CPU列表

下面是图表中所有CPU类型的字母列表。单击特定的处理器名称将会带您进入它出现的图表,并为您高亮显示它。单CPU系统多CPU系统的结果分别列出。

单 CPU 系统

CPU 名称
CPU 跑分结果
(越高越好)
整体排名
(越低越好)
CPU 性价比
(越高越好)
价格
(USD)
AMD 3015e 2678 1264 NA NA
AMD 3020e 2727 1244 NA NA
AMD A10 Micro-6700T APU 1291 1892 NA NA
AMD A10 PRO-7350B APU 1857 1590 NA NA
AMD A10 PRO-7800B APU 3003 1179 NA NA
AMD A10 PRO-7850B APU 3329 1077 NA NA
AMD A10-4600M APU 1855 1592 18.56 $99.95
AMD A10-4655M APU 1621 1710 NA NA
AMD A10-4657M APU 1759 1644 NA NA
AMD A10-5700 APU 2692 1256 44.91 $59.95*
AMD A10-5745M APU 1524 1762 NA NA
AMD A10-5750M APU 1896 1575 20.42 $92.86*
AMD A10-5757M APU 1963 1536 NA NA
AMD A10-5800B APU 3014 1175 66.98 $44.99*
AMD A10-5800K APU 2910 1201 48.53 $59.95*
AMD A10-6700 APU 3123 1142 39.06 $79.95*
AMD A10-6700T APU 2224 1415 15.07 $147.61*
AMD A10-6790K APU 2891 1207 28.93 $99.95*
AMD A10-6800B APU 2543 1303 NA NA
AMD A10-6800K APU 3058 1162 23.53 $129.95*
AMD A10-7300 APU 1684 1676 NA NA
AMD A10-7400P 1969 1534 NA NA
AMD A10-7700K APU 3234 1111 7.8 $414.36
AMD A10-7800 APU 3064 1159 20.44 $149.86*
AMD A10-7850K APU 3335 1074 23.01 $144.95*
AMD A10-7860K 3266 1093 21.78 $149.95*
AMD A10-7870K 3562 1032 15.69 $226.99*
AMD A10-7890K 3583 1026 29.81 $120.2*
AMD A10-8700P 2256 1408 NA NA
AMD A10-8750 3348 1071 NA NA
AMD A10-8850 3519 1037 NA NA
AMD A10-9600P 2323 1379 NA NA
AMD A10-9620P 2607 1290 NA NA
AMD A10-9630P 2947 1193 NA NA
AMD A10-9700 3440 1052 35.46 $96.99
AMD A10-9700E 3151 1136 11.5 $274
AMD A12-9700P 2270 1403 NA NA
AMD A12-9720P 2681 1263 NA NA
AMD A12-9730P 2815 1227 NA NA
AMD A12-9800 3598 1021 26.03 $138.24*
AMD A12-9800E 3332 1076 16.7 $199.45
AMD A4 Micro-6400T APU 1004 2105 NA NA
AMD A4 PRO-3340B 1519 1768 NA NA
AMD A4 PRO-7300B APU 1421 1816 NA NA
AMD A4 PRO-7350B 1024 2083 NA NA
AMD A4-1200 APU 426 2566 NA NA
AMD A4-1250 APU 432 2559 NA NA
AMD A4-3300 APU 1001 2107 55.59 $18
AMD A4-3300M APU 665 2369 22.19 $29.99*
AMD A4-3305M APU 807 2251 38.78 $20.81
AMD A4-3310MX APU 844 2218 NA NA
AMD A4-3320M APU 877 2191 23.77 $36.9
AMD A4-3330MX APU 816 2243 NA NA
AMD A4-3400 APU 1067 2053 53.35 $20
AMD A4-3420 APU 1010 2096 78.01 $12.95*
AMD A4-4000 APU 1166 1979 33.33 $34.98*
AMD A4-4020 APU 1054 2063 10.54 $100
AMD A4-4300M APU 1052 2065 35.22 $29.86
AMD A4-4355M APU 816 2244 NA NA
AMD A4-5000 APU 1249 1922 NA NA
AMD A4-5050 APU 1343 1850 NA NA
AMD A4-5100 APU 1346 1849 NA NA
AMD A4-5150M APU 1129 2007 NA NA
AMD A4-5300 APU 1143 1996 42.4 $26.95*
AMD A4-5300B APU 1084 2042 41.78 $25.95*
AMD A4-6210 APU 1464 1797 NA NA
AMD A4-6250J APU 1596 1728 NA NA
AMD A4-6300 APU 1321 1871 14.68 $89.98
AMD A4-6300B APU 1484 1786 53.09 $27.95*
AMD A4-6320 APU 1483 1787 21.19 $69.99*
AMD A4-7210 APU 1592 1731 NA NA
AMD A4-7300 APU 1522 1763 12.68 $120
AMD A4-9120 1255 1914 NA NA
AMD A4-9120C 937 2155 NA NA
AMD A4-9120e 793 2266 NA NA
AMD A4-9125 1275 1903 NA NA
AMD A6 Micro-6500T APU 1146 1994 NA NA
AMD A6 PRO-7050B APU 1046 2068 NA NA
AMD A6 PRO-7400B 1512 1773 NA NA
AMD A6-1450 APU 1014 2092 NA NA
AMD A6-3400M APU 1127 2011 37.61 $29.97*
AMD A6-3410MX APU 1289 1893 323.01 $3.99*
AMD A6-3420M APU 1227 1934 NA NA
AMD A6-3430MX APU 1331 1859 NA NA
AMD A6-3500 APU 1313 1879 20.24 $64.85
AMD A6-3600 APU 1715 1658 68.72 $24.95*
AMD A6-3620 APU 1764 1642 78.42 $22.49*
AMD A6-3650 APU 2034 1502 85.15 $23.89*
AMD A6-3670 APU 2107 1472 3.45 $610*
AMD A6-4400M APU 1042 2072 53.45 $19.5
AMD A6-4455M APU 813 2248 NA NA
AMD A6-5200 APU 1625 1706 NA NA
AMD A6-5345M APU 1122 2014 NA NA
AMD A6-5350M APU 1040 2074 31.41 $33.12
AMD A6-5357M APU 1260 1911 NA NA
AMD A6-5400B APU 1422 1814 49.12 $28.94*
AMD A6-5400K APU 1280 1897 24.6 $52.02
AMD A6-6310 APU 1665 1687 NA NA
AMD A6-6400B APU 1616 1715 NA NA
AMD A6-6400K APU 1362 1843 34.1 $39.95*
AMD A6-6420B APU 1550 1746 NA NA
AMD A6-6420K APU 1538 1751 10.26 $149.99*
AMD A6-7000 1010 2099 NA NA
AMD A6-7310 APU 1707 1663 NA NA
AMD A6-7400K APU 1598 1727 26.65 $59.95*
AMD A6-7470K 1744 1647 15.55 $112.19
AMD A6-7480 1982 1526 45.05 $43.99*
AMD A6-8500P 1396 1832 NA NA
AMD A6-8550 1604 1724 NA NA
AMD A6-9200 1076 2043 NA NA
AMD A6-9210 1146 1993 NA NA
AMD A6-9220 1397 1831 NA NA
AMD A6-9220C 1228 1931 NA NA
AMD A6-9220e 1016 2086 NA NA
AMD A6-9225 1329 1861 NA NA
AMD A6-9230 1279 1898 NA NA
AMD A6-9400 2717 1250 NA NA
AMD A6-9500 1885 1578 32.12 $58.7
AMD A6-9500E 1841 1603 27.76 $66.3
AMD A8 PRO-7150B APU 1480 1790 NA NA
AMD A8 PRO-7600B APU 2707 1253 NA NA
AMD A8-3500M APU 1253 1916 20.9 $59.95
AMD A8-3510MX APU 1576 1736 20.44 $77.11*
AMD A8-3520M APU 1340 1852 24.37 $55*
AMD A8-3530MX APU 1480 1791 NA NA
AMD A8-3550MX APU 1579 1733 NA NA
AMD A8-3800 APU 1876 1586 46.95 $39.95*
AMD A8-3820 APU 2015 1511 44.83 $44.95*
AMD A8-3850 APU 2260 1406 45.25 $49.95*
AMD A8-3870K APU 2345 1371 42.68 $54.95*
AMD A8-4500M APU 1707 1664 24.4 $69.95*
AMD A8-4555M APU 1328 1863 NA NA
AMD A8-5500 APU 2578 1297 43.73 $58.95*
AMD A8-5500B APU 2667 1266 48.54 $54.95*
AMD A8-5545M APU 1514 1772 NA NA
AMD A8-5550M APU 1995 1519 NA NA
AMD A8-5557M APU 1682 1679 NA NA
AMD A8-5600K APU 2710 1252 54.26 $49.95*
AMD A8-6410 APU 1776 1637 NA NA
AMD A8-6500 APU 2643 1274 17.75 $148.86*
AMD A8-6500B APU 2897 1205 57.99 $49.95*
AMD A8-6500T APU 1816 1615 30.29 $59.95*
AMD A8-6600K APU 3039 1168 30.69 $99*
AMD A8-7050 1129 2008 NA NA
AMD A8-7100 APU 1780 1635 NA NA
AMD A8-7200P 2156 1448 NA NA
AMD A8-7410 APU 1821 1610 NA NA
AMD A8-7500 4488 889 NA NA
AMD A8-7600 APU 3196 1125 63.93 $49.99*
AMD A8-7650K 2901 1204 19.51 $148.68*
AMD A8-7670K 3155 1134 35.08 $89.95*
AMD A8-7680 3599 1020 60 $59.99*
AMD A8-8600P 2231 1412 NA NA
AMD A8-8650 3254 1100 NA NA
AMD A8-9600 3376 1064 54.13 $62.37
AMD A9-9400 1318 1874 NA NA
AMD A9-9410 1503 1779 NA NA
AMD A9-9420 1578 1734 NA NA
AMD A9-9420e 1171 1975 NA NA
AMD A9-9425 1581 1732 NA NA
AMD A9-9430 1668 1686 NA NA
AMD Athlon 1500+ 191 2824 NA NA
AMD Athlon 1640B 412 2583 8.23 $50*
AMD Athlon 200GE 4211 931 54.09 $77.86*
AMD Athlon 220GE 4509 887 68.33 $65.99
AMD Athlon 240GE 4630 873 71.22 $65
AMD Athlon 2650e 274 2716 14.43 $19*
AMD Athlon 2800+ 291 2699 2.65 $109.95
AMD Athlon 2850e 333 2661 NA NA
AMD Athlon 3000G 4474 892 81.35 $54.99*
AMD Athlon 300GE 4930 842 NA NA
AMD Athlon 300U 4032 964 NA NA
AMD Athlon 5000 Dual-Core 796 2264 7.24 $109.95
AMD Athlon 5150 APU 1444 1807 14.6 $98.86*
AMD Athlon 5200 Dual-Core 734 2310 8.15 $89.99
AMD Athlon 5350 APU 1819 1611 30.35 $59.94
AMD Athlon 5370 APU 1857 1591 3.1 $598.68*
AMD Athlon 64 2000+ 154 2880 NA NA
AMD Athlon 64 2600+ 243 2759 NA NA
AMD Athlon 64 2800+ 295 2692 2.95 $99.99*
AMD Athlon 64 3000+ 308 2683 4.74 $64.95
AMD Athlon 64 3100+ 484 2518 NA NA
AMD Athlon 64 3200+ 332 2662 2.21 $149.95*
AMD Athlon 64 3300+ 375 2616 NA NA
AMD Athlon 64 3400+ 375 2614 NA NA
AMD Athlon 64 3500+ 366 2623 3.7 $98.95
AMD Athlon 64 3700+ 394 2596 4.64 $84.95*
AMD Athlon 64 3800+ 413 2580 4.17 $98.95
AMD Athlon 64 4000+ 321 2668 2.14 $149.95*
AMD Athlon 64 FX-55 404 2586 2.25 $179.95*
AMD Athlon 64 FX-57 517 2491 NA NA
AMD Athlon 64 FX-59 465 2535 NA NA
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core 709 2327 NA NA
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core 943 2149 NA NA
AMD Athlon 64 FX-74 972 2123 1.95 $499.5*
AMD Athlon 64 X2 3800+ 566 2457 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3400+ 531 2478 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 674 2360 13.49 $50*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 624 2406 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ 574 2451 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 658 2377 5.98 $109.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 727 2316 14.54 $49.99
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 772 2277 2.2 $349.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 693 2342 4.62 $149.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 746 2299 2.25 $331.49*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 806 2254 13.44 $60*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 775 2275 14.63 $52.99*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 886 2186 6.82 $129.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ 797 2262 26.6 $29.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 950 2144 24.67 $38.5
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ 1089 2034 4.36 $249.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2300 594 2427 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 573 2452 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-53 463 2538 15.45 $29.97*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-55 463 2539 8.02 $57.74*
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 577 2447 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 502 2503 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 546 2470 7.51 $72.74*
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 619 2409 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-60 525 2485 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-62 532 2477 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-64 661 2372 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-65 609 2416 20.4 $29.86*
AMD Athlon 64 X2 QL-66 591 2432 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-67 582 2442 NA NA
AMD Athlon 7450 Dual-Core 789 2270 NA NA
AMD Athlon 7550 Dual-Core 824 2235 55.11 $14.95*
AMD Athlon 7750 Dual-Core 880 2189 11 $79.99
AMD Athlon 7850 Dual-Core 925 2168 9.25 $99.99
AMD Athlon Dual Core 4050e 559 2462 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4450B 643 2391 20.73 $31*
AMD Athlon Dual Core 4450e 657 2378 45.38 $14.48*
AMD Athlon Dual Core 4850B 727 2317 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4850e 735 2309 18.85 $39*
AMD Athlon Dual Core 5000B 827 2232 8.71 $95*
AMD Athlon Dual Core 5050e 759 2287 12.65 $60*
AMD Athlon Dual Core 5200B 796 2263 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5400B 826 2233 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5600B 737 2307 NA NA
AMD Athlon Gold 3150U 4171 936 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150G 7702 508 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150GE 7578 518 NA NA
AMD Athlon II 160u 358 2634 11.93 $29.99*
AMD Athlon II 170u 361 2630 15.06 $24*
AMD Athlon II Dual-Core M300 610 2415 NA NA
AMD Athlon II Dual-Core M320 687 2351 22.9 $30*
AMD Athlon II Dual-Core M340 676 2358 NA NA
AMD Athlon II N330 Dual-Core 665 2370 NA NA
AMD Athlon II N350 Dual-Core 767 2281 NA NA
AMD Athlon II N370 Dual-Core 899 2182 NA NA
AMD Athlon II Neo K125 302 2687 NA NA
AMD Athlon II Neo K145 298 2690 NA NA
AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core 343 2648 13.21 $25.99*
AMD Athlon II Neo K345 Dual-Core 527 2483 NA NA
AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core 436 2554 NA NA
AMD Athlon II P320 Dual-Core 622 2408 31.17 $19.95*
AMD Athlon II P340 Dual-Core 748 2297 18.72 $39.95*
AMD Athlon II P360 Dual-Core 761 2284 38.16 $19.95
AMD Athlon II X2 210e 1148 1992 NA NA
AMD Athlon II X2 215 840 2221 70.27 $11.95*
AMD Athlon II X2 220 954 2137 39.44 $24.2
AMD Athlon II X2 235e 1043 2070 61.38 $16.99*
AMD Athlon II X2 240 942 2151 37.74 $24.95
AMD Athlon II X2 240e 977 2118 40.88 $23.89*
AMD Athlon II X2 245 1015 2091 74.11 $13.69*
AMD Athlon II X2 245e 1008 2101 12.07 $83.45*
AMD Athlon II X2 250 1068 2051 36.88 $28.95
AMD Athlon II X2 250e 1046 2067 13.64 $76.73*
AMD Athlon II X2 250u 604 2418 24.22 $24.95
AMD Athlon II X2 255 1113 2024 62.03 $17.95*
AMD Athlon II X2 260 1013 2093 53.45 $18.95*
AMD Athlon II X2 260u 663 2371 7.94 $83.44*
AMD Athlon II X2 265 1182 1966 14.27 $82.88*
AMD Athlon II X2 270 1285 1894 33.39 $38.48
AMD Athlon II X2 270u 675 2359 9.98 $67.67*
AMD Athlon II X2 280 1319 1873 17.15 $76.89*
AMD Athlon II X2 4300e 851 2210 NA NA
AMD Athlon II X2 4400e 958 2131 NA NA
AMD Athlon II X2 4450e 867 2199 NA NA
AMD Athlon II X2 B22 1042 2071 25.01 $41.69*
AMD Athlon II X2 B24 1006 2102 41.74 $24.1
AMD Athlon II X2 B26 1204 1948 30.46 $39.54
AMD Athlon II X2 B28 1040 2073 26.64 $39.05
AMD Athlon II X3 400e 1331 1856 12.39 $107.43*
AMD Athlon II X3 405e 1331 1858 16.64 $79.99*
AMD Athlon II X3 415e 1441 1808 19.21 $75*
AMD Athlon II X3 420e 1495 1784 12.87 $116.15*
AMD Athlon II X3 425 1544 1749 57.21 $26.99*
AMD Athlon II X3 435 1663 1688 98.13 $16.95*
AMD Athlon II X3 440 1708 1662 95.17 $17.95*
AMD Athlon II X3 445 1697 1671 86.17 $19.69*
AMD Athlon II X3 450 1717 1657 61.29 $28.01
AMD Athlon II X3 455 1803 1622 12.88 $139.95
AMD Athlon II X3 460 1854 1593 61.91 $29.95*
AMD Athlon II X4 553 2418 1351 NA NA
AMD Athlon II X4 555 2310 1381 NA NA
AMD Athlon II X4 559 2443 1335 NA NA
AMD Athlon II X4 600e 1711 1660 13.14 $130.23*
AMD Athlon II X4 605e 1790 1628 18.14 $98.68*
AMD Athlon II X4 610e 1814 1616 25.92 $69.99*
AMD Athlon II X4 615e 1904 1570 32.27 $59*
AMD Athlon II X4 620 1910 1564 38.23 $49.95
AMD Athlon II X4 630 2063 1486 38.97 $52.95
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 2080 1478 59.62 $34.89*
AMD Athlon II X4 635 2183 1434 36.41 $59.95*
AMD Athlon II X4 638 Quad-Core 2026 1506 76.47 $26.49*
AMD Athlon II X4 640 2133 1458 30.89 $69.05
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core 1978 1532 24.77 $79.86*
AMD Athlon II X4 645 2129 1461 30.43 $69.95
AMD Athlon II X4 650 2390 1358 14.35 $166.6*
AMD Athlon II X4 651 Quad-Core 2354 1369 15.7 $149.95*
AMD Athlon II X4 655 2078 1480 NA NA
AMD Athlon L110 197 2813 NA NA
AMD Athlon LE-1600 412 2582 19.63 $21*
AMD Athlon LE-1620 421 2574 23.4 $18*
AMD Athlon LE-1640 430 2561 NA NA
AMD Athlon LE-1660 416 2579 NA NA
AMD Athlon Neo MV-40 286 2702 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e 428 2563 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 476 2526 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335 487 2515 NA NA
AMD Athlon PRO 200GE 4139 942 NA NA
AMD Athlon PRO 300GE 4337 913 NA NA
AMD Athlon Silver 3050U 3240 1105 NA NA
AMD Athlon Silver PRO 3125GE 4701 862 NA NA
AMD Athlon TF-20 268 2724 NA NA
AMD Athlon TF-36 338 2651 NA NA
AMD Athlon X2 215 996 2110 NA NA
AMD Athlon X2 240 921 2171 NA NA
AMD Athlon X2 240e 1015 2089 NA NA
AMD Athlon X2 250 1087 2038 NA NA
AMD Athlon X2 255 938 2154 NA NA
AMD Athlon X2 280 1327 1865 39.63 $33.49*
AMD Athlon X2 340 Dual Core 1292 1891 25.84 $49.99*
AMD Athlon X2 370K Dual Core 1504 1777 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 3250e 399 2595 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 6850e 564 2459 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 497 2510 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 658 2376 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 688 2350 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core L310 417 2578 NA NA
AMD Athlon X3 425 1516 1771 NA NA
AMD Athlon X3 435 1781 1634 18.65 $95.49*
AMD Athlon X3 440 1438 1809 16.35 $87.99*
AMD Athlon X3 455 1783 1632 NA NA
AMD Athlon X4 620 1770 1639 27.25 $64.95*
AMD Athlon X4 640 2115 1467 NA NA
AMD Athlon X4 740 Quad Core 2695 1255 9.73 $277*
AMD Athlon X4 750 Quad Core 1986 1524 NA NA
AMD Athlon X4 750K Quad Core 2726 1245 35.41 $76.99*
AMD Athlon X4 760K Quad Core 2889 1209 48.19 $59.95*
AMD Athlon X4 830 2901 1203 NA NA
AMD Athlon X4 840 3208 1120 40.75 $78.74*
AMD Athlon X4 845 3836 980 72.21 $53.13*
AMD Athlon X4 860K 3421 1054 29.76 $114.95
AMD Athlon X4 870K 3468 1046 43.35 $79.99*
AMD Athlon X4 880K 3492 1042 34.92 $99.99*
AMD Athlon X4 950 3600 1019 28.34 $127
AMD Athlon XP 1500+ 167 2855 NA NA
AMD Athlon XP 1600+ 174 2848 NA NA
AMD Athlon XP 1700+ 176 2846 2.88 $61.25*
AMD Athlon XP 1800+ 195 2816 3.31 $58.95*
AMD Athlon XP 1900+ 203 2808 NA NA
AMD Athlon XP 2000+ 195 2817 7.81 $24.99*
AMD Athlon XP 2100+ 210 2799 NA NA
AMD Athlon XP 2200+ 214 2796 2.52 $84.95*
AMD Athlon XP 2400+ 234 2773 2.93 $79.99
AMD Athlon XP 2500+ 231 2781 NA NA
AMD Athlon XP 2600+ 242 2760 10.52 $23.03*
AMD Athlon XP 2700+ 256 2743 3.02 $84.79*
AMD Athlon XP 2800+ 260 2738 NA NA
AMD Athlon XP 2900+ 276 2715 NA NA
AMD Athlon XP 3000+ 262 2737 3.29 $79.7*
AMD Athlon XP 3100+ 282 2707 NA NA
AMD Athlon XP 3200+ 281 2708 NA NA
AMD Athlon XP1600+ 183 2834 NA NA
AMD Athlon XP2400+ 243 2758 NA NA
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+ 803 2257 NA NA
AMD C-30 178 2843 NA NA
AMD C-50 270 2721 NA NA
AMD C-60 293 2695 NA NA
AMD C-60 APU 313 2680 NA NA
AMD C-70 APU 292 2697 NA NA
AMD E-240 188 2828 NA NA
AMD E-300 APU 366 2625 NA NA
AMD E-350 412 2581 NA NA
AMD E-350 APU 447 2545 NA NA
AMD E-350D APU 436 2553 NA NA
AMD E-450 APU 420 2575 NA NA
AMD E1 Micro-6200T APU 600 2423 NA NA
AMD E1-1200 APU 388 2602 NA NA
AMD E1-1500 APU 408 2584 NA NA
AMD E1-2100 APU 424 2571 NA NA
AMD E1-2200 APU 474 2529 NA NA
AMD E1-2500 APU 583 2440 NA NA
AMD E1-6010 APU 517 2490 NA NA
AMD E1-6015 APU 518 2489 NA NA
AMD E1-6050J APU 1385 1836 NA NA
AMD E1-7010 APU 570 2453 NA NA
AMD E2-1800 APU 424 2569 NA NA
AMD E2-2000 APU 473 2531 NA NA
AMD E2-3000 APU 726 2319 NA NA
AMD E2-3000M APU 669 2366 15.56 $42.98*
AMD E2-3200 APU 859 2206 107.45 $7.99*
AMD E2-3800 APU 1004 2103 NA NA
AMD E2-6110 APU 1152 1990 NA NA
AMD E2-7110 APU 1535 1753 NA NA
AMD E2-9000 876 2194 NA NA
AMD E2-9000e 815 2245 NA NA
AMD E2-9010 991 2114 NA NA
AMD E2-9030 922 2170 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E 1071 2047 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E 1271 1905 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E 1527 1759 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-216GD 1628 1703 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 3426 1053 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-421BD 3103 1145 NA NA
AMD EPYC 3201 12677 272 NA NA
AMD EPYC 3251 14335 218 45.51 $315*
AMD EPYC 7232P 16365 172 32.86 $497.99
AMD EPYC 7251 15542 187 34.65 $448.57
AMD EPYC 7262 28924 34 43.63 $663
AMD EPYC 7272 26454 47 32.95 $802.87
AMD EPYC 7301 14991 195 9.47 $1
AMD EPYC 7302P 38988 11 41.82 $932.39*
AMD EPYC 7351 23566 69 23.22 $1
AMD EPYC 7351P 19589 107 11.72 $1
AMD EPYC 7371 28356 35 15.67 $1
AMD EPYC 7401P 26392 48 26.93 $980*
AMD EPYC 7402P 39118 10 19.35 $2
AMD EPYC 7451 20738 97 10.19 $2
AMD EPYC 7452 53478 7 23.82 $2
AMD EPYC 7501 24925 57 7.84 $3
AMD EPYC 7502P 48021 8 19.08 $2
AMD EPYC 7551 24320 62 8.37 $2
AMD EPYC 7551P 25933 52 12.79 $2
AMD EPYC 7571 27445 38 NA NA
AMD EPYC 7702 71362 2 16.39 $4
AMD EPYC 7702P 64395 4 13.26 $4
AMD EPYC 7742 67185 3 11.29 $5
AMD FirePro A320 APU 2634 1277 NA NA
AMD FX-4100 Quad-Core 2602 1292 66.08 $39.38*
AMD FX-4130 Quad-Core 2627 1280 40.45 $64.95*
AMD FX-4150 Quad-Core 3327 1079 NA NA
AMD FX-4170 Quad-Core 3092 1152 24.03 $128.68*
AMD FX-4200 Quad-Core 3240 1104 54.04 $59.95*
AMD FX-4300 Quad-Core 2881 1212 34.28 $84.04
AMD FX-4320 3272 1090 NA NA
AMD FX-4330 3467 1047 NA NA
AMD FX-4350 Quad-Core 3308 1084 28.03 $118.02
AMD FX-6100 Six-Core 3640 1011 45.53 $79.95*
AMD FX-6120 Six-Core 3821 981 32.19 $118.68*
AMD FX-6130 Six-Core 4353 909 NA NA
AMD FX-6200 Six-Core 3970 967 40.16 $98.86*
AMD FX-6300 Six-Core 4124 945 33.8 $122.02
AMD FX-6330 Six-Core 4479 890 NA NA
AMD FX-6350 Six-Core 4478 891 19.67 $227.69
AMD FX-670K Quad-Core 2762 1234 NA NA
AMD FX-7500 APU 1980 1529 NA NA
AMD FX-7600P 2470 1328 NA NA
AMD FX-7600P APU 2856 1218 NA NA
AMD FX-770K Quad-Core 2334 1376 NA NA
AMD FX-8100 Eight-Core 3847 977 29.86 $128.86*
AMD FX-8120 Eight-Core 4379 905 27.71 $158.02
AMD FX-8140 Eight-Core 4953 838 33.27 $148.86*
AMD FX-8150 Eight-Core 4967 836 16.56 $299.95
AMD FX-8300 Eight-Core 5281 796 52.82 $99.99*
AMD FX-8310 Eight-Core 5144 815 NA NA
AMD FX-8320 Eight-Core 5326 784 27.74 $192.01
AMD FX-8320E Eight-Core 5037 827 20.15 $249.95
AMD FX-8350 Eight-Core 5920 721 25.85 $229
AMD FX-8370 Eight-Core 6116 692 25.27 $242*
AMD FX-8370E Eight-Core 5045 826 16.27 $310.09*
AMD FX-870K Quad Core 3094 1151 NA NA
AMD FX-8800P 3067 1158 NA NA
AMD FX-9370 Eight-Core 6015 707 9.59 $627
AMD FX-9590 Eight-Core 6709 623 22.36 $299.99
AMD FX-9800P 2446 1333 NA NA
AMD FX-9830P 3282 1088 NA NA
AMD FX-B4150 Quad-Core 3369 1066 37.57 $89.68*
AMD G-T40E 263 2734 NA NA
AMD G-T40R 120 2917 NA NA
AMD G-T44R 140 2897 NA NA
AMD G-T48E 443 2547 NA NA
AMD G-T52R 177 2844 NA NA
AMD G-T56E 442 2548 NA NA
AMD G-T56N 478 2523 NA NA
AMD Geode NX 2400+ 400 2592 NA NA
AMD GX-210JA SOC 248 2753 NA NA
AMD GX-212JC SOC 570 2454 NA NA
AMD GX-217GA SOC 707 2330 NA NA
AMD GX-218GL SOC 754 2290 NA NA
AMD GX-222GC SOC 1038 2075 NA NA
AMD GX-412HC 966 2126 NA NA
AMD GX-415GA SOC 1350 1848 NA NA
AMD GX-420CA SOC 1649 1693 NA NA
AMD GX-420MC SOC 1796 1627 NA NA
AMD GX-424CC SOC 1807 1620 NA NA
AMD Opteron 1212 593 2431 2.04 $290*
AMD Opteron 1214 696 2338 12.66 $54.99*
AMD Opteron 1214 HE 806 2255 NA NA
AMD Opteron 1216 734 2311 13.37 $54.85*
AMD Opteron 1216 HE 727 2318 NA NA
AMD Opteron 1218 910 2176 NA NA
AMD Opteron 1220 1036 2077 NA NA
AMD Opteron 1222 1089 2035 NA NA
AMD Opteron 1352 1462 1799 10.75 $135.99*
AMD Opteron 1354 1620 1712 6.81 $238.01*
AMD Opteron 1356 1703 1668 18.92 $89.99*
AMD Opteron 1381 1797 1626 NA NA
AMD Opteron 1385 1898 1574 27.12 $69.99*
AMD Opteron 1389 2079 1479 NA NA
AMD Opteron 144 316 2672 10.55 $29.95*
AMD Opteron 146 346 2644 5.76 $59.99*
AMD Opteron 148 392 2600 NA NA
AMD Opteron 150 393 2598 9.14 $42.99*
AMD Opteron 152 428 2564 NA NA
AMD Opteron 154 457 2540 NA NA
AMD Opteron 165 531 2479 0.97 $550*
AMD Opteron 170 648 2389 NA NA
AMD Opteron 175 689 2347 NA NA
AMD Opteron 180 746 2300 7.54 $98.99*
AMD Opteron 185 695 2339 NA NA
AMD Opteron 2218 1036 2076 10.75 $96.41
AMD Opteron 2220 1106 2027 1.51 $730.63
AMD Opteron 2220 SE 909 2178 36.35 $25*
AMD Opteron 2222 1198 1953 63.08 $19*
AMD Opteron 2354 1509 1774 15.87 $95.08
AMD Opteron 2356 1733 1650 41.25 $42
AMD Opteron 2373 EE 1635 1702 NA NA
AMD Opteron 2378 1864 1587 93.25 $19.99
AMD Opteron 2384 2074 1484 2.67 $777
AMD Opteron 2393 SE 1317 1877 NA NA
AMD Opteron 2419 EE 1902 1573 NA NA
AMD Opteron 2427 1995 1518 36.28 $55*
AMD Opteron 2431 2936 1196 117.48 $24.99
AMD Opteron 2435 3061 1161 204.32 $14.98
AMD Opteron 254 451 2542 NA NA
AMD Opteron 270 761 2286 3.04 $249.95*
AMD Opteron 275 839 2222 11.65 $72.05
AMD Opteron 280 765 2282 2.28 $336.08
AMD Opteron 285 956 2135 38.3 $24.95*
AMD Opteron 290 952 2140 7.05 $135*
AMD Opteron 3250 HE 2061 1488 20.82 $99*
AMD Opteron 3260 HE 2283 1398 NA NA
AMD Opteron 3280 3765 987 31.9 $118.04
AMD Opteron 3320 EE 1918 1561 NA NA
AMD Opteron 3350 HE 2825 1224 NA NA
AMD Opteron 3365 4114 948 NA NA
AMD Opteron 3380 4134 943 5.11 $809*
AMD Opteron 4162 EE 2058 1491 102.97 $19.99*
AMD Opteron 4170 HE 2382 1362 59.56 $39.99
AMD Opteron 4184 2872 1217 14.37 $199.91
AMD Opteron 4274 HE 5776 737 144.44 $39.99*
AMD Opteron 4280 4504 888 90.07 $50*
AMD Opteron 4284 4665 869 77.77 $59.99*
AMD Opteron 4332 HE 3715 1000 100.44 $36.99*
AMD Opteron 4334 3949 968 30.69 $128.68*
AMD Opteron 4365 EE 3263 1094 NA NA
AMD Opteron 4386 4378 906 55.43 $78.99*
AMD Opteron 6128 2826 1223 10.5 $269
AMD Opteron 6136 3381 1061 9.69 $349
AMD Opteron 6164 HE 3478 1044 NA NA
AMD Opteron 6172 3420 1055 3.29 $1
AMD Opteron 6174 3697 1005 18.49 $199.98
AMD Opteron 6176 SE 3564 1030 14.26 $249.89
AMD Opteron 6212 4046 959 162.61 $24.88*
AMD Opteron 6220 4753 858 24.15 $196.83*
AMD Opteron 6234 4072 954 9.03 $450.99
AMD Opteron 6238 5625 747 16.08 $349.89
AMD Opteron 6272 5146 814 26.58 $193.59
AMD Opteron 6274 5286 794 7.56 $698.89
AMD Opteron 6276 6183 688 20.69 $298.89
AMD Opteron 6282 SE 6385 656 10.13 $630.1*
AMD Opteron 6287 SE 6925 595 NA NA
AMD Opteron 6328 5084 821 10.17 $499.98
AMD Opteron 6344 6069 701 15.36 $394.98
AMD Opteron 6348 9151 396 3.47 $2
AMD Opteron 6366 HE 4858 847 162 $29.99*
AMD Opteron 6376 5572 752 18.64 $298.89
AMD Opteron 6378 5889 725 10.94 $538.31
AMD Opteron 6380 7061 572 7.07 $998.99
AMD Opteron 6386 SE 7017 579 51.94 $135.09*
AMD Opteron 8439 SE 2479 1324 47.67 $52*
AMD Opteron X2170 APU 1911 1563 NA NA
AMD Opteron X3216 APU 1556 1743 NA NA
AMD Opteron X3418 APU 3074 1156 NA NA
AMD Opteron X3421 APU 3289 1087 NA NA
AMD Phenom 8250 Triple-Core 1114 2022 NA NA
AMD Phenom 8250e Triple-Core 1084 2041 23.08 $46.99*
AMD Phenom 8400 Triple-Core 1085 2040 NA NA
AMD Phenom 8450 Triple-Core 1012 2094 50.73 $19.95*
AMD Phenom 8450e Triple-Core 1134 2003 NA NA
AMD Phenom 8600 Triple-Core 1210 1947 22.84 $52.99*
AMD Phenom 8600B Triple-Core 1398 1829 93.52 $14.95*
AMD Phenom 8650 Triple-Core 1159 1984 77.81 $14.89*
AMD Phenom 8750 Triple-Core 1250 1921 NA NA
AMD Phenom 8750B Triple-Core 1188 1962 NA NA
AMD Phenom 8850 Triple-Core 1142 1997 NA NA
AMD Phenom 8850B Triple-Core 1281 1896 NA NA
AMD Phenom 9100e Quad-Core 1279 1899 42.69 $29.95*
AMD Phenom 9150e Quad-Core 1237 1925 30.96 $39.95*
AMD Phenom 9350e Quad-Core 1501 1780 0.44 $3*
AMD Phenom 9450e Quad-Core 1519 1767 14.47 $105*
AMD Phenom 9500 Quad-Core 1553 1745 81.93 $18.95*
AMD Phenom 9550 Quad-Core 1675 1683 93.32 $17.95*
AMD Phenom 9600 Quad-Core 1610 1720 40.31 $39.95*
AMD Phenom 9600B Quad-Core 1620 1711 11.01 $147.19*
AMD Phenom 9650 Quad-Core 1643 1698 41.14 $39.95
AMD Phenom 9750 Quad-Core 1761 1643 35.26 $49.95
AMD Phenom 9750B Quad-Core 1520 1765 NA NA
AMD Phenom 9850 Quad-Core 1812 1619 9.06 $199.99
AMD Phenom 9850B Quad-Core 1946 1545 NA NA
AMD Phenom 9950 Quad-Core 1756 1646 47.73 $36.78*
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 1599 1725 NA NA
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 1699 1670 NA NA
AMD Phenom II N620 Dual-Core 934 2157 234.18 $3.99*
AMD Phenom II N640 Dual-Core 965 2127 14.86 $64.95*
AMD Phenom II N660 Dual-Core 1065 2054 11.96 $89*
AMD Phenom II N830 3+1 1768 1641 NA NA
AMD Phenom II N830 Triple-Core 1179 1969 NA NA
AMD Phenom II N850 Triple-Core 1213 1942 48.53 $25*
AMD Phenom II N870 Triple-Core 1139 1999 NA NA
AMD Phenom II N930 Quad-Core 1533 1755 11.8 $129.95*
AMD Phenom II N950 Quad-Core 1637 1701 14.53 $112.6*
AMD Phenom II N970 Quad-Core 1647 1694 10.98 $149.99*
AMD Phenom II P650 Dual-Core 821 2239 23.45 $35*
AMD Phenom II P820 Triple-Core 1068 2052 NA NA
AMD Phenom II P840 Triple-Core 1100 2029 NA NA
AMD Phenom II P860 Triple-Core 1170 1977 NA NA
AMD Phenom II P920 Quad-Core 1160 1982 17.85 $65*
AMD Phenom II P940 Quad-Core 1318 1876 NA NA
AMD Phenom II P960 Quad-Core 1397 1830 35.72 $39.12*
AMD Phenom II X2 511 1163 1981 NA NA
AMD Phenom II X2 521 1190 1961 NA NA
AMD Phenom II X2 545 1178 1971 26.79 $43.98*
AMD Phenom II X2 550 1228 1932 55.95 $21.95*
AMD Phenom II X2 555 1316 1878 4.54 $289.95
AMD Phenom II X2 560 1304 1885 20.06 $64.99*
AMD Phenom II X2 565 1404 1825 8.31 $168.87*
AMD Phenom II X2 570 1387 1835 NA NA
AMD Phenom II X2 B53 1155 1989 NA NA
AMD Phenom II X2 B55 1216 1939 25.37 $47.95*
AMD Phenom II X2 B57 1099 2030 NA NA
AMD Phenom II X2 B59 1322 1870 34.74 $38.05
AMD Phenom II X3 700e 1391 1833 NA NA
AMD Phenom II X3 705e 1222 1935 8.02 $152.34*
AMD Phenom II X3 710 1454 1803 17.2 $84.53*
AMD Phenom II X3 720 1526 1760 13.93 $109.55*
AMD Phenom II X3 740 1424 1813 16 $88.99*
AMD Phenom II X3 B73 1538 1752 20.5 $75*
AMD Phenom II X3 B75 1465 1796 36.64 $39.99*
AMD Phenom II X3 B77 1945 1546 87.24 $22.29*
AMD Phenom II X4 805 1844 1602 10.6 $173.99*
AMD Phenom II X4 810 1328 1864 53.22 $24.95*
AMD Phenom II X4 820 2034 1500 31.32 $64.95
AMD Phenom II X4 830 1830 1606 26.16 $69.95*
AMD Phenom II X4 840 2319 1380 29 $79.95*
AMD Phenom II X4 840T 2299 1389 34.81 $66.04*
AMD Phenom II X4 850 2397 1356 36.89 $64.99*
AMD Phenom II X4 900e 1505 1776 NA NA
AMD Phenom II X4 905e 1696 1672 31.42 $53.99*
AMD Phenom II X4 910 1407 1821 14.07 $100*
AMD Phenom II X4 910e 2006 1514 28.69 $69.9*
AMD Phenom II X4 920 1989 1522 71.3 $27.89*
AMD Phenom II X4 925 2118 1464 70.72 $29.95*
AMD Phenom II X4 940 2136 1454 42.76 $49.95*
AMD Phenom II X4 945 2224 1414 38.27 $58.11
AMD Phenom II X4 955 2429 1342 48.64 $49.95*
AMD Phenom II X4 960T 2136 1453 47.52 $44.95*
AMD Phenom II X4 965 2530 1306 30.1 $84.05
AMD Phenom II X4 970 2642 1275 19.13 $138.11
AMD Phenom II X4 973 2204 1421 NA NA
AMD Phenom II X4 975 2684 1261 27.67 $97*
AMD Phenom II X4 977 2377 1364 NA NA
AMD Phenom II X4 980 2748 1237 21.14 $130*
AMD Phenom II X4 B05e 1862 1588 NA NA
AMD Phenom II X4 B15e 1825 1607 NA NA
AMD Phenom II X4 B25 2108 1470 NA NA
AMD Phenom II X4 B35 2341 1372 NA NA
AMD Phenom II X4 B40 2238 1410 NA NA
AMD Phenom II X4 B45 2142 1451 NA NA
AMD Phenom II X4 B50 2191 1430 NA NA
AMD Phenom II X4 B55 2405 1353 NA NA
AMD Phenom II X4 B60 2421 1348 NA NA
AMD Phenom II X4 B65 2576 1298 NA NA
AMD Phenom II X4 B70 2303 1388 NA NA
AMD Phenom II X4 B93 2091 1476 NA NA
AMD Phenom II X4 B95 2280 1400 38.03 $59.95*
AMD Phenom II X4 B97 2478 1325 43.48 $56.99*
AMD Phenom II X4 B99 2484 1322 NA NA
AMD Phenom II X6 1035T 2843 1219 15.04 $189*
AMD Phenom II X6 1045T 2926 1198 25.66 $114.02
AMD Phenom II X6 1055T 3207 1121 29.69 $108.02
AMD Phenom II X6 1065T 3239 1106 NA NA
AMD Phenom II X6 1075T 2879 1214 29.12 $98.86*
AMD Phenom II X6 1090T 3655 1009 21.76 $168.02
AMD Phenom II X6 1100T 3776 986 15.67 $241.01
AMD Phenom II X6 1405T 3335 1073 NA NA
AMD Phenom II X620 Dual-Core 1262 1910 NA NA
AMD Phenom II X640 Dual-Core 1165 1980 NA NA
AMD Phenom II X920 Quad-Core 1669 1685 NA NA
AMD Phenom II X940 Quad-Core 1797 1625 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-5060 1566 1739 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-6060 1722 1652 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-7060 1010 2098 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GP-7730 884 2187 NA NA
AMD Phenom X3 8550 1212 1946 7.13 $169.95*
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500 1297 1886 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530 1228 1933 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600 1649 1692 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9730 1784 1631 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GS-6560 1063 2056 NA NA
AMD PRO A10-8700B 2208 1420 NA NA
AMD PRO A10-8730B 2403 1354 NA NA
AMD PRO A10-8750B 2962 1188 NA NA
AMD PRO A10-8770 3412 1057 NA NA
AMD PRO A10-8770E 3094 1150 NA NA
AMD PRO A10-8850B 3752 990 NA NA
AMD PRO A10-9700 3516 1039 20.8 $169*
AMD PRO A10-9700B 2626 1281 NA NA
AMD PRO A10-9700E 3195 1126 22.98 $139*
AMD PRO A12-8800B 2482 1323 NA NA
AMD PRO A12-8830B 2392 1357 NA NA
AMD PRO A12-8870 3848 976 NA NA
AMD PRO A12-8870E 3014 1174 NA NA
AMD PRO A12-9800 3920 971 23.19 $169*
AMD PRO A12-9800B 2503 1316 NA NA
AMD PRO A12-9800E 3099 1146 18.34 $169*
AMD PRO A4-3350B APU 1672 1684 NA NA
AMD PRO A4-4350B 1064 2055 NA NA
AMD PRO A4-8350B 1733 1649 59.77 $28.99
AMD PRO A6-7350B 1679 1681 NA NA
AMD PRO A6-8500B 1704 1666 NA NA
AMD PRO A6-8530B 1498 1783 NA NA
AMD PRO A6-8550B 1885 1579 NA NA
AMD PRO A6-8570 1902 1572 NA NA
AMD PRO A6-8570E 1517 1770 NA NA
AMD PRO A6-9500 1938 1548 26.19 $74*
AMD PRO A6-9500B 1323 1869 NA NA
AMD PRO A6-9500E 1645 1697 22.23 $74*
AMD PRO A8-8600B 2160 1446 NA NA
AMD PRO A8-8650B 3130 1139 NA NA
AMD PRO A8-8670E 2989 1181 NA NA
AMD PRO A8-9600 3347 1072 28.13 $119*
AMD PRO A8-9600B 2299 1390 NA NA
AMD QC-4000 1155 1987 NA NA
AMD R-260H APU 954 2138 NA NA
AMD R-272F APU 1215 1941 NA NA
AMD R-460L APU 1183 1965 NA NA
AMD R-464L APU 1773 1638 NA NA
AMD RX-427BB 2486 1320 NA NA
AMD Ryzen 3 1200 6387 655 42.58 $149.99
AMD Ryzen 3 1300X 7013 581 34.19 $205.09
AMD Ryzen 3 2200G 6704 624 46.37 $144.57
AMD Ryzen 3 2200GE 6011 708 NA NA
AMD Ryzen 3 2200U 3585 1025 NA NA
AMD Ryzen 3 2300U 5324 786 NA NA
AMD Ryzen 3 2300X 7850 491 44.39 $176.84
AMD Ryzen 3 3100 11749 301 59.04 $199
AMD Ryzen 3 3200G 7251 548 72.52 $99.99
AMD Ryzen 3 3200GE 7631 513 NA NA
AMD Ryzen 3 3200U 4160 938 NA NA
AMD Ryzen 3 3250U 4413 899 NA NA
AMD Ryzen 3 3300U 5743 738 NA NA
AMD Ryzen 3 3300X 12796 267 44.51 $287.46*
AMD Ryzen 3 4300G 11714 303 NA NA
AMD Ryzen 3 4300U 7891 487 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1200 6376 659 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1300 7717 507 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2100GE 4308 917 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200G 6717 621 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 6337 668 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2300U 5873 727 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200G 7372 534 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE 7295 544 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3300U 6007 710 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4350G 11446 309 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 11417 312 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4450U 9670 369 NA NA
AMD Ryzen 5 1400 7972 479 31.2 $255.52
AMD Ryzen 5 1500X 9059 406 39.61 $228.69
AMD Ryzen 5 1600 12484 278 80.94 $154.25
AMD Ryzen 5 1600X 13100 259 53.11 $246.66
AMD Ryzen 5 2400G 8796 419 32.61 $269.72
AMD Ryzen 5 2400GE 7619 514 NA NA
AMD Ryzen 5 2500U 6647 626 NA NA
AMD Ryzen 5 2500X 9671 368 NA NA
AMD Ryzen 5 2600 13215 254 95.83 $137.9
AMD Ryzen 5 2600H 7537 519 NA NA
AMD Ryzen 5 2600X 14074 228 79.29 $177.49
AMD Ryzen 5 3350GE 9684 367 NA NA
AMD Ryzen 5 3400G 9412 385 63.62 $147.95
AMD Ryzen 5 3400GE 8565 434 NA NA
AMD Ryzen 5 3500 12678 271 NA NA
AMD Ryzen 5 3500U 7144 564 NA NA
AMD Ryzen 5 3500X 13379 250 NA NA
AMD Ryzen 5 3550H 8164 451 NA NA
AMD Ryzen 5 3550U 7806 496 NA NA
AMD Ryzen 5 3580U 8065 466 NA NA
AMD Ryzen 5 3600 17828 140 102.47 $173.99
AMD Ryzen 5 3600X 18327 134 87.65 $209.09
AMD Ryzen 5 3600XT 19046 119 77.77 $244.89
AMD Ryzen 5 4500U 11228 318 NA NA
AMD Ryzen 5 4600G 17197 158 NA NA
AMD Ryzen 5 4600H 15002 194 NA NA
AMD Ryzen 5 4600HS 14171 223 NA NA
AMD Ryzen 5 4600U 14720 202 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 1500 9739 364 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 1600 10401 341 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400G 8349 443 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 7644 512 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2500U 6354 666 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2600 13662 241 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3350G 9582 376 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3350GE 9643 371 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400G 9555 378 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 8164 452 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3500U 7048 575 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3600 17892 139 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4500U 12049 288 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650G 17083 160 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650U 13765 238 NA NA
AMD Ryzen 7 1700 14563 210 36.41 $399.99
AMD Ryzen 7 1700X 15594 185 59.98 $259.98
AMD Ryzen 7 1800X 16253 173 30.78 $527.99
AMD Ryzen 7 2700 15707 181 58.18 $269.99
AMD Ryzen 7 2700E 14657 206 NA NA
AMD Ryzen 7 2700U 6522 642 NA NA
AMD Ryzen 7 2700X 17576 146 81.37 $215.99
AMD Ryzen 7 2800H 7656 510 NA NA
AMD Ryzen 7 3700U 7411 528 NA NA
AMD Ryzen 7 3700X 22751 83 83.34 $273
AMD Ryzen 7 3750H 8478 436 NA NA
AMD Ryzen 7 3780U 7203 556 NA NA
AMD Ryzen 7 3800X 23327 75 70.69 $329.99
AMD Ryzen 7 3800XT 24294 63 60.89 $399
AMD Ryzen 7 4700U 13886 231 NA NA
AMD Ryzen 7 4800H 19360 113 NA NA
AMD Ryzen 7 4800HS 18969 122 NA NA
AMD Ryzen 7 4800U 17552 148 NA NA
AMD Ryzen 7 Extreme Edition 18378 133 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700 13831 234 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15522 188 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700 15223 192 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700U 7378 532 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700X 17006 163 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 3700 22099 88 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 3700U 7361 537 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4700G 20899 94 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750G 20624 99 71.36 $289*
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 15751 180 NA NA
AMD Ryzen 9 3900 30735 25 NA NA
AMD Ryzen 9 3900X 32852 17 76.58 $429
AMD Ryzen 9 3900XT 33353 16 69.63 $479
AMD Ryzen 9 3950X 39253 9 56.89 $689.99
AMD Ryzen 9 4900H 19602 106 NA NA
AMD Ryzen 9 4900HS 19772 103 NA NA
AMD Ryzen 9 PRO 3900 31989 19 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1505G 4280 921 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1606G 4339 912 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1202B 3734 996 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1404I 5491 762 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1605B 6857 603 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1756B 7739 503 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1807B 8095 461 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 1900X 16957 166 79.64 $212.93
AMD Ryzen Threadripper 1920X 23005 80 45.23 $508.64
AMD Ryzen Threadripper 1950X 26753 43 35.91 $745
AMD Ryzen Threadripper 2920X 25724 54 36.75 $699.99
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30549 27 36.37 $839.99
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 26126 51 22.59 $1
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32072 18 22.12 $1
AMD Ryzen Threadripper 2990X 20885 96 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 3960X 55693 6 41.25 $1
AMD Ryzen Threadripper 3970X 63603 5 34.32 $1
AMD Ryzen Threadripper 3990X 80748 1 22.43 $3
AMD Sempron 130 521 2488 17.37 $30*
AMD Sempron 140 300 2688 25.09 $11.95*
AMD Sempron 145 406 2585 7.38 $55
AMD Sempron 150 498 2508 33.32 $14.95*
AMD Sempron 210U 267 2726 NA NA
AMD Sempron 2200+ 184 2833 4.6 $39.95
AMD Sempron 2300+ 207 2804 4.6 $45*
AMD Sempron 240 1278 1901 33.62 $38
AMD Sempron 2400+ 205 2807 15.74 $12.99
AMD Sempron 2500+ 172 2852 2.87 $59.95
AMD Sempron 2600+ 253 2749 18.07 $13.99
AMD Sempron 2650 APU 533 2476 9.71 $54.95
AMD Sempron 2800+ 233 2777 7.78 $29.95
AMD Sempron 3000+ 268 2725 7.66 $34.95
AMD Sempron 3100+ 298 2689 3.73 $79.95*
AMD Sempron 3200+ 288 2700 2.66 $108.26
AMD Sempron 3300+ 315 2678 15.74 $20
AMD Sempron 3400+ 292 2696 3.94 $74.16
AMD Sempron 3500+ 232 2780 9.28 $24.99*
AMD Sempron 3600+ 364 2629 24.24 $15*
AMD Sempron 3800+ 360 2631 24.03 $14.99*
AMD Sempron 3850 APU 1159 1983 14.55 $79.68*
AMD Sempron Dual Core 2100 533 2475 14.04 $37.99*
AMD Sempron Dual Core 2200 563 2460 NA NA
AMD Sempron Dual Core 2300 555 2465 13.22 $41.99*
AMD Sempron LE-1100 316 2674 9.03 $34.95
AMD Sempron LE-1150 265 2731 17.71 $14.94*
AMD Sempron LE-1200 358 2633 23.96 $14.95*
AMD Sempron LE-1250 354 2637 3.54 $99.99
AMD Sempron LE-1300 400 2593 16 $25
AMD Sempron M100 338 2653 28.18 $12*
AMD Sempron M120 355 2636 NA NA
AMD Sempron SI-40 257 2741 21.4 $12*
AMD Sempron SI-42 267 2729 8.89 $29.99*
AMD Sempron X2 180 826 2234 11.9 $69.4*
AMD Sempron X2 190 879 2190 10.53 $83.44*
AMD Sempron X2 198 Dual-Core 930 2163 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-36 334 2659 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-38 359 2632 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-28 254 2746 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-30 277 2713 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-32 285 2704 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-34 277 2714 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-37 318 2671 12.22 $25.99*
AMD Turion 64 Mobile ML-40 339 2650 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-42 400 2591 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-44 384 2609 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-30 246 2754 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-32 286 2703 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-34 279 2710 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-37 315 2677 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 400 2590 21.08 $18.99*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52 384 2608 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56 514 2495 36.88 $13.95*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58 523 2487 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 544 2471 34.11 $15.95*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62 738 2305 25.44 $29*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 648 2388 16.45 $39.39*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 627 2403 1.66 $378*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 861 2204 9.56 $90*
AMD Turion Dual-Core RM-70 561 2461 22.46 $25*
AMD Turion Dual-Core RM-72 649 2387 16.22 $39.99*
AMD Turion Dual-Core RM-74 588 2435 NA NA
AMD Turion Dual-Core RM-75 659 2374 23.99 $27.46*
AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 813 2247 NA NA
AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 746 2301 10.8 $69.1*
AMD Turion II Dual-Core Mobile M540 912 2175 NA NA
AMD Turion II N530 Dual-Core 844 2217 28.14 $30*
AMD Turion II N550 Dual-Core 877 2193 NA NA
AMD Turion II Neo K625 Dual-Core 565 2458 NA NA
AMD Turion II Neo K685 Dual-Core 684 2354 NA NA
AMD Turion II Neo N40L Dual-Core 587 2436 NA NA
AMD Turion II Neo N54L Dual-Core 704 2334 NA NA
AMD Turion II P520 Dual-Core 863 2203 NA NA
AMD Turion II P540 Dual-Core 801 2260 16.03 $49.95*
AMD Turion II P560 Dual-Core 818 2241 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 923 2169 34.51 $26.76*
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620 814 2246 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M640 1030 2079 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660 956 2136 NA NA
AMD Turion Neo X2 Dual Core L625 431 2560 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core L510 603 2421 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-70 497 2511 3.75 $132.56*
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-76 631 2401 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70 617 2412 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72 653 2382 2.91 $224.26*
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 686 2352 28.04 $24.47*
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75 670 2365 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77 635 2395 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 530 2480 10.61 $49.95
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 654 2380 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84 720 2320 37.91 $18.99*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85 730 2314 16.22 $45*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86 740 2304 15.09 $49*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87 688 2349 17.23 $39.95*
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-70 497 2509 NA NA
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-72 471 2532 NA NA
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-85 841 2220 NA NA
AMD V105 184 2832 NA NA
AMD V120 327 2664 NA NA
AMD V140 372 2618 7.45 $49.95*
AMD V160 350 2639 NA NA
AMD Z-01 308 2682 NA NA
AMD Z-60 APU 262 2735 NA NA
Athlon 64 Dual Core 3800+ 736 2308 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5000+ 850 2211 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5600+ 875 2195 NA NA
Athlon Dual Core 4050e 651 2383 NA NA
Athlon Dual Core 4450e 681 2355 NA NA
Athlon Dual Core 4850e 769 2280 NA NA
Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz 603 2420 NA NA
Celeron Dual-Core T3100 @ 1.90GHz 512 2496 16.01 $32*
Celeron Dual-Core T3300 @ 2.00GHz 658 2375 43.96 $14.97*
Celeron Dual-Core T3500 @ 2.10GHz 806 2253 NA NA
Dual-Core AMD Opteron 1220 SE 748 2296 NA NA
HP Hexa-Core 2.0GHz 1577 1735 3.13 $504.27*
Intel 2.80GHz 341 2649 NA NA
Intel Atom 230 @ 1.60GHz 210 2798 NA NA
Intel Atom 330 @ 1.60GHz 371 2620 NA NA
Intel Atom C2338 @ 1.74GHz 584 2439 NA NA
Intel Atom C2358 @ 1.74GHz 625 2405 NA NA
Intel Atom C2538 @ 2.40GHz 1356 1845 13.03 $104*
Intel Atom C2550 @ 2.40GHz 1331 1857 NA NA
Intel Atom C2558 @ 2.40GHz 1410 1817 10.37 $136*
Intel Atom C2750 @ 2.40GHz 2401 1355 10.35 $232*
Intel Atom C2750 @ 2.41GHz 2174 1439 NA NA
Intel Atom C2758 @ 2.40GHz 2056 1493 9.57 $214.86*
Intel Atom C3538 @ 2.10GHz 1596 1729 21.28 $75*
Intel Atom C3558 @ 2.20GHz 1650 1691 19.19 $86*
Intel Atom C3758 @ 2.20GHz 4675 866 24.22 $193*
Intel Atom C3858 @ 2.00GHz 3154 1135 9.5 $332*
Intel Atom C3958 @ 2.00GHz 4281 919 9.53 $449*
Intel Atom D2500 @ 1.86GHz 268 2723 NA NA
Intel Atom D2550 @ 1.86GHz 448 2544 NA NA
Intel Atom D2560 @ 2.00GHz 433 2556 NA NA
Intel Atom D2700 @ 2.13GHz 500 2504 NA NA
Intel Atom D2701 @ 2.13GHz 438 2551 NA NA
Intel Atom D410 @ 1.66GHz 162 2863 0.26 $635.99*
Intel Atom D425 @ 1.80GHz 222 2790 0.22 $992.98*
Intel Atom D510 @ 1.66GHz 385 2607 3.96 $97.16*
Intel Atom D525 @ 1.80GHz 421 2573 NA NA
Intel Atom E3815 @ 1.46GHz 105 2929 0.87 $120
Intel Atom E3825 @ 1.33GHz 385 2606 5.47 $70.32*
Intel Atom E3826 @ 1.46GHz 256 2744 NA NA
Intel Atom E3827 @ 1.74GHz 515 2494 NA NA
Intel Atom E3840 @ 1.91GHz 704 2336 NA NA
Intel Atom E3845 @ 1.91GHz 957 2133 NA NA
Intel Atom E3900 @ 1.60GHz 1953 1539 NA NA
Intel Atom E3940 @ 1.60GHz 1940 1547 NA NA
Intel Atom E3950 @ 1.60GHz 2117 1466 NA NA
Intel Atom N2100 @ 1.60GHz 188 2827 NA NA
Intel Atom N2600 @ 1.60GHz 323 2666 NA NA
Intel Atom N270 @ 1.60GHz 175 2847 NA NA
Intel Atom N280 @ 1.66GHz 181 2839 NA NA
Intel Atom N2800 @ 1.86GHz 385 2605 NA NA
Intel Atom N435 @ 1.33GHz 153 2882 NA NA
Intel Atom N450 @ 1.66GHz 177 2845 NA NA
Intel Atom N455 @ 1.66GHz 162 2865 NA NA
Intel Atom N470 @ 1.83GHz 224 2789 NA NA
Intel Atom N475 @ 1.83GHz 179 2841 NA NA
Intel Atom N550 @ 1.50GHz 316 2675 3.67 $86*
Intel Atom N570 @ 1.66GHz 335 2658 3.89 $86*
Intel Atom S1260 @ 2.00GHz 596 2425 9.31 $64*
Intel Atom T5700 @ 1.70GHz 1326 1867 NA NA
Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz 1073 2046 NA NA
Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz 1074 2044 NA NA
Intel Atom x5-Z8300 @ 1.44GHz 811 2249 6.1 $132.99*
Intel Atom x5-Z8330 @ 1.44GHz 711 2325 NA NA
Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz 915 2173 43.56 $21*
Intel Atom x5-Z8500 @ 1.44GHz 1254 1915 20.04 $62.57*
Intel Atom x5-Z8550 @ 1.44GHz 1171 1976 NA NA
Intel Atom x7-Z8700 @ 1.60GHz 1340 1853 18.2 $73.63*
Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz 1406 1823 NA NA
Intel Atom Z2760 @ 1.80GHz 375 2615 NA NA
Intel Atom Z3735D @ 1.33GHz 540 2474 NA NA
Intel Atom Z3735E @ 1.33GHz 557 2464 4.76 $117*
Intel Atom Z3735F @ 1.33GHz 529 2481 1.06 $500*
Intel Atom Z3735G @ 1.33GHz 541 2473 NA NA
Intel Atom Z3736F @ 1.33GHz 511 2498 NA NA
Intel Atom Z3740 @ 1.33GHz 593 2430 NA NA
Intel Atom Z3740D @ 1.33GHz 614 2414 NA NA
Intel Atom Z3745 @ 1.33GHz 617 2411 20.56 $30*
Intel Atom Z3745D @ 1.33GHz 585 2438 NA NA
Intel Atom Z3770 @ 1.46GHz 743 2302 4.97 $149.44*
Intel Atom Z3770D @ 1.49GHz 488 2513 NA NA
Intel Atom Z3775 @ 1.46GHz 752 2291 1.5 $500*
Intel Atom Z3775D @ 1.49GHz 794 2265 NA NA
Intel Atom Z3795 @ 1.60GHz 1128 2009 NA NA
Intel Atom Z520 @ 1.33GHz 156 2875 NA NA
Intel Atom Z530 @ 1.60GHz 183 2835 NA NA
Intel Atom Z670 @ 1.50GHz 158 2871 NA NA
Intel Celeron 1.70GHz 101 2932 NA NA
Intel Celeron 1.80GHz 96 2935 NA NA
Intel Celeron 1000M @ 1.80GHz 1017 2085 NA NA
Intel Celeron 1000MHz 139 2899 NA NA
Intel Celeron 1005M @ 1.90GHz 1044 2069 NA NA
Intel Celeron 1007U @ 1.50GHz 706 2331 3.82 $184.99*
Intel Celeron 1017U @ 1.60GHz 953 2139 NA NA
Intel Celeron 1019Y @ 1.00GHz 576 2449 NA NA
Intel Celeron 1020E @ 2.20GHz 1406 1824 NA NA
Intel Celeron 1020M @ 2.10GHz 1275 1902 NA NA
Intel Celeron 1037U @ 1.80GHz 950 2142 NA NA
Intel Celeron 1047UE @ 1.40GHz 748 2294 NA NA
Intel Celeron 1100MHz 113 2926 7.55 $15*
Intel Celeron 1200MHz 159 2870 NA NA
Intel Celeron 2.00GHz 125 2912 NA NA
Intel Celeron 2.13GHz 166 2856 NA NA
Intel Celeron 2.20GHz 139 2901 NA NA
Intel Celeron 2.26GHz 182 2838 NA NA
Intel Celeron 2.30GHz 148 2888 NA NA
Intel Celeron 2.40GHz 143 2894 NA NA
Intel Celeron 2.50GHz 164 2859 NA NA
Intel Celeron 2.53GHz 159 2868 NA NA
Intel Celeron 2.60GHz 143 2893 NA NA
Intel Celeron 2.66GHz 173 2850 NA NA
Intel Celeron 2.70GHz 159 2869 NA NA
Intel Celeron 2.80GHz 190 2825 NA NA
Intel Celeron 2.93GHz 230 2782 NA NA
Intel Celeron 2000E @ 2.20GHz 1607 1722 NA NA
Intel Celeron 2002E @ 1.50GHz 1091 2033 12.68 $86*
Intel Celeron 215 @ 1.33GHz 174 2849 NA NA
Intel Celeron 220 @ 1.20GHz 209 2802 NA NA
Intel Celeron 2950M @ 2.00GHz 1282 1895 NA NA
Intel Celeron 2955U @ 1.40GHz 716 2322 NA NA
Intel Celeron 2957U @ 1.40GHz 818 2242 NA NA
Intel Celeron 2961Y @ 1.10GHz 732 2312 NA NA
Intel Celeron 2970M @ 2.20GHz 1501 1781 NA NA
Intel Celeron 2980U @ 1.60GHz 1056 2060 NA NA
Intel Celeron 2981U @ 1.60GHz 991 2113 NA NA
Intel Celeron 3.06GHz 234 2774 NA NA
Intel Celeron 3.20GHz 267 2727 NA NA
Intel Celeron 3.33GHz 263 2732 NA NA
Intel Celeron 3205U @ 1.50GHz 974 2121 3.39 $287.04*
Intel Celeron 3215U @ 1.70GHz 1150 1991 NA NA
Intel Celeron 3755U @ 1.70GHz 1182 1967 NA NA
Intel Celeron 3765U @ 1.90GHz 1306 1882 NA NA
Intel Celeron 3855U @ 1.60GHz 1199 1951 NA NA
Intel Celeron 3865U @ 1.80GHz 1250 1920 NA NA
Intel Celeron 3867U @ 1.80GHz 1455 1801 13.6 $107*
Intel Celeron 3955U @ 2.00GHz 1529 1756 NA NA
Intel Celeron 3965U @ 2.20GHz 1786 1629 16.69 $107*
Intel Celeron 3965Y @ 1.50GHz 1220 1937 11.4 $107*
Intel Celeron 420 @ 1.60GHz 293 2694 22.53 $13*
Intel Celeron 4205U @ 1.80GHz 1251 1919 11.69 $107*
Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 304 2685 5.07 $59.95
Intel Celeron 4305UE @ 2.00GHz 1950 1542 NA NA
Intel Celeron 440 @ 2.00GHz 368 2622 7.37 $49.99*
Intel Celeron 450 @ 2.20GHz 433 2555 32.11 $13.5*
Intel Celeron 5205U @ 1.90GHz 1451 1804 13.56 $107*
Intel Celeron 530 @ 1.73GHz 287 2701 22.09 $13*
Intel Celeron 540 @ 1.86GHz 348 2643 NA NA
Intel Celeron 550 @ 2.00GHz 378 2612 6.87 $54.95*
Intel Celeron 560 @ 2.13GHz 365 2627 5.21 $69.95*
Intel Celeron 570 @ 2.26GHz 344 2647 NA NA
Intel Celeron 723 @ 1.20GHz 213 2797 NA NA
Intel Celeron 743 @ 1.30GHz 245 2756 NA NA
Intel Celeron 807 @ 1.50GHz 427 2565 NA NA
Intel Celeron 807UE @ 1.00GHz 210 2801 NA NA
Intel Celeron 827E @ 1.40GHz 371 2621 NA NA
Intel Celeron 847 @ 1.10GHz 463 2537 1.47 $315*
Intel Celeron 847E @ 1.10GHz 603 2419 NA NA
Intel Celeron 857 @ 1.20GHz 625 2404 NA NA
Intel Celeron 867 @ 1.30GHz 528 2482 17.6 $29.99*
Intel Celeron 877 @ 1.40GHz 713 2323 NA NA
Intel Celeron 887 @ 1.50GHz 691 2343 NA NA
Intel Celeron 900 @ 2.20GHz 388 2601 20.42 $18.99*
Intel Celeron 925 @ 2.30GHz 433 2557 NA NA
Intel Celeron @ 1.30GHz 548 2468 NA NA
Intel Celeron B710 @ 1.60GHz 106 2928 NA NA
Intel Celeron B800 @ 1.50GHz 653 2381 26.14 $24.99*
Intel Celeron B810 @ 1.60GHz 819 2240 NA NA
Intel Celeron B815 @ 1.60GHz 633 2398 NA NA
Intel Celeron B820 @ 1.70GHz 754 2289 25.76 $29.29*
Intel Celeron B830 @ 1.80GHz 834 2228 16.68 $49.99*
Intel Celeron B840 @ 1.90GHz 930 2164 NA NA
Intel Celeron D 347 @ 3.06GHz 232 2778 NA NA
Intel Celeron D 352 @ 3.20GHz 283 2706 NA NA
Intel Celeron D 356 @ 3.33GHz 251 2751 NA NA
Intel Celeron D 360 @ 3.46GHz 372 2619 NA NA
Intel Celeron D 420 @ 1.60GHz 313 2679 NA NA
Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz 492 2512 7.03 $69.99*
Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz 654 2379 46.73 $14
Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz 649 2385 33.02 $19.65*
Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz 712 2324 NA NA
Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz 786 2272 39.32 $19.99*
Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz 706 2332 15.02 $47*
Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz 871 2197 30.05 $29*
Intel Celeron E3500 @ 2.70GHz 935 2156 23.39 $39.99*
Intel Celeron G1101 @ 2.27GHz 1086 2039 54.92 $19.77*
Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz 1436 1810 38.8 $37
Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz 1341 1851 89.5 $14.98*
Intel Celeron G1620 @ 2.70GHz 1557 1742 17.5 $88.98
Intel Celeron G1620T @ 2.40GHz 1507 1775 35.88 $42*
Intel Celeron G1630 @ 2.80GHz 1646 1696 32.92 $49.99*
Intel Celeron G1820 @ 2.70GHz 1681 1680 56.05 $29.99*
Intel Celeron G1820T @ 2.40GHz 1704 1667 40.56 $42*
Intel Celeron G1820TE @ 2.20GHz 1115 2021 NA NA
Intel Celeron G1830 @ 2.80GHz 1467 1795 15.45 $94.95*
Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz 1711 1661 24.45 $69.95
Intel Celeron G1840T @ 2.50GHz 1576 1737 NA NA
Intel Celeron G1850 @ 2.90GHz 1980 1530 24.76 $79.99*
Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz 2208 1419 20.26 $108.99
Intel Celeron G3900E @ 2.40GHz 2034 1501 19.01 $107*
Intel Celeron G3900T @ 2.60GHz 2199 1423 19.56 $112.46*
Intel Celeron G3900TE @ 2.30GHz 1967 1535 46.84 $42*
Intel Celeron G3920 @ 2.90GHz 2155 1449 26.6 $80.99*
Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz 2308 1385 25.76 $89.59*
Intel Celeron G3930T @ 2.70GHz 2135 1455 53.45 $39.95
Intel Celeron G3930TE @ 2.70GHz 2218 1416 52.82 $42*
Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz 2389 1359 21.91 $109.04*
Intel Celeron G440 @ 1.60GHz 426 2567 8.52 $49.99*
Intel Celeron G460 @ 1.80GHz 602 2422 10.94 $55
Intel Celeron G465 @ 1.90GHz 580 2444 14.5 $40*
Intel Celeron G470 @ 2.00GHz 691 2344 19.67 $35.15*
Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz 2413 1352 54.06 $44.64
Intel Celeron G4900T @ 2.90GHz 2255 1409 53.7 $42*
Intel Celeron G4920 @ 3.20GHz 2284 1395 48.38 $47.22
Intel Celeron G4930 @ 3.20GHz 2597 1294 64.93 $39.99
Intel Celeron G4930T @ 3.00GHz 2117 1465 50.4 $42*
Intel Celeron G530 @ 2.40GHz 1131 2004 28.29 $39.99*
Intel Celeron G530T @ 2.00GHz 1055 2062 62.11 $16.99*
Intel Celeron G540 @ 2.50GHz 1116 2020 101.19 $11.03*
Intel Celeron G540T @ 2.10GHz 1174 1972 NA NA
Intel Celeron G550 @ 2.60GHz 1275 1904 26.01 $49
Intel Celeron G550T @ 2.20GHz 1102 2028 NA NA
Intel Celeron G555 @ 2.70GHz 1268 1906 32.52 $39
Intel Celeron G5900 @ 3.40GHz 2737 1241 50.69 $53.99
Intel Celeron J1750 @ 2.41GHz 595 2426 NA NA
Intel Celeron J1800 @ 2.41GHz 618 2410 NA NA
Intel Celeron J1850 @ 1.99GHz 942 2150 NA NA
Intel Celeron J1900 @ 1.99GHz 1130 2006 NA NA
Intel Celeron J3060 @ 1.60GHz 672 2362 NA NA
Intel Celeron J3160 @ 1.60GHz 1318 1875 NA NA
Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz 1212 1944 NA NA
Intel Celeron J3455 @ 1.50GHz 2238 1411 8.45 $265
Intel Celeron J4005 @ 2.00GHz 1656 1690 12.78 $129.6
Intel Celeron J4025 @ 2.00GHz 1946 1544 NA NA
Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz 3004 1178 28.07 $107*
Intel Celeron J4115 @ 1.80GHz 2687 1259 NA NA
Intel Celeron J4125 @ 2.00GHz 3238 1107 NA NA
Intel Celeron M 1.00GHz 149 2887 10.65 $13.99*
Intel Celeron M 1.30GHz 205 2805 NA NA
Intel Celeron M 1.50GHz 216 2795 NA NA
Intel Celeron M 1.60GHz 224 2788 NA NA
Intel Celeron M 1.70GHz 252 2750 NA NA
Intel Celeron M 1300MHz 197 2812 NA NA
Intel Celeron M 1500MHz 217 2794 NA NA
Intel Celeron M 360 1.40GHz 221 2791 NA NA
Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz 123 2913 NA NA
Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz 139 2900 NA NA
Intel Celeron M 430 @ 1.73GHz 169 2853 NA NA
Intel Celeron M 440 @ 1.86GHz 155 2877 NA NA
Intel Celeron M 443 @ 1.20GHz 125 2911 NA NA
Intel Celeron M 450 @ 2.00GHz 230 2783 NA NA
Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz 242 2761 NA NA
Intel Celeron M 530 @ 1.73GHz 338 2652 NA NA
Intel Celeron M 723 @ 1.20GHz 267 2728 NA NA
Intel Celeron M 900MHz 123 2914 NA NA
Intel Celeron N2805 @ 1.46GHz 335 2657 NA NA
Intel Celeron N2806 @ 1.60GHz 486 2516 NA NA
Intel Celeron N2807 @ 1.58GHz 468 2534 NA NA
Intel Celeron N2808 @ 1.58GHz 488 2514 NA NA
Intel Celeron N2810 @ 2.00GHz 505 2500 3.6 $139.99*
Intel Celeron N2815 @ 1.86GHz 481 2519 NA NA
Intel Celeron N2820 @ 2.13GHz 420 2576 2 $209.99*
Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz 567 2456 3.78 $149.99*
Intel Celeron N2840 @ 2.16GHz 591 2433 NA NA
Intel Celeron N2910 @ 1.60GHz 672 2361 NA NA
Intel Celeron N2920 @ 1.86GHz 932 2160 NA NA
Intel Celeron N2930 @ 1.83GHz 1009 2100 NA NA
Intel Celeron N2940 @ 1.83GHz 1068 2050 NA NA
Intel Celeron N3000 @ 1.04GHz 649 2386 NA NA
Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz 579 2445 NA NA
Intel Celeron N3050 @ 1.60GHz 576 2448 4.44 $129.95
Intel Celeron N3060 @ 1.60GHz 677 2357 2.47 $274
Intel Celeron N3150 @ 1.60GHz 1195 1958 NA NA
Intel Celeron N3160 @ 1.60GHz 1166 1978 3.9 $299.19*
Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz 1130 2005 4.84 $233.49
Intel Celeron N3450 @ 1.10GHz 1925 1555 10.4 $185.08*
Intel Celeron N4000 @ 1.10GHz 1481 1788 13.85 $107*
Intel Celeron N4000C @ 1.10GHz 1559 1740 NA NA
Intel Celeron N4020 @ 1.10GHz 1719 1654 NA NA
Intel Celeron N4100 @ 1.10GHz 2513 1313 23.48 $107*
Intel Celeron N4120 @ 1.10GHz 2357 1368 NA NA
Intel Celeron P4500 @ 1.87GHz 709 2326 NA NA
Intel Celeron P4505 @ 1.87GHz 689 2346 NA NA
Intel Celeron P4600 @ 2.00GHz 583 2441 NA NA
Intel Celeron SU2300 @ 1.20GHz 439 2550 NA NA
Intel Celeron T1600 @ 1.66GHz 481 2520 24.06 $19.99*
Intel Celeron U1900 @ 1.99GHz 1028 2080 NA NA
Intel Celeron U3400 @ 1.07GHz 473 2530 NA NA
Intel Celeron U3600 @ 1.20GHz 594 2428 NA NA
Intel Core 860 @ 2.80GHz 2754 1236 41.73 $65.99*
Intel Core Duo L2300 @ 1.50GHz 387 2603 NA NA
Intel Core Duo L2400 @ 1.66GHz 348 2642 NA NA
Intel Core Duo L2500 @ 1.83GHz 404 2587 NA NA
Intel Core Duo T2050 @ 1.60GHz 337 2654 NA NA
Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz 365 2626 NA NA
Intel Core Duo T2300 @ 1.66GHz 335 2656 NA NA
Intel Core Duo T2350 @ 1.86GHz 364 2628 NA NA
Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz 376 2613 23.5 $16*
Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz 383 2610 NA NA
Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz 400 2594 3.33 $119.99*
Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz 418 2577 NA NA
Intel Core Duo T2700 @ 2.33GHz 498 2507 NA NA
Intel Core Duo U2400 @ 1.06GHz 255 2745 NA NA
Intel Core Duo U2500 @ 1.20GHz 220 2792 NA NA
Intel Core i3-1000NG4 @ 1.10GHz 4035 962 NA NA
Intel Core i3-1005G1 @ 1.20GHz 5257 801 18.71 $281*
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz 9063 403 69.72 $129.99
Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz 7589 517 62.2 $122*
Intel Core i3-10110U @ 2.10GHz 4200 935 9.5 $442
Intel Core i3-10110Y @ 1.00GHz 3639 1012 12.68 $287*
Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz 9381 387 55.18 $169.99
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 1782 1633 71.28 $25
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz 1694 1673 28.24 $59.99*
Intel Core i3-2102 @ 3.10GHz 2029 1504 34.98 $58*
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 1814 1617 15.78 $114.99*
Intel Core i3-21050 @ 3.10GHz 2193 1428 NA NA
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 1951 1540 8.48 $229.95
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz 1488 1785 9.92 $150
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 2167 1444 10.47 $207*
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 2053 1495 23.42 $87.66
Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz 2456 1331 NA NA
Intel Core i3-2310E @ 2.10GHz 1845 1601 8.2 $225*
Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz 1158 1985 29.85 $38.81*
Intel Core i3-2312M @ 2.10GHz 1369 1838 NA NA
Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz 1230 1930 13.23 $92.97*
Intel Core i3-2330E @ 2.20GHz 1823 1608 NA NA
Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz 1222 1936 30.59 $39.95*
Intel Core i3-2332M @ 2.20GHz 1353 1847 NA NA
Intel Core i3-2340UE @ 1.30GHz 976 2120 NA NA
Intel Core i3-2348M @ 2.30GHz 1185 1964 NA NA
Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz 1197 1955 29.93 $39.99*
Intel Core i3-2357M @ 1.30GHz 866 2200 NA NA
Intel Core i3-2365M @ 1.40GHz 863 2202 NA NA
Intel Core i3-2367M @ 1.40GHz 998 2109 NA NA
Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz 1267 1907 34.25 $36.99*
Intel Core i3-2375M @ 1.50GHz 947 2147 NA NA
Intel Core i3-2377M @ 1.50GHz 918 2172 NA NA
Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz 1566 1738 19.59 $79.95*
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz 1615 1716 41.51 $38.9*
Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz 2189 1433 NA NA
Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz 1990 1521 10 $199*
Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz 1173 1973 5.64 $208*
Intel Core i3-3217UE @ 1.60GHz 1362 1844 NA NA
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 2196 1426 17.86 $123
Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz 2011 1512 20.11 $100
Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz 2134 1457 19.58 $109
Intel Core i3-3227U @ 1.90GHz 1295 1887 NA NA
Intel Core i3-3229Y @ 1.40GHz 1236 1927 NA NA
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 2283 1397 45.67 $50
Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz 1981 1527 NA NA
Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz 2946 1194 29.46 $99.99
Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz 2326 1378 47.46 $49
Intel Core i3-3250T @ 3.00GHz 2650 1271 NA NA
Intel Core i3-330E @ 2.13GHz 1260 1912 NA NA
Intel Core i3-330M @ 2.13GHz 976 2119 6.51 $149.95
Intel Core i3-330UM @ 1.20GHz 666 2367 NA NA
Intel Core i3-350M @ 2.27GHz 1056 2061 31 $34.05
Intel Core i3-370M @ 2.40GHz 1121 2015 32.21 $34.81*
Intel Core i3-380M @ 2.53GHz 1144 1995 22.91 $49.95
Intel Core i3-380UM @ 1.33GHz 737 2306 NA NA
Intel Core i3-390M @ 2.67GHz 1231 1929 31.6 $38.95*
Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz 1742 1648 34.94 $49.86*
Intel Core i3-4005U @ 1.70GHz 1657 1689 NA NA
Intel Core i3-4010U @ 1.70GHz 1683 1677 13.47 $124.95
Intel Core i3-4010Y @ 1.30GHz 1310 1880 NA NA
Intel Core i3-4012Y @ 1.50GHz 1256 1913 NA NA
Intel Core i3-4020Y @ 1.50GHz 1481 1789 NA NA
Intel Core i3-4025U @ 1.90GHz 1918 1562 NA NA
Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz 1853 1596 NA NA
Intel Core i3-4030Y @ 1.60GHz 1623 1708 NA NA
Intel Core i3-4100M @ 2.50GHz 2500 1317 11.44 $218.57*
Intel Core i3-4110M @ 2.60GHz 2580 1296 NA NA
Intel Core i3-4110U @ 1.90GHz 1853 1595 NA NA
Intel Core i3-4120U @ 2.00GHz 1948 1543 NA NA
Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz 3262 1096 40.8 $79.95
Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz 2830 1222 11.38 $248.56*
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 3369 1065 16.85 $199.99
Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz 2726 1246 12.39 $219.95*
Intel Core i3-4158U @ 2.00GHz 1718 1655 NA NA
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 3476 1045 18.29 $189.99
Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz 3092 1153 20.61 $149.99*
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 3579 1027 24.94 $143.49
Intel Core i3-4170T @ 3.20GHz 3218 1117 15.33 $209.95*
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz 3575 1029 9.17 $389.95
Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz 3098 1147 NA NA
Intel Core i3-4330TE @ 2.40GHz 2500 1318 NA NA
Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz 3528 1035 19.6 $179.99*
Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz 3163 1131 18.61 $169.99*
Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz 2888 1210 NA NA
Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz 3613 1015 13.38 $269.95
Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz 3164 1130 NA NA
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz 3851 975 12.88 $299*
Intel Core i3-4370T @ 3.30GHz 3390 1060 24.57 $138*
Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz 3244 1102 NA NA
Intel Core i3-5005U @ 2.00GHz 2032 1503 NA NA
Intel Core i3-5010U @ 2.10GHz 2172 1441 7.24 $299.94
Intel Core i3-5015U @ 2.10GHz 2076 1482 NA NA
Intel Core i3-5020U @ 2.20GHz 2309 1382 5.03 $459*
Intel Core i3-5157U @ 2.50GHz 2613 1287 NA NA
Intel Core i3-530 @ 2.93GHz 1430 1811 27.49 $52
Intel Core i3-540 @ 3.07GHz 1529 1757 9 $169.98*
Intel Core i3-550 @ 3.20GHz 1533 1754 9.13 $167.95
Intel Core i3-560 @ 3.33GHz 1626 1705 9.04 $179.95*
Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz 2287 1393 NA NA
Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz 4127 944 30.86 $133.74*
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz 4157 939 19 $218.82
Intel Core i3-6100E @ 2.70GHz 3315 1081 NA NA
Intel Core i3-6100H @ 2.70GHz 3128 1140 NA NA
Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz 3716 998 27.53 $134.99*
Intel Core i3-6100TE @ 2.70GHz 3354 1070 NA NA
Intel Core i3-6100U @ 2.30GHz 2616 1286 7.07 $369.99
Intel Core i3-6102E @ 1.90GHz 2426 1344 10.78 $225*
Intel Core i3-6157U @ 2.40GHz 2668 1265 NA NA
Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz 4446 894 14.82 $299.99*
Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz 4040 960 57.99 $69.67
Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz 4421 897 8.14 $543*
Intel Core i3-7020U @ 2.30GHz 2539 1304 9.04 $281*
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz 4261 926 36.43 $116.98
Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz 3460 1048 15.38 $225*
Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz 3749 991 9.44 $397
Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz 2714 1251 9.05 $299.99
Intel Core i3-7101TE @ 3.40GHz 4003 966 34.21 $117*
Intel Core i3-7102E @ 2.10GHz 2521 1308 11.21 $225*
Intel Core i3-7130U @ 2.70GHz 2880 1213 6.26 $459.99*
Intel Core i3-7167U @ 2.80GHz 3489 1043 NA NA
Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz 4769 857 29.81 $159.99*
Intel Core i3-7300T @ 3.50GHz 4147 941 22.84 $181.59*
Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz 4931 841 26.99 $182.72*
Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz 4945 839 29.98 $164.95
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz 6184 687 53.92 $114.69
Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz 6829 606 51.35 $133*
Intel Core i3-8100T @ 3.10GHz 5391 776 28.3 $190.49*
Intel Core i3-8109U @ 3.00GHz 4382 904 7.67 $571
Intel Core i3-8121U @ 2.20GHz 4281 920 10.73 $399
Intel Core i3-8130U @ 2.20GHz 3590 1023 12.78 $281*
Intel Core i3-8145U @ 2.10GHz 3695 1006 13.15 $281*
Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz 6460 646 45.69 $141.38
Intel Core i3-8300T @ 3.20GHz 5827 733 37.54 $155.2
Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz 6877 599 34.6 $198.75*
Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz 6756 615 61.99 $108.99
Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz 6843 604 95.21 $71.88
Intel Core i3-9100T @ 3.10GHz 5453 768 44.7 $122*
Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz 7267 547 38.25 $189.99*
Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz 6367 662 44.52 $143*
Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz 7358 538 45.42 $162*
Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz 7912 485 47.96 $164.99
Intel Core i5 750S @ 2.40GHz 1326 1866 13.26 $99.99*
Intel Core i5 E 520 @ 2.40GHz 1619 1713 NA NA
Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz 6458 648 11.64 $554.95
Intel Core i5-10210Y @ 1.00GHz 4895 845 NA NA
Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 8999 408 36 $250*
Intel Core i5-1030NG7 @ 1.10GHz 5396 775 NA NA
Intel Core i5-10310U @ 1.70GHz 6768 613 22.79 $297*
Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz 7995 475 26.92 $297*
Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz 8244 446 26.68 $309*
Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz 8601 430 26.88 $320*
Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz 9882 361 30.88 $320*
Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 12856 266 70.64 $182
Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz 12591 274 56.21 $223.99
Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz 8939 412 35.76 $250*
Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz 13470 246 53.88 $249.99
Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz 10512 336 54.75 $192*
Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz 14220 222 49.37 $288.04
Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz 14890 199 46.1 $323
Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz 15369 190 64.85 $237*
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 3329 1078 110.99 $29.99*
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 3417 1056 97.93 $34.89*
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 3549 1033 14.2 $249.95
Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 3709 1002 8.61 $430.59*
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 2372 1365 23.74 $99.9*
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 3803 983 38.03 $99.99
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 3176 1128 18.47 $172
Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz 2799 1229 NA NA
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 2980 1182 14.33 $208*
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz 1907 1565 28.42 $67.12
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 2063 1487 NA NA
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 2003 1515 26.7 $75.02*
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 2002 1517 NA NA
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 2094 1475 46.63 $44.91*
Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 3575 1028 39.73 $89.99*
Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz 1611 1719 NA NA
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 4061 958 37.01 $109.73
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 4064 957 9.36 $434.26*
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 3355 1069 60.63 $55.34*
Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 2741 1240 30.45 $89.99*
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 1889 1576 NA NA
Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz 1882 1581 NA NA
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 2309 1383 54.84 $42.1*
Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz 1094 2031 NA NA
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 2277 1401 47.41 $48.02
Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 4105 949 58.69 $69.95*
Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz 1628 1704 NA NA
Intel Core i5-2560M @ 2.70GHz 2131 1459 NA NA
Intel Core i5-3170K @ 3.20GHz 8882 414 NA NA
Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz 2431 1340 37.96 $64.04*
Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz 2510 1314 11.54 $217.42*
Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz 1950 1541 8.67 $225*
Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 2625 1282 37.61 $69.81*
Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 4091 953 24.8 $165
Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz 3843 978 42.7 $90*
Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz 3754 989 NA NA
Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz 2174 1440 9.66 $225*
Intel Core i5-3339Y @ 1.50GHz 1499 1782 NA NA
Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz 4262 925 24.78 $172.02*
Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 2783 1232 39.79 $69.95*
Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz 3876 974 25.84 $149.99*
Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz 4264 924 28.43 $149.99*
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 2955 1189 31.83 $92.81*
Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz 3006 1177 NA NA
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 2306 1386 5.49 $420.05*
Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz 2389 1360 NA NA
Intel Core i5-3439Y @ 1.50GHz 1907 1566 NA NA
Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 4388 903 21.47 $204.32*
Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 4097 951 43.12 $95
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 4660 870 55.49 $83.97
Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 4312 916 18.33 $235.26
Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 2967 1185 9.6 $308.95*
Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 4268 922 29.74 $143.5*
Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 4778 856 15.93 $299.99*
Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 4610 874 15.24 $302.45*
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 4892 846 32.76 $149.35
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 4925 843 19.71 $249.87
Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 4608 876 90.19 $51.09*
Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz 4120 947 NA NA
Intel Core i5-3610ME @ 2.70GHz 2623 1284 NA NA
Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz 3087 1154 NA NA
Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 2812 1228 31.61 $88.95*
Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz 2175 1438 NA NA
Intel Core i5-4200Y @ 1.40GHz 1558 1741 NA NA
Intel Core i5-4202Y @ 1.60GHz 1606 1723 NA NA
Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz 2754 1235 NA NA
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 2840 1221 9.16 $309.95*
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz 2291 1392 NA NA
Intel Core i5-4210Y @ 1.50GHz 1619 1714 NA NA
Intel Core i5-4220Y @ 1.60GHz 1400 1828 NA NA
Intel Core i5-4230U @ 1.90GHz 1853 1594 NA NA
Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz 2088 1477 5.98 $349*
Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz 2648 1272 NA NA
Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz 2484 1321 NA NA
Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz 3016 1173 NA NA
Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz 2199 1424 NA NA
Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz 3039 1167 NA NA
Intel Core i5-4300U @ 1.90GHz 2532 1305 NA NA
Intel Core i5-4300Y @ 1.60GHz 1463 1798 NA NA
Intel Core i5-4302Y @ 1.60GHz 1817 1614 NA NA
Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz 2825 1225 NA NA
Intel Core i5-430M @ 2.27GHz 1235 1928 8.82 $139.95*
Intel Core i5-430UM @ 1.20GHz 836 2226 NA NA
Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz 3220 1116 NA NA
Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz 2463 1330 NA NA
Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz 3217 1118 11.7 $274.99*
Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz 3398 1058 NA NA
Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz 2305 1387 NA NA
Intel Core i5-4400E @ 2.70GHz 3251 1101 12.22 $266*
Intel Core i5-4402E @ 1.60GHz 2681 1262 NA NA
Intel Core i5-4422E @ 1.80GHz 1907 1567 7.17 $266*
Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz 4686 865 31.22 $150.09*
Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz 4332 915 27.08 $159.99*
Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz 4651 871 15.5 $299.99*
Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz 4427 896 9.56 $462.97*
Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 4781 855 21.92 $218.17
Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz 4443 895 6.73 $659.99*
Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz 3610 1016 NA NA
Intel Core i5-450M @ 2.40GHz 1212 1945 37.93 $31.95*
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 5170 810 41.05 $125.96
Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz 4820 853 NA NA
Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz 5010 831 28.3 $177.02
Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz 3233 1112 16.17 $199.95*
Intel Core i5-4570TE @ 2.70GHz 3158 1133 15.79 $199.99*
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 5301 789 36.54 $145.07
Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz 5148 813 36.52 $140.96
Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz 3942 969 18.77 $209.95*
Intel Core i5-460M @ 2.53GHz 1278 1900 17.06 $74.95*
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz 5483 764 17.49 $313.56
Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz 5533 755 13.83 $399.95
Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz 5034 828 NA NA
Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz 5335 782 19.33 $276*
Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz 5303 788 24.9 $213*
Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz 4404 901 17 $259.02*
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 5608 749 27.23 $205.98
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz 5494 760 25.64 $214.29
Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz 5303 787 14.76 $359.21*
Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz 4267 923 NA NA
Intel Core i5-470UM @ 1.33GHz 752 2292 NA NA
Intel Core i5-480M @ 2.67GHz 1307 1881 16.21 $80.6*
Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz 2504 1315 8.91 $281*
Intel Core i5-520M @ 2.40GHz 1682 1678 24.03 $69.99
Intel Core i5-520UM @ 1.07GHz 882 2188 NA NA
Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz 2447 1332 5.1 $479.99*
Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz 2949 1191 NA NA
Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz 3356 1068 NA NA
Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz 2746 1238 9.47 $289.99*
Intel Core i5-5350U @ 1.80GHz 2667 1267 NA NA
Intel Core i5-540M @ 2.53GHz 1720 1653 25.29 $68*
Intel Core i5-540UM @ 1.20GHz 1010 2097 NA NA
Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz 5550 754 NA NA
Intel Core i5-560M @ 2.67GHz 1851 1600 45.34 $40.81*
Intel Core i5-560UM @ 1.33GHz 1015 2090 NA NA
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz 5932 718 19.14 $309.95*
Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz 5931 719 NA NA
Intel Core i5-580M @ 2.67GHz 1918 1560 19.19 $99.95*
Intel Core i5-6198DU @ 2.30GHz 3096 1149 NA NA
Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz 3024 1172 NA NA
Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz 3205 1123 10.72 $299
Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz 2891 1208 NA NA
Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz 3378 1063 11.11 $304*
Intel Core i5-6300HQ @ 2.30GHz 4608 875 NA NA
Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz 3266 1092 NA NA
Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz 3259 1097 NA NA
Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz 5176 808 38.34 $135*
Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz 4405 900 16.95 $259.95*
Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz 5719 741 30.1 $189.99*
Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz 5368 780 NA NA
Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz 5290 793 NA NA
Intel Core i5-6442EQ @ 1.90GHz 4519 885 18.08 $250*
Intel Core i5-650 @ 3.20GHz 2211 1417 147.5 $14.99*
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz 5628 746 29.55 $190.45
Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz 4966 837 45.15 $109.99*
Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz 5295 791 26.48 $199.99*
Intel Core i5-655K @ 3.20GHz 2017 1509 33.63 $59.99*
Intel Core i5-660 @ 3.33GHz 2331 1377 109.18 $21.35*
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz 5988 713 22.84 $262.13*
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 6306 672 30.69 $205.43
Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz 5459 766 18.2 $299.95*
Intel Core i5-661 @ 3.33GHz 2425 1345 10.54 $229.99*
Intel Core i5-670 @ 3.47GHz 2423 1346 60.65 $39.95*
Intel Core i5-680 @ 3.60GHz 2520 1309 50.46 $49.95*
Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz 3379 1062 6.77 $499
Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz 4037 961 6.77 $596
Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz 4093 952 NA NA
Intel Core i5-7287U @ 3.30GHz 4149 940 NA NA
Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz 5118 819 NA NA
Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz 3801 984 9.37 $405.5*
Intel Core i5-7360U @ 2.30GHz 4392 902 NA NA
Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz 5506 759 32.39 $169.99
Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz 4522 884 17.09 $264.63*
Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz 5785 736 NA NA
Intel Core i5-7442EQ @ 2.10GHz 4834 852 19.34 $250*
Intel Core i5-750 @ 2.67GHz 2423 1347 26.92 $90
Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz 6152 691 28.62 $215
Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz 5347 781 9.58 $558
Intel Core i5-760 @ 2.80GHz 2604 1291 18.08 $144.03
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz 6619 630 28.78 $229.99
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz 6804 610 18.9 $359.98
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz 5858 731 20.88 $280.55*
Intel Core i5-760S @ 2.53GHz 5440 771 NA NA
Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz 6379 658 23.63 $270
Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz 2888 1211 NA NA
Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz 2979 1183 NA NA
Intel Core i5-8200Y @ 1.30GHz 3161 1132 10.86 $291*
Intel Core i5-8210Y @ 1.60GHz 2905 1202 NA NA
Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz 6083 695 NA NA
Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz 8191 448 25.6 $320*
Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz 8382 442 14.21 $589.99
Intel Core i5-8260U @ 1.60GHz 7776 500 26.18 $297*
Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz 6292 677 21.19 $297*
Intel Core i5-8265UC @ 1.60GHz 5988 714 NA NA
Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz 7917 484 24.74 $320*
Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz 7595 516 30.38 $250*
Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz 7231 552 NA NA
Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz 6435 652 21.67 $297*
Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz 6461 645 9.36 $689.95
Intel Core i5-8365UE @ 1.60GHz 5243 802 17.65 $297*
Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 9198 395 54.11 $169.97
Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz 8105 459 32.42 $250*
Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz 7649 511 32.69 $233.95
Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz 9472 382 43.89 $215.8
Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz 9646 370 50.24 $192*
Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz 8024 471 37.94 $211.49
Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz 10024 355 42.21 $237.47
Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz 10269 350 43.7 $234.99
Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz 9111 398 24.83 $366.99*
Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 8052 469 32.21 $250*
Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz 7735 504 30.94 $250*
Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz 9625 372 64.17 $149.99
Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9612 373 62.01 $155
Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz 8337 444 33.35 $250*
Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz 7864 490 43.21 $182*
Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz 9075 400 43.99 $206.29
Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz 10384 342 41.91 $247.79*
Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz 8213 447 42.77 $192*
Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz 9212 394 47.98 $192*
Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz 10934 323 46.98 $232.74
Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz 10899 325 56.48 $192.98
Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz 10932 324 56.06 $194.99
Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz 9406 386 44.16 $213*
Intel Core i5-L16G7 @ 1.40GHz 3049 1165 10.85 $281*
Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz 7101 568 17.36 $409*
Intel Core i7-1060NG7 @ 1.20GHz 6234 678 NA NA
Intel Core i7-10610U @ 1.80GHz 7762 501 18.98 $409*
Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz 8982 410 NA NA
Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz 10839 328 25.44 $426*
Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz 17631 144 56.88 $309.99
Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz 18014 138 60.45 $298*
Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 19710 104 48.07 $409.99
Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz 19525 109 55.94 $349*
Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz 13092 260 40.53 $323*
Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz 9956 357 16.8 $592.8
Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 12680 270 NA NA
Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz 8119 458 18.33 $443*
Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz 12494 277 31.63 $395*
Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz 15812 177 35.14 $450*
Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz 13372 251 NA NA
Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz 7979 478 NA NA
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 5326 785 31.33 $169.98
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 5450 769 13.95 $390.72*
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 4364 907 45.83 $95.22*
Intel Core i7-2610UE @ 1.50GHz 1409 1818 NA NA
Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz 1687 1675 NA NA
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 2433 1338 14.33 $169.81*
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 3591 1022 38.2 $94.02
Intel Core i7-2630UM @ 1.60GHz 400 2589 NA NA
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 3232 1113 NA NA
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz 1888 1577 NA NA
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 2471 1327 20.94 $118.02*
Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz 1928 1554 NA NA
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 3741 995 29 $129
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 3168 1129 NA NA
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz 1799 1623 NA NA
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 5508 758 24.7 $223
Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz 3704 1003 NA NA
Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz 3221 1114 NA NA
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 4289 918 22.58 $189.95*
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 4208 932 30.07 $139.95
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 4203 934 24.58 $171.02
Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 3842 979 NA NA
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 4529 881 8.37 $541*
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 4512 886 10.24 $440.44*
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 4123 946 10.06 $409.95*
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 2103 1473 NA NA
Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 2141 1452 NA NA
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 2841 1220 21.52 $132.02*
Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz 2386 1361 NA NA
Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz 2947 1192 6.86 $429.95*
Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz 1880 1583 NA NA
Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 4730 860 NA NA
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 5165 811 12.91 $399.99*
Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz 4783 854 NA NA
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 4336 914 NA NA
Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz 5174 809 NA NA
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 5078 822 NA NA
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 5053 824 21.14 $239*
Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 4529 882 21.57 $209.95*
Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz 4691 864 NA NA
Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 2571 1299 NA NA
Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz 2545 1302 NA NA
Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz 1642 1699 NA NA
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 5705 742 15.72 $363*
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 5590 750 24.31 $229.95*
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 6365 664 34.59 $184
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 6445 651 18 $357.98
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 6191 685 17.7 $349.88
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 5511 757 16.7 $329.99*
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 5871 728 14.68 $399.98
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 5444 770 19.1 $285*
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 6070 699 15.21 $399
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 6001 711 5.48 $1*
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 8143 454 16.29 $499.95
Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 5152 812 8.45 $609.95*
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 8927 413 11.16 $799.99*
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 8568 433 12.42 $689.99
Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz 2513 1312 NA NA
Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz 2633 1278 NA NA
Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz 2131 1460 NA NA
Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz 2917 1200 NA NA
Intel Core i7-4560U @ 1.60GHz 2950 1190 NA NA
Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz 3258 1098 NA NA
Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz 3097 1148 NA NA
Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz 2665 1268 NA NA
Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz 3255 1099 NA NA
Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz 2446 1334 NA NA
Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz 2260 1407 NA NA
Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz 4941 840 NA NA
Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 5493 761 14.34 $383*
Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 5263 799 27.84 $189*
Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz 5382 778 NA NA
Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 5270 797 24.13 $218.45*
Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz 5440 772 14.39 $378*
Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 5838 732 21.5 $271.57*
Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz 4974 835 NA NA
Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz 4975 834 NA NA
Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 5672 744 NA NA
Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz 5620 748 NA NA
Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz 5407 774 NA NA
Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz 6300 674 NA NA
Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz 4733 859 11.83 $399.99*
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 7041 577 19.83 $354.98
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 6069 700 NA NA
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 7044 576 22.65 $310.98
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 6666 625 NA NA
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 6746 616 40.16 $167.99*
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz 5946 717 14.87 $399.99*
Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz 4257 928 NA NA
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 6942 591 30.31 $229.01
Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz 5370 779 NA NA
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 7204 555 25.64 $280.98
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 8070 465 28.42 $284
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 6976 587 18.03 $386.98
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 6407 654 17.8 $359.99*
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 5890 724 30.35 $194.1*
Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 6195 684 35 $177.01
Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 6586 636 22.15 $297.29
Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 5808 735 13.38 $434*
Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz 5235 804 NA NA
Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 6500 643 NA NA
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 6365 663 NA NA
Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 6181 689 10.54 $586.67*
Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 6229 680 13.54 $459.95*
Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 9507 380 11.88 $799.97
Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 6765 614 6.17 $1*
Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 6943 590 9.92 $699.95*
Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 6638 628 10.65 $623*
Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 9692 366 12.59 $769.99*
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 6735 618 NA NA
Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz 2725 1248 NA NA
Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz 2962 1187 NA NA
Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz 3618 1014 5.24 $689.99
Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz 3054 1163 NA NA
Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz 3110 1143 NA NA
Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz 6089 693 NA NA
Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz 5905 722 NA NA
Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz 6047 704 NA NA
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 7804 497 11.37 $686.32*
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz 7819 495 NA NA
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 9710 365 48.55 $199.99*
Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz 7036 578 16.17 $435*
Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz 6866 602 15.82 $434*
Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 10216 352 35.23 $289.99
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 7728 506 NA NA
Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 12672 273 13.32 $951.31*
Intel Core i7-610E @ 2.53GHz 1818 1613 NA NA
Intel Core i7-620LM @ 2.00GHz 1367 1839 NA NA
Intel Core i7-620M @ 2.67GHz 1955 1538 19.55 $100.01
Intel Core i7-620UM @ 1.07GHz 964 2128 NA NA
Intel Core i7-640LM @ 2.13GHz 1623 1707 NA NA
Intel Core i7-640M @ 2.80GHz 2066 1485 11.08 $186.49*
Intel Core i7-640UM @ 1.20GHz 1026 2081 NA NA
Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz 3293 1086 NA NA
Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz 3269 1091 8.32 $393*
Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz 3333 1075 NA NA
Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz 3761 988 NA NA
Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz 3585 1024 NA NA
Intel Core i7-660UM @ 1.33GHz 1091 2032 NA NA
Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz 3506 1041 NA NA
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 8060 467 26.96 $298.98
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 6456 649 17.08 $378*
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 8971 411 30.93 $289.99
Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz 7277 546 22.05 $329.98
Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz 6600 633 NA NA
Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz 7352 540 6.28 $1*
Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 10540 335 25.16 $419
Intel Core i7-680UM @ 1.47GHz 1196 1956 NA NA
Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz 6746 617 NA NA
Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz 7063 571 18.68 $378*
Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz 6877 598 NA NA
Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz 5241 803 NA NA
Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 11343 314 31.35 $361.76
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 13402 249 22.34 $599.99
Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz 7162 560 12.61 $568*
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 17364 154 14.7 $1
Intel Core i7-720QM @ 1.60GHz 1700 1669 17.01 $99.95*
Intel Core i7-740QM @ 1.73GHz 1711 1659 17.12 $99.95
Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz 3688 1008 6.26 $589
Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz 3718 997 NA NA
Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz 4350 910 5.93 $733.99*
Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz 3633 1013 NA NA
Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz 4208 933 NA NA
Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 8636 426 24.07 $358.83
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 6925 594 18.32 $378*
Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 9742 363 20.6 $472.98
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 7847 492 20.12 $389.97
Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz 9888 360 16.51 $599
Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 12482 279 18.09 $689.98*
Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz 7059 573 18.67 $378*
Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 7903 486 20.91 $378*
Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz 7114 567 18.82 $378*
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 17556 147 19.21 $913.92*
Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 19358 114 NA NA
Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 8058 468 14.19 $568*
Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz 2736 1242 NA NA
Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 14681 204 18.54 $791.76*
Intel Core i7-820QM @ 1.73GHz 1921 1559 8.01 $239.95*
Intel Core i7-840QM @ 1.87GHz 1881 1582 6.49 $289.97*
Intel Core i7-8500Y @ 1.50GHz 3136 1138 7.98 $393*
Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz 6009 709 NA NA
Intel Core i7-8557U @ 1.70GHz 7820 494 18.14 $431*
Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 8846 417 15.74 $561.99
Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz 6624 629 NA NA
Intel Core i7-8565UC @ 1.80GHz 6187 686 NA NA
Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz 9251 391 21.46 $431*
Intel Core i7-860 @ 2.80GHz 2894 1206 65.79 $43.99*
Intel Core i7-860S @ 2.53GHz 2725 1247 13.63 $199.99*
Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz 6606 631 6.3 $1*
Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz 6713 622 16.41 $409*
Intel Core i7-8665UE @ 1.70GHz 6587 635 16.1 $409*
Intel Core i7-870 @ 2.93GHz 3031 1170 12.24 $247.5
Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 13125 257 43.75 $299.99
Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz 11992 294 39.58 $303*
Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 13854 232 43.3 $319.99
Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz 10718 330 24.93 $429.98
Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz 7876 489 5.09 $1*
Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz 8136 456 NA NA
Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz 7779 499 NA NA
Intel Core i7-870S @ 2.67GHz 2786 1231 NA NA
Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 10230 351 25.9 $395*
Intel Core i7-875K @ 2.93GHz 3028 1171 7.97 $379.99*
Intel Core i7-880 @ 3.07GHz 3205 1124 5.5 $583*
Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz 8779 420 NA NA
Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 10588 334 26.81 $395*
Intel Core i7-920 @ 2.67GHz 2735 1243 7.84 $348.95
Intel Core i7-920XM @ 2.00GHz 2178 1437 6.29 $345.99*
Intel Core i7-930 @ 2.80GHz 2929 1197 29.29 $99.99
Intel Core i7-940 @ 2.93GHz 3064 1160 29.46 $103.99*
Intel Core i7-940XM @ 2.13GHz 2158 1447 NA NA
Intel Core i7-950 @ 3.07GHz 3073 1157 62.72 $49*
Intel Core i7-960 @ 3.20GHz 3221 1115 11.93 $270
Intel Core i7-965 @ 3.20GHz 3236 1108 23.12 $139.99*
Intel Core i7-970 @ 3.20GHz 6726 620 13.45 $499.95*
Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 13675 240 45.57 $300.09
Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 13851 233 46.81 $295.9
Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 14652 207 41.99 $348.99
Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 14670 205 38.61 $379.99*
Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz 10882 326 33.69 $323*
Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz 10680 333 33.07 $323*
Intel Core i7-975 @ 3.33GHz 3313 1082 41.44 $79.95*
Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11415 313 28.9 $395*
Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz 12016 292 30.42 $395*
Intel Core i7-980 @ 3.33GHz 6866 601 34.33 $199.98*
Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 18202 136 45.76 $397.77
Intel Core i7-980X @ 3.33GHz 6729 619 6.12 $1
Intel Core i7-985 @ 3.47GHz 3928 970 NA NA
Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz 11483 308 29.07 $395*
Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz 9112 397 23.07 $395*
Intel Core i7-990X @ 3.47GHz 7308 543 25.2 $290*
Intel Core i7-995X @ 3.60GHz 7079 569 NA NA
Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz 13973 230 NA NA
Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz 16506 170 29.69 $556*
Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz 21326 92 42.65 $499.99
Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz 19471 110 42.33 $459.99
Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz 24049 66 28.97 $830
Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz 23455 72 49.69 $472
Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz 16991 164 38.7 $439*
Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz 23094 78 35.47 $651
Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz 26187 50 34.92 $749.99
Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz 29472 32 20.87 $1*
Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz 17045 162 29.24 $583*
Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz 34215 14 20.13 $1
Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21314 93 16.41 $1*
Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23442 73 37.81 $619.98
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 26624 46 17.87 $1
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 27264 40 17.04 $1*
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 29832 31 17.56 $1*
Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 11120 320 19.07 $583*
Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 20702 98 38.51 $537.5
Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz 14085 227 25.33 $556*
Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 17389 152 42.99 $404.47
Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 18892 123 43.04 $438.99
Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 18833 124 34.19 $550.76
Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz 19394 111 29.84 $649.99*
Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz 13772 237 31.37 $439*
Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 21613 91 34.86 $619.95
Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25358 56 36.72 $690.66
Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 28008 36 35.95 $779
Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 30663 26 21.9 $1*
Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 15634 184 26.82 $583*
Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 31395 23 31.43 $999
Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz 31941 20 NA NA
Intel Core M-5Y10 @ 0.80GHz 1779 1636 NA NA
Intel Core M-5Y10a @ 0.80GHz 1905 1569 NA NA
Intel Core M-5Y10c @ 0.80GHz 1876 1585 6.67 $281*
Intel Core M-5Y31 @ 0.90GHz 1972 1533 NA NA
Intel Core M-5Y51 @ 1.10GHz 1821 1609 NA NA
Intel Core M-5Y70 @ 1.10GHz 1705 1665 NA NA
Intel Core M-5Y71 @ 1.20GHz 2195 1427 7.81 $281*
Intel Core m3-6Y30 @ 0.90GHz 1759 1645 6.26 $281*
Intel Core m3-7Y30 @ 1.00GHz 2610 1288 NA NA
Intel Core m3-7Y32 @ 1.10GHz 2742 1239 NA NA
Intel Core m3-8100Y @ 1.10GHz 3034 1169 10.8 $281*
Intel Core m5-6Y54 @ 1.10GHz 2021 1507 NA NA
Intel Core m5-6Y57 @ 1.10GHz 2434 1337 NA NA
Intel Core m7-6Y75 @ 1.20GHz 2172 1442 NA NA
Intel Core Solo T1300 @ 1.66GHz 210 2800 NA NA
Intel Core Solo T1350 @ 1.86GHz 194 2819 NA NA
Intel Core Solo T1400 @ 1.83GHz 253 2748 NA NA
Intel Core Solo U1300 @ 1.06GHz 141 2896 NA NA
Intel Core Solo U1400 @ 1.20GHz 130 2909 NA NA
Intel Core Solo U1500 @ 1.33GHz 164 2861 NA NA
Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz 507 2499 3.17 $159.95*
Intel Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz 660 2373 13.21 $49.99*
Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz 690 2345 9.68 $71.25*
Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz 761 2285 4.82 $157.95*
Intel Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz 803 2258 29.76 $26.99*
Intel Core2 Duo E6300 @ 1.86GHz 526 2484 40.49 $12.99*
Intel Core2 Duo E6320 @ 1.86GHz 524 2486 10.48 $49.99*
Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz 800 2261 40.21 $19.89*
Intel Core2 Duo E6420 @ 2.13GHz 807 2252 16.14 $49.99*
Intel Core2 Duo E6540 @ 2.33GHz 808 2250 NA NA
Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz 889 2184 59.48 $14.95*
Intel Core2 Duo E6600 @ 2.40GHz 867 2198 45.87 $18.91
Intel Core2 Duo E6700 @ 2.66GHz 1089 2036 36.32 $29.99*
Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz 963 2129 93.45 $10.3*
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz 1124 2012 22.49 $49.99*
Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz 985 2115 20.11 $49*
Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz 929 2165 77.76 $11.95*
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz 957 2134 33 $28.99*
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz 1069 2049 76.91 $13.9*
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz 1196 1957 9.97 $119.95*
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.40GHz 821 2238 NA NA
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.66GHz 1073 2045 NA NA
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz 996 2111 19.93 $49.99*
Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz 1186 1963 NA NA
Intel Core2 Duo E8290 @ 2.83GHz 1408 1820 NA NA
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz 1201 1950 60.06 $19.99*
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.66GHz 1172 1974 NA NA
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz 1216 1940 NA NA
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 1157 1986 32.58 $35.5
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz 1213 1943 20.22 $59.99*
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 1264 1909 9.73 $129.95*
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 1354 1846 9.03 $149.95
Intel Core2 Duo L7100 @ 1.20GHz 478 2522 NA NA
Intel Core2 Duo L7300 @ 1.40GHz 550 2466 NA NA
Intel Core2 Duo L7400 @ 1.50GHz 516 2493 NA NA
Intel Core2 Duo L7500 @ 1.60GHz 575 2450 NA NA
Intel Core2 Duo L7700 @ 1.80GHz 607 2417 NA NA
Intel Core2 Duo L7800 @ 2.00GHz 680 2356 NA NA
Intel Core2 Duo L9300 @ 1.60GHz 615 2413 NA NA
Intel Core2 Duo L9600 @ 2.13GHz 865 2201 NA NA
Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz 732 2313 36.61 $19.99*
Intel Core2 Duo P7370 @ 2.00GHz 771 2278 NA NA
Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz 792 2267 19.8 $39.99*
Intel Core2 Duo P7550 @ 2.26GHz 900 2181 3.91 $229.99*
Intel Core2 Duo P7570 @ 2.26GHz 926 2167 NA NA
Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz 835 2227 2.81 $297.01*
Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz 829 2231 16.86 $49.18*
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz 947 2146 20.83 $45.49*
Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz 839 2223 14.72 $56.99*
Intel Core2 Duo P9300 @ 2.26GHz 909 2177 NA NA
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz 933 2158 0.93 $998.99*
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.53GHz 972 2122 9.82 $99*
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz 1087 2037 NA NA
Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz 1155 1988 NA NA
Intel Core2 Duo SL9400 @ 1.86GHz 647 2390 2.56 $253*
Intel Core2 Duo SP9400 @ 2.40GHz 948 2145 3.34 $284*
Intel Core2 Duo SU9400 @ 1.40GHz 557 2463 NA NA
Intel Core2 Duo T5200 @ 1.60GHz 450 2543 NA NA
Intel Core2 Duo T5250 @ 1.50GHz 432 2558 NA NA
Intel Core2 Duo T5270 @ 1.40GHz 437 2552 NA NA
Intel Core2 Duo T5300 @ 1.73GHz 635 2394 NA NA
Intel Core2 Duo T5450 @ 1.66GHz 512 2497 NA NA
Intel Core2 Duo T5470 @ 1.60GHz 504 2501 NA NA
Intel Core2 Duo T5500 @ 1.66GHz 504 2502 NA NA
Intel Core2 Duo T5550 @ 1.83GHz 548 2467 NA NA
Intel Core2 Duo T5600 @ 1.83GHz 631 2400 NA NA
Intel Core2 Duo T5670 @ 1.80GHz 476 2525 NA NA
Intel Core2 Duo T5750 @ 2.00GHz 671 2363 67.13 $9.99*
Intel Core2 Duo T5800 @ 2.00GHz 642 2392 NA NA
Intel Core2 Duo T5850 @ 2.16GHz 705 2333 44.33 $15.9*
Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz 704 2335 NA NA
Intel Core2 Duo T5900 @ 2.20GHz 579 2446 NA NA
Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz 694 2341 46.32 $14.99*
Intel Core2 Duo T6500 @ 2.10GHz 686 2353 45.76 $14.99*
Intel Core2 Duo T6570 @ 2.10GHz 689 2348 17.9 $38.5*
Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz 719 2321 38.05 $18.9*
Intel Core2 Duo T6670 @ 2.20GHz 707 2329 NA NA
Intel Core2 Duo T7100 @ 1.80GHz 634 2397 42.3 $14.99
Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz 729 2315 12.36 $59
Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz 695 2340 3.45 $201.48*
Intel Core2 Duo T7300 @ 2.00GHz 708 2328 14.17 $49.99*
Intel Core2 Duo T7400 @ 2.16GHz 758 2288 NA NA
Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz 846 2216 19.69 $42.99*
Intel Core2 Duo T7600 @ 2.33GHz 873 2196 21.83 $39.99*
Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz 847 2214 16.95 $49.95
Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz 932 2159 1.53 $607.99*
Intel Core2 Duo T8100 @ 2.10GHz 781 2274 0.78 $999.99*
Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz 853 2209 7.83 $108.95*
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz 957 2132 11.97 $79.99*
Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz 914 2174 26.15 $34.95*
Intel Core2 Duo T9500 @ 2.60GHz 1034 2078 NA NA
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz 842 2219 2.82 $298.95*
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz 1059 2057 17.99 $58.88
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz 1110 2025 2.62 $423.89*
Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz 1217 1938 3.05 $398.95*
Intel Core2 Duo U7300 @ 1.30GHz 476 2524 NA NA
Intel Core2 Duo U7500 @ 1.06GHz 366 2624 NA NA
Intel Core2 Duo U7600 @ 1.20GHz 350 2640 NA NA
Intel Core2 Duo U7700 @ 1.33GHz 345 2645 NA NA
Intel Core2 Duo U9300 @ 1.20GHz 485 2517 NA NA
Intel Core2 Duo U9600 @ 1.60GHz 651 2384 NA NA
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 2267 1404 2.02 $1*
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 1980 1531 1.32 $1*
Intel Core2 Extreme Q9200 @ 2.40GHz 2011 1513 NA NA
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 1877 1584 NA NA
Intel Core2 Extreme X6800 @ 2.93GHz 1004 2104 3.81 $263.64*
Intel Core2 Extreme X7800 @ 2.60GHz 1138 2000 NA NA
Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz 1018 2084 6.79 $149.95
Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz 1252 1918 3.05 $409.95*
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz 1120 2018 1.32 $851*
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 2515 1311 2.92 $859.99*
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 2348 1370 NA NA
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 2622 1285 1.63 $1*
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 2780 1233 1.54 $1*
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 1769 1640 35.41 $49.95*
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 2039 1499 52.29 $39*
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 1786 1630 36.48 $48.95
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 1806 1621 36.13 $49.99*
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 2003 1516 94.28 $21.24*
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 1522 1764 3.91 $389*
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 1923 1556 4.98 $385.89*
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 1981 1528 9.93 $199.5*
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 2054 1494 54.01 $38.03*
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 2077 1481 58.18 $35.7*
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 2161 1445 61.76 $34.99*
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 2096 1474 11.03 $190*
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 2264 1405 37.77 $59.95*
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 2371 1366 23.72 $99.95
Intel Core2 Solo U2100 @ 1.06GHz 233 2775 NA NA
Intel Core2 Solo U3500 @ 1.40GHz 265 2730 NA NA
Intel Pentium 1403 @ 2.60GHz 1851 1599 NA NA
Intel Pentium 1403 v2 @ 2.60GHz 2284 1396 NA NA
Intel Pentium 2020M @ 2.40GHz 1328 1862 9.91 $134*
Intel Pentium 2030M @ 2.50GHz 1542 1750 11.51 $134*
Intel Pentium 2117U @ 1.80GHz 966 2125 7.21 $134*
Intel Pentium 2127U @ 1.90GHz 1137 2001 8.48 $134*
Intel Pentium 2129Y @ 1.10GHz 638 2393 4.76 $134*
Intel Pentium 3550M @ 2.30GHz 1504 1778 6.97 $215.92*
Intel Pentium 3556U @ 1.70GHz 1001 2106 NA NA
Intel Pentium 3558U @ 1.70GHz 994 2112 NA NA
Intel Pentium 3560M @ 2.40GHz 1609 1721 NA NA
Intel Pentium 3560Y @ 1.20GHz 849 2212 NA NA
Intel Pentium 3805U @ 1.90GHz 1016 2087 NA NA
Intel Pentium 3825U @ 1.90GHz 1455 1802 NA NA
Intel Pentium 4 1.50GHz 86 2939 NA NA
Intel Pentium 4 1.60GHz 84 2940 NA NA
Intel Pentium 4 1.70GHz 86 2938 NA NA
Intel Pentium 4 1.80GHz 115 2923 NA NA
Intel Pentium 4 1.90GHz 104 2930 NA NA
Intel Pentium 4 1300MHz 77 2944 NA NA
Intel Pentium 4 1400MHz 83 2941 NA NA
Intel Pentium 4 1500MHz 81 2942 NA NA
Intel Pentium 4 1700MHz 100 2933 NA NA
Intel Pentium 4 1800MHz 114 2925 NA NA
Intel Pentium 4 2.00GHz 133 2905 NA NA
Intel Pentium 4 2.20GHz 157 2873 NA NA
Intel Pentium 4 2.26GHz 151 2884 NA NA
Intel Pentium 4 2.40GHz 131 2908 NA NA
Intel Pentium 4 2.50GHz 160 2867 NA NA
Intel Pentium 4 2.53GHz 162 2864 NA NA
Intel Pentium 4 2.60GHz 189 2826 NA NA
Intel Pentium 4 2.66GHz 157 2872 NA NA
Intel Pentium 4 2.80GHz 243 2757 NA NA
Intel Pentium 4 2.93GHz 150 2885 NA NA
Intel Pentium 4 3.00GHz 262 2736 NA NA
Intel Pentium 4 3.06GHz 249 2752 NA NA
Intel Pentium 4 3.20GHz 273 2717 NA NA
Intel Pentium 4 3.40GHz 304 2684 NA NA
Intel Pentium 4 3.46GHz 295 2691 NA NA
Intel Pentium 4 3.60GHz 320 2670 NA NA
Intel Pentium 4 3.73GHz 385 2604 NA NA
Intel Pentium 4 3.80GHz 328 2663 NA NA
Intel Pentium 4 3.83GHz 154 2879 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 1.60GHz 116 2921 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 1.80GHz 114 2924 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 1.90GHz 136 2903 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 2.00GHz 132 2907 NA NA
Intel Pentium 4405U @ 2.10GHz 2075 1483 NA NA
Intel Pentium 4405Y @ 1.50GHz 1518 1769 NA NA
Intel Pentium 4410Y @ 1.50GHz 1387 1834 8.62 $161*
Intel Pentium 4415U @ 2.30GHz 2134 1456 NA NA
Intel Pentium 4415Y @ 1.60GHz 1647 1695 10.23 $161*
Intel Pentium 4417U @ 2.30GHz 2282 1399 14.17 $161*
Intel Pentium 4425Y @ 1.70GHz 1458 1800 9.05 $161*
Intel Pentium 5405U @ 2.30GHz 2338 1374 14.52 $161*
Intel Pentium 6405U @ 2.40GHz 2430 1341 15.09 $161*
Intel Pentium 957 @ 1.20GHz 622 2407 4.64 $134*
Intel Pentium 967 @ 1.30GHz 588 2434 NA NA
Intel Pentium 987 @ 1.50GHz 500 2505 NA NA
Intel Pentium 997 @ 1.60GHz 789 2268 NA NA
Intel Pentium A1018 @ 2.10GHz 1011 2095 NA NA
Intel Pentium A1020 @ 2.41GHz 1265 1908 NA NA
Intel Pentium B940 @ 2.00GHz 783 2273 26.14 $29.94*
Intel Pentium B950 @ 2.10GHz 950 2143 NA NA
Intel Pentium B960 @ 2.20GHz 831 2230 21.48 $38.68*
Intel Pentium B970 @ 2.30GHz 1136 2002 22.27 $50.99*
Intel Pentium B980 @ 2.40GHz 1048 2066 14.98 $69.95*
Intel Pentium D 805 @ 2.66GHz 351 2638 NA NA
Intel Pentium D 830 @ 3.00GHz 424 2572 NA NA
Intel Pentium D 915 @ 2.80GHz 424 2570 NA NA
Intel Pentium D 940 @ 3.20GHz 447 2546 NA NA
Intel Pentium D 950 @ 3.40GHz 634 2396 NA NA
Intel Pentium D 960 @ 3.60GHz 743 2303 NA NA
Intel Pentium D1508 @ 2.20GHz 3240 1103 25.12 $129*
Intel Pentium E2140 @ 1.60GHz 464 2536 5.16 $89.95*
Intel Pentium E2160 @ 1.80GHz 630 2402 40.6 $15.51*
Intel Pentium E2180 @ 2.00GHz 670 2364 4.97 $134.96*
Intel Pentium E2200 @ 2.20GHz 750 2293 13.88 $54*
Intel Pentium E2210 @ 2.20GHz 702 2337 NA NA
Intel Pentium E2220 @ 2.40GHz 832 2229 9.68 $85.99*
Intel Pentium E5200 @ 2.50GHz 846 2215 16.94 $49.95
Intel Pentium E5300 @ 2.60GHz 952 2141 73.26 $12.99
Intel Pentium E5400 @ 2.70GHz 931 2161 15.52 $59.97*
Intel Pentium E5500 @ 2.80GHz 985 2116 76.07 $12.95*
Intel Pentium E5700 @ 3.00GHz 1057 2058 54.37 $19.45*
Intel Pentium E5800 @ 3.20GHz 1179 1970 98.64 $11.95*
Intel Pentium E6300 @ 2.80GHz 906 2179 23.17 $39.08*
Intel Pentium E6500 @ 2.93GHz 1120 2017 32.02 $34.99
Intel Pentium E6600 @ 3.06GHz 931 2162 8.86 $104.99
Intel Pentium E6700 @ 3.20GHz 1122 2013 61.15 $18.35*
Intel Pentium E6800 @ 3.33GHz 1127 2010 45.19 $24.95*
Intel Pentium Extreme Edition 955 @ 3.46GHz 469 2533 15.02 $31.23*
Intel Pentium Extreme Edition 965 @ 3.73GHz 982 2117 NA NA
Intel Pentium G2010 @ 2.80GHz 1363 1841 90.93 $14.99*
Intel Pentium G2020 @ 2.90GHz 1641 1700 27.37 $59.95*
Intel Pentium G2020T @ 2.50GHz 1468 1794 30.83 $47.6*
Intel Pentium G2030 @ 3.00GHz 1717 1656 59.22 $29
Intel Pentium G2030T @ 2.60GHz 1595 1730 24.92 $64*
Intel Pentium G2100T @ 2.60GHz 1691 1674 NA NA
Intel Pentium G2120 @ 3.10GHz 1922 1558 76.92 $24.99*
Intel Pentium G2120T @ 2.70GHz 1613 1718 NA NA
Intel Pentium G2130 @ 3.20GHz 1832 1605 40.71 $45*
Intel Pentium G2140 @ 3.30GHz 2059 1489 25.24 $81.56*
Intel Pentium G3220 @ 3.00GHz 1852 1597 22.33 $82.93*
Intel Pentium G3220T @ 2.60GHz 1421 1815 14.22 $99.99
Intel Pentium G3240 @ 3.10GHz 1903 1571 27.19 $69.99
Intel Pentium G3240T @ 2.70GHz 1798 1624 NA NA
Intel Pentium G3250 @ 3.20GHz 1931 1552 64.36 $30*
Intel Pentium G3250T @ 2.80GHz 1851 1598 20.57 $89.99*
Intel Pentium G3258 @ 3.20GHz 2047 1497 17.44 $117.39
Intel Pentium G3260 @ 3.30GHz 2059 1490 187.66 $10.97*
Intel Pentium G3260T @ 2.90GHz 1993 1520 22.14 $89.99*
Intel Pentium G3320TE @ 2.30GHz 1623 1709 NA NA
Intel Pentium G3420 @ 3.20GHz 1956 1537 15.73 $124.34*
Intel Pentium G3420T @ 2.70GHz 2044 1498 12.77 $159.99*
Intel Pentium G3430 @ 3.30GHz 2129 1462 23.65 $89.99*
Intel Pentium G3440 @ 3.30GHz 2193 1429 13.71 $159.94*
Intel Pentium G3440T @ 2.80GHz 2107 1471 NA NA
Intel Pentium G3450 @ 3.40GHz 2119 1463 92.34 $22.95*