CPU列表

下面是图表中所有CPU类型的字母列表。单击特定的处理器名称将会带您进入它出现的图表,并为您高亮显示它。单CPU系统多CPU系统的结果分别列出。

单 CPU 系统

CPU 名称
CPU 跑分结果
(越高越好)
整体排名
(越低越好)
CPU 性价比
(越高越好)
价格
(USD)
06/8c 5040 1169 NA NA
06/8e 3848 1377 NA NA
06/9c 3191 1549 NA NA
15/70 1085 2693 NA NA
AArch64 rev 0 (aarch64) 2672 1738 NA NA
AArch64 rev 1 (aarch64) 2385 1847 NA NA
AArch64 rev 2 (aarch64) 2226 1937 NA NA
AArch64 rev 4 (aarch64) 1684 2252 NA NA
AC8257V/WAB 707 3059 NA NA
AMD 3015Ce 2096 2003 NA NA
AMD 3015e 2703 1731 NA NA
AMD 3020e 2492 1800 NA NA
AMD 4700S 18225 324 NA NA
AMD A10 Micro-6700T APU 1345 2474 NA NA
AMD A10 PRO-7350B APU 1910 2113 NA NA
AMD A10 PRO-7800B APU 3184 1554 NA NA
AMD A10 PRO-7850B APU 3458 1464 23.36 $148.02*
AMD A10-4600M APU 1918 2106 19.37 $98.99*
AMD A10-4655M APU 1637 2286 NA NA
AMD A10-4657M APU 1759 2210 NA NA
AMD A10-5700 APU 2731 1716 45.56 $59.95*
AMD A10-5745M APU 1750 2215 NA NA
AMD A10-5750M APU 1902 2122 19.4 $98.04
AMD A10-5757M APU 1997 2062 NA NA
AMD A10-5800B APU 2897 1661 64.4 $44.99*
AMD A10-5800K APU 2939 1642 63.8 $46.07*
AMD A10-6700 APU 3081 1590 55.54 $55.47
AMD A10-6700T APU 2311 1884 15.66 $147.61*
AMD A10-6790K APU 3124 1579 63.5 $49.2
AMD A10-6800B APU 2824 1686 22.06 $128.02*
AMD A10-6800K APU 3143 1569 39.28 $80.02
AMD A10-7300 APU 1708 2231 NA NA
AMD A10-7400P 2093 2005 NA NA
AMD A10-7700K APU 3151 1565 57.14 $55.14
AMD A10-7800 APU 3136 1574 55.55 $56.45
AMD A10-7850K APU 3381 1485 45.12 $74.95
AMD A10-7860K 3326 1499 37.8 $88
AMD A10-7870K 3471 1460 15.29 $226.99*
AMD A10-7890K 3512 1452 21.62 $162.47
AMD A10-8700P 2259 1916 NA NA
AMD A10-8750 3320 1501 NA NA
AMD A10-8850 3525 1448 NA NA
AMD A10-9600P 2221 1938 NA NA
AMD A10-9620P 2512 1789 NA NA
AMD A10-9630P 2899 1659 NA NA
AMD A10-9700 3541 1447 25.29 $139.99
AMD A10-9700E 2947 1634 12.13 $243*
AMD A12-9700P 2422 1829 NA NA
AMD A12-9720P 2604 1757 NA NA
AMD A12-9730P 3172 1558 NA NA
AMD A12-9800 3428 1472 29.3 $116.99
AMD A12-9800E 3447 1467 7.96 $432.78
AMD A4 Micro-6400T APU 1004 2769 NA NA
AMD A4 PRO-3340B 1652 2272 NA NA
AMD A4 PRO-7300B APU 1481 2387 NA NA
AMD A4 PRO-7350B 1024 2745 NA NA
AMD A4-1200 APU 445 3328 NA NA
AMD A4-1250 APU 432 3339 NA NA
AMD A4-3300 APU 971 2805 17.15 $56.61
AMD A4-3300M APU 683 3087 22.79 $29.99*
AMD A4-3305M APU 713 3052 34.24 $20.81*
AMD A4-3310MX APU 821 2943 NA NA
AMD A4-3320M APU 640 3133 16.42 $39
AMD A4-3330MX APU 765 3000 NA NA
AMD A4-3400 APU 1051 2728 52.54 $20
AMD A4-3420 APU 1099 2677 8.08 $136*
AMD A4-4000 APU 1184 2596 59.31 $19.97
AMD A4-4020 APU 1225 2566 13.47 $91*
AMD A4-4300M APU 971 2804 32.51 $29.86*
AMD A4-4355M APU 818 2948 NA NA
AMD A4-5000 APU 1273 2526 NA NA
AMD A4-5050 APU 1328 2488 NA NA
AMD A4-5100 APU 1346 2473 NA NA
AMD A4-5150M APU 1129 2653 NA NA
AMD A4-5300 APU 1349 2470 50.07 $26.95*
AMD A4-5300B APU 1220 2571 47.02 $25.95*
AMD A4-6210 APU 1477 2391 NA NA
AMD A4-6250J APU 1685 2251 NA NA
AMD A4-6300 APU 1427 2422 57.11 $24.99
AMD A4-6300B APU 1328 2489 47.51 $27.95*
AMD A4-6320 APU 1563 2334 22.34 $69.99*
AMD A4-7210 APU 1674 2261 NA NA
AMD A4-7300 APU 1492 2380 18.65 $79.99
AMD A4-9120 1229 2563 NA NA
AMD A4-9120C 894 2873 NA NA
AMD A4-9120e 899 2863 NA NA
AMD A4-9125 1217 2574 NA NA
AMD A6 Micro-6500T APU 1146 2636 NA NA
AMD A6 PRO-7050B APU 1015 2753 NA NA
AMD A6 PRO-7400B 1641 2281 NA NA
AMD A6-1450 APU 1117 2663 NA NA
AMD A6-3400M APU 1221 2569 42.12 $28.99*
AMD A6-3410MX APU 1152 2630 288.73 $3.99*
AMD A6-3420M APU 1262 2537 NA NA
AMD A6-3430MX APU 1448 2411 NA NA
AMD A6-3500 APU 1382 2453 18.44 $74.93
AMD A6-3600 APU 1649 2274 66.1 $24.95*
AMD A6-3620 APU 1830 2164 81.38 $22.49*
AMD A6-3650 APU 2037 2045 15.91 $128*
AMD A6-3670 APU 2040 2044 11.55 $176.59*
AMD A6-4400M APU 1026 2743 38 $27*
AMD A6-4455M APU 795 2971 NA NA
AMD A6-5200 APU 1646 2277 NA NA
AMD A6-5345M APU 1122 2660 NA NA
AMD A6-5350M APU 1142 2638 34.47 $33.12
AMD A6-5357M APU 1260 2539 NA NA
AMD A6-5400B APU 1428 2421 49.36 $28.94*
AMD A6-5400K APU 1264 2536 24.29 $52.02
AMD A6-6310 APU 1681 2253 NA NA
AMD A6-6400B APU 1616 2302 NA NA
AMD A6-6400K APU 1450 2407 28.44 $50.99
AMD A6-6420B APU 1550 2345 NA NA
AMD A6-6420K APU 1538 2350 10.26 $149.99*
AMD A6-7000 1010 2761 NA NA
AMD A6-7310 APU 1751 2214 NA NA
AMD A6-7400K APU 1598 2316 41.39 $38.61
AMD A6-7470K 1799 2181 11.68 $153.99
AMD A6-7480 1931 2091 43.91 $43.99*
AMD A6-8500P 1466 2397 NA NA
AMD A6-8550 1604 2310 NA NA
AMD A6-9200 1062 2719 NA NA
AMD A6-9210 1260 2540 NA NA
AMD A6-9220 1285 2514 NA NA
AMD A6-9220C 1175 2604 NA NA
AMD A6-9220e 937 2834 NA NA
AMD A6-9225 1332 2485 NA NA
AMD A6-9230 1279 2518 NA NA
AMD A6-9400 2717 1722 NA NA
AMD A6-9500 1856 2142 24.24 $76.59
AMD A6-9500E 1841 2156 24.72 $74.45
AMD A8 PRO-7150B APU 1557 2339 NA NA
AMD A8 PRO-7600B APU 2776 1704 NA NA
AMD A8-3500M APU 1308 2506 21.81 $59.95
AMD A8-3510MX APU 1457 2401 18.9 $77.11*
AMD A8-3520M APU 1395 2443 25.37 $55*
AMD A8-3530MX APU 1570 2329 NA NA
AMD A8-3550MX APU 1579 2324 NA NA
AMD A8-3800 APU 1939 2087 17.64 $109.95*
AMD A8-3820 APU 2094 2004 46.58 $44.95*
AMD A8-3850 APU 2236 1928 32.88 $68.02
AMD A8-3870K APU 2336 1871 34.34 $68.04
AMD A8-4500M APU 1622 2296 23.19 $69.95*
AMD A8-4555M APU 1307 2507 NA NA
AMD A8-5500 APU 2573 1768 43.65 $58.95*
AMD A8-5500B APU 2703 1730 55.12 $49.04*
AMD A8-5545M APU 1604 2311 NA NA
AMD A8-5550M APU 1853 2146 NA NA
AMD A8-5557M APU 1774 2196 NA NA
AMD A8-5600K APU 2795 1693 39.95 $69.95
AMD A8-6410 APU 1773 2197 NA NA
AMD A8-6500 APU 2818 1689 64.5 $43.69
AMD A8-6500B APU 2898 1660 58.01 $49.95*
AMD A8-6500T APU 1816 2173 30.29 $59.95*
AMD A8-6600K APU 2977 1628 76.36 $38.99
AMD A8-7050 1129 2654 NA NA
AMD A8-7100 APU 1644 2278 NA NA
AMD A8-7200P 2135 1983 NA NA
AMD A8-7410 APU 1801 2180 NA NA
AMD A8-7500 3878 1372 NA NA
AMD A8-7600 APU 3207 1543 52.58 $60.99*
AMD A8-7650K 3013 1611 50.46 $59.71
AMD A8-7670K 3210 1540 37.67 $85.22
AMD A8-7680 3565 1439 71.18 $50.08*
AMD A8-8600P 2240 1922 NA NA
AMD A8-8650 2774 1707 NA NA
AMD A8-9600 3282 1512 36.26 $90.53
AMD A9-9400 1390 2446 NA NA
AMD A9-9410 1504 2373 NA NA
AMD A9-9420 1518 2365 NA NA
AMD A9-9420e 1139 2643 NA NA
AMD A9-9425 1535 2354 NA NA
AMD A9-9430 1676 2259 NA NA
AMD A9-9820 3662 1419 NA NA
AMD Athlon 1500+ 191 3657 NA NA
AMD Athlon 1640B 412 3360 8.23 $50*
AMD Athlon 200GE 4132 1328 33.35 $123.89*
AMD Athlon 220GE 4471 1266 34.66 $129*
AMD Athlon 240GE 4551 1249 32.98 $138*
AMD Athlon 2650e 274 3537 14.43 $19*
AMD Athlon 2800+ 291 3514 2.65 $109.95*
AMD Athlon 2850e 333 3458 NA NA
AMD Athlon 3000G 4482 1263 81.5 $54.99*
AMD Athlon 300GE 4383 1279 NA NA
AMD Athlon 300U 4005 1352 NA NA
AMD Athlon 320GE 4237 1302 NA NA
AMD Athlon 5000 Dual-Core 835 2925 7.59 $109.95
AMD Athlon 5150 APU 1389 2447 14.05 $98.86*
AMD Athlon 5200 Dual-Core 869 2890 9.77 $89
AMD Athlon 5350 APU 1738 2219 11.59 $149.99
AMD Athlon 5370 APU 1923 2102 3.21 $598.68*
AMD Athlon 64 2000+ 154 3710 NA NA
AMD Athlon 64 2600+ 243 3583 NA NA
AMD Athlon 64 2800+ 295 3502 2.95 $99.99*
AMD Athlon 64 3000+ 303 3491 15.13 $20*
AMD Athlon 64 3100+ 484 3289 NA NA
AMD Athlon 64 3200+ 340 3443 2.27 $149.95*
AMD Athlon 64 3300+ 375 3403 NA NA
AMD Athlon 64 3400+ 375 3402 3.75 $99.95*
AMD Athlon 64 3500+ 396 3380 4.95 $79.95*
AMD Athlon 64 3700+ 394 3384 4.38 $89.95*
AMD Athlon 64 3800+ 292 3509 2.23 $131.01*
AMD Athlon 64 4000+ 340 3442 3.4 $99.95*
AMD Athlon 64 FX-55 404 3368 6.22 $65*
AMD Athlon 64 FX-57 517 3260 NA NA
AMD Athlon 64 FX-59 465 3313 NA NA
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core 709 3056 NA NA
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core 943 2828 NA NA
AMD Athlon 64 FX-74 972 2802 1.95 $499.5*
AMD Athlon 64 X2 3800+ 566 3210 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3400+ 531 3247 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 596 3175 8.73 $68.25*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 611 3164 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ 647 3123 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 662 3111 6.02 $109.95*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 674 3098 2.25 $298.95*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 716 3050 2.05 $349.95*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 722 3047 4.82 $149.95*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 760 3008 2.29 $331.49*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 813 2951 13.55 $60*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 876 2887 16.52 $52.99*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 911 2851 8.49 $107.21*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ 797 2967 26.6 $29.95*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 919 2846 23.86 $38.5*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ 967 2808 3.87 $249.95*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2300 594 3180 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 573 3203 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 577 3199 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 535 3239 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 525 3253 7.21 $72.74*
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 634 3139 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-60 465 3312 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-62 553 3225 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-64 622 3152 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-65 609 3165 27.69 $22*
AMD Athlon 64 X2 QL-66 641 3132 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-67 582 3194 NA NA
AMD Athlon 7450 Dual-Core 789 2982 NA NA
AMD Athlon 7550 Dual-Core 859 2899 57.47 $14.95*
AMD Athlon 7750 Dual-Core 950 2824 11.87 $79.99
AMD Athlon 7850 Dual-Core 1037 2734 10.37 $99.99
AMD Athlon Dual Core 4050e 616 3157 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4450B 684 3086 22.05 $31*
AMD Athlon Dual Core 4450e 698 3070 48.22 $14.48*
AMD Athlon Dual Core 4850B 727 3041 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4850e 735 3036 18.85 $39*
AMD Athlon Dual Core 5000B 835 2926 8.79 $95*
AMD Athlon Dual Core 5050e 748 3018 12.46 $60*
AMD Athlon Dual Core 5200B 796 2968 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5400B 826 2934 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5600B 737 3033 NA NA
AMD Athlon Gold 3150G 7002 884 NA NA
AMD Athlon Gold 3150U 4042 1346 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150G 7702 796 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150GE 7093 866 NA NA
AMD Athlon II 160u 358 3419 11.93 $29.99*
AMD Athlon II 170u 357 3422 14.86 $24*
AMD Athlon II Dual-Core M300 631 3141 NA NA
AMD Athlon II Dual-Core M320 679 3093 22.62 $30*
AMD Athlon II Dual-Core M340 676 3094 NA NA
AMD Athlon II N330 Dual-Core 665 3107 NA NA
AMD Athlon II N350 Dual-Core 767 2996 NA NA
AMD Athlon II N370 Dual-Core 899 2865 NA NA
AMD Athlon II Neo K125 302 3493 NA NA
AMD Athlon II Neo K145 298 3500 NA NA
AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core 387 3392 14.89 $25.99*
AMD Athlon II Neo K345 Dual-Core 527 3252 NA NA
AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core 478 3297 NA NA
AMD Athlon II P320 Dual-Core 675 3095 33.86 $19.95
AMD Athlon II P340 Dual-Core 699 3068 17.51 $39.95
AMD Athlon II P360 Dual-Core 711 3054 35.65 $19.95*
AMD Athlon II X2 210e 1105 2672 38.79 $28.49*
AMD Athlon II X2 215 957 2817 33.04 $28.97*
AMD Athlon II X2 220 1018 2748 16.98 $59.95
AMD Athlon II X2 235e 1049 2729 10.75 $97.5*
AMD Athlon II X2 240 941 2830 37.72 $24.95
AMD Athlon II X2 240e 980 2790 25.86 $37.89*
AMD Athlon II X2 245 1010 2759 16.84 $59.99
AMD Athlon II X2 245e 1075 2699 53.77 $19.99*
AMD Athlon II X2 250 1082 2695 27.77 $38.95
AMD Athlon II X2 250e 1155 2626 15.05 $76.73*
AMD Athlon II X2 250u 604 3167 24.22 $24.95*
AMD Athlon II X2 255 1155 2627 38.51 $29.99*
AMD Athlon II X2 260 1102 2674 18.37 $59.99
AMD Athlon II X2 260u 663 3110 7.94 $83.44*
AMD Athlon II X2 265 1233 2560 79.56 $15.5
AMD Athlon II X2 270 1234 2558 61.75 $19.99*
AMD Athlon II X2 270u 675 3096 9.98 $67.67*
AMD Athlon II X2 280 1355 2462 17.62 $76.89*
AMD Athlon II X2 4300e 990 2783 NA NA
AMD Athlon II X2 4400e 1059 2721 NA NA
AMD Athlon II X2 4450e 867 2894 NA NA
AMD Athlon II X2 B22 1036 2736 39.93 $25.95*
AMD Athlon II X2 B24 1073 2701 44.53 $24.1
AMD Athlon II X2 B26 1224 2567 49.06 $24.95
AMD Athlon II X2 B28 1177 2602 30.18 $39.02
AMD Athlon II X3 400e 1320 2494 51.8 $25.49*
AMD Athlon II X3 405e 1331 2486 11.79 $112.9*
AMD Athlon II X3 415e 1441 2415 19.21 $75*
AMD Athlon II X3 420e 1557 2340 13.4 $116.15*
AMD Athlon II X3 425 1576 2325 27.02 $58.34*
AMD Athlon II X3 435 1670 2263 10.44 $159.95
AMD Athlon II X3 440 1693 2246 18.83 $89.95*
AMD Athlon II X3 445 1799 2182 12.33 $145.9*
AMD Athlon II X3 450 1763 2207 50.09 $35.19
AMD Athlon II X3 455 1832 2161 45.82 $39.99*
AMD Athlon II X3 460 1924 2099 101.34 $18.99
AMD Athlon II X4 553 2418 1831 NA NA
AMD Athlon II X4 555 2310 1887 NA NA
AMD Athlon II X4 557 2567 1772 NA NA
AMD Athlon II X4 559 2532 1781 NA NA
AMD Athlon II X4 600e 1711 2229 34.22 $49.99
AMD Athlon II X4 605e 1961 2076 93.53 $20.97
AMD Athlon II X4 610e 1859 2141 46.5 $39.99*
AMD Athlon II X4 615e 1967 2073 33.34 $59*
AMD Athlon II X4 620 1914 2108 34.83 $54.95
AMD Athlon II X4 630 2092 2009 43.54 $48.04
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 2085 2014 139 $15
AMD Athlon II X4 635 2101 2001 105.18 $19.97
AMD Athlon II X4 638 Quad-Core 2183 1966 34.73 $62.85*
AMD Athlon II X4 640 2162 1972 108.16 $19.99
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core 2143 1978 142.98 $14.99
AMD Athlon II X4 645 2272 1910 78.75 $28.85
AMD Athlon II X4 650 2440 1820 14.65 $166.6*
AMD Athlon II X4 651 Quad-Core 2338 1870 15.59 $149.95*
AMD Athlon II X4 655 2078 2019 NA NA
AMD Athlon L110 197 3646 NA NA
AMD Athlon LE-1600 412 3359 19.63 $21*
AMD Athlon LE-1620 421 3352 23.4 $18*
AMD Athlon LE-1640 430 3341 4.78 $89.95*
AMD Athlon LE-1660 416 3356 NA NA
AMD Athlon Neo MV-40 282 3525 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e 456 3318 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 476 3299 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335 529 3251 NA NA
AMD Athlon PRO 200GE 4139 1324 NA NA
AMD Athlon PRO 300GE 4475 1264 NA NA
AMD Athlon Silver 3050e 2930 1647 NA NA
AMD Athlon Silver 3050GE 4545 1251 NA NA
AMD Athlon Silver 3050U 3073 1593 NA NA
AMD Athlon Silver PRO 3125GE 4633 1234 NA NA
AMD Athlon TF-20 268 3546 NA NA
AMD Athlon TF-36 338 3444 NA NA
AMD Athlon X2 215 996 2776 NA NA
AMD Athlon X2 240 921 2843 NA NA
AMD Athlon X2 240e 1015 2752 NA NA
AMD Athlon X2 250 993 2779 NA NA
AMD Athlon X2 255 938 2832 NA NA
AMD Athlon X2 280 1327 2490 39.63 $33.49*
AMD Athlon X2 340 Dual Core 1315 2498 13.85 $94.99
AMD Athlon X2 370K Dual Core 1504 2372 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 3250e 357 3420 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 6850e 564 3212 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 570 3205 9.5 $60*
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 591 3183 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 688 3081 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core L310 379 3401 NA NA
AMD Athlon X3 425 1516 2366 NA NA
AMD Athlon X3 435 1781 2193 18.65 $95.49*
AMD Athlon X3 440 1438 2416 16.35 $87.99*
AMD Athlon X3 455 1783 2191 NA NA
AMD Athlon X4 530 1786 2188 NA NA
AMD Athlon X4 620 1810 2177 27.87 $64.95*
AMD Athlon X4 640 2115 1992 NA NA
AMD Athlon X4 730 1936 2088 NA NA
AMD Athlon X4 740 Quad Core 2655 1740 106.26 $24.99
AMD Athlon X4 750 Quad Core 1986 2069 20.96 $94.75*
AMD Athlon X4 750K Quad Core 2769 1708 14.54 $190.44*
AMD Athlon X4 760K Quad Core 2941 1641 217.03 $13.55
AMD Athlon X4 830 2901 1658 14.34 $202.32*
AMD Athlon X4 840 3287 1510 26.3 $124.95*
AMD Athlon X4 845 3775 1395 50.19 $75.21
AMD Athlon X4 860K 3456 1466 57.83 $59.76
AMD Athlon X4 870K 3384 1483 82.29 $41.12
AMD Athlon X4 880K 3671 1417 36.71 $99.99*
AMD Athlon X4 950 3559 1442 26.76 $133*
AMD Athlon XP 1500+ 167 3687 NA NA
AMD Athlon XP 1600+ 174 3682 NA NA
AMD Athlon XP 1700+ 176 3679 3.44 $51.25*
AMD Athlon XP 1800+ 195 3649 3.83 $50.95*
AMD Athlon XP 1900+ 203 3638 4.44 $45.8*
AMD Athlon XP 2000+ 195 3650 3.31 $58.99*
AMD Athlon XP 2100+ 210 3628 3.3 $63.75*
AMD Athlon XP 2200+ 214 3625 2.52 $84.95*
AMD Athlon XP 2400+ 234 3600 2.93 $79.99*
AMD Athlon XP 2500+ 231 3608 NA NA
AMD Athlon XP 2600+ 242 3585 10.52 $23.03*
AMD Athlon XP 2700+ 256 3564 3.02 $84.79*
AMD Athlon XP 2800+ 260 3559 NA NA
AMD Athlon XP 2900+ 276 3535 NA NA
AMD Athlon XP 3000+ 262 3557 3.29 $79.7*
AMD Athlon XP 3100+ 282 3524 NA NA
AMD Athlon XP 3200+ 281 3526 NA NA
AMD Athlon XP1600+ 183 3666 NA NA
AMD Athlon XP2400+ 243 3582 NA NA
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+ 803 2962 NA NA
AMD C-30 178 3675 NA NA
AMD C-50 260 3560 NA NA
AMD C-60 290 3515 NA NA
AMD C-60 APU 309 3486 NA NA
AMD C-70 APU 300 3497 NA NA
AMD E-240 182 3669 NA NA
AMD E-300 APU 356 3426 NA NA
AMD E-350 419 3355 NA NA
AMD E-350 APU 401 3372 NA NA
AMD E-350D APU 478 3293 NA NA
AMD E-450 APU 424 3350 NA NA
AMD E1 Micro-6200T APU 600 3170 NA NA
AMD E1-1200 APU 374 3407 NA NA
AMD E1-1500 APU 390 3390 NA NA
AMD E1-2100 APU 410 3361 NA NA
AMD E1-2200 APU 474 3302 NA NA
AMD E1-2500 APU 596 3177 NA NA
AMD E1-6010 APU 522 3254 NA NA
AMD E1-6015 APU 558 3220 NA NA
AMD E1-6050J APU 1385 2451 NA NA
AMD E1-7010 APU 585 3189 NA NA
AMD E2-1800 APU 444 3330 NA NA
AMD E2-2000 APU 501 3269 NA NA
AMD E2-3000 APU 726 3044 NA NA
AMD E2-3000M APU 665 3106 15.48 $42.98*
AMD E2-3200 APU 974 2798 121.92 $7.99*
AMD E2-3800 APU 1124 2658 NA NA
AMD E2-6110 APU 1121 2661 NA NA
AMD E2-7110 APU 1527 2359 NA NA
AMD E2-9000 953 2821 NA NA
AMD E2-9000e 825 2937 NA NA
AMD E2-9010 991 2781 NA NA
AMD E2-9030 922 2842 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E 1057 2722 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E 1271 2531 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E 1561 2335 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-216GD 1628 2292 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 3426 1473 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-421BD 3302 1506 NA NA
AMD EPYC 3101 4-Core 6050 1016 NA NA
AMD EPYC 3201 10258 626 NA NA
AMD EPYC 3251 13965 466 44.33 $315*
AMD EPYC 7232P 17017 363 33.63 $506.01
AMD EPYC 7251 14935 420 29.28 $510
AMD EPYC 7252 19550 284 48.27 $405
AMD EPYC 7262 20875 252 18.46 $1*
AMD EPYC 7272 26446 144 32.08 $824.41
AMD EPYC 7281 21230 244 19.32 $1
AMD EPYC 7282 31631 96 29.1 $1
AMD EPYC 7301 14991 418 9.99 $1*
AMD EPYC 7302 33015 84 24.66 $1
AMD EPYC 7302P 32480 89 33.21 $978
AMD EPYC 7313 40575 57 34.39 $1*
AMD EPYC 7313P 40494 58 44.35 $913*
AMD EPYC 7343 45882 41 26.99 $1*
AMD EPYC 7351 23566 186 26.66 $883.99
AMD EPYC 7351P 25484 157 34.48 $739
AMD EPYC 7352 40472 59 23.85 $1
AMD EPYC 7371 31094 100 17.19 $1*
AMD EPYC 73F3 46085 40 7.62 $6
AMD EPYC 7401P 31767 94 37.62 $844.39*
AMD EPYC 7402 51368 32 20.91 $2
AMD EPYC 7402P 41741 48 29.27 $1
AMD EPYC 7413 46295 38 23.17 $1*
AMD EPYC 7443P 57711 23 38.5 $1*
AMD EPYC 7451 20471 265 8.23 $2*
AMD EPYC 7452 41871 47 13.02 $3
AMD EPYC 7453 53511 29 29.74 $1*
AMD EPYC 74F3 60948 21 12.21 $4
AMD EPYC 7501 24925 163 6.89 $3*
AMD EPYC 7502 49177 34 17.3 $2
AMD EPYC 7502P 48571 35 17.86 $2
AMD EPYC 7513 59732 22 21.03 $2*
AMD EPYC 7532 55358 26 NA NA
AMD EPYC 7542 56728 24 15.96 $3
AMD EPYC 7543 56359 25 14.99 $3*
AMD EPYC 7543P 67733 15 22.59 $2*
AMD EPYC 7551 23002 202 7.73 $2*
AMD EPYC 7551P 23927 178 28.18 $849
AMD EPYC 7571 27445 129 NA NA
AMD EPYC 75F3 68505 13 NA NA
AMD EPYC 7601 42244 46 46.94 $899.99
AMD EPYC 7643 76455 9 14.09 $5*
AMD EPYC 7662 71576 11 10.5 $6*
AMD EPYC 7702 71646 10 12.15 $5
AMD EPYC 7702P 61689 20 14.38 $4
AMD EPYC 7713 85861 4 12.16 $7*
AMD EPYC 7713P 45860 42 NA NA
AMD EPYC 7742 68749 12 11.8 $5
AMD EPYC 7763 88338 2 11.22 $7
AMD EPYC 7B13 77460 8 NA NA
AMD EPYC 7F32 23026 201 NA NA
AMD EPYC 7F52 40951 52 13.21 $3*
AMD EPYC 7J13 86006 3 NA NA
AMD EPYC 7R32 64727 16 NA NA
AMD FirePro A320 APU 2634 1749 NA NA
AMD FX-4100 Quad-Core 2571 1771 111.34 $23.09
AMD FX-4130 Quad-Core 2730 1717 122.94 $22.21
AMD FX-4150 Quad-Core 3327 1498 NA NA
AMD FX-4170 Quad-Core 3135 1575 69.68 $44.99
AMD FX-4200 Quad-Core 3134 1576 52.27 $59.95*
AMD FX-4300 Quad-Core 2938 1644 115.13 $25.52
AMD FX-4320 3073 1594 NA NA
AMD FX-4330 3248 1526 4.43 $733.5*
AMD FX-4350 Quad-Core 3253 1523 25.41 $128.02
AMD FX-6100 Six-Core 3676 1415 43.74 $84.04
AMD FX-6120 Six-Core 3863 1374 35.76 $108.02
AMD FX-6130 Six-Core 4353 1286 NA NA
AMD FX-6200 Six-Core 3986 1355 13.29 $299.95
AMD FX-6300 Six-Core 4146 1322 87.68 $47.29
AMD FX-6330 Six-Core 4455 1267 NA NA
AMD FX-6350 Six-Core 4442 1271 26.76 $165.99
AMD FX-670K Quad-Core 2897 1662 NA NA
AMD FX-7500 APU 1832 2162 NA NA
AMD FX-7600P 2481 1804 NA NA
AMD FX-7600P APU 2856 1680 NA NA
AMD FX-770K Quad-Core 2578 1766 NA NA
AMD FX-8100 Eight-Core 3847 1379 27.87 $138.02
AMD FX-8120 Eight-Core 4565 1248 91.33 $49.99
AMD FX-8140 Eight-Core 4860 1191 32.65 $148.86*
AMD FX-8150 Eight-Core 5167 1148 70.02 $73.79
AMD FX-8300 Eight-Core 5256 1135 68.4 $76.85
AMD FX-8310 Eight-Core 5145 1154 6.19 $831.15*
AMD FX-8320 Eight-Core 5414 1108 55.63 $97.33
AMD FX-8320E Eight-Core 4970 1177 37.65 $132
AMD FX-8350 Eight-Core 5969 1028 48.54 $122.99
AMD FX-8370 Eight-Core 6123 1001 27.83 $219.99
AMD FX-8370E Eight-Core 5235 1142 208.22 $25.14*
AMD FX-870K Quad Core 3094 1585 NA NA
AMD FX-8800P 2791 1694 NA NA
AMD FX-9370 Eight-Core 6031 1020 25.13 $240
AMD FX-9590 Eight-Core 6751 924 19.62 $344.04
AMD FX-9800P 2229 1932 NA NA
AMD FX-9830P 3233 1532 NA NA
AMD FX-B4150 Quad-Core 3369 1488 37.57 $89.68*
AMD G-T40E 289 3517 NA NA
AMD G-T40N 292 3508 NA NA
AMD G-T40R 120 3750 NA NA
AMD G-T44R 130 3741 NA NA
AMD G-T48E 416 3357 NA NA
AMD G-T52R 177 3676 NA NA
AMD G-T56E 442 3333 NA NA
AMD G-T56N 470 3306 NA NA
AMD Geode NX 2400+ 400 3376 NA NA
AMD GX-210JA SOC 248 3576 NA NA
AMD GX-212JC SOC 619 3155 NA NA
AMD GX-217GA SOC 762 3004 NA NA
AMD GX-218GL SOC 754 3013 NA NA
AMD GX-222GC SOC 1038 2732 NA NA
AMD GX-412HC 1065 2714 NA NA
AMD GX-415GA SOC 1386 2450 NA NA
AMD GX-420CA SOC 1767 2203 NA NA
AMD GX-420MC SOC 1796 2185 NA NA
AMD GX-424CC SOC 1766 2204 NA NA
AMD Opteron 1212 593 3181 2.04 $290*
AMD Opteron 1214 696 3071 7.86 $88.62*
AMD Opteron 1214 HE 806 2957 NA NA
AMD Opteron 1216 781 2987 14.23 $54.85*
AMD Opteron 1216 HE 727 3043 NA NA
AMD Opteron 1218 910 2852 NA NA
AMD Opteron 1220 1036 2737 NA NA
AMD Opteron 1222 1089 2688 NA NA
AMD Opteron 1352 1464 2399 10.76 $135.99*
AMD Opteron 1354 1620 2297 6.81 $238.01*
AMD Opteron 1356 1703 2236 18.92 $89.99*
AMD Opteron 1381 1797 2184 NA NA
AMD Opteron 1385 1898 2125 42.19 $45
AMD Opteron 1389 2079 2016 NA NA
AMD Opteron 144 316 3473 10.55 $29.95*
AMD Opteron 146 346 3435 9.88 $35*
AMD Opteron 148 392 3388 NA NA
AMD Opteron 150 393 3386 1.11 $352.94
AMD Opteron 152 428 3344 NA NA
AMD Opteron 154 457 3317 NA NA
AMD Opteron 165 531 3248 0.97 $550*
AMD Opteron 170 648 3122 NA NA
AMD Opteron 175 682 3089 NA NA
AMD Opteron 180 746 3021 6.22 $119.95
AMD Opteron 185 695 3072 NA NA
AMD Opteron 2218 1036 2735 10.75 $96.41
AMD Opteron 2220 1106 2671 1.07 $1
AMD Opteron 2220 SE 909 2855 36.35 $25*
AMD Opteron 2222 1198 2585 63.08 $19*
AMD Opteron 2354 1509 2369 5.29 $285.19*
AMD Opteron 2356 1733 2221 19.26 $89.95
AMD Opteron 2373 EE 1635 2288 NA NA
AMD Opteron 2378 1864 2139 128.65 $14.49*
AMD Opteron 2384 2074 2021 1.6 $1
AMD Opteron 2393 SE 1317 2497 NA NA
AMD Opteron 2419 EE 1902 2123 NA NA
AMD Opteron 2427 1995 2063 36.28 $55*
AMD Opteron 2431 2936 1645 117.48 $24.99*
AMD Opteron 2435 3061 1600 279.52 $10.95*
AMD Opteron 254 451 3321 NA NA
AMD Opteron 270 761 3007 3.04 $249.95*
AMD Opteron 275 839 2918 11.65 $72.05
AMD Opteron 280 765 2999 2.68 $285.39
AMD Opteron 285 956 2818 38.3 $24.95*
AMD Opteron 290 952 2822 7.05 $135*
AMD Opteron 3250 HE 2061 2026 20.82 $99*
AMD Opteron 3260 HE 2283 1900 NA NA
AMD Opteron 3280 3720 1410 51.65 $72.02
AMD Opteron 3320 EE 1918 2105 3.5 $548
AMD Opteron 3350 HE 2825 1685 7.21 $392
AMD Opteron 3365 3973 1358 NA NA
AMD Opteron 3380 4134 1326 5.11 $809*
AMD Opteron 4162 EE 2058 2029 102.97 $19.99*
AMD Opteron 4170 HE 2382 1850 59.56 $39.99
AMD Opteron 4184 2872 1672 5.76 $498.95
AMD Opteron 4274 HE 5776 1050 75.02 $76.99
AMD Opteron 4280 4504 1258 47.41 $94.99
AMD Opteron 4284 4665 1228 41.1 $113.52
AMD Opteron 4332 HE 3715 1411 100.44 $36.99*
AMD Opteron 4334 3949 1362 30.39 $129.95
AMD Opteron 4365 EE 3263 1521 NA NA
AMD Opteron 4386 4378 1280 18.26 $239.7*
AMD Opteron 6128 2826 1684 10.5 $269
AMD Opteron 6128 HE 2932 1646 NA NA
AMD Opteron 6136 3381 1484 9.69 $349
AMD Opteron 6164 HE 3478 1459 NA NA
AMD Opteron 6172 2789 1696 18.02 $154.8
AMD Opteron 6174 3697 1412 0.98 $3
AMD Opteron 6176 SE 3564 1440 14.26 $249.89*
AMD Opteron 6212 4007 1351 62.81 $63.79
AMD Opteron 6220 4753 1213 48.53 $97.94
AMD Opteron 6234 4072 1341 9.03 $450.99
AMD Opteron 6238 5625 1072 54.15 $103.88*
AMD Opteron 6272 5240 1141 53.69 $97.59
AMD Opteron 6274 5286 1128 5.97 $885.95
AMD Opteron 6276 6245 985 6.45 $968.46
AMD Opteron 6281 7279 842 NA NA
AMD Opteron 6282 SE 6385 963 28.58 $223.39
AMD Opteron 6287 SE 6925 897 NA NA
AMD Opteron 6328 5246 1138 15.27 $343.46
AMD Opteron 6344 6069 1012 16.01 $379*
AMD Opteron 6348 8030 770 4.7 $1
AMD Opteron 6366 HE 4858 1192 14.12 $343.99*
AMD Opteron 6376 5572 1079 2.71 $2
AMD Opteron 6378 5889 1039 3.44 $1
AMD Opteron 6380 6645 930 7.76 $855.79
AMD Opteron 6386 SE 7017 881 51.94 $135.09*
AMD Opteron 8439 SE 2479 1807 47.67 $52*
AMD Opteron X2170 APU 1911 2112 NA NA
AMD Opteron X3216 APU 1525 2360 NA NA
AMD Opteron X3418 APU 3137 1572 NA NA
AMD Opteron X3421 APU 3375 1487 NA NA
AMD Phenom 8250 Triple-Core 1114 2667 NA NA
AMD Phenom 8250e Triple-Core 1084 2694 23.08 $46.99*
AMD Phenom 8400 Triple-Core 1079 2696 NA NA
AMD Phenom 8450 Triple-Core 1214 2578 71.48 $16.99*
AMD Phenom 8450e Triple-Core 1134 2651 NA NA
AMD Phenom 8600 Triple-Core 1210 2581 22.84 $52.99*
AMD Phenom 8600B Triple-Core 1390 2445 92.96 $14.95*
AMD Phenom 8650 Triple-Core 1205 2583 63.42 $19*
AMD Phenom 8750 Triple-Core 1343 2475 NA NA
AMD Phenom 8750B Triple-Core 1188 2593 NA NA
AMD Phenom 8850 Triple-Core 1142 2637 NA NA
AMD Phenom 8850B Triple-Core 1281 2517 NA NA
AMD Phenom 9100e Quad-Core 1279 2521 36.58 $34.95
AMD Phenom 9150e Quad-Core 1340 2478 5.41 $247.5*
AMD Phenom 9350e Quad-Core 1501 2375 0.44 $3*
AMD Phenom 9450e Quad-Core 1455 2403 13.86 $105*
AMD Phenom 9500 Quad-Core 1503 2374 50.12 $29.99*
AMD Phenom 9550 Quad-Core 1640 2282 54.7 $29.99*
AMD Phenom 9600 Quad-Core 1619 2299 40.52 $39.95
AMD Phenom 9600B Quad-Core 1736 2220 43.45 $39.95*
AMD Phenom 9650 Quad-Core 1699 2240 42.5 $39.99*
AMD Phenom 9750 Quad-Core 1804 2179 37.56 $48.02
AMD Phenom 9750B Quad-Core 1520 2363 NA NA
AMD Phenom 9850 Quad-Core 1680 2255 12.92 $129.99*
AMD Phenom 9850B Quad-Core 1946 2085 NA NA
AMD Phenom 9950 Quad-Core 1892 2128 19.49 $97.04*
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 1599 2314 NA NA
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 1699 2241 NA NA
AMD Phenom II N620 Dual-Core 990 2785 248.09 $3.99*
AMD Phenom II N640 Dual-Core 965 2809 17.57 $54.95*
AMD Phenom II N660 Dual-Core 1065 2716 11.96 $89*
AMD Phenom II N830 3+1 1768 2201 NA NA
AMD Phenom II N830 Triple-Core 1137 2648 NA NA
AMD Phenom II N850 Triple-Core 1253 2543 50.13 $25*
AMD Phenom II N870 Triple-Core 1139 2644 NA NA
AMD Phenom II N930 Quad-Core 1558 2338 11.99 $129.95*
AMD Phenom II N950 Quad-Core 1538 2351 13.66 $112.6*
AMD Phenom II N970 Quad-Core 1647 2276 10.98 $149.99*
AMD Phenom II P650 Dual-Core 933 2837 26.66 $35*
AMD Phenom II P820 Triple-Core 1068 2710 NA NA
AMD Phenom II P840 Triple-Core 1116 2665 NA NA
AMD Phenom II P860 Triple-Core 1214 2579 NA NA
AMD Phenom II P920 Quad-Core 1160 2622 17.85 $65*
AMD Phenom II P940 Quad-Core 1319 2496 NA NA
AMD Phenom II P960 Quad-Core 1412 2432 36.1 $39.12*
AMD Phenom II X2 511 1163 2617 NA NA
AMD Phenom II X2 521 1279 2520 NA NA
AMD Phenom II X2 545 1107 2670 25.18 $43.98*
AMD Phenom II X2 550 1169 2611 16.94 $68.99
AMD Phenom II X2 555 1308 2505 35.4 $36.96
AMD Phenom II X2 560 1426 2424 59.48 $23.98
AMD Phenom II X2 565 1405 2439 8.32 $168.87*
AMD Phenom II X2 570 1360 2459 NA NA
AMD Phenom II X2 B53 1126 2656 NA NA
AMD Phenom II X2 B55 1151 2632 30.34 $37.95*
AMD Phenom II X2 B57 1099 2678 NA NA
AMD Phenom II X2 B59 1392 2444 28.98 $48.02*
AMD Phenom II X3 700e 1430 2419 NA NA
AMD Phenom II X3 705e 1222 2568 8.02 $152.34*
AMD Phenom II X3 710 1554 2342 9.2 $169*
AMD Phenom II X3 720 1574 2327 24.43 $64.45*
AMD Phenom II X3 740 1424 2425 16 $88.99*
AMD Phenom II X3 B73 1538 2352 20.5 $75*
AMD Phenom II X3 B75 1485 2386 29.72 $49.95*
AMD Phenom II X3 B77 1844 2155 82.71 $22.29*
AMD Phenom II X4 805 1844 2154 10.6 $173.99*
AMD Phenom II X4 810 1849 2150 8.68 $213*
AMD Phenom II X4 820 2105 1998 30.09 $69.95
AMD Phenom II X4 830 2022 2051 70.02 $28.88*
AMD Phenom II X4 840 2350 1866 96.38 $24.38
AMD Phenom II X4 840T 2245 1921 34 $66.04
AMD Phenom II X4 850 2496 1796 38.4 $64.99*
AMD Phenom II X4 900e 1505 2371 NA NA
AMD Phenom II X4 905e 1895 2126 35.11 $53.99*
AMD Phenom II X4 910 1699 2238 16.99 $100*
AMD Phenom II X4 910e 2044 2041 29.24 $69.9*
AMD Phenom II X4 920 1899 2124 68.1 $27.89*
AMD Phenom II X4 925 2173 1969 94.51 $22.99
AMD Phenom II X4 940 2228 1933 2.56 $870
AMD Phenom II X4 945 2252 1918 80.44 $28
AMD Phenom II X4 955 2426 1826 13.77 $176.18*
AMD Phenom II X4 960T 2196 1954 67.92 $32.33
AMD Phenom II X4 965 2542 1778 34.35 $74.02
AMD Phenom II X4 970 2640 1746 44.08 $59.88
AMD Phenom II X4 973 2204 1950 NA NA
AMD Phenom II X4 975 2544 1777 26.22 $97*
AMD Phenom II X4 977 2377 1852 NA NA
AMD Phenom II X4 980 2829 1682 21.76 $130*
AMD Phenom II X4 B05e 1906 2118 NA NA
AMD Phenom II X4 B15e 1825 2166 NA NA
AMD Phenom II X4 B25 2108 1994 NA NA
AMD Phenom II X4 B35 2341 1869 NA NA
AMD Phenom II X4 B40 2238 1925 NA NA
AMD Phenom II X4 B45 2152 1975 NA NA
AMD Phenom II X4 B50 2237 1927 NA NA
AMD Phenom II X4 B55 2465 1809 NA NA
AMD Phenom II X4 B60 2357 1864 NA NA
AMD Phenom II X4 B65 2576 1767 NA NA
AMD Phenom II X4 B70 2303 1893 NA NA
AMD Phenom II X4 B93 2104 2000 NA NA
AMD Phenom II X4 B95 2313 1883 37.3 $62.02*
AMD Phenom II X4 B97 2482 1803 31.04 $79.95*
AMD Phenom II X4 B99 2536 1779 NA NA
AMD Phenom II X6 1035T 2947 1636 27.28 $108*
AMD Phenom II X6 1045T 3029 1609 57.58 $52.61
AMD Phenom II X6 1055T 3189 1552 68.62 $46.47
AMD Phenom II X6 1065T 3268 1520 32.68 $99.98*
AMD Phenom II X6 1075T 3231 1533 40.39 $79.99
AMD Phenom II X6 1090T 3645 1425 41.47 $87.89
AMD Phenom II X6 1100T 3722 1409 24.26 $153.42
AMD Phenom II X6 1405T 3335 1497 NA NA
AMD Phenom II X620 Dual-Core 1262 2538 NA NA
AMD Phenom II X640 Dual-Core 1165 2615 NA NA
AMD Phenom II X920 Quad-Core 1669 2264 NA NA
AMD Phenom II X940 Quad-Core 1797 2183 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-5060 1566 2331 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-6060 1722 2226 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-7060 1010 2760 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GP-7730 884 2877 NA NA
AMD Phenom X3 8550 976 2795 32.59 $29.95
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500 1297 2510 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530 1228 2565 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600 1649 2273 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9730 1784 2190 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GS-6560 1063 2718 NA NA
AMD PRO A10-8700B 2262 1914 NA NA
AMD PRO A10-8730B 2388 1845 NA NA
AMD PRO A10-8750B 2824 1687 NA NA
AMD PRO A10-8770 3418 1475 NA NA
AMD PRO A10-8770E 3181 1556 NA NA
AMD PRO A10-8850B 3752 1402 NA NA
AMD PRO A10-9700 3622 1430 21.43 $169*
AMD PRO A10-9700B 2602 1759 NA NA
AMD PRO A10-9700E 2896 1663 20.83 $139*
AMD PRO A12-8800B 2622 1754 NA NA
AMD PRO A12-8830B 2392 1843 NA NA
AMD PRO A12-8870 3848 1378 NA NA
AMD PRO A12-8870E 3083 1589 NA NA
AMD PRO A12-9800 3878 1373 22.95 $169*
AMD PRO A12-9800B 2729 1718 NA NA
AMD PRO A12-9800E 3191 1550 18.88 $169*
AMD PRO A4-3350B APU 1702 2237 NA NA
AMD PRO A4-4350B 1093 2682 NA NA
AMD PRO A4-8350B 1552 2344 53.53 $28.99*
AMD PRO A6-7350B 1679 2256 NA NA
AMD PRO A6-8500B 1704 2234 NA NA
AMD PRO A6-8530B 1498 2377 NA NA
AMD PRO A6-8550B 1885 2131 NA NA
AMD PRO A6-8570 1889 2129 NA NA
AMD PRO A6-8570E 1489 2383 NA NA
AMD PRO A6-9500 1875 2135 25.34 $74*
AMD PRO A6-9500B 1340 2476 NA NA
AMD PRO A6-9500E 1662 2267 22.46 $74*
AMD PRO A8-8600B 2148 1976 NA NA
AMD PRO A8-8650B 3192 1548 NA NA
AMD PRO A8-8670E 2989 1618 NA NA
AMD PRO A8-9600 3347 1495 28.13 $119*
AMD PRO A8-9600B 2388 1846 NA NA
AMD QC-4000 1155 2625 NA NA
AMD R-260H APU 954 2820 NA NA
AMD R-272F APU 1215 2577 NA NA
AMD R-460L APU 1183 2598 NA NA
AMD R-464L APU 1773 2198 NA NA
AMD RX-425BB 2724 1721 NA NA
AMD RX-427BB 2715 1725 NA NA
AMD Ryzen 3 1200 6305 976 60.63 $103.99
AMD Ryzen 3 1300X 6910 901 57.58 $120
AMD Ryzen 3 2200G 6789 919 37.93 $178.99
AMD Ryzen 3 2200GE 6537 945 NA NA
AMD Ryzen 3 2200U 3686 1414 NA NA
AMD Ryzen 3 2300U 5507 1094 NA NA
AMD Ryzen 3 2300X 7540 813 42.34 $178.09*
AMD Ryzen 3 3100 11669 550 58.77 $198.55
AMD Ryzen 3 3200G 7192 853 24.05 $299
AMD Ryzen 3 3200GE 7408 831 NA NA
AMD Ryzen 3 3200U 3903 1369 NA NA
AMD Ryzen 3 3250C 2332 1874 NA NA
AMD Ryzen 3 3250U 3983 1356 NA NA
AMD Ryzen 3 3300U 5867 1042 NA NA
AMD Ryzen 3 3300X 12760 511 42.53 $299.99
AMD Ryzen 3 3350U 5996 1022 NA NA
AMD Ryzen 3 4300G 10778 596 NA NA
AMD Ryzen 3 4300GE 11351 561 NA NA
AMD Ryzen 3 4300U 7568 807 NA NA
AMD Ryzen 3 5300G 13179 496 NA NA
AMD Ryzen 3 5300GE 13843 473 NA NA
AMD Ryzen 3 5300U 10129 634 NA NA
AMD Ryzen 3 5400U 11867 543 NA NA
AMD Ryzen 3 5425U 12269 527 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1200 6347 967 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1300 7717 793 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2100GE 4187 1308 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200G 6680 929 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 5897 1038 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2300U 6069 1013 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200G 7030 877 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE 7071 872 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3300U 6144 997 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4200G 11315 563 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4200GE 10930 583 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4350G 10831 593 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 11285 566 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4450U 10139 631 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 5350G 14025 464 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 5350GE 13707 474 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 5450U 11453 558 NA NA
AMD Ryzen 5 1400 7795 786 70.93 $109.9
AMD Ryzen 5 1500X 9082 694 74.7 $121.58
AMD Ryzen 5 1600 12322 525 97.5 $126.38
AMD Ryzen 5 1600X 12952 506 81.21 $159.49
AMD Ryzen 5 2400G 8729 713 37.96 $229.98
AMD Ryzen 5 2400GE 8134 759 NA NA
AMD Ryzen 5 2500U 6557 942 NA NA
AMD Ryzen 5 2500X 9384 670 NA NA
AMD Ryzen 5 2600 13196 493 86.95 $151.76
AMD Ryzen 5 2600H 7836 781 NA NA
AMD Ryzen 5 2600X 14056 461 78.4 $179.28
AMD Ryzen 5 3350G 9061 697 NA NA
AMD Ryzen 5 3350GE 9684 656 NA NA
AMD Ryzen 5 3400G 9335 674 38.16 $244.63
AMD Ryzen 5 3400GE 8955 701 NA NA
AMD Ryzen 5 3450U 6805 917 NA NA
AMD Ryzen 5 3500 12836 509 NA NA
AMD Ryzen 5 3500C 4905 1187 NA NA
AMD Ryzen 5 3500U 7105 864 NA NA
AMD Ryzen 5 3500X 13346 489 70.27 $189.93
AMD Ryzen 5 3550H 8001 773 NA NA
AMD Ryzen 5 3550U 7681 800 NA NA
AMD Ryzen 5 3580U 7820 782 NA NA
AMD Ryzen 5 3600 17826 335 84.93 $209.89
AMD Ryzen 5 3600X 18293 320 82.7 $221.19
AMD Ryzen 5 3600XT 18795 308 44.87 $418.9
AMD Ryzen 5 4500U 11119 574 NA NA
AMD Ryzen 5 4600G 15564 393 NA NA
AMD Ryzen 5 4600GE 15656 390 NA NA
AMD Ryzen 5 4600H 14758 430 NA NA
AMD Ryzen 5 4600HS 14735 431 NA NA
AMD Ryzen 5 4600U 13603 477 NA NA
AMD Ryzen 5 5500U 13185 495 NA NA
AMD Ryzen 5 5600G 19847 277 94.51 $209.99
AMD Ryzen 5 5600GE 18879 304 NA NA
AMD Ryzen 5 5600H 17170 357 NA NA
AMD Ryzen 5 5600U 15385 404 NA NA
AMD Ryzen 5 5600X 22110 225 96.56 $228.98
AMD Ryzen 5 5625U 14885 424 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 1500 9402 669 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 1600 10401 609 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400G 8303 743 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 7517 816 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2500U 6889 903 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2600 13250 492 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3350G 9498 665 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3350GE 9643 661 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400G 9317 678 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 8271 746 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3500U 6916 900 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3600 17900 332 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4400G 16456 370 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4400GE 14795 427 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4500U 12049 535 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650G 16445 371 63.9 $257.36*
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 15680 389 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650U 12963 505 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 5650G 20750 257 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE 18840 306 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 5650U 15405 402 NA NA
AMD Ryzen 7 1700 14666 434 95.86 $152.99
AMD Ryzen 7 1700X 15502 397 92.24 $168.06
AMD Ryzen 7 1800X 16309 376 75.37 $216.39
AMD Ryzen 7 2700 15650 391 56.31 $277.9
AMD Ryzen 7 2700E 14657 435 NA NA
AMD Ryzen 7 2700U 6861 908 NA NA
AMD Ryzen 7 2700X 17582 344 42.37 $414.99
AMD Ryzen 7 2800H 7656 802 NA NA
AMD Ryzen 7 3700C with Radeon Vega Mobile Gfx 7145 859 NA NA
AMD Ryzen 7 3700U 7320 840 NA NA
AMD Ryzen 7 3700X 22726 208 65.13 $348.95
AMD Ryzen 7 3750H 8274 745 NA NA
AMD Ryzen 7 3780U 7549 812 NA NA
AMD Ryzen 7 3800X 23284 191 69.71 $333.99
AMD Ryzen 7 3800XT 23825 179 63.54 $374.99
AMD Ryzen 7 4700G 20138 271 63.13 $319*
AMD Ryzen 7 4700GE 20414 266 NA NA
AMD Ryzen 7 4700U 13653 475 NA NA
AMD Ryzen 7 4800H 19067 297 NA NA
AMD Ryzen 7 4800HS 18882 303 NA NA
AMD Ryzen 7 4800U 17125 359 NA NA
AMD Ryzen 7 4850U Mobile 15920 385 NA NA
AMD Ryzen 7 5700G 24568 169 82.17 $298.99
AMD Ryzen 7 5700GE 22566 215 NA NA
AMD Ryzen 7 5700U 16211 379 NA NA
AMD Ryzen 7 5800 25542 155 NA NA
AMD Ryzen 7 5800H 21494 239 NA NA
AMD Ryzen 7 5800HS 20735 258 NA NA
AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition 21026 248 NA NA
AMD Ryzen 7 5800U 18848 305 NA NA
AMD Ryzen 7 5800X 28396 121 81.13 $349.99
AMD Ryzen 7 5825U 19012 299 NA NA
AMD Ryzen 7 6800H 22593 214 NA NA
AMD Ryzen 7 Extreme Edition 18209 325 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700 14590 437 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15530 394 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700 15097 412 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700U 7250 846 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700X 17221 354 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 3700 22641 212 68.61 $329.99*
AMD Ryzen 7 PRO 3700U 7324 838 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4700G 20848 253 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750G 20604 261 64.39 $319.99
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 18531 315 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 15523 395 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 5750G 25045 162 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE 22378 218 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 5850U 17792 337 NA NA
AMD Ryzen 9 3900 30685 102 48.4 $634*
AMD Ryzen 9 3900X 32767 86 64.25 $509.96
AMD Ryzen 9 3900XT 32873 85 47.52 $691.77
AMD Ryzen 9 3950X 39165 64 47.76 $819.99
AMD Ryzen 9 4900H 19305 292 NA NA
AMD Ryzen 9 4900HS 19465 286 NA NA
AMD Ryzen 9 5900 34868 77 NA NA
AMD Ryzen 9 5900H 20960 250 NA NA
AMD Ryzen 9 5900HS 22265 222 NA NA
AMD Ryzen 9 5900HX 23213 195 NA NA
AMD Ryzen 9 5900X 39483 63 87.94 $448.98
AMD Ryzen 9 5950X 46211 39 78.32 $589.99
AMD Ryzen 9 5980HS 21412 240 NA NA
AMD Ryzen 9 5980HX 23402 190 NA NA
AMD Ryzen 9 6900HS 24820 165 NA NA
AMD Ryzen 9 PRO 3900 31372 99 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1305G 3268 1519 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1505G 3966 1360 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1606G 4260 1299 NA NA
AMD Ryzen Embedded R2314 6643 931 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1202B 3253 1524 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1404I 5491 1099 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1500B 4738 1215 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1500B Quad-core @ 2.20GHz 5257 1134 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1605B 6819 914 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1756B 8215 755 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1807B 8488 728 NA NA
AMD Ryzen Embedded V2718 17972 331 NA NA
AMD Ryzen Embedded V2748 16186 380 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 1900X 16909 367 69.02 $244.99
AMD Ryzen Threadripper 1920 22066 226 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 1920X 23162 197 77.21 $299.99*
AMD Ryzen Threadripper 1950X 28022 124 28.02 $999.99*
AMD Ryzen Threadripper 2920X 25528 156 33.55 $761*
AMD Ryzen Threadripper 2950X 29938 112 30.24 $990
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 30125 109 43.04 $700
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32572 88 12.13 $2
AMD Ryzen Threadripper 2990X 26469 142 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 3960X 54736 27 31.17 $1
AMD Ryzen Threadripper 3970X 63859 17 20.6 $3
AMD Ryzen Threadripper 3990X 81299 6 11.61 $6
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 33425 82 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 40173 60 20.37 $1
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 63107 18 14.02 $4
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 85289 5 12.72 $6
AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 41578 49 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 51656 31 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 68405 14 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 80933 7 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 108822 1 NA NA
AMD Sempron 130 501 3268 16.69 $30*
AMD Sempron 140 471 3305 39.42 $11.95*
AMD Sempron 145 493 3281 12.34 $39.99
AMD Sempron 150 498 3273 33.32 $14.95*
AMD Sempron 210U 267 3548 NA NA
AMD Sempron 2200+ 184 3665 4.6 $39.95*
AMD Sempron 2300+ 207 3633 4.6 $45*
AMD Sempron 240 1278 2523 35.39 $36.1*
AMD Sempron 2400+ 205 3637 15.74 $12.99*
AMD Sempron 2500+ 207 3632 3.45 $59.95*
AMD Sempron 2600+ 253 3569 7.23 $34.95*
AMD Sempron 2650 APU 561 3217 6.44 $86.99
AMD Sempron 2800+ 243 3584 8.11 $29.95*
AMD Sempron 3000+ 268 3547 7.66 $34.95*
AMD Sempron 3100+ 298 3499 4.58 $65*
AMD Sempron 3200+ 288 3518 2.31 $124.68*
AMD Sempron 3300+ 315 3479 15.74 $20*
AMD Sempron 3400+ 292 3510 3.37 $86.68*
AMD Sempron 3500+ 232 3607 9.28 $24.99*
AMD Sempron 3600+ 364 3415 24.24 $15*
AMD Sempron 3800+ 360 3418 24.03 $14.99*
AMD Sempron 3850 APU 1153 2629 24.22 $47.58
AMD Sempron Dual Core 2100 533 3241 14.04 $37.99*
AMD Sempron Dual Core 2200 563 3213 14.09 $39.95*
AMD Sempron Dual Core 2300 555 3223 13.22 $41.99*
AMD Sempron LE-1100 315 3475 9.02 $34.95*
AMD Sempron LE-1150 251 3573 16.82 $14.94*
AMD Sempron LE-1200 349 3430 23.32 $14.95*
AMD Sempron LE-1250 301 3495 3.01 $99.99*
AMD Sempron LE-1300 400 3377 14.81 $27
AMD Sempron M100 338 3445 28.15 $12*
AMD Sempron M120 247 3578 NA NA
AMD Sempron SI-40 257 3562 21.4 $12*
AMD Sempron SI-42 261 3558 8.7 $29.99*
AMD Sempron X2 180 826 2935 11.9 $69.4*
AMD Sempron X2 190 879 2881 10.53 $83.44*
AMD Sempron X2 198 Dual-Core 930 2838 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-36 334 3456 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-38 362 3416 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-28 254 3566 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-30 277 3533 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-32 285 3521 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-34 277 3534 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-37 334 3454 12.86 $25.99*
AMD Turion 64 Mobile ML-40 336 3449 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-42 400 3375 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-44 384 3396 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-30 246 3579 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-32 286 3520 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-34 279 3528 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-37 315 3477 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 436 3335 22.97 $18.99*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52 384 3395 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56 453 3319 6.93 $65.4*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58 478 3295 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 623 3151 39.05 $15.95*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62 738 3032 25.44 $29*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 675 3097 17.14 $39.39*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 627 3143 7.04 $89*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 861 2897 9.56 $90*
AMD Turion Dual-Core RM-70 561 3215 22.46 $25*
AMD Turion Dual-Core RM-72 649 3121 21.63 $29.99*
AMD Turion Dual-Core RM-74 588 3185 NA NA
AMD Turion Dual-Core RM-75 659 3113 30.65 $21.49*
AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 760 3009 NA NA
AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 830 2932 12.01 $69.1*
AMD Turion II Dual-Core Mobile M540 912 2850 NA NA
AMD Turion II N530 Dual-Core 855 2904 28.51 $30*
AMD Turion II N550 Dual-Core 877 2885 NA NA
AMD Turion II Neo K625 Dual-Core 565 3211 NA NA
AMD Turion II Neo K685 Dual-Core 684 3085 NA NA
AMD Turion II Neo N40L Dual-Core 589 3184 NA NA
AMD Turion II Neo N54L Dual-Core 741 3027 NA NA
AMD Turion II P520 Dual-Core 790 2978 NA NA
AMD Turion II P540 Dual-Core 884 2878 17.7 $49.95*
AMD Turion II P560 Dual-Core 818 2947 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 923 2841 55.1 $16.76*
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620 814 2950 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M640 1016 2749 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660 1011 2758 NA NA
AMD Turion Neo X2 Dual Core L625 431 3340 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core L510 603 3169 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-70 497 3276 3.75 $132.56*
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-76 691 3075 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70 624 3148 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72 666 3104 2.97 $224.26*
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 623 3150 41.71 $14.95*
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75 708 3057 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77 635 3138 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 521 3255 10.44 $49.95*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 654 3115 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84 793 2975 15.87 $49.95*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85 730 3040 16.22 $45*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86 695 3073 11.39 $61*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87 689 3080 17.25 $39.95*
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-70 536 3238 NA NA
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-72 471 3304 NA NA
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-85 841 2915 NA NA
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-87 599 3172 NA NA
AMD V105 184 3664 NA NA
AMD V120 362 3417 NA NA
AMD V140 379 3400 9.48 $39.95*
AMD V160 337 3446 NA NA
AMD Z-01 308 3487 NA NA
AMD Z-60 APU 262 3556 NA NA
Amlogic 532 3242 NA NA
Apple A11 Bionic 4202 1307 NA NA
Apple A12 Bionic 4666 1227 NA NA
Apple A12X Bionic 10867 588 NA NA
Apple A13 Bionic 5091 1164 NA NA
Apple A14 Bionic 8538 725 NA NA
Apple A8 1532 2356 NA NA
Apple A8X 2363 1860 NA NA
Apple A9 2049 2039 NA NA
Apple A9X 2533 1780 NA NA
Apple M1 8 Core 3200 MHz 14782 429 NA NA
Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz 22702 211 NA NA
Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz 22442 217 NA NA
Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz 17593 343 NA NA
Apple M1 Ultra 20 Core 41306 51 NA NA
ARM ARMv7 rev 3 (v7l) 4 Core 2065 MHz 984 2788 NA NA
ARM ARMv7 rev 4 (v7l) 4 Core 1200 MHz 396 3383 NA NA
ARM Cortex-A17 4 Core 1800 MHz 515 3263 NA NA
ARM Cortex-A35 4 Core 1296 MHz 334 3455 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 0 MHz 374 3405 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1152 MHz 347 3433 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1200 MHz 323 3469 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1296 MHz 425 3348 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1392 MHz 459 3315 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1400 MHz 357 3421 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1512 MHz 448 3327 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1536 MHz 202 3639 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1600 MHz 400 3374 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1800 MHz 557 3221 NA NA
ARM Cortex-A53 6 Core 1896 MHz 1851 2148 NA NA
ARM Cortex-A55 4 Core 1992 MHz 741 3026 NA NA
ARM Cortex-A55 4 Core 2100 MHz 719 3048 NA NA
ARM Cortex-A55 4 Core 2124 MHz 742 3025 NA NA
ARM Cortex-A57 4 Core 1479 MHz 955 2819 NA NA
ARM Cortex-A57 4 Core 1734 MHz 1172 2606 NA NA
ARM Cortex-A57 4 Core 2014 MHz 1153 2628 NA NA
ARM Cortex-A57 8 Core 1500 MHz 1022 2747 NA NA
ARM Cortex-A7 2 Core 1080 MHz 142 3726 NA NA
ARM Cortex-A7 2 Core 960 MHz 93 3769 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 1200 MHz 270 3540 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 1300 MHz 354 3428 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 1368 MHz 337 3447 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 900 MHz 244 3581 NA NA
ARM Cortex-A72 16 Core 0 MHz 5435 1103 NA NA
ARM Cortex-A72 2 Core 0 MHz 625 3145 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 0 MHz 4907 1185 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1500 MHz 660 3112 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1750 MHz 335 3451 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1800 MHz 861 2896 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1850 MHz 199 3642 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 2000 MHz 739 3029 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 2100 MHz 653 3116 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 2200 MHz 800 2966 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 2300 MHz 1075 2700 NA NA
ARM Cortex-A72 6 Core 1416 MHz 1101 2675 NA NA
ARM Cortex-A72 6 Core 1512 MHz 1192 2591 NA NA
ARM Cortex-A72 8 Core 0 MHz 3906 1368 NA NA
ARM Cortex-A73 6 Core 1992 MHz 1311 2501 NA NA
ARM FT-2000/4 4 Core 2200 MHz 881 2880 NA NA
ARM Neoverse-N1 1 Core 0 MHz 791 2976 NA NA
ARM Neoverse-N1 16 Core 0 MHz 11281 567 NA NA
ARM Neoverse-N1 2 Core 0 MHz 1583 2321 NA NA
ARM Neoverse-N1 4 Core 0 MHz 3200 1544 NA NA
ARM Neoverse-N1 6 Core 0 MHz 4756 1212 NA NA
ARM Neoverse-N1 64 Core 0 MHz 28079 122 NA NA
ARM Neoverse-N1 8 Core 0 MHz 5561 1082 NA NA
ARM Neoverse-N1 80 Core 0 MHz 37809 67 NA NA
ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz 38122 66 NA NA
ARM phytium FT1500a 4 Core 2000 MHz 1579 2323 NA NA
ARM X-Gene 32 Core 3300 MHz 8684 717 NA NA
ASUS Tinker Board 2/2S 1423 2426 NA NA
Athlon 64 Dual Core 3800+ 736 3035 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5000+ 850 2906 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5600+ 875 2888 NA NA
Athlon Dual Core 4050e 670 3102 NA NA
Athlon Dual Core 4450e 681 3090 NA NA
Athlon Dual Core 4850e 769 2994 NA NA
BCM2711 834 2928 NA NA
BCM2835 1282 2516 NA NA
Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz 615 3158 NA NA
Celeron Dual-Core T3100 @ 1.90GHz 519 3258 16.22 $32
Celeron Dual-Core T3300 @ 2.00GHz 627 3142 41.91 $14.97*
Celeron Dual-Core T3500 @ 2.10GHz 768 2995 NA NA
DG1301SML87HY 3624 1429 NA NA
DO-Regular 819 2945 NA NA
Dual-Core AMD Opteron 1220 SE 748 3017 NA NA
Generic DT based system 612 3162 NA NA
Haydn based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350 4818 1201 NA NA
hi6210sft 796 2969 NA NA
HiSilicon Kirin 650 1639 2283 NA NA
HiSilicon Kirin 659 1703 2235 NA NA
Hisilicon Kirin 930 1337 2482 NA NA
HiSilicon Kirin 950 1991 2065 NA NA
HiSilicon Kirin 960 2401 1839 NA NA
HiSilicon Kirin 970 2908 1654 NA NA
Hisilicon Kirin710 2282 1902 NA NA
Hisilicon Kirin810 2986 1621 NA NA
Hisilicon Kirin820 3273 1517 NA NA
Hisilicon Kirin9000 5083 1166 NA NA
Hisilicon Kirin970 2508 1791 NA NA
Hisilicon Kirin980 4099 1332 NA NA
Hisilicon Kirin985 4162 1314 NA NA
Hisilicon Kirin990 4328 1291 NA NA
HP Hexa-Core 2.0GHz 1741 2217 3.45 $504.27*
Hygon C86 7255 16-core 18831 307 NA NA
Intel 2.80GHz 341 3441 NA NA
Intel Atom 230 @ 1.60GHz 210 3627 NA NA
Intel Atom 330 @ 1.60GHz 371 3409 NA NA
Intel Atom C2338 @ 1.74GHz 584 3192 NA NA
Intel Atom C2350 @ 1.74GHz 532 3243 12.38 $43*
Intel Atom C2358 @ 1.74GHz 625 3147 NA NA
Intel Atom C2538 @ 2.40GHz 960 2813 9.23 $104*
Intel Atom C2550 @ 2.40GHz 1422 2428 NA NA
Intel Atom C2558 @ 2.40GHz 1410 2433 10.37 $136*
Intel Atom C2750 @ 2.40GHz 2775 1705 11.96 $232*
Intel Atom C2750 @ 2.41GHz 2174 1968 NA NA
Intel Atom C2758 @ 2.40GHz 2056 2034 9.57 $214.86*
Intel Atom C3338 @ 1.50GHz 1245 2548 NA NA
Intel Atom C3538 @ 2.10GHz 1756 2211 23.41 $75*
Intel Atom C3558 @ 2.20GHz 2405 1836 27.96 $86*
Intel Atom C3758 @ 2.20GHz 4675 1226 24.22 $193*
Intel Atom C3858 @ 2.00GHz 3154 1562 9.5 $332*
Intel Atom C3958 @ 2.00GHz 4281 1296 9.53 $449*
Intel Atom D2500 @ 1.86GHz 275 3536 NA NA
Intel Atom D2550 @ 1.86GHz 408 3363 NA NA
Intel Atom D2560 @ 2.00GHz 433 3338 NA NA
Intel Atom D2700 @ 2.13GHz 492 3283 NA NA
Intel Atom D2701 @ 2.13GHz 511 3265 NA NA
Intel Atom D410 @ 1.66GHz 177 3677 0.28 $635.99*
Intel Atom D425 @ 1.80GHz 222 3617 0.22 $992.98*
Intel Atom D510 @ 1.66GHz 404 3367 4.16 $97.16*
Intel Atom D525 @ 1.80GHz 399 3378 NA NA
Intel Atom E3815 @ 1.46GHz 159 3701 1.17 $135*
Intel Atom E3825 @ 1.33GHz 385 3394 5.47 $70.32*
Intel Atom E3826 @ 1.46GHz 304 3490 NA NA
Intel Atom E3827 @ 1.74GHz 460 3314 NA NA
Intel Atom E3840 @ 1.91GHz 704 3063 NA NA
Intel Atom E3845 @ 1.91GHz 1038 2733 NA NA
Intel Atom E3900 @ 1.60GHz 1953 2079 NA NA
Intel Atom E3940 @ 1.60GHz 1960 2078 NA NA
Intel Atom E3950 @ 1.60GHz 2092 2007 NA NA
Intel Atom N2100 @ 1.60GHz 188 3660 NA NA
Intel Atom N2600 @ 1.60GHz 323 3468 NA NA
Intel Atom N270 @ 1.60GHz 175 3680 NA NA
Intel Atom N280 @ 1.66GHz 175 3681 NA NA
Intel Atom N2800 @ 1.86GHz 429 3342 NA NA
Intel Atom N435 @ 1.33GHz 153 3713 NA NA
Intel Atom N450 @ 1.66GHz 177 3678 NA NA
Intel Atom N455 @ 1.66GHz 162 3696 NA NA
Intel Atom N470 @ 1.83GHz 224 3616 NA NA
Intel Atom N475 @ 1.83GHz 179 3673 NA NA
Intel Atom N550 @ 1.50GHz 265 3553 3.08 $86*
Intel Atom N570 @ 1.66GHz 335 3453 3.89 $86*
Intel Atom S1260 @ 2.00GHz 596 3178 9.31 $64*
Intel Atom T5700 @ 1.70GHz 2030 2047 NA NA
Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz 878 2884 NA NA
Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz 985 2787 NA NA
Intel Atom x5-Z8300 @ 1.44GHz 829 2933 6.23 $132.99*
Intel Atom x5-Z8330 @ 1.44GHz 818 2946 NA NA
Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz 906 2858 43.13 $21*
Intel Atom x5-Z8500 @ 1.44GHz 1235 2556 19.74 $62.57*
Intel Atom x5-Z8550 @ 1.44GHz 1190 2592 NA NA
Intel Atom x6211E @ 1.20GHz 1695 2244 48.43 $35*
Intel Atom x6413E @ 1.50GHz 4070 1342 94.64 $43*
Intel Atom x6425E @ 2.00GHz 4153 1318 74.15 $56*
Intel Atom x6425RE @ 1.90GHz 2903 1656 49.2 $59*
Intel Atom x7-Z8700 @ 1.60GHz 1311 2500 17.81 $73.63*
Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz 1373 2456 NA NA
Intel Atom Z2760 @ 1.80GHz 298 3498 NA NA
Intel Atom Z3560 @ 1.83GHz 690 3077 NA NA
Intel Atom Z3580 @ 1.33GHz 825 2936 NA NA
Intel Atom Z3735D @ 1.33GHz 761 3006 NA NA
Intel Atom Z3735E @ 1.33GHz 557 3222 4.76 $117*
Intel Atom Z3735F @ 1.33GHz 551 3227 1.1 $500*
Intel Atom Z3735G @ 1.33GHz 806 2958 NA NA
Intel Atom Z3736F @ 1.33GHz 494 3280 NA NA
Intel Atom Z3740 @ 1.33GHz 651 3118 NA NA
Intel Atom Z3740D @ 1.33GHz 614 3159 NA NA
Intel Atom Z3745 @ 1.33GHz 621 3154 20.72 $30*
Intel Atom Z3745D @ 1.33GHz 585 3188 NA NA
Intel Atom Z3770 @ 1.46GHz 738 3031 4.94 $149.44*
Intel Atom Z3770D @ 1.49GHz 488 3285 NA NA
Intel Atom Z3775 @ 1.46GHz 754 3014 1.51 $500*
Intel Atom Z3775D @ 1.49GHz 794 2973 NA NA
Intel Atom Z3795 @ 1.60GHz 1166 2614 NA NA
Intel Atom Z520 @ 1.33GHz 122 3747 NA NA
Intel Atom Z530 @ 1.60GHz 183 3667 NA NA
Intel Atom Z670 @ 1.50GHz 158 3702 NA NA
Intel Celeron 1.70GHz 101 3764 NA NA
Intel Celeron 1.80GHz 96 3767 NA NA
Intel Celeron 1000M @ 1.80GHz 1028 2742 NA NA
Intel Celeron 1000MHz 139 3729 NA NA
Intel Celeron 1005M @ 1.90GHz 1068 2708 NA NA
Intel Celeron 1007U @ 1.50GHz 801 2964 4.33 $184.99*
Intel Celeron 1017U @ 1.60GHz 859 2900 NA NA
Intel Celeron 1019Y @ 1.00GHz 576 3200 NA NA
Intel Celeron 1020E @ 2.20GHz 1406 2438 NA NA
Intel Celeron 1020M @ 2.10GHz 1275 2525 NA NA
Intel Celeron 1037U @ 1.80GHz 975 2797 NA NA
Intel Celeron 1047UE @ 1.40GHz 748 3016 NA NA
Intel Celeron 1100MHz 113 3759 7.55 $15*
Intel Celeron 1200MHz 159 3700 NA NA
Intel Celeron 2.00GHz 125 3744 NA NA
Intel Celeron 2.13GHz 166 3688 NA NA
Intel Celeron 2.20GHz 139 3731 NA NA
Intel Celeron 2.26GHz 182 3671 NA NA
Intel Celeron 2.30GHz 148 3719 NA NA
Intel Celeron 2.40GHz 143 3725 NA NA
Intel Celeron 2.50GHz 164 3691 NA NA
Intel Celeron 2.53GHz 201 3640 NA NA
Intel Celeron 2.60GHz 143 3724 NA NA
Intel Celeron 2.66GHz 154 3711 NA NA
Intel Celeron 2.70GHz 159 3699 NA NA
Intel Celeron 2.80GHz 190 3659 NA NA
Intel Celeron 2.93GHz 230 3609 NA NA
Intel Celeron 2000E @ 2.20GHz 1607 2308 NA NA
Intel Celeron 2002E @ 1.50GHz 1091 2686 12.68 $86*
Intel Celeron 215 @ 1.33GHz 174 3683 NA NA
Intel Celeron 220 @ 1.20GHz 209 3630 NA NA
Intel Celeron 2950M @ 2.00GHz 1237 2553 NA NA
Intel Celeron 2955U @ 1.40GHz 835 2924 NA NA
Intel Celeron 2957U @ 1.40GHz 839 2919 NA NA
Intel Celeron 2961Y @ 1.10GHz 732 3039 NA NA
Intel Celeron 2970M @ 2.20GHz 1501 2376 NA NA
Intel Celeron 2980U @ 1.60GHz 1056 2724 NA NA
Intel Celeron 2981U @ 1.60GHz 991 2780 NA NA
Intel Celeron 3.06GHz 234 3602 NA NA
Intel Celeron 3.20GHz 267 3549 NA NA
Intel Celeron 3.33GHz 263 3554 NA NA
Intel Celeron 3205U @ 1.50GHz 918 2848 3.2 $287.04*
Intel Celeron 3215U @ 1.70GHz 1137 2647 NA NA
Intel Celeron 3755U @ 1.70GHz 1182 2599 NA NA
Intel Celeron 3765U @ 1.90GHz 1252 2544 NA NA
Intel Celeron 3855U @ 1.60GHz 1237 2554 NA NA
Intel Celeron 3865U @ 1.80GHz 1266 2534 NA NA
Intel Celeron 3867U @ 1.80GHz 1489 2384 13.91 $107*
Intel Celeron 3955U @ 2.00GHz 1490 2381 NA NA
Intel Celeron 3965U @ 2.20GHz 1680 2254 15.7 $107*
Intel Celeron 3965Y @ 1.50GHz 1179 2600 11.02 $107*
Intel Celeron 420 @ 1.60GHz 235 3599 4.71 $49.95
Intel Celeron 4205U @ 1.80GHz 1334 2483 12.47 $107*
Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 293 3506 4.89 $59.95
Intel Celeron 4305U @ 2.20GHz 1694 2245 15.83 $107*
Intel Celeron 4305UE @ 2.00GHz 1908 2115 NA NA
Intel Celeron 440 @ 2.00GHz 368 3411 7.37 $49.99
Intel Celeron 450 @ 2.20GHz 433 3337 11.12 $38.99*
Intel Celeron 5205U @ 1.90GHz 1414 2431 13.21 $107*
Intel Celeron 530 @ 1.73GHz 268 3544 20.62 $13
Intel Celeron 540 @ 1.86GHz 283 3523 13.5 $20.95*
Intel Celeron 550 @ 2.00GHz 301 3494 5.47 $54.95*
Intel Celeron 560 @ 2.13GHz 365 3413 5.21 $69.95
Intel Celeron 570 @ 2.26GHz 344 3439 NA NA
Intel Celeron 6305 @ 1.80GHz 2211 1944 NA NA
Intel Celeron 6305E @ 1.80GHz 1675 2260 15.66 $107*
Intel Celeron 723 @ 1.20GHz 213 3626 NA NA
Intel Celeron 743 @ 1.30GHz 268 3545 NA NA
Intel Celeron 807 @ 1.50GHz 392 3389 NA NA
Intel Celeron 807UE @ 1.00GHz 241 3588 NA NA
Intel Celeron 827E @ 1.40GHz 371 3410 NA NA
Intel Celeron 847 @ 1.10GHz 470 3307 1.49 $315*
Intel Celeron 847E @ 1.10GHz 584 3191 NA NA
Intel Celeron 857 @ 1.20GHz 569 3206 NA NA
Intel Celeron 867 @ 1.30GHz 562 3214 10.03 $56*
Intel Celeron 877 @ 1.40GHz 673 3099 NA NA
Intel Celeron 887 @ 1.50GHz 727 3042 NA NA
Intel Celeron 900 @ 2.20GHz 396 3381 20.85 $18.99
Intel Celeron 925 @ 2.30GHz 444 3331 NA NA
Intel Celeron @ 1.30GHz 548 3230 NA NA
Intel Celeron B710 @ 1.60GHz 106 3761 NA NA
Intel Celeron B800 @ 1.50GHz 649 3119 25.98 $24.99*
Intel Celeron B810 @ 1.60GHz 775 2988 9.69 $79.95*
Intel Celeron B815 @ 1.60GHz 706 3060 NA NA
Intel Celeron B820 @ 1.70GHz 789 2983 26.94 $29.29*
Intel Celeron B830 @ 1.80GHz 812 2952 16.25 $49.99*
Intel Celeron B840 @ 1.90GHz 930 2839 NA NA
Intel Celeron D 347 @ 3.06GHz 232 3605 NA NA
Intel Celeron D 352 @ 3.20GHz 283 3522 NA NA
Intel Celeron D 356 @ 3.33GHz 251 3574 NA NA
Intel Celeron D 360 @ 3.46GHz 372 3408 NA NA
Intel Celeron D 420 @ 1.60GHz 313 3480 NA NA
Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz 492 3282 4.93 $99.95*
Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz 671 3101 47.91 $14
Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz 649 3120 33.02 $19.65*
Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz 712 3053 NA NA
Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz 860 2898 43.02 $19.99*
Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz 837 2922 12.92 $64.78
Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz 810 2954 54.01 $14.99*
Intel Celeron E3500 @ 2.70GHz 935 2835 44.54 $21
Intel Celeron G1101 @ 2.27GHz 1086 2691 54.92 $19.77*
Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz 1465 2398 39.61 $37
Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz 1334 2484 89.04 $14.98*
Intel Celeron G1620 @ 2.70GHz 1450 2409 20.63 $70.27
Intel Celeron G1620T @ 2.40GHz 1507 2370 35.88 $42*
Intel Celeron G1630 @ 2.80GHz 1707 2232 24.39 $69.99
Intel Celeron G1820 @ 2.70GHz 1654 2269 30.59 $54.09
Intel Celeron G1820T @ 2.40GHz 1614 2303 38.43 $42*
Intel Celeron G1820TE @ 2.20GHz 1115 2666 NA NA
Intel Celeron G1830 @ 2.80GHz 1560 2336 22.31 $69.95
Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz 1761 2209 25.52 $69
Intel Celeron G1840T @ 2.50GHz 1576 2326 NA NA
Intel Celeron G1850 @ 2.90GHz 1926 2097 44.8 $42.99
Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz 2207 1948 17.66 $125
Intel Celeron G3900E @ 2.40GHz 2034 2046 19.01 $107*
Intel Celeron G3900T @ 2.60GHz 2085 2012 18.54 $112.46*
Intel Celeron G3900TE @ 2.30GHz 1850 2149 20.57 $89.95
Intel Celeron G3920 @ 2.90GHz 2310 1886 0.23 $9*
Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz 2271 1911 12.76 $178.02
Intel Celeron G3930T @ 2.70GHz 2109 1993 21.7 $97.17*
Intel Celeron G3930TE @ 2.70GHz 2218 1939 52.82 $42*
Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz 2369 1855 16.56 $143*
Intel Celeron G440 @ 1.60GHz 426 3347 4.26 $100
Intel Celeron G460 @ 1.80GHz 494 3279 8.99 $55
Intel Celeron G465 @ 1.90GHz 480 3292 12 $40
Intel Celeron G470 @ 2.00GHz 691 3076 19.67 $35.15*
Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz 2448 1816 18.83 $130
Intel Celeron G4900T @ 2.90GHz 2395 1842 57.04 $42*
Intel Celeron G4920 @ 3.20GHz 2406 1834 11.31 $212.73
Intel Celeron G4930 @ 3.20GHz 2571 1770 26.85 $95.75
Intel Celeron G4930T @ 3.00GHz 2209 1946 52.6 $42*
Intel Celeron G4950 @ 3.30GHz 2714 1726 0.27 $9*
Intel Celeron G530 @ 2.40GHz 1096 2680 18.94 $57.86
Intel Celeron G530T @ 2.00GHz 1055 2725 62.11 $16.99*
Intel Celeron G540 @ 2.50GHz 1110 2668 100.59 $11.03*
Intel Celeron G540T @ 2.10GHz 1174 2605 NA NA
Intel Celeron G550 @ 2.60GHz 1200 2584 24.49 $49
Intel Celeron G550T @ 2.20GHz 1102 2673 NA NA
Intel Celeron G555 @ 2.70GHz 1268 2533 17.86 $70.99
Intel Celeron G5900 @ 3.40GHz 2790 1695 55.49 $50.28
Intel Celeron G5900T @ 3.20GHz 2648 1744 63.04 $42*
Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz 2861 1678 58.29 $49.08
Intel Celeron G5905T @ 3.30GHz 2310 1885 55.01 $42*
Intel Celeron G5920 @ 3.50GHz 2482 1802 40.53 $61.23
Intel Celeron G5925 @ 3.60GHz 2939 1643 45.22 $64.99
Intel Celeron G6900 3829 1383 57.15 $67
Intel Celeron J1750 @ 2.41GHz 595 3179 NA NA
Intel Celeron J1800 @ 2.41GHz 581 3198 NA NA
Intel Celeron J1850 @ 1.99GHz 942 2829 NA NA
Intel Celeron J1900 @ 1.99GHz 1134 2652 NA NA
Intel Celeron J3060 @ 1.60GHz 668 3103 NA NA
Intel Celeron J3160 @ 1.60GHz 1231 2561 NA NA
Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz 1195 2589 NA NA
Intel Celeron J3455 @ 1.50GHz 2233 1930 6.4 $349*
Intel Celeron J3455E @ 1.50GHz 2139 1981 NA NA
Intel Celeron J4005 @ 2.00GHz 1581 2322 9.37 $168.75*
Intel Celeron J4025 @ 2.00GHz 1688 2249 NA NA
Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz 2909 1652 27.19 $107*
Intel Celeron J4115 @ 1.80GHz 2704 1729 NA NA
Intel Celeron J4125 @ 2.00GHz 3006 1613 NA NA
Intel Celeron J6412 @ 2.00GHz 3894 1370 72.12 $54*
Intel Celeron J6413 @ 1.80GHz 4075 1340 NA NA
Intel Celeron M 1.00GHz 149 3718 10.65 $13.99
Intel Celeron M 1.30GHz 205 3634 NA NA
Intel Celeron M 1.50GHz 216 3622 NA NA
Intel Celeron M 1.60GHz 190 3658 NA NA
Intel Celeron M 1.70GHz 252 3570 NA NA
Intel Celeron M 1300MHz 197 3645 NA NA
Intel Celeron M 1500MHz 217 3621 NA NA
Intel Celeron M 360 1.40GHz 221 3618 NA NA
Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz 123 3745 NA NA
Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz 139 3730 NA NA
Intel Celeron M 430 @ 1.73GHz 169 3685 NA NA
Intel Celeron M 440 @ 1.86GHz 155 3707 NA NA
Intel Celeron M 443 @ 1.20GHz 125 3743 NA NA
Intel Celeron M 450 @ 2.00GHz 230 3610 NA NA
Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz 215 3623 NA NA
Intel Celeron M 530 @ 1.73GHz 307 3489 NA NA
Intel Celeron M 723 @ 1.20GHz 267 3550 NA NA
Intel Celeron M 900MHz 123 3746 NA NA
Intel Celeron N2805 @ 1.46GHz 335 3452 NA NA
Intel Celeron N2806 @ 1.60GHz 466 3311 NA NA
Intel Celeron N2807 @ 1.58GHz 450 3324 NA NA
Intel Celeron N2808 @ 1.58GHz 532 3244 NA NA
Intel Celeron N2810 @ 2.00GHz 420 3354 3 $139.99*
Intel Celeron N2815 @ 1.86GHz 486 3286 NA NA
Intel Celeron N2820 @ 2.13GHz 469 3308 2.09 $225*
Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz 545 3234 3.63 $149.99*
Intel Celeron N2840 @ 2.16GHz 581 3196 NA NA
Intel Celeron N2910 @ 1.60GHz 742 3024 NA NA
Intel Celeron N2920 @ 1.86GHz 918 2847 NA NA
Intel Celeron N2930 @ 1.83GHz 1003 2772 NA NA
Intel Celeron N2940 @ 1.83GHz 1029 2740 NA NA
Intel Celeron N3000 @ 1.04GHz 604 3168 NA NA
Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz 486 3287 NA NA
Intel Celeron N3050 @ 1.60GHz 587 3186 3.45 $170*
Intel Celeron N3060 @ 1.60GHz 663 3108 2.35 $282*
Intel Celeron N3150 @ 1.60GHz 1193 2590 NA NA
Intel Celeron N3160 @ 1.60GHz 1150 2633 3.29 $349*
Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz 1125 2657 4.08 $275.49*
Intel Celeron N3450 @ 1.10GHz 1929 2092 10.42 $185.08*
Intel Celeron N4000 @ 1.10GHz 1396 2442 13.05 $107*
Intel Celeron N4000C @ 1.10GHz 1611 2306 NA NA
Intel Celeron N4020 @ 1.10GHz 1568 2330 NA NA
Intel Celeron N4100 @ 1.10GHz 2453 1814 22.93 $107*
Intel Celeron N4120 @ 1.10GHz 2499 1794 NA NA
Intel Celeron N4500 @ 1.10GHz 1882 2133 NA NA
Intel Celeron N4505 @ 2.00GHz 2367 1856 NA NA
Intel Celeron N5095 @ 2.00GHz 4083 1338 NA NA
Intel Celeron N5095A @ 2.00GHz 4627 1235 NA NA
Intel Celeron N5100 @ 1.10GHz 3198 1545 NA NA
Intel Celeron N5105 @ 2.00GHz 4161 1315 NA NA
Intel Celeron N6211 @ 1.20GHz 2207 1947 40.88 $54*
Intel Celeron P4500 @ 1.87GHz 816 2949 NA NA
Intel Celeron P4505 @ 1.87GHz 689 3079 NA NA
Intel Celeron P4600 @ 2.00GHz 845 2913 NA NA
Intel Celeron SU2300 @ 1.20GHz 445 3329 NA NA
Intel Celeron T1600 @ 1.66GHz 519 3257 25.99 $19.99*
Intel Celeron U1900 @ 1.99GHz 1028 2741 NA NA
Intel Celeron U3400 @ 1.07GHz 473 3303 NA NA
Intel Celeron U3600 @ 1.20GHz 560 3219 NA NA
Intel Core 860 @ 2.80GHz 2754 1709 7.75 $355.09
Intel Core Duo L2300 @ 1.50GHz 387 3391 NA NA
Intel Core Duo L2400 @ 1.66GHz 348 3432 NA NA
Intel Core Duo L2500 @ 1.83GHz 404 3370 NA NA
Intel Core Duo T2050 @ 1.60GHz 320 3471 NA NA
Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz 347 3434 NA NA
Intel Core Duo T2300 @ 1.66GHz 330 3462 NA NA
Intel Core Duo T2350 @ 1.86GHz 364 3414 NA NA
Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz 349 3429 21.81 $16*
Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz 404 3369 NA NA
Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz 408 3364 3.4 $119.99*
Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz 450 3322 NA NA
Intel Core Duo T2700 @ 2.33GHz 498 3271 NA NA
Intel Core Duo U2400 @ 1.06GHz 255 3565 NA NA
Intel Core Duo U2500 @ 1.20GHz 220 3619 NA NA
Intel Core i3-1000NG4 @ 1.10GHz 3915 1366 NA NA
Intel Core i3-1005G1 @ 1.20GHz 5148 1152 18.32 $281*
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz 8822 709 78.08 $112.99
Intel Core i3-10100E @ 3.20GHz 8229 752 65.83 $125*
Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz 8854 706 106.05 $83.49
Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz 7416 830 60.78 $122*
Intel Core i3-10100Y @ 1.30GHz 3151 1564 NA NA
Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz 8996 699 76.97 $116.89
Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz 9143 688 105.1 $87
Intel Core i3-10105T @ 3.00GHz 7850 780 64.34 $122*
Intel Core i3-10110U @ 2.10GHz 4011 1350 9.24 $434.17*
Intel Core i3-10110Y @ 1.00GHz 3278 1514 11.42 $287*
Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz 9329 675 69.11 $134.99
Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz 7780 787 44.89 $173.33*
Intel Core i3-10305 @ 3.80GHz 9689 655 55.73 $173.84
Intel Core i3-10305T @ 3.00GHz 8136 757 56.9 $143*
Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz 10132 632 72.53 $139.7
Intel Core i3-10325 @ 3.90GHz 10347 618 67.19 $154*
Intel Core i3-11100B @ 3.60GHz 11357 560 NA NA
Intel Core i3-1110G4 @ 1.80GHz 3421 1474 12.18 $281*
Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz 6310 973 22.46 $281*
Intel Core i3-1115G4E @ 3.00GHz 5776 1051 20.27 $285*
Intel Core i3-1115GRE @ 3.00GHz 3816 1386 11.29 $338*
Intel Core i3-1125G4 @ 2.00GHz 9945 643 NA NA
Intel Core i3-12100 14648 436 120.06 $122*
Intel Core i3-12100F 14543 442 124.35 $116.95
Intel Core i3-12300 14954 419 104.57 $143*
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 1815 2174 61.64 $29.45
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz 1634 2289 33.06 $49.42
Intel Core i3-2102 @ 3.10GHz 2029 2048 34.98 $58*
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 1840 2157 16.28 $113*
Intel Core i3-21050 @ 3.10GHz 2193 1956 NA NA
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 1916 2107 56.37 $33.99
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz 1486 2385 11.1 $133.89
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 2093 2006 13.77 $152*
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 1986 2067 28.31 $70.15
Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz 2307 1891 NA NA
Intel Core i3-2310E @ 2.10GHz 1845 2152 8.2 $225*
Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz 1185 2595 29.66 $39.95*
Intel Core i3-2312M @ 2.10GHz 1138 2646 NA NA
Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz 1218 2573 8.11 $150.11*
Intel Core i3-2330E @ 2.20GHz 1823 2168 NA NA
Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz 1236 2555 30.95 $39.95
Intel Core i3-2332M @ 2.20GHz 1353 2466 NA NA
Intel Core i3-2340UE @ 1.30GHz 976 2793 NA NA
Intel Core i3-2348M @ 2.30GHz 1268 2532 NA NA
Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz 1260 2542 34.96 $36.03
Intel Core i3-2357M @ 1.30GHz 824 2939 NA NA
Intel Core i3-2365M @ 1.40GHz 812 2953 NA NA
Intel Core i3-2367M @ 1.40GHz 832 2930 NA NA
Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz 1346 2471 45.15 $29.81
Intel Core i3-2375M @ 1.50GHz 894 2872 NA NA
Intel Core i3-2377M @ 1.50GHz 892 2874 NA NA
Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz 1602 2312 22.9 $69.95*
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz 1626 2294 12.61 $129*
Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz 1824 2167 NA NA
Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz 2106 1997 30.08 $70
Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz 1184 2597 5.95 $199*
Intel Core i3-3217UE @ 1.60GHz 1362 2458 NA NA
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 2198 1953 42.27 $51.99
Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz 1949 2083 48.75 $39.99
Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz 2214 1943 11.07 $200
Intel Core i3-3227U @ 1.90GHz 1248 2547 NA NA
Intel Core i3-3229Y @ 1.40GHz 1004 2770 NA NA
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 2281 1904 51.81 $44.02
Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz 2000 2059 NA NA
Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz 2480 1805 16.64 $149
Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz 2376 1853 28.29 $83.98
Intel Core i3-3250T @ 3.00GHz 2650 1743 NA NA
Intel Core i3-330E @ 2.13GHz 1260 2541 NA NA
Intel Core i3-330M @ 2.13GHz 1000 2774 6.67 $149.95
Intel Core i3-330UM @ 1.20GHz 484 3290 NA NA
Intel Core i3-350M @ 2.27GHz 1065 2713 36.73 $29*
Intel Core i3-370M @ 2.40GHz 1128 2655 37.64 $29.96
Intel Core i3-380M @ 2.53GHz 1162 2619 23.27 $49.95
Intel Core i3-380UM @ 1.33GHz 699 3069 NA NA
Intel Core i3-390M @ 2.67GHz 1178 2601 30.25 $38.95*
Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz 1769 2200 30.44 $58.11
Intel Core i3-4005U @ 1.70GHz 1644 2279 NA NA
Intel Core i3-4010U @ 1.70GHz 1637 2285 13.1 $124.95*
Intel Core i3-4010Y @ 1.30GHz 1350 2469 NA NA
Intel Core i3-4012Y @ 1.50GHz 1229 2564 NA NA
Intel Core i3-4020Y @ 1.50GHz 1447 2412 NA NA
Intel Core i3-4025U @ 1.90GHz 1974 2072 NA NA
Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz 1874 2136 NA NA
Intel Core i3-4030Y @ 1.60GHz 1654 2270 NA NA
Intel Core i3-4100E @ 2.40GHz 1848 2151 8.22 $225*
Intel Core i3-4100M @ 2.50GHz 2447 1817 11.2 $218.57*
Intel Core i3-4110M @ 2.60GHz 2678 1737 NA NA
Intel Core i3-4110U @ 1.90GHz 1853 2145 NA NA
Intel Core i3-4120U @ 2.00GHz 1948 2084 NA NA
Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz 3284 1511 54.75 $59.99
Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz 2879 1670 11.58 $248.56*
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 3352 1492 38.98 $85.99
Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz 2867 1674 6.87 $417.42*
Intel Core i3-4158U @ 2.00GHz 1718 2227 NA NA
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 3481 1458 19.03 $182.97
Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz 3140 1571 52.34 $59.99*
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 3558 1443 40.8 $87.2
Intel Core i3-4170T @ 3.20GHz 3152 1563 15.76 $199.95*
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz 3551 1445 27.16 $130.75
Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz 3098 1584 NA NA
Intel Core i3-4330TE @ 2.40GHz 2500 1793 NA NA
Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz 3606 1433 24.04 $149.99*
Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz 3380 1486 27.02 $125.1
Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz 2888 1665 NA NA
Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz 3688 1413 18.45 $199.88
Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz 3164 1561 NA NA
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz 3791 1392 12.68 $299*
Intel Core i3-4370T @ 3.30GHz 3343 1496 24.22 $138*
Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz 3244 1528 NA NA
Intel Core i3-5005U @ 2.00GHz 2018 2054 6.55 $308*
Intel Core i3-5010U @ 2.10GHz 2157 1974 7.19 $299.86*
Intel Core i3-5015U @ 2.10GHz 1979 2071 NA NA
Intel Core i3-5020U @ 2.20GHz 2218 1941 4.83 $459*
Intel Core i3-5157U @ 2.50GHz 2588 1763 NA NA
Intel Core i3-530 @ 2.93GHz 1446 2413 12.55 $115.19
Intel Core i3-540 @ 3.07GHz 1512 2368 8.4 $179.95
Intel Core i3-550 @ 3.20GHz 1584 2320 85.78 $18.46
Intel Core i3-560 @ 3.33GHz 1696 2242 45.87 $36.97
Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz 2277 1907 NA NA
Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz 4149 1320 12.76 $325*
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz 4180 1309 30.28 $138.06
Intel Core i3-6100E @ 2.70GHz 3315 1503 NA NA
Intel Core i3-6100H @ 2.70GHz 3041 1606 NA NA
Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz 3624 1427 16.81 $215.66*
Intel Core i3-6100TE @ 2.70GHz 3085 1587 NA NA
Intel Core i3-6100U @ 2.30GHz 2638 1747 4.98 $529.99*
Intel Core i3-6102E @ 1.90GHz 2349 1867 10.44 $225*
Intel Core i3-6157U @ 2.40GHz 2789 1697 NA NA
Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz 4391 1278 26.52 $165.58*
Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz 4040 1347 29.71 $136
Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz 4372 1283 29.55 $147.97
Intel Core i3-7020U @ 2.30GHz 2558 1773 9.1 $281*
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz 4334 1290 32.45 $133.53
Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz 3430 1470 15.25 $225*
Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz 3778 1393 25.2 $149.88
Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz 2715 1724 5.88 $462*
Intel Core i3-7101TE @ 3.40GHz 3911 1367 33.43 $117*
Intel Core i3-7102E @ 2.10GHz 2521 1784 11.21 $225*
Intel Core i3-7130U @ 2.70GHz 2989 1617 6.5 $459.99*
Intel Core i3-7167U @ 2.80GHz 3280 1513 NA NA
Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz 4703 1222 25.13 $187.14
Intel Core i3-7300T @ 3.50GHz 4159 1317 22.9 $181.59*
Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz 4848 1194 27.24 $177.99
Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz 4809 1203 17.25 $278.88
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz 6165 994 36.26 $169.99
Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz 6071 1011 45.64 $133*
Intel Core i3-8100T @ 3.10GHz 5295 1126 21.4 $247.4*
Intel Core i3-8109U @ 3.00GHz 4295 1293 8.59 $499.99*
Intel Core i3-8121U @ 2.20GHz 4376 1282 15.09 $290*
Intel Core i3-8130U @ 2.20GHz 3659 1420 13.02 $281*
Intel Core i3-8140U @ 2.10GHz 4472 1265 NA NA
Intel Core i3-8145U @ 2.10GHz 3836 1382 13.65 $281*
Intel Core i3-8145UE @ 2.20GHz 4133 1327 14.71 $281*
Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz 6097 1006 24.89 $244.94
Intel Core i3-8300T @ 3.20GHz 5827 1047 36.66 $158.95*
Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz 6856 910 28.82 $237.89
Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz 6638 933 46.52 $142.7
Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz 6762 922 48.3 $140
Intel Core i3-9100T @ 3.10GHz 5409 1109 44.33 $122*
Intel Core i3-9100TE @ 2.20GHz 4501 1259 36.89 $122*
Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz 7279 843 32.31 $225.3
Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz 6162 996 43.09 $143*
Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz 7358 834 33.76 $217.97
Intel Core i3-9350K @ 4.00GHz 7694 799 26.24 $293.22*
Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz 7450 825 47.76 $155.98
Intel Core i5 750S @ 2.40GHz 1326 2491 6.31 $210.19
Intel Core i5 E 520 @ 2.40GHz 1619 2298 NA NA
Intel Core i5-10200H @ 2.40GHz 8513 727 34.05 $250*
Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz 6433 956 9.16 $702.62*
Intel Core i5-10210Y @ 1.00GHz 4836 1197 NA NA
Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 8706 715 34.82 $250*
Intel Core i5-1030NG7 @ 1.10GHz 6188 991 NA NA
Intel Core i5-10310U @ 1.70GHz 6639 932 22.35 $297*
Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz 7762 788 26.13 $297*
Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz 8242 750 26.67 $309*
Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz 8403 736 26.26 $320*
Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz 9648 660 30.15 $320*
Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 12320 526 80.41 $153.21
Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz 12438 516 96.42 $129
Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz 9022 698 36.09 $250*
Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz 10032 638 55.12 $182*
Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz 13056 502 62.21 $209.88
Intel Core i5-10500H @ 2.50GHz 11601 552 46.4 $250*
Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz 10424 607 54.29 $192*
Intel Core i5-10505 @ 3.20GHz 12425 518 NA NA
Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz 13973 465 61.28 $228
Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz 14555 440 68.34 $212.98
Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz 14565 439 78.74 $184.99
Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz 11801 545 55.4 $213*
Intel Core i5-11260H @ 2.60GHz 15068 413 60.27 $250*
Intel Core i5-11300H @ 3.10GHz 11126 573 36.01 $309*
Intel Core i5-1130G7 @ 1.10GHz 9913 644 32.08 $309*
Intel Core i5-11320H @ 3.20GHz 10694 598 34.61 $309*
Intel Core i5-1135G7 @ 2.40GHz 10141 630 32.82 $309*
Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz 17144 358 98.41 $174.21
Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz 17309 352 104.91 $164.99
Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz 16104 382 64.42 $250*
Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz 13367 487 73.44 $182*
Intel Core i5-1140G7 @ 1.10GHz 10279 624 NA NA
Intel Core i5-1145G7 @ 2.60GHz 10414 608 NA NA
Intel Core i5-1145G7E @ 2.60GHz 10293 622 32.99 $312*
Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz 17600 342 84.22 $208.98
Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz 17783 338 NA NA
Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz 16396 373 65.58 $250*
Intel Core i5-11500T @ 1.50GHz 13401 484 69.8 $192*
Intel Core i5-1155G7 @ 2.50GHz 10473 604 33.89 $309*
Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz 18326 319 81.81 $223.99
Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz 19850 276 94.55 $209.95
Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz 19776 281 94.18 $209.99
Intel Core i5-11600T @ 1.70GHz 15254 405 71.61 $213*
Intel Core i5-1235U 11119 575 35.98 $309*
Intel Core i5-12400 19884 275 103.56 $192*
Intel Core i5-12400F 19677 282 103.57 $189.99
Intel Core i5-1240P 21646 234 NA NA
Intel Core i5-12450H 19820 278 63.73 $311*
Intel Core i5-1245U 11934 538 NA NA
Intel Core i5-12500 20379 268 100.88 $202*
Intel Core i5-12500H 22629 213 72.76 $311*
Intel Core i5-1250P 23120 199 NA NA
Intel Core i5-12600 21340 241 81.55 $261.69
Intel Core i5-12600K 27247 132 97.67 $278.98
Intel Core i5-12600KF 27182 133 100.72 $269.89
Intel Core i5-12600T 18202 326 NA NA
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 3387 1481 112.95 $29.99*
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 3588 1438 46.15 $77.74
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 3624 1428 36.64 $98.9
Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 3797 1391 20.7 $183.43
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 2364 1859 23.66 $99.9*
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 3837 1381 65.2 $58.85
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 3150 1566 21.85 $144.19
Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz 3061 1599 NA NA
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 2980 1625 14.33 $208*
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz 1952 2080 44.29 $44.07*
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 2078 2018 NA NA
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 2010 2058 27.52 $73.02*
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 2068 2023 NA NA
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 2056 2033 27.78 $74.02*
Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 3974 1357 22.21 $178.97
Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz 1435 2418 NA NA
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 4101 1331 46.62 $87.96
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 4092 1334 69.35 $59
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 3445 1469 62.25 $55.34*
Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 2942 1640 32.69 $89.99*
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 1889 2130 NA NA
Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz 1882 2132 NA NA
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 2247 1920 53.37 $42.1*
Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz 1007 2766 NA NA
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 2298 1894 47.86 $48.02*
Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 4090 1336 25.79 $158.56
Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz 1732 2222 NA NA
Intel Core i5-2560M @ 2.70GHz 2131 1984 NA NA
Intel Core i5-3170K @ 3.20GHz 8882 705 NA NA
Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz 2451 1815 47.12 $52.02
Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz 2519 1786 25.19 $99.99*
Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz 1964 2075 8.73 $225*
Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 2645 1745 60.06 $44.04
Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 4085 1337 58.49 $69.84
Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz 3811 1387 19.06 $199.95
Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz 3754 1400 NA NA
Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz 2058 2030 9.15 $225*
Intel Core i5-3339Y @ 1.50GHz 1450 2408 NA NA
Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz 4169 1312 14.09 $295.95*
Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 2633 1750 37.64 $69.95*
Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz 4091 1335 12.82 $319.19
Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz 4225 1305 17.59 $240.19
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 2827 1683 36.24 $78.02
Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz 2997 1616 NA NA
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 2290 1896 5.45 $420.05*
Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz 2283 1899 NA NA
Intel Core i5-3439Y @ 1.50GHz 1907 2116 NA NA
Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 4490 1261 18.3 $245.33*
Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 4264 1298 44.88 $95
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 4654 1232 62.06 $75
Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 4350 1288 63.04 $69*
Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 2954 1632 10.94 $269.95*
Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 4177 1310 29.11 $143.5*
Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 4793 1205 14.3 $335.31
Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 4537 1252 14.18 $319.95*
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 4906 1186 29.87 $164.25
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 4934 1182 75.17 $65.64
Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 4620 1237 66.29 $69.69*
Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz 4168 1313 NA NA
Intel Core i5-3610ME @ 2.70GHz 2553 1775 NA NA
Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz 3108 1581 NA NA
Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 2778 1702 31.23 $88.95*
Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz 2207 1949 NA NA
Intel Core i5-4200Y @ 1.40GHz 1558 2337 NA NA
Intel Core i5-4202Y @ 1.60GHz 1309 2502 NA NA
Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz 2921 1649 NA NA
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 2885 1666 32.77 $88.04*
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz 2294 1895 NA NA
Intel Core i5-4210Y @ 1.50GHz 1537 2353 NA NA
Intel Core i5-4220Y @ 1.60GHz 1591 2318 NA NA
Intel Core i5-4230U @ 1.90GHz 1853 2144 NA NA
Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz 2192 1957 6.28 $349*
Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz 2520 1785 NA NA
Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz 2315 1882 NA NA
Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz 2803 1691 NA NA
Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz 2627 1752 NA NA
Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz 3035 1608 NA NA
Intel Core i5-4300U @ 1.90GHz 2512 1788 NA NA
Intel Core i5-4300Y @ 1.60GHz 1479 2390 NA NA
Intel Core i5-4302Y @ 1.60GHz 1817 2172 NA NA
Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz 3078 1592 NA NA
Intel Core i5-430M @ 2.27GHz 1209 2582 9.3 $129.95*
Intel Core i5-430UM @ 1.20GHz 836 2923 NA NA
Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz 3136 1573 NA NA
Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz 2499 1795 NA NA
Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz 3208 1542 11.66 $274.99*
Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz 3491 1457 NA NA
Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz 2305 1892 NA NA
Intel Core i5-4400E @ 2.70GHz 3251 1525 12.22 $266*
Intel Core i5-4402E @ 1.60GHz 2681 1735 NA NA
Intel Core i5-4422E @ 1.80GHz 1907 2117 7.17 $266*
Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz 4614 1239 31.02 $148.77
Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz 4145 1323 45.06 $91.99*
Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz 4710 1220 39.5 $119.26
Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz 4277 1297 22.75 $188*
Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 4834 1199 60.83 $79.46
Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz 4531 1254 6.86 $659.99*
Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz 3592 1436 NA NA
Intel Core i5-4470S @ 3.00GHz 4742 1214 NA NA
Intel Core i5-450M @ 2.40GHz 1215 2576 38.03 $31.95*
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 5186 1147 51.87 $99.99
Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz 4527 1255 NA NA
Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz 4913 1183 20.47 $240.05*
Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz 3124 1578 6.72 $464.64
Intel Core i5-4570TE @ 2.70GHz 3084 1588 9.02 $341.99
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 5341 1119 76.31 $69.99
Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz 5091 1163 19.58 $260
Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz 3953 1361 18.83 $209.95*
Intel Core i5-460M @ 2.53GHz 1277 2524 19.66 $64.95*
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz 5418 1106 31.87 $170
Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz 5531 1087 25.38 $217.94
Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz 5034 1171 NA NA
Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz 5233 1143 18.96 $276*
Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz 4872 1188 22.87 $213*
Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz 4427 1272 17.09 $259.02*
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 5563 1081 34.86 $159.58
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz 5619 1074 76.98 $72.99
Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz 5382 1110 30.75 $175
Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz 4658 1230 NA NA
Intel Core i5-470UM @ 1.33GHz 755 3012 NA NA
Intel Core i5-480M @ 2.67GHz 1304 2509 16.18 $80.6*
Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz 2501 1792 8.9 $281*
Intel Core i5-520M @ 2.40GHz 1679 2257 59.91 $28.02
Intel Core i5-520UM @ 1.07GHz 902 2860 NA NA
Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz 2495 1797 4.71 $529.99*
Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz 3049 1605 NA NA
Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz 3181 1555 NA NA
Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz 2735 1714 9.43 $289.99*
Intel Core i5-5350U @ 1.80GHz 2621 1755 NA NA
Intel Core i5-540M @ 2.53GHz 1740 2218 35.52 $48.99*
Intel Core i5-540UM @ 1.20GHz 1002 2773 NA NA
Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz 5202 1145 NA NA
Intel Core i5-560M @ 2.67GHz 1836 2160 20.65 $88.92*
Intel Core i5-560UM @ 1.33GHz 1015 2754 NA NA
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz 5548 1086 34.68 $159.99
Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz 5600 1076 NA NA
Intel Core i5-580M @ 2.67GHz 1914 2109 19.14 $99.95*
Intel Core i5-6198DU @ 2.30GHz 3169 1559 NA NA
Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz 3028 1610 NA NA
Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz 3180 1557 6.37 $499*
Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz 3462 1462 NA NA
Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz 3922 1364 12.9 $304*
Intel Core i5-6300HQ @ 2.30GHz 4689 1225 NA NA
Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz 3255 1522 NA NA
Intel Core i5-6350HQ @ 2.30GHz 4255 1301 13.9 $306*
Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz 3228 1534 NA NA
Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz 5166 1149 39.74 $129.99
Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz 4305 1292 26.91 $159.99*
Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz 5493 1098 28.91 $189.99*
Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz 5368 1114 NA NA
Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz 5133 1157 NA NA
Intel Core i5-6442EQ @ 1.90GHz 4598 1242 18.39 $250*
Intel Core i5-650 @ 3.20GHz 2217 1942 65.26 $33.98
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz 5657 1066 43.85 $129
Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz 4852 1193 21.9 $221.52*
Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz 4776 1209 20.71 $230.61*
Intel Core i5-655K @ 3.20GHz 2017 2055 25.87 $77.99
Intel Core i5-660 @ 3.33GHz 2361 1863 34.21 $69
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz 6113 1004 45.29 $134.99
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 6306 975 46.03 $136.99
Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz 5655 1068 46.36 $121.98*
Intel Core i5-661 @ 3.33GHz 2462 1810 12.3 $200.19
Intel Core i5-670 @ 3.47GHz 2511 1790 8.63 $291
Intel Core i5-680 @ 3.60GHz 2593 1760 43.21 $60
Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz 3413 1476 6.84 $499*
Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz 3891 1371 8.28 $469.99*
Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz 3968 1359 NA NA
Intel Core i5-7287U @ 3.30GHz 4149 1319 NA NA
Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz 5118 1158 NA NA
Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz 3742 1405 5.97 $627*
Intel Core i5-7360U @ 2.30GHz 4051 1343 NA NA
Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz 5518 1091 30.65 $180.01
Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz 4665 1229 21.21 $220
Intel Core i5-7440EQ @ 2.90GHz 5711 1059 22.84 $250*
Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz 5513 1092 NA NA
Intel Core i5-7442EQ @ 2.10GHz 4834 1198 19.34 $250*
Intel Core i5-750 @ 2.67GHz 2494 1798 4.18 $597
Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz 6066 1014 33.7 $179.98
Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz 5327 1122 28.09 $189.63
Intel Core i5-760 @ 2.80GHz 2586 1764 9.76 $265
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz 6608 936 33.06 $199.84
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz 6868 905 27.62 $248.67
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz 6170 993 30.9 $199.69*
Intel Core i5-760S @ 2.53GHz 5440 1102 NA NA
Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz 6636 934 102.09 $65
Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz 2776 1703 NA NA
Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz 2862 1677 NA NA
Intel Core i5-8200Y @ 1.30GHz 2308 1890 7.93 $291*
Intel Core i5-8210Y @ 1.60GHz 2840 1681 NA NA
Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz 5946 1030 NA NA
Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz 7720 792 24.13 $320*
Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz 8132 760 15.64 $519.99*
Intel Core i5-8260U @ 1.60GHz 7854 779 17.85 $439.99*
Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz 6115 1003 12.23 $499.88*
Intel Core i5-8265UC @ 1.60GHz 5988 1023 NA NA
Intel Core i5-8269U @ 2.60GHz 8055 768 25.17 $320*
Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz 8064 765 25.2 $320*
Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz 7552 811 30.21 $250*
Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz 7073 871 NA NA
Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz 6313 971 21.26 $297*
Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz 6295 979 11.68 $539.07*
Intel Core i5-8365UE @ 1.60GHz 5555 1084 18.71 $297*
Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 9219 685 36.88 $250
Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz 8118 761 32.47 $250*
Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz 7453 824 31.08 $239.84*
Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz 9609 662 50.57 $190
Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz 9421 668 49.07 $192*
Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz 7702 797 31.11 $247.53*
Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz 9848 647 38.37 $256.69
Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz 10189 629 34.54 $295
Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz 8227 753 41.14 $199.99*
Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 7808 784 31.23 $250*
Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz 7704 794 30.81 $250*
Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz 9491 666 53.94 $175.95
Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9546 664 60.8 $156.99
Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz 8303 744 33.21 $250*
Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz 7818 783 42.96 $182*
Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz 9815 650 45.93 $213.71
Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz 10330 619 55.84 $184.99
Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz 8253 747 42.98 $192*
Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz 9212 687 47.98 $192*
Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz 10369 614 45.89 $225.98
Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz 10792 595 46.23 $233.44
Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz 10835 591 67.62 $160.23
Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz 8393 737 39.4 $213*
Intel Core i5-L16G7 @ 1.40GHz 3391 1479 12.07 $281*
Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz 6860 909 16.77 $409*
Intel Core i7-10510Y @ 1.20GHz 5289 1127 13.12 $403*
Intel Core i7-1060NG7 @ 1.20GHz 7076 869 NA NA
Intel Core i7-10610U @ 1.80GHz 7026 878 17.18 $409*
Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz 8719 714 20.47 $426*
Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz 10100 635 23.71 $426*
Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz 17027 361 57.72 $294.99
Intel Core i7-10700E @ 2.90GHz 17020 362 51.58 $330*
Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz 16957 364 66.52 $254.9
Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 19315 291 58.71 $328.99
Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz 19151 296 61.78 $309.99
Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz 13259 491 19.38 $684*
Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz 16332 374 49.49 $330*
Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz 10130 633 15.71 $644.99*
Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 12383 521 NA NA
Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz 8353 740 18.86 $443*
Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz 12148 532 30.75 $395*
Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz 15058 415 36.11 $417*
Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz 15483 398 34.41 $450*
Intel Core i7-11370H @ 3.30GHz 12196 530 28.63 $426*
Intel Core i7-11375H @ 3.30GHz 12349 524 25.62 $482*
Intel Core i7-11390H @ 3.40GHz 11059 582 25.96 $426*
Intel Core i7-11600H @ 2.90GHz 16030 383 40.58 $395*
Intel Core i7-1160G7 @ 1.20GHz 10316 620 24.22 $426*
Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz 10620 601 24.93 $426*
Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz 20848 254 64.35 $323.99
Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz 22539 216 NA NA
Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz 21497 236 71.78 $299.5
Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz 24848 164 76.69 $324
Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz 24285 174 82.89 $293
Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz 15220 407 47.12 $323*
Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz 21495 237 54.42 $395*
Intel Core i7-1180G7 @ 1.30GHz 6607 937 15.51 $426*
Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz 21264 243 53.83 $395*
Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz 11069 581 25.98 $426*
Intel Core i7-1185G7E @ 2.80GHz 11114 577 25.79 $431*
Intel Core i7-1185GRE @ 2.80GHz 9142 689 NA NA
Intel Core i7-1195G7 @ 2.90GHz 11076 580 26 $426*
Intel Core i7-1260P 12224 528 NA NA
Intel Core i7-1265U 10671 599 25.05 $426*
Intel Core i7-12700 31449 98 89.86 $349.99
Intel Core i7-12700F 31644 95 101.11 $312.96
Intel Core i7-12700H 27575 127 60.34 $457*
Intel Core i7-12700K 33913 80 82.92 $409*
Intel Core i7-12700KF 33953 79 89.83 $377.98
Intel Core i7-1270P 22842 205 NA NA
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 5343 1118 27.96 $191.09
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 5494 1097 45.79 $119.99
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 4524 1256 15.93 $284
Intel Core i7-2610UE @ 1.50GHz 1409 2435 NA NA
Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz 1687 2250 NA NA
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 2423 1827 17.9 $135.37*
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 3547 1446 38.04 $93.24*
Intel Core i7-2630UM @ 1.60GHz 400 3373 NA NA
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 3466 1461 NA NA
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz 1942 2086 NA NA
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 2430 1823 15.93 $152.56*
Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz 1999 2061 NA NA
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 3757 1398 29.13 $129
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 3820 1385 NA NA
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz 1993 2064 NA NA
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 5581 1077 28.34 $196.92
Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz 4044 1345 NA NA
Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz 3221 1536 NA NA
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 4083 1339 22.69 $179.95*
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 4395 1277 31.84 $138.02
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 4352 1287 13.19 $329.95*
Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 3842 1380 NA NA
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 4583 1245 25.18 $182.01*
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 4344 1289 36.2 $120*
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 4423 1274 11.06 $399.95*
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 2084 2015 NA NA
Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 2141 1980 NA NA
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 2870 1673 23.52 $122.02*
Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz 2406 1835 NA NA
Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz 2902 1657 22.67 $128.02
Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz 1880 2134 NA NA
Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 4767 1210 NA NA
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 5091 1165 12.73 $399.99*
Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz 4783 1208 NA NA
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 4599 1241 NA NA
Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz 5334 1121 NA NA
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 5221 1144 NA NA
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 5136 1156 11.95 $429.95*
Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 4617 1238 51.35 $89.9
Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz 4657 1231 NA NA
Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 2418 1830 NA NA
Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz 2650 1742 NA NA
Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz 1642 2280 NA NA
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 5650 1069 28.83 $195.97*
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 5689 1062 26.09 $218.02*
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 6394 961 45.68 $139.98
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 6461 952 24.38 $265
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 6163 995 54.06 $114
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 5573 1078 30.57 $182.28*
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 5756 1054 48.8 $117.97
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 5746 1056 10.47 $549*
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 5973 1026 10.88 $548.87*
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 5700 1060 5.2 $1*
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 8246 749 17.93 $460
Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 5671 1064 34.37 $164.99
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 8596 722 50.57 $169.99
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 8373 739 44.78 $186.99
Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz 2529 1782 NA NA
Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz 2581 1765 NA NA
Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz 2354 1865 NA NA
Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz 2964 1631 NA NA
Intel Core i7-4560U @ 1.60GHz 2950 1633 NA NA
Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz 2988 1619 NA NA
Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz 3191 1551 NA NA
Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz 2685 1734 NA NA
Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz 2972 1630 NA NA
Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz 2446 1819 NA NA
Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz 2398 1841 NA NA
Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz 4941 1181 NA NA
Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 5557 1083 14.51 $383*
Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 5340 1120 28.4 $188.02*
Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz 5305 1123 NA NA
Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 5110 1161 14.52 $352.05*
Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz 5505 1095 14.56 $378*
Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 5801 1049 21.36 $271.57*
Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz 5188 1146 NA NA
Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz 5250 1137 NA NA
Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 5765 1053 NA NA
Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz 5620 1073 NA NA
Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz 5553 1085 NA NA
Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz 6300 977 NA NA
Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz 5036 1170 10.09 $498.95*
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 7021 879 37.07 $189.39
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 6108 1005 NA NA
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 7116 862 21.56 $329.99*
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 6429 957 NA NA
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 6826 913 7.58 $900
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz 6038 1018 7.83 $770.98
Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz 4257 1300 NA NA
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 7085 867 35.43 $199.99
Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz 5427 1104 NA NA
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 7234 848 32.82 $220.45
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 8060 767 38.75 $207.99
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 6939 892 28.91 $240
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 6291 981 7.05 $893*
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 5830 1046 24.29 $239.99*
Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 6052 1015 33.63 $179.95
Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 6510 948 43.48 $149.73
Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 6360 965 14.65 $434*
Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz 5500 1096 NA NA
Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 6138 998 NA NA
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 6335 968 NA NA
Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 6045 1017 10.87 $556*
Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 6278 982 13.65 $459.95*
Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 9377 672 53.63 $174.85
Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 6753 923 6.16 $1*
Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 7060 874 10.09 $699.95*
Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 6750 925 10.84 $623*
Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 9906 645 7.92 $1
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 6805 916 NA NA
Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz 2716 1723 NA NA
Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz 2908 1653 NA NA
Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz 3148 1567 5.2 $605.99*
Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz 2982 1623 NA NA
Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz 3006 1615 NA NA
Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz 6089 1007 NA NA
Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz 5905 1036 NA NA
Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz 6003 1021 NA NA
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 7801 785 44.59 $174.95
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz 7584 805 NA NA
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 9805 652 24.76 $396
Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz 7036 876 16.17 $435*
Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz 6866 906 15.82 $434*
Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 10289 623 14.91 $690.3*
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 7696 798 NA NA
Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 12697 512 58.66 $216.43
Intel Core i7-610E @ 2.53GHz 1818 2170 NA NA
Intel Core i7-620LM @ 2.00GHz 1422 2427 NA NA
Intel Core i7-620M @ 2.67GHz 2000 2060 17.72 $112.87*
Intel Core i7-620UM @ 1.07GHz 964 2810 NA NA
Intel Core i7-640LM @ 2.13GHz 1469 2396 NA NA
Intel Core i7-640M @ 2.80GHz 2048 2040 8.91 $229.95*
Intel Core i7-640UM @ 1.20GHz 1090 2687 NA NA
Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz 3303 1505 NA NA
Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz 3277 1515 8.34 $393*
Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz 3428 1471 NA NA
Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz 3775 1394 NA NA
Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz 3504 1454 NA NA
Intel Core i7-660UM @ 1.33GHz 1272 2530 NA NA
Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz 3607 1432 NA NA
Intel Core i7-6660U @ 2.40GHz 3851 1376 9.28 $415*
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 8076 763 27.1 $297.99
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 6547 943 17.32 $378*
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 8954 702 35.67 $251
Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz 7273 844 24.33 $299
Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz 6692 928 NA NA
Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz 7113 863 11.49 $619*
Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 10663 600 51.76 $205.99
Intel Core i7-680UM @ 1.47GHz 1046 2730 NA NA
Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz 6924 898 NA NA
Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz 6906 902 18.27 $378*
Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz 6936 893 NA NA
Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz 5241 1140 NA NA
Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 11302 564 34.36 $328.89
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 14160 458 35.79 $395.69
Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz 7363 833 12.96 $568*
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 17099 360 45.25 $377.85
Intel Core i7-720QM @ 1.60GHz 1654 2271 16.55 $99.95*
Intel Core i7-740QM @ 1.73GHz 1774 2195 17.75 $99.95*
Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz 3649 1424 6.77 $539*
Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz 3801 1390 NA NA
Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz 4237 1303 5.77 $733.99*
Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz 3652 1423 NA NA
Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz 4093 1333 NA NA
Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 8639 718 22.44 $385
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 6959 890 18.41 $378*
Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 9668 658 21.97 $440
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 7530 814 12.96 $580.96
Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz 9864 646 65.77 $149.99
Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 12876 508 64.38 $199.99
Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz 7453 823 19.72 $378*
Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 7703 795 20.38 $378*
Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz 7185 854 19.01 $378*
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 17289 353 49.4 $349.99
Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 19358 290 NA NA
Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 7461 822 13.14 $568*
Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz 2654 1741 NA NA
Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 14566 438 27.74 $524.99*
Intel Core i7-820QM @ 1.73GHz 1768 2202 13.71 $129*
Intel Core i7-840QM @ 1.87GHz 1924 2098 6.64 $289.97*
Intel Core i7-8500Y @ 1.50GHz 2815 1690 7.16 $393*
Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz 5943 1031 NA NA
Intel Core i7-8557U @ 1.70GHz 8225 754 19.08 $431*
Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 8742 711 14.17 $617*
Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz 6358 966 10.34 $615*
Intel Core i7-8565UC @ 1.80GHz 6187 992 NA NA
Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz 8535 726 19.8 $431*
Intel Core i7-860 @ 2.80GHz 2880 1668 65.47 $43.99*
Intel Core i7-860S @ 2.53GHz 2725 1720 17.03 $160
Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz 6391 962 6.09 $1*
Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz 6443 955 9.15 $704.49*
Intel Core i7-8665UE @ 1.70GHz 4693 1224 11.47 $409*
Intel Core i7-870 @ 2.93GHz 3062 1598 15.32 $199.88
Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 13051 503 43.65 $299
Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz 12420 519 40.99 $303*
Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 13876 471 41.23 $336.59
Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz 10469 605 30.8 $339.88
Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz 7971 775 5.19 $1*
Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz 8136