CPU列表

下面是图表中所有CPU类型的字母列表。单击特定的处理器名称将会带您进入它出现的图表,并为您高亮显示它。单CPU系统多CPU系统的结果分别列出。

单 CPU 系统

CPU 名称
CPU 跑分结果
(越高越好)
整体排名
(越低越好)
CPU 性价比
(越高越好)
价格
(USD)
AMD 3015e 2678 1332 NA NA
AMD 3020e 2652 1339 NA NA
AMD A10 Micro-6700T APU 1291 1963 NA NA
AMD A10 PRO-7350B APU 1896 1644 NA NA
AMD A10 PRO-7800B APU 3096 1220 NA NA
AMD A10 PRO-7850B APU 3406 1122 NA NA
AMD A10-4600M APU 1905 1638 19.06 $99.95*
AMD A10-4655M APU 1591 1809 NA NA
AMD A10-4657M APU 1759 1714 NA NA
AMD A10-5700 APU 2712 1322 45.24 $59.95*
AMD A10-5745M APU 1692 1743 NA NA
AMD A10-5750M APU 1911 1632 20.58 $92.86*
AMD A10-5757M APU 1997 1591 NA NA
AMD A10-5800B APU 2870 1280 63.79 $44.99*
AMD A10-5800K APU 2924 1264 8.81 $331.73
AMD A10-6700 APU 3127 1206 27.91 $112.02
AMD A10-6700T APU 2224 1497 15.07 $147.61*
AMD A10-6790K APU 3167 1195 31.69 $99.95*
AMD A10-6800B APU 2824 1292 NA NA
AMD A10-6800K APU 3124 1208 7.49 $417.34*
AMD A10-7300 APU 1680 1748 NA NA
AMD A10-7400P 2096 1548 NA NA
AMD A10-7700K APU 3191 1190 7.05 $452.86
AMD A10-7800 APU 3098 1217 20.67 $149.86*
AMD A10-7850K APU 3406 1123 12.71 $267.88
AMD A10-7860K 3295 1149 21.97 $149.95*
AMD A10-7870K 3554 1097 15.66 $226.99*
AMD A10-7890K 3539 1102 29.45 $120.2*
AMD A10-8700P 2254 1482 NA NA
AMD A10-8750 3299 1147 NA NA
AMD A10-8850 3525 1103 NA NA
AMD A10-9600P 2228 1495 NA NA
AMD A10-9620P 2604 1358 NA NA
AMD A10-9630P 2947 1260 NA NA
AMD A10-9700 3499 1108 12.07 $290
AMD A10-9700E 3151 1200 12.07 $261*
AMD A12-9700P 2348 1436 NA NA
AMD A12-9720P 2662 1336 NA NA
AMD A12-9730P 3172 1192 NA NA
AMD A12-9800 3232 1178 23.38 $138.24*
AMD A12-9800E 3346 1137 12.5 $267.74
AMD A4 Micro-6400T APU 1004 2178 NA NA
AMD A4 PRO-3340B 1706 1730 NA NA
AMD A4 PRO-7300B APU 1448 1875 NA NA
AMD A4 PRO-7350B 1024 2159 NA NA
AMD A4-1200 APU 445 2628 NA NA
AMD A4-1250 APU 432 2637 NA NA
AMD A4-3300 APU 995 2185 55.27 $18
AMD A4-3300M APU 674 2437 22.48 $29.99*
AMD A4-3305M APU 807 2324 38.78 $20.81*
AMD A4-3310MX APU 844 2292 NA NA
AMD A4-3320M APU 837 2299 22.68 $36.9
AMD A4-3330MX APU 753 2366 NA NA
AMD A4-3400 APU 1049 2140 13.45 $77.95
AMD A4-3420 APU 1052 2138 84.2 $12.5*
AMD A4-4000 APU 1135 2075 8.12 $139.84*
AMD A4-4020 APU 1186 2042 10.4 $114
AMD A4-4300M APU 1055 2136 35.32 $29.86
AMD A4-4355M APU 816 2318 NA NA
AMD A4-5000 APU 1277 1977 NA NA
AMD A4-5050 APU 1328 1936 NA NA
AMD A4-5100 APU 1346 1921 NA NA
AMD A4-5150M APU 1129 2080 NA NA
AMD A4-5300 APU 1277 1976 47.4 $26.95*
AMD A4-5300B APU 1173 2052 45.2 $25.95*
AMD A4-6210 APU 1472 1863 NA NA
AMD A4-6250J APU 1685 1746 NA NA
AMD A4-6300 APU 1392 1902 17.55 $79.31
AMD A4-6300B APU 1328 1937 47.51 $27.95*
AMD A4-6320 APU 1563 1817 22.34 $69.99*
AMD A4-7210 APU 1623 1785 NA NA
AMD A4-7300 APU 1530 1838 9.64 $158.67
AMD A4-9120 1278 1975 NA NA
AMD A4-9120C 937 2224 NA NA
AMD A4-9120e 908 2251 NA NA
AMD A4-9125 1235 2003 NA NA
AMD A6 Micro-6500T APU 1146 2068 NA NA
AMD A6 PRO-7050B APU 1046 2142 NA NA
AMD A6 PRO-7400B 1555 1823 NA NA
AMD A6-1450 APU 1033 2151 NA NA
AMD A6-3400M APU 1191 2036 41.06 $29*
AMD A6-3410MX APU 1293 1960 324.14 $3.99*
AMD A6-3420M APU 1249 1994 NA NA
AMD A6-3430MX APU 1331 1934 NA NA
AMD A6-3500 APU 1381 1910 19.87 $69.49
AMD A6-3600 APU 1636 1773 65.56 $24.95*
AMD A6-3620 APU 1785 1702 79.38 $22.49*
AMD A6-3650 APU 2089 1549 87.44 $23.89*
AMD A6-3670 APU 2040 1573 3.34 $610*
AMD A6-4400M APU 1006 2176 37.26 $27*
AMD A6-4455M APU 799 2332 NA NA
AMD A6-5200 APU 1623 1784 NA NA
AMD A6-5345M APU 1122 2084 NA NA
AMD A6-5350M APU 1049 2139 31.68 $33.12
AMD A6-5357M APU 1260 1991 NA NA
AMD A6-5400B APU 1412 1887 48.8 $28.94*
AMD A6-5400K APU 1227 2012 23.59 $52.02
AMD A6-6310 APU 1702 1736 NA NA
AMD A6-6400B APU 1616 1791 NA NA
AMD A6-6400K APU 1409 1890 35.28 $39.95*
AMD A6-6420B APU 1550 1825 NA NA
AMD A6-6420K APU 1538 1835 10.26 $149.99*
AMD A6-7000 1010 2173 NA NA
AMD A6-7310 APU 1695 1739 NA NA
AMD A6-7400K APU 1621 1787 4.55 $356
AMD A6-7470K 1744 1720 15.48 $112.67
AMD A6-7480 1868 1659 42.47 $43.99*
AMD A6-8500P 1452 1870 NA NA
AMD A6-8550 1604 1801 NA NA
AMD A6-9200 1062 2130 NA NA
AMD A6-9210 1167 2055 NA NA
AMD A6-9220 1282 1967 NA NA
AMD A6-9220C 1273 1980 NA NA
AMD A6-9220e 968 2201 NA NA
AMD A6-9225 1343 1923 NA NA
AMD A6-9230 1279 1970 NA NA
AMD A6-9400 2717 1320 NA NA
AMD A6-9500 1877 1657 10.04 $186.96
AMD A6-9500E 1841 1675 10.11 $182
AMD A8 PRO-7150B APU 1511 1846 NA NA
AMD A8 PRO-7600B APU 2601 1361 NA NA
AMD A8-3500M APU 1234 2005 20.59 $59.95
AMD A8-3510MX APU 1483 1858 19.24 $77.11*
AMD A8-3520M APU 1416 1886 25.75 $55*
AMD A8-3530MX APU 1477 1860 NA NA
AMD A8-3550MX APU 1579 1812 NA NA
AMD A8-3800 APU 1825 1680 16.6 $109.95*
AMD A8-3820 APU 2024 1581 45.03 $44.95*
AMD A8-3850 APU 2089 1550 16.53 $126.41*
AMD A8-3870K APU 2338 1442 12.75 $183.36
AMD A8-4500M APU 1676 1752 23.96 $69.95*
AMD A8-4555M APU 1336 1929 NA NA
AMD A8-5500 APU 2575 1370 43.68 $58.95*
AMD A8-5500B APU 2663 1335 54.3 $49.04
AMD A8-5545M APU 1553 1824 NA NA
AMD A8-5550M APU 1882 1652 NA NA
AMD A8-5557M APU 1719 1727 NA NA
AMD A8-5600K APU 2733 1316 54.71 $49.95*
AMD A8-6410 APU 1767 1711 NA NA
AMD A8-6500 APU 2742 1314 33.02 $83.04
AMD A8-6500B APU 2753 1308 55.12 $49.95*
AMD A8-6500T APU 1816 1689 30.29 $59.95*
AMD A8-6600K APU 2954 1255 29.84 $99*
AMD A8-7050 1129 2081 NA NA
AMD A8-7100 APU 1684 1747 NA NA
AMD A8-7200P 2156 1524 NA NA
AMD A8-7410 APU 1804 1693 NA NA
AMD A8-7500 4048 1020 NA NA
AMD A8-7600 APU 3203 1187 45.63 $70.19*
AMD A8-7650K 2921 1265 19.64 $148.68*
AMD A8-7670K 3028 1236 33.66 $89.95*
AMD A8-7680 3553 1098 70.94 $50.08*
AMD A8-8600P 2231 1490 NA NA
AMD A8-8650 2774 1302 NA NA
AMD A8-9600 3293 1151 15.68 $210
AMD A9-9400 1407 1894 NA NA
AMD A9-9410 1458 1867 NA NA
AMD A9-9420 1500 1855 NA NA
AMD A9-9420e 1177 2048 NA NA
AMD A9-9425 1560 1819 NA NA
AMD A9-9430 1678 1750 NA NA
AMD Athlon 1500+ 191 2900 NA NA
AMD Athlon 1640B 412 2656 8.23 $50*
AMD Athlon 200GE 4165 996 53.5 $77.86*
AMD Athlon 220GE 4505 946 20.76 $216.99
AMD Athlon 240GE 4628 939 20.44 $226.43
AMD Athlon 2650e 274 2793 14.43 $19*
AMD Athlon 2800+ 291 2772 2.65 $109.95
AMD Athlon 2850e 333 2733 NA NA
AMD Athlon 3000G 4473 954 81.34 $54.99*
AMD Athlon 300GE 4905 906 NA NA
AMD Athlon 300U 4051 1018 NA NA
AMD Athlon 5000 Dual-Core 796 2335 11.21 $70.99*
AMD Athlon 5150 APU 1384 1907 14 $98.86*
AMD Athlon 5200 Dual-Core 734 2388 8.37 $87.64
AMD Athlon 5350 APU 1795 1698 17.96 $99.95
AMD Athlon 5370 APU 1857 1666 3.1 $598.68*
AMD Athlon 64 2000+ 154 2953 NA NA
AMD Athlon 64 2600+ 243 2831 NA NA
AMD Athlon 64 2800+ 295 2765 2.95 $99.99*
AMD Athlon 64 3000+ 308 2755 15.38 $20
AMD Athlon 64 3100+ 484 2594 NA NA
AMD Athlon 64 3200+ 332 2734 2.21 $149.95*
AMD Athlon 64 3300+ 375 2687 NA NA
AMD Athlon 64 3400+ 375 2685 3.75 $99.95*
AMD Athlon 64 3500+ 366 2695 4.58 $79.95
AMD Athlon 64 3700+ 394 2669 4.38 $89.95*
AMD Athlon 64 3800+ 292 2769 3.25 $89.95
AMD Athlon 64 4000+ 321 2739 1.4 $229.95*
AMD Athlon 64 FX-55 404 2660 2.25 $179.95*
AMD Athlon 64 FX-57 517 2566 NA NA
AMD Athlon 64 FX-59 465 2612 NA NA
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core 709 2404 NA NA
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core 943 2219 NA NA
AMD Athlon 64 FX-74 972 2199 1.95 $499.5*
AMD Athlon 64 X2 3800+ 566 2529 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3400+ 531 2554 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 660 2451 9.65 $68.4
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 634 2473 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ 617 2482 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 646 2462 5.88 $109.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 696 2418 2.33 $298.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 734 2387 2.1 $349.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 704 2413 4.69 $149.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 752 2367 2.27 $331.49*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 793 2337 13.21 $60*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 876 2271 16.52 $52.99*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 894 2261 8.34 $107.21
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ 797 2333 26.6 $29.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 901 2255 23.39 $38.5
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ 933 2228 3.73 $249.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2300 594 2503 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 573 2523 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-53 463 2616 1.57 $295.11
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-55 463 2617 8.02 $57.74*
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 577 2520 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 502 2578 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 525 2560 7.21 $72.74*
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 620 2480 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-60 465 2611 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-62 522 2562 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-64 630 2475 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-65 609 2489 20.4 $29.86*
AMD Athlon 64 X2 QL-66 641 2466 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-67 582 2514 NA NA
AMD Athlon 7450 Dual-Core 789 2342 NA NA
AMD Athlon 7550 Dual-Core 824 2311 55.11 $14.95*
AMD Athlon 7750 Dual-Core 883 2266 11.04 $79.99
AMD Athlon 7850 Dual-Core 934 2227 13.52 $69.04
AMD Athlon Dual Core 4050e 559 2539 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4450B 643 2465 20.73 $31*
AMD Athlon Dual Core 4450e 679 2431 46.9 $14.48*
AMD Athlon Dual Core 4850B 727 2393 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4850e 735 2385 18.85 $39*
AMD Athlon Dual Core 5000B 827 2306 8.71 $95*
AMD Athlon Dual Core 5050e 759 2360 12.65 $60*
AMD Athlon Dual Core 5200B 796 2334 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5400B 826 2307 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5600B 737 2383 NA NA
AMD Athlon Gold 3150U 4209 991 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150G 7702 557 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150GE 7578 568 NA NA
AMD Athlon II 160u 358 2706 11.93 $29.99*
AMD Athlon II 170u 361 2702 15.06 $24*
AMD Athlon II Dual-Core M300 610 2488 NA NA
AMD Athlon II Dual-Core M320 679 2432 22.62 $30*
AMD Athlon II Dual-Core M340 676 2433 NA NA
AMD Athlon II N330 Dual-Core 665 2449 NA NA
AMD Athlon II N350 Dual-Core 767 2354 NA NA
AMD Athlon II N370 Dual-Core 899 2258 NA NA
AMD Athlon II Neo K125 302 2758 NA NA
AMD Athlon II Neo K145 298 2761 NA NA
AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core 343 2720 13.21 $25.99*
AMD Athlon II Neo K345 Dual-Core 527 2558 NA NA
AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core 436 2633 NA NA
AMD Athlon II P320 Dual-Core 634 2472 31.8 $19.95
AMD Athlon II P340 Dual-Core 674 2435 19.3 $34.95*
AMD Athlon II P360 Dual-Core 727 2395 36.42 $19.95
AMD Athlon II X2 210e 1105 2095 NA NA
AMD Athlon II X2 215 934 2226 32.23 $28.97*
AMD Athlon II X2 220 996 2181 44.9 $22.19
AMD Athlon II X2 235e 1040 2144 61.21 $16.99*
AMD Athlon II X2 240 932 2231 37.34 $24.95
AMD Athlon II X2 240e 952 2216 39.85 $23.89*
AMD Athlon II X2 245 1029 2153 75.17 $13.69*
AMD Athlon II X2 245e 1075 2118 12.88 $83.45*
AMD Athlon II X2 250 1066 2126 30.5 $34.95
AMD Athlon II X2 250e 1046 2141 13.64 $76.73*
AMD Athlon II X2 250u 604 2491 24.22 $24.95
AMD Athlon II X2 255 1133 2077 12.39 $91.44
AMD Athlon II X2 260 1070 2121 56.47 $18.95*
AMD Athlon II X2 260u 663 2450 7.94 $83.44*
AMD Athlon II X2 265 1182 2045 14.27 $82.88*
AMD Athlon II X2 270 1261 1988 32.78 $38.48*
AMD Athlon II X2 270u 675 2434 9.98 $67.67*
AMD Athlon II X2 280 1355 1919 17.62 $76.89*
AMD Athlon II X2 4300e 990 2190 NA NA
AMD Athlon II X2 4400e 1059 2132 NA NA
AMD Athlon II X2 4450e 867 2275 NA NA
AMD Athlon II X2 B22 1030 2152 39.7 $25.95*
AMD Athlon II X2 B24 1027 2156 42.75 $24.01
AMD Athlon II X2 B26 1236 2002 35.96 $34.37
AMD Athlon II X2 B28 1091 2108 27.95 $39.05
AMD Athlon II X3 400e 1331 1931 12.39 $107.43*
AMD Athlon II X3 405e 1331 1933 16.64 $79.99*
AMD Athlon II X3 415e 1441 1880 19.21 $75*
AMD Athlon II X3 420e 1495 1857 12.87 $116.15*
AMD Athlon II X3 425 1547 1830 57.31 $26.99*
AMD Athlon II X3 435 1640 1771 54.77 $29.95*
AMD Athlon II X3 440 1706 1732 95.03 $17.95*
AMD Athlon II X3 445 1750 1719 88.87 $19.69*
AMD Athlon II X3 450 1751 1718 62.52 $28.01
AMD Athlon II X3 455 1806 1692 12.91 $139.95
AMD Athlon II X3 460 1890 1647 63.1 $29.95*
AMD Athlon II X4 553 2418 1414 NA NA
AMD Athlon II X4 555 2310 1448 NA NA
AMD Athlon II X4 559 2497 1390 NA NA
AMD Athlon II X4 600e 1711 1729 13.14 $130.23*
AMD Athlon II X4 605e 1771 1709 17.95 $98.68*
AMD Athlon II X4 610e 1863 1662 26.61 $69.99*
AMD Athlon II X4 615e 1904 1640 32.27 $59*
AMD Athlon II X4 620 1909 1634 34.73 $54.95
AMD Athlon II X4 630 2074 1557 43.17 $48.04
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 2072 1558 59.39 $34.89*
AMD Athlon II X4 635 2101 1545 35.04 $59.95
AMD Athlon II X4 638 Quad-Core 2026 1580 76.47 $26.49*
AMD Athlon II X4 640 2117 1537 34.13 $62.02
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core 2143 1528 26.84 $79.86*
AMD Athlon II X4 645 2186 1517 31.24 $69.95
AMD Athlon II X4 650 2390 1424 14.34 $166.6*
AMD Athlon II X4 651 Quad-Core 2338 1441 15.59 $149.95*
AMD Athlon II X4 655 2078 1553 NA NA
AMD Athlon L110 197 2888 NA NA
AMD Athlon LE-1600 412 2655 19.63 $21*
AMD Athlon LE-1620 421 2648 23.4 $18*
AMD Athlon LE-1640 430 2640 3.07 $139.95*
AMD Athlon LE-1660 416 2649 NA NA
AMD Athlon Neo MV-40 286 2777 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e 428 2641 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 476 2601 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335 487 2591 NA NA
AMD Athlon PRO 200GE 4139 1006 NA NA
AMD Athlon PRO 300GE 4337 974 NA NA
AMD Athlon Silver 3050e 3015 1240 NA NA
AMD Athlon Silver 3050U 3204 1186 NA NA
AMD Athlon Silver PRO 3125GE 4701 928 NA NA
AMD Athlon TF-20 268 2799 NA NA
AMD Athlon TF-36 338 2723 NA NA
AMD Athlon X2 215 996 2182 NA NA
AMD Athlon X2 240 921 2241 NA NA
AMD Athlon X2 240e 1015 2166 NA NA
AMD Athlon X2 250 993 2186 NA NA
AMD Athlon X2 255 938 2223 NA NA
AMD Athlon X2 280 1327 1939 39.63 $33.49*
AMD Athlon X2 340 Dual Core 1291 1962 25.83 $49.99*
AMD Athlon X2 370K Dual Core 1504 1851 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 3250e 357 2707 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 6850e 564 2532 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 570 2525 9.5 $60*
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 591 2506 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 688 2426 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core L310 379 2684 NA NA
AMD Athlon X3 425 1516 1845 NA NA
AMD Athlon X3 435 1781 1706 18.65 $95.49*
AMD Athlon X3 440 1438 1881 16.35 $87.99*
AMD Athlon X3 455 1783 1705 NA NA
AMD Athlon X4 620 1612 1796 24.82 $64.95*
AMD Athlon X4 640 2115 1538 NA NA
AMD Athlon X4 740 Quad Core 2682 1330 9.68 $277*
AMD Athlon X4 750 Quad Core 1986 1596 NA NA
AMD Athlon X4 750K Quad Core 2771 1303 36 $76.99*
AMD Athlon X4 760K Quad Core 3027 1237 50.49 $59.95*
AMD Athlon X4 830 2901 1271 NA NA
AMD Athlon X4 840 3275 1158 33.42 $98*
AMD Athlon X4 845 3730 1064 70.2 $53.13*
AMD Athlon X4 860K 3468 1113 30.17 $114.95*
AMD Athlon X4 870K 3428 1117 42.85 $79.99*
AMD Athlon X4 880K 3549 1099 35.5 $99.99*
AMD Athlon X4 950 3597 1088 24.98 $144
AMD Athlon XP 1500+ 167 2929 NA NA
AMD Athlon XP 1600+ 174 2923 NA NA
AMD Athlon XP 1700+ 176 2921 3.44 $51.25*
AMD Athlon XP 1800+ 195 2891 3.83 $50.95*
AMD Athlon XP 1900+ 203 2883 4.44 $45.8*
AMD Athlon XP 2000+ 195 2892 3.31 $58.99
AMD Athlon XP 2100+ 210 2874 3.3 $63.75*
AMD Athlon XP 2200+ 214 2871 2.52 $84.95*
AMD Athlon XP 2400+ 234 2844 2.93 $79.99
AMD Athlon XP 2500+ 231 2852 NA NA
AMD Athlon XP 2600+ 242 2832 10.52 $23.03*
AMD Athlon XP 2700+ 256 2816 3.02 $84.79*
AMD Athlon XP 2800+ 260 2812 NA NA
AMD Athlon XP 2900+ 276 2791 NA NA
AMD Athlon XP 3000+ 262 2811 3.29 $79.7*
AMD Athlon XP 3100+ 282 2782 NA NA
AMD Athlon XP 3200+ 281 2783 NA NA
AMD Athlon XP1600+ 183 2909 NA NA
AMD Athlon XP2400+ 243 2830 NA NA
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+ 803 2329 NA NA
AMD C-30 178 2918 NA NA
AMD C-50 270 2797 NA NA
AMD C-60 293 2768 NA NA
AMD C-60 APU 324 2737 NA NA
AMD C-70 APU 300 2759 NA NA
AMD E-240 188 2903 NA NA
AMD E-300 APU 356 2709 NA NA
AMD E-350 413 2652 NA NA
AMD E-350 APU 405 2659 NA NA
AMD E-350D APU 465 2614 NA NA
AMD E-450 APU 414 2651 NA NA
AMD E1 Micro-6200T APU 600 2498 NA NA
AMD E1-1200 APU 384 2682 NA NA
AMD E1-1500 APU 407 2658 NA NA
AMD E1-2100 APU 412 2654 NA NA
AMD E1-2200 APU 474 2604 NA NA
AMD E1-2500 APU 589 2507 NA NA
AMD E1-6010 APU 520 2563 NA NA
AMD E1-6015 APU 539 2548 NA NA
AMD E1-6050J APU 1385 1905 NA NA
AMD E1-7010 APU 585 2512 NA NA
AMD E2-1800 APU 452 2623 NA NA
AMD E2-2000 APU 488 2589 NA NA
AMD E2-3000 APU 726 2396 NA NA
AMD E2-3000M APU 674 2436 15.69 $42.98*
AMD E2-3200 APU 929 2234 116.29 $7.99*
AMD E2-3800 APU 1103 2097 NA NA
AMD E2-6110 APU 1114 2092 NA NA
AMD E2-7110 APU 1548 1828 NA NA
AMD E2-9000 915 2245 NA NA
AMD E2-9000e 857 2285 NA NA
AMD E2-9010 991 2189 NA NA
AMD E2-9030 922 2240 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E 1073 2119 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E 1271 1981 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E 1573 1815 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-216GD 1628 1775 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 3426 1118 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-421BD 3302 1146 NA NA
AMD EPYC 3201 12677 312 NA NA
AMD EPYC 3251 14335 260 45.51 $315*
AMD EPYC 7232P 16658 200 33.45 $497.99
AMD EPYC 7251 15542 225 30.47 $510*
AMD EPYC 7262 21127 123 30.99 $681.7
AMD EPYC 7272 26454 66 37.16 $711.99
AMD EPYC 7281 21230 120 28.31 $749.79
AMD EPYC 7282 31525 35 43.97 $716.99
AMD EPYC 7301 14991 234 9.99 $1
AMD EPYC 7302 34259 22 32.29 $1
AMD EPYC 7302P 32818 28 30.11 $1
AMD EPYC 7351 23566 93 23.22 $1
AMD EPYC 7351P 19589 142 24.5 $799.39
AMD EPYC 7371 28356 51 15.67 $1
AMD EPYC 7401P 26392 68 31.26 $844.39*
AMD EPYC 7402P 39118 17 27.94 $1
AMD EPYC 7451 20738 128 8.54 $2
AMD EPYC 7452 45056 12 19.58 $2
AMD EPYC 7501 24925 78 8.61 $2
AMD EPYC 7502 53591 9 24.36 $2
AMD EPYC 7502P 46180 10 17.98 $2
AMD EPYC 7551 21806 117 5.89 $3
AMD EPYC 7551P 25933 72 19.84 $1
AMD EPYC 7571 27445 55 NA NA
AMD EPYC 7702 71929 3 16.03 $4
AMD EPYC 7702P 68213 4 15.18 $4
AMD EPYC 7742 67185 5 10.2 $6
AMD EPYC 7F32 22303 107 NA NA
AMD FirePro A320 APU 2634 1346 NA NA
AMD FX-4100 Quad-Core 2557 1373 64.94 $39.38*
AMD FX-4130 Quad-Core 2690 1327 39.56 $68.01
AMD FX-4150 Quad-Core 3327 1141 NA NA
AMD FX-4170 Quad-Core 3107 1215 24.15 $128.68*
AMD FX-4200 Quad-Core 3134 1204 52.27 $59.95*
AMD FX-4300 Quad-Core 2910 1268 34.62 $84.04
AMD FX-4320 3170 1193 NA NA
AMD FX-4330 3340 1138 NA NA
AMD FX-4350 Quad-Core 3246 1167 27.51 $118.02
AMD FX-6100 Six-Core 3629 1081 39.43 $92.02
AMD FX-6120 Six-Core 3821 1050 32.37 $118.02
AMD FX-6130 Six-Core 4353 973 NA NA
AMD FX-6200 Six-Core 3970 1029 13.24 $299.95
AMD FX-6300 Six-Core 4125 1009 34.4 $119.89
AMD FX-6330 Six-Core 4479 951 NA NA
AMD FX-6350 Six-Core 4453 957 30.08 $148.02
AMD FX-670K Quad-Core 2762 1304 NA NA
AMD FX-7500 APU 1918 1628 NA NA
AMD FX-7600P 2306 1453 NA NA
AMD FX-7600P APU 2856 1284 NA NA
AMD FX-770K Quad-Core 2578 1368 NA NA
AMD FX-8100 Eight-Core 3847 1045 29.86 $128.86*
AMD FX-8120 Eight-Core 4474 953 28.31 $158.02
AMD FX-8140 Eight-Core 4953 899 33.27 $148.86*
AMD FX-8150 Eight-Core 5026 892 39.26 $128.02
AMD FX-8300 Eight-Core 5278 860 31.41 $168.02
AMD FX-8310 Eight-Core 5316 855 NA NA
AMD FX-8320 Eight-Core 5367 841 30.66 $175.05
AMD FX-8320E Eight-Core 4941 900 24.7 $199.99*
AMD FX-8350 Eight-Core 5921 781 24.26 $244.04
AMD FX-8370 Eight-Core 6168 749 13.89 $444.04
AMD FX-8370E Eight-Core 5115 882 16.5 $310.09*
AMD FX-870K Quad Core 3094 1221 NA NA
AMD FX-8800P 2776 1301 NA NA
AMD FX-9370 Eight-Core 6039 766 30.22 $199.87*
AMD FX-9590 Eight-Core 6718 682 13.71 $489.95
AMD FX-9800P 2153 1525 NA NA
AMD FX-9830P 3220 1182 NA NA
AMD FX-B4150 Quad-Core 3369 1133 37.57 $89.68*
AMD G-T40E 263 2809 NA NA
AMD G-T40R 120 2990 NA NA
AMD G-T44R 112 3001 NA NA
AMD G-T48E 416 2650 NA NA
AMD G-T52R 177 2919 NA NA
AMD G-T56E 442 2630 NA NA
AMD G-T56N 454 2622 NA NA
AMD Geode NX 2400+ 400 2666 NA NA
AMD GX-210JA SOC 248 2827 NA NA
AMD GX-212JC SOC 570 2526 NA NA
AMD GX-217GA SOC 743 2377 NA NA
AMD GX-218GL SOC 754 2364 NA NA
AMD GX-222GC SOC 1038 2147 NA NA
AMD GX-412HC 966 2205 NA NA
AMD GX-415GA SOC 1363 1915 NA NA
AMD GX-420CA SOC 1597 1805 NA NA
AMD GX-420MC SOC 1796 1697 NA NA
AMD GX-424CC SOC 1625 1780 NA NA
AMD Opteron 1212 593 2505 2.04 $290*
AMD Opteron 1214 696 2417 6.44 $108.12
AMD Opteron 1214 HE 806 2325 NA NA
AMD Opteron 1216 781 2346 14.23 $54.85*
AMD Opteron 1216 HE 727 2394 NA NA
AMD Opteron 1218 910 2247 NA NA
AMD Opteron 1220 1036 2149 NA NA
AMD Opteron 1222 1089 2110 NA NA
AMD Opteron 1352 1464 1866 10.76 $135.99*
AMD Opteron 1354 1620 1788 6.81 $238.01*
AMD Opteron 1356 1703 1735 18.92 $89.99*
AMD Opteron 1381 1797 1696 NA NA
AMD Opteron 1385 1898 1643 42.19 $45
AMD Opteron 1389 2079 1552 NA NA
AMD Opteron 144 316 2744 10.55 $29.95*
AMD Opteron 146 346 2715 5.76 $59.99*
AMD Opteron 148 392 2673 NA NA
AMD Opteron 150 393 2671 9.14 $42.99
AMD Opteron 152 428 2642 NA NA
AMD Opteron 154 457 2620 NA NA
AMD Opteron 165 531 2555 0.97 $550*
AMD Opteron 170 648 2461 NA NA
AMD Opteron 175 689 2425 NA NA
AMD Opteron 180 746 2372 6.22 $119.95
AMD Opteron 185 695 2420 NA NA
AMD Opteron 2218 1036 2148 10.75 $96.41
AMD Opteron 2220 1106 2094 1.35 $818.92
AMD Opteron 2220 SE 909 2249 36.35 $25*
AMD Opteron 2222 1198 2031 63.08 $19*
AMD Opteron 2354 1509 1848 5.29 $285.19*
AMD Opteron 2356 1733 1724 41.25 $42
AMD Opteron 2373 EE 1635 1774 NA NA
AMD Opteron 2378 1864 1661 128.65 $14.49
AMD Opteron 2384 2074 1556 2.67 $777
AMD Opteron 2393 SE 1317 1948 NA NA
AMD Opteron 2419 EE 1902 1641 NA NA
AMD Opteron 2427 1995 1592 36.28 $55*
AMD Opteron 2431 2936 1262 117.48 $24.99
AMD Opteron 2435 3061 1230 219.41 $13.95
AMD Opteron 254 451 2624 NA NA
AMD Opteron 270 761 2359 3.04 $249.95*
AMD Opteron 275 839 2295 73.23 $11.46
AMD Opteron 280 765 2355 2.06 $371.83
AMD Opteron 285 956 2213 38.3 $24.95*
AMD Opteron 290 952 2215 7.05 $135*
AMD Opteron 3250 HE 2061 1562 20.82 $99*
AMD Opteron 3260 HE 2283 1466 NA NA
AMD Opteron 3280 3720 1066 34.43 $108.04
AMD Opteron 3320 EE 1918 1627 2.61 $735
AMD Opteron 3350 HE 2825 1291 6.99 $404
AMD Opteron 3365 3940 1033 NA NA
AMD Opteron 3380 4134 1007 5.11 $809*
AMD Opteron 4162 EE 2058 1564 102.97 $19.99*
AMD Opteron 4170 HE 2382 1425 59.56 $39.99
AMD Opteron 4184 2872 1279 5.76 $498.95
AMD Opteron 4274 HE 5776 797 144.44 $39.99*
AMD Opteron 4280 4504 947 90.07 $50*
AMD Opteron 4284 4665 933 77.77 $59.99*
AMD Opteron 4332 HE 3715 1068 100.44 $36.99*
AMD Opteron 4334 3949 1031 30.69 $128.68*
AMD Opteron 4365 EE 3263 1161 NA NA
AMD Opteron 4386 4378 970 55.43 $78.99*
AMD Opteron 6128 2826 1290 10.5 $269
AMD Opteron 6136 3381 1131 88.06 $38.4
AMD Opteron 6164 HE 3478 1112 NA NA
AMD Opteron 6172 3420 1120 18 $189.95
AMD Opteron 6174 3697 1074 1.08 $3
AMD Opteron 6176 SE 3564 1095 14.26 $249.89*
AMD Opteron 6212 4046 1021 135.09 $29.95
AMD Opteron 6220 4753 924 24.15 $196.83*
AMD Opteron 6234 4072 1014 9.03 $450.99
AMD Opteron 6238 5625 806 16.08 $349.89*
AMD Opteron 6272 5146 876 26.58 $193.59*
AMD Opteron 6274 5286 858 5.97 $885.95
AMD Opteron 6276 6183 748 18.95 $326.19*
AMD Opteron 6281 7279 599 NA NA
AMD Opteron 6282 SE 6385 718 10.13 $630.1*
AMD Opteron 6287 SE 6925 651 NA NA
AMD Opteron 6328 5210 868 2.51 $2
AMD Opteron 6344 6069 763 16.01 $379*
AMD Opteron 6348 8030 522 13.06 $614.98*
AMD Opteron 6366 HE 4858 911 162 $29.99*
AMD Opteron 6376 5572 816 2.1 $2
AMD Opteron 6378 5889 786 58.89 $99.99
AMD Opteron 6380 7061 630 7.07 $998.99*
AMD Opteron 6386 SE 7017 636 51.94 $135.09*
AMD Opteron 8439 SE 2479 1397 47.67 $52*
AMD Opteron X2170 APU 1911 1633 NA NA
AMD Opteron X3216 APU 1556 1822 NA NA
AMD Opteron X3418 APU 3074 1226 NA NA
AMD Opteron X3421 APU 3289 1153 NA NA
AMD Phenom 8250 Triple-Core 1114 2091 NA NA
AMD Phenom 8250e Triple-Core 1084 2116 23.08 $46.99*
AMD Phenom 8400 Triple-Core 1085 2115 NA NA
AMD Phenom 8450 Triple-Core 1121 2085 50.86 $22.05*
AMD Phenom 8450e Triple-Core 1134 2076 NA NA
AMD Phenom 8600 Triple-Core 1210 2025 22.84 $52.99*
AMD Phenom 8600B Triple-Core 1407 1893 94.1 $14.95*
AMD Phenom 8650 Triple-Core 1205 2027 80.93 $14.89*
AMD Phenom 8750 Triple-Core 1337 1927 NA NA
AMD Phenom 8750B Triple-Core 1188 2039 NA NA
AMD Phenom 8850 Triple-Core 1142 2070 NA NA
AMD Phenom 8850B Triple-Core 1281 1968 NA NA
AMD Phenom 9100e Quad-Core 1279 1971 25.6 $49.95*
AMD Phenom 9150e Quad-Core 1267 1983 31.71 $39.95*
AMD Phenom 9350e Quad-Core 1501 1853 0.44 $3*
AMD Phenom 9450e Quad-Core 1455 1869 13.86 $105*
AMD Phenom 9500 Quad-Core 1445 1877 76.23 $18.95*
AMD Phenom 9550 Quad-Core 1661 1759 92.53 $17.95*
AMD Phenom 9600 Quad-Core 1549 1826 38.78 $39.95
AMD Phenom 9600B Quad-Core 1663 1757 41.62 $39.95*
AMD Phenom 9650 Quad-Core 1694 1740 42.41 $39.95
AMD Phenom 9750 Quad-Core 1783 1704 37.14 $48.02
AMD Phenom 9750B Quad-Core 1520 1842 NA NA
AMD Phenom 9850 Quad-Core 1739 1722 13.38 $129.99*
AMD Phenom 9850B Quad-Core 1946 1613 NA NA
AMD Phenom 9950 Quad-Core 1841 1676 18.97 $97.04*
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 1599 1803 NA NA
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 1699 1738 NA NA
AMD Phenom II N620 Dual-Core 968 2200 242.61 $3.99*
AMD Phenom II N640 Dual-Core 965 2206 14.86 $64.95*
AMD Phenom II N660 Dual-Core 1065 2127 11.96 $89*
AMD Phenom II N830 3+1 1768 1710 NA NA
AMD Phenom II N830 Triple-Core 1107 2093 NA NA
AMD Phenom II N850 Triple-Core 1238 1999 49.51 $25*
AMD Phenom II N870 Triple-Core 1139 2072 NA NA
AMD Phenom II N930 Quad-Core 1540 1834 11.85 $129.95*
AMD Phenom II N950 Quad-Core 1637 1772 14.53 $112.6*
AMD Phenom II N970 Quad-Core 1612 1797 10.74 $149.99*
AMD Phenom II P650 Dual-Core 821 2315 23.45 $35*
AMD Phenom II P820 Triple-Core 1068 2123 NA NA
AMD Phenom II P840 Triple-Core 1100 2100 NA NA
AMD Phenom II P860 Triple-Core 1183 2044 NA NA
AMD Phenom II P920 Quad-Core 1160 2060 17.85 $65*
AMD Phenom II P940 Quad-Core 1319 1946 NA NA
AMD Phenom II P960 Quad-Core 1397 1901 35.72 $39.12*
AMD Phenom II X2 511 1163 2058 NA NA
AMD Phenom II X2 521 1190 2037 NA NA
AMD Phenom II X2 545 1204 2028 27.38 $43.98*
AMD Phenom II X2 550 1148 2066 6.38 $180.03*
AMD Phenom II X2 555 1301 1954 4.49 $289.95*
AMD Phenom II X2 560 1319 1945 20.3 $64.99*
AMD Phenom II X2 565 1404 1897 8.31 $168.87*
AMD Phenom II X2 570 1361 1917 NA NA
AMD Phenom II X2 B53 1155 2064 NA NA
AMD Phenom II X2 B55 1218 2019 25.4 $47.95*
AMD Phenom II X2 B57 1099 2102 NA NA
AMD Phenom II X2 B59 1337 1926 35.15 $38.05
AMD Phenom II X3 700e 1391 1903 NA NA
AMD Phenom II X3 705e 1222 2016 8.02 $152.34*
AMD Phenom II X3 710 1478 1859 17.49 $84.53*
AMD Phenom II X3 720 1543 1831 14.09 $109.55*
AMD Phenom II X3 740 1424 1885 16 $88.99*
AMD Phenom II X3 B73 1538 1836 20.5 $75*
AMD Phenom II X3 B75 1403 1898 35.09 $39.99*
AMD Phenom II X3 B77 1945 1614 87.24 $22.29*
AMD Phenom II X4 805 1844 1673 10.6 $173.99*
AMD Phenom II X4 810 1587 1811 63.59 $24.95*
AMD Phenom II X4 820 2034 1575 31.32 $64.95*
AMD Phenom II X4 830 1867 1660 26.69 $69.95*
AMD Phenom II X4 840 2356 1432 30.19 $78.02*
AMD Phenom II X4 840T 2246 1483 34.01 $66.04
AMD Phenom II X4 850 2397 1422 36.89 $64.99*
AMD Phenom II X4 900e 1505 1850 NA NA
AMD Phenom II X4 905e 1840 1677 34.09 $53.99*
AMD Phenom II X4 910 1600 1802 16 $100*
AMD Phenom II X4 910e 2006 1587 28.69 $69.9*
AMD Phenom II X4 920 2051 1569 73.54 $27.89*
AMD Phenom II X4 925 2148 1526 71.72 $29.95*
AMD Phenom II X4 940 2221 1499 1.89 $1
AMD Phenom II X4 945 2233 1489 40.63 $54.95
AMD Phenom II X4 955 2428 1411 13.78 $176.18*
AMD Phenom II X4 960T 2236 1487 49.75 $44.95*
AMD Phenom II X4 965 2518 1381 34.02 $74.02
AMD Phenom II X4 970 2628 1348 19.03 $138.11*
AMD Phenom II X4 973 2204 1506 NA NA
AMD Phenom II X4 975 2445 1407 25.21 $97*
AMD Phenom II X4 977 2377 1426 NA NA
AMD Phenom II X4 980 2785 1298 21.43 $130*
AMD Phenom II X4 B05e 1862 1663 NA NA
AMD Phenom II X4 B15e 1825 1681 NA NA
AMD Phenom II X4 B25 2108 1542 NA NA
AMD Phenom II X4 B35 2341 1439 NA NA
AMD Phenom II X4 B40 2238 1486 NA NA
AMD Phenom II X4 B45 2114 1539 NA NA
AMD Phenom II X4 B50 2263 1478 NA NA
AMD Phenom II X4 B55 2405 1419 NA NA
AMD Phenom II X4 B60 2357 1430 NA NA
AMD Phenom II X4 B65 2576 1369 NA NA
AMD Phenom II X4 B70 2303 1456 NA NA
AMD Phenom II X4 B93 2104 1544 NA NA
AMD Phenom II X4 B95 2274 1469 42.95 $52.95
AMD Phenom II X4 B97 2479 1396 31.01 $79.95*
AMD Phenom II X4 B99 2520 1380 NA NA
AMD Phenom II X6 1035T 2916 1266 15.43 $189*
AMD Phenom II X6 1045T 2952 1257 27.32 $108.04
AMD Phenom II X6 1055T 3195 1188 29.58 $108.02
AMD Phenom II X6 1065T 3232 1176 NA NA
AMD Phenom II X6 1075T 3042 1233 30.77 $98.86*
AMD Phenom II X6 1090T 3611 1084 8.83 $409
AMD Phenom II X6 1100T 3750 1061 18.94 $198.04
AMD Phenom II X6 1405T 3335 1139 NA NA
AMD Phenom II X620 Dual-Core 1262 1987 NA NA
AMD Phenom II X640 Dual-Core 1165 2056 NA NA
AMD Phenom II X920 Quad-Core 1669 1755 NA NA
AMD Phenom II X940 Quad-Core 1797 1695 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-5060 1566 1816 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-6060 1722 1726 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-7060 1010 2172 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GP-7730 884 2264 NA NA
AMD Phenom X3 8550 1212 2024 7.13 $169.95*
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500 1297 1956 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530 1228 2010 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600 1649 1765 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9730 1784 1703 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GS-6560 1063 2129 NA NA
AMD PRO A10-8700B 2261 1480 NA NA
AMD PRO A10-8730B 2261 1479 NA NA
AMD PRO A10-8750B 2692 1326 NA NA
AMD PRO A10-8770 3479 1111 NA NA
AMD PRO A10-8770E 3121 1210 NA NA
AMD PRO A10-8850B 3752 1060 NA NA
AMD PRO A10-9700 3583 1091 21.2 $169*
AMD PRO A10-9700B 2626 1350 NA NA
AMD PRO A10-9700E 3195 1189 22.98 $139*
AMD PRO A12-8800B 2509 1385 NA NA
AMD PRO A12-8830B 2392 1423 NA NA
AMD PRO A12-8870 3848 1044 NA NA
AMD PRO A12-8870E 3014 1241 NA NA
AMD PRO A12-9800 3852 1042 22.79 $169*
AMD PRO A12-9800B 2650 1340 NA NA
AMD PRO A12-9800E 3110 1213 18.4 $169*
AMD PRO A4-3350B APU 1671 1753 NA NA
AMD PRO A4-4350B 1046 2143 NA NA
AMD PRO A4-8350B 1733 1723 59.77 $28.99*
AMD PRO A6-7350B 1679 1749 NA NA
AMD PRO A6-8500B 1704 1734 NA NA
AMD PRO A6-8530B 1498 1856 NA NA
AMD PRO A6-8550B 1885 1651 NA NA
AMD PRO A6-8570 1616 1790 NA NA
AMD PRO A6-8570E 1517 1844 NA NA
AMD PRO A6-9500 1938 1617 26.19 $74*
AMD PRO A6-9500B 1340 1924 NA NA
AMD PRO A6-9500E 1662 1758 22.46 $74*
AMD PRO A8-8600B 2282 1467 NA NA
AMD PRO A8-8650B 3235 1173 NA NA
AMD PRO A8-8670E 2989 1245 NA NA
AMD PRO A8-9600 3347 1136 28.13 $119*
AMD PRO A8-9600B 2299 1459 NA NA
AMD QC-4000 1155 2063 NA NA
AMD R-260H APU 954 2214 NA NA
AMD R-272F APU 1215 2021 NA NA
AMD R-460L APU 1183 2043 NA NA
AMD R-464L APU 1773 1708 NA NA
AMD RX-427BB 2584 1364 NA NA
AMD Ryzen 3 1200 6310 729 19.36 $326
AMD Ryzen 3 1300X 6891 661 15.15 $455
AMD Ryzen 3 2200G 6752 678 26.48 $254.95
AMD Ryzen 3 2200GE 6292 735 NA NA
AMD Ryzen 3 2200U 3701 1073 NA NA
AMD Ryzen 3 2300U 5335 848 NA NA
AMD Ryzen 3 2300X 7772 548 43.64 $178.09*
AMD Ryzen 3 3100 11745 340 67.15 $174.91
AMD Ryzen 3 3200G 7239 603 72.4 $99.99
AMD Ryzen 3 3200GE 7448 577 NA NA
AMD Ryzen 3 3200U 4004 1026 NA NA
AMD Ryzen 3 3250U 4221 987 NA NA
AMD Ryzen 3 3300U 5859 790 NA NA
AMD Ryzen 3 3300X 12777 309 63.89 $199.99*
AMD Ryzen 3 4300G 11552 348 NA NA
AMD Ryzen 3 4300GE 11878 337 NA NA
AMD Ryzen 3 4300U 7749 553 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1200 6376 720 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1300 7717 556 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2100GE 4308 978 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200G 6731 680 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 6223 740 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2300U 6149 752 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200G 7086 626 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE 7113 622 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3300U 6060 764 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4200GE 11006 366 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4350G 11061 365 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 11443 354 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4450U 10103 404 NA NA
AMD Ryzen 5 1400 7831 540 35.28 $222
AMD Ryzen 5 1500X 9064 459 10.41 $870.66
AMD Ryzen 5 1600 12376 321 83.07 $148.99
AMD Ryzen 5 1600X 13081 300 46.85 $279.25
AMD Ryzen 5 2400G 8736 483 32.29 $270.56
AMD Ryzen 5 2400GE 7619 563 NA NA
AMD Ryzen 5 2500U 6687 683 NA NA
AMD Ryzen 5 2500X 9489 434 NA NA
AMD Ryzen 5 2600 13218 295 70.7 $186.95
AMD Ryzen 5 2600H 7537 572 NA NA
AMD Ryzen 5 2600X 14083 269 71.4 $197.25
AMD Ryzen 5 3350G 9363 442 NA NA
AMD Ryzen 5 3350GE 9684 421 NA NA
AMD Ryzen 5 3400G 9389 439 35.92 $261.41
AMD Ryzen 5 3400GE 8825 477 NA NA
AMD Ryzen 5 3450U 7337 592 NA NA
AMD Ryzen 5 3500 12847 307 NA NA
AMD Ryzen 5 3500U 7182 610 NA NA
AMD Ryzen 5 3500X 13438 290 67.2 $199.99
AMD Ryzen 5 3550H 8118 514 NA NA
AMD Ryzen 5 3550U 7681 558 NA NA
AMD Ryzen 5 3580U 7949 530 NA NA
AMD Ryzen 5 3600 17868 173 89.34 $199.99
AMD Ryzen 5 3600X 18329 166 61.1 $299.99
AMD Ryzen 5 3600XT 18882 157 55.72 $338.89
AMD Ryzen 5 4500U 11275 357 NA NA
AMD Ryzen 5 4600G 16535 204 NA NA
AMD Ryzen 5 4600GE 16377 208 NA NA
AMD Ryzen 5 4600H 14879 236 NA NA
AMD Ryzen 5 4600HS 14239 264 NA NA
AMD Ryzen 5 4600U 13835 278 NA NA
AMD Ryzen 5 5600X 22201 109 55.79 $397.98
AMD Ryzen 5 PRO 1500 9434 437 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 1600 10401 389 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400G 8477 490 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 7616 564 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2500U 6566 695 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2600 13662 283 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3350G 9582 426 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3350GE 9643 422 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400G 9501 433 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 8219 507 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3500U 6950 647 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3600 18037 171 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4400G 16456 207 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4400GE 14795 240 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4500U 12049 330 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650G 16564 203 55.21 $299.99
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 16571 202 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650U 12904 306 NA NA
AMD Ryzen 7 1700 14688 244 41.97 $349.98
AMD Ryzen 7 1700X 15582 224 77.92 $199.99
AMD Ryzen 7 1800X 16285 209 25.89 $629
AMD Ryzen 7 2700 15689 220 54.1 $289.99
AMD Ryzen 7 2700E 14657 247 NA NA
AMD Ryzen 7 2700U 6861 665 NA NA
AMD Ryzen 7 2700X 17607 178 61.78 $284.99
AMD Ryzen 7 2800H 7656 560 NA NA
AMD Ryzen 7 3700U 7339 591 NA NA
AMD Ryzen 7 3700X 22811 103 69.13 $329.99
AMD Ryzen 7 3750H 8414 495 NA NA
AMD Ryzen 7 3780U 7194 608 NA NA
AMD Ryzen 7 3800X 23360 97 58.4 $399.99
AMD Ryzen 7 3800XT 23943 90 62.81 $381.16
AMD Ryzen 7 4700G 20088 135 NA NA
AMD Ryzen 7 4700GE 20671 129 NA NA
AMD Ryzen 7 4700U 13794 280 NA NA
AMD Ryzen 7 4800H 19182 151 NA NA
AMD Ryzen 7 4800HS 19007 153 NA NA
AMD Ryzen 7 4800U 17310 184 NA NA
AMD Ryzen 7 5800X 28703 48 63.79 $449.99
AMD Ryzen 7 Extreme Edition 18283 168 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700 14593 249 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15697 219 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700 15049 233 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700U 7176 613 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700X 16846 196 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 3700 22075 113 78.84 $279.99*
AMD Ryzen 7 PRO 3700U 7440 578 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4700G 20848 127 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750G 21087 124 72.97 $289*
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 20377 132 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 15643 222 NA NA
AMD Ryzen 9 3900 30906 39 68.68 $449.99*
AMD Ryzen 9 3900X 32855 27 67.05 $489.99
AMD Ryzen 9 3900XT 33063 25 66.26 $499
AMD Ryzen 9 3950X 39283 16 54.26 $723.99
AMD Ryzen 9 4900H 19055 152 NA NA
AMD Ryzen 9 4900HS 19838 136 NA NA
AMD Ryzen 9 5900HX 24039 89 NA NA
AMD Ryzen 9 5900X 39486 14 47.58 $829.94
AMD Ryzen 9 5950X 45982 11 39.98 $1
AMD Ryzen 9 PRO 3900 31800 34 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1305G 3306 1145 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1505G 3878 1037 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1606G 4454 956 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1202B 3823 1049 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1404I 5491 827 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1605B 6905 657 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1756B 8180 510 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1807B 8095 517 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 1900X 16876 195 42.35 $398.51
AMD Ryzen Threadripper 1920X 23083 101 28.32 $815
AMD Ryzen Threadripper 1950X 26643 63 28.37 $939*
AMD Ryzen Threadripper 2920X 25683 74 32.1 $799.99
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30588 40 38.72 $790
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 28637 49 25.8 $1
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32222 29 11.95 $2
AMD Ryzen Threadripper 2990X 26469 65 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 3960X 55579 8 41.17 $1
AMD Ryzen Threadripper 3970X 64219 6 30.96 $2
AMD Ryzen Threadripper 3990X 80676 2 20.22 $3
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 34652 21 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 41267 13 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 63616 7 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 88731 1 NA NA
AMD Sempron 130 526 2559 17.55 $30*
AMD Sempron 140 465 2613 38.92 $11.95*
AMD Sempron 145 480 2598 8.73 $55
AMD Sempron 150 498 2580 33.32 $14.95*
AMD Sempron 210U 267 2801 NA NA
AMD Sempron 2200+ 184 2908 4.6 $39.95
AMD Sempron 2300+ 207 2879 4.6 $45*
AMD Sempron 240 1278 1973 42.03 $30.4
AMD Sempron 2400+ 205 2882 15.74 $12.99
AMD Sempron 2500+ 195 2893 3.25 $59.95
AMD Sempron 2600+ 253 2822 7.23 $34.95
AMD Sempron 2650 APU 498 2581 8.84 $56.34
AMD Sempron 2800+ 233 2848 7.78 $29.95
AMD Sempron 3000+ 268 2800 7.66 $34.95
AMD Sempron 3100+ 298 2760 3.73 $79.95*
AMD Sempron 3200+ 288 2774 2.32 $124.19
AMD Sempron 3300+ 315 2749 15.74 $20
AMD Sempron 3400+ 292 2770 3.38 $86.34
AMD Sempron 3500+ 232 2851 9.28 $24.99*
AMD Sempron 3600+ 364 2701 24.24 $15*
AMD Sempron 3800+ 360 2703 24.03 $14.99*
AMD Sempron 3850 APU 1159 2061 14.55 $79.68*
AMD Sempron Dual Core 2100 533 2552 14.04 $37.99*
AMD Sempron Dual Core 2200 563 2534 NA NA
AMD Sempron Dual Core 2300 555 2541 13.22 $41.99*
AMD Sempron LE-1100 316 2745 9.03 $34.95
AMD Sempron LE-1150 251 2824 16.82 $14.94*
AMD Sempron LE-1200 358 2705 23.96 $14.95*
AMD Sempron LE-1250 354 2710 3.54 $99.99
AMD Sempron LE-1300 400 2667 16 $25
AMD Sempron M100 338 2725 28.18 $12*
AMD Sempron M120 319 2742 NA NA
AMD Sempron SI-40 257 2814 21.4 $12*
AMD Sempron SI-42 267 2804 8.89 $29.99*
AMD Sempron X2 180 826 2308 11.9 $69.4*
AMD Sempron X2 190 879 2269 10.53 $83.44*
AMD Sempron X2 198 Dual-Core 930 2232 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-36 334 2731 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-38 359 2704 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-28 254 2819 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-30 277 2789 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-32 285 2779 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-34 277 2790 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-37 318 2743 12.22 $25.99*
AMD Turion 64 Mobile ML-40 339 2722 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-42 400 2665 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-44 384 2681 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-30 246 2828 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-32 286 2778 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-34 279 2786 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-37 315 2748 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 400 2664 21.08 $18.99*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52 384 2680 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56 462 2618 7.06 $65.4
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58 577 2519 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 598 2500 37.46 $15.95*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62 738 2382 25.44 $29*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 692 2421 17.58 $39.39*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 627 2476 7.04 $89*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 861 2282 9.56 $90*
AMD Turion Dual-Core RM-70 561 2536 22.46 $25*
AMD Turion Dual-Core RM-72 649 2460 21.63 $29.99*
AMD Turion Dual-Core RM-74 588 2509 NA NA
AMD Turion Dual-Core RM-75 659 2452 23.99 $27.46*
AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 810 2321 NA NA
AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 783 2345 11.33 $69.1*
AMD Turion II Dual-Core Mobile M540 912 2246 NA NA
AMD Turion II N530 Dual-Core 855 2287 28.51 $30*
AMD Turion II N550 Dual-Core 877 2270 NA NA
AMD Turion II Neo K625 Dual-Core 565 2530 NA NA
AMD Turion II Neo K685 Dual-Core 684 2428 NA NA
AMD Turion II Neo N40L Dual-Core 588 2508 NA NA
AMD Turion II Neo N54L Dual-Core 704 2411 NA NA
AMD Turion II P520 Dual-Core 790 2338 NA NA
AMD Turion II P540 Dual-Core 884 2265 17.7 $49.95*
AMD Turion II P560 Dual-Core 818 2316 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 923 2239 34.51 $26.76*
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620 814 2319 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M640 1016 2164 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660 1011 2170 NA NA
AMD Turion Neo X2 Dual Core L625 431 2638 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core L510 603 2495 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-70 497 2585 3.75 $132.56*
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-76 691 2422 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70 634 2474 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72 616 2484 2.75 $224.26*
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 602 2496 40.29 $14.95*
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75 708 2406 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77 635 2471 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 530 2556 8.16 $65
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 654 2456 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84 720 2399 37.91 $18.99*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85 730 2391 16.22 $45*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86 658 2453 10.78 $61*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87 733 2389 18.34 $39.95*
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-70 497 2583 NA NA
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-72 471 2608 NA NA
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-85 841 2293 NA NA
AMD V105 184 2907 NA NA
AMD V120 365 2697 NA NA
AMD V140 372 2690 7.45 $49.95*
AMD V160 337 2726 NA NA
AMD Z-01 308 2754 NA NA
AMD Z-60 APU 262 2810 NA NA
Athlon 64 Dual Core 3800+ 736 2384 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5000+ 850 2289 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5600+ 875 2272 NA NA
Athlon Dual Core 4050e 670 2443 NA NA
Athlon Dual Core 4450e 681 2429 NA NA
Athlon Dual Core 4850e 769 2351 NA NA
Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz 603 2494 NA NA
Celeron Dual-Core T3100 @ 1.90GHz 512 2570 16.01 $32*
Celeron Dual-Core T3300 @ 2.00GHz 646 2463 43.17 $14.97*
Celeron Dual-Core T3500 @ 2.10GHz 786 2344 NA NA
Dual-Core AMD Opteron 1220 SE 748 2371 NA NA
HP Hexa-Core 2.0GHz 1741 1721 3.45 $504.27*
Intel 2.80GHz 341 2721 NA NA
Intel Atom 230 @ 1.60GHz 210 2873 NA NA
Intel Atom 330 @ 1.60GHz 371 2692 NA NA
Intel Atom C2338 @ 1.74GHz 584 2513 NA NA
Intel Atom C2358 @ 1.74GHz 625 2477 NA NA
Intel Atom C2538 @ 2.40GHz 1086 2112 10.44 $104*
Intel Atom C2550 @ 2.40GHz 1331 1932 NA NA
Intel Atom C2558 @ 2.40GHz 1410 1889 10.37 $136*
Intel Atom C2750 @ 2.40GHz 2401 1421 10.35 $232*
Intel Atom C2750 @ 2.41GHz 2174 1520 NA NA
Intel Atom C2758 @ 2.40GHz 2056 1567 9.57 $214.86*
Intel Atom C3538 @ 2.10GHz 1596 1806 21.28 $75*
Intel Atom C3558 @ 2.20GHz 1650 1763 19.19 $86*
Intel Atom C3758 @ 2.20GHz 4675 932 24.22 $193*
Intel Atom C3858 @ 2.00GHz 3154 1199 9.5 $332*
Intel Atom C3958 @ 2.00GHz 4281 980 9.53 $449*
Intel Atom D2500 @ 1.86GHz 275 2792 NA NA
Intel Atom D2550 @ 1.86GHz 448 2626 NA NA
Intel Atom D2560 @ 2.00GHz 433 2635 NA NA
Intel Atom D2700 @ 2.13GHz 481 2597 NA NA
Intel Atom D2701 @ 2.13GHz 438 2632 NA NA
Intel Atom D410 @ 1.66GHz 162 2937 0.26 $635.99*
Intel Atom D425 @ 1.80GHz 222 2864 0.22 $992.98*
Intel Atom D510 @ 1.66GHz 385 2679 3.96 $97.16*
Intel Atom D525 @ 1.80GHz 421 2647 NA NA
Intel Atom E3815 @ 1.46GHz 105 3003 1.35 $77.68
Intel Atom E3825 @ 1.33GHz 385 2678 5.47 $70.32*
Intel Atom E3826 @ 1.46GHz 256 2817 NA NA
Intel Atom E3827 @ 1.74GHz 515 2569 NA NA
Intel Atom E3840 @ 1.91GHz 704 2412 NA NA
Intel Atom E3845 @ 1.91GHz 962 2211 NA NA
Intel Atom E3900 @ 1.60GHz 1953 1607 NA NA
Intel Atom E3940 @ 1.60GHz 1940 1615 NA NA
Intel Atom E3950 @ 1.60GHz 2147 1527 NA NA
Intel Atom N2100 @ 1.60GHz 188 2902 NA NA
Intel Atom N2600 @ 1.60GHz 323 2738 NA NA
Intel Atom N270 @ 1.60GHz 175 2922 NA NA
Intel Atom N280 @ 1.66GHz 181 2914 NA NA
Intel Atom N2800 @ 1.86GHz 408 2657 NA NA
Intel Atom N435 @ 1.33GHz 153 2956 NA NA
Intel Atom N450 @ 1.66GHz 177 2920 NA NA
Intel Atom N455 @ 1.66GHz 162 2939 NA NA
Intel Atom N470 @ 1.83GHz 224 2863 NA NA
Intel Atom N475 @ 1.83GHz 179 2916 NA NA
Intel Atom N550 @ 1.50GHz 316 2746 3.67 $86*
Intel Atom N570 @ 1.66GHz 335 2729 3.89 $86*
Intel Atom S1260 @ 2.00GHz 596 2501 9.31 $64*
Intel Atom T5700 @ 1.70GHz 1326 1941 NA NA
Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz 993 2187 NA NA
Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz 1040 2145 NA NA
Intel Atom x5-Z8300 @ 1.44GHz 836 2301 6.28 $132.99*
Intel Atom x5-Z8330 @ 1.44GHz 829 2305 NA NA
Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz 920 2243 43.8 $21*
Intel Atom x5-Z8500 @ 1.44GHz 1238 1998 19.79 $62.57*
Intel Atom x5-Z8550 @ 1.44GHz 1225 2014 NA NA
Intel Atom x7-Z8700 @ 1.60GHz 1328 1938 18.03 $73.63*
Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz 1373 1912 NA NA
Intel Atom Z2760 @ 1.80GHz 375 2686 NA NA
Intel Atom Z3735D @ 1.33GHz 540 2547 NA NA
Intel Atom Z3735E @ 1.33GHz 557 2540 4.76 $117*
Intel Atom Z3735F @ 1.33GHz 519 2565 1.04 $500*
Intel Atom Z3735G @ 1.33GHz 534 2551 NA NA
Intel Atom Z3736F @ 1.33GHz 511 2571 NA NA
Intel Atom Z3740 @ 1.33GHz 600 2497 NA NA
Intel Atom Z3740D @ 1.33GHz 614 2487 NA NA
Intel Atom Z3745 @ 1.33GHz 617 2483 20.56 $30*
Intel Atom Z3745D @ 1.33GHz 585 2511 NA NA
Intel Atom Z3770 @ 1.46GHz 743 2376 4.97 $149.44*
Intel Atom Z3770D @ 1.49GHz 488 2590 NA NA
Intel Atom Z3775 @ 1.46GHz 754 2365 1.51 $500*
Intel Atom Z3775D @ 1.49GHz 794 2336 NA NA
Intel Atom Z3795 @ 1.60GHz 1115 2089 NA NA
Intel Atom Z520 @ 1.33GHz 156 2948 NA NA
Intel Atom Z530 @ 1.60GHz 183 2910 NA NA
Intel Atom Z670 @ 1.50GHz 158 2944 NA NA
Intel Celeron 1.70GHz 101 3006 NA NA
Intel Celeron 1.80GHz 96 3009 NA NA
Intel Celeron 1000M @ 1.80GHz 1024 2160 NA NA
Intel Celeron 1000MHz 139 2972 NA NA
Intel Celeron 1005M @ 1.90GHz 1064 2128 NA NA
Intel Celeron 1007U @ 1.50GHz 761 2358 4.11 $184.99*
Intel Celeron 1017U @ 1.60GHz 859 2284 NA NA
Intel Celeron 1019Y @ 1.00GHz 576 2521 NA NA
Intel Celeron 1020E @ 2.20GHz 1406 1896 NA NA
Intel Celeron 1020M @ 2.10GHz 1275 1978 NA NA
Intel Celeron 1037U @ 1.80GHz 1012 2169 NA NA
Intel Celeron 1047UE @ 1.40GHz 748 2370 NA NA
Intel Celeron 1100MHz 113 2999 7.55 $15*
Intel Celeron 1200MHz 159 2943 NA NA
Intel Celeron 2.00GHz 125 2985 NA NA
Intel Celeron 2.13GHz 166 2930 NA NA
Intel Celeron 2.20GHz 139 2974 NA NA
Intel Celeron 2.26GHz 182 2913 NA NA
Intel Celeron 2.30GHz 148 2962 NA NA
Intel Celeron 2.40GHz 143 2968 NA NA
Intel Celeron 2.50GHz 164 2933 NA NA
Intel Celeron 2.53GHz 169 2928 NA NA
Intel Celeron 2.60GHz 143 2967 NA NA
Intel Celeron 2.66GHz 154 2954 NA NA
Intel Celeron 2.70GHz 159 2942 NA NA
Intel Celeron 2.80GHz 190 2901 NA NA
Intel Celeron 2.93GHz 230 2853 NA NA
Intel Celeron 2000E @ 2.20GHz 1607 1800 NA NA
Intel Celeron 2002E @ 1.50GHz 1091 2109 12.68 $86*
Intel Celeron 215 @ 1.33GHz 174 2924 NA NA
Intel Celeron 220 @ 1.20GHz 209 2877 NA NA
Intel Celeron 2950M @ 2.00GHz 1260 1990 NA NA
Intel Celeron 2955U @ 1.40GHz 745 2374 NA NA
Intel Celeron 2957U @ 1.40GHz 810 2320 NA NA
Intel Celeron 2961Y @ 1.10GHz 732 2390 NA NA
Intel Celeron 2970M @ 2.20GHz 1501 1854 NA NA
Intel Celeron 2980U @ 1.60GHz 1056 2134 NA NA
Intel Celeron 2981U @ 1.60GHz 991 2188 NA NA
Intel Celeron 3.06GHz 234 2845 NA NA
Intel Celeron 3.20GHz 267 2802 NA NA
Intel Celeron 3.33GHz 263 2807 NA NA
Intel Celeron 3205U @ 1.50GHz 920 2244 3.2 $287.04*
Intel Celeron 3215U @ 1.70GHz 1102 2098 NA NA
Intel Celeron 3755U @ 1.70GHz 1182 2046 NA NA
Intel Celeron 3765U @ 1.90GHz 1286 1965 NA NA
Intel Celeron 3855U @ 1.60GHz 1227 2011 NA NA
Intel Celeron 3865U @ 1.80GHz 1295 1959 NA NA
Intel Celeron 3867U @ 1.80GHz 1467 1865 13.71 $107*
Intel Celeron 3955U @ 2.00GHz 1474 1861 NA NA
Intel Celeron 3965U @ 2.20GHz 1627 1778 15.21 $107*
Intel Celeron 3965Y @ 1.50GHz 1220 2018 11.4 $107*
Intel Celeron 420 @ 1.60GHz 293 2767 5.86 $49.95*
Intel Celeron 4205U @ 1.80GHz 1278 1974 11.94 $107*
Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 280 2785 3.98 $70.3
Intel Celeron 4305UE @ 2.00GHz 1950 1610 NA NA
Intel Celeron 440 @ 2.00GHz 368 2694 7.37 $49.99
Intel Celeron 450 @ 2.20GHz 433 2634 32.11 $13.5*
Intel Celeron 5205U @ 1.90GHz 1432 1883 13.39 $107*
Intel Celeron 530 @ 1.73GHz 287 2775 22.09 $13
Intel Celeron 540 @ 1.86GHz 296 2763 NA NA
Intel Celeron 550 @ 2.00GHz 365 2698 6.64 $54.95*
Intel Celeron 560 @ 2.13GHz 365 2699 5.21 $69.95*
Intel Celeron 570 @ 2.26GHz 344 2718 NA NA
Intel Celeron 6305 @ 1.80GHz 2246 1484 NA NA
Intel Celeron 723 @ 1.20GHz 213 2872 NA NA
Intel Celeron 743 @ 1.30GHz 263 2806 NA NA
Intel Celeron 807 @ 1.50GHz 392 2675 NA NA
Intel Celeron 807UE @ 1.00GHz 210 2876 NA NA
Intel Celeron 827E @ 1.40GHz 371 2693 NA NA
Intel Celeron 847 @ 1.10GHz 473 2606 1.5 $315*
Intel Celeron 847E @ 1.10GHz 603 2493 NA NA
Intel Celeron 857 @ 1.20GHz 569 2527 NA NA
Intel Celeron 867 @ 1.30GHz 562 2535 18.72 $29.99*
Intel Celeron 877 @ 1.40GHz 643 2464 NA NA
Intel Celeron 887 @ 1.50GHz 722 2398 NA NA
Intel Celeron 900 @ 2.20GHz 392 2674 20.65 $18.99
Intel Celeron 925 @ 2.30GHz 433 2636 NA NA
Intel Celeron @ 1.30GHz 548 2544 NA NA
Intel Celeron B710 @ 1.60GHz 106 3002 NA NA
Intel Celeron B800 @ 1.50GHz 657 2454 26.28 $24.99*
Intel Celeron B810 @ 1.60GHz 775 2348 9.69 $79.95*
Intel Celeron B815 @ 1.60GHz 672 2439 NA NA
Intel Celeron B820 @ 1.70GHz 767 2353 26.2 $29.29*
Intel Celeron B830 @ 1.80GHz 787 2343 15.73 $49.99*
Intel Celeron B840 @ 1.90GHz 930 2233 NA NA
Intel Celeron D 347 @ 3.06GHz 232 2849 NA NA
Intel Celeron D 352 @ 3.20GHz 283 2781 NA NA
Intel Celeron D 356 @ 3.33GHz 251 2825 NA NA
Intel Celeron D 360 @ 3.46GHz 372 2691 NA NA
Intel Celeron D 420 @ 1.60GHz 313 2750 NA NA
Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz 492 2588 10.07 $48.88
Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz 671 2441 47.91 $14
Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz 649 2458 33.02 $19.65*
Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz 712 2402 NA NA
Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz 860 2283 43.02 $19.99*
Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz 805 2326 20.13 $39.99
Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz 808 2323 27.86 $29*
Intel Celeron E3500 @ 2.70GHz 935 2225 44.54 $21
Intel Celeron G1101 @ 2.27GHz 1086 2113 54.92 $19.77*
Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz 1444 1878 39.04 $37
Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz 1378 1911 91.96 $14.98*
Intel Celeron G1620 @ 2.70GHz 1228 2009 13.8 $88.98*
Intel Celeron G1620T @ 2.40GHz 1507 1849 35.88 $42*
Intel Celeron G1630 @ 2.80GHz 1646 1768 32.92 $49.99*
Intel Celeron G1820 @ 2.70GHz 1641 1770 54.72 $29.99*
Intel Celeron G1820T @ 2.40GHz 1614 1793 38.43 $42*
Intel Celeron G1820TE @ 2.20GHz 1115 2090 NA NA
Intel Celeron G1830 @ 2.80GHz 1560 1818 16.43 $94.95*
Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz 1729 1725 28.03 $61.67*
Intel Celeron G1840T @ 2.50GHz 1576 1814 NA NA
Intel Celeron G1850 @ 2.90GHz 1895 1645 23.69 $79.99*
Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz 2220 1500 15.23 $145.78*
Intel Celeron G3900E @ 2.40GHz 2034 1576 19.01 $107*
Intel Celeron G3900T @ 2.60GHz 2199 1508 19.56 $112.46*
Intel Celeron G3900TE @ 2.30GHz 1967 1602 46.84 $42*
Intel Celeron G3920 @ 2.90GHz 2265 1477 30.2 $75
Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz 2290 1463 28.64 $79.95
Intel Celeron G3930T @ 2.70GHz 2109 1541 52.79 $39.95*
Intel Celeron G3930TE @ 2.70GHz 2218 1501 52.82 $42*
Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz 2369 1428 21.72 $109.04*
Intel Celeron G440 @ 1.60GHz 426 2644 8.52 $49.99*
Intel Celeron G460 @ 1.80GHz 483 2596 8.78 $55
Intel Celeron G465 @ 1.90GHz 480 2599 12 $40*
Intel Celeron G470 @ 2.00GHz 691 2423 19.67 $35.15*
Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz 2420 1413 9.82 $246.34*
Intel Celeron G4900T @ 2.90GHz 2292 1462 54.56 $42*
Intel Celeron G4920 @ 3.20GHz 2284 1464 21.82 $104.7*
Intel Celeron G4930 @ 3.20GHz 2574 1371 53.64 $47.99
Intel Celeron G4930T @ 3.00GHz 2224 1498 52.95 $42*
Intel Celeron G530 @ 2.40GHz 1099 2101 27.49 $39.99*
Intel Celeron G530T @ 2.00GHz 1055 2135 62.11 $16.99*
Intel Celeron G540 @ 2.50GHz 1054 2137 95.56 $11.03*
Intel Celeron G540T @ 2.10GHz 1174 2051 NA NA
Intel Celeron G550 @ 2.60GHz 1295 1957 26.43 $49
Intel Celeron G550T @ 2.20GHz 1102 2099 NA NA
Intel Celeron G555 @ 2.70GHz 1268 1982 28.18 $45
Intel Celeron G5900 @ 3.40GHz 2748 1310 44.07 $62.35
Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz 2845 1287 44.62 $63.75
Intel Celeron G5920 @ 3.50GHz 2840 1288 45.81 $61.99
Intel Celeron J1750 @ 2.41GHz 595 2502 NA NA
Intel Celeron J1800 @ 2.41GHz 565 2531 NA NA
Intel Celeron J1850 @ 1.99GHz 942 2220 NA NA
Intel Celeron J1900 @ 1.99GHz 1123 2083 NA NA
Intel Celeron J3060 @ 1.60GHz 665 2448 NA NA
Intel Celeron J3160 @ 1.60GHz 1318 1947 NA NA
Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz 1223 2015 NA NA
Intel Celeron J3455 @ 1.50GHz 2275 1468 6.91 $329
Intel Celeron J3455E @ 1.50GHz 2333 1443 NA NA
Intel Celeron J4005 @ 2.00GHz 1615 1792 11.48 $140.69
Intel Celeron J4025 @ 2.00GHz 1946 1612 NA NA
Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz 2976 1249 27.81 $107*
Intel Celeron J4115 @ 1.80GHz 2726 1317 NA NA
Intel Celeron J4125 @ 2.00GHz 3131 1205 NA NA
Intel Celeron M 1.00GHz 149 2961 0.59 $252.09
Intel Celeron M 1.30GHz 205 2880 NA NA
Intel Celeron M 1.50GHz 216 2869 NA NA
Intel Celeron M 1.60GHz 224 2862 NA NA
Intel Celeron M 1.70GHz 252 2823 NA NA
Intel Celeron M 1300MHz 197 2887 NA NA
Intel Celeron M 1500MHz 217 2868 NA NA
Intel Celeron M 360 1.40GHz 221 2865 NA NA
Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz 123 2986 NA NA
Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz 139 2973 NA NA
Intel Celeron M 430 @ 1.73GHz 169 2926 NA NA
Intel Celeron M 440 @ 1.86GHz 155 2950 NA NA
Intel Celeron M 443 @ 1.20GHz 125 2984 NA NA
Intel Celeron M 450 @ 2.00GHz 230 2854 NA NA
Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz 227 2857 NA NA
Intel Celeron M 530 @ 1.73GHz 338 2724 NA NA
Intel Celeron M 723 @ 1.20GHz 267 2803 NA NA
Intel Celeron M 900MHz 123 2987 NA NA
Intel Celeron N2805 @ 1.46GHz 335 2728 NA NA
Intel Celeron N2806 @ 1.60GHz 486 2592 NA NA
Intel Celeron N2807 @ 1.58GHz 447 2627 NA NA
Intel Celeron N2808 @ 1.58GHz 509 2572 NA NA
Intel Celeron N2810 @ 2.00GHz 465 2610 3.32 $139.99*
Intel Celeron N2815 @ 1.86GHz 472 2607 NA NA
Intel Celeron N2820 @ 2.13GHz 427 2643 1.9 $225*
Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz 560 2538 3.73 $149.99*
Intel Celeron N2840 @ 2.16GHz 581 2517 NA NA
Intel Celeron N2910 @ 1.60GHz 672 2440 NA NA
Intel Celeron N2920 @ 1.86GHz 901 2254 NA NA
Intel Celeron N2930 @ 1.83GHz 1003 2179 NA NA
Intel Celeron N2940 @ 1.83GHz 1039 2146 NA NA
Intel Celeron N3000 @ 1.04GHz 649 2459 NA NA
Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz 505 2575 NA NA
Intel Celeron N3050 @ 1.60GHz 582 2516 3.53 $164.9
Intel Celeron N3060 @ 1.60GHz 668 2444 3.95 $169
Intel Celeron N3150 @ 1.60GHz 1186 2041 NA NA
Intel Celeron N3160 @ 1.60GHz 1263 1986 3.62 $349*
Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz 1164 2057 4.98 $233.82
Intel Celeron N3450 @ 1.10GHz 1932 1621 10.44 $185.08*
Intel Celeron N4000 @ 1.10GHz 1456 1868 13.6 $107*
Intel Celeron N4000C @ 1.10GHz 1596 1807 NA NA
Intel Celeron N4020 @ 1.10GHz 1613 1794 NA NA
Intel Celeron N4100 @ 1.10GHz 2471 1398 23.09 $107*
Intel Celeron N4120 @ 1.10GHz 2499 1389 NA NA
Intel Celeron P4500 @ 1.87GHz 816 2317 NA NA
Intel Celeron P4505 @ 1.87GHz 689 2424 NA NA
Intel Celeron P4600 @ 2.00GHz 700 2416 NA NA
Intel Celeron SU2300 @ 1.20GHz 422 2646 NA NA
Intel Celeron T1600 @ 1.66GHz 497 2584 24.84 $19.99*
Intel Celeron U1900 @ 1.99GHz 1028 2154 NA NA
Intel Celeron U3400 @ 1.07GHz 473 2605 NA NA
Intel Celeron U3600 @ 1.20GHz 560 2537 NA NA
Intel Core 860 @ 2.80GHz 2754 1307 41.73 $65.99*
Intel Core Duo L2300 @ 1.50GHz 387 2676 NA NA
Intel Core Duo L2400 @ 1.66GHz 348 2713 NA NA
Intel Core Duo L2500 @ 1.83GHz 404 2661 NA NA
Intel Core Duo T2050 @ 1.60GHz 313 2752 NA NA
Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz 349 2711 NA NA
Intel Core Duo T2300 @ 1.66GHz 344 2719 NA NA
Intel Core Duo T2350 @ 1.86GHz 364 2700 NA NA
Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz 346 2714 21.62 $16*
Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz 395 2668 NA NA
Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz 412 2653 3.44 $119.99*
Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz 445 2629 NA NA
Intel Core Duo T2700 @ 2.33GHz 498 2579 NA NA
Intel Core Duo U2400 @ 1.06GHz 255 2818 NA NA
Intel Core Duo U2500 @ 1.20GHz 220 2866 NA NA
Intel Core i3-1000NG4 @ 1.10GHz 4460 955 NA NA
Intel Core i3-1005G1 @ 1.20GHz 5260 862 18.72 $281*
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz 8916 469 73.08 $122
Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz 8899 471 80.91 $109.99
Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz 7555 570 61.93 $122*
Intel Core i3-10110U @ 2.10GHz 4091 1012 13.2 $309.95
Intel Core i3-10110Y @ 1.00GHz 3504 1107 12.21 $287*
Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz 9322 443 61.33 $152
Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz 7925 532 55.42 $143*
Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz 10093 406 57.34 $176.01
Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz 6422 713 22.85 $281*
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 1793 1699 56.39 $31.8*
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz 1694 1741 28.24 $59.99*
Intel Core i3-2102 @ 3.10GHz 2029 1578 34.98 $58*
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 1814 1690 15.78 $114.99*
Intel Core i3-21050 @ 3.10GHz 2193 1511 NA NA
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 1904 1639 22.4 $85
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz 1443 1879 10.31 $140*
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 2120 1536 14.82 $143.01*
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 1994 1593 19.49 $102.35
Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz 2456 1402 NA NA
Intel Core i3-2310E @ 2.10GHz 1845 1671 8.2 $225*
Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz 1174 2050 30.26 $38.81*
Intel Core i3-2312M @ 2.10GHz 1369 1913 NA NA
Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz 1212 2023 13.03 $92.97*
Intel Core i3-2330E @ 2.20GHz 1823 1683 NA NA
Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz 1207 2026 13.81 $87.39*
Intel Core i3-2332M @ 2.20GHz 1353 1920 NA NA
Intel Core i3-2340UE @ 1.30GHz 976 2196 NA NA
Intel Core i3-2348M @ 2.30GHz 1234 2004 NA NA
Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz 1241 1997 34.44 $36.03*
Intel Core i3-2357M @ 1.30GHz 866 2276 NA NA
Intel Core i3-2365M @ 1.40GHz 861 2279 NA NA
Intel Core i3-2367M @ 1.40GHz 872 2273 NA NA
Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz 1295 1958 35.01 $36.99*
Intel Core i3-2375M @ 1.50GHz 902 2253 NA NA
Intel Core i3-2377M @ 1.50GHz 861 2280 NA NA
Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz 1577 1813 19.72 $79.95*
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz 1628 1776 41.85 $38.9*
Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz 1824 1682 NA NA
Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz 2052 1568 7.24 $283.5
Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz 1178 2047 5.66 $208*
Intel Core i3-3217UE @ 1.60GHz 1362 1916 NA NA
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 2163 1521 17.59 $122.99
Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz 1969 1601 7.46 $263.95
Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz 2201 1507 6.77 $324.99
Intel Core i3-3227U @ 1.90GHz 1266 1984 NA NA
Intel Core i3-3229Y @ 1.40GHz 976 2197 NA NA
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 2271 1472 51.6 $44.02
Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz 1981 1597 NA NA
Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz 2514 1384 16.88 $148.88
Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz 2310 1447 42.03 $54.97
Intel Core i3-3250T @ 3.00GHz 2650 1341 NA NA
Intel Core i3-330E @ 2.13GHz 1260 1992 NA NA
Intel Core i3-330M @ 2.13GHz 963 2210 6.42 $149.95
Intel Core i3-330UM @ 1.20GHz 666 2446 NA NA
Intel Core i3-350M @ 2.27GHz 1062 2131 31.18 $34.05*
Intel Core i3-370M @ 2.40GHz 1124 2082 37.5 $29.96
Intel Core i3-380M @ 2.53GHz 1142 2069 22.87 $49.95
Intel Core i3-380UM @ 1.33GHz 708 2405 NA NA
Intel Core i3-390M @ 2.67GHz 1231 2007 31.6 $38.95*
Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz 1692 1742 29.12 $58.11*
Intel Core i3-4005U @ 1.70GHz 1647 1767 NA NA
Intel Core i3-4010U @ 1.70GHz 1649 1766 13.2 $124.95*
Intel Core i3-4010Y @ 1.30GHz 1310 1950 NA NA
Intel Core i3-4012Y @ 1.50GHz 1305 1953 NA NA
Intel Core i3-4020Y @ 1.50GHz 1437 1882 NA NA
Intel Core i3-4025U @ 1.90GHz 1918 1629 NA NA
Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz 1876 1658 NA NA
Intel Core i3-4030Y @ 1.60GHz 1623 1782 NA NA
Intel Core i3-4100M @ 2.50GHz 2411 1417 11.03 $218.57*
Intel Core i3-4110M @ 2.60GHz 2580 1366 NA NA
Intel Core i3-4110U @ 1.90GHz 1853 1668 NA NA
Intel Core i3-4120U @ 2.00GHz 1948 1611 NA NA
Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz 3277 1156 17.98 $182.28
Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz 2856 1283 11.49 $248.56*
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 3381 1132 15.11 $223.71*
Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz 2850 1286 12.96 $219.95*
Intel Core i3-4158U @ 2.00GHz 1718 1728 NA NA
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 3445 1116 24.43 $141
Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz 3086 1223 20.57 $149.99*
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 3613 1082 24.31 $148.61*
Intel Core i3-4170T @ 3.20GHz 3137 1203 14.94 $209.95*
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz 3549 1100 9.1 $389.95*
Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz 3098 1218 NA NA
Intel Core i3-4330TE @ 2.40GHz 2500 1387 NA NA
Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz 3568 1094 19.82 $179.99*
Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz 3163 1198 18.61 $169.99*
Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz 2888 1274 NA NA
Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz 3577 1093 13.25 $269.95*
Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz 3164 1197 NA NA
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz 3862 1040 12.92 $299*
Intel Core i3-4370T @ 3.30GHz 3250 1166 23.55 $138*
Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz 3244 1169 NA NA
Intel Core i3-5005U @ 2.00GHz 2029 1577 NA NA
Intel Core i3-5010U @ 2.10GHz 2099 1546 8.04 $260.99
Intel Core i3-5015U @ 2.10GHz 2127 1535 NA NA
Intel Core i3-5020U @ 2.20GHz 2178 1518 4.75 $459*
Intel Core i3-5157U @ 2.50GHz 2613 1353 NA NA
Intel Core i3-530 @ 2.93GHz 1451 1872 28.19 $51.47
Intel Core i3-540 @ 3.07GHz 1502 1852 3.9 $385
Intel Core i3-550 @ 3.20GHz 1559 1820 52.04 $29.95
Intel Core i3-560 @ 3.33GHz 1626 1779 9.04 $179.95*
Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz 2301 1458 NA NA
Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz 4185 994 31.29 $133.74*
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz 4165 997 24.51 $169.95
Intel Core i3-6100E @ 2.70GHz 3315 1144 NA NA
Intel Core i3-6100H @ 2.70GHz 3191 1191 NA NA
Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz 3683 1075 27.28 $134.99*
Intel Core i3-6100TE @ 2.70GHz 3280 1155 NA NA
Intel Core i3-6100U @ 2.30GHz 2605 1357 4.92 $529.99*
Intel Core i3-6102E @ 1.90GHz 2349 1434 10.44 $225*
Intel Core i3-6157U @ 2.40GHz 2804 1293 NA NA
Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz 4389 969 14.63 $299.99*
Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz 4040 1022 31.26 $129.23*
Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz 4441 960 8.18 $543*
Intel Core i3-7020U @ 2.30GHz 2581 1365 9.18 $281*
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz 4299 979 37.71 $113.99
Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz 3421 1119 15.21 $225*
Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz 3858 1041 10.66 $362*
Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz 2723 1319 11.61 $234.52
Intel Core i3-7101TE @ 3.40GHz 3985 1027 34.06 $117*
Intel Core i3-7102E @ 2.10GHz 2521 1379 11.21 $225*
Intel Core i3-7130U @ 2.70GHz 2963 1251 6.44 $459.99*
Intel Core i3-7167U @ 2.80GHz 3489 1109 NA NA
Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz 4786 920 18.44 $259.57
Intel Core i3-7300T @ 3.50GHz 4159 999 22.9 $181.59*
Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz 4862 910 26.61 $182.72*
Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz 4846 912 32.66 $148.39
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz 6135 754 36.24 $169.3
Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz 6829 670 51.35 $133*
Intel Core i3-8100T @ 3.10GHz 5340 845 37.98 $140.61*
Intel Core i3-8109U @ 3.00GHz 4357 971 13.22 $329.59
Intel Core i3-8121U @ 2.20GHz 4356 972 10.97 $397
Intel Core i3-8130U @ 2.20GHz 3648 1080 12.98 $281*
Intel Core i3-8145U @ 2.10GHz 3796 1055 13.51 $281*
Intel Core i3-8145UE @ 2.20GHz 4193 993 14.92 $281*
Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz 6283 737 37.99 $165.38
Intel Core i3-8300T @ 3.20GHz 5827 793 36.66 $158.95*
Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz 6917 655 34.8 $198.75*
Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz 6719 681 43.63 $154
Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz 6794 675 53.12 $127.9
Intel Core i3-9100T @ 3.10GHz 5610 810 45.98 $122*
Intel Core i3-9100TE @ 2.20GHz 5705 801 46.76 $122*
Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz 7267 601 39.23 $185.25
Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz 6367 723 44.52 $143*
Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz 7358 590 45.42 $162*
Intel Core i3-9350K @ 4.00GHz 7797 546 42.38 $184*
Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz 7399 583 44.85 $164.99
Intel Core i5 750S @ 2.40GHz 1326 1940 13.26 $99.99*
Intel Core i5 E 520 @ 2.40GHz 1619 1789 NA NA
Intel Core i5-10200H @ 2.40GHz 9029 464 36.11 $250*
Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz 6546 700 12.35 $529.95
Intel Core i5-10210Y @ 1.00GHz 4918 904 NA NA
Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 8819 479 35.28 $250*
Intel Core i5-1030NG7 @ 1.10GHz 5416 836 NA NA
Intel Core i5-10310U @ 1.70GHz 6934 649 23.35 $297*
Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz 8002 524 26.94 $297*
Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz 8353 499 27.03 $309*
Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz 8442 493 26.38 $320*
Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz 9585 425 29.95 $320*
Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 12475 320 70.13 $177.89
Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz 12605 316 76.4 $164.99
Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz 8820 478 35.28 $250*
Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz 10232 398 56.22 $182*
Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz 13358 293 61 $218.99
Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz 10859 374 56.56 $192*
Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz 14004 271 57.69 $242.76
Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz 14630 248 56.27 $259.99
Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz 14831 238 62.32 $238
Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz 12117 329 56.89 $213*
Intel Core i5-1135G7 @ 2.40GHz 9954 411 32.21 $309*
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 3391 1127 113.08 $29.99*
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 3512 1106 100.67 $34.89*
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 3581 1092 14.33 $249.95*
Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 3797 1054 8.82 $430.59*
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 2326 1445 23.28 $99.9*
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 3812 1051 19.16 $198.95
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 3087 1222 17.95 $172*
Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz 2799 1295 NA NA
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 2980 1247 14.33 $208*
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz 1957 1605 28.74 $68.07
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 1939 1616 NA NA
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 2011 1585 26.8 $75.02*
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 1878 1656 NA NA
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 2023 1582 29.75 $68.02*
Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 3974 1028 44.16 $89.99*
Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz 1445 1876 NA NA
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 4067 1016 41.94 $96.98
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 4102 1010 9.45 $434.26*
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 3404 1124 61.5 $55.34*
Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 2852 1285 31.7 $89.99*
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 1889 1648 NA NA
Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz 1882 1653 NA NA
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 2267 1474 53.84 $42.1*
Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz 1094 2105 NA NA
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 2296 1461 47.81 $48.02
Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 4132 1008 59.07 $69.95*
Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz 1628 1777 NA NA
Intel Core i5-2560M @ 2.70GHz 2131 1532 NA NA
Intel Core i5-3170K @ 3.20GHz 8882 472 NA NA
Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz 2422 1412 39.06 $62.02*
Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz 2521 1378 32.7 $77.11*
Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz 1934 1620 8.6 $225*
Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 2660 1338 40.9 $65.05
Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 4056 1017 81.19 $49.95
Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz 3863 1039 19.32 $199.95*
Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz 3754 1059 NA NA
Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz 2075 1555 9.22 $225*
Intel Core i5-3339Y @ 1.50GHz 1332 1930 NA NA
Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz 4243 984 24.66 $172.02*
Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 2648 1342 37.86 $69.95*
Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz 3916 1035 26.11 $149.99*
Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz 4216 988 28.11 $149.99*
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 2966 1250 38.01 $78.02*
Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz 3031 1234 NA NA
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 2298 1460 5.47 $420.05*
Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz 2235 1488 NA NA
Intel Core i5-3439Y @ 1.50GHz 1907 1635 NA NA
Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 4423 964 24.59 $179.87*
Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 4154 1000 43.73 $95
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 4632 938 65.45 $70.77
Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 4315 976 18.96 $227.59*
Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 2953 1256 10.94 $269.95*
Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 4067 1015 28.34 $143.5*
Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 4812 918 16.04 $299.99*
Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 4440 961 14.68 $302.45*
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 4882 908 34.77 $140.41
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 4924 902 49.24 $100
Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 4576 940 89.57 $51.09*
Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz 4168 995 NA NA
Intel Core i5-3610ME @ 2.70GHz 2623 1352 NA NA
Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz 3096 1219 NA NA
Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 2788 1296 31.34 $88.95*
Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz 2187 1516 NA NA
Intel Core i5-4200Y @ 1.40GHz 1558 1821 NA NA
Intel Core i5-4202Y @ 1.60GHz 1670 1754 NA NA
Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz 2912 1267 NA NA
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 2930 1263 9.45 $309.95*
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz 2273 1470 NA NA
Intel Core i5-4210Y @ 1.50GHz 1657 1761 NA NA
Intel Core i5-4220Y @ 1.60GHz 1591 1810 NA NA
Intel Core i5-4230U @ 1.90GHz 1853 1667 NA NA
Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz 2195 1510 6.29 $349*
Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz 2755 1306 NA NA
Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz 2480 1395 NA NA
Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz 2948 1259 NA NA
Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz 2311 1446 NA NA
Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz 2986 1246 NA NA
Intel Core i5-4300U @ 1.90GHz 2489 1393 NA NA
Intel Core i5-4300Y @ 1.60GHz 1532 1837 NA NA
Intel Core i5-4302Y @ 1.60GHz 1817 1687 NA NA
Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz 2960 1254 NA NA
Intel Core i5-430M @ 2.27GHz 1201 2030 9.24 $129.95*
Intel Core i5-430UM @ 1.20GHz 836 2300 NA NA
Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz 3205 1185 NA NA
Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz 2509 1386 NA NA
Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz 3280 1154 11.93 $274.99*
Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz 3398 1126 NA NA
Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz 2305 1455 NA NA
Intel Core i5-4400E @ 2.70GHz 3251 1165 12.22 $266*
Intel Core i5-4402E @ 1.60GHz 2681 1331 NA NA
Intel Core i5-4422E @ 1.80GHz 1907 1636 7.17 $266*
Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz 4700 929 31.31 $150.09*
Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz 3908 1036 24.43 $159.99*
Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz 4662 935 15.54 $299.99*
Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz 4140 1005 8.94 $462.97*
Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 4809 919 27.48 $175
Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz 4492 949 6.81 $659.99*
Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz 3592 1089 NA NA
Intel Core i5-4470S @ 3.00GHz 4742 925 NA NA
Intel Core i5-450M @ 2.40GHz 1221 2017 38.23 $31.95*
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 5146 875 17.27 $297.95*
Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz 4828 917 NA NA
Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz 4905 905 27.25 $179.98*
Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz 3239 1171 16.2 $199.95*
Intel Core i5-4570TE @ 2.70GHz 3107 1216 15.54 $199.99*
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 5296 857 14.95 $354.15
Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz 5114 883 20.46 $249.95
Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz 4019 1024 19.14 $209.95*
Intel Core i5-460M @ 2.53GHz 1280 1969 19.71 $64.95
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz 5406 838 17.24 $313.56*
Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz 5489 829 13.72 $399.95*
Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz 5034 890 NA NA
Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz 5335 847 19.33 $276*
Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz 5069 887 23.8 $213*
Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz 4453 958 17.19 $259.02*
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 5596 813 35.93 $155.76
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz 5578 814 17.77 $313.91
Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz 5366 842 14.94 $359.21*
Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz 4410 967 NA NA
Intel Core i5-470UM @ 1.33GHz 752 2369 NA NA
Intel Core i5-480M @ 2.67GHz 1324 1942 16.43 $80.6*
Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz 2514 1383 8.95 $281*
Intel Core i5-520M @ 2.40GHz 1706 1731 42.11 $40.51
Intel Core i5-520UM @ 1.07GHz 928 2236 NA NA
Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz 2490 1392 4.7 $529.99*
Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz 3018 1239 NA NA
Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz 3356 1134 NA NA
Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz 2746 1311 9.47 $289.99*
Intel Core i5-5350U @ 1.80GHz 2667 1333 NA NA
Intel Core i5-540M @ 2.53GHz 1765 1713 30.43 $58*
Intel Core i5-540UM @ 1.20GHz 1002 2180 NA NA
Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz 5147 874 NA NA
Intel Core i5-560M @ 2.67GHz 1841 1674 20.47 $89.95
Intel Core i5-560UM @ 1.33GHz 1015 2167 NA NA
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz 5903 784 19.04 $309.95*
Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz 5906 782 NA NA
Intel Core i5-580M @ 2.67GHz 1894 1646 18.95 $99.95*
Intel Core i5-6198DU @ 2.30GHz 3138 1202 NA NA
Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz 3028 1235 NA NA
Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz 3050 1231 6.79 $449*
Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz 3236 1172 NA NA
Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz 3804 1052 12.51 $304*
Intel Core i5-6300HQ @ 2.30GHz 4663 934 NA NA
Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz 3267 1160 NA NA
Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz 3259 1163 NA NA
Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz 5156 872 38.19 $135*
Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz 4417 966 16.99 $259.95*
Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz 5551 817 29.22 $189.99*
Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz 5368 840 NA NA
Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz 5228 866 NA NA
Intel Core i5-6442EQ @ 1.90GHz 4519 945 18.08 $250*
Intel Core i5-650 @ 3.20GHz 2213 1503 11.65 $189.95
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz 5663 803 30.61 $184.98
Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz 4838 914 61.01 $79.3*
Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz 5329 850 23.11 $230.6*
Intel Core i5-655K @ 3.20GHz 2017 1583 33.63 $59.99*
Intel Core i5-660 @ 3.33GHz 2342 1438 109.69 $21.35*
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz 6081 761 23.2 $262.13*
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 6260 738 30.01 $208.61
Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz 5608 811 19.34 $289.95*
Intel Core i5-661 @ 3.33GHz 2410 1418 10.48 $229.99*
Intel Core i5-670 @ 3.47GHz 2480 1394 6.15 $403.5*
Intel Core i5-680 @ 3.60GHz 2609 1354 52.23 $49.95*
Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz 3401 1125 6.82 $499*
Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz 3962 1030 7.22 $549
Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz 4209 992 NA NA
Intel Core i5-7287U @ 3.30GHz 4149 1001 NA NA
Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz 5120 881 NA NA
Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz 3711 1069 8.91 $416.55*
Intel Core i5-7360U @ 2.30GHz 4334 975 NA NA
Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz 5517 823 34.48 $159.99
Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz 4654 936 16.53 $281.48
Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz 5516 824 NA NA
Intel Core i5-7442EQ @ 2.10GHz 4834 916 19.34 $250*
Intel Core i5-750 @ 2.67GHz 2449 1404 27.21 $90
Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz 6089 757 24.09 $252.8
Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz 5351 843 14.28 $374.62*
Intel Core i5-760 @ 2.80GHz 2580 1367 12.97 $198.95*
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz 6623 688 25.78 $256.87
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz 6903 659 22.49 $306.98
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz 5961 775 21.25 $280.55*
Intel Core i5-760S @ 2.53GHz 5440 834 NA NA
Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz 6467 709 28.74 $225
Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz 2890 1273 NA NA
Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz 3070 1228 NA NA
Intel Core i5-8200Y @ 1.30GHz 2308 1451 7.93 $291*
Intel Core i5-8210Y @ 1.60GHz 2905 1270 NA NA
Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz 6028 767 NA NA
Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz 7955 529 24.86 $320*
Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz 8343 500 15.77 $529
Intel Core i5-8260U @ 1.60GHz 7630 562 19.07 $399.99
Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz 6163 750 8.23 $749*
Intel Core i5-8265UC @ 1.60GHz 5988 772 NA NA
Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz 7917 536 24.74 $320*
Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz 7610 567 30.44 $250*
Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz 7073 628 NA NA
Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz 6383 719 21.49 $297*
Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz 6402 716 10.76 $594.99*
Intel Core i5-8365UE @ 1.60GHz 5408 837 18.21 $297*
Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 9236 452 47.44 $194.7
Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz 8116 515 32.46 $250*
Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz 7371 588 32.05 $229.96
Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz 9523 431 31.74 $299.99
Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz 9538 430 49.67 $192*
Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz 7878 537 31.53 $249.84
Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz 9893 416 41.79 $236.75
Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz 10210 401 45.38 $225
Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz 8860 474 44.3 $199.99*
Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 7917 535 31.67 $250*
Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz 7642 561 30.57 $250*
Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz 9552 428 56.45 $169.23
Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9590 424 64.94 $147.67
Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz 8267 504 33.07 $250*
Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz 7782 547 42.76 $182*
Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz 9927 413 47.27 $209.99
Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz 10295 396 38.87 $264.89
Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz 8191 508 42.66 $192*
Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz 9212 454 47.98 $192*
Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz 10589 383 45.36 $233.42
Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz 10867 372 54.34 $199.99
Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz 10914 369 54.57 $199.99
Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz 9488 435 44.55 $213*
Intel Core i5-L16G7 @ 1.40GHz 3331 1140 11.85 $281*
Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz 6986 639 17.08 $409*
Intel Core i7-10510Y @ 1.20GHz 5523 820 13.7 $403*
Intel Core i7-1060NG7 @ 1.20GHz 6234 739 NA NA
Intel Core i7-10610U @ 1.80GHz 7278 600 17.79 $409*
Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz 8943 466 20.99 $426*
Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz 10689 378 25.09 $426*
Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz 17484 182 52.5 $333
Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz 17110 193 54.32 $314.99
Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 19578 144 50.33 $388.99
Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz 19639 139 54.7 $359
Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz 12931 305 40.03 $323*
Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz 10094 405 17.2 $587
Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 12625 315 NA NA
Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz 9068 458 20.47 $443*
Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz 12803 308 32.41 $395*
Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz 16528 205 39.63 $417*
Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz 15997 216 35.55 $450*
Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz 10375 390 24.35 $426*
Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz 27108 58 NA NA
Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz 11549 349 27.11 $426*
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 5328 851 23.56 $226.17
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 5461 832 8.49 $643.35
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 4426 963 15.35 $288.26*
Intel Core i7-2610UE @ 1.50GHz 1409 1891 NA NA
Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz 1687 1745 NA NA
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 2415 1415 14.22 $169.81*
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 3605 1086 38.34 $94.02*
Intel Core i7-2630UM @ 1.60GHz 400 2663 NA NA
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 3232 1177 NA NA
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz 1980 1598 NA NA
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 2469 1399 20.92 $118.02
Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz 1999 1590 NA NA
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 3761 1057 29.15 $129*
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 3168 1194 NA NA
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz 1961 1604 NA NA
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 5607 812 25.15 $223
Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz 3704 1072 NA NA
Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz 3221 1181 NA NA
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 4077 1013 22.66 $179.95*
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 4442 959 32.18 $138.02
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 4270 981 25.42 $168.02*
Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 3842 1047 NA NA
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 4532 943 24.9 $182.01*
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 4474 952 10.16 $440.44*
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 4144 1002 10.11 $409.95*
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 2132 1531 NA NA
Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 2141 1529 NA NA
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 2864 1282 21.7 $132.02*
Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz 2373 1427 NA NA
Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz 2875 1276 6.69 $429.95*
Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz 1880 1654 NA NA
Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 5122 880 NA NA
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 5143 878 12.86 $399.99*
Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz 4783 922 NA NA
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 4435 962 NA NA
Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz 5174 870 NA NA
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 5012 895 NA NA
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 5070 886 22.14 $229*
Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 4540 941 21.62 $209.95
Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz 4487 950 NA NA
Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 2545 1374 NA NA
Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz 2602 1360 NA NA
Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz 1642 1769 NA NA
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 5651 804 15.57 $363*
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 5623 807 25.79 $218.02*
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 6368 722 36.39 $175
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 6422 712 29.94 $214.49
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 6188 745 39.16 $158.02
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 5511 825 16.7 $329.99*
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 5864 789 19.55 $299.99
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 5508 826 20.03 $275
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 5900 785 12.17 $484.89*
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 6004 769 5.48 $1*
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 8152 512 15.68 $520
Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 5797 796 16.85 $344.04
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 8594 488 7.78 $1
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 7829 541 5.72 $1
Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz 2540 1376 NA NA
Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz 2606 1356 NA NA
Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz 2306 1452 NA NA
Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz 2999 1244 NA NA
Intel Core i7-4560U @ 1.60GHz 2950 1258 NA NA
Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz 3258 1164 NA NA
Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz 3216 1183 NA NA
Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz 2699 1325 NA NA
Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz 3322 1143 NA NA
Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz 2446 1406 NA NA
Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz 2302 1457 NA NA
Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz 4941 901 NA NA
Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 5457 833 14.25 $383*
Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 5347 844 28.29 $189*
Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz 5474 830 NA NA
Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 5126 879 23.46 $218.45*
Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz 5473 831 14.48 $378*
Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 5802 795 21.36 $271.57*
Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz 5056 889 NA NA
Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz 5159 871 NA NA
Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 5707 800 NA NA
Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz 5620 809 NA NA
Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz 5522 822 NA NA
Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz 6300 732 NA NA
Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz 4924 903 9.87 $498.95
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 7027 635 19.79 $354.98*
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 6198 743 NA NA
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 7057 632 10.53 $669.99
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 6666 684 NA NA
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 6851 667 7.61 $900*
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz 6001 770 15 $399.99*
Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz 4257 982 NA NA
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 6981 642 30.49 $229.01*
Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz 5340 846 NA NA
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 7197 607 27.68 $260
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 8055 519 28.79 $279.77
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 6965 645 9.09 $766.08*
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 6308 730 28.69 $219.88*
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 5941 778 30.61 $194.1*
Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 6143 753 35.71 $172.01*
Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 6561 696 21.87 $299.97*
Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 6154 751 14.18 $434*
Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz 5280 859 NA NA
Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 6485 707 NA NA
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 6372 721 NA NA
Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 5991 771 10.21 $586.67*
Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 6364 724 13.84 $459.95*
Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 9262 449 23.21 $399*
Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 7069 629 6.45 $1*
Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 6903 658 9.86 $699.95*
Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 7177 612 11.52 $623*
Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 9909 415 12.87 $769.99*
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 6919 654 NA NA
Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz 2742 1315 NA NA
Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz 2908 1269 NA NA
Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz 3558 1096 5.87 $605.99*
Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz 3009 1242 NA NA
Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz 3110 1214 NA NA
Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz 6089 758 NA NA
Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz 5905 783 NA NA
Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz 5951 776 NA NA
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 7765 550 11.31 $686.32*
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz 7819 543 NA NA
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 9786 418 48.93 $199.99*
Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz 7036 633 16.17 $435*
Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz 6866 664 15.82 $434*
Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 10225 399 36.53 $279.92*
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 7759 551 NA NA
Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 12640 314 36.96 $342
Intel Core i7-610E @ 2.53GHz 1818 1686 NA NA
Intel Core i7-620LM @ 2.00GHz 1367 1914 NA NA
Intel Core i7-620M @ 2.67GHz 1966 1603 19.66 $100.01*
Intel Core i7-620UM @ 1.07GHz 964 2207 NA NA
Intel Core i7-640LM @ 2.13GHz 1623 1781 NA NA
Intel Core i7-640M @ 2.80GHz 2062 1560 10.85 $189.95*
Intel Core i7-640UM @ 1.20GHz 1026 2157 NA NA
Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz 3293 1150 NA NA
Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz 3292 1152 8.38 $393*
Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz 3415 1121 NA NA
Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz 3825 1048 NA NA
Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz 3524 1104 NA NA
Intel Core i7-660UM @ 1.33GHz 1284 1966 NA NA
Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz 3601 1087 NA NA
Intel Core i7-6660U @ 2.40GHz 3845 1046 9.27 $415*
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 8052 520 25.16 $319.98
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 6509 704 17.22 $378*
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 8958 465 33.55 $267
Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz 7251 602 24.24 $299.15*
Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz 6935 648 NA NA
Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz 7234 605 10.98 $659
Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 10485 385 20.01 $524.04
Intel Core i7-680UM @ 1.47GHz 1196 2032 NA NA
Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz 6924 652 NA NA
Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz 7090 625 18.76 $378*
Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz 6912 656 NA NA
Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz 5241 865 NA NA
Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 11226 359 28.06 $400.01
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 13830 279 24.26 $569.99
Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz 7376 586 12.99 $568*
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 17177 189 13.21 $1
Intel Core i7-720QM @ 1.60GHz 1657 1760 16.58 $99.95
Intel Core i7-740QM @ 1.73GHz 1752 1717 11.68 $149.95*
Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz 3662 1079 5.82 $629*
Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz 4049 1019 NA NA
Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz 4142 1004 5.64 $733.99*
Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz 3664 1078 NA NA
Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz 4211 990 NA NA
Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 8645 484 21.89 $395
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 6985 640 18.48 $378*
Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 9713 420 24.91 $389.92
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 7863 538 20.16 $389.97*
Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz 9922 414 45.11 $219.95
Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 12650 313 32.44 $389.99
Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz 7059 631 18.67 $378*
Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 7815 544 20.68 $378*
Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz 7239 604 19.15 $378*
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 17250 186 18.87 $913.92*
Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 19358 148 NA NA
Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 7994 527 14.07 $568*
Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz 2745 1312 NA NA
Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 14668 246 21.2 $691.76
Intel Core i7-820QM @ 1.73GHz 1816 1688 14.08 $129*
Intel Core i7-840QM @ 1.87GHz 1887 1649 6.51 $289.97*
Intel Core i7-8500Y @ 1.50GHz 3071 1227 7.81 $393*
Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz 5986 773 NA NA
Intel Core i7-8557U @ 1.70GHz 7820 542 18.14 $431*
Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 8911 470 13.95 $639
Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz 6415 715 NA NA
Intel Core i7-8565UC @ 1.80GHz 6187 747 NA NA
Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz 9251 450 21.46 $431*
Intel Core i7-860 @ 2.80GHz 2879 1275 65.44 $43.99*
Intel Core i7-860S @ 2.53GHz 2725 1318 13.63 $199.99*
Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz 6575 693 6.27 $1*
Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz 6594 690 10.16 $648.94
Intel Core i7-8665UE @ 1.70GHz 6587 692 16.1 $409*
Intel Core i7-870 @ 2.93GHz 3067 1229 15.41 $198.95*
Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 13084 298 40.26 $324.99
Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz 12548 318 41.41 $303*
Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 13906 275 41.27 $336.95
Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz 10889 370 37.68 $289
Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz 7842 539 5.11 $1*
Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz 8136 513 NA NA
Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz 7921 533 NA NA
Intel Core i7-870S @ 2.67GHz 2786 1297 NA NA
Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 10194 402 25.81 $395*
Intel Core i7-875K @ 2.93GHz 3115 1212 8.9 $349.99*
Intel Core i7-880 @ 3.07GHz 2803 1294 4.81 $583*
Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz 8770 481 NA NA
Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 10479 387 26.53 $395*
Intel Core i7-920 @ 2.67GHz 2715 1321 9.62 $282.06
Intel Core i7-920XM @ 2.00GHz 2001 1589 5.02 $398.95*
Intel Core i7-930 @ 2.80GHz 2874 1277 37.46 $76.71
Intel Core i7-940 @ 2.93GHz 3079 1225 29.61 $103.99*
Intel Core i7-940XM @ 2.13GHz 2308 1450 NA NA
Intel Core i7-950 @ 3.07GHz 3081 1224 11.93 $258.32*
Intel Core i7-960 @ 3.20GHz 3225 1179 11.95 $270
Intel Core i7-965 @ 3.20GHz 3272 1159 23.37 $139.99*
Intel Core i7-970 @ 3.20GHz 6739 679 13.97 $482.52*
Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 13556 285 48.42 $279.99
Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz 12754 310 39.49 $323*
Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 13787 281 51.06 $269.99
Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 14565 250 48.55 $299.98
Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 14674 245 46.44 $316
Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz 10773 377 33.35 $323*
Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz 10645 382 32.96 $323*
Intel Core i7-975 @ 3.33GHz 3259 1162 40.76 $79.95*
Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11342 356 5.25 $2
Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz 11676 344 29.56 $395*
Intel Core i7-980 @ 3.33GHz 6979 643 6.35 $1*
Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 18293 167 46.72 $391.54
Intel Core i7-980X @ 3.33GHz 6823 671 6.2 $1
Intel Core i7-985 @ 3.47GHz 3928 1034 NA NA
Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz 11708 342 8.97 $1*
Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz 9112 455 23.07 $395*
Intel Core i7-990X @ 3.47GHz 7312 594 25.21 $290*
Intel Core i7-995X @ 3.60GHz 7079 627 NA NA
Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz 23375 96 54.36 $429.99
Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz 15310 228 NA NA
Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz 16085 214 28.93 $556*
Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz 21181 121 47.13 $449.45
Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz 21163 122 50.39 $419.99
Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz 24091 87 43.8 $549.99
Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz 23864 92 47.73 $499.99
Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz 16663 199 37.96 $439*
Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz 22747 104 40.62 $559.99
Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz 22187 110 NA NA
Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz 26398 67 38.88 $679
Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz 29287 47 38.59 $758.95
Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz 16614 201 28.5 $583*
Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz 34194 23 31.06 $1
Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21413 119 11.9 $1*
Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23480 94 62.61 $375
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 26882 60 18.04 $1*
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 26959 59 16.85 $1*
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 29702 45 12.66 $2*
Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 10659 381 18.28 $583*
Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 20515 131 36.76 $558*
Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz 14067 270 25.3 $556*
Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 17162 190 45.18 $379.89
Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 18859 158 50.43 $373.99
Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 18905 156 49.75 $379.99
Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz 19583 143 9.97 $1*
Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz 13844 277 31.53 $439*
Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 21835 116 37.8 $577.57*
Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25211 77 33.01 $763.66
Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 28268 52 38.29 $738.17*
Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 30909 38 34.89 $885.99
Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 15147 230 25.98 $583*
Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 32000 30 30.14 $1
Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz 31941 31 NA NA
Intel Core M-5Y10 @ 0.80GHz 1779 1707 NA NA
Intel Core M-5Y10a @ 0.80GHz 1905 1637 NA NA
Intel Core M-5Y10c @ 0.80GHz 1901 1642 6.77 $281*
Intel Core M-5Y31 @ 0.90GHz 1972 1600 NA NA
Intel Core M-5Y51 @ 1.10GHz 1821 1684 NA NA
Intel Core M-5Y70 @ 1.10GHz 1705 1733 NA NA
Intel Core M-5Y71 @ 1.20GHz 2158 1522 7.68 $281*
Intel Core m3-6Y30 @ 0.90GHz 1759 1715 6.26 $281*
Intel Core m3-7Y30 @ 1.00GHz 2608 1355 NA NA
Intel Core m3-7Y32 @ 1.10GHz 2742 1313 NA NA
Intel Core m3-8100Y @ 1.10GHz 3044 1232 10.83 $281*
Intel Core m5-6Y54 @ 1.10GHz 2097 1547 NA NA
Intel Core m5-6Y57 @ 1.10GHz 2332 1444 NA NA
Intel Core m7-6Y75 @ 1.20GHz 2214 1502 NA NA
Intel Core Solo T1300 @ 1.66GHz 210 2875 NA NA
Intel Core Solo T1350 @ 1.86GHz 194 2895 NA NA
Intel Core Solo T1400 @ 1.83GHz 253 2821 NA NA
Intel Core Solo U1300 @ 1.06GHz 141 2970 NA NA
Intel Core Solo U1400 @ 1.20GHz 130 2982 NA NA
Intel Core Solo U1500 @ 1.33GHz 164 2935 NA NA
Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz 546 2546 3.41 $159.95*
Intel Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz 656 2455 13.11 $49.99*
Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz 738 2381 10.36 $71.25*
Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz 752 2368 4.76 $157.95*
Intel Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz 803 2330 29.76 $26.99*
Intel Core2 Duo E6300 @ 1.86GHz 528 2557 40.66 $12.99*
Intel Core2 Duo E6320 @ 1.86GHz 524 2561 10.48 $49.99*
Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz 800 2331 40.2 $19.89*
Intel Core2 Duo E6420 @ 2.13GHz 742 2379 3.91 $189.95*
Intel Core2 Duo E6540 @ 2.33GHz 808 2322 NA NA
Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz 871 2274 58.26 $14.95*
Intel Core2 Duo E6600 @ 2.40GHz 882 2268 9 $97.99
Intel Core2 Duo E6700 @ 2.66GHz 1008 2174 33.62 $29.99*
Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz 1008 2175 97.87 $10.3*
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz 1132 2079 22.64 $49.99*
Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz 986 2193 20.13 $49*
Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz 929 2235 77.73 $11.95*
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz 967 2203 33.37 $28.99*
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz 1096 2103 78.83 $13.9*
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz 1176 2049 9.8 $119.95*
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.40GHz 821 2314 NA NA
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.66GHz 1092 2106 NA NA
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz 983 2194 19.66 $49.99*
Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz 995 2184 NA NA
Intel Core2 Duo E8290 @ 2.83GHz 1408 1892 NA NA
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz 1034 2150 51.71 $19.99*
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.66GHz 1172 2053 NA NA
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz 1216 2020 NA NA
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 1147 2067 32.3 $35.5
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz 1213 2022 20.22 $59.99*
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 1229 2008 9.46 $129.95
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 1345 1922 8.97 $149.95
Intel Core2 Duo L7100 @ 1.20GHz 476 2602 NA NA
Intel Core2 Duo L7300 @ 1.40GHz 550 2542 NA NA
Intel Core2 Duo L7400 @ 1.50GHz 516 2568 NA NA
Intel Core2 Duo L7500 @ 1.60GHz 575 2522 NA NA
Intel Core2 Duo L7700 @ 1.80GHz 607 2490 NA NA
Intel Core2 Duo L7800 @ 2.00GHz 680 2430 NA NA
Intel Core2 Duo L9300 @ 1.60GHz 615 2485 NA NA
Intel Core2 Duo L9600 @ 2.13GHz 865 2277 NA NA
Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz 711 2403 35.58 $19.99*
Intel Core2 Duo P7370 @ 2.00GHz 790 2339 NA NA
Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz 768 2352 19.21 $39.99*
Intel Core2 Duo P7550 @ 2.26GHz 900 2257 3.91 $229.99*
Intel Core2 Duo P7570 @ 2.26GHz 926 2238 NA NA
Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz 829 2304 2.79 $297.01*
Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz 831 2302 16.9 $49.18*
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz 940 2221 20.65 $45.49*
Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz 903 2252 15.85 $56.99*
Intel Core2 Duo P9300 @ 2.26GHz 909 2248 NA NA
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz 933 2229 0.93 $998.99*
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.53GHz 972 2198 9.82 $99*
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz 1092 2107 NA NA
Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz 1158 2062 NA NA
Intel Core2 Duo SL9400 @ 1.86GHz 684 2427 2.7 $253*
Intel Core2 Duo SP9400 @ 2.40GHz 948 2217 3.34 $284*
Intel Core2 Duo SU9400 @ 1.40GHz 533 2553 NA NA
Intel Core2 Duo T5200 @ 1.60GHz 450 2625 NA NA
Intel Core2 Duo T5250 @ 1.50GHz 483 2595 5.37 $89.95*
Intel Core2 Duo T5270 @ 1.40GHz 496 2586 NA NA
Intel Core2 Duo T5300 @ 1.73GHz 635 2469 NA NA
Intel Core2 Duo T5450 @ 1.66GHz 535 2550 NA NA
Intel Core2 Duo T5470 @ 1.60GHz 504 2576 NA NA
Intel Core2 Duo T5500 @ 1.66GHz 504 2577 NA NA
Intel Core2 Duo T5550 @ 1.83GHz 548 2543 NA NA
Intel Core2 Duo T5600 @ 1.83GHz 624 2478 NA NA
Intel Core2 Duo T5670 @ 1.80GHz 539 2549 NA NA
Intel Core2 Duo T5750 @ 2.00GHz 671 2442 67.13 $9.99*
Intel Core2 Duo T5800 @ 2.00GHz 639 2467 NA NA
Intel Core2 Duo T5850 @ 2.16GHz 705 2410 25.36 $27.79*
Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz 719 2400 NA NA
Intel Core2 Duo T5900 @ 2.20GHz 579 2518 NA NA
Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz 706 2408 47.13 $14.99*
Intel Core2 Duo T6500 @ 2.10GHz 696 2419 46.42 $14.99*
Intel Core2 Duo T6570 @ 2.10GHz 716 2401 18.61 $38.5*
Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz 757 2362 40.06 $18.9*
Intel Core2 Duo T6670 @ 2.20GHz 765 2356 NA NA
Intel Core2 Duo T7100 @ 1.80GHz 620 2481 41.34 $14.99*
Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz 702 2415 11.89 $59*
Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz 705 2409 3.5 $201.48*
Intel Core2 Duo T7300 @ 2.00GHz 707 2407 13.09 $53.99
Intel Core2 Duo T7400 @ 2.16GHz 743 2375 NA NA
Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz 822 2312 19.13 $42.99*
Intel Core2 Duo T7600 @ 2.33GHz 758 2361 7.58 $99.95*
Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz 804 2327 16.1 $49.95
Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz 932 2230 1.53 $607.99*
Intel Core2 Duo T8100 @ 2.10GHz 734 2386 0.73 $999.99*
Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz 892 2262 8.19 $108.95*
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz 988 2192 12.35 $79.99*
Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz 894 2260 25.58 $34.95
Intel Core2 Duo T9500 @ 2.60GHz 1011 2171 9.36 $108.02*
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz 831 2303 2.78 $298.95*
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz 1072 2120 18.21 $58.88*
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz 1162 2059 2.74 $423.89*
Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz 1194 2033 2.99 $398.95*
Intel Core2 Duo U7300 @ 1.30GHz 509 2573 NA NA
Intel Core2 Duo U7500 @ 1.06GHz 366 2696 NA NA
Intel Core2 Duo U7600 @ 1.20GHz 334 2730 NA NA
Intel Core2 Duo U7700 @ 1.33GHz 345 2716 NA NA
Intel Core2 Duo U9300 @ 1.20GHz 485 2593 NA NA
Intel Core2 Duo U9600 @ 1.60GHz 572 2524 NA NA
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 2267 1473 2.02 $1*
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 2241 1485 1.5 $1*
Intel Core2 Extreme Q9200 @ 2.40GHz 2011 1586 NA NA
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 1853 1669 NA NA
Intel Core2 Extreme X6800 @ 2.93GHz 1004 2177 3.81 $263.64*
Intel Core2 Extreme X7800 @ 2.60GHz 1138 2073 NA NA
Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz 1018 2163 6.37 $159.95
Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz 1232 2006 3 $409.95*
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz 1187 2040 1.39 $851*
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 2445 1408 2.84 $859.99*
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 2348 1435 NA NA
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 2632 1347 1.64 $1*
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 2780 1299 1.54 $1*
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 1766 1712 36.78 $48.02
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 2043 1572 20.44 $99.95
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 1788 1701 13.12 $136.26*
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 1799 1694 35.99 $49.99*
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 2002 1588 15.54 $128.88
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 1448 1874 3.72 $389*
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 1923 1626 4.98 $385.89*
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 1952 1609 27.5 $71
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 2075 1554 54.57 $38.03
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 2058 1565 57.65 $35.7*
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 2178 1519 44.44 $49.01*
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 2066 1559 10.87 $190*
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 2266 1476 37.87 $59.83*
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 2352 1433 23.99 $98.04
Intel Core2 Solo U2100 @ 1.06GHz 233 2846 NA NA
Intel Core2 Solo U3500 @ 1.40GHz 265 2805 NA NA
Intel Pentium 1403 @ 2.60GHz 1851 1670 NA NA
Intel Pentium 1403 v2 @ 2.60GHz 2284 1465 NA NA
Intel Pentium 2020M @ 2.40GHz 1382 1909 10.31 $134*
Intel Pentium 2030M @ 2.50GHz 1542 1832 11.51 $134*
Intel Pentium 2117U @ 1.80GHz 1021 2161 7.62 $134*
Intel Pentium 2127U @ 1.90GHz 1138 2074 8.49 $134*
Intel Pentium 2129Y @ 1.10GHz 638 2468 4.76 $134*
Intel Pentium 3550M @ 2.30GHz 1412 1888 6.54 $215.92*
Intel Pentium 3556U @ 1.70GHz 990 2191 NA NA
Intel Pentium 3558U @ 1.70GHz 1013 2168 NA NA
Intel Pentium 3560M @ 2.40GHz 1609 1799 NA NA
Intel Pentium 3560Y @ 1.20GHz 849 2290 NA NA
Intel Pentium 3805U @ 1.90GHz 1085 2114 NA NA
Intel Pentium 3825U @ 1.90GHz 1323 1944 NA NA
Intel Pentium 4 1.50GHz 86 3013 NA NA
Intel Pentium 4 1.60GHz 84 3014 NA NA
Intel Pentium 4 1.70GHz 86 3012 NA NA
Intel Pentium 4 1.80GHz 115 2996 NA NA
Intel Pentium 4 1.90GHz 104 3004 NA NA
Intel Pentium 4 1300MHz 77 3018 NA NA
Intel Pentium 4 1400MHz 83 3015 NA NA
Intel Pentium 4 1500MHz 81 3016 NA NA
Intel Pentium 4 1700MHz 100 3007 NA NA
Intel Pentium 4 1800MHz 114 2998 NA NA
Intel Pentium 4 2.00GHz 133 2978 NA NA
Intel Pentium 4 2.20GHz 157 2946 NA NA
Intel Pentium 4 2.26GHz 151 2958 NA NA
Intel Pentium 4 2.40GHz 131 2981 NA NA
Intel Pentium 4 2.50GHz 160 2941 NA NA
Intel Pentium 4 2.53GHz 162 2938 NA NA
Intel Pentium 4 2.60GHz 215 2870 NA NA
Intel Pentium 4 2.66GHz 157 2945 NA NA
Intel Pentium 4 2.80GHz 230 2855 NA NA
Intel Pentium 4 2.93GHz 150 2959 NA NA
Intel Pentium 4 3.00GHz 297 2762 NA NA
Intel Pentium 4 3.06GHz 249 2826 NA NA
Intel Pentium 4 3.20GHz 287 2776 NA NA
Intel Pentium 4 3.40GHz 302 2756 NA NA
Intel Pentium 4 3.46GHz 295 2764 NA NA
Intel Pentium 4 3.60GHz 320 2741 NA NA
Intel Pentium 4 3.73GHz 385 2677 NA NA
Intel Pentium 4 3.80GHz 313 2753 NA NA
Intel Pentium 4 3.83GHz 154 2952 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 1.60GHz 116 2994 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 1.80GHz 114 2997 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 1.90GHz 136 2976 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 2.00GHz 132 2980 NA NA
Intel Pentium 4405U @ 2.10GHz 2085 1551 NA NA
Intel Pentium 4405Y @ 1.50GHz 1518 1843 NA NA
Intel Pentium 4410Y @ 1.50GHz 1387 1904 8.62 $161*
Intel Pentium 4415U @ 2.30GHz 2190 1514 NA NA
Intel Pentium 4415Y @ 1.60GHz 1621 1786 10.07 $161*
Intel Pentium 4417U @ 2.30GHz 2229 1493 13.85 $161*
Intel Pentium 4425Y @ 1.70GHz 1654 1762 10.27 $161*
Intel Pentium 5405U @ 2.30GHz 2305 1454 14.32 $161*
Intel Pentium 6405U @ 2.40GHz 2356 1431 14.64 $161*
Intel Pentium 957 @ 1.20GHz 622 2479 4.64 $134*
Intel Pentium 967 @ 1.30GHz 614 2486 NA NA
Intel Pentium 987 @ 1.50GHz 564 2533 NA NA
Intel Pentium 997 @ 1.60GHz 789 2340 NA NA
Intel Pentium A1018 @ 2.10GHz 1117 2088 NA NA
Intel Pentium A1020 @ 2.41GHz 1265 1985 NA NA
Intel Pentium B940 @ 2.00GHz 824 2310 27.53 $29.94*
Intel Pentium B950 @ 2.10GHz 967 2202 NA NA
Intel Pentium B960 @ 2.20GHz 861 2281 22.25 $38.68*
Intel Pentium B970 @ 2.30GHz 1086 2111 21.31 $50.99*
Intel Pentium B980 @ 2.40GHz 1067 2124 15.25 $69.95*
Intel Pentium D 805 @ 2.66GHz 374<