449*
Intel Atom D2500 @ 1.86GHz 441 2596 NA NA
Intel Atom D2550 @ 1.86GHz 737 2297 NA NA
Intel Atom D2560 @ 2.00GHz 712 2313 NA NA
Intel Atom D2700 @ 2.13GHz 661 2356 NA NA
Intel Atom D2701 @ 2.13GHz 721 2308 NA NA
Intel Atom D410 @ 1.66GHz 278 2772 0.44 $635.99*
Intel Atom D425 @ 1.80GHz 380 2671 0.38 $992.98*
Intel Atom D510 @ 1.66GHz 658 2360 6.78 $97.16*
Intel Atom D525 @ 1.80GHz 571 2448 NA NA
Intel Atom E3815 @ 1.46GHz 109 2905 0.91 $120
Intel Atom E3825 @ 1.33GHz 399 2654 5.68 $70.32*
Intel Atom E3826 @ 1.46GHz 323 2725 NA NA
Intel Atom E3827 @ 1.74GHz 534 2481 NA NA
Intel Atom E3840 @ 1.91GHz 730 2303 NA NA
Intel Atom E3845 @ 1.91GHz 993 2082 NA NA
Intel Atom E3900 @ 1.60GHz 1953 1516 NA NA
Intel Atom E3940 @ 1.60GHz 1948 1519 NA NA
Intel Atom E3950 @ 1.60GHz 2102 1447 NA NA
Intel Atom N2100 @ 1.60GHz 310 2735 NA NA
Intel Atom N2600 @ 1.60GHz 531 2485 NA NA
Intel Atom N270 @ 1.60GHz 269 2783 NA NA
Intel Atom N280 @ 1.66GHz 278 2773 NA NA
Intel Atom N2800 @ 1.86GHz 633 2384 NA NA
Intel Atom N435 @ 1.33GHz 261 2792 NA NA
Intel Atom N450 @ 1.66GHz 303 2743 NA NA
Intel Atom N455 @ 1.66GHz 277 2774 NA NA
Intel Atom N470 @ 1.83GHz 383 2668 NA NA
Intel Atom N475 @ 1.83GHz 307 2736 NA NA
Intel Atom N550 @ 1.50GHz 540 2477 6.28 $86*
Intel Atom N570 @ 1.66GHz 573 2444 6.66 $86*
Intel Atom S1260 @ 2.00GHz 916 2152 14.32 $64*
Intel Atom T5700 @ 1.70GHz 2039 1475 NA NA
Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz 1101 2007 NA NA
Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz 1075 2027 NA NA
Intel Atom x5-Z8300 @ 1.44GHz 764 2276 5.74 $132.99*
Intel Atom x5-Z8330 @ 1.44GHz 711 2315 NA NA
Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz 907 2159 43.17 $21*
Intel Atom x5-Z8500 @ 1.44GHz 1250 1891 19.97 $62.57*
Intel Atom x5-Z8550 @ 1.44GHz 1143 1967 NA NA
Intel Atom x7-Z8700 @ 1.60GHz 1333 1836 18.1 $73.63*
Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz 1370 1815 NA NA
Intel Atom Z2760 @ 1.80GHz 576 2439 NA NA
Intel Atom Z3735D @ 1.33GHz 546 2471 NA NA
Intel Atom Z3735E @ 1.33GHz 563 2454 4.82 $117*
Intel Atom Z3735F @ 1.33GHz 530 2486 1.06 $500*
Intel Atom Z3735G @ 1.33GHz 547 2470 NA NA
Intel Atom Z3736F @ 1.33GHz 513 2506 NA NA
Intel Atom Z3740 @ 1.33GHz 609 2408 NA NA
Intel Atom Z3740D @ 1.33GHz 636 2378 NA NA
Intel Atom Z3745 @ 1.33GHz 619 2399 20.64 $30*
Intel Atom Z3745D @ 1.33GHz 592 2421 NA NA
Intel Atom Z3770 @ 1.46GHz 747 2286 5 $149.44*
Intel Atom Z3770D @ 1.49GHz 506 2515 NA NA
Intel Atom Z3775 @ 1.46GHz 753 2282 1.51 $500*
Intel Atom Z3775D @ 1.49GHz 803 2244 NA NA
Intel Atom Z3795 @ 1.60GHz 1131 1978 NA NA
Intel Atom Z520 @ 1.33GHz 240 2820 NA NA
Intel Atom Z530 @ 1.60GHz 281 2768 NA NA
Intel Atom Z670 @ 1.50GHz 244 2815 NA NA
Intel Celeron 1.70GHz 155 2887 NA NA
Intel Celeron 1.80GHz 148 2890 NA NA
Intel Celeron 1000M @ 1.80GHz 1017 2059 NA NA
Intel Celeron 1000MHz 214 2842 NA NA
Intel Celeron 1005M @ 1.90GHz 1062 2035 NA NA
Intel Celeron 1007U @ 1.50GHz 662 2354 3.58 $184.99*
Intel Celeron 1017U @ 1.60GHz 952 2121 NA NA
Intel Celeron 1019Y @ 1.00GHz 574 2442 NA NA
Intel Celeron 1020E @ 2.20GHz 1401 1799 NA NA
Intel Celeron 1020M @ 2.10GHz 1270 1876 NA NA
Intel Celeron 1037U @ 1.80GHz 949 2124 NA NA
Intel Celeron 1047UE @ 1.40GHz 746 2289 NA NA
Intel Celeron 1100MHz 174 2876 11.61 $15*
Intel Celeron 1200MHz 244 2814 NA NA
Intel Celeron 2.00GHz 192 2859 NA NA
Intel Celeron 2.13GHz 175 2874 NA NA
Intel Celeron 2.20GHz 213 2843 NA NA
Intel Celeron 2.26GHz 192 2860 NA NA
Intel Celeron 2.30GHz 227 2832 NA NA
Intel Celeron 2.40GHz 219 2839 NA NA
Intel Celeron 2.50GHz 252 2802 NA NA
Intel Celeron 2.53GHz 245 2811 NA NA
Intel Celeron 2.60GHz 220 2838 NA NA
Intel Celeron 2.66GHz 183 2866 NA NA
Intel Celeron 2.70GHz 245 2812 NA NA
Intel Celeron 2.80GHz 201 2854 NA NA
Intel Celeron 2.93GHz 243 2816 NA NA
Intel Celeron 2000E @ 2.20GHz 1628 1680 NA NA
Intel Celeron 2002E @ 1.50GHz 1105 2005 12.85 $86*
Intel Celeron 215 @ 1.33GHz 174 2878 NA NA
Intel Celeron 220 @ 1.20GHz 321 2727 NA NA
Intel Celeron 2950M @ 2.00GHz 1299 1857 NA NA
Intel Celeron 2955U @ 1.40GHz 731 2301 NA NA
Intel Celeron 2957U @ 1.40GHz 821 2225 NA NA
Intel Celeron 2961Y @ 1.10GHz 747 2287 NA NA
Intel Celeron 2970M @ 2.20GHz 1520 1743 NA NA
Intel Celeron 2980U @ 1.60GHz 1077 2023 NA NA
Intel Celeron 2981U @ 1.60GHz 1001 2075 NA NA
Intel Celeron 3.06GHz 245 2813 NA NA
Intel Celeron 3.20GHz 280 2770 NA NA
Intel Celeron 3.33GHz 276 2778 NA NA
Intel Celeron 3205U @ 1.50GHz 966 2102 3.36 $287.04*
Intel Celeron 3215U @ 1.70GHz 1131 1979 NA NA
Intel Celeron 3755U @ 1.70GHz 1141 1969 NA NA
Intel Celeron 3765U @ 1.90GHz 1288 1867 NA NA
Intel Celeron 3855U @ 1.60GHz 1205 1919 NA NA
Intel Celeron 3865U @ 1.80GHz 1240 1898 NA NA
Intel Celeron 3867U @ 1.80GHz 1459 1776 13.63 $107*
Intel Celeron 3955U @ 2.00GHz 1588 1699 NA NA
Intel Celeron 3965U @ 2.20GHz 1758 1621 16.43 $107*
Intel Celeron 3965Y @ 1.50GHz 1203 1921 11.24 $107*
Intel Celeron 420 @ 1.60GHz 451 2584 34.66 $13
Intel Celeron 4205U @ 1.80GHz 1357 1823 12.68 $107*
Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 467 2562 7.8 $59.95
Intel Celeron 4305UE @ 2.00GHz 1961 1511 NA NA
Intel Celeron 440 @ 2.00GHz 567 2451 12.61 $44.95
Intel Celeron 450 @ 2.20GHz 667 2348 49.4 $13.5*
Intel Celeron 5205U @ 1.90GHz 1451 1780 13.56 $107*
Intel Celeron 530 @ 1.73GHz 442 2595 19.22 $22.99*
Intel Celeron 540 @ 1.86GHz 535 2479 NA NA
Intel Celeron 550 @ 2.00GHz 581 2433 8.95 $64.95*
Intel Celeron 560 @ 2.13GHz 561 2460 7.02 $79.95*
Intel Celeron 570 @ 2.26GHz 529 2489 NA NA
Intel Celeron 723 @ 1.20GHz 221 2836 NA NA
Intel Celeron 743 @ 1.30GHz 254 2798 NA NA
Intel Celeron 807 @ 1.50GHz 424 2621 NA NA
Intel Celeron 807UE @ 1.00GHz 209 2847 NA NA
Intel Celeron 827E @ 1.40GHz 369 2680 NA NA
Intel Celeron 847 @ 1.10GHz 465 2564 1.48 $315*
Intel Celeron 847E @ 1.10GHz 600 2418 NA NA
Intel Celeron 857 @ 1.20GHz 622 2395 NA NA
Intel Celeron 867 @ 1.30GHz 526 2492 17.55 $29.99*
Intel Celeron 877 @ 1.40GHz 711 2316 NA NA
Intel Celeron 887 @ 1.50GHz 650 2367 NA NA
Intel Celeron 900 @ 2.20GHz 402 2651 21.19 $18.99
Intel Celeron 925 @ 2.30GHz 449 2587 NA NA
Intel Celeron @ 1.30GHz 545 2472 NA NA
Intel Celeron B710 @ 1.60GHz 105 2906 NA NA
Intel Celeron B800 @ 1.50GHz 611 2405 24.45 $24.99*
Intel Celeron B810 @ 1.60GHz 815 2233 NA NA
Intel Celeron B815 @ 1.60GHz 633 2386 NA NA
Intel Celeron B820 @ 1.70GHz 754 2281 25.74 $29.29*
Intel Celeron B830 @ 1.80GHz 833 2213 16.67 $49.99*
Intel Celeron B840 @ 1.90GHz 933 2140 NA NA
Intel Celeron D 347 @ 3.06GHz 273 2780 NA NA
Intel Celeron D 352 @ 3.20GHz 333 2717 NA NA
Intel Celeron D 356 @ 3.33GHz 295 2756 NA NA
Intel Celeron D 360 @ 3.46GHz 446 2592 NA NA
Intel Celeron D 420 @ 1.60GHz 482 2547 NA NA
Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz 471 2559 6.73 $69.99
Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz 642 2371 45.82 $14*
Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz 634 2383 32.26 $19.65*
Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz 681 2338 NA NA
Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz 816 2228 40.81 $19.99*
Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz 706 2319 15.02 $47*
Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz 876 2176 30.21 $29*
Intel Celeron E3500 @ 2.70GHz 954 2117 23.85 $39.99*
Intel Celeron G1101 @ 2.27GHz 1076 2025 54.43 $19.77*
Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz 1425 1789 71.3 $19.99
Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz 1309 1850 87.37 $14.98*
Intel Celeron G1620 @ 2.70GHz 1554 1717 18.72 $83.04
Intel Celeron G1620T @ 2.40GHz 1502 1754 35.75 $42*
Intel Celeron G1630 @ 2.80GHz 1643 1674 23.48 $69.99
Intel Celeron G1820 @ 2.70GHz 1685 1649 56.2 $29.99
Intel Celeron G1820T @ 2.40GHz 1726 1628 41.08 $42*
Intel Celeron G1820TE @ 2.20GHz 1129 1985 NA NA
Intel Celeron G1830 @ 2.80GHz 1615 1686 17.01 $94.95*
Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz 1689 1647 24.14 $69.95
Intel Celeron G1840T @ 2.50GHz 1586 1701 NA NA
Intel Celeron G1850 @ 2.90GHz 2006 1492 25.08 $79.99*
Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz 2206 1405 20.06 $109.99
Intel Celeron G3900E @ 2.40GHz 2059 1463 19.24 $107*
Intel Celeron G3900T @ 2.60GHz 2226 1396 19.79 $112.46*
Intel Celeron G3900TE @ 2.30GHz 1991 1500 47.41 $42*
Intel Celeron G3920 @ 2.90GHz 2181 1414 26.92 $80.99
Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz 2306 1366 25.74 $89.59*
Intel Celeron G3930T @ 2.70GHz 2144 1429 53.66 $39.95
Intel Celeron G3930TE @ 2.70GHz 2221 1397 52.89 $42*
Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz 2399 1332 22 $109.04*
Intel Celeron G440 @ 1.60GHz 423 2624 8.47 $49.99*
Intel Celeron G460 @ 1.80GHz 598 2419 13.3 $44.99
Intel Celeron G465 @ 1.90GHz 577 2437 5.12 $112.59
Intel Celeron G470 @ 2.00GHz 687 2335 19.56 $35.15*
Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz 2402 1331 56.24 $42.71
Intel Celeron G4900T @ 2.90GHz 2311 1365 55.03 $42*
Intel Celeron G4920 @ 3.20GHz 2314 1364 49.49 $46.75
Intel Celeron G4930 @ 3.20GHz 2628 1259 61.97 $42.41
Intel Celeron G530 @ 2.40GHz 1130 1981 28.27 $39.99*
Intel Celeron G530T @ 2.00GHz 1050 2046 61.77 $16.99*
Intel Celeron G540 @ 2.50GHz 1115 1996 101.09 $11.03*
Intel Celeron G540T @ 2.10GHz 1168 1948 NA NA
Intel Celeron G550 @ 2.60GHz 1271 1875 10.45 $121.59
Intel Celeron G550T @ 2.20GHz 1096 2013 NA NA
Intel Celeron G555 @ 2.70GHz 1261 1881 32.34 $39
Intel Celeron G5900 @ 3.40GHz 2737 1213 53.67 $50.99
Intel Celeron J1750 @ 2.41GHz 607 2410 NA NA
Intel Celeron J1800 @ 2.41GHz 621 2396 NA NA
Intel Celeron J1850 @ 1.99GHz 963 2106 NA NA
Intel Celeron J1900 @ 1.99GHz 1130 1983 NA NA
Intel Celeron J3060 @ 1.60GHz 664 2351 NA NA
Intel Celeron J3160 @ 1.60GHz 1300 1855 NA NA
Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz 1186 1935 NA NA
Intel Celeron J3455 @ 1.50GHz 2227 1395 7.5 $297
Intel Celeron J4005 @ 2.00GHz 1691 1645 13.48 $125.37
Intel Celeron J4025 @ 2.00GHz 1825 1580 NA NA
Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz 2996 1156 28 $107*
Intel Celeron J4115 @ 1.80GHz 2841 1193 NA NA
Intel Celeron J4125 @ 2.00GHz 3035 1144 NA NA
Intel Celeron M 1.00GHz 229 2830 16.39 $13.99
Intel Celeron M 1.30GHz 316 2730 NA NA
Intel Celeron M 1.50GHz 332 2718 NA NA
Intel Celeron M 1.60GHz 344 2707 NA NA
Intel Celeron M 1.70GHz 388 2664 NA NA
Intel Celeron M 1300MHz 304 2740 NA NA
Intel Celeron M 1500MHz 333 2716 NA NA
Intel Celeron M 360 1.40GHz 340 2712 NA NA
Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz 123 2902 NA NA
Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz 139 2894 NA NA
Intel Celeron M 430 @ 1.73GHz 342 2710 NA NA
Intel Celeron M 440 @ 1.86GHz 385 2666 NA NA
Intel Celeron M 443 @ 1.20GHz 254 2799 NA NA
Intel Celeron M 450 @ 2.00GHz 464 2566 NA NA
Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz 227 2831 NA NA
Intel Celeron M 530 @ 1.73GHz 520 2496 NA NA
Intel Celeron M 723 @ 1.20GHz 257 2795 NA NA
Intel Celeron M 900MHz 189 2861 NA NA
Intel Celeron N2805 @ 1.46GHz 341 2711 NA NA
Intel Celeron N2806 @ 1.60GHz 492 2529 NA NA
Intel Celeron N2807 @ 1.58GHz 470 2560 NA NA
Intel Celeron N2808 @ 1.58GHz 493 2528 NA NA
Intel Celeron N2810 @ 2.00GHz 474 2554 3.39 $139.99*
Intel Celeron N2815 @ 1.86GHz 485 2541 NA NA
Intel Celeron N2820 @ 2.13GHz 439 2600 2.09 $209.99*
Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz 563 2455 3.76 $149.99*
Intel Celeron N2840 @ 2.16GHz 595 2420 NA NA
Intel Celeron N2910 @ 1.60GHz 697 2325 NA NA
Intel Celeron N2920 @ 1.86GHz 955 2115 NA NA
Intel Celeron N2930 @ 1.83GHz 1011 2065 NA NA
Intel Celeron N2940 @ 1.83GHz 1069 2031 NA NA
Intel Celeron N3000 @ 1.04GHz 639 2375 NA NA
Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz 579 2435 NA NA
Intel Celeron N3050 @ 1.60GHz 606 2412 4.7 $129
Intel Celeron N3060 @ 1.60GHz 672 2343 1.18 $569
Intel Celeron N3150 @ 1.60GHz 1190 1932 NA NA
Intel Celeron N3160 @ 1.60GHz 1167 1950 3.9 $299.19
Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz 1112 2000 4.76 $233.61
Intel Celeron N3450 @ 1.10GHz 1913 1537 10.34 $185.08*
Intel Celeron N4000 @ 1.10GHz 1494 1758 13.96 $107*
Intel Celeron N4000C @ 1.10GHz 1545 1723 NA NA
Intel Celeron N4020 @ 1.10GHz 1820 1582 NA NA
Intel Celeron N4100 @ 1.10GHz 2506 1292 23.42 $107*
Intel Celeron N4120 @ 1.10GHz 2330 1357 NA NA
Intel Celeron P4500 @ 1.87GHz 660 2358 NA NA
Intel Celeron P4505 @ 1.87GHz 641 2372 NA NA
Intel Celeron P4600 @ 2.00GHz 579 2434 NA NA
Intel Celeron SU2300 @ 1.20GHz 455 2575 NA NA
Intel Celeron T1600 @ 1.66GHz 473 2556 23.65 $19.99*
Intel Celeron U1900 @ 1.99GHz 1040 2050 NA NA
Intel Celeron U3400 @ 1.07GHz 469 2561 NA NA
Intel Celeron U3600 @ 1.20GHz 589 2427 NA NA
Intel Core 860 @ 2.80GHz 2762 1210 41.85 $65.99
Intel Core Duo L2300 @ 1.50GHz 387 2665 NA NA
Intel Core Duo L2400 @ 1.66GHz 703 2322 NA NA
Intel Core Duo L2500 @ 1.83GHz 816 2230 NA NA
Intel Core Duo T2050 @ 1.60GHz 337 2714 NA NA
Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz 484 2544 NA NA
Intel Core Duo T2300 @ 1.66GHz 505 2516 NA NA
Intel Core Duo T2350 @ 1.86GHz 735 2299 NA NA
Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz 452 2581 28.26 $16*
Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz 555 2464 NA NA
Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz 807 2242 6.73 $119.99*
Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz 655 2362 NA NA
Intel Core Duo T2700 @ 2.33GHz 1007 2070 NA NA
Intel Core Duo U2400 @ 1.06GHz 514 2503 NA NA
Intel Core Duo U2500 @ 1.20GHz 343 2708 NA NA
Intel Core i3-1000NG4 @ 1.10GHz 4035 937 NA NA
Intel Core i3-1005G1 @ 1.20GHz 5252 775 18.69 $281*
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz 8984 384 69.11 $129.99
Intel Core i3-10110U @ 2.10GHz 4211 914 9.36 $449.95
Intel Core i3-10110Y @ 1.00GHz 3639 993 12.68 $287*
Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz 9381 366 61.72 $152
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 1778 1609 148.14 $12
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz 1689 1646 28.15 $59.99*
Intel Core i3-2102 @ 3.10GHz 2018 1488 34.79 $58*
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 1810 1587 15.74 $114.99*
Intel Core i3-21050 @ 3.10GHz 2181 1413 NA NA
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 1947 1521 12.98 $149.95
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz 1468 1769 5.14 $285.59
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 2160 1425 10.44 $207*
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 2046 1471 40.12 $50.99
Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz 2443 1314 NA NA
Intel Core i3-2310E @ 2.10GHz 1573 1708 6.99 $225*
Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz 1160 1956 29.88 $38.81*
Intel Core i3-2312M @ 2.10GHz 1362 1819 NA NA
Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz 1223 1911 13.16 $92.97*
Intel Core i3-2330E @ 2.20GHz 1813 1585 NA NA
Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz 1205 1920 30.16 $39.95
Intel Core i3-2332M @ 2.20GHz 1345 1830 NA NA
Intel Core i3-2340UE @ 1.30GHz 971 2098 NA NA
Intel Core i3-2348M @ 2.30GHz 1186 1934 NA NA
Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz 1209 1917 30.23 $39.99
Intel Core i3-2357M @ 1.30GHz 862 2187 NA NA
Intel Core i3-2365M @ 1.40GHz 863 2185 NA NA
Intel Core i3-2367M @ 1.40GHz 993 2080 NA NA
Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz 1254 1887 33.9 $36.99
Intel Core i3-2375M @ 1.50GHz 944 2129 NA NA
Intel Core i3-2377M @ 1.50GHz 937 2136 NA NA
Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz 1571 1709 19.65 $79.95*
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz 1628 1679 41.84 $38.9*
Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz 2181 1412 NA NA
Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz 1989 1501 9.99 $199*
Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz 1190 1931 5.72 $208*
Intel Core i3-3217UE @ 1.60GHz 1357 1822 NA NA
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 2203 1406 17.62 $125
Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz 2010 1491 80.56 $24.95*
Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz 2117 1442 84.83 $24.95
Intel Core i3-3227U @ 1.90GHz 1293 1862 NA NA
Intel Core i3-3229Y @ 1.40GHz 1232 1905 NA NA
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 2287 1371 19.77 $115.69
Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz 2020 1484 NA NA
Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz 2936 1172 26.69 $109.99
Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz 2411 1328 40.19 $60*
Intel Core i3-3250T @ 3.00GHz 2641 1252 NA NA
Intel Core i3-330E @ 2.13GHz 1249 1892 NA NA
Intel Core i3-330M @ 2.13GHz 968 2100 6.46 $149.95
Intel Core i3-330UM @ 1.20GHz 660 2357 NA NA
Intel Core i3-350M @ 2.27GHz 1052 2044 30.88 $34.05*
Intel Core i3-370M @ 2.40GHz 1122 1991 32.23 $34.81*
Intel Core i3-380M @ 2.53GHz 1136 1974 22.75 $49.95
Intel Core i3-380UM @ 1.33GHz 731 2302 NA NA
Intel Core i3-390M @ 2.67GHz 1227 1910 31.49 $38.95*
Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz 1693 1643 33.96 $49.86*
Intel Core i3-4005U @ 1.70GHz 1665 1664 NA NA
Intel Core i3-4010U @ 1.70GHz 1693 1644 12.1 $139.95
Intel Core i3-4010Y @ 1.30GHz 1337 1835 NA NA
Intel Core i3-4012Y @ 1.50GHz 1421 1793 NA NA
Intel Core i3-4020Y @ 1.50GHz 1502 1753 NA NA
Intel Core i3-4025U @ 1.90GHz 1930 1528 NA NA
Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz 1855 1568 NA NA
Intel Core i3-4030Y @ 1.60GHz 1657 1667 NA NA
Intel Core i3-4100M @ 2.50GHz 2493 1298 11.4 $218.57*
Intel Core i3-4110M @ 2.60GHz 2613 1263 NA NA
Intel Core i3-4110U @ 1.90GHz 1891 1550 NA NA
Intel Core i3-4120U @ 2.00GHz 1987 1502 NA NA
Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz 3288 1069 31.65 $103.87
Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz 2824 1197 11.36 $248.56*
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 3368 1047 20.69 $162.76
Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz 2724 1224 12.39 $219.95*
Intel Core i3-4158U @ 2.00GHz 1753 1622 NA NA
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 3475 1026 18.29 $189.99
Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz 3094 1123 20.63 $149.99*
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 3573 1010 24.9 $143.49
Intel Core i3-4170T @ 3.20GHz 3224 1092 15.36 $209.95*
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz 3578 1009 9.05 $395.27
Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz 3118 1120 NA NA
Intel Core i3-4330TE @ 2.40GHz 2532 1284 NA NA
Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz 3620 998 20.11 $179.99*
Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz 3179 1107 18.7 $169.99*
Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz 3188 1105 NA NA
Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz 3592 1005 13.31 $269.95
Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz 3205 1099 NA NA
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz 3860 954 12.91 $299*
Intel Core i3-4370T @ 3.30GHz 3405 1040 24.67 $138*
Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz 3285 1070 NA NA
Intel Core i3-5005U @ 2.00GHz 2033 1480 NA NA
Intel Core i3-5010U @ 2.10GHz 2169 1421 7.23 $299.97
Intel Core i3-5015U @ 2.10GHz 2059 1462 NA NA
Intel Core i3-5020U @ 2.20GHz 2279 1377 4.96 $459*
Intel Core i3-5157U @ 2.50GHz 2524 1288 NA NA
Intel Core i3-530 @ 2.93GHz 1447 1781 27.82 $52
Intel Core i3-540 @ 3.07GHz 1528 1738 8.99 $169.98
Intel Core i3-550 @ 3.20GHz 1520 1744 9.05 $167.95
Intel Core i3-560 @ 3.33GHz 1620 1684 9 $179.95*
Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz 2269 1379 NA NA
Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz 4152 920 31.04 $133.74*
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz 4148 921 31.91 $129.99
Intel Core i3-6100E @ 2.70GHz 3355 1052 NA NA
Intel Core i3-6100H @ 2.70GHz 3237 1086 NA NA
Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz 3713 975 27.51 $134.99*
Intel Core i3-6100TE @ 2.70GHz 3394 1043 NA NA
Intel Core i3-6100U @ 2.30GHz 2607 1265 7.05 $369.99
Intel Core i3-6102E @ 1.90GHz 2455 1311 10.91 $225*
Intel Core i3-6157U @ 2.40GHz 2697 1235 NA NA
Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz 4441 870 14.8 $299.99*
Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz 4057 934 53.04 $76.48
Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz 4449 868 8.19 $543
Intel Core i3-7020U @ 2.30GHz 2597 1267 9.24 $281*
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz 4278 901 36.56 $117
Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz 3464 1029 15.4 $225*
Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz 3751 969 33.28 $112.7*
Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz 2720 1227 8.78 $309.88
Intel Core i3-7101TE @ 3.40GHz 4011 942 34.28 $117*
Intel Core i3-7102E @ 2.10GHz 2531 1285 11.25 $225*
Intel Core i3-7130U @ 2.70GHz 2824 1196 6.14 $459.99*
Intel Core i3-7167U @ 2.80GHz 3389 1045 NA NA
Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz 4927 814 30.79 $159.99*
Intel Core i3-7300T @ 3.50GHz 4164 917 22.93 $181.59*
Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz 4936 813 27.01 $182.72*
Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz 4950 812 30 $164.99
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz 6200 650 53.94 $114.95
Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz 6907 562 51.93 $133*
Intel Core i3-8100T @ 3.10GHz 5389 756 37.63 $143.22
Intel Core i3-8109U @ 3.00GHz 4384 879 7.68 $571
Intel Core i3-8121U @ 2.20GHz 4297 895 10.77 $399
Intel Core i3-8130U @ 2.20GHz 3537 1015 12.59 $281*
Intel Core i3-8145U @ 2.10GHz 3683 982 13.11 $281*
Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz 6512 613 48.42 $134.48
Intel Core i3-8300T @ 3.20GHz 5971 682 38.49 $155.15
Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz 6897 563 34.7 $198.75*
Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz 6803 578 64.8 $104.99
Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz 6846 569 91.91 $74.49
Intel Core i3-9100T @ 3.10GHz 5726 716 46.93 $122*
Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz 7447 499 40.07 $185.85
Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz 6525 610 45.63 $143*
Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz 7541 490 46.55 $162*
Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz 7950 461 48.19 $164.99
Intel Core i5 750S @ 2.40GHz 1330 1838 13.3 $99.99*
Intel Core i5 E 520 @ 2.40GHz 1605 1692 NA NA
Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz 6502 615 9.46 $686.99
Intel Core i5-10210Y @ 1.00GHz 4900 818 NA NA
Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 9061 380 36.25 $250*
Intel Core i5-1030NG7 @ 1.10GHz 5754 713 NA NA
Intel Core i5-10310U @ 1.70GHz 6680 589 22.49 $297*
Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz 7971 458 26.84 $297*
Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz 8299 420 26.86 $309*
Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz 8553 408 26.73 $320*
Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz 9882 341 30.88 $320*
Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 13012 241 71.5 $182
Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz 12834 247 82.8 $155*
Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz 8939 387 35.76 $250*
Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz 13374 229 66.21 $202
Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz 10512 321 54.75 $192*
Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz 14039 205 50.94 $275.62
Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz 15123 180 51.27 $294.99
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 3322 1057 110.76 $29.99*
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 3411 1039 97.77 $34.89*
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 3658 989 14.64 $249.95
Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 3699 977 8.59 $430.59*
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 2460 1309 24.63 $99.9*
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 3796 962 44.66 $85
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 3174 1108 9.62 $329.95
Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz 2783 1208 NA NA
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 2964 1164 14.25 $208*
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz 1944 1523 28.97 $67.12
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 1872 1559 NA NA
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 2005 1493 26.73 $75.02
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 1997 1496 NA NA
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 2128 1436 47.38 $44.91
Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 3556 1013 39.51 $89.99*
Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz 1611 1689 NA NA
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 4065 931 29.48 $137.87
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 4062 932 9.35 $434.26*
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 3354 1053 60.61 $55.34*
Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 2733 1215 30.37 $89.99*
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 1884 1552 NA NA
Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz 1871 1560 NA NA
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 2315 1361 54.98 $42.1
Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz 1088 2018 NA NA
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 2260 1382 47.06 $48.02
Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 4103 927 58.65 $69.95*
Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz 1626 1682 NA NA
Intel Core i5-2560M @ 2.70GHz 2119 1441 NA NA
Intel Core i5-3170K @ 3.20GHz 8882 389 NA NA
Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz 2430 1321 37.94 $64.04*
Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz 2498 1294 11.49 $217.42*
Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz 1985 1504 8.82 $225*
Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 2607 1264 37.35 $69.81*
Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 4144 922 103.73 $39.95
Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz 3872 952 43.02 $90*
Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz 3741 970 NA NA
Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz 2156 1427 9.58 $225*
Intel Core i5-3339Y @ 1.50GHz 1497 1755 NA NA
Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz 4241 910 24.65 $172.02*
Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 2752 1211 39.35 $69.95*
Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz 3862 953 25.75 $149.99*
Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz 4279 900 28.53 $149.99*
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 2948 1168 31.76 $92.81*
Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz 2994 1157 NA NA
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 2355 1349 5.61 $420.05*
Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz 2343 1353 NA NA
Intel Core i5-3439Y @ 1.50GHz 1904 1543 NA NA
Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 4400 876 97.89 $44.95*
Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 4094 928 29.45 $139
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 4658 842 34.79 $133.88
Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 4295 898 62.25 $69*
Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 2960 1167 9.58 $308.95*
Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 4222 912 29.42 $143.5*
Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 4785 831 81.1 $59*
Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 4602 850 15.22 $302.45*
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 4890 820 32.25 $151.66
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 4922 816 22.38 $219.87
Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 4595 851 89.94 $51.09
Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz 4177 916 NA NA
Intel Core i5-3610ME @ 2.70GHz 2614 1262 NA NA
Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz 3087 1125 NA NA
Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 2819 1199 31.7 $88.95*
Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz 2192 1407 NA NA
Intel Core i5-4200Y @ 1.40GHz 1590 1697 NA NA
Intel Core i5-4202Y @ 1.60GHz 1445 1782 NA NA
Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz 2684 1238 NA NA
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 2819 1200 9.1 $309.95*
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz 2288 1370 NA NA
Intel Core i5-4210Y @ 1.50GHz 1652 1668 NA NA
Intel Core i5-4220Y @ 1.60GHz 1428 1785 NA NA
Intel Core i5-4230U @ 1.90GHz 1891 1549 NA NA
Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz 2093 1451 6 $349*
Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz 2656 1249 NA NA
Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz 2497 1296 NA NA
Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz 3003 1154 NA NA
Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz 2773 1209 NA NA
Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz 3041 1142 NA NA
Intel Core i5-4300U @ 1.90GHz 2529 1286 NA NA
Intel Core i5-4300Y @ 1.60GHz 1522 1742 NA NA
Intel Core i5-4302Y @ 1.60GHz 1854 1570 NA NA
Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz 2852 1188 NA NA
Intel Core i5-430M @ 2.27GHz 1250 1890 8.93 $139.95*
Intel Core i5-430UM @ 1.20GHz 829 2218 NA NA
Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz 3243 1084 NA NA
Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz 2490 1299 NA NA
Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz 3191 1104 11.6 $274.99*
Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz 3269 1075 NA NA
Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz 2352 1350 NA NA
Intel Core i5-4400E @ 2.70GHz 3293 1066 12.38 $266*
Intel Core i5-4402E @ 1.60GHz 2716 1229 NA NA
Intel Core i5-4422E @ 1.80GHz 1931 1526 7.26 $266*
Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz 4691 839 31.25 $150.09*
Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz 4350 886 27.19 $159.99*
Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz 4618 848 9.29 $497*
Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz 4435 871 9.58 $462.97*
Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 4788 830 21.95 $218.17
Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz 4391 878 6.65 $659.99*
Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz 3653 991 NA NA
Intel Core i5-450M @ 2.40GHz 1201 1922 37.6 $31.95*
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 5156 789 17.31 $297.95
Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz 4856 823 NA NA
Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz 4993 808 28.19 $177.13*
Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz 3230 1088 16.16 $199.95*
Intel Core i5-4570TE @ 2.70GHz 3199 1102 15.99 $199.99*
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 5310 764 16.76 $316.9
Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz 5132 791 29.61 $173.28
Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz 4054 935 19.31 $209.95*
Intel Core i5-460M @ 2.53GHz 1279 1873 17.06 $74.95*
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz 5483 739 14.82 $369.95
Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz 5517 734 13.79 $399.95
Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz 5099 796 NA NA
Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz 5314 763 19.25 $276*
Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz 5316 762 24.96 $213*
Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz 4432 872 17.11 $259.02*
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 5568 730 19.82 $280.97
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz 5459 745 25.01 $218.3
Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz 5264 771 14.65 $359.21*
Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz 4296 896 NA NA
Intel Core i5-470UM @ 1.33GHz 748 2285 NA NA
Intel Core i5-480M @ 2.67GHz 1301 1854 16.14 $80.6*
Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz 2512 1291 8.94 $281*
Intel Core i5-520M @ 2.40GHz 1684 1650 41.58 $40.51*
Intel Core i5-520UM @ 1.07GHz 874 2178 NA NA
Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz 2461 1308 5.57 $441.89*
Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz 2940 1169 NA NA
Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz 3317 1059 NA NA
Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz 2730 1219 9.41 $289.99
Intel Core i5-5350U @ 1.80GHz 2663 1246 NA NA
Intel Core i5-540M @ 2.53GHz 1706 1639 25.09 $68*
Intel Core i5-540UM @ 1.20GHz 1008 2068 NA NA
Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz 5387 757 NA NA
Intel Core i5-560M @ 2.67GHz 1876 1556 45.98 $40.81*
Intel Core i5-560UM @ 1.33GHz 1006 2072 NA NA
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz 5843 701 18.85 $309.95*
Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz 5757 711 NA NA
Intel Core i5-580M @ 2.67GHz 1916 1535 17.43 $109.95*
Intel Core i5-6198DU @ 2.30GHz 3093 1124 NA NA
Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz 3018 1149 NA NA
Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz 3215 1096 11.52 $279
Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz 2903 1178 NA NA
Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz 3449 1031 11.35 $304*
Intel Core i5-6300HQ @ 2.30GHz 4637 847 NA NA
Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz 3280 1071 NA NA
Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz 3273 1074 NA NA
Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz 5166 786 38.27 $135
Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz 4448 869 17.11 $259.95*
Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz 5724 717 30.13 $189.99*
Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz 5432 750 NA NA
Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz 5259 773 NA NA
Intel Core i5-6442EQ @ 1.90GHz 4573 853 18.29 $250*
Intel Core i5-650 @ 3.20GHz 2207 1404 147.22 $14.99*
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz 5639 724 37.6 $149.99
Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz 4961 810 45.11 $109.99*
Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz 5217 778 26.09 $199.99*
Intel Core i5-655K @ 3.20GHz 1999 1494 33.33 $59.99*
Intel Core i5-660 @ 3.33GHz 2295 1369 107.47 $21.35*
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz 6137 657 23.41 $262.13*
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 6287 640 21.68 $289.95*
Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz 5587 728 18.63 $299.95*
Intel Core i5-661 @ 3.33GHz 2387 1340 10.38 $229.99*
Intel Core i5-670 @ 3.47GHz 2346 1351 58.72 $39.95*
Intel Core i5-680 @ 3.60GHz 2428 1323 48.6 $49.95*
Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz 3376 1046 5.93 $569
Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz 4087 930 12.04 $339.36
Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz 4060 933 NA NA
Intel Core i5-7287U @ 3.30GHz 4029 938 NA NA
Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz 5098 797 NA NA
Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz 3774 965 8.3 $455
Intel Core i5-7360U @ 2.30GHz 4350 885 NA NA
Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz 5505 735 27.86 $197.59
Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz 4523 857 17.09 $264.63
Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz 5788 706 NA NA
Intel Core i5-7442EQ @ 2.10GHz 4853 824 19.41 $250*
Intel Core i5-750 @ 2.67GHz 2398 1333 12.03 $199.29
Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz 6168 654 26.82 $229.98
Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz 5438 749 24.72 $220*
Intel Core i5-760 @ 2.80GHz 2591 1269 13.02 $198.95
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz 6610 597 22.87 $288.98
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz 6733 583 18.7 $359.98
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz 5870 699 20.92 $280.55*
Intel Core i5-760S @ 2.53GHz 5440 748 NA NA
Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz 6386 628 23.75 $268.88
Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz 2819 1201 NA NA
Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz 2939 1170 NA NA
Intel Core i5-8200Y @ 1.30GHz 3070 1134 10.55 $291*
Intel Core i5-8210Y @ 1.60GHz 2860 1187 NA NA
Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz 6135 659 NA NA
Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz 8208 426 25.65 $320*
Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz 8371 418 14.05 $596
Intel Core i5-8260U @ 1.60GHz 7776 476 26.18 $297*
Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz 6274 642 21.12 $297*
Intel Core i5-8265UC @ 1.60GHz 5999 676 NA NA
Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz 7983 456 24.95 $320*
Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz 7595 487 30.38 $250*
Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz 7245 528 NA NA
Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz 6361 631 21.42 $297*
Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz 6448 620 8.71 $739.98
Intel Core i5-8365UE @ 1.60GHz 6079 666 20.47 $297*
Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 9155 374 53.86 $169.98
Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz 8121 438 32.49 $250*
Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz 7709 481 40.79 $189*
Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz 9478 361 42.66 $222.18
Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz 9712 348 50.58 $192*
Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz 8042 449 34.32 $234.36*
Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz 10020 339 42.11 $237.95
Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz 10259 331 44.61 $229.99
Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz 9162 373 24.97 $366.99*
Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 8063 446 32.25 $250*
Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz 7850 469 31.4 $250*
Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz 9636 351 57.02 $168.99
Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9612 354 62.42 $153.98
Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz 8307 419 33.23 $250*
Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz 7875 466 43.27 $182*
Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz 9164 372 44.38 $206.5
Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz 10488 322 43.36 $241.92
Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz 8213 425 42.78 $192*
Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz 9212 371 47.98 $192*
Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz 10968 297 46.81 $234.3
Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz 10894 301 55.3 $196.99
Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz 10938 299 56.1 $194.99
Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz 9513 360 44.66 $213*
Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz 7200 532 17.6 $409*
Intel Core i7-1060NG7 @ 1.20GHz 6234 648 NA NA
Intel Core i7-10610U @ 1.80GHz 7543 489 18.44 $409*
Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz 8999 382 NA NA
Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz 10397 326 24.41 $426*
Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz 17740 129 53.76 $329.99
Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 19800 101 48.29 $409.99
Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz 19857 100 56.9 $349*
Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz 10111 336 17.23 $586.81
Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 12837 245 NA NA
Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz 8119 439 18.33 $443*
Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz 12172 263 30.81 $395*
Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz 15915 164 35.37 $450*
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 5329 761 38.14 $139.74
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 5463 744 46.35 $117.85
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 4452 865 46.75 $95.22
Intel Core i7-2610UE @ 1.50GHz 1402 1798 NA NA
Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz 1678 1656 NA NA
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 2416 1327 14.23 $169.81*
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 3525 1019 37.49 $94.02
Intel Core i7-2630UM @ 1.60GHz 398 2655 NA NA
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 3224 1091 NA NA
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz 1883 1553 NA NA
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 2435 1319 22.18 $109.81*
Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz 1917 1534 NA NA
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 3716 974 28.8 $129*
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 3162 1112 NA NA
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz 1796 1598 NA NA
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 5468 743 13.88 $393.88
Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz 3683 981 NA NA
Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz 3204 1100 NA NA
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 4288 899 22.57 $189.95*
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 4223 911 30.18 $139.95
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 4308 894 25.19 $171.02*
Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 3821 959 NA NA
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 4428 874 8.19 $541*
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 4509 860 10.24 $440.44*
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 4138 923 10.09 $409.95*
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 2237 1391 NA NA
Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 2133 1434 NA NA
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 2823 1198 21.38 $132.02*
Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz 2377 1342 NA NA
Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz 2910 1177 6.77 $429.95*
Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz 1873 1557 NA NA
Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 4714 836 NA NA
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 5157 788 12.89 $399.99*
Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz 4775 832 NA NA
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 4323 890 NA NA
Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz 5165 787 NA NA
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 5028 804 NA NA
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 5049 802 21.12 $239*
Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 4428 873 21.09 $209.95*
Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz 4659 841 NA NA
Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 2533 1283 NA NA
Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz 2675 1243 NA NA
Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz 1636 1677 NA NA
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 5715 718 15.74 $363*
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 5542 731 24.1 $229.95*
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 6364 630 42.29 $150.49
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 6457 618 18.04 $357.98
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 6186 653 20.62 $299.98
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 5487 737 16.63 $329.99*
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 5875 698 26 $225.98
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 5430 751 19.05 $285*
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 6189 652 15.51 $399
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 5992 679 5.47 $1*
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 8104 441 46.31 $174.99*
Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 5142 790 8.43 $609.95*
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 8926 388 11.16 $799.99*
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 8588 406 12.45 $689.99*
Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz 2516 1290 NA NA
Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz 2623 1260 NA NA
Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz 2174 1417 NA NA
Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz 3081 1127 NA NA
Intel Core i7-4560U @ 1.60GHz 3010 1151 NA NA
Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz 3325 1056 NA NA
Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz 3075 1131 NA NA
Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz 2692 1237 NA NA
Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz 3395 1042 NA NA
Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz 2496 1297 NA NA
Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz 2238 1390 NA NA
Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz 5004 806 NA NA
Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 5412 753 14.13 $383*
Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 5206 780 27.54 $189*
Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz 5366 758 NA NA
Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 5255 774 24.06 $218.45*
Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz 5416 752 14.33 $378*
Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 5893 696 21.7 $271.57*
Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz 4850 826 NA NA
Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz 4648 845 NA NA
Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 5684 723 NA NA
Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz 5692 721 NA NA
Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz 5532 733 NA NA
Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz 6247 644 NA NA
Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz 5040 803 12.6 $399.99*
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 7039 548 19.83 $354.98
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 6061 668 NA NA
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 7055 545 21.71 $325
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 6638 594 NA NA
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 6805 577 40.51 $167.99
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz 5965 683 14.91 $399.99*
Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz 4271 902 NA NA
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 6965 555 31.66 $219.99
Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz 5470 742 NA NA
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 7217 530 31.21 $231.25
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 8089 443 27.87 $290.21
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 7030 550 15.78 $445.56
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 6415 622 17.82 $359.99*
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 5931 687 30.56 $194.1*
Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 6139 656 32.32 $189.95*
Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 6558 607 29.81 $219.99*
Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 5918 689 13.64 $434*
Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz 5213 779 NA NA
Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 6473 617 NA NA
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 6367 629 NA NA
Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 6344 632 10.81 $586.67*
Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 6059 671 13.17 $459.95*
Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 9477 362 16.37 $578.98
Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 6515 612 5.94 $1*
Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 6986 552 9.98 $699.95*
Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 6582 604 10.56 $623*
Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 9628 353 12.5 $769.99*
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 6726 585 NA NA
Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz 2738 1212 NA NA
Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz 2850 1190 NA NA
Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz 3588 1006 5.2 $689.99
Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz 3046 1141 NA NA
Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz 3003 1153 NA NA
Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz 5910 693 NA NA
Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz 5732 715 NA NA
Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz 5985 680 NA NA
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 7747 479 11.29 $686.32*
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz 7590 488 NA NA
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 9651 350 48.26 $199.99
Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz 6829 574 15.7 $435*
Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz 6665 593 15.36 $434*
Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 10233 333 43.98 $232.7
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 7501 493 NA NA
Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 12709 250 13.36 $951.31*
Intel Core i7-610E @ 2.53GHz 1802 1593 NA NA
Intel Core i7-620LM @ 2.00GHz 1352 1826 NA NA
Intel Core i7-620M @ 2.67GHz 1959 1512 19.59 $100.01
Intel Core i7-620UM @ 1.07GHz 956 2114 NA NA
Intel Core i7-640LM @ 2.13GHz 1619 1685 NA NA
Intel Core i7-640M @ 2.80GHz 2115 1443 11.34 $186.49*
Intel Core i7-640UM @ 1.20GHz 1022 2058 NA NA
Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz 3362 1049 NA NA
Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz 3278 1072 8.34 $393*
Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz 3362 1051 NA NA
Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz 3789 963 NA NA
Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz 3560 1012 NA NA
Intel Core i7-660UM @ 1.33GHz 1081 2022 NA NA
Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz 3526 1018 NA NA
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 8057 448 29.84 $269.99
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 6454 619 17.07 $378*
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 8982 385 30.35 $295.99
Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz 7273 525 22.04 $329.98
Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz 6680 591 NA NA
Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz 7306 517 6.24 $1
Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 10424 324 28.96 $360
Intel Core i7-680UM @ 1.47GHz 1192 1930 NA NA
Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz 6827 575 NA NA
Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz 7188 534 19.02 $378*
Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz 6896 564 NA NA
Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz 5304 765 NA NA
Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 11399 286 31.6 $360.78
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 14478 197 20.7 $699.5
Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz 7092 540 12.49 $568*
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 17269 138 16 $1
Intel Core i7-720QM @ 1.60GHz 1706 1638 17.07 $99.95*
Intel Core i7-740QM @ 1.73GHz 1727 1627 10.8 $159.95*
Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz 3701 976 4.31 $859
Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz 4128 925 NA NA
Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz 4295 897 5.85 $733.99*
Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz 3624 997 NA NA
Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz 4263 906 NA NA
Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 8618 403 24.28 $354.94
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 6928 559 18.33 $378*
Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 9739 347 16.23 $599.95
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 7813 474 20.29 $385*
Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz 9860 343 15.68 $629*
Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 12989 242 19.62 $661.99
Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz 7087 541 18.75 $378*
Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 7905 463 20.91 $378*
Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz 7361 509 19.47 $378*
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 17611 132 19.27 $913.92
Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 20293 96 NA NA
Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 7976 457 14.04 $568*
Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz 2726 1221 NA NA
Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 14687 189 18.55 $791.76
Intel Core i7-820QM @ 1.73GHz 1869 1561 7.79 $239.95*
Intel Core i7-840QM @ 1.87GHz 1882 1554 6.49 $289.97*
Intel Core i7-8500Y @ 1.50GHz 3119 1118 7.94 $393*
Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz 6059 670 NA NA
Intel Core i7-8557U @ 1.70GHz 7885 465 18.29 $431*
Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 8847 392 11.2 $789.98
Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz 6607 598 NA NA
Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz 9251 369 21.46 $431*
Intel Core i7-860 @ 2.80GHz 2892 1180 65.74 $43.99*
Intel Core i7-860S @ 2.53GHz 2734 1214 13.67 $199.99*
Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz 6605 599 6.3 $1
Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz 6739 582 16.48 $409*
Intel Core i7-8665UE @ 1.70GHz 6626 595 16.2 $409*
Intel Core i7-870 @ 2.93GHz 3016 1150 12.18 $247.5
Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 13131 237 39.82 $329.81
Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz 12128 268 40.03 $303*
Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 13857 212 39.59 $349.99
Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz 10884 302 25.31 $429.98
Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz 7824 473 5.55 $1*
Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz 8168 431 NA NA
Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz 7794 475 NA NA
Intel Core i7-870S @ 2.67GHz 2794 1207 NA NA
Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 10244 332 25.93 $395*
Intel Core i7-875K @ 2.93GHz 3030 1145 7.97 $379.99*
Intel Core i7-880 @ 3.07GHz 3208 1098 5.5 $583*
Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz 8771 397 NA NA
Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 10591 317 26.81 $395*
Intel Core i7-920 @ 2.67GHz 2731 1217 10.27 $265.99
Intel Core i7-920XM @ 2.00GHz 2179 1415 6.3 $345.99*
Intel Core i7-930 @ 2.80GHz 2939 1171 29.39 $99.99
Intel Core i7-940 @ 2.93GHz 3058 1138 29.4 $103.99*
Intel Core i7-940XM @ 2.13GHz 2165 1424 NA NA
Intel Core i7-950 @ 3.07GHz 3075 1130 62.76 $49
Intel Core i7-960 @ 3.20GHz 3233 1087 46.39 $69.69*
Intel Core i7-965 @ 3.20GHz 3229 1089 23.07 $139.99*
Intel Core i7-970 @ 3.20GHz 6708 586 13.42 $499.95*
Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 13750 215 43.04 $319.49
Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 13976 208 46.59 $299.99
Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 14661 190 39.64 $369.9
Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 14658 191 40.72 $359.99*
Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz 10881 303 33.69 $323*
Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz 10675 313 33.05 $323*
Intel Core i7-975 @ 3.33GHz 3319 1058 41.51 $79.95*
Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11441 283 28.96 $395*
Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz 12152 265 30.76 $395*
Intel Core i7-980 @ 3.33GHz 6935 558 34.68 $199.98*
Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 18314 119 51.66 $354.47
Intel Core i7-980X @ 3.33GHz 6705 587 6.1 $1*
Intel Core i7-985 @ 3.47GHz 4001 943 NA NA
Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz 11435 285 28.95 $395*
Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz 9216 370 23.33 $395*
Intel Core i7-990X @ 3.47GHz 7291 519 25.14 $290
Intel Core i7-995X @ 3.60GHz 7128 537 NA NA
Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz 19932 99 41.53 $479.99
Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz 24117 65 23.05 $1
Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz 22644 82 48.91 $463*
Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz 17102 141 38.96 $439*
Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz 23126 77 28.8 $802.99
Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz 26324 52 27.71 $949.95
Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz 29265 35 22.51 $1
Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz 17375 134 29.8 $583*
Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz 34408 14 35.15 $979*
Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21294 87 16.39 $1*
Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23739 71 39.63 $599
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 26662 49 33.37 $799*
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 27661 40 17.29 $1*
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 29848 34 17.57 $1*
Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 11099 294 19.04 $583*
Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 20691 92 33.05 $625.99
Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz 13965 209 25.12 $556*
Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 17312 137 39.35 $439.99
Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 18901 113 38.34 $492.99
Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 18753 116 32.9 $569.93
Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz 19372 107 29.8 $649.99*
Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz 13770 214 31.37 $439*
Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 21873 86 29.16 $749.99
Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25463 56 19.83 $1*
Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 28121 38 30.59 $919.38
Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 30988 28 20.66 $1
Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 15573 173 26.71 $583*
Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 31509 26 30.59 $1
Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz 31941 22 NA NA
Intel Core M-5Y10 @ 0.80GHz 1924 1530 NA NA
Intel Core M-5Y10a @ 0.80GHz 1840 1576 NA NA
Intel Core M-5Y10c @ 0.80GHz 1828 1578 6.51 $281*
Intel Core M-5Y31 @ 0.90GHz 1937 1524 NA NA
Intel Core M-5Y51 @ 1.10GHz 1532 1733 NA NA
Intel Core M-5Y70 @ 1.10GHz 1646 1672 NA NA
Intel Core M-5Y71 @ 1.20GHz 2362 1347 8.41 $281*
Intel Core m3-6Y30 @ 0.90GHz 1796 1599 6.39 $281*
Intel Core m3-7Y30 @ 1.00GHz 2660 1247 NA NA
Intel Core m3-7Y32 @ 1.10GHz 2724 1223 NA NA
Intel Core m3-8100Y @ 1.10GHz 3019 1148 10.74 $281*
Intel Core m5-6Y54 @ 1.10GHz 2363 1346 NA NA
Intel Core m5-6Y57 @ 1.10GHz 2437 1317 NA NA
Intel Core m7-6Y75 @ 1.20GHz 2282 1374 NA NA
Intel Core Solo T1300 @ 1.66GHz 210 2845 NA NA
Intel Core Solo T1350 @ 1.86GHz 194 2857 NA NA
Intel Core Solo T1400 @ 1.83GHz 253 2800 NA NA
Intel Core Solo U1300 @ 1.06GHz 141 2893 NA NA
Intel Core Solo U1400 @ 1.20GHz 263 2789 NA NA
Intel Core Solo U1500 @ 1.33GHz 331 2719 NA NA
Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz 500 2520 3.13 $159.95*
Intel Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz 655 2365 13.1 $49.99*
Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz 696 2327 9.77 $71.25*
Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz 753 2283 4.76 $157.95*
Intel Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz 815 2232 30.19 $26.99*
Intel Core2 Duo E6300 @ 1.86GHz 523 2493 40.28 $12.99*
Intel Core2 Duo E6320 @ 1.86GHz 512 2510 10.23 $49.99*
Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz 795 2251 39.99 $19.89*
Intel Core2 Duo E6420 @ 2.13GHz 785 2263 15.7 $49.99*
Intel Core2 Duo E6540 @ 2.33GHz 830 2217 NA NA
Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz 875 2177 58.56 $14.95*
Intel Core2 Duo E6600 @ 2.40GHz 865 2182 45.73 $18.91*
Intel Core2 Duo E6700 @ 2.66GHz 1076 2026 35.88 $29.99*
Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz 916 2153 88.9 $10.3*
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz 1126 1988 22.53 $49.99*
Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz 974 2093 19.87 $49*
Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz 943 2132 78.89 $11.95
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz 926 2142 31.94 $28.99*
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz 1054 2041 75.83 $13.9
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz 1206 1918 10.06 $119.95*
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.40GHz 791 2254 NA NA
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.66GHz 1114 1998 NA NA
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz 981 2088 19.61 $49.99*
Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz 1142 1968 NA NA
Intel Core2 Duo E8290 @ 2.83GHz 1356 1824 NA NA
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz 1174 1942 58.71 $19.99*
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.66GHz 1130 1984 NA NA
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz 1239 1899 NA NA
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 1162 1954 61.13 $19
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz 1192 1927 19.88 $59.99
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 1240 1897 9.54 $129.95*
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 1352 1827 9.01 $149.95
Intel Core2 Duo L7100 @ 1.20GHz 491 2530 NA NA
Intel Core2 Duo L7300 @ 1.40GHz 510 2513 NA NA
Intel Core2 Duo L7400 @ 1.50GHz 529 2488 NA NA
Intel Core2 Duo L7500 @ 1.60GHz 590 2424 NA NA
Intel Core2 Duo L7700 @ 1.80GHz 623 2393 NA NA
Intel Core2 Duo L7800 @ 2.00GHz 698 2324 NA NA
Intel Core2 Duo L9300 @ 1.60GHz 639 2376 NA NA
Intel Core2 Duo L9600 @ 2.13GHz 898 2161 NA NA
Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz 705 2320 35.27 $19.99*
Intel Core2 Duo P7370 @ 2.00GHz 757 2278 NA NA
Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz 812 2237 20.3 $39.99*
Intel Core2 Duo P7550 @ 2.26GHz 918 2151 3.99 $229.99*
Intel Core2 Duo P7570 @ 2.26GHz 961 2108 NA NA
Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz 833 2214 2.8 $297.01*
Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz 854 2192 17.36 $49.18*
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz 976 2091 21.45 $45.49
Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz 848 2200 14.88 $56.99*
Intel Core2 Duo P9300 @ 2.26GHz 894 2166 NA NA
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz 921 2148 0.92 $998.99*
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.53GHz 1009 2067 10.19 $99*
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz 1098 2011 NA NA
Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz 1165 1951 NA NA
Intel Core2 Duo SL9400 @ 1.86GHz 672 2344 2.66 $253*
Intel Core2 Duo SP9400 @ 2.40GHz 961 2110 3.38 $284*
Intel Core2 Duo SU9400 @ 1.40GHz 564 2453 NA NA
Intel Core2 Duo T5200 @ 1.60GHz 439 2601 NA NA
Intel Core2 Duo T5250 @ 1.50GHz 422 2628 NA NA
Intel Core2 Duo T5270 @ 1.40GHz 418 2632 NA NA
Intel Core2 Duo T5300 @ 1.73GHz 617 2401 NA NA
Intel Core2 Duo T5450 @ 1.66GHz 504 2518 NA NA
Intel Core2 Duo T5470 @ 1.60GHz 483 2546 NA NA
Intel Core2 Duo T5500 @ 1.66GHz 505 2517 NA NA
Intel Core2 Duo T5550 @ 1.83GHz 545 2473 NA NA
Intel Core2 Duo T5600 @ 1.83GHz 620 2397 NA NA
Intel Core2 Duo T5670 @ 1.80GHz 472 2557 NA NA
Intel Core2 Duo T5750 @ 2.00GHz 667 2347 66.8 $9.99*
Intel Core2 Duo T5800 @ 2.00GHz 655 2363 NA NA
Intel Core2 Duo T5850 @ 2.16GHz 632 2388 39.76 $15.9*
Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz 689 2333 NA NA
Intel Core2 Duo T5900 @ 2.20GHz 554 2467 NA NA
Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz 696 2328 46.41 $14.99*
Intel Core2 Duo T6500 @ 2.10GHz 689 2334 45.96 $14.99*
Intel Core2 Duo T6570 @ 2.10GHz 694 2329 18.04 $38.5*
Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz 709 2317 37.51 $18.9*
Intel Core2 Duo T6670 @ 2.20GHz 712 2311 NA NA
Intel Core2 Duo T7100 @ 1.80GHz 626 2390 41.74 $14.99
Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz 725 2305 12.28 $59
Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz 693 2332 3.44 $201.48*
Intel Core2 Duo T7300 @ 2.00GHz 712 2314 14.24 $49.99*
Intel Core2 Duo T7400 @ 2.16GHz 765 2274 NA NA
Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz 850 2196 19.78 $42.99*
Intel Core2 Duo T7600 @ 2.33GHz 857 2191 21.43 $39.99*
Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz 850 2197 17.02 $49.95
Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz 945 2128 1.55 $607.99*
Intel Core2 Duo T8100 @ 2.10GHz 767 2273 0.77 $999.99*
Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz 849 2198 7.79 $108.95*
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz 974 2094 12.17 $79.99*
Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz 911 2157 26.07 $34.95*
Intel Core2 Duo T9500 @ 2.60GHz 1022 2056 NA NA
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz 852 2195 2.85 $298.95*
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz 1050 2045 15.22 $68.99*
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz 1153 1959 2.72 $423.89*
Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz 1222 1912 3.06 $398.95*
Intel Core2 Duo U7300 @ 1.30GHz 494 2527 NA NA
Intel Core2 Duo U7500 @ 1.06GHz 350 2702 NA NA
Intel Core2 Duo U7600 @ 1.20GHz 342 2709 NA NA
Intel Core2 Duo U7700 @ 1.33GHz 330 2721 NA NA
Intel Core2 Duo U9300 @ 1.20GHz 476 2553 NA NA
Intel Core2 Duo U9600 @ 1.60GHz 663 2353 NA NA
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 2297 1368 2.04 $1*
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 2033 1481 1.36 $1*
Intel Core2 Extreme Q9200 @ 2.40GHz 2087 1452 NA NA
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 1901 1545 NA NA
Intel Core2 Extreme X6800 @ 2.93GHz 945 2127 3.58 $263.64*
Intel Core2 Extreme X7800 @ 2.60GHz 965 2104 NA NA
Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz 1046 2047 6.15 $169.95
Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz 1238 1900 3.02 $409.95*
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz 1074 2028 1.26 $851*
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 2520 1289 2.93 $859.99*
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 2437 1316 NA NA
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 2598 1266 1.61 $1*
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 2678 1240 1.48 $1*
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 1763 1618 37.96 $46.44*
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 2042 1473 52.36 $39*
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 1783 1606 36.43 $48.95*
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 1790 1602 35.81 $49.99*
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 2046 1470 96.33 $21.24*
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 1540 1729 3.96 $389*
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 1996 1498 5.17 $385.89*
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 1982 1506 9.93 $199.5*
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 2062 1461 54.21 $38.03
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 2051 1468 57.44 $35.7*
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 2156 1426 61.63 $34.99*
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 2036 1477 10.72 $190*
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 2257 1384 47.01 $48*
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 2372 1343 16.56 $143.2
Intel Core2 Solo U2100 @ 1.06GHz 359 2693 NA NA
Intel Core2 Solo U3500 @ 1.40GHz 275 2779 NA NA
Intel Pentium 1403 @ 2.60GHz 1864 1564 NA NA
Intel Pentium 1403 v2 @ 2.60GHz 2056 1465 NA NA
Intel Pentium 2020M @ 2.40GHz 1315 1848 9.82 $134*
Intel Pentium 2030M @ 2.50GHz 1548 1721 11.55 $134*
Intel Pentium 2117U @ 1.80GHz 948 2125 7.07 $134*
Intel Pentium 2127U @ 1.90GHz 1136 1975 8.48 $134*
Intel Pentium 2129Y @ 1.10GHz 636 2379 4.75 $134*
Intel Pentium 3550M @ 2.30GHz 1516 1748 7.02 $215.92
Intel Pentium 3556U @ 1.70GHz 1045 2048 NA NA
Intel Pentium 3558U @ 1.70GHz 978 2090 NA NA
Intel Pentium 3560M @ 2.40GHz 1630 1678 NA NA
Intel Pentium 3560Y @ 1.20GHz 866 2180 NA NA
Intel Pentium 3805U @ 1.90GHz 1007 2071 NA NA
Intel Pentium 3825U @ 1.90GHz 1443 1783 NA NA
Intel Pentium 4 1.50GHz 132 2897 NA NA
Intel Pentium 4 1.60GHz 130 2898 NA NA
Intel Pentium 4 1.70GHz 133 2896 NA NA
Intel Pentium 4 1.80GHz 176 2872 NA NA
Intel Pentium 4 1.90GHz 160 2884 NA NA
Intel Pentium 4 1300MHz 119 2903 NA NA
Intel Pentium 4 1400MHz 128 2899 NA NA
Intel Pentium 4 1500MHz 125 2900 NA NA
Intel Pentium 4 1700MHz 154 2888 NA NA
Intel Pentium 4 1800MHz 175 2875 NA NA
Intel Pentium 4 2.00GHz 205 2850 NA NA
Intel Pentium 4 2.20GHz 242 2818 NA NA
Intel Pentium 4 2.26GHz 232 2827 NA NA
Intel Pentium 4 2.40GHz 202 2853 NA NA
Intel Pentium 4 2.50GHz 246 2810 NA NA
Intel Pentium 4 2.53GHz 250 2805 NA NA
Intel Pentium 4 2.60GHz 291 2760 NA NA
Intel Pentium 4 2.66GHz 242 2817 NA NA
Intel Pentium 4 2.80GHz 249 2806 NA NA
Intel Pentium 4 2.93GHz 231 2828 NA NA
Intel Pentium 4 3.00GHz 265 2787 NA NA
Intel Pentium 4 3.06GHz 289 2761 NA NA
Intel Pentium 4 3.20GHz 277 2776 NA NA
Intel Pentium 4 3.40GHz 305 2738 NA NA
Intel Pentium 4 3.46GHz 455 2578 NA NA
Intel Pentium 4 3.60GHz 335 2715 NA NA
Intel Pentium 4 3.73GHz 403 2650 NA NA
Intel Pentium 4 3.80GHz 434 2610 NA NA
Intel Pentium 4 3.83GHz 162 2882 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 1.60GHz 179 2870 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 1.80GHz 176 2873 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 1.90GHz 210 2846 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 2.00GHz 203 2852 NA NA
Intel Pentium 4405U @ 2.10GHz 2095 1450 NA NA
Intel Pentium 4405Y @ 1.50GHz 1533 1732 NA NA
Intel Pentium 4410Y @ 1.50GHz 1366 1817 8.48 $161*
Intel Pentium 4415U @ 2.30GHz 2124 1438 NA NA
Intel Pentium 4415Y @ 1.60GHz 1648 1670 10.23 $161*
Intel Pentium 4417U @ 2.30GHz 2272 1378 14.11 $161*
Intel Pentium 5405U @ 2.30GHz 2340 1355 14.53 $161*
Intel Pentium 6405U @ 2.40GHz 2430 1320 15.09 $161*
Intel Pentium 957 @ 1.20GHz 619 2400 4.62 $134*
Intel Pentium 967 @ 1.30GHz 587 2428 NA NA
Intel Pentium 987 @ 1.50GHz 499 2524 NA NA
Intel Pentium 997 @ 1.60GHz 785 2262 NA NA
Intel Pentium A1018 @ 2.10GHz 1008 2069 NA NA
Intel Pentium A1020 @ 2.41GHz 1279 1872 NA NA
Intel Pentium B940 @ 2.00GHz 792 2253 26.44 $29.94*
Intel Pentium B950 @ 2.10GHz 937 2135 NA NA
Intel Pentium B960 @ 2.20GHz 824 2223 21.29 $38.68
Intel Pentium B970 @ 2.30GHz 1129 1986 22.14 $50.99*
Intel Pentium B980 @ 2.40GHz 1022 2057 14.61 $69.95*
Intel Pentium D 805 @ 2.66GHz 447 2591 NA NA
Intel Pentium D 830 @ 3.00GHz 459 2568 NA NA
Intel Pentium D 915 @ 2.80GHz 438 2602 NA NA
Intel Pentium D 940 @ 3.20GHz 456 2574 NA NA
Intel Pentium D 950 @ 3.40GHz 652 2366 NA NA
Intel Pentium D 960 @ 3.60GHz 798 2249 NA NA
Intel Pentium D1508 @ 2.20GHz 3813 961 29.56 $129*
Intel Pentium E2140 @ 1.60GHz 458 2571 5.1 $89.95*
Intel Pentium E2160 @ 1.80GHz 627 2389 40.44 $15.51*
Intel Pentium E2180 @ 2.00GHz 674 2341 33.71 $19.99
Intel Pentium E2200 @ 2.20GHz 745 2291 13.8 $54*
Intel Pentium E2210 @ 2.20GHz 677 2339 NA NA
Intel Pentium E2220 @ 2.40GHz 868 2179 10.09 $85.99*
Intel Pentium E5200 @ 2.50GHz 834 2212 16.69 $49.95
Intel Pentium E5300 @ 2.60GHz 976 2092 75.1 $12.99
Intel Pentium E5400 @ 2.70GHz 935 2138 15.6 $59.97
Intel Pentium E5500 @ 2.80GHz 988 2085 76.31 $12.95*
Intel Pentium E5700 @ 3.00GHz 1073 2029 55.17 $19.45
Intel Pentium E5800 @ 3.20GHz 1184 1936 99.06 $11.95
Intel Pentium E6300 @ 2.80GHz 912 2156 23.33 $39.08
Intel Pentium E6500 @ 2.93GHz 1130 1982 32.31 $34.99*
Intel Pentium E6600 @ 3.06GHz 944 2131 9.69 $97.35
Intel Pentium E6700 @ 3.20GHz 1136 1976 61.9 $18.35
Intel Pentium E6800 @ 3.33GHz 1088 2019 43.61 $24.95
Intel Pentium Extreme Edition 955 @ 3.46GHz 912 2155 29.21 $31.23*
Intel Pentium Extreme Edition 965 @ 3.73GHz 1155 1958 NA NA
Intel Pentium G2010 @ 2.80GHz 1360 1821 90.75 $14.99*
Intel Pentium G2020 @ 2.90GHz 1670 1661 27.86 $59.95*
Intel Pentium G2020T @ 2.50GHz 1463 1772 30.73 $47.6*
Intel Pentium G2030 @ 3.00GHz 1712 1634 142.58 $12.01
Intel Pentium G2030T @ 2.60GHz 1589 1698 24.83 $64*
Intel Pentium G2100T @ 2.60GHz 1686 1648 NA NA
Intel Pentium G2120 @ 3.10GHz 1921 1532 76.85 $24.99*
Intel Pentium G2120T @ 2.70GHz 1613 1688 NA NA
Intel Pentium G2130 @ 3.20GHz 1977 1507 43.94 $45*
Intel Pentium G2140 @ 3.30GHz 2055 1466 25.2 $81.56*
Intel Pentium G3220 @ 3.00GHz 1851 1573 22.32 $82.93
Intel Pentium G3220T @ 2.60GHz 1427 1787 14.27 $99.99
Intel Pentium G3240 @ 3.10GHz 1923 1531 27.47 $69.99
Intel Pentium G3240T @ 2.70GHz 1806 1588 NA NA
Intel Pentium G3250 @ 3.20GHz 1954 1515 65.15 $30*
Intel Pentium G3250T @ 2.80GHz 1860 1567 20.67 $89.99*
Intel Pentium G3258 @ 3.20GHz 2038 1476 18.13 $112.42
Intel Pentium G3260 @ 3.30GHz 2053 1467 187.19 $10.97
Intel Pentium G3260T @ 2.90GHz 2018 1487 22.43 $89.99*
Intel Pentium G3320TE @ 2.30GHz 1644 1673 NA NA
Intel Pentium G3420 @ 3.20GHz 1985 1503 17.21 $115.38
Intel Pentium G3420T @ 2.70GHz 2070 1459 12.94 $159.99*
Intel Pentium G3430 @ 3.30GHz 2078 1456 23.09 $89.99*
Intel Pentium G3440 @ 3.30GHz 2221 1398 13.89 $159.94*
Intel Pentium G3440T @ 2.80GHz 2134 1433 NA NA
Intel Pentium G3450 @ 3.40GHz 2213 1403 96.42 $22.95
Intel Pentium G3450T @ 2.90GHz 2042 1474 NA NA
Intel Pentium G3460 @ 3.50GHz 2302 1367 7.99 $288.2*
Intel Pentium G3470 @ 3.60GHz 2444 1313 23.44 $104.29*
Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz 2573 1274 42.89 $59.99
Intel Pentium G4400T @ 2.90GHz 2435 1318 NA NA
Intel Pentium G4400TE @ 2.40GHz 2217 1400 34.64 $64*
Intel Pentium G4500 @ 3.50GHz 2874 1184 25.72 $111.73
Intel Pentium G4500T @ 3.00GHz 2593 1268 NA NA
Intel Pentium G4520 @ 3.60GHz 2960 1166 102.23 $28.96*
Intel Pentium G4560 @ 3.50GHz 3562 1011 41.57 $85.69
Intel Pentium G4560T @ 2.90GHz 2980 1160 27.09 $109.99*
Intel Pentium G4600 @ 3.60GHz 3587 1007 14.35 $249.95
Intel Pentium G4600T @ 3.00GHz 3306 1061 18.65 $177.28*
Intel Pentium G4620 @ 3.70GHz 3935 947 34.62 $113.66*
Intel Pentium G620 @ 2.60GHz 1249 1893 49.97 $24.99*
Intel Pentium G620T @ 2.20GHz 893 2167 11.17 $79.99*
Intel Pentium G630 @ 2.70GHz 1290 1866 10.32 $125
Intel Pentium G630T @ 2.30GHz 954 2116 11.92 $79.99*
Intel Pentium G640 @ 2.80GHz 1293 1861 14.6 $88.59
Intel Pentium G640T @ 2.40GHz 1132 1977 13.48 $83.99*
Intel Pentium G645 @ 2.90GHz 1352 1825 18.03 $75
Intel Pentium G645T @ 2.50GHz 1236 1902 NA NA
Intel Pentium G6950 @ 2.80GHz 1181 1937 43.75 $27*
Intel Pentium G6951 @ 2.80GHz 1389 1807 14.77 $94*
Intel Pentium G6960 @ 2.93GHz 1282 1870 NA NA
Intel Pentium G840 @ 2.80GHz 1304 1853 37.27 $34.99*
Intel Pentium G850 @ 2.90GHz 1241 1896 6.6 $187.99*
Intel Pentium G860 @ 3.00GHz 1517 1746 20.79 $72.99*
Intel Pentium G870 @ 3.10GHz 1552 1718 16 $97*
Intel Pentium Gold G5400 @ 3.70GHz 3734 973 61.99 $60.24
Intel Pentium Gold G5400T @ 3.10GHz