CPU列表

下面是图表中所有CPU类型的字母列表。单击特定的处理器名称将会带您进入它出现的图表,并为您高亮显示它。单CPU系统多CPU系统的结果分别列出。

单 CPU 系统

CPU 名称
CPU 跑分结果
(越高越好)
整体排名
(越低越好)
CPU 性价比
(越高越好)
价格
(USD)
AMD 3015e 2678 1292 NA NA
AMD 3020e 2704 1286 NA NA
AMD A10 Micro-6700T APU 1291 1924 NA NA
AMD A10 PRO-7350B APU 1857 1617 NA NA
AMD A10 PRO-7800B APU 3003 1206 NA NA
AMD A10 PRO-7850B APU 3406 1086 NA NA
AMD A10-4600M APU 1845 1626 18.46 $99.95
AMD A10-4655M APU 1611 1747 NA NA
AMD A10-4657M APU 1759 1671 NA NA
AMD A10-5700 APU 2664 1295 44.43 $59.95*
AMD A10-5745M APU 1569 1765 NA NA
AMD A10-5750M APU 1896 1599 20.42 $92.86*
AMD A10-5757M APU 1963 1564 NA NA
AMD A10-5800B APU 2870 1246 63.79 $44.99*
AMD A10-5800K APU 2888 1241 48.17 $59.95*
AMD A10-6700 APU 3096 1182 38.72 $79.95*
AMD A10-6700T APU 2224 1449 15.07 $147.61*
AMD A10-6790K APU 3095 1183 30.96 $99.95*
AMD A10-6800B APU 2543 1331 NA NA
AMD A10-6800K APU 3125 1174 24.05 $129.95*
AMD A10-7300 APU 1666 1715 NA NA
AMD A10-7400P 1969 1561 NA NA
AMD A10-7700K APU 3234 1140 7.85 $412*
AMD A10-7800 APU 3103 1179 20.71 $149.86*
AMD A10-7850K APU 3372 1093 11.47 $293.97
AMD A10-7860K 3284 1118 21.9 $149.95*
AMD A10-7870K 3556 1064 15.66 $226.99*
AMD A10-7890K 3566 1058 29.67 $120.2*
AMD A10-8700P 2256 1439 NA NA
AMD A10-8750 3339 1101 NA NA
AMD A10-8850 3525 1069 NA NA
AMD A10-9600P 2238 1445 NA NA
AMD A10-9620P 2655 1300 NA NA
AMD A10-9630P 2947 1224 NA NA
AMD A10-9700 3472 1075 25.72 $134.99
AMD A10-9700E 3151 1167 13.07 $241
AMD A12-9700P 2270 1433 NA NA
AMD A12-9720P 2700 1287 NA NA
AMD A12-9730P 3140 1169 NA NA
AMD A12-9800 3427 1082 24.79 $138.24*
AMD A12-9800E 3332 1103 21 $158.63
AMD A4 Micro-6400T APU 1004 2135 NA NA
AMD A4 PRO-3340B 1519 1795 NA NA
AMD A4 PRO-7300B APU 1448 1833 NA NA
AMD A4 PRO-7350B 1024 2116 NA NA
AMD A4-1200 APU 445 2577 NA NA
AMD A4-1250 APU 432 2590 NA NA
AMD A4-3300 APU 994 2141 76.5 $12.99
AMD A4-3300M APU 665 2402 22.19 $29.99*
AMD A4-3305M APU 807 2280 38.78 $20.81
AMD A4-3310MX APU 844 2246 NA NA
AMD A4-3320M APU 877 2222 23.77 $36.9
AMD A4-3330MX APU 816 2273 NA NA
AMD A4-3400 APU 1067 2084 53.35 $20
AMD A4-3420 APU 1010 2126 78.01 $12.95*
AMD A4-4000 APU 1185 1996 33.88 $34.98*
AMD A4-4020 APU 1054 2096 11.33 $93
AMD A4-4300M APU 1054 2095 35.3 $29.86
AMD A4-4355M APU 816 2274 NA NA
AMD A4-5000 APU 1271 1937 NA NA
AMD A4-5050 APU 1343 1883 NA NA
AMD A4-5100 APU 1346 1882 NA NA
AMD A4-5150M APU 1129 2036 NA NA
AMD A4-5300 APU 1227 1965 45.54 $26.95*
AMD A4-5300B APU 1084 2074 41.78 $25.95*
AMD A4-6210 APU 1443 1835 NA NA
AMD A4-6250J APU 1596 1759 NA NA
AMD A4-6300 APU 1337 1889 14.86 $89.97
AMD A4-6300B APU 1328 1896 47.51 $27.95*
AMD A4-6320 APU 1483 1817 21.19 $69.99*
AMD A4-7210 APU 1554 1773 NA NA
AMD A4-7300 APU 1522 1791 11.03 $138
AMD A4-9120 1255 1946 NA NA
AMD A4-9120C 937 2182 NA NA
AMD A4-9120e 831 2257 NA NA
AMD A4-9125 1281 1929 NA NA
AMD A6 Micro-6500T APU 1146 2025 NA NA
AMD A6 PRO-7050B APU 1046 2102 NA NA
AMD A6 PRO-7400B 1512 1801 NA NA
AMD A6-1450 APU 979 2148 NA NA
AMD A6-3400M APU 1191 1991 39.73 $29.97*
AMD A6-3410MX APU 1338 1888 335.24 $3.99*
AMD A6-3420M APU 1227 1966 NA NA
AMD A6-3430MX APU 1331 1894 NA NA
AMD A6-3500 APU 1381 1868 19.87 $69.47
AMD A6-3600 APU 1687 1702 67.62 $24.95*
AMD A6-3620 APU 1774 1663 78.87 $22.49*
AMD A6-3650 APU 2049 1524 85.75 $23.89*
AMD A6-3670 APU 2045 1527 3.35 $610*
AMD A6-4400M APU 996 2140 90.97 $10.95
AMD A6-4455M APU 777 2301 NA NA
AMD A6-5200 APU 1537 1785 NA NA
AMD A6-5345M APU 1122 2043 NA NA
AMD A6-5350M APU 1049 2098 31.68 $33.12
AMD A6-5357M APU 1260 1943 NA NA
AMD A6-5400B APU 1413 1845 48.82 $28.94*
AMD A6-5400K APU 1244 1952 23.92 $52.02
AMD A6-6310 APU 1675 1708 NA NA
AMD A6-6400B APU 1616 1742 NA NA
AMD A6-6400K APU 1404 1853 35.14 $39.95*
AMD A6-6420B APU 1550 1776 NA NA
AMD A6-6420K APU 1538 1783 10.26 $149.99*
AMD A6-7000 1010 2128 NA NA
AMD A6-7310 APU 1711 1688 NA NA
AMD A6-7400K APU 1614 1744 4.62 $348.99
AMD A6-7470K 1744 1676 17.11 $101.92
AMD A6-7480 1797 1652 40.85 $43.99*
AMD A6-8500P 1396 1862 NA NA
AMD A6-8550 1604 1754 NA NA
AMD A6-9200 1061 2090 NA NA
AMD A6-9210 1146 2024 NA NA
AMD A6-9220 1394 1863 NA NA
AMD A6-9220C 1273 1936 NA NA
AMD A6-9220e 1017 2118 NA NA
AMD A6-9225 1353 1879 NA NA
AMD A6-9230 1279 1931 NA NA
AMD A6-9400 2717 1279 NA NA
AMD A6-9500 1883 1607 24.29 $77.5
AMD A6-9500E 1841 1628 19.04 $96.7
AMD A8 PRO-7150B APU 1443 1836 NA NA
AMD A8 PRO-7600B APU 2707 1283 NA NA
AMD A8-3500M APU 1253 1947 20.9 $59.95
AMD A8-3510MX APU 1483 1816 19.24 $77.11*
AMD A8-3520M APU 1340 1884 24.37 $55*
AMD A8-3530MX APU 1480 1819 NA NA
AMD A8-3550MX APU 1579 1763 NA NA
AMD A8-3800 APU 1769 1668 16.09 $109.95*
AMD A8-3820 APU 2008 1545 44.68 $44.95*
AMD A8-3850 APU 2272 1430 15.18 $149.71
AMD A8-3870K APU 2351 1396 42.79 $54.95*
AMD A8-4500M APU 1673 1711 23.91 $69.95*
AMD A8-4555M APU 1327 1899 NA NA
AMD A8-5500 APU 2590 1321 43.93 $58.95*
AMD A8-5500B APU 2667 1293 48.54 $54.95*
AMD A8-5545M APU 1504 1808 NA NA
AMD A8-5550M APU 1984 1557 NA NA
AMD A8-5557M APU 1745 1675 NA NA
AMD A8-5600K APU 2713 1282 54.32 $49.95*
AMD A8-6410 APU 1787 1655 NA NA
AMD A8-6500 APU 2738 1270 32.58 $84.04
AMD A8-6500B APU 2839 1251 56.83 $49.95*
AMD A8-6500T APU 1816 1640 30.29 $59.95*
AMD A8-6600K APU 3026 1200 30.57 $99*
AMD A8-7050 1129 2037 NA NA
AMD A8-7100 APU 1682 1705 NA NA
AMD A8-7200P 2156 1483 NA NA
AMD A8-7410 APU 1813 1643 NA NA
AMD A8-7500 4488 918 NA NA
AMD A8-7600 APU 3194 1153 63.9 $49.99*
AMD A8-7650K 2946 1225 19.82 $148.68*
AMD A8-7670K 3155 1165 35.08 $89.95*
AMD A8-7680 3558 1063 71.05 $50.08*
AMD A8-8600P 2231 1446 NA NA
AMD A8-8650 3254 1131 NA NA
AMD A8-9600 3294 1114 47.28 $69.67
AMD A9-9400 1364 1872 NA NA
AMD A9-9410 1496 1814 NA NA
AMD A9-9420 1520 1792 NA NA
AMD A9-9420e 1166 2011 NA NA
AMD A9-9425 1555 1772 NA NA
AMD A9-9430 1668 1714 NA NA
AMD Athlon 1500+ 191 2855 NA NA
AMD Athlon 1640B 412 2611 8.23 $50*
AMD Athlon 200GE 4212 958 54.1 $77.86*
AMD Athlon 220GE 4505 915 44.91 $100.3*
AMD Athlon 240GE 4630 901 48.94 $94.59
AMD Athlon 2650e 274 2749 14.43 $19*
AMD Athlon 2800+ 291 2731 2.65 $109.95
AMD Athlon 2850e 333 2690 NA NA
AMD Athlon 3000G 4468 920 81.26 $54.99*
AMD Athlon 300GE 4930 868 NA NA
AMD Athlon 300U 4113 975 NA NA
AMD Athlon 5000 Dual-Core 796 2292 7.24 $109.95
AMD Athlon 5150 APU 1444 1834 14.6 $98.86*
AMD Athlon 5200 Dual-Core 734 2338 8.15 $89.99
AMD Athlon 5350 APU 1825 1633 28.07 $64.99
AMD Athlon 5370 APU 1857 1618 3.1 $598.68*
AMD Athlon 64 2000+ 154 2911 NA NA
AMD Athlon 64 2600+ 243 2790 NA NA
AMD Athlon 64 2800+ 295 2724 2.95 $99.99*
AMD Athlon 64 3000+ 308 2714 4.74 $64.95
AMD Athlon 64 3100+ 484 2549 NA NA
AMD Athlon 64 3200+ 332 2691 2.21 $149.95*
AMD Athlon 64 3300+ 375 2646 NA NA
AMD Athlon 64 3400+ 375 2644 NA NA
AMD Athlon 64 3500+ 366 2653 4.58 $79.95
AMD Athlon 64 3700+ 394 2627 4.64 $84.95*
AMD Athlon 64 3800+ 292 2728 3.25 $89.95
AMD Athlon 64 4000+ 321 2697 1.4 $229.95
AMD Athlon 64 FX-55 404 2616 2.25 $179.95*
AMD Athlon 64 FX-57 517 2522 NA NA
AMD Athlon 64 FX-59 465 2566 NA NA
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core 709 2358 NA NA
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core 943 2177 NA NA
AMD Athlon 64 FX-74 972 2155 1.95 $499.5*
AMD Athlon 64 X2 3800+ 566 2486 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3400+ 531 2510 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 674 2393 13.49 $50*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 624 2435 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ 596 2456 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 658 2411 5.98 $109.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 727 2344 14.54 $49.99
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 734 2337 2.1 $349.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 693 2375 4.62 $149.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 741 2332 2.24 $331.49*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 806 2281 13.44 $60*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 855 2240 16.13 $52.99*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 886 2214 8.05 $109.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ 797 2290 26.6 $29.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 950 2174 24.67 $38.5
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ 1089 2066 4.36 $249.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2300 594 2459 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 573 2482 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-53 463 2568 15.45 $29.97*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-55 463 2569 8.02 $57.74*
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 577 2479 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 502 2535 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 548 2502 7.53 $72.74*
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 619 2439 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-60 465 2565 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-62 440 2579 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-64 622 2437 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-65 609 2445 20.4 $29.86*
AMD Athlon 64 X2 QL-66 591 2463 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-67 582 2472 NA NA
AMD Athlon 7450 Dual-Core 789 2298 NA NA
AMD Athlon 7550 Dual-Core 824 2261 55.11 $14.95*
AMD Athlon 7750 Dual-Core 880 2218 11 $79.99
AMD Athlon 7850 Dual-Core 925 2197 9.25 $99.99
AMD Athlon Dual Core 4050e 559 2495 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4450B 643 2421 20.73 $31*
AMD Athlon Dual Core 4450e 679 2390 46.9 $14.48*
AMD Athlon Dual Core 4850B 727 2345 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4850e 735 2336 18.85 $39*
AMD Athlon Dual Core 5000B 827 2258 8.71 $95*
AMD Athlon Dual Core 5050e 759 2314 12.65 $60*
AMD Athlon Dual Core 5200B 796 2291 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5400B 826 2259 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5600B 737 2334 NA NA
AMD Athlon Gold 3150U 4185 961 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150G 7702 530 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150GE 7578 538 NA NA
AMD Athlon II 160u 358 2663 11.93 $29.99*
AMD Athlon II 170u 361 2658 15.06 $24*
AMD Athlon II Dual-Core M300 610 2444 NA NA
AMD Athlon II Dual-Core M320 702 2371 23.38 $30*
AMD Athlon II Dual-Core M340 676 2391 NA NA
AMD Athlon II N330 Dual-Core 665 2403 NA NA
AMD Athlon II N350 Dual-Core 767 2308 NA NA
AMD Athlon II N370 Dual-Core 899 2211 NA NA
AMD Athlon II Neo K125 302 2719 NA NA
AMD Athlon II Neo K145 298 2722 NA NA
AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core 343 2678 13.21 $25.99*
AMD Athlon II Neo K345 Dual-Core 527 2514 NA NA
AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core 436 2585 NA NA
AMD Athlon II P320 Dual-Core 625 2433 31.31 $19.95
AMD Athlon II P340 Dual-Core 705 2363 17.65 $39.95
AMD Athlon II P360 Dual-Core 759 2313 38.03 $19.95
AMD Athlon II X2 210e 1148 2022 NA NA
AMD Athlon II X2 215 875 2226 30.21 $28.97*
AMD Athlon II X2 220 954 2169 43.01 $22.19
AMD Athlon II X2 235e 1040 2106 61.21 $16.99*
AMD Athlon II X2 240 942 2179 37.74 $24.95
AMD Athlon II X2 240e 977 2150 40.88 $23.89*
AMD Athlon II X2 245 1014 2123 74.08 $13.69*
AMD Athlon II X2 245e 1008 2130 12.07 $83.45*
AMD Athlon II X2 250 1079 2075 37.27 $28.95
AMD Athlon II X2 250e 1046 2101 13.64 $76.73*
AMD Athlon II X2 250u 604 2448 20.49 $29.49
AMD Athlon II X2 255 1113 2053 62.03 $17.95*
AMD Athlon II X2 260 1013 2124 53.45 $18.95*
AMD Athlon II X2 260u 663 2404 7.94 $83.44*
AMD Athlon II X2 265 1182 1999 14.27 $82.88*
AMD Athlon II X2 270 1296 1919 33.67 $38.48*
AMD Athlon II X2 270u 675 2392 9.98 $67.67*
AMD Athlon II X2 280 1339 1886 17.41 $76.89*
AMD Athlon II X2 4300e 851 2241 NA NA
AMD Athlon II X2 4400e 958 2165 NA NA
AMD Athlon II X2 4450e 867 2228 NA NA
AMD Athlon II X2 B22 1042 2104 25.01 $41.69*
AMD Athlon II X2 B24 954 2168 39.6 $24.1
AMD Athlon II X2 B26 1204 1982 30.46 $39.54
AMD Athlon II X2 B28 1040 2105 26.64 $39.05
AMD Athlon II X3 400e 1331 1891 12.39 $107.43*
AMD Athlon II X3 405e 1331 1893 16.64 $79.99*
AMD Athlon II X3 415e 1441 1837 19.21 $75*
AMD Athlon II X3 420e 1495 1815 12.87 $116.15*
AMD Athlon II X3 425 1544 1779 57.21 $26.99*
AMD Athlon II X3 435 1600 1756 53.41 $29.95*
AMD Athlon II X3 440 1708 1690 95.17 $17.95*
AMD Athlon II X3 445 1734 1679 88.04 $19.69*
AMD Athlon II X3 450 1717 1686 61.29 $28.01
AMD Athlon II X3 455 1803 1647 12.88 $139.95
AMD Athlon II X3 460 1854 1620 61.91 $29.95*
AMD Athlon II X4 553 2418 1380 NA NA
AMD Athlon II X4 555 2310 1412 NA NA
AMD Athlon II X4 559 2443 1366 NA NA
AMD Athlon II X4 600e 1711 1689 13.14 $130.23*
AMD Athlon II X4 605e 1771 1665 17.95 $98.68*
AMD Athlon II X4 610e 1863 1614 26.61 $69.99*
AMD Athlon II X4 615e 1904 1595 32.27 $59*
AMD Athlon II X4 620 1892 1603 34.43 $54.95
AMD Athlon II X4 630 2063 1513 42.95 $48.04
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 2080 1508 59.62 $34.89*
AMD Athlon II X4 635 2196 1465 36.64 $59.95
AMD Athlon II X4 638 Quad-Core 2026 1539 76.47 $26.49*
AMD Athlon II X4 640 2119 1498 33.1 $64.02
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core 2143 1487 26.84 $79.86*
AMD Athlon II X4 645 2205 1456 31.52 $69.95
AMD Athlon II X4 650 2390 1388 14.34 $166.6*
AMD Athlon II X4 651 Quad-Core 2354 1395 15.7 $149.95*
AMD Athlon II X4 655 2078 1510 NA NA
AMD Athlon L110 197 2844 NA NA
AMD Athlon LE-1600 412 2610 19.63 $21*
AMD Athlon LE-1620 421 2604 23.4 $18*
AMD Athlon LE-1640 430 2593 NA NA
AMD Athlon LE-1660 416 2608 NA NA
AMD Athlon Neo MV-40 286 2735 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e 428 2595 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 476 2558 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335 487 2546 NA NA
AMD Athlon PRO 200GE 4139 969 NA NA
AMD Athlon PRO 300GE 4337 940 NA NA
AMD Athlon Silver 3050U 3233 1141 NA NA
AMD Athlon Silver PRO 3125GE 4701 891 NA NA
AMD Athlon TF-20 268 2756 NA NA
AMD Athlon TF-36 338 2681 NA NA
AMD Athlon X2 215 996 2138 NA NA
AMD Athlon X2 240 921 2201 NA NA
AMD Athlon X2 240e 1015 2121 NA NA
AMD Athlon X2 250 1087 2070 NA NA
AMD Athlon X2 255 938 2181 NA NA
AMD Athlon X2 280 1327 1898 39.63 $33.49*
AMD Athlon X2 340 Dual Core 1292 1923 25.84 $49.99*
AMD Athlon X2 370K Dual Core 1504 1806 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 3250e 399 2626 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 6850e 564 2488 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 497 2540 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 591 2462 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 688 2383 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core L310 417 2607 NA NA
AMD Athlon X3 425 1516 1799 NA NA
AMD Athlon X3 435 1781 1659 18.65 $95.49*
AMD Athlon X3 440 1438 1838 16.35 $87.99*
AMD Athlon X3 455 1783 1658 NA NA
AMD Athlon X4 620 1770 1666 27.25 $64.95*
AMD Athlon X4 640 2115 1499 NA NA
AMD Athlon X4 740 Quad Core 2664 1296 9.62 $277*
AMD Athlon X4 750 Quad Core 1986 1555 NA NA
AMD Athlon X4 750K Quad Core 2726 1275 35.41 $76.99*
AMD Athlon X4 760K Quad Core 2958 1218 49.35 $59.95*
AMD Athlon X4 830 2901 1237 NA NA
AMD Athlon X4 840 3256 1129 33.22 $98
AMD Athlon X4 845 3838 1010 72.24 $53.13*
AMD Athlon X4 860K 3437 1080 29.9 $114.95
AMD Athlon X4 870K 3363 1095 42.04 $79.99*
AMD Athlon X4 880K 3535 1066 35.35 $99.99*
AMD Athlon X4 950 3628 1043 27.07 $134
AMD Athlon XP 1500+ 167 2886 NA NA
AMD Athlon XP 1600+ 174 2879 NA NA
AMD Athlon XP 1700+ 176 2877 2.88 $61.25*
AMD Athlon XP 1800+ 195 2847 3.25 $60*
AMD Athlon XP 1900+ 203 2839 4.44 $45.8*
AMD Athlon XP 2000+ 195 2848 2.6 $75*
AMD Athlon XP 2100+ 210 2830 NA NA
AMD Athlon XP 2200+ 214 2827 2.52 $84.95*
AMD Athlon XP 2400+ 234 2804 2.93 $79.99
AMD Athlon XP 2500+ 231 2812 NA NA
AMD Athlon XP 2600+ 242 2791 10.52 $23.03*
AMD Athlon XP 2700+ 256 2774 3.02 $84.79*
AMD Athlon XP 2800+ 260 2769 NA NA
AMD Athlon XP 2900+ 276 2748 NA NA
AMD Athlon XP 3000+ 262 2768 3.29 $79.7*
AMD Athlon XP 3100+ 282 2740 NA NA
AMD Athlon XP 3200+ 281 2741 NA NA
AMD Athlon XP1600+ 183 2865 NA NA
AMD Athlon XP2400+ 243 2789 NA NA
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+ 803 2286 NA NA
AMD C-30 178 2874 NA NA
AMD C-50 270 2753 NA NA
AMD C-60 293 2727 NA NA
AMD C-60 APU 324 2694 NA NA
AMD C-70 APU 302 2720 NA NA
AMD E-240 188 2859 NA NA
AMD E-300 APU 360 2660 NA NA
AMD E-350 405 2615 NA NA
AMD E-350 APU 405 2614 NA NA
AMD E-350D APU 436 2584 NA NA
AMD E-450 APU 423 2601 NA NA
AMD E1 Micro-6200T APU 600 2452 NA NA
AMD E1-1200 APU 388 2632 NA NA
AMD E1-1500 APU 402 2619 NA NA
AMD E1-2100 APU 408 2612 NA NA
AMD E1-2200 APU 474 2561 NA NA
AMD E1-2500 APU 599 2454 NA NA
AMD E1-6010 APU 517 2521 NA NA
AMD E1-6015 APU 518 2520 NA NA
AMD E1-6050J APU 1385 1866 NA NA
AMD E1-7010 APU 570 2483 NA NA
AMD E2-1800 APU 437 2583 NA NA
AMD E2-2000 APU 488 2544 NA NA
AMD E2-3000 APU 726 2347 NA NA
AMD E2-3000M APU 671 2396 15.61 $42.98*
AMD E2-3200 APU 859 2237 107.45 $7.99*
AMD E2-3800 APU 1004 2132 NA NA
AMD E2-6110 APU 1165 2013 NA NA
AMD E2-7110 APU 1552 1774 NA NA
AMD E2-9000 876 2225 NA NA
AMD E2-9000e 817 2271 NA NA
AMD E2-9010 991 2143 NA NA
AMD E2-9030 922 2199 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E 1071 2080 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E 1271 1938 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E 1527 1788 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-216GD 1628 1732 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 3426 1083 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-421BD 3302 1112 NA NA
AMD EPYC 3201 12677 296 NA NA
AMD EPYC 3251 14335 236 45.51 $315*
AMD EPYC 7232P 16658 183 33.45 $497.99
AMD EPYC 7251 15542 204 39.34 $395.05
AMD EPYC 7262 22019 97 33.54 $656.39
AMD EPYC 7272 26454 50 37.91 $697.74
AMD EPYC 7281 21230 106 29.61 $716.92
AMD EPYC 7301 14991 214 10.8 $1
AMD EPYC 7302P 34712 16 37.13 $934.99
AMD EPYC 7351 23566 77 23.22 $1
AMD EPYC 7351P 19589 122 13.33 $1
AMD EPYC 7371 28356 38 15.67 $1*
AMD EPYC 7401P 26392 51 26.93 $980*
AMD EPYC 7402P 39118 11 27.24 $1
AMD EPYC 7451 20738 112 9.3 $2
AMD EPYC 7452 53478 8 17.85 $2
AMD EPYC 7501 24925 61 15.78 $1
AMD EPYC 7502P 48021 9 17.8 $2
AMD EPYC 7551 24320 66 15.62 $1
AMD EPYC 7551P 25933 55 21.87 $1
AMD EPYC 7571 27445 42 NA NA
AMD EPYC 7702 71362 3 17.46 $4
AMD EPYC 7702P 64395 5 13.97 $4
AMD EPYC 7742 67185 4 14.42 $4
AMD FirePro A320 APU 2634 1306 NA NA
AMD FX-4100 Quad-Core 2563 1326 65.08 $39.38*
AMD FX-4130 Quad-Core 2621 1313 40.35 $64.95*
AMD FX-4150 Quad-Core 3327 1105 NA NA
AMD FX-4170 Quad-Core 3094 1186 24.04 $128.68*
AMD FX-4200 Quad-Core 3134 1171 52.27 $59.95*
AMD FX-4300 Quad-Core 2912 1234 34.65 $84.04
AMD FX-4320 3272 1121 NA NA
AMD FX-4330 3467 1076 NA NA
AMD FX-4350 Quad-Core 3273 1120 27.73 $118.02
AMD FX-6100 Six-Core 3622 1045 39.36 $92.02
AMD FX-6120 Six-Core 3821 1012 32.19 $118.68*
AMD FX-6130 Six-Core 4353 937 NA NA
AMD FX-6200 Six-Core 3954 995 40 $98.86*
AMD FX-6300 Six-Core 4124 972 33.8 $122.02
AMD FX-6330 Six-Core 4479 919 NA NA
AMD FX-6350 Six-Core 4509 914 30.46 $148.02
AMD FX-670K Quad-Core 2762 1260 NA NA
AMD FX-7500 APU 1862 1615 NA NA
AMD FX-7600P 2470 1356 NA NA
AMD FX-7600P APU 2856 1248 NA NA
AMD FX-770K Quad-Core 2334 1402 NA NA
AMD FX-8100 Eight-Core 3847 1008 29.86 $128.86*
AMD FX-8120 Eight-Core 4400 930 27.84 $158.02
AMD FX-8140 Eight-Core 4953 865 33.27 $148.86*
AMD FX-8150 Eight-Core 4962 864 16.54 $299.95
AMD FX-8300 Eight-Core 5302 816 53.03 $99.99*
AMD FX-8310 Eight-Core 5144 844 NA NA
AMD FX-8320 Eight-Core 5330 812 27.76 $192.01
AMD FX-8320E Eight-Core 4970 863 19.88 $249.95*
AMD FX-8350 Eight-Core 5933 745 24.31 $244.04
AMD FX-8370 Eight-Core 6150 718 25.41 $242*
AMD FX-8370E Eight-Core 5045 852 16.27 $310.09*
AMD FX-870K Quad Core 3094 1185 NA NA
AMD FX-8800P 2939 1228 NA NA
AMD FX-9370 Eight-Core 5913 751 10.6 $558
AMD FX-9590 Eight-Core 6696 646 14.88 $449.95
AMD FX-9800P 2334 1403 NA NA
AMD FX-9830P 3325 1106 NA NA
AMD FX-B4150 Quad-Core 3369 1094 37.57 $89.68*
AMD G-T40E 263 2766 NA NA
AMD G-T40R 120 2947 NA NA
AMD G-T44R 112 2958 NA NA
AMD G-T48E 416 2609 NA NA
AMD G-T52R 177 2875 NA NA
AMD G-T56E 442 2578 NA NA
AMD G-T56N 461 2571 NA NA
AMD Geode NX 2400+ 400 2623 NA NA
AMD GX-210JA SOC 248 2784 NA NA
AMD GX-212JC SOC 570 2484 NA NA
AMD GX-217GA SOC 707 2361 NA NA
AMD GX-218GL SOC 754 2317 NA NA
AMD GX-222GC SOC 1038 2107 NA NA
AMD GX-412HC 966 2159 NA NA
AMD GX-415GA SOC 1350 1880 NA NA
AMD GX-420CA SOC 1649 1724 NA NA
AMD GX-420MC SOC 1796 1653 NA NA
AMD GX-424CC SOC 1807 1646 NA NA
AMD Opteron 1212 593 2461 2.04 $290*
AMD Opteron 1214 696 2372 12.66 $54.99*
AMD Opteron 1214 HE 806 2282 NA NA
AMD Opteron 1216 734 2340 13.37 $54.85*
AMD Opteron 1216 HE 727 2346 NA NA
AMD Opteron 1218 910 2205 NA NA
AMD Opteron 1220 1036 2111 NA NA
AMD Opteron 1222 1089 2067 NA NA
AMD Opteron 1352 1462 1828 10.75 $135.99*
AMD Opteron 1354 1620 1739 6.81 $238.01*
AMD Opteron 1356 1703 1694 18.92 $89.99*
AMD Opteron 1381 1797 1651 NA NA
AMD Opteron 1385 1898 1598 27.12 $69.99*
AMD Opteron 1389 2079 1509 NA NA
AMD Opteron 144 316 2703 10.55 $29.95*
AMD Opteron 146 346 2674 5.76 $59.99*
AMD Opteron 148 392 2631 NA NA
AMD Opteron 150 393 2629 9.14 $42.99
AMD Opteron 152 428 2596 NA NA
AMD Opteron 154 457 2572 NA NA
AMD Opteron 165 531 2511 0.97 $550*
AMD Opteron 170 648 2418 NA NA
AMD Opteron 175 689 2381 NA NA
AMD Opteron 180 746 2324 6.22 $119.95
AMD Opteron 185 695 2374 NA NA
AMD Opteron 2218 1036 2110 10.75 $96.41
AMD Opteron 2220 1106 2055 1.48 $748.84
AMD Opteron 2220 SE 909 2207 36.35 $25*
AMD Opteron 2222 1198 1988 63.08 $19*
AMD Opteron 2354 1509 1802 15.87 $95.08*
AMD Opteron 2356 1733 1681 41.25 $42
AMD Opteron 2373 EE 1635 1731 NA NA
AMD Opteron 2378 1864 1613 128.65 $14.49
AMD Opteron 2384 2074 1511 2.67 $777
AMD Opteron 2393 SE 1317 1909 NA NA
AMD Opteron 2419 EE 1902 1596 NA NA
AMD Opteron 2427 1995 1548 36.28 $55*
AMD Opteron 2431 2936 1229 117.48 $24.99
AMD Opteron 2435 3061 1195 204.32 $14.98
AMD Opteron 254 451 2574 NA NA
AMD Opteron 270 761 2312 3.04 $249.95
AMD Opteron 275 839 2250 11.65 $72.05
AMD Opteron 280 765 2310 2.28 $335.96
AMD Opteron 285 956 2167 38.3 $24.95*
AMD Opteron 290 952 2172 7.05 $135*
AMD Opteron 3250 HE 2061 1514 20.82 $99*
AMD Opteron 3260 HE 2283 1425 NA NA
AMD Opteron 3280 3765 1017 31.91 $118.02
AMD Opteron 3320 EE 1918 1587 3.41 $563
AMD Opteron 3350 HE 2825 1254 6.84 $413
AMD Opteron 3365 4114 974 NA NA
AMD Opteron 3380 4134 970 5.11 $809*
AMD Opteron 4162 EE 2058 1516 102.97 $19.99*
AMD Opteron 4170 HE 2382 1390 59.56 $39.99
AMD Opteron 4184 2872 1245 5.63 $509.95
AMD Opteron 4274 HE 5776 764 144.44 $39.99*
AMD Opteron 4280 4504 916 90.07 $50*
AMD Opteron 4284 4665 896 77.77 $59.99*
AMD Opteron 4332 HE 3715 1027 100.44 $36.99*
AMD Opteron 4334 3949 996 30.69 $128.68*
AMD Opteron 4365 EE 3263 1124 NA NA
AMD Opteron 4386 4378 934 55.43 $78.99*
AMD Opteron 6128 2826 1253 10.5 $269
AMD Opteron 6136 3381 1091 9.69 $349
AMD Opteron 6164 HE 3478 1073 NA NA
AMD Opteron 6172 3420 1084 32.02 $106.8
AMD Opteron 6174 3697 1033 1.2 $3
AMD Opteron 6176 SE 3564 1059 14.26 $249.89*
AMD Opteron 6212 4046 987 162.61 $24.88*
AMD Opteron 6220 4753 887 24.15 $196.83*
AMD Opteron 6234 4072 984 9.03 $450.99
AMD Opteron 6238 5625 774 16.08 $349.89*
AMD Opteron 6272 5146 842 26.58 $193.59
AMD Opteron 6274 5286 822 5.97 $885.95
AMD Opteron 6276 6183 714 38.17 $162
AMD Opteron 6281 7279 566 NA NA
AMD Opteron 6282 SE 6385 684 10.13 $630.1*
AMD Opteron 6287 SE 6925 620 NA NA
AMD Opteron 6328 5084 847 3.21 $1
AMD Opteron 6344 6069 730 15.36 $394.98*
AMD Opteron 6348 9151 424 14.88 $614.98*
AMD Opteron 6366 HE 4858 875 162 $29.99*
AMD Opteron 6376 5572 780 18.64 $298.89*
AMD Opteron 6378 5889 754 58.89 $99.99
AMD Opteron 6380 7061 594 7.07 $998.99*
AMD Opteron 6386 SE 7017 606 51.94 $135.09*
AMD Opteron 8439 SE 2479 1352 47.67 $52*
AMD Opteron X2170 APU 1911 1590 NA NA
AMD Opteron X3216 APU 1556 1771 NA NA
AMD Opteron X3418 APU 3074 1191 NA NA
AMD Opteron X3421 APU 3289 1117 NA NA
AMD Phenom 8250 Triple-Core 1114 2052 NA NA
AMD Phenom 8250e Triple-Core 1084 2073 23.08 $46.99*
AMD Phenom 8400 Triple-Core 1085 2072 NA NA
AMD Phenom 8450 Triple-Core 1091 2065 54.67 $19.95*
AMD Phenom 8450e Triple-Core 1134 2034 NA NA
AMD Phenom 8600 Triple-Core 1210 1981 22.84 $52.99*
AMD Phenom 8600B Triple-Core 1398 1859 93.52 $14.95*
AMD Phenom 8650 Triple-Core 1185 1997 79.55 $14.89*
AMD Phenom 8750 Triple-Core 1250 1951 NA NA
AMD Phenom 8750B Triple-Core 1188 1994 NA NA
AMD Phenom 8850 Triple-Core 1142 2026 NA NA
AMD Phenom 8850B Triple-Core 1281 1930 NA NA
AMD Phenom 9100e Quad-Core 1279 1932 42.69 $29.95*
AMD Phenom 9150e Quad-Core 1267 1940 31.71 $39.95*
AMD Phenom 9350e Quad-Core 1501 1810 0.44 $3*
AMD Phenom 9450e Quad-Core 1519 1794 14.47 $105*
AMD Phenom 9500 Quad-Core 1560 1768 82.34 $18.95*
AMD Phenom 9550 Quad-Core 1659 1719 92.41 $17.95*
AMD Phenom 9600 Quad-Core 1610 1749 40.31 $39.95*
AMD Phenom 9600B Quad-Core 1663 1717 41.62 $39.95*
AMD Phenom 9650 Quad-Core 1673 1710 41.89 $39.95
AMD Phenom 9750 Quad-Core 1778 1662 35.59 $49.95*
AMD Phenom 9750B Quad-Core 1520 1793 NA NA
AMD Phenom 9850 Quad-Core 1812 1644 13.94 $129.99
AMD Phenom 9850B Quad-Core 1946 1572 NA NA
AMD Phenom 9950 Quad-Core 1756 1673 47.73 $36.78*
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 1599 1757 NA NA
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 1699 1696 NA NA
AMD Phenom II N620 Dual-Core 934 2184 234.18 $3.99*
AMD Phenom II N640 Dual-Core 965 2160 14.86 $64.95*
AMD Phenom II N660 Dual-Core 1065 2086 11.96 $89*
AMD Phenom II N830 3+1 1768 1669 NA NA
AMD Phenom II N830 Triple-Core 1179 2002 NA NA
AMD Phenom II N850 Triple-Core 1213 1978 48.53 $25*
AMD Phenom II N870 Triple-Core 1139 2029 NA NA
AMD Phenom II N930 Quad-Core 1533 1786 11.8 $129.95*
AMD Phenom II N950 Quad-Core 1637 1730 14.53 $112.6*
AMD Phenom II N970 Quad-Core 1647 1725 10.98 $149.99*
AMD Phenom II P650 Dual-Core 821 2268 23.45 $35*
AMD Phenom II P820 Triple-Core 1068 2083 NA NA
AMD Phenom II P840 Triple-Core 1100 2059 NA NA
AMD Phenom II P860 Triple-Core 1170 2009 NA NA
AMD Phenom II P920 Quad-Core 1160 2017 17.85 $65*
AMD Phenom II P940 Quad-Core 1318 1908 NA NA
AMD Phenom II P960 Quad-Core 1397 1860 35.72 $39.12*
AMD Phenom II X2 511 1163 2015 NA NA
AMD Phenom II X2 521 1190 1992 NA NA
AMD Phenom II X2 545 1178 2003 26.79 $43.98*
AMD Phenom II X2 550 1146 2023 4.45 $257.54
AMD Phenom II X2 555 1315 1910 4.54 $289.95*
AMD Phenom II X2 560 1304 1916 20.06 $64.99*
AMD Phenom II X2 565 1404 1854 8.31 $168.87*
AMD Phenom II X2 570 1340 1885 NA NA
AMD Phenom II X2 B53 1155 2021 NA NA
AMD Phenom II X2 B55 1216 1973 25.37 $47.95*
AMD Phenom II X2 B57 1099 2061 NA NA
AMD Phenom II X2 B59 1322 1904 34.74 $38.05
AMD Phenom II X3 700e 1391 1864 NA NA
AMD Phenom II X3 705e 1222 1969 8.02 $152.34*
AMD Phenom II X3 710 1467 1824 17.36 $84.53*
AMD Phenom II X3 720 1526 1789 13.93 $109.55*
AMD Phenom II X3 740 1424 1843 16 $88.99*
AMD Phenom II X3 B73 1538 1784 20.5 $75*
AMD Phenom II X3 B75 1403 1855 35.09 $39.99*
AMD Phenom II X3 B77 1945 1574 87.24 $22.29*
AMD Phenom II X4 805 1844 1627 10.6 $173.99*
AMD Phenom II X4 810 1328 1897 53.22 $24.95*
AMD Phenom II X4 820 2034 1534 31.32 $64.95*
AMD Phenom II X4 830 1849 1624 26.43 $69.95*
AMD Phenom II X4 840 2334 1401 29.2 $79.95
AMD Phenom II X4 840T 2299 1420 34.81 $66.04*
AMD Phenom II X4 850 2397 1386 36.89 $64.99*
AMD Phenom II X4 900e 1505 1805 NA NA
AMD Phenom II X4 905e 1696 1697 31.42 $53.99*
AMD Phenom II X4 910 1407 1850 14.07 $100*
AMD Phenom II X4 910e 2006 1546 28.69 $69.9*
AMD Phenom II X4 920 2051 1520 73.54 $27.89*
AMD Phenom II X4 925 2122 1497 70.84 $29.95*
AMD Phenom II X4 940 2199 1462 44.02 $49.95*
AMD Phenom II X4 945 2241 1443 38.57 $58.11
AMD Phenom II X4 955 2433 1369 48.71 $49.95*
AMD Phenom II X4 960T 2136 1490 47.52 $44.95*
AMD Phenom II X4 965 2537 1332 28.81 $88.05*
AMD Phenom II X4 970 2659 1299 19.25 $138.11*
AMD Phenom II X4 973 2204 1457 NA NA
AMD Phenom II X4 975 2471 1355 25.48 $97*
AMD Phenom II X4 977 2377 1392 NA NA
AMD Phenom II X4 980 2748 1266 21.14 $130*
AMD Phenom II X4 B05e 1862 1616 NA NA
AMD Phenom II X4 B15e 1825 1632 NA NA
AMD Phenom II X4 B25 2108 1502 NA NA
AMD Phenom II X4 B35 2341 1399 NA NA
AMD Phenom II X4 B40 2238 1444 NA NA
AMD Phenom II X4 B45 2065 1512 NA NA
AMD Phenom II X4 B50 2329 1407 NA NA
AMD Phenom II X4 B55 2405 1382 NA NA
AMD Phenom II X4 B60 2421 1376 NA NA
AMD Phenom II X4 B65 2576 1323 NA NA
AMD Phenom II X4 B70 2303 1418 NA NA
AMD Phenom II X4 B93 2104 1504 NA NA
AMD Phenom II X4 B95 2280 1426 38.03 $59.95*
AMD Phenom II X4 B97 2478 1353 43.48 $56.99*
AMD Phenom II X4 B99 2520 1337 NA NA
AMD Phenom II X6 1035T 2917 1232 15.43 $189*
AMD Phenom II X6 1045T 2917 1233 27 $108.02
AMD Phenom II X6 1055T 3197 1151 29.59 $108.02
AMD Phenom II X6 1065T 3239 1137 NA NA
AMD Phenom II X6 1075T 2955 1219 29.89 $98.86*
AMD Phenom II X6 1090T 3624 1044 20.82 $174.04
AMD Phenom II X6 1100T 3737 1023 15.51 $241.01
AMD Phenom II X6 1405T 3335 1102 NA NA
AMD Phenom II X620 Dual-Core 1262 1942 NA NA
AMD Phenom II X640 Dual-Core 1165 2014 NA NA
AMD Phenom II X920 Quad-Core 1669 1713 NA NA
AMD Phenom II X940 Quad-Core 1797 1650 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-5060 1566 1767 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-6060 1722 1684 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-7060 1010 2127 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GP-7730 884 2215 NA NA
AMD Phenom X3 8550 1212 1980 7.13 $169.95*
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500 1297 1917 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530 1228 1964 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600 1649 1722 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9730 1784 1657 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GS-6560 1063 2088 NA NA
AMD PRO A10-8700B 2226 1448 NA NA
AMD PRO A10-8730B 2403 1383 NA NA
AMD PRO A10-8750B 2962 1217 NA NA
AMD PRO A10-8770 3412 1085 NA NA
AMD PRO A10-8770E 3094 1184 NA NA
AMD PRO A10-8850B 3752 1019 NA NA
AMD PRO A10-9700 3573 1057 21.14 $169*
AMD PRO A10-9700B 2626 1308 NA NA
AMD PRO A10-9700E 3195 1152 22.98 $139*
AMD PRO A12-8800B 2509 1342 NA NA
AMD PRO A12-8830B 2392 1387 NA NA
AMD PRO A12-8870 3848 1007 NA NA
AMD PRO A12-8870E 3014 1204 NA NA
AMD PRO A12-9800 3920 1000 23.19 $169*
AMD PRO A12-9800B 2525 1334 NA NA
AMD PRO A12-9800E 3099 1180 18.34 $169*
AMD PRO A4-3350B APU 1624 1735 NA NA
AMD PRO A4-4350B 1064 2087 NA NA
AMD PRO A4-8350B 1733 1680 59.77 $28.99*
AMD PRO A6-7350B 1679 1706 NA NA
AMD PRO A6-8500B 1704 1693 NA NA
AMD PRO A6-8530B 1498 1813 NA NA
AMD PRO A6-8550B 1885 1605 NA NA
AMD PRO A6-8570 1616 1741 NA NA
AMD PRO A6-8570E 1517 1798 NA NA
AMD PRO A6-9500 1938 1576 26.19 $74*
AMD PRO A6-9500B 1323 1903 NA NA
AMD PRO A6-9500E 1662 1718 22.46 $74*
AMD PRO A8-8600B 2315 1410 NA NA
AMD PRO A8-8650B 3130 1172 NA NA
AMD PRO A8-8670E 2989 1211 NA NA
AMD PRO A8-9600 3347 1099 28.13 $119*
AMD PRO A8-9600B 2299 1421 NA NA
AMD QC-4000 1155 2020 NA NA
AMD R-260H APU 954 2170 NA NA
AMD R-272F APU 1215 1977 NA NA
AMD R-460L APU 1183 1998 NA NA
AMD R-464L APU 1773 1664 NA NA
AMD RX-427BB 2486 1351 NA NA
AMD Ryzen 3 1200 6364 688 33.5 $189.95
AMD Ryzen 3 1300X 7020 603 25.41 $276.25
AMD Ryzen 3 2200G 6738 642 39.4 $170.99
AMD Ryzen 3 2200GE 6011 735 NA NA
AMD Ryzen 3 2200U 3605 1048 NA NA
AMD Ryzen 3 2300U 5301 817 NA NA
AMD Ryzen 3 2300X 7875 514 44.22 $178.09*
AMD Ryzen 3 3100 11756 321 94.81 $123.99
AMD Ryzen 3 3200G 7247 570 72.48 $99.99
AMD Ryzen 3 3200GE 7631 534 NA NA
AMD Ryzen 3 3200U 4090 980 NA NA
AMD Ryzen 3 3250U 4344 938 NA NA
AMD Ryzen 3 3300U 5871 757 NA NA
AMD Ryzen 3 3300X 12796 288 49 $261.16*
AMD Ryzen 3 4300G 11714 323 NA NA
AMD Ryzen 3 4300U 7828 516 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1200 6376 685 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1300 7717 529 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2100GE 4308 945 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200G 6717 644 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 6284 702 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2300U 5873 756 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200G 7054 597 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE 7170 583 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3300U 6007 736 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4350G 11315 336 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 11417 332 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4450U 10078 378 NA NA
AMD Ryzen 5 1400 7905 511 36.13 $218.81
AMD Ryzen 5 1500X 9078 426 21.07 $430.86
AMD Ryzen 5 1600 12442 299 59.25 $209.98
AMD Ryzen 5 1600X 13075 282 60.19 $217.25
AMD Ryzen 5 2400G 8789 446 33.8 $260
AMD Ryzen 5 2400GE 7619 535 NA NA
AMD Ryzen 5 2500U 6625 650 NA NA
AMD Ryzen 5 2500X 9671 396 NA NA
AMD Ryzen 5 2600 13219 274 94.43 $139.99
AMD Ryzen 5 2600H 7537 541 NA NA
AMD Ryzen 5 2600X 14090 248 82.91 $169.94
AMD Ryzen 5 3350GE 9684 395 NA NA
AMD Ryzen 5 3400G 9420 412 64.97 $144.99
AMD Ryzen 5 3400GE 8565 458 NA NA
AMD Ryzen 5 3500 12773 289 NA NA
AMD Ryzen 5 3500U 7148 586 NA NA
AMD Ryzen 5 3500X 13365 268 NA NA
AMD Ryzen 5 3550H 8127 486 NA NA
AMD Ryzen 5 3550U 7511 544 NA NA
AMD Ryzen 5 3580U 8065 492 NA NA
AMD Ryzen 5 3600 17853 154 89.27 $199.99
AMD Ryzen 5 3600X 18309 147 87.57 $209.09
AMD Ryzen 5 3600XT 19007 133 80.43 $236.31
AMD Ryzen 5 4500U 11252 339 NA NA
AMD Ryzen 5 4600G 17197 172 NA NA
AMD Ryzen 5 4600GE 16377 186 NA NA
AMD Ryzen 5 4600H 14967 216 NA NA
AMD Ryzen 5 4600HS 15131 210 NA NA
AMD Ryzen 5 4600U 14471 230 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 1500 9739 392 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 1600 10401 364 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400G 8446 463 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 7720 528 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2500U 6474 674 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2600 13662 257 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3350G 9582 402 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3350GE 9643 398 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400G 9549 404 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 8166 480 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3500U 6987 610 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3600 17892 153 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4400G 15981 193 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4500U 12049 311 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650G 16766 179 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 16682 182 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650U 13085 280 NA NA
AMD Ryzen 7 1700 14629 226 42.43 $344.75
AMD Ryzen 7 1700X 15547 203 72.65 $213.98
AMD Ryzen 7 1800X 16212 188 31.48 $514.99
AMD Ryzen 7 2700 15735 197 47.19 $333.44
AMD Ryzen 7 2700E 14657 225 NA NA
AMD Ryzen 7 2700U 6595 655 NA NA
AMD Ryzen 7 2700X 17578 158 80.65 $217.95
AMD Ryzen 7 2800H 7656 533 NA NA
AMD Ryzen 7 3700U 7350 558 NA NA
AMD Ryzen 7 3700X 22796 89 77.28 $294.99
AMD Ryzen 7 3750H 8427 464 NA NA
AMD Ryzen 7 3780U 7203 578 NA NA
AMD Ryzen 7 3800X 23346 79 68.67 $339.98
AMD Ryzen 7 3800XT 24305 67 63.3 $383.98
AMD Ryzen 7 4700G 21667 102 NA NA
AMD Ryzen 7 4700U 13876 255 NA NA
AMD Ryzen 7 4800H 19418 125 NA NA
AMD Ryzen 7 4800HS 18913 136 NA NA
AMD Ryzen 7 4800U 17294 168 NA NA
AMD Ryzen 7 Extreme Edition 18284 149 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700 14085 249 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15697 199 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700 15223 208 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700U 7242 572 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700X 16846 178 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 3700 21895 98 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 3700U 7345 559 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4700G 20848 111 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750G 21094 107 72.99 $289*
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 20163 115 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 15721 198 NA NA
AMD Ryzen 9 3900 30958 28 NA NA
AMD Ryzen 9 3900X 32858 20 76.42 $429.99
AMD Ryzen 9 3900XT 33176 19 69.7 $476
AMD Ryzen 9 3950X 39235 10 55.26 $709.99
AMD Ryzen 9 4900H 19566 123 NA NA
AMD Ryzen 9 4900HS 19865 116 NA NA
AMD Ryzen 9 PRO 3900 31800 25 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1505G 4280 951 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1606G 4495 917 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1202B 3734 1024 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1404I 5491 789 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1605B 6620 651 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1756B 8133 484 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1807B 8095 490 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 1900X 16645 184 55.49 $299.99
AMD Ryzen Threadripper 1920X 23270 83 36.76 $633
AMD Ryzen Threadripper 1950X 26331 52 35.15 $749
AMD Ryzen Threadripper 2920X 25795 56 36.33 $709.99*
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30678 29 32.99 $929.99
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 27736 40 23.98 $1
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32108 21 17.26 $1
AMD Ryzen Threadripper 2990X 20885 110 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 3960X 55508 7 41.12 $1
AMD Ryzen Threadripper 3970X 64230 6 32.94 $1
AMD Ryzen Threadripper 3990X 79930 2 22.2 $3
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 34884 15 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 88673 1 NA NA
AMD Sempron 130 521 2517 17.37 $30*
AMD Sempron 140 321 2699 26.84 $11.95*
AMD Sempron 145 406 2613 7.38 $55
AMD Sempron 150 498 2537 33.32 $14.95*
AMD Sempron 210U 267 2758 NA NA
AMD Sempron 2200+ 184 2864 4.6 $39.95
AMD Sempron 2300+ 207 2835 4.6 $45*
AMD Sempron 240 1278 1933 33.62 $38
AMD Sempron 2400+ 205 2838 15.74 $12.99
AMD Sempron 2500+ 172 2883 2.87 $59.95
AMD Sempron 2600+ 253 2780 18.07 $13.99
AMD Sempron 2650 APU 533 2509 8.95 $59.61
AMD Sempron 2800+ 233 2808 7.78 $29.95
AMD Sempron 3000+ 268 2757 6.69 $39.98
AMD Sempron 3100+ 298 2721 3.73 $79.95*
AMD Sempron 3200+ 288 2733 2.66 $108.26
AMD Sempron 3300+ 315 2709 15.74 $20
AMD Sempron 3400+ 292 2729 3.95 $73.9
AMD Sempron 3500+ 232 2811 9.28 $24.99*
AMD Sempron 3600+ 364 2657 24.24 $15*
AMD Sempron 3800+ 360 2659 24.03 $14.99*
AMD Sempron 3850 APU 1159 2019 14.55 $79.68*
AMD Sempron Dual Core 2100 533 2508 14.04 $37.99*
AMD Sempron Dual Core 2200 563 2490 NA NA
AMD Sempron Dual Core 2300 555 2497 13.22 $41.99*
AMD Sempron LE-1100 316 2705 9.03 $34.95
AMD Sempron LE-1150 265 2763 17.71 $14.94*
AMD Sempron LE-1200 358 2662 23.96 $14.95*
AMD Sempron LE-1250 354 2666 3.54 $99.99
AMD Sempron LE-1300 400 2624 16 $25
AMD Sempron M100 338 2683 28.18 $12*
AMD Sempron M120 355 2665 NA NA
AMD Sempron SI-40 257 2772 21.4 $12*
AMD Sempron SI-42 267 2761 8.89 $29.99*
AMD Sempron X2 180 826 2260 11.9 $69.4*
AMD Sempron X2 190 879 2220 10.53 $83.44*
AMD Sempron X2 198 Dual-Core 930 2189 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-36 334 2688 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-38 359 2661 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-28 254 2777 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-30 277 2746 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-32 285 2737 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-34 277 2747 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-37 318 2701 12.22 $25.99*
AMD Turion 64 Mobile ML-40 339 2680 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-42 400 2622 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-44 384 2639 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-30 246 2785 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-32 286 2736 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-34 279 2743 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-37 315 2708 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 400 2621 21.08 $18.99*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52 384 2638 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56 514 2527 36.88 $13.95*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58 577 2478 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 544 2503 34.11 $15.95*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62 738 2333 25.44 $29*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 692 2376 17.58 $39.39*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 627 2429 1.66 $378*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 861 2235 9.56 $90*
AMD Turion Dual-Core RM-70 561 2493 22.46 $25*
AMD Turion Dual-Core RM-72 649 2417 16.22 $39.99*
AMD Turion Dual-Core RM-74 588 2466 NA NA
AMD Turion Dual-Core RM-75 659 2408 23.99 $27.46*
AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 813 2277 NA NA
AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 746 2325 10.8 $69.1*
AMD Turion II Dual-Core Mobile M540 912 2204 NA NA
AMD Turion II N530 Dual-Core 844 2245 28.14 $30*
AMD Turion II N550 Dual-Core 877 2224 NA NA
AMD Turion II Neo K625 Dual-Core 565 2487 NA NA
AMD Turion II Neo K685 Dual-Core 684 2386 NA NA
AMD Turion II Neo N40L Dual-Core 587 2467 NA NA
AMD Turion II Neo N54L Dual-Core 704 2366 NA NA
AMD Turion II P520 Dual-Core 790 2294 NA NA
AMD Turion II P540 Dual-Core 801 2289 16.03 $49.95*
AMD Turion II P560 Dual-Core 818 2269 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 923 2198 34.51 $26.76*
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620 814 2276 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M640 1010 2129 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660 1011 2125 NA NA
AMD Turion Neo X2 Dual Core L625 431 2591 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core L510 603 2451 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-70 497 2541 3.75 $132.56*
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-76 691 2377 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70 634 2428 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72 653 2413 2.91 $224.26*
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 623 2436 41.64 $14.95
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75 670 2398 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77 635 2425 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 530 2512 10.61 $49.95
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 654 2412 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84 720 2350 37.91 $18.99*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85 730 2342 16.22 $45*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86 658 2410 10.78 $61*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87 688 2382 17.23 $39.95*
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-70 497 2539 NA NA
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-72 471 2563 NA NA
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-85 841 2249 NA NA
AMD V105 184 2863 NA NA
AMD V120 327 2692 NA NA
AMD V140 372 2648 7.45 $49.95*
AMD V160 350 2669 NA NA
AMD Z-01 308 2713 NA NA
AMD Z-60 APU 262 2767 NA NA
Athlon 64 Dual Core 3800+ 736 2335 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5000+ 850 2242 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5600+ 875 2227 NA NA
Athlon Dual Core 4050e 651 2414 NA NA
Athlon Dual Core 4450e 681 2388 NA NA
Athlon Dual Core 4850e 769 2307 NA NA
Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz 603 2450 NA NA
Celeron Dual-Core T3100 @ 1.90GHz 512 2528 16.01 $32*
Celeron Dual-Core T3300 @ 2.00GHz 658 2409 43.96 $14.97*
Celeron Dual-Core T3500 @ 2.10GHz 809 2278 NA NA
Dual-Core AMD Opteron 1220 SE 748 2322 NA NA
HP Hexa-Core 2.0GHz 1741 1677 3.45 $504.27*
Intel 2.80GHz 341 2679 NA NA
Intel Atom 230 @ 1.60GHz 210 2829 NA NA
Intel Atom 330 @ 1.60GHz 371 2650 NA NA
Intel Atom C2338 @ 1.74GHz 584 2470 NA NA
Intel Atom C2358 @ 1.74GHz 625 2434 NA NA
Intel Atom C2538 @ 2.40GHz 1356 1876 13.03 $104*
Intel Atom C2550 @ 2.40GHz 1331 1892 NA NA
Intel Atom C2558 @ 2.40GHz 1410 1846 10.37 $136*
Intel Atom C2750 @ 2.40GHz 2401 1385 10.35 $232*
Intel Atom C2750 @ 2.41GHz 2174 1474 NA NA
Intel Atom C2758 @ 2.40GHz 2056 1518 9.57 $214.86*
Intel Atom C3538 @ 2.10GHz 1596 1760 21.28 $75*
Intel Atom C3558 @ 2.20GHz 1650 1721 19.19 $86*
Intel Atom C3758 @ 2.20GHz 4675 895 24.22 $193*
Intel Atom C3858 @ 2.00GHz 3154 1166 9.5 $332*
Intel Atom C3958 @ 2.00GHz 4281 949 9.53 $449*
Intel Atom D2500 @ 1.86GHz 268 2755 NA NA
Intel Atom D2550 @ 1.86GHz 448 2576 NA NA
Intel Atom D2560 @ 2.00GHz 433 2588 NA NA
Intel Atom D2700 @ 2.13GHz 481 2553 NA NA
Intel Atom D2701 @ 2.13GHz 438 2581 NA NA
Intel Atom D410 @ 1.66GHz 162 2894 0.26 $635.99*
Intel Atom D425 @ 1.80GHz 222 2821 0.22 $992.98*
Intel Atom D510 @ 1.66GHz 385 2637 3.96 $97.16*
Intel Atom D525 @ 1.80GHz 421 2603 NA NA
Intel Atom E3815 @ 1.46GHz 105 2960 0.52 $199.99
Intel Atom E3825 @ 1.33GHz 385 2636 5.47 $70.32*
Intel Atom E3826 @ 1.46GHz 256 2775 NA NA
Intel Atom E3827 @ 1.74GHz 515 2526 NA NA
Intel Atom E3840 @ 1.91GHz 704 2368 NA NA
Intel Atom E3845 @ 1.91GHz 962 2163 NA NA
Intel Atom E3900 @ 1.60GHz 1953 1567 NA NA
Intel Atom E3940 @ 1.60GHz 1940 1575 NA NA
Intel Atom E3950 @ 1.60GHz 2147 1486 NA NA
Intel Atom N2100 @ 1.60GHz 188 2858 NA NA
Intel Atom N2600 @ 1.60GHz 323 2695 NA NA
Intel Atom N270 @ 1.60GHz 175 2878 NA NA
Intel Atom N280 @ 1.66GHz 181 2870 NA NA
Intel Atom N2800 @ 1.86GHz 385 2635 NA NA
Intel Atom N435 @ 1.33GHz 153 2913 NA NA
Intel Atom N450 @ 1.66GHz 177 2876 NA NA
Intel Atom N455 @ 1.66GHz 162 2896 NA NA
Intel Atom N470 @ 1.83GHz 224 2820 NA NA
Intel Atom N475 @ 1.83GHz 179 2872 NA NA
Intel Atom N550 @ 1.50GHz 316 2706 3.67 $86*
Intel Atom N570 @ 1.66GHz 335 2687 3.89 $86*
Intel Atom S1260 @ 2.00GHz 596 2457 9.31 $64*
Intel Atom T5700 @ 1.70GHz 1326 1901 NA NA
Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz 1073 2079 NA NA
Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz 1074 2077 NA NA
Intel Atom x5-Z8300 @ 1.44GHz 817 2272 6.15 $132.99*
Intel Atom x5-Z8330 @ 1.44GHz 711 2356 NA NA
Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz 922 2200 43.89 $21*
Intel Atom x5-Z8500 @ 1.44GHz 1242 1955 19.86 $62.57*
Intel Atom x5-Z8550 @ 1.44GHz 1171 2008 NA NA
Intel Atom x7-Z8700 @ 1.60GHz 1320 1905 17.93 $73.63*
Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz 1373 1869 NA NA
Intel Atom Z2760 @ 1.80GHz 375 2645 NA NA
Intel Atom Z3735D @ 1.33GHz 540 2506 NA NA
Intel Atom Z3735E @ 1.33GHz 557 2496 4.76 $117*
Intel Atom Z3735F @ 1.33GHz 529 2513 1.06 $500*
Intel Atom Z3735G @ 1.33GHz 541 2505 NA NA
Intel Atom Z3736F @ 1.33GHz 511 2529 NA NA
Intel Atom Z3740 @ 1.33GHz 594 2460 NA NA
Intel Atom Z3740D @ 1.33GHz 614 2442 NA NA
Intel Atom Z3745 @ 1.33GHz 617 2440 20.56 $30*
Intel Atom Z3745D @ 1.33GHz 585 2469 NA NA
Intel Atom Z3770 @ 1.46GHz 743 2329 4.97 $149.44*
Intel Atom Z3770D @ 1.49GHz 488 2545 NA NA
Intel Atom Z3775 @ 1.46GHz 753 2318 1.51 $500*
Intel Atom Z3775D @ 1.49GHz 794 2293 NA NA
Intel Atom Z3795 @ 1.60GHz 1128 2039 NA NA
Intel Atom Z520 @ 1.33GHz 156 2906 NA NA
Intel Atom Z530 @ 1.60GHz 183 2866 NA NA
Intel Atom Z670 @ 1.50GHz 158 2902 NA NA
Intel Celeron 1.70GHz 101 2963 NA NA
Intel Celeron 1.80GHz 96 2966 NA NA
Intel Celeron 1000M @ 1.80GHz 1004 2134 NA NA
Intel Celeron 1000MHz 139 2929 NA NA
Intel Celeron 1005M @ 1.90GHz 1050 2097 NA NA
Intel Celeron 1007U @ 1.50GHz 706 2362 3.82 $184.99*
Intel Celeron 1017U @ 1.60GHz 953 2171 NA NA
Intel Celeron 1019Y @ 1.00GHz 576 2480 NA NA
Intel Celeron 1020E @ 2.20GHz 1406 1852 NA NA
Intel Celeron 1020M @ 2.10GHz 1275 1935 NA NA
Intel Celeron 1037U @ 1.80GHz 990 2145 NA NA
Intel Celeron 1047UE @ 1.40GHz 748 2321 NA NA
Intel Celeron 1100MHz 113 2956 7.55 $15*
Intel Celeron 1200MHz 159 2901 NA NA
Intel Celeron 2.00GHz 125 2942 NA NA
Intel Celeron 2.13GHz 166 2887 NA NA
Intel Celeron 2.20GHz 139 2931 NA NA
Intel Celeron 2.26GHz 182 2869 NA NA
Intel Celeron 2.30GHz 148 2919 NA NA
Intel Celeron 2.40GHz 143 2925 NA NA
Intel Celeron 2.50GHz 164 2890 NA NA
Intel Celeron 2.53GHz 159 2899 NA NA
Intel Celeron 2.60GHz 143 2924 NA NA
Intel Celeron 2.66GHz 173 2881 NA NA
Intel Celeron 2.70GHz 159 2900 NA NA
Intel Celeron 2.80GHz 190 2856 NA NA
Intel Celeron 2.93GHz 230 2813 NA NA
Intel Celeron 2000E @ 2.20GHz 1607 1751 NA NA
Intel Celeron 2002E @ 1.50GHz 1091 2064 12.68 $86*
Intel Celeron 215 @ 1.33GHz 174 2880 NA NA
Intel Celeron 220 @ 1.20GHz 209 2833 NA NA
Intel Celeron 2950M @ 2.00GHz 1282 1928 NA NA
Intel Celeron 2955U @ 1.40GHz 716 2353 NA NA
Intel Celeron 2957U @ 1.40GHz 842 2247 NA NA
Intel Celeron 2961Y @ 1.10GHz 732 2341 NA NA
Intel Celeron 2970M @ 2.20GHz 1501 1811 NA NA
Intel Celeron 2980U @ 1.60GHz 1056 2093 NA NA
Intel Celeron 2981U @ 1.60GHz 991 2142 NA NA
Intel Celeron 3.06GHz 234 2805 NA NA
Intel Celeron 3.20GHz 267 2759 NA NA
Intel Celeron 3.33GHz 263 2764 NA NA
Intel Celeron 3205U @ 1.50GHz 920 2202 3.2 $287.04*
Intel Celeron 3215U @ 1.70GHz 1102 2058 NA NA
Intel Celeron 3755U @ 1.70GHz 1182 2000 NA NA
Intel Celeron 3765U @ 1.90GHz 1306 1912 NA NA
Intel Celeron 3855U @ 1.60GHz 1199 1987 NA NA
Intel Celeron 3865U @ 1.80GHz 1250 1950 NA NA
Intel Celeron 3867U @ 1.80GHz 1467 1825 13.71 $107*
Intel Celeron 3955U @ 2.00GHz 1542 1782 NA NA
Intel Celeron 3965U @ 2.20GHz 1786 1656 16.69 $107*
Intel Celeron 3965Y @ 1.50GHz 1220 1972 11.4 $107*
Intel Celeron 420 @ 1.60GHz 293 2726 22.53 $13*
Intel Celeron 4205U @ 1.80GHz 1251 1949 11.69 $107*
Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 304 2717 5.07 $59.95
Intel Celeron 4305UE @ 2.00GHz 1950 1569 NA NA
Intel Celeron 440 @ 2.00GHz 368 2652 7.37 $49.99
Intel Celeron 450 @ 2.20GHz 433 2587 32.11 $13.5*
Intel Celeron 5205U @ 1.90GHz 1451 1830 13.56 $107*
Intel Celeron 530 @ 1.73GHz 287 2734 22.09 $13*
Intel Celeron 540 @ 1.86GHz 348 2673 NA NA
Intel Celeron 550 @ 2.00GHz 378 2642 6.87 $54.95*
Intel Celeron 560 @ 2.13GHz 365 2655 5.21 $69.95*
Intel Celeron 570 @ 2.26GHz 344 2677 NA NA
Intel Celeron 723 @ 1.20GHz 213 2828 NA NA
Intel Celeron 743 @ 1.30GHz 245 2787 NA NA
Intel Celeron 807 @ 1.50GHz 427 2597 NA NA
Intel Celeron 807UE @ 1.00GHz 210 2832 NA NA
Intel Celeron 827E @ 1.40GHz 371 2651 NA NA
Intel Celeron 847 @ 1.10GHz 475 2559 1.51 $315*
Intel Celeron 847E @ 1.10GHz 603 2449 NA NA
Intel Celeron 857 @ 1.20GHz 625 2432 NA NA
Intel Celeron 867 @ 1.30GHz 562 2492 18.72 $29.99*
Intel Celeron 877 @ 1.40GHz 713 2354 NA NA
Intel Celeron 887 @ 1.50GHz 708 2360 NA NA
Intel Celeron 900 @ 2.20GHz 418 2605 22 $18.99
Intel Celeron 925 @ 2.30GHz 433 2589 NA NA
Intel Celeron @ 1.30GHz 548 2500 NA NA
Intel Celeron B710 @ 1.60GHz 106 2959 NA NA
Intel Celeron B800 @ 1.50GHz 673 2394 26.92 $24.99*
Intel Celeron B810 @ 1.60GHz 775 2302 NA NA
Intel Celeron B815 @ 1.60GHz 626 2431 NA NA
Intel Celeron B820 @ 1.70GHz 746 2326 25.46 $29.29*
Intel Celeron B830 @ 1.80GHz 834 2256 16.68 $49.99*
Intel Celeron B840 @ 1.90GHz 930 2190 NA NA
Intel Celeron D 347 @ 3.06GHz 232 2809 NA NA
Intel Celeron D 352 @ 3.20GHz 283 2739 NA NA
Intel Celeron D 356 @ 3.33GHz 251 2782 NA NA
Intel Celeron D 360 @ 3.46GHz 372 2649 NA NA
Intel Celeron D 420 @ 1.60GHz 313 2710 NA NA
Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz 492 2542 7.03 $70
Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz 703 2369 50.24 $14
Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz 649 2415 33.02 $19.65*
Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz 712 2355 NA NA
Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz 786 2299 39.32 $19.99*
Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz 805 2284 17.13 $47
Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz 841 2248 29.01 $29*
Intel Celeron E3500 @ 2.70GHz 935 2183 44.54 $21
Intel Celeron G1101 @ 2.27GHz 1086 2071 54.92 $19.77*
Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz 1453 1829 39.26 $37
Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz 1362 1874 90.91 $14.98*
Intel Celeron G1620 @ 2.70GHz 1557 1770 17.5 $88.98*
Intel Celeron G1620T @ 2.40GHz 1507 1803 35.88 $42*
Intel Celeron G1630 @ 2.80GHz 1646 1726 23.51 $69.99
Intel Celeron G1820 @ 2.70GHz 1605 1753 53.53 $29.99*
Intel Celeron G1820T @ 2.40GHz 1614 1745 38.43 $42*
Intel Celeron G1820TE @ 2.20GHz 1115 2051 NA NA
Intel Celeron G1830 @ 2.80GHz 1518 1797 15.98 $94.95*
Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz 1702 1695 24.33 $69.95
Intel Celeron G1840T @ 2.50GHz 1576 1764 NA NA
Intel Celeron G1850 @ 2.90GHz 1895 1600 23.69 $79.99*
Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz 2213 1453 20.12 $109.99
Intel Celeron G3900E @ 2.40GHz 2034 1535 19.01 $107*
Intel Celeron G3900T @ 2.60GHz 2199 1461 19.56 $112.46*
Intel Celeron G3900TE @ 2.30GHz 1967 1562 46.84 $42*
Intel Celeron G3920 @ 2.90GHz 2265 1438 19.7 $114.99
Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz 2301 1419 25.68 $89.59*
Intel Celeron G3930T @ 2.70GHz 2109 1501 52.79 $39.95*
Intel Celeron G3930TE @ 2.70GHz 2218 1452 52.82 $42*
Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz 2389 1389 21.91 $109.04*
Intel Celeron G440 @ 1.60GHz 426 2598 8.52 $49.99*
Intel Celeron G460 @ 1.80GHz 483 2550 8.78 $55
Intel Celeron G465 @ 1.90GHz 580 2474 14.5 $40*
Intel Celeron G470 @ 2.00GHz 691 2378 19.67 $35.15*
Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz 2413 1381 42.59 $56.66
Intel Celeron G4900T @ 2.90GHz 2255 1440 53.7 $42*
Intel Celeron G4920 @ 3.20GHz 2284 1422 37.17 $61.46
Intel Celeron G4930 @ 3.20GHz 2557 1329 62.19 $41.12
Intel Celeron G4930T @ 3.00GHz 2224 1450 52.95 $42*
Intel Celeron G530 @ 2.40GHz 1131 2035 28.29 $39.99*
Intel Celeron G530T @ 2.00GHz 1055 2094 62.11 $16.99*
Intel Celeron G540 @ 2.50GHz 1116 2050 101.19 $11.03*
Intel Celeron G540T @ 2.10GHz 1174 2005 NA NA
Intel Celeron G550 @ 2.60GHz 1295 1920 26.44 $49
Intel Celeron G550T @ 2.20GHz 1102 2057 NA NA
Intel Celeron G555 @ 2.70GHz 1268 1939 32.52 $39
Intel Celeron G5900 @ 3.40GHz 2737 1272 51.89 $52.74
Intel Celeron J1750 @ 2.41GHz 595 2458 NA NA
Intel Celeron J1800 @ 2.41GHz 611 2443 NA NA
Intel Celeron J1850 @ 1.99GHz 942 2178 NA NA
Intel Celeron J1900 @ 1.99GHz 1110 2054 NA NA
Intel Celeron J3060 @ 1.60GHz 682 2387 NA NA
Intel Celeron J3160 @ 1.60GHz 1318 1907 NA NA
Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz 1238 1958 NA NA
Intel Celeron J3455 @ 1.50GHz 2277 1428 8.59 $265
Intel Celeron J3455E @ 1.50GHz 2457 1360 NA NA
Intel Celeron J4005 @ 2.00GHz 1674 1709 9.65 $173.49
Intel Celeron J4025 @ 2.00GHz 1946 1571 NA NA
Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz 2996 1209 28 $107*
Intel Celeron J4115 @ 1.80GHz 2803 1255 NA NA
Intel Celeron J4125 @ 2.00GHz 3317 1110 NA NA
Intel Celeron M 1.00GHz 149 2918 1.51 $98.95
Intel Celeron M 1.30GHz 205 2836 NA NA
Intel Celeron M 1.50GHz 216 2826 NA NA
Intel Celeron M 1.60GHz 224 2819 NA NA
Intel Celeron M 1.70GHz 252 2781 NA NA
Intel Celeron M 1300MHz 197 2843 NA NA
Intel Celeron M 1500MHz 217 2825 NA NA
Intel Celeron M 360 1.40GHz 221 2822 NA NA
Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz 123 2943 NA NA
Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz 139 2930 NA NA
Intel Celeron M 430 @ 1.73GHz 169 2884 NA NA
Intel Celeron M 440 @ 1.86GHz 155 2908 NA NA
Intel Celeron M 443 @ 1.20GHz 125 2941 NA NA
Intel Celeron M 450 @ 2.00GHz 230 2814 NA NA
Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz 242 2792 NA NA
Intel Celeron M 530 @ 1.73GHz 338 2682 NA NA
Intel Celeron M 723 @ 1.20GHz 267 2760 NA NA
Intel Celeron M 900MHz 123 2944 NA NA
Intel Celeron N2805 @ 1.46GHz 335 2686 NA NA
Intel Celeron N2806 @ 1.60GHz 486 2547 NA NA
Intel Celeron N2807 @ 1.58GHz 461 2570 NA NA
Intel Celeron N2808 @ 1.58GHz 526 2515 NA NA
Intel Celeron N2810 @ 2.00GHz 505 2531 3.6 $139.99*
Intel Celeron N2815 @ 1.86GHz 481 2551 NA NA
Intel Celeron N2820 @ 2.13GHz 434 2586 2.07 $209.99*
Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz 563 2491 3.75 $149.99*
Intel Celeron N2840 @ 2.16GHz 588 2465 NA NA
Intel Celeron N2910 @ 1.60GHz 672 2395 NA NA
Intel Celeron N2920 @ 1.86GHz 932 2188 NA NA
Intel Celeron N2930 @ 1.83GHz 988 2146 NA NA
Intel Celeron N2940 @ 1.83GHz 1065 2085 NA NA
Intel Celeron N3000 @ 1.04GHz 649 2416 NA NA
Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz 579 2475 NA NA
Intel Celeron N3050 @ 1.60GHz 579 2476 4.45 $129.9
Intel Celeron N3060 @ 1.60GHz 667 2399 3.95 $169
Intel Celeron N3150 @ 1.60GHz 1201 1985 NA NA
Intel Celeron N3160 @ 1.60GHz 1166 2012 3.9 $299.19*
Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz 1135 2033 4.86 $233.79
Intel Celeron N3450 @ 1.10GHz 1960 1565 10.59 $185.08*
Intel Celeron N4000 @ 1.10GHz 1467 1826 13.71 $107*
Intel Celeron N4000C @ 1.10GHz 1579 1762 NA NA
Intel Celeron N4020 @ 1.10GHz 1705 1692 NA NA
Intel Celeron N4100 @ 1.10GHz 2474 1354 23.13 $107*
Intel Celeron N4120 @ 1.10GHz 2449 1362 NA NA
Intel Celeron P4500 @ 1.87GHz 709 2357 NA NA
Intel Celeron P4505 @ 1.87GHz 689 2380 NA NA
Intel Celeron P4600 @ 2.00GHz 583 2471 NA NA
Intel Celeron SU2300 @ 1.20GHz 422 2602 NA NA
Intel Celeron T1600 @ 1.66GHz 481 2552 24.06 $19.99*
Intel Celeron U1900 @ 1.99GHz 1028 2113 NA NA
Intel Celeron U3400 @ 1.07GHz 473 2562 NA NA
Intel Celeron U3600 @ 1.20GHz 560 2494 NA NA
Intel Core 860 @ 2.80GHz 2754 1264 41.73 $65.99*
Intel Core Duo L2300 @ 1.50GHz 387 2633 NA NA
Intel Core Duo L2400 @ 1.66GHz 348 2672 NA NA
Intel Core Duo L2500 @ 1.83GHz 404 2617 NA NA
Intel Core Duo T2050 @ 1.60GHz 309 2712 NA NA
Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz 352 2667 NA NA
Intel Core Duo T2300 @ 1.66GHz 335 2685 NA NA
Intel Core Duo T2350 @ 1.86GHz 364 2656 NA NA
Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz 377 2643 23.59 $16*
Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz 383 2640 NA NA
Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz 400 2625 3.33 $119.99*
Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz 418 2606 NA NA
Intel Core Duo T2700 @ 2.33GHz 498 2536 NA NA
Intel Core Duo U2400 @ 1.06GHz 255 2776 NA NA
Intel Core Duo U2500 @ 1.20GHz 220 2823 NA NA
Intel Core i3-1000NG4 @ 1.10GHz 4326 943 NA NA
Intel Core i3-1005G1 @ 1.20GHz 5253 828 18.69 $281*
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz 8906 439 74.22 $119.99
Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz 7589 537 62.2 $122*
Intel Core i3-10110U @ 2.10GHz 4100 978 10 $409.95
Intel Core i3-10110Y @ 1.00GHz 3639 1041 12.68 $287*
Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz 9455 409 47.36 $199.63
Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz 8355 468 58.42 $143*
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 1778 1661 71.13 $25
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz 1694 1699 28.24 $59.99*
Intel Core i3-2102 @ 3.10GHz 2029 1537 34.98 $58*
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 1814 1641 15.78 $114.99*
Intel Core i3-21050 @ 3.10GHz 2193 1466 NA NA
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 1899 1597 14.07 $135
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz 1436 1841 9.57 $150
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 2167 1479 14.44 $150.01
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 1984 1556 22.64 $87.66
Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz 2456 1361 NA NA
Intel Core i3-2310E @ 2.10GHz 1845 1625 8.2 $225*
Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz 1168 2010 30.08 $38.81*
Intel Core i3-2312M @ 2.10GHz 1369 1870 NA NA
Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz 1203 1984 12.94 $92.97*
Intel Core i3-2330E @ 2.20GHz 1823 1635 NA NA
Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz 1226 1967 30.7 $39.95
Intel Core i3-2332M @ 2.20GHz 1353 1878 NA NA
Intel Core i3-2340UE @ 1.30GHz 976 2151 NA NA
Intel Core i3-2348M @ 2.30GHz 1221 1971 NA NA
Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz 1204 1983 33.42 $36.03
Intel Core i3-2357M @ 1.30GHz 866 2229 NA NA
Intel Core i3-2365M @ 1.40GHz 863 2232 NA NA
Intel Core i3-2367M @ 1.40GHz 933 2186 NA NA
Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz 1276 1934 34.49 $36.99
Intel Core i3-2375M @ 1.50GHz 929 2191 NA NA
Intel Core i3-2377M @ 1.50GHz 861 2234 NA NA
Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz 1567 1766 19.6 $79.95*
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz 1638 1729 42.1 $38.9*
Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz 1824 1634 NA NA
Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz 2036 1530 10.23 $199*
Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz 1177 2004 5.66 $208*
Intel Core i3-3217UE @ 1.60GHz 1362 1873 NA NA
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 2199 1463 17.88 $122.99
Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz 1991 1550 19.91 $100*
Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz 2174 1473 6.69 $324.99*
Intel Core i3-3227U @ 1.90GHz 1285 1926 NA NA
Intel Core i3-3229Y @ 1.40GHz 1236 1961 NA NA
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 2271 1431 45.47 $49.95
Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz 1981 1558 NA NA
Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz 2946 1226 23.95 $122.99
Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz 2331 1406 41.25 $56.5
Intel Core i3-3250T @ 3.00GHz 2650 1301 NA NA
Intel Core i3-330E @ 2.13GHz 1260 1944 NA NA
Intel Core i3-330M @ 2.13GHz 971 2156 6.48 $149.95
Intel Core i3-330UM @ 1.20GHz 666 2400 NA NA
Intel Core i3-350M @ 2.27GHz 1061 2089 31.17 $34.05
Intel Core i3-370M @ 2.40GHz 1128 2038 32.41 $34.81*
Intel Core i3-380M @ 2.53GHz 1121 2044 22.44 $49.95
Intel Core i3-380UM @ 1.33GHz 708 2359 NA NA
Intel Core i3-390M @ 2.67GHz 1231 1962 31.6 $38.95*
Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz 1692 1700 33.94 $49.86*
Intel Core i3-4005U @ 1.70GHz 1664 1716 NA NA
Intel Core i3-4010U @ 1.70GHz 1672 1712 13.38 $124.95*
Intel Core i3-4010Y @ 1.30GHz 1310 1911 NA NA
Intel Core i3-4012Y @ 1.50GHz 1256 1945 NA NA
Intel Core i3-4020Y @ 1.50GHz 1437 1839 NA NA
Intel Core i3-4025U @ 1.90GHz 1918 1588 NA NA
Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz 1871 1611 NA NA
Intel Core i3-4030Y @ 1.60GHz 1623 1737 NA NA
Intel Core i3-4100M @ 2.50GHz 2504 1344 11.46 $218.57*
Intel Core i3-4110M @ 2.60GHz 2580 1322 NA NA
Intel Core i3-4110U @ 1.90GHz 1853 1622 NA NA
Intel Core i3-4120U @ 2.00GHz 1948 1570 NA NA
Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz 3264 1123 32.64 $100
Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz 2848 1250 11.46 $248.56*
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 3375 1092 15.08 $223.71*
Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz 2726 1276 12.39 $219.95*
Intel Core i3-4158U @ 2.00GHz 1718 1685 NA NA
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 3472 1074 18.28 $189.99
Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz 3086 1189 20.58 $149.99*
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 3596 1050 1.84 $1
Intel Core i3-4170T @ 3.20GHz 3177 1158 15.13 $209.95*
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz 3576 1056 9.17 $389.95*
Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz 3098 1181 NA NA
Intel Core i3-4330TE @ 2.40GHz 2500 1346 NA NA
Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz 3528 1067 19.6 $179.99*
Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz 3163 1164 18.61 $169.99*
Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz 2888 1240 NA NA
Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz 3577 1055 13.25 $269.95
Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz 3164 1162 NA NA
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz 3851 1005 12.88 $299*
Intel Core i3-4370T @ 3.30GHz 3187 1156 23.1 $138*
Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz 3244 1135 NA NA
Intel Core i3-5005U @ 2.00GHz 2039 1529 NA NA
Intel Core i3-5010U @ 2.10GHz 2174 1475 7.25 $299.93
Intel Core i3-5015U @ 2.10GHz 2047 1526 NA NA
Intel Core i3-5020U @ 2.20GHz 2222 1451 4.84 $459*
Intel Core i3-5157U @ 2.50GHz 2613 1314 NA NA
Intel Core i3-530 @ 2.93GHz 1437 1840 27.63 $52
Intel Core i3-540 @ 3.07GHz 1505 1804 8.36 $179.95
Intel Core i3-550 @ 3.20GHz 1551 1775 9.23 $167.95
Intel Core i3-560 @ 3.33GHz 1626 1734 9.04 $179.95*
Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz 2284 1423 NA NA
Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz 4127 971 30.86 $133.74*
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz 4152 966 20.16 $205.98
Intel Core i3-6100E @ 2.70GHz 3315 1111 NA NA
Intel Core i3-6100H @ 2.70GHz 3191 1154 NA NA
Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz 3660 1038 27.11 $134.99*
Intel Core i3-6100TE @ 2.70GHz 3354 1098 NA NA
Intel Core i3-6100U @ 2.30GHz 2621 1312 8.74 $299.99
Intel Core i3-6102E @ 1.90GHz 2349 1397 10.44 $225*
Intel Core i3-6157U @ 2.40GHz 2758 1261 NA NA
Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz 4464 921 14.88 $299.99*
Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz 4040 988 61.59 $65.6*
Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz 4419 926 8.14 $543*
Intel Core i3-7020U @ 2.30GHz 2556 1330 9.1 $281*
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz 4287 947 36.58 $117.2
Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz 3460 1077 15.38 $225*
Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz 3795 1015 10.48 $362*
Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz 2723 1278 8.25 $329.99
Intel Core i3-7101TE @ 3.40GHz 4003 991 34.21 $117*
Intel Core i3-7102E @ 2.10GHz 2521 1336 11.21 $225*
Intel Core i3-7130U @ 2.70GHz 2995 1210 6.51 $459.99*
Intel Core i3-7167U @ 2.80GHz 3489 1071 NA NA
Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz 4778 886 29.86 $159.99*
Intel Core i3-7300T @ 3.50GHz 4181 962 23.02 $181.59*
Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz 4862 874 26.61 $182.72*
Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz 4804 881 30.03 $159.95
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz 6151 717 53.96 $113.99
Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz 6829 630 51.35 $133*
Intel Core i3-8100T @ 3.10GHz 5292 821 41.03 $129
Intel Core i3-8109U @ 3.00GHz 4384 933 7.14 $614
Intel Core i3-8121U @ 2.20GHz 4340 939 14.71 $294.99
Intel Core i3-8130U @ 2.20GHz 3654 1039 13 $281*
Intel Core i3-8145U @ 2.10GHz 3723 1025 13.25 $281*
Intel Core i3-8145UE @ 2.20GHz 4140 968 14.73 $281*
Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz 6317 694 45.87 $137.72
Intel Core i3-8300T @ 3.20GHz 5827 763 37.54 $155.2*
Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz 7009 609 35.26 $198.75*
Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz 6685 647 60.78 $109.99
Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz 6832 628 89.9 $76
Intel Core i3-9100T @ 3.10GHz 5623 775 46.09 $122*
Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz 7267 568 38.25 $189.99*
Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz 6367 687 44.52 $143*
Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz 7358 557 45.42 $162*
Intel Core i3-9350K @ 4.00GHz 7759 524 42.17 $184*
Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz 7913 510 47.96 $164.99
Intel Core i5 750S @ 2.40GHz 1326 1900 13.26 $99.99*
Intel Core i5 E 520 @ 2.40GHz 1619 1740 NA NA
Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz 6487 671 11.82 $549
Intel Core i5-10210Y @ 1.00GHz 4918 869 NA NA
Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 8902 440 35.61 $250*
Intel Core i5-1030NG7 @ 1.10GHz 5331 811 NA NA
Intel Core i5-10310U @ 1.70GHz 6756 639 22.75 $297*
Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz 7970 504 26.83 $297*
Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz 8206 473 26.56 $309*
Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz 8495 460 26.55 $320*
Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz 9907 386 30.96 $320*
Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 12707 293 70.6 $179.98
Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz 12764 290 61.08 $208.99
Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz 8911 438 35.64 $250*
Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz 10429 363 57.3 $182*
Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz 13434 264 55.99 $239.95
Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz 10802 349 56.26 $192*
Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz 14069 250 53.09 $264.99
Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz 14566 228 50.58 $287.99
Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz 14969 215 63.16 $237*
Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz 11330 335 53.19 $213*
Intel Core i5-1135G7 @ 2.40GHz 10537 358 34.1 $309*
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 3343 1100 111.49 $29.99*
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 3435 1081 98.45 $34.89*
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 3595 1051 14.38 $249.95
Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 3709 1030 8.61 $430.59*
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 2310 1411 23.13 $99.9*
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 3792 1016 23.88 $158.81
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 3140 1168 18.26 $172
Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz 2799 1256 NA NA
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 2980 1212 14.33 $208*
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz 1915 1589 30.88 $62
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 2035 1533 NA NA
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 1963 1563 26.17 $75.02*
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 1738 1678 NA NA
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 2050 1523 30.14 $68.02*
Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 3869 1003 42.99 $89.99*
Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz 1611 1748 NA NA
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 4061 985 40.37 $100.59
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 4077 982 9.39 $434.26*
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 3318 1109 59.96 $55.34*
Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 2741 1269 30.45 $89.99*
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 1889 1604 NA NA
Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz 1882 1608 NA NA
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 2309 1413 54.85 $42.1
Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz 1094 2063 NA NA
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 2278 1427 47.44 $48.02
Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 4105 976 58.69 $69.95*
Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz 1628 1733 NA NA
Intel Core i5-2560M @ 2.70GHz 2131 1491 NA NA
Intel Core i5-3170K @ 3.20GHz 8882 442 NA NA
Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz 2436 1368 38.04 $64.04*
Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz 2515 1341 25.15 $99.99*
Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz 1954 1566 8.68 $225*
Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 2645 1302 48.95 $54.04*
Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 4089 981 24.78 $165*
Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz 3856 1004 19.28 $199.95
Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz 3754 1018 NA NA
Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz 2168 1478 9.63 $225*
Intel Core i5-3339Y @ 1.50GHz 1499 1812 NA NA
Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz 4281 948 24.89 $172.02*
Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 2732 1274 39.06 $69.95*
Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz 3876 1002 25.84 $149.99*
Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz 4280 950 28.54 $149.99*
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 2955 1220 31.83 $92.81*
Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz 3015 1203 NA NA
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 2275 1429 5.42 $420.05*
Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz 2205 1455 NA NA
Intel Core i5-3439Y @ 1.50GHz 1907 1591 NA NA
Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 4392 931 21.5 $204.23
Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 4154 965 43.73 $95
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 4648 898 59.54 $78.07
Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 4325 944 19 $227.59
Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 2978 1214 11.03 $269.95
Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 4073 983 28.38 $143.5*
Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 4799 882 16 $299.99
Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 4610 905 15.24 $302.45*
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 4893 872 35.24 $138.84
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 4937 867 19.76 $249.87
Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 4615 904 90.33 $51.09*
Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz 4120 973 NA NA
Intel Core i5-3610ME @ 2.70GHz 2623 1310 NA NA
Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz 3090 1187 NA NA
Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 2827 1252 31.79 $88.95*
Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz 2172 1476 NA NA
Intel Core i5-4200Y @ 1.40GHz 1558 1769 NA NA
Intel Core i5-4202Y @ 1.60GHz 1606 1752 NA NA
Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz 2754 1262 NA NA
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 2876 1244 9.28 $309.95*
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz 2270 1432 NA NA
Intel Core i5-4210Y @ 1.50GHz 1651 1720 NA NA
Intel Core i5-4220Y @ 1.60GHz 1400 1858 NA NA
Intel Core i5-4230U @ 1.90GHz 1853 1621 NA NA
Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz 2137 1489 6.12 $349*
Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz 2713 1281 NA NA
Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz 2487 1350 NA NA
Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz 2948 1223 NA NA
Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz 2317 1408 NA NA
Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz 3039 1197 NA NA
Intel Core i5-4300U @ 1.90GHz 2502 1345 NA NA
Intel Core i5-4300Y @ 1.60GHz 1463 1827 NA NA
Intel Core i5-4302Y @ 1.60GHz 1817 1639 NA NA
Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz 2854 1249 NA NA
Intel Core i5-430M @ 2.27GHz 1216 1975 8.69 $139.95*
Intel Core i5-430UM @ 1.20GHz 836 2255 NA NA
Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz 3206 1147 NA NA
Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz 2505 1343 NA NA
Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz 3217 1145 11.7 $274.99*
Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz 3398 1087 NA NA
Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz 2305 1417 NA NA
Intel Core i5-4400E @ 2.70GHz 3251 1133 12.22 $266*
Intel Core i5-4402E @ 1.60GHz 2681 1291 NA NA
Intel Core i5-4422E @ 1.80GHz 1907 1592 7.17 $266*
Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz 4713 890 31.4 $150.09*
Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz 4332 942 27.08 $159.99*
Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz 4661 897 15.54 $299.99*
Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz 3962 994 8.56 $462.97*
Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 4790 883 23.95 $199.99
Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz 4445 924 6.74 $659.99*
Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz 3583 1054 NA NA
Intel Core i5-4470S @ 3.00GHz 4742 888 NA NA
Intel Core i5-450M @ 2.40GHz 1226 1968 38.36 $31.95*
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 5159 840 17.31 $297.95*
Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz 4820 880 NA NA
Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz 4995 859 27.75 $179.98*
Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz 3256 1128 16.28 $199.95
Intel Core i5-4570TE @ 2.70GHz 3043 1196 15.22 $199.99*
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 5301 818 15.18 $349.28
Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz 5083 848 16.65 $305.22
Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz 3967 993 18.89 $209.95*
Intel Core i5-460M @ 2.53GHz 1288 1925 19.84 $64.95*
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz 5449 796 17.38 $313.56*
Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz 5509 788 13.77 $399.95*
Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz 5034 853 NA NA
Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz 5335 808 19.33 $276*
Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz 4985 861 23.41 $213*
Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz 4404 928 17 $259.02*
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 5600 778 27.19 $205.98
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz 5536 784 24.62 $224.88
Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz 5270 825 14.67 $359.21*
Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz 4267 953 NA NA
Intel Core i5-470UM @ 1.33GHz 752 2319 NA NA
Intel Core i5-480M @ 2.67GHz 1305 1915 16.19 $80.6*
Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz 2491 1349 8.86 $281*
Intel Core i5-520M @ 2.40GHz 1696 1698 21.2 $79.99
Intel Core i5-520UM @ 1.07GHz 928 2193 NA NA
Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz 2458 1359 4.64 $529.99
Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz 2953 1221 NA NA
Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz 3356 1097 NA NA
Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz 2741 1268 9.45 $289.99*
Intel Core i5-5350U @ 1.80GHz 2667 1294 NA NA
Intel Core i5-540M @ 2.53GHz 1746 1674 6.96 $251
Intel Core i5-540UM @ 1.20GHz 1002 2136 NA NA
Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz 5550 783 NA NA
Intel Core i5-560M @ 2.67GHz 1830 1631 44.83 $40.81*
Intel Core i5-560UM @ 1.33GHz 1015 2122 NA NA
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz 5932 746 19.14 $309.95*
Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz 5931 747 NA NA
Intel Core i5-580M @ 2.67GHz 1922 1585 19.23 $99.95*
Intel Core i5-6198DU @ 2.30GHz 3138 1170 NA NA
Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz 3020 1202 NA NA
Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz 3198 1150 5.97 $535.99
Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz 3124 1175 NA NA
Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz 3486 1072 11.47 $304*
Intel Core i5-6300HQ @ 2.30GHz 4623 902 NA NA
Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz 3253 1132 NA NA
Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz 3259 1126 NA NA
Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz 5149 841 38.14 $135*
Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz 4391 932 16.89 $259.95*
Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz 5708 767 30.04 $189.99*
Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz 5368 803 NA NA
Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz 5328 813 NA NA
Intel Core i5-6442EQ @ 1.90GHz 4519 912 18.08 $250*
Intel Core i5-650 @ 3.20GHz 2200 1460 146.74 $14.99*
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz 5655 769 28.28 $199.98*
Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz 4977 862 45.25 $109.99*
Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz 5295 820 27.89 $189.88
Intel Core i5-655K @ 3.20GHz 2017 1542 33.63 $59.99*
Intel Core i5-660 @ 3.33GHz 2331 1405 109.18 $21.35*
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz 6045 732 23.06 $262.13*
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 6287 701 30.61 $205.43*
Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz 5478 792 18.26 $299.95*
Intel Core i5-661 @ 3.33GHz 2425 1374 10.54 $229.99*
Intel Core i5-670 @ 3.47GHz 2423 1375 6.01 $403.5
Intel Core i5-680 @ 3.60GHz 2568 1324 51.42 $49.95*
Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz 3392 1088 6.8 $499
Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz 3927 999 6.59 $596
Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz 4093 979 NA NA
Intel Core i5-7287U @ 3.30GHz 4149 967 NA NA
Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz 5102 846 NA NA
Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz 3715 1028 9.6 $386.77
Intel Core i5-7360U @ 2.30GHz 4334 941 NA NA
Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz 5480 791 32.24 $169.99
Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz 4556 906 16.19 $281.48
Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz 5553 782 NA NA
Intel Core i5-7442EQ @ 2.10GHz 4834 879 19.34 $250*
Intel Core i5-750 @ 2.67GHz 2431 1371 27.01 $90
Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz 6131 719 26.89 $227.99
Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz 5356 804 8.49 $631*
Intel Core i5-760 @ 2.80GHz 2559 1328 17.77 $144.03*
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz 6597 654 34.72 $189.99
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz 6856 626 20.17 $339.99
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz 5858 761 20.88 $280.55*
Intel Core i5-760S @ 2.53GHz 5440 797 NA NA
Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz 6467 675 27.65 $233.88
Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz 2891 1238 NA NA
Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz 3070 1193 NA NA
Intel Core i5-8200Y @ 1.30GHz 2308 1416 7.93 $291*
Intel Core i5-8210Y @ 1.60GHz 2905 1236 NA NA
Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz 6075 727 NA NA
Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz 8182 476 25.57 $320*
Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz 8271 472 16.16 $511.99
Intel Core i5-8260U @ 1.60GHz 7776 523 26.18 $297*
Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz 6253 704 21.05 $297*
Intel Core i5-8265UC @ 1.60GHz 5988 739 NA NA
Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz 7917 509 24.74 $320*
Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz 7534 542 30.13 $250*
Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz 7073 593 NA NA
Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz 6410 681 21.58 $297*
Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz 6437 679 9.75 $659.95
Intel Core i5-8365UE @ 1.60GHz 5243 829 17.65 $297*
Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 9210 423 53.55 $171.99
Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz 8146 482 32.59 $250*
Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz 7433 550 37.17 $199.98*
Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz 9483 408 45.17 $209.95
Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz 9538 406 49.67 $192*
Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz 7864 515 36.08 $217.98
Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz 9795 390 41.17 $237.95
Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz 10276 372 45.47 $225.99
Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz 8846 443 24.1 $366.99*
Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 8014 498 32.05 $250*
Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz 7731 526 30.93 $250*
Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz 9594 400 60.06 $159.73
Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9592 401 68.52 $139.99
Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz 8202 474 32.81 $250*
Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz 7819 518 42.96 $182*
Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz 9976 383 50.23 $198.6
Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz 10342 370 49.6 $208.5
Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz 8121 488 42.3 $192*
Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz 9212 422 47.98 $192*
Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz 10741 352 45.13 $237.98
Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz 10895 346 54.48 $199.99
Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz 10898 345 38.92 $279.99
Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz 9406 413 44.16 $213*
Intel Core i5-L16G7 @ 1.40GHz 3164 1163 11.26 $281*
Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz 7090 590 17.33 $409*
Intel Core i7-10510Y @ 1.20GHz 5523 785 13.7 $403*
Intel Core i7-1060NG7 @ 1.20GHz 6234 705 NA NA
Intel Core i7-10610U @ 1.80GHz 7296 565 17.84 $409*
Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz 8992 434 21.11 $426*
Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz 10689 353 25.09 $426*
Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz 17477 162 54.64 $319.89
Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz 17121 175 39.58 $432.55
Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 19651 120 48.88 $402
Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz 19737 118 41.21 $479
Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz 13344 269 41.31 $323*
Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz 10041 380 16.94 $592.9
Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 12741 291 NA NA
Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz 9359 415 21.13 $443*
Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz 13120 277 33.22 $395*
Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz 15998 191 35.55 $450*
Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz 13190 276 30.96 $426*
Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz 10354 367 24.31 $426*
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 5332 810 29.62 $179.98
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 5425 799 12.07 $449.41*
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 4364 935 45.83 $95.22*
Intel Core i7-2610UE @ 1.50GHz 1409 1847 NA NA
Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz 1687 1703 NA NA
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 2420 1377 14.25 $169.81*
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 3593 1052 38.21 $94.02*
Intel Core i7-2630UM @ 1.60GHz 400 2620 NA NA
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 3232 1142 NA NA
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz 1946 1573 NA NA
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 2438 1367 20.66 $118.02*
Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz 1928 1582 NA NA
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 3739 1022 28.99 $129
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 3168 1160 NA NA
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz 1799 1648 NA NA
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 5471 793 24.53 $223
Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz 3704 1032 NA NA
Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz 3221 1143 NA NA
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 4047 986 21.31 $189.95*
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 4288 946 31.07 $138.02*
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 4195 959 24.53 $171.02*
Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 3842 1009 NA NA
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 4526 910 24.87 $182.01
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 4512 913 10.24 $440.44*
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 3985 992 9.72 $409.95*
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 2148 1485 NA NA
Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 2141 1488 NA NA
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 2860 1247 21.66 $132.02*
Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz 2402 1384 NA NA
Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz 2921 1231 6.79 $429.95*
Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz 1880 1610 NA NA
Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 4730 889 NA NA
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 5144 843 12.86 $399.99*
Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz 4783 885 NA NA
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 4403 929 NA NA
Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz 5174 837 NA NA
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 4913 871 NA NA
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 5058 851 21.16 $239*
Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 4449 923 21.19 $209.95*
Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz 4527 909 NA NA
Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 2515 1339 NA NA
Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz 2592 1320 NA NA
Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz 1642 1727 NA NA
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 5633 773 15.52 $363*
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 5648 770 24.56 $229.95
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 6369 686 28.2 $225.88
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 6463 676 29.38 $219.98
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 6220 708 20.73 $299.99
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 5511 787 16.7 $329.99*
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 5863 760 19.54 $299.99*
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 5617 777 19.71 $285*
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 5983 740 15 $399*
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 6001 737 5.48 $1*
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 8147 481 16.3 $499.95*
Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 5320 814 8.72 $609.95*
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 8672 454 13.76 $629.99*
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 8490 461 12.3 $689.99*
Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz 2532 1333 NA NA
Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz 2607 1315 NA NA
Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz 2131 1492 NA NA
Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz 2999 1208 NA NA
Intel Core i7-4560U @ 1.60GHz 2950 1222 NA NA
Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz 3258 1127 NA NA
Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz 3181 1157 NA NA
Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz 2685 1290 NA NA
Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz 3249 1134 NA NA
Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz 2446 1363 NA NA
Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz 2247 1442 NA NA
Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz 4941 866 NA NA
Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 5450 795 14.23 $383*
Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 5302 815 28.06 $189*
Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz 5382 802 NA NA
Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 5222 833 23.9 $218.45*
Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz 5468 794 14.46 $378*
Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 5851 762 21.54 $271.57*
Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz 4618 903 NA NA
Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz 5209 834 NA NA
Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 5634 772 NA NA
Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz 5620 776 NA NA
Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz 5348 807 NA NA
Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz 6300 698 NA NA
Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz 4867 873 9.75 $498.95
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 7021 602 19.78 $354.98
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 6111 722 NA NA
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 7030 599 22.61 $310.98*
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 6666 648 NA NA
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 6768 637 7.52 $900
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz 5957 742 14.89 $399.99*
Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz 4257 954 NA NA
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 6967 616 30.42 $229.01*
Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz 5349 806 NA NA
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 7210 577 25.3 $285
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 8058 493 27.78 $290
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 6971 615 14.35 $485.85
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 6508 667 31.01 $209.88*
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 5928 750 30.54 $194.1*
Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 6161 716 34.81 $177.01*
Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 6531 665 21.77 $299.97*
Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 6198 711 14.28 $434*
Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz 5280 823 NA NA
Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 6482 672 NA NA
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 6359 690 NA NA
Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 6120 720 10.43 $586.67*
Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 6185 713 13.45 $459.95*
Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 9434 410 23.64 $399
Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 6765 638 6.17 $1*
Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 6943 618 9.92 $699.95*
Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 6638 649 10.65 $623*
Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 9692 394 12.59 $769.99*
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 6735 643 NA NA
Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz 2733 1273 NA NA
Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz 2908 1235 NA NA
Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz 3558 1062 5.16 $689.99
Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz 3065 1194 NA NA
Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz 3110 1177 NA NA
Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz 6089 724 NA NA
Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz 5905 752 NA NA
Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz 5951 743 NA NA
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 7813 520 11.38 $686.32*
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz 7819 519 NA NA
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 9750 391 48.75 $199.99*
Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz 7036 598 16.17 $435*
Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz 6866 625 15.82 $434*
Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 10230 375 35.28 $289.99*
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 7728 527 NA NA
Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 12692 294 27.9 $455
Intel Core i7-610E @ 2.53GHz 1818 1638 NA NA
Intel Core i7-620LM @ 2.00GHz 1367 1871 NA NA
Intel Core i7-620M @ 2.67GHz 1950 1568 5.49 $355
Intel Core i7-620UM @ 1.07GHz 964 2161 NA NA
Intel Core i7-640LM @ 2.13GHz 1623 1736 NA NA
Intel Core i7-640M @ 2.80GHz 2051 1521 10.8 $189.85*
Intel Core i7-640UM @ 1.20GHz 1026 2114 NA NA
Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz 3293 1116 NA NA
Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz 3278 1119 8.34 $393*
Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz 3322 1108 NA NA
Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz 3825 1011 NA NA
Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz 3563 1060 NA NA
Intel Core i7-660UM @ 1.33GHz 1284 1927 NA NA
Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz 3544 1065 NA NA
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 8031 495 20.62 $389.38
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 6481 673 17.15 $378*
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 8951 436 31.3 $285.99
Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz 7247 571 22.65 $319.98
Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz 6600 653 NA NA
Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz 7338 560 6.47 $1
Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 10543 357 27.26 $386.78
Intel Core i7-680UM @ 1.47GHz 1196 1989 NA NA
Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz 6746 641 NA NA
Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz 7059 595 18.67 $378*
Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz 6890 622 NA NA
Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz 5241 830 NA NA
Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 11266 338 28.61 $393.78
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 13402 266 21.58 $621
Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz 7256 569 12.77 $568*
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 17363 165 16.7 $1
Intel Core i7-720QM @ 1.60GHz 1686 1704 16.87 $99.95*
Intel Core i7-740QM @ 1.73GHz 1724 1682 11.5 $149.95*
Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz 3668 1037 6.33 $579
Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz 3810 1013 NA NA
Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz 4188 960 5.71 $733.99*
Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz 3608 1047 NA NA
Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz 4163 963 NA NA
Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 8664 455 20.15 $429.95
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 6962 617 18.42 $378*
Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 9727 393 19.67 $494.57
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 7795 522 19.99 $389.97*
Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz 9940 385 19.37 $513.09*
Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 12691 295 19.83 $639.98*
Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz 7059 596 18.67 $378*
Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 7884 513 20.86 $378*
Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz 7135 587 18.88 $378*
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 17489 160 19.14 $913.92
Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 19358 127 NA NA
Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 7694 531 13.55 $568*
Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz 2715 1280 NA NA
Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 14692 224 21.24 $691.76
Intel Core i7-820QM @ 1.73GHz 1921 1586 14.89 $129*
Intel Core i7-840QM @ 1.87GHz 1894 1602 6.53 $289.97*
Intel Core i7-8500Y @ 1.50GHz 3189 1155 8.12 $393*
Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz 5995 738 NA NA
Intel Core i7-8557U @ 1.70GHz 7820 517 18.14 $431*
Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 8892 441 11.26 $789.98
Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz 6499 669 NA NA
Intel Core i7-8565UC @ 1.80GHz 6187 712 NA NA
Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz 9251 419 21.46 $431*
Intel Core i7-860 @ 2.80GHz 2887 1242 65.63 $43.99*
Intel Core i7-860S @ 2.53GHz 2725 1277 13.63 $199.99*
Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz 6594 657 7.41 $889.95*
Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz 6594 656 9.82 $671.52
Intel Core i7-8665UE @ 1.70GHz 6587 660 16.1 $409*
Intel Core i7-870 @ 2.93GHz 3021 1201 15.19 $198.95
Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 13109 278 43.7 $299.99
Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz 12286 303 40.55 $303*
Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 13893 253 46.31 $299.99
Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz 10761 350 29.89 $359.98
Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz 7974 502 5.19 $1
Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz 8136 483 NA NA
Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz 7921 507 NA NA
Intel Core i7-870S @ 2.67GHz 2786 1258 NA NA
Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 10199 377 25.82 $395*
Intel Core i7-875K @ 2.93GHz 3028 1199 7.97 $379.99*
Intel Core i7-880 @ 3.07GHz 3205 1149 5.5 $583*
Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz 8774 448 NA NA
Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 10522 360 26.64 $395*
Intel Core i7-920 @ 2.67GHz 2737 1271 7.84 $348.95
Intel Core i7-920XM @ 2.00GHz 2178 1471 6.29 $345.99*
Intel Core i7-930 @ 2.80GHz 2921 1230 29.22 $99.99*
Intel Core i7-940 @ 2.93GHz 3081 1190 29.63 $103.99*
Intel Core i7-940XM @ 2.13GHz 2308 1415 NA NA
Intel Core i7-950 @ 3.07GHz 3072 1192 8.78 $349.99*
Intel Core i7-960 @ 3.20GHz 3219 1144 11.92 $270
Intel Core i7-965 @ 3.20GHz 3269 1122 23.35 $139.99*
Intel Core i7-970 @ 3.20GHz 6707 645 13.41 $499.95*
Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 13621 258 46.97 $289.99
Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 13758 256 52.92 $259.99
Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 14606 227 48.69 $299.99
Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 14711 223 38.71 $379.99
Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz 10885 347 33.7 $323*
Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz 10680 355 33.07 $323*
Intel Core i7-975 @ 3.33GHz 3331 1104 41.66 $79.95*
Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11391 333 28.84 $395*
Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz 11803 319 29.88 $395*
Intel Core i7-980 @ 3.33GHz 6922 621 34.61 $199.98*
Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 18337 146 40.75 $449.95
Intel Core i7-980X @ 3.33GHz 6753 640 6.14 $1
Intel Core i7-985 @ 3.47GHz 3928 998 NA NA
Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz 11643 326 29.47 $395*
Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz 9112 425 23.07 $395*
Intel Core i7-990X @ 3.47GHz 7329 561 25.27 $290*
Intel Core i7-995X @ 3.60GHz 7079 592 NA NA
Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz 22473 92 46.16 $486.86
Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz 15137 209 NA NA
Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz 16305 187 29.33 $556*
Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz 21341 105 45.43 $469.78
Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz 21648 103 40.7 $531.88
Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz 24180 68 36.64 $659.99
Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz 23669 75 36.41 $649.99
Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz 16991 176 38.7 $439*
Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz 22968 87 36.75 $624.99
Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz 22090 96 NA NA
Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz 26257 54 38.39 $684
Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz 29673 34 35.33 $839.93
Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz 17308 167 29.69 $583*
Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz 34264 17 41.91 $817.5
Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21428 104 21.47 $998*
Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23338 80 49.66 $469.99
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 26864 46 18.03 $1*
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 27264 44 17.04 $1*
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 29613 35 12.24 $2
Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 10759 351 18.45 $583*
Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 20626 113 38.84 $531
Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz 14147 246 25.45 $556*
Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 17181 173 45.22 $379.99
Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 18870 137 47.18 $399.98
Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 18799 138 48.2 $389.99
Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz 19470 124 29.95 $649.99*
Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz 13609 259 31 $439*
Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 21679 101 35.96 $602.93
Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25432 60 36.33 $699.99*
Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 28242 39 36.3 $778
Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 30663 30 32.98 $929.82
Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 15291 206 26.23 $583*
Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 31556 26 26.74 $1
Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz 31941 23 NA NA
Intel Core M-5Y10 @ 0.80GHz 1779 1660 NA NA
Intel Core M-5Y10a @ 0.80GHz 1905 1594 NA NA
Intel Core M-5Y10c @ 0.80GHz 1881 1609 6.69 $281*
Intel Core M-5Y31 @ 0.90GHz 1972 1560 NA NA
Intel Core M-5Y51 @ 1.10GHz 1821 1636 NA NA
Intel Core M-5Y70 @ 1.10GHz 1705 1691 NA NA
Intel Core M-5Y71 @ 1.20GHz 2158 1482 7.68 $281*
Intel Core m3-6Y30 @ 0.90GHz 1759 1672 6.26 $281*
Intel Core m3-7Y30 @ 1.00GHz 2600 1318 NA NA
Intel Core m3-7Y32 @ 1.10GHz 2742 1267 NA NA
Intel Core m3-8100Y @ 1.10GHz 3036 1198 10.8 $281*
Intel Core m5-6Y54 @ 1.10GHz 2093 1506 NA NA
Intel Core m5-6Y57 @ 1.10GHz 2445 1364 NA NA
Intel Core m7-6Y75 @ 1.20GHz 2176 1472 NA NA
Intel Core Solo T1300 @ 1.66GHz 210 2831 NA NA
Intel Core Solo T1350 @ 1.86GHz 194 2850 NA NA
Intel Core Solo T1400 @ 1.83GHz 253 2779 NA NA
Intel Core Solo U1300 @ 1.06GHz 141 2927 NA NA
Intel Core Solo U1400 @ 1.20GHz 130 2939 NA NA
Intel Core Solo U1500 @ 1.33GHz 164 2892 NA NA
Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz 507 2530 3.17 $159.95*
Intel Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz 662 2406 13.24 $49.99*
Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz 690 2379 9.68 $71.25*
Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz 744 2327 4.71 $157.95*
Intel Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz 803 2287 29.76 $26.99*
Intel Core2 Duo E6300 @ 1.86GHz 521 2518 40.09 $12.99*
Intel Core2 Duo E6320 @ 1.86GHz 524 2516 10.48 $49.99*
Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz 786 2300 39.51 $19.89*
Intel Core2 Duo E6420 @ 2.13GHz 742 2331 3.91 $189.95*
Intel Core2 Duo E6540 @ 2.33GHz 808 2279 NA NA
Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz 883 2216 59.07 $14.95*
Intel Core2 Duo E6600 @ 2.40GHz 879 2219 46.48 $18.91*
Intel Core2 Duo E6700 @ 2.66GHz 1089 2068 36.32 $29.99*
Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz 971 2157 94.25 $10.3*
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz 1124 2041 22.49 $49.99*
Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz 963 2162 19.65 $49*
Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz 929 2192 77.76 $11.95*
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz 950 2173 32.79 $28.99*
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz 1099 2060 79.05 $13.9*
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz 1138 2031 9.49 $119.95*
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.40GHz 821 2266 NA NA
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.66GHz 1073 2078 NA NA
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz 996 2139 19.93 $49.99*
Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz 1186 1995 NA NA
Intel Core2 Duo E8290 @ 2.83GHz 1408 1849 NA NA
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz 1038 2108 51.92 $19.99*
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.66GHz 1172 2006 NA NA
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz 1216 1974 NA NA
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 1160 2016 32.68 $35.5*
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz 1213 1979 20.22 $59.99*
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 1243 1953 9.57 $129.95*
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 1354 1877 9.03 $149.95
Intel Core2 Duo L7100 @ 1.20GHz 478 2555 NA NA
Intel Core2 Duo L7300 @ 1.40GHz 550 2498 NA NA
Intel Core2 Duo L7400 @ 1.50GHz 516 2525 NA NA
Intel Core2 Duo L7500 @ 1.60GHz 575 2481 NA NA
Intel Core2 Duo L7700 @ 1.80GHz 607 2447 NA NA
Intel Core2 Duo L7800 @ 2.00GHz 680 2389 NA NA
Intel Core2 Duo L9300 @ 1.60GHz 615 2441 NA NA
Intel Core2 Duo L9600 @ 2.13GHz 865 2230 NA NA
Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz 686 2385 34.3 $19.99*
Intel Core2 Duo P7370 @ 2.00GHz 790 2295 NA NA
Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz 771 2304 19.29 $39.99*
Intel Core2 Duo P7550 @ 2.26GHz 900 2210 3.91 $229.99*
Intel Core2 Duo P7570 @ 2.26GHz 926 2195 NA NA
Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz 848 2244 2.85 $297.01*
Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz 824 2262 16.75 $49.18*
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz 919 2203 20.2 $45.49*
Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz 839 2252 14.72 $56.99*
Intel Core2 Duo P9300 @ 2.26GHz 909 2206 NA NA
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz 933 2185 0.93 $998.99*
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.53GHz 972 2154 9.82 $99*
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz 1087 2069 NA NA
Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz 1160 2018 NA NA
Intel Core2 Duo SL9400 @ 1.86GHz 647 2419 2.56 $253*
Intel Core2 Duo SP9400 @ 2.40GHz 948 2175 3.34 $284*
Intel Core2 Duo SU9400 @ 1.40GHz 520 2519 NA NA
Intel Core2 Duo T5200 @ 1.60GHz 450 2575 NA NA
Intel Core2 Duo T5250 @ 1.50GHz 477 2556 5.31 $89.95*
Intel Core2 Duo T5270 @ 1.40GHz 437 2582 NA NA
Intel Core2 Duo T5300 @ 1.73GHz 635 2424 NA NA
Intel Core2 Duo T5450 @ 1.66GHz 538 2507 NA NA
Intel Core2 Duo T5470 @ 1.60GHz 504 2532 NA NA
Intel Core2 Duo T5500 @ 1.66GHz 504 2533 NA NA
Intel Core2 Duo T5550 @ 1.83GHz 548 2499 NA NA
Intel Core2 Duo T5600 @ 1.83GHz 643 2420 NA NA
Intel Core2 Duo T5670 @ 1.80GHz 516 2523 NA NA
Intel Core2 Duo T5750 @ 2.00GHz 671 2397 67.13 $9.99*
Intel Core2 Duo T5800 @ 2.00GHz 626 2430 NA NA
Intel Core2 Duo T5850 @ 2.16GHz 705 2364 44.33 $15.9*
Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz 704 2367 NA NA
Intel Core2 Duo T5900 @ 2.20GHz 579 2477 NA NA
Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz 704 2365 46.97 $14.99*
Intel Core2 Duo T6500 @ 2.10GHz 686 2384 45.76 $14.99*
Intel Core2 Duo T6570 @ 2.10GHz 716 2352 18.61 $38.5*
Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz 725 2348 38.35 $18.9*
Intel Core2 Duo T6670 @ 2.20GHz 734 2339 NA NA
Intel Core2 Duo T7100 @ 1.80GHz 634 2427 42.3 $14.99*
Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz 717 2351 12.15 $59
Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz 696 2373 3.45 $201.48*
Intel Core2 Duo T7300 @ 2.00GHz 723 2349 14.46 $49.99*
Intel Core2 Duo T7400 @ 2.16GHz 743 2328 NA NA
Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz 803 2288 18.68 $42.99*
Intel Core2 Duo T7600 @ 2.33GHz 758 2315 7.58 $99.95*
Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz 818 2270 16.38 $49.95
Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz 932 2187 1.53 $607.99*
Intel Core2 Duo T8100 @ 2.10GHz 771 2305 0.77 $999.99*
Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz 863 2233 7.92 $108.95*
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz 977 2149 12.21 $79.99*
Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz 926 2196 26.5 $34.95
Intel Core2 Duo T9500 @ 2.60GHz 1034 2112 9.57 $108.02*
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz 821 2267 2.75 $298.95*
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz 1077 2076 18.28 $58.88
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz 1142 2027 2.69 $423.89*
Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz 1230 1963 3.08 $398.95*
Intel Core2 Duo U7300 @ 1.30GHz 476 2557 NA NA
Intel Core2 Duo U7500 @ 1.06GHz 366 2654 NA NA
Intel Core2 Duo U7600 @ 1.20GHz 350 2670 NA NA
Intel Core2 Duo U7700 @ 1.33GHz 345 2675 NA NA
Intel Core2 Duo U9300 @ 1.20GHz 485 2548 NA NA
Intel Core2 Duo U9600 @ 1.60GHz 609 2446 NA NA
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 2267 1437 2.02 $1*
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 2129 1494 1.42 $1*
Intel Core2 Extreme Q9200 @ 2.40GHz 2011 1544 NA NA
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 1810 1645 NA NA
Intel Core2 Extreme X6800 @ 2.93GHz 1004 2133 3.81 $263.64*
Intel Core2 Extreme X7800 @ 2.60GHz 1138 2030 NA NA
Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz 1018 2117 6.79 $149.95
Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz 1252 1948 3.05 $409.95*
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz 1120 2047 1.32 $851*
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 2515 1340 2.92 $859.99*
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 2348 1398 NA NA
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 2622 1311 1.63 $1*
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 2780 1259 1.54 $1*
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 1767 1670 9.3 $189.95
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 2031 1536 46.13 $44.04*
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 1769 1667 12.98 $136.26*
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 1796 1654 35.92 $49.99*
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 2002 1547 8.71 $229.95
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 1421 1844 3.65 $389*
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 1923 1584 4.98 $385.89*
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 1990 1551 28.03 $71
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 2048 1525 53.85 $38.03*
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 2035 1532 57 $35.7*
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 2161 1480 44.1 $49.01
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 2096 1505 11.03 $190*
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 2268 1435 37.91 $59.83*
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 2369 1393 17.56 $134.87
Intel Core2 Solo U2100 @ 1.06GHz 233 2806 NA NA
Intel Core2 Solo U3500 @ 1.40GHz 265 2762 NA NA
Intel Pentium 1403 @ 2.60GHz 1851 1623 NA NA
Intel Pentium 1403 v2 @ 2.60GHz 2284 1424 NA NA
Intel Pentium 2020M @ 2.40GHz 1347 1881 10.05 $134*
Intel Pentium 2030M @ 2.50GHz 1542 1781 11.51 $134*
Intel Pentium 2117U @ 1.80GHz 991 2144 7.39 $134*
Intel Pentium 2127U @ 1.90GHz 1137 2032 8.48 $134*
Intel Pentium 2129Y @ 1.10GHz 638 2422 4.76 $134*
Intel Pentium 3550M @ 2.30GHz 1504 1807 6.97 $215.92*
Intel Pentium 3556U @ 1.70GHz 976 2152 NA NA
Intel Pentium 3558U @ 1.70GHz 1016 2119 NA NA
Intel Pentium 3560M @ 2.40GHz 1609 1750 NA NA
Intel Pentium 3560Y @ 1.20GHz 849 2243 NA NA
Intel Pentium 3805U @ 1.90GHz 1037 2109 NA NA
Intel Pentium 3825U @ 1.90GHz 1397 1861 NA NA
Intel Pentium 4 1.50GHz 86 2970 NA NA
Intel Pentium 4 1.60GHz 84 2971 NA NA
Intel Pentium 4 1.70GHz 86 2969 NA NA
Intel Pentium 4 1.80GHz 115 2953 NA NA
Intel Pentium 4 1.90GHz 104 2961 NA NA
Intel Pentium 4 1300MHz 77 2975 NA NA
Intel Pentium 4 1400MHz 83 2972 NA NA
Intel Pentium 4 1500MHz 81 2973 NA NA
Intel Pentium 4 1700MHz 100 2964 NA NA
Intel Pentium 4 1800MHz 114 2955 NA NA
Intel Pentium 4 2.00GHz 133 2935 NA NA
Intel Pentium 4 2.20GHz 157 2904 NA NA
Intel Pentium 4 2.26GHz 151 2915 NA NA
Intel Pentium 4 2.40GHz 131 2938 NA NA
Intel Pentium 4 2.50GHz 160 2898 NA NA
Intel Pentium 4 2.53GHz 162 2895 NA NA
Intel Pentium 4 2.60GHz 189 2857 NA NA
Intel Pentium 4 2.66GHz 157 2903 NA NA
Intel Pentium 4 2.80GHz 243 2788 NA NA
Intel Pentium 4 2.93GHz 150 2916 NA NA
Intel Pentium 4 3.00GHz 307 2715 NA NA
Intel Pentium 4 3.06GHz 249 2783 NA NA
Intel Pentium 4 3.20GHz 289 2732 NA NA
Intel Pentium 4 3.40GHz 304 2716 NA NA
Intel Pentium 4 3.46GHz 295 2723 NA NA
Intel Pentium 4 3.60GHz 320 2700 NA NA
Intel Pentium 4 3.73GHz 385 2634 NA NA
Intel Pentium 4 3.80GHz 317 2702 NA NA
Intel Pentium 4 3.83GHz 154 2910 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 1.60GHz 116 2951 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 1.80GHz 114 2954 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 1.90GHz 136 2933 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 2.00GHz 132 2937 NA NA
Intel Pentium 4405U @ 2.10GHz 2086 1507 NA NA
Intel Pentium 4405Y @ 1.50GHz 1518 1796 NA NA
Intel Pentium 4410Y @ 1.50GHz 1387 1865 8.62 $161*
Intel Pentium 4415U @ 2.30GHz 2159 1481 NA NA
Intel Pentium 4415Y @ 1.60GHz 1649 1723 10.24 $161*
Intel Pentium 4417U @ 2.30GHz 2267 1436 14.08 $161*
Intel Pentium 4425Y @ 1.70GHz 1544 1780 9.59 $161*
Intel Pentium 5405U @ 2.30GHz 2332 1404 14.48 $161*
Intel Pentium 6405U @ 2.40GHz 2430 1372 15.09 $161*
Intel Pentium 957 @ 1.20GHz 622 2438 4.64 $134*
Intel Pentium 967 @ 1.30GHz 588 2464 NA NA
Intel Pentium 987 @ 1.50GHz 564 2489 NA NA
Intel Pentium 997 @ 1.60GHz 789 2296 NA NA
Intel Pentium A1018 @ 2.10GHz 1117 2049 NA NA
Intel Pentium A1020 @ 2.41GHz 1265 1941 NA NA
Intel Pentium B940 @ 2.00GHz 815 2275 27.24 $29.94*
Intel Pentium B950 @ 2.10GHz 957 2166 NA NA
Intel Pentium B960 @ 2.20GHz 822 2264 21.25 $38.68*
Intel Pentium B970 @ 2.30GHz 1044 2103 20.48 $50.99*
Intel Pentium B980 @ 2.40GHz 1048 2099 14.98 $69.95*
Intel Pentium D 805 @ 2.66GHz 351 2668 NA NA
Intel Pentium D 830 @ 3.00GHz 489 2543 NA NA
Intel Pentium D 915 @ 2.80GHz 424 2600 NA NA
Intel Pentium D 940 @ 3.20GHz 498 2538 NA NA
Intel Pentium D 950 @ 3.40GHz 634 2426 NA NA
Intel Pentium D 960 @ 3.60GHz 743 2330 NA NA
Intel Pentium D1508 @ 2.20GHz 3240 1136 25.12 $129*
Intel Pentium E2140 @ 1.60GHz 464 2567 5.16 $89.95*
Intel Pentium E2160 @ 1.80GHz 638 2423 41.12 $15.51*
Intel Pentium E2180 @ 2.00GHz 662 2405 5.1 $129.9
Intel Pentium E2200 @ 2.20GHz 749 2320 13.88 $54
Intel Pentium E2210 @ 2.20GHz 702 2370 NA NA
Intel Pentium E2220 @ 2.40GHz 839 2251 9.76 $85.99*
Intel Pentium E5200 @ 2.50GHz 859 2236 17.2 $49.95
Intel Pentium E5300 @ 2.60GHz 976 2153 16.4 $59.5
Intel Pentium E5400 @ 2.70GHz 880 2217 14.67 $59.97*
Intel Pentium E5500 @ 2.80GHz 998 2137 62.41 $15.99
Intel Pentium E5700 @ 3.00GHz 1057 2091 54.35 $19.45*
Intel Pentium E5800 @ 3.20GHz 1172 2007 98.04 $11.95*
Intel Pentium E6300 @ 2.80GHz 906 2208 5.77 $157.07
Intel Pentium E6500 @ 2.93GHz 1120 2046 32.02 $34.99
Intel Pentium E6600 @ 3.06GHz 1005 2131 9.57 $104.99*
Intel Pentium E6700 @ 3.20GHz 1122 2042 61.15 $18.35*
Intel Pentium E6800 @ 3.33GHz 1127 2040 45.19 $24.95*
Intel Pentium Extreme Edition 955 @ 3.46GHz 469 2564 15.02 $31.23*
Intel Pentium Extreme Edition 965 @ 3.73GHz 982 2147 NA NA
Intel Pentium G2010 @ 2.80GHz 1482 1818 98.86 $14.99*
Intel Pentium G2020 @ 2.90GHz 1639 1728 32.78 $50
Intel Pentium G2020T @ 2.50GHz 1468 1823 30.83 $47.6*
Intel Pentium G2030 @ 3.00GHz 1713 1687 59.09 $29
Intel Pentium G2030T @ 2.60GHz 1595 1761 24.92 $64*
Intel Pentium G2100T @ 2.60GHz 1691 1701 NA