CPU列表

下面是图表中所有CPU类型的字母列表。单击特定的处理器名称将会带您进入它出现的图表,并为您高亮显示它。单CPU系统多CPU系统的结果分别列出。

单 CPU 系统

CPU 名称
CPU 跑分结果
(越高越好)
整体排名
(越低越好)
CPU 性价比
(越高越好)
价格
(USD)
AMD 3015e 2678 1317 NA NA
AMD 3020e 2654 1325 NA NA
AMD A10 Micro-6700T APU 1291 1948 NA NA
AMD A10 PRO-7350B APU 1896 1629 NA NA
AMD A10 PRO-7800B APU 3003 1232 NA NA
AMD A10 PRO-7850B APU 3406 1109 NA NA
AMD A10-4600M APU 1872 1639 18.73 $99.95*
AMD A10-4655M APU 1602 1784 NA NA
AMD A10-4657M APU 1759 1696 NA NA
AMD A10-5700 APU 2700 1311 45.04 $59.95*
AMD A10-5745M APU 1618 1770 NA NA
AMD A10-5750M APU 1896 1628 20.42 $92.86*
AMD A10-5757M APU 1997 1575 NA NA
AMD A10-5800B APU 2870 1270 63.79 $44.99*
AMD A10-5800K APU 2916 1255 48.64 $59.95*
AMD A10-6700 APU 3077 1215 38.48 $79.95*
AMD A10-6700T APU 2224 1481 15.07 $147.61*
AMD A10-6790K APU 3141 1192 31.43 $99.95*
AMD A10-6800B APU 2824 1279 NA NA
AMD A10-6800K APU 3135 1194 7.51 $417.34*
AMD A10-7300 APU 1661 1740 NA NA
AMD A10-7400P 1969 1589 NA NA
AMD A10-7700K APU 3190 1181 7.74 $412*
AMD A10-7800 APU 3081 1214 20.56 $149.86*
AMD A10-7850K APU 3401 1111 12.42 $273.84
AMD A10-7860K 3295 1137 21.97 $149.95*
AMD A10-7870K 3550 1088 15.64 $226.99*
AMD A10-7890K 3532 1092 29.39 $120.2*
AMD A10-8700P 2295 1451 NA NA
AMD A10-8750 3299 1135 NA NA
AMD A10-8850 3525 1094 NA NA
AMD A10-9600P 2236 1476 NA NA
AMD A10-9620P 2613 1344 NA NA
AMD A10-9630P 2947 1250 NA NA
AMD A10-9700 3486 1099 16.6 $210
AMD A10-9700E 3151 1190 22.52 $139.9*
AMD A12-9700P 2319 1437 NA NA
AMD A12-9720P 2663 1322 NA NA
AMD A12-9730P 3172 1184 NA NA
AMD A12-9800 3198 1178 23.13 $138.24*
AMD A12-9800E 3346 1125 18.86 $177.45
AMD A4 Micro-6400T APU 1004 2164 NA NA
AMD A4 PRO-3340B 1519 1827 NA NA
AMD A4 PRO-7300B APU 1448 1861 NA NA
AMD A4 PRO-7350B 1024 2143 NA NA
AMD A4-1200 APU 445 2608 NA NA
AMD A4-1250 APU 432 2620 NA NA
AMD A4-3300 APU 994 2168 76.5 $12.99
AMD A4-3300M APU 680 2417 22.67 $29.99*
AMD A4-3305M APU 807 2307 38.78 $20.81
AMD A4-3310MX APU 844 2276 NA NA
AMD A4-3320M APU 877 2250 23.77 $36.9
AMD A4-3330MX APU 816 2300 NA NA
AMD A4-3400 APU 1049 2123 13.45 $77.95
AMD A4-3420 APU 1052 2121 84.2 $12.5
AMD A4-4000 APU 1153 2050 32.95 $34.98*
AMD A4-4020 APU 1158 2047 10.82 $107
AMD A4-4300M APU 1055 2119 35.32 $29.86
AMD A4-4355M APU 816 2301 NA NA
AMD A4-5000 APU 1277 1962 NA NA
AMD A4-5050 APU 1343 1913 NA NA
AMD A4-5100 APU 1346 1911 NA NA
AMD A4-5150M APU 1129 2064 NA NA
AMD A4-5300 APU 1251 1978 46.41 $26.95*
AMD A4-5300B APU 1084 2098 41.78 $25.95*
AMD A4-6210 APU 1466 1853 NA NA
AMD A4-6250J APU 1596 1790 NA NA
AMD A4-6300 APU 1369 1900 19.76 $69.29
AMD A4-6300B APU 1328 1924 47.51 $27.95*
AMD A4-6320 APU 1483 1846 21.19 $69.99*
AMD A4-7210 APU 1583 1796 NA NA
AMD A4-7300 APU 1522 1823 11.03 $138
AMD A4-9120 1278 1961 NA NA
AMD A4-9120C 937 2210 NA NA
AMD A4-9120e 866 2259 NA NA
AMD A4-9125 1262 1973 NA NA
AMD A6 Micro-6500T APU 1146 2055 NA NA
AMD A6 PRO-7050B APU 1046 2126 NA NA
AMD A6 PRO-7400B 1555 1807 NA NA
AMD A6-1450 APU 979 2176 NA NA
AMD A6-3400M APU 1191 2019 39.73 $29.97*
AMD A6-3410MX APU 1293 1944 324.14 $3.99*
AMD A6-3420M APU 1220 2001 NA NA
AMD A6-3430MX APU 1331 1922 NA NA
AMD A6-3500 APU 1381 1895 20.17 $68.44
AMD A6-3600 APU 1636 1755 65.56 $24.95*
AMD A6-3620 APU 1774 1691 78.87 $22.49*
AMD A6-3650 APU 2089 1534 87.44 $23.89*
AMD A6-3670 APU 2045 1553 3.35 $610*
AMD A6-4400M APU 1036 2133 38.39 $27
AMD A6-4455M APU 799 2317 NA NA
AMD A6-5200 APU 1600 1786 NA NA
AMD A6-5345M APU 1122 2067 NA NA
AMD A6-5350M APU 1049 2122 31.68 $33.12
AMD A6-5357M APU 1260 1975 NA NA
AMD A6-5400B APU 1413 1874 48.82 $28.94*
AMD A6-5400K APU 1249 1979 24.02 $52.02
AMD A6-6310 APU 1687 1727 NA NA
AMD A6-6400B APU 1616 1772 NA NA
AMD A6-6400K APU 1415 1873 35.42 $39.95*
AMD A6-6420B APU 1550 1809 NA NA
AMD A6-6420K APU 1538 1815 10.26 $149.99*
AMD A6-7000 1010 2154 NA NA
AMD A6-7310 APU 1685 1728 NA NA
AMD A6-7400K APU 1627 1761 4.57 $356
AMD A6-7470K 1744 1701 16.57 $105.27
AMD A6-7480 1868 1642 42.47 $43.99*
AMD A6-8500P 1452 1858 NA NA
AMD A6-8550 1604 1783 NA NA
AMD A6-9200 1062 2114 NA NA
AMD A6-9210 1286 1950 NA NA
AMD A6-9220 1373 1896 NA NA
AMD A6-9220C 1273 1967 NA NA
AMD A6-9220e 1008 2159 NA NA
AMD A6-9225 1351 1909 NA NA
AMD A6-9230 1279 1957 NA NA
AMD A6-9400 2717 1306 NA NA
AMD A6-9500 1883 1634 14.71 $128
AMD A6-9500E 1841 1657 11.22 $164
AMD A8 PRO-7150B APU 1511 1832 NA NA
AMD A8 PRO-7600B APU 2590 1350 NA NA
AMD A8-3500M APU 1236 1992 20.62 $59.95
AMD A8-3510MX APU 1483 1845 19.24 $77.11*
AMD A8-3520M APU 1416 1871 25.75 $55*
AMD A8-3530MX APU 1464 1855 NA NA
AMD A8-3550MX APU 1579 1797 NA NA
AMD A8-3800 APU 1802 1675 16.39 $109.95*
AMD A8-3820 APU 2010 1571 44.72 $44.95*
AMD A8-3850 APU 2119 1525 16.76 $126.41*
AMD A8-3870K APU 2362 1423 8.23 $286.88
AMD A8-4500M APU 1678 1731 23.99 $69.95*
AMD A8-4555M APU 1345 1912 NA NA
AMD A8-5500 APU 2612 1345 44.3 $58.95*
AMD A8-5500B APU 2650 1329 48.22 $54.95*
AMD A8-5545M APU 1518 1829 NA NA
AMD A8-5550M APU 1878 1637 NA NA
AMD A8-5557M APU 1719 1711 NA NA
AMD A8-5600K APU 2726 1304 54.58 $49.95*
AMD A8-6410 APU 1766 1695 NA NA
AMD A8-6500 APU 2786 1286 33.15 $84.04
AMD A8-6500B APU 2753 1295 55.12 $49.95*
AMD A8-6500T APU 1816 1671 30.29 $59.95*
AMD A8-6600K APU 3010 1229 30.41 $99*
AMD A8-7050 1129 2065 NA NA
AMD A8-7100 APU 1682 1729 NA NA
AMD A8-7200P 2156 1513 NA NA
AMD A8-7410 APU 1796 1680 NA NA
AMD A8-7500 4048 1009 NA NA
AMD A8-7600 APU 3206 1173 45.68 $70.19*
AMD A8-7650K 2899 1262 19.5 $148.68*
AMD A8-7670K 3090 1209 34.35 $89.95*
AMD A8-7680 3553 1086 70.94 $50.08*
AMD A8-8600P 2231 1477 NA NA
AMD A8-8650 2774 1290 NA NA
AMD A8-9600 3286 1142 26.3 $124.93
AMD A9-9400 1412 1875 NA NA
AMD A9-9410 1501 1840 NA NA
AMD A9-9420 1536 1817 NA NA
AMD A9-9420e 1179 2034 NA NA
AMD A9-9425 1576 1799 NA NA
AMD A9-9430 1660 1742 NA NA
AMD Athlon 1500+ 191 2883 NA NA
AMD Athlon 1640B 412 2640 8.23 $50*
AMD Athlon 200GE 4184 982 53.73 $77.86*
AMD Athlon 220GE 4505 939 42.52 $105.95
AMD Athlon 240GE 4628 929 43.13 $107.3
AMD Athlon 2650e 274 2777 14.43 $19*
AMD Athlon 2800+ 291 2759 2.65 $109.95*
AMD Athlon 2850e 333 2717 NA NA
AMD Athlon 3000G 4470 943 81.29 $54.99*
AMD Athlon 300GE 4905 894 NA NA
AMD Athlon 300U 4069 1005 NA NA
AMD Athlon 5000 Dual-Core 796 2322 11.21 $70.99*
AMD Athlon 5150 APU 1384 1892 14 $98.86*
AMD Athlon 5200 Dual-Core 734 2369 8.36 $87.74
AMD Athlon 5350 APU 1832 1660 18.33 $99.95
AMD Athlon 5370 APU 1857 1648 3.1 $598.68*
AMD Athlon 64 2000+ 154 2939 NA NA
AMD Athlon 64 2600+ 243 2816 NA NA
AMD Athlon 64 2800+ 295 2752 2.95 $99.99*
AMD Athlon 64 3000+ 308 2742 4.74 $64.95
AMD Athlon 64 3100+ 484 2578 NA NA
AMD Athlon 64 3200+ 332 2718 2.21 $149.95*
AMD Athlon 64 3300+ 375 2674 NA NA
AMD Athlon 64 3400+ 375 2672 2.88 $129.95
AMD Athlon 64 3500+ 366 2681 4.58 $79.95
AMD Athlon 64 3700+ 394 2654 4.38 $89.95
AMD Athlon 64 3800+ 292 2756 3.25 $89.95
AMD Athlon 64 4000+ 321 2725 1.71 $187.95
AMD Athlon 64 FX-55 404 2643 2.25 $179.95*
AMD Athlon 64 FX-57 517 2549 NA NA
AMD Athlon 64 FX-59 465 2594 NA NA
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core 709 2390 NA NA
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core 943 2206 NA NA
AMD Athlon 64 FX-74 972 2184 1.95 $499.5*
AMD Athlon 64 X2 3800+ 566 2515 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3400+ 531 2538 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 660 2437 13.2 $50*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 634 2455 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ 617 2467 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 678 2420 6.17 $109.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 650 2443 14.6 $44.51
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 734 2368 2.1 $349.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 704 2397 4.69 $149.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 744 2356 2.24 $331.49*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 814 2303 13.56 $60*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 855 2272 16.13 $52.99*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 886 2245 8.26 $107.21
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ 797 2319 26.6 $29.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 950 2201 24.67 $38.5
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ 933 2213 3.73 $249.95
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2300 594 2484 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 573 2511 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-53 463 2595 15.45 $29.97*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-55 463 2597 8.02 $57.74*
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 577 2507 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 502 2562 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 525 2544 7.21 $72.74*
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 619 2466 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-60 465 2593 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-62 440 2610 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-64 622 2464 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-65 609 2472 20.4 $29.86*
AMD Athlon 64 X2 QL-66 591 2489 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-67 582 2501 NA NA
AMD Athlon 7450 Dual-Core 789 2329 NA NA
AMD Athlon 7550 Dual-Core 824 2291 55.11 $14.95*
AMD Athlon 7750 Dual-Core 883 2248 15.73 $56.15
AMD Athlon 7850 Dual-Core 934 2212 13.73 $68.02
AMD Athlon Dual Core 4050e 559 2524 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4450B 643 2450 20.73 $31*
AMD Athlon Dual Core 4450e 679 2419 46.9 $14.48*
AMD Athlon Dual Core 4850B 727 2377 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4850e 735 2367 18.85 $39*
AMD Athlon Dual Core 5000B 827 2288 8.71 $95*
AMD Athlon Dual Core 5050e 759 2342 12.65 $60*
AMD Athlon Dual Core 5200B 796 2321 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5400B 826 2289 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5600B 737 2365 NA NA
AMD Athlon Gold 3150U 4218 979 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150G 7702 551 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150GE 7578 559 NA NA
AMD Athlon II 160u 358 2692 11.93 $29.99*
AMD Athlon II 170u 361 2687 15.06 $24*
AMD Athlon II Dual-Core M300 610 2471 NA NA
AMD Athlon II Dual-Core M320 702 2400 23.38 $30*
AMD Athlon II Dual-Core M340 676 2421 NA NA
AMD Athlon II N330 Dual-Core 665 2432 NA NA
AMD Athlon II N350 Dual-Core 767 2337 NA NA
AMD Athlon II N370 Dual-Core 899 2238 NA NA
AMD Athlon II Neo K125 302 2746 NA NA
AMD Athlon II Neo K145 298 2749 NA NA
AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core 343 2705 13.21 $25.99*
AMD Athlon II Neo K345 Dual-Core 527 2542 NA NA
AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core 436 2614 NA NA
AMD Athlon II P320 Dual-Core 628 2457 31.46 $19.95*
AMD Athlon II P340 Dual-Core 717 2385 17.95 $39.95
AMD Athlon II P360 Dual-Core 759 2341 38.03 $19.95
AMD Athlon II X2 210e 1148 2053 NA NA
AMD Athlon II X2 215 890 2242 30.74 $28.97*
AMD Athlon II X2 220 957 2194 43.13 $22.19
AMD Athlon II X2 235e 1040 2131 61.21 $16.99*
AMD Athlon II X2 240 972 2183 38.96 $24.95
AMD Athlon II X2 240e 952 2200 39.85 $23.89*
AMD Athlon II X2 245 1022 2144 74.62 $13.69*
AMD Athlon II X2 245e 1008 2158 12.07 $83.45*
AMD Athlon II X2 250 1076 2101 37.18 $28.95
AMD Athlon II X2 250e 1046 2125 13.64 $76.73*
AMD Athlon II X2 250u 604 2475 20.49 $29.49*
AMD Athlon II X2 255 1120 2070 62.43 $17.94
AMD Athlon II X2 260 1030 2137 54.33 $18.95*
AMD Athlon II X2 260u 663 2434 7.94 $83.44*
AMD Athlon II X2 265 1182 2030 14.27 $82.88*
AMD Athlon II X2 270 1249 1980 32.45 $38.48*
AMD Athlon II X2 270u 675 2422 9.98 $67.67*
AMD Athlon II X2 280 1355 1906 17.62 $76.89*
AMD Athlon II X2 4300e 851 2273 NA NA
AMD Athlon II X2 4400e 958 2193 NA NA
AMD Athlon II X2 4450e 867 2257 NA NA
AMD Athlon II X2 B22 1014 2150 24.32 $41.69*
AMD Athlon II X2 B24 1054 2120 43.75 $24.1
AMD Athlon II X2 B26 1236 1991 35.74 $34.59
AMD Athlon II X2 B28 1040 2130 26.64 $39.05*
AMD Athlon II X3 400e 1331 1919 12.39 $107.43*
AMD Athlon II X3 405e 1331 1921 16.64 $79.99*
AMD Athlon II X3 415e 1441 1864 19.21 $75*
AMD Athlon II X3 420e 1495 1843 12.87 $116.15*
AMD Athlon II X3 425 1547 1813 57.31 $26.99*
AMD Athlon II X3 435 1600 1787 53.41 $29.95*
AMD Athlon II X3 440 1708 1715 95.17 $17.95*
AMD Athlon II X3 445 1741 1702 88.41 $19.69*
AMD Athlon II X3 450 1740 1704 62.11 $28.01
AMD Athlon II X3 455 1831 1661 13.08 $139.95*
AMD Athlon II X3 460 1890 1631 63.1 $29.95*
AMD Athlon II X4 553 2418 1404 NA NA
AMD Athlon II X4 555 2310 1442 NA NA
AMD Athlon II X4 559 2443 1395 NA NA
AMD Athlon II X4 600e 1711 1714 13.14 $130.23*
AMD Athlon II X4 605e 1771 1693 17.95 $98.68*
AMD Athlon II X4 610e 1863 1646 26.61 $69.99*
AMD Athlon II X4 615e 1904 1625 32.27 $59*
AMD Athlon II X4 620 1932 1609 35.15 $54.95
AMD Athlon II X4 630 2066 1540 43.01 $48.04
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 2095 1533 60.04 $34.89*
AMD Athlon II X4 635 2008 1572 33.5 $59.95
AMD Athlon II X4 638 Quad-Core 2026 1567 76.47 $26.49*
AMD Athlon II X4 640 2120 1524 33.11 $64.02
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core 2143 1517 26.84 $79.86*
AMD Athlon II X4 645 2204 1489 31.51 $69.95
AMD Athlon II X4 650 2390 1414 14.34 $166.6*
AMD Athlon II X4 651 Quad-Core 2338 1434 15.59 $149.95*
AMD Athlon II X4 655 2078 1536 NA NA
AMD Athlon L110 197 2872 NA NA
AMD Athlon LE-1600 412 2639 19.63 $21*
AMD Athlon LE-1620 421 2631 23.4 $18*
AMD Athlon LE-1640 430 2623 3.07 $139.95*
AMD Athlon LE-1660 416 2635 NA NA
AMD Athlon Neo MV-40 286 2763 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e 428 2624 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 476 2583 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335 487 2575 NA NA
AMD Athlon PRO 200GE 4139 991 NA NA
AMD Athlon PRO 300GE 4337 965 NA NA
AMD Athlon Silver 3050e 2664 1321 NA NA
AMD Athlon Silver 3050U 3214 1172 NA NA
AMD Athlon Silver PRO 3125GE 4701 919 NA NA
AMD Athlon TF-20 268 2784 NA NA
AMD Athlon TF-36 338 2708 NA NA
AMD Athlon X2 215 996 2166 NA NA
AMD Athlon X2 240 921 2225 NA NA
AMD Athlon X2 240e 1015 2148 NA NA
AMD Athlon X2 250 1087 2093 NA NA
AMD Athlon X2 255 938 2209 NA NA
AMD Athlon X2 280 1327 1925 39.63 $33.49*
AMD Athlon X2 340 Dual Core 1292 1946 25.84 $49.99*
AMD Athlon X2 370K Dual Core 1504 1838 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 3250e 399 2653 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 6850e 564 2517 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 497 2568 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 591 2488 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 688 2413 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core L310 417 2634 NA NA
AMD Athlon X3 425 1516 1831 NA NA
AMD Athlon X3 435 1781 1688 18.65 $95.49*
AMD Athlon X3 440 1438 1865 16.35 $87.99*
AMD Athlon X3 455 1783 1686 NA NA
AMD Athlon X4 620 1612 1775 24.82 $64.95*
AMD Athlon X4 640 2115 1526 NA NA
AMD Athlon X4 740 Quad Core 2682 1315 9.68 $277*
AMD Athlon X4 750 Quad Core 1986 1584 NA NA
AMD Athlon X4 750K Quad Core 2775 1289 36.05 $76.99*
AMD Athlon X4 760K Quad Core 3013 1228 50.26 $59.95*
AMD Athlon X4 830 2901 1261 NA NA
AMD Athlon X4 840 3264 1152 33.31 $98
AMD Athlon X4 845 3731 1049 70.23 $53.13*
AMD Athlon X4 860K 3466 1103 30.16 $114.95*
AMD Athlon X4 870K 3403 1110 42.54 $79.99*
AMD Athlon X4 880K 3534 1091 35.35 $99.99*
AMD Athlon X4 950 3568 1082 40.36 $88.41
AMD Athlon XP 1500+ 167 2915 NA NA
AMD Athlon XP 1600+ 174 2907 NA NA
AMD Athlon XP 1700+ 176 2905 2.88 $61.25*
AMD Athlon XP 1800+ 195 2875 3.25 $60*
AMD Athlon XP 1900+ 203 2867 4.44 $45.8*
AMD Athlon XP 2000+ 195 2876 3.31 $58.99
AMD Athlon XP 2100+ 210 2858 3.3 $63.75*
AMD Athlon XP 2200+ 214 2855 2.52 $84.95*
AMD Athlon XP 2400+ 234 2829 2.93 $79.99
AMD Athlon XP 2500+ 231 2837 NA NA
AMD Athlon XP 2600+ 242 2817 10.52 $23.03*
AMD Athlon XP 2700+ 256 2800 3.02 $84.79*
AMD Athlon XP 2800+ 260 2796 NA NA
AMD Athlon XP 2900+ 276 2776 NA NA
AMD Athlon XP 3000+ 262 2795 3.29 $79.7*
AMD Athlon XP 3100+ 282 2768 NA NA
AMD Athlon XP 3200+ 281 2769 NA NA
AMD Athlon XP1600+ 183 2893 NA NA
AMD Athlon XP2400+ 243 2815 NA NA
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+ 803 2312 NA NA
AMD C-30 178 2902 NA NA
AMD C-50 270 2781 NA NA
AMD C-60 293 2755 NA NA
AMD C-60 APU 324 2721 NA NA
AMD C-70 APU 300 2747 NA NA
AMD E-240 188 2887 NA NA
AMD E-300 APU 361 2688 NA NA
AMD E-350 415 2637 NA NA
AMD E-350 APU 405 2642 NA NA
AMD E-350D APU 436 2613 NA NA
AMD E-450 APU 413 2638 NA NA
AMD E1 Micro-6200T APU 600 2480 NA NA
AMD E1-1200 APU 389 2661 NA NA
AMD E1-1500 APU 402 2646 NA NA
AMD E1-2100 APU 407 2641 NA NA
AMD E1-2200 APU 474 2586 NA NA
AMD E1-2500 APU 589 2491 NA NA
AMD E1-6010 APU 531 2540 NA NA
AMD E1-6015 APU 539 2534 NA NA
AMD E1-6050J APU 1385 1890 NA NA
AMD E1-7010 APU 577 2508 NA NA
AMD E2-1800 APU 452 2604 NA NA
AMD E2-2000 APU 488 2573 NA NA
AMD E2-3000 APU 726 2379 NA NA
AMD E2-3000M APU 674 2423 15.69 $42.98*
AMD E2-3200 APU 859 2267 107.45 $7.99*
AMD E2-3800 APU 1004 2162 NA NA
AMD E2-6110 APU 1114 2076 NA NA
AMD E2-7110 APU 1548 1811 NA NA
AMD E2-9000 876 2253 NA NA
AMD E2-9000e 857 2268 NA NA
AMD E2-9010 991 2171 NA NA
AMD E2-9030 922 2224 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E 1071 2104 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E 1271 1968 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E 1555 1806 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-216GD 1628 1758 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 3426 1106 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-421BD 3302 1134 NA NA
AMD EPYC 3201 12677 308 NA NA
AMD EPYC 3251 14335 256 45.51 $315*
AMD EPYC 7232P 16658 197 33.45 $497.99
AMD EPYC 7251 15542 218 30.63 $507.45
AMD EPYC 7262 21127 119 31.62 $668.11*
AMD EPYC 7272 26454 60 38.63 $684.86
AMD EPYC 7281 21230 117 29.19 $727.22
AMD EPYC 7301 14991 228 9.99 $1
AMD EPYC 7302 34259 23 32.16 $1
AMD EPYC 7302P 32818 27 35.1 $934.99
AMD EPYC 7351 23566 87 23.22 $1
AMD EPYC 7351P 19589 137 12.14 $1
AMD EPYC 7371 28356 47 15.67 $1
AMD EPYC 7401P 26392 61 26.93 $980*
AMD EPYC 7402P 39118 17 27.9 $1
AMD EPYC 7451 20738 124 8.03 $2
AMD EPYC 7452 45056 12 19.68 $2
AMD EPYC 7501 24925 70 8.13 $3
AMD EPYC 7502 53591 9 20.81 $2
AMD EPYC 7502P 46180 11 18.29 $2
AMD EPYC 7551 24320 76 14.8 $1
AMD EPYC 7551P 25933 65 22.13 $1
AMD EPYC 7571 27445 52 NA NA
AMD EPYC 7702 71859 3 13.61 $5
AMD EPYC 7702P 68213 4 15.4 $4
AMD EPYC 7742 67185 5 9.81 $6
AMD EPYC 7F32 22303 102 NA NA
AMD FirePro A320 APU 2634 1335 NA NA
AMD FX-4100 Quad-Core 2535 1362 64.37 $39.38*
AMD FX-4130 Quad-Core 2650 1328 38.96 $68.01
AMD FX-4150 Quad-Core 3327 1129 NA NA
AMD FX-4170 Quad-Core 3107 1202 24.14 $128.68*
AMD FX-4200 Quad-Core 3134 1195 52.27 $59.95*
AMD FX-4300 Quad-Core 2918 1253 34.72 $84.04
AMD FX-4320 3272 1149 NA NA
AMD FX-4330 3340 1126 NA NA
AMD FX-4350 Quad-Core 3286 1143 27.84 $118.02
AMD FX-6100 Six-Core 3622 1071 39.36 $92.02
AMD FX-6120 Six-Core 3821 1039 32.19 $118.68*
AMD FX-6130 Six-Core 4353 961 NA NA
AMD FX-6200 Six-Core 3991 1017 40.37 $98.86*
AMD FX-6300 Six-Core 4113 997 32.77 $125.5
AMD FX-6330 Six-Core 4479 941 NA NA
AMD FX-6350 Six-Core 4450 946 30.06 $148.02
AMD FX-670K Quad-Core 2762 1291 NA NA
AMD FX-7500 APU 1918 1617 NA NA
AMD FX-7600P 2470 1383 NA NA
AMD FX-7600P APU 2856 1274 NA NA
AMD FX-770K Quad-Core 2334 1435 NA NA
AMD FX-8100 Eight-Core 3847 1034 29.86 $128.86*
AMD FX-8120 Eight-Core 4431 949 28.04 $158.02
AMD FX-8140 Eight-Core 4953 889 33.27 $148.86*
AMD FX-8150 Eight-Core 5015 879 16.72 $299.95
AMD FX-8300 Eight-Core 5272 849 33.37 $158.02
AMD FX-8310 Eight-Core 5215 855 NA NA
AMD FX-8320 Eight-Core 5360 831 30.62 $175.05
AMD FX-8320E Eight-Core 4942 890 24.71 $199.99*
AMD FX-8350 Eight-Core 5922 775 25.91 $228.53
AMD FX-8370 Eight-Core 6163 742 25.47 $242*
AMD FX-8370E Eight-Core 5113 871 16.49 $310.09*
AMD FX-870K Quad Core 3094 1207 NA NA
AMD FX-8800P 2862 1272 NA NA
AMD FX-9370 Eight-Core 5976 764 9.65 $619*
AMD FX-9590 Eight-Core 6696 667 13.67 $489.95
AMD FX-9800P 2334 1436 NA NA
AMD FX-9830P 3323 1131 NA NA
AMD FX-B4150 Quad-Core 3369 1118 37.57 $89.68*
AMD G-T40E 263 2793 NA NA
AMD G-T40R 120 2975 NA NA
AMD G-T44R 112 2986 NA NA
AMD G-T48E 416 2636 NA NA
AMD G-T52R 177 2903 NA NA
AMD G-T56E 442 2609 NA NA
AMD G-T56N 454 2603 NA NA
AMD Geode NX 2400+ 400 2650 NA NA
AMD GX-210JA SOC 248 2811 NA NA
AMD GX-212JC SOC 570 2513 NA NA
AMD GX-217GA SOC 743 2360 NA NA
AMD GX-218GL SOC 754 2346 NA NA
AMD GX-222GC SOC 1038 2132 NA NA
AMD GX-412HC 966 2187 NA NA
AMD GX-415GA SOC 1363 1902 NA NA
AMD GX-420CA SOC 1649 1748 NA NA
AMD GX-420MC SOC 1796 1679 NA NA
AMD GX-424CC SOC 1807 1674 NA NA
AMD Opteron 1212 593 2487 2.04 $290*
AMD Opteron 1214 696 2403 12.66 $54.99*
AMD Opteron 1214 HE 806 2308 NA NA
AMD Opteron 1216 734 2370 13.37 $54.85*
AMD Opteron 1216 HE 727 2378 NA NA
AMD Opteron 1218 910 2230 NA NA
AMD Opteron 1220 1036 2135 NA NA
AMD Opteron 1222 1089 2092 NA NA
AMD Opteron 1352 1464 1856 10.76 $135.99*
AMD Opteron 1354 1620 1767 6.81 $238.01*
AMD Opteron 1356 1703 1719 18.92 $89.99*
AMD Opteron 1381 1797 1678 NA NA
AMD Opteron 1385 1898 1627 42.19 $45
AMD Opteron 1389 2079 1535 NA NA
AMD Opteron 144 316 2730 10.55 $29.95*
AMD Opteron 146 346 2701 5.76 $59.99*
AMD Opteron 148 392 2658 NA NA
AMD Opteron 150 393 2656 9.14 $42.99
AMD Opteron 152 428 2625 NA NA
AMD Opteron 154 457 2601 NA NA
AMD Opteron 165 531 2539 0.97 $550*
AMD Opteron 170 648 2449 NA NA
AMD Opteron 175 689 2411 NA NA
AMD Opteron 180 746 2353 6.22 $119.95
AMD Opteron 185 695 2405 NA NA
AMD Opteron 2218 1036 2134 10.75 $96.41
AMD Opteron 2220 1106 2078 1.35 $818.92
AMD Opteron 2220 SE 909 2233 36.35 $25*
AMD Opteron 2222 1198 2016 63.08 $19*
AMD Opteron 2354 1509 1833 5.29 $285.19*
AMD Opteron 2356 1733 1707 41.25 $42
AMD Opteron 2373 EE 1635 1756 NA NA
AMD Opteron 2378 1864 1645 128.65 $14.49
AMD Opteron 2384 2074 1539 2.67 $777
AMD Opteron 2393 SE 1317 1936 NA NA
AMD Opteron 2419 EE 1902 1626 NA NA
AMD Opteron 2427 1995 1576 36.28 $55*
AMD Opteron 2431 2936 1252 117.48 $24.99
AMD Opteron 2435 3061 1219 204.32 $14.98
AMD Opteron 254 451 2605 NA NA
AMD Opteron 270 761 2340 3.04 $249.95*
AMD Opteron 275 839 2279 73.23 $11.46
AMD Opteron 280 765 2338 2.17 $352.94
AMD Opteron 285 956 2195 38.3 $24.95*
AMD Opteron 290 952 2199 7.05 $135*
AMD Opteron 3250 HE 2061 1544 20.82 $99*
AMD Opteron 3260 HE 2283 1458 NA NA
AMD Opteron 3280 3720 1053 31.52 $118.02
AMD Opteron 3320 EE 1918 1616 2.97 $646
AMD Opteron 3350 HE 2825 1278 6.17 $458
AMD Opteron 3365 3940 1023 NA NA
AMD Opteron 3380 4134 992 5.11 $809*
AMD Opteron 4162 EE 2058 1547 102.97 $19.99*
AMD Opteron 4170 HE 2382 1415 59.56 $39.99
AMD Opteron 4184 2872 1269 5.76 $498.95
AMD Opteron 4274 HE 5776 790 144.44 $39.99*
AMD Opteron 4280 4504 940 90.07 $50*
AMD Opteron 4284 4665 924 77.77 $59.99*
AMD Opteron 4332 HE 3715 1055 100.44 $36.99*
AMD Opteron 4334 3949 1021 30.69 $128.68*
AMD Opteron 4365 EE 3263 1153 NA NA
AMD Opteron 4386 4378 958 55.43 $78.99*
AMD Opteron 6128 2826 1277 10.5 $269
AMD Opteron 6136 3381 1117 9.69 $349
AMD Opteron 6164 HE 3478 1101 NA NA
AMD Opteron 6172 3420 1108 18 $189.95
AMD Opteron 6174 3697 1059 1.08 $3
AMD Opteron 6176 SE 3564 1083 14.26 $249.89*
AMD Opteron 6212 4046 1010 162.61 $24.88*
AMD Opteron 6220 4753 914 24.15 $196.83*
AMD Opteron 6234 4072 1003 9.03 $450.99
AMD Opteron 6238 5625 798 16.08 $349.89*
AMD Opteron 6272 5146 866 26.58 $193.59*
AMD Opteron 6274 5286 846 5.97 $885.95
AMD Opteron 6276 6183 741 18.95 $326.19*
AMD Opteron 6281 7279 591 NA NA
AMD Opteron 6282 SE 6385 711 10.13 $630.1*
AMD Opteron 6287 SE 6925 640 NA NA
AMD Opteron 6328 5084 874 2.8 $1
AMD Opteron 6344 6069 754 16.01 $379
AMD Opteron 6348 9151 447 14.88 $614.98*
AMD Opteron 6366 HE 4858 900 162 $29.99*
AMD Opteron 6376 5572 806 18.64 $298.89*
AMD Opteron 6378 5889 781 58.89 $99.99
AMD Opteron 6380 7061 619 7.07 $998.99*
AMD Opteron 6386 SE 7017 627 51.94 $135.09*
AMD Opteron 8439 SE 2479 1379 47.67 $52*
AMD Opteron X2170 APU 1911 1619 NA NA
AMD Opteron X3216 APU 1556 1805 NA NA
AMD Opteron X3418 APU 3074 1216 NA NA
AMD Opteron X3421 APU 3289 1139 NA NA
AMD Phenom 8250 Triple-Core 1114 2075 NA NA
AMD Phenom 8250e Triple-Core 1084 2097 23.08 $46.99*
AMD Phenom 8400 Triple-Core 1085 2096 NA NA
AMD Phenom 8450 Triple-Core 1091 2090 49.46 $22.05*
AMD Phenom 8450e Triple-Core 1134 2062 NA NA
AMD Phenom 8600 Triple-Core 1210 2011 22.84 $52.99*
AMD Phenom 8600B Triple-Core 1407 1880 94.1 $14.95*
AMD Phenom 8650 Triple-Core 1199 2015 80.5 $14.89*
AMD Phenom 8750 Triple-Core 1337 1917 NA NA
AMD Phenom 8750B Triple-Core 1188 2023 NA NA
AMD Phenom 8850 Triple-Core 1142 2056 NA NA
AMD Phenom 8850B Triple-Core 1281 1955 NA NA
AMD Phenom 9100e Quad-Core 1279 1958 42.69 $29.95*
AMD Phenom 9150e Quad-Core 1267 1970 31.71 $39.95*
AMD Phenom 9350e Quad-Core 1501 1839 0.44 $3*
AMD Phenom 9450e Quad-Core 1519 1826 14.47 $105*
AMD Phenom 9500 Quad-Core 1560 1803 82.34 $18.95*
AMD Phenom 9550 Quad-Core 1659 1743 92.41 $17.95*
AMD Phenom 9600 Quad-Core 1610 1778 40.31 $39.95
AMD Phenom 9600B Quad-Core 1663 1737 41.62 $39.95*
AMD Phenom 9650 Quad-Core 1673 1733 41.89 $39.95
AMD Phenom 9750 Quad-Core 1788 1684 37.24 $48.02
AMD Phenom 9750B Quad-Core 1520 1824 NA NA
AMD Phenom 9850 Quad-Core 1721 1709 13.24 $129.99*
AMD Phenom 9850B Quad-Core 1946 1602 NA NA
AMD Phenom 9950 Quad-Core 1756 1699 18.09 $97.04
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 1599 1788 NA NA
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 1699 1722 NA NA
AMD Phenom II N620 Dual-Core 968 2185 242.61 $3.99*
AMD Phenom II N640 Dual-Core 965 2188 14.86 $64.95*
AMD Phenom II N660 Dual-Core 1065 2109 11.96 $89
AMD Phenom II N830 3+1 1768 1694 NA NA
AMD Phenom II N830 Triple-Core 1107 2077 NA NA
AMD Phenom II N850 Triple-Core 1238 1989 49.51 $25*
AMD Phenom II N870 Triple-Core 1139 2059 NA NA
AMD Phenom II N930 Quad-Core 1533 1818 11.8 $129.95*
AMD Phenom II N950 Quad-Core 1637 1754 14.53 $112.6*
AMD Phenom II N970 Quad-Core 1612 1776 10.74 $149.99*
AMD Phenom II P650 Dual-Core 821 2297 23.45 $35*
AMD Phenom II P820 Triple-Core 1068 2107 NA NA
AMD Phenom II P840 Triple-Core 1100 2081 NA NA
AMD Phenom II P860 Triple-Core 1183 2029 NA NA
AMD Phenom II P920 Quad-Core 1160 2044 17.85 $65*
AMD Phenom II P940 Quad-Core 1318 1934 NA NA
AMD Phenom II P960 Quad-Core 1397 1887 35.72 $39.12*
AMD Phenom II X2 511 1163 2041 NA NA
AMD Phenom II X2 521 1190 2021 NA NA
AMD Phenom II X2 545 1204 2013 27.38 $43.98*
AMD Phenom II X2 550 1146 2054 5.56 $205.99
AMD Phenom II X2 555 1301 1941 4.49 $289.95*
AMD Phenom II X2 560 1319 1932 20.3 $64.99*
AMD Phenom II X2 565 1404 1883 8.31 $168.87*
AMD Phenom II X2 570 1340 1914 NA NA
AMD Phenom II X2 B53 1155 2049 NA NA
AMD Phenom II X2 B55 1218 2004 25.4 $47.95*
AMD Phenom II X2 B57 1099 2082 NA NA
AMD Phenom II X2 B59 1337 1916 39.27 $34.06
AMD Phenom II X3 700e 1391 1888 NA NA
AMD Phenom II X3 705e 1222 1998 8.02 $152.34*
AMD Phenom II X3 710 1467 1851 17.36 $84.53*
AMD Phenom II X3 720 1519 1825 13.87 $109.55*
AMD Phenom II X3 740 1424 1868 16 $88.99*
AMD Phenom II X3 B73 1538 1816 20.5 $75*
AMD Phenom II X3 B75 1403 1884 35.09 $39.99*
AMD Phenom II X3 B77 1945 1603 87.24 $22.29*
AMD Phenom II X4 805 1844 1656 10.6 $173.99*
AMD Phenom II X4 810 1587 1795 63.59 $24.95*
AMD Phenom II X4 820 2034 1561 31.32 $64.95*
AMD Phenom II X4 830 1824 1665 26.07 $69.95*
AMD Phenom II X4 840 2350 1427 30.12 $78.02
AMD Phenom II X4 840T 2212 1485 33.5 $66.04*
AMD Phenom II X4 850 2397 1411 36.89 $64.99*
AMD Phenom II X4 900e 1505 1837 NA NA
AMD Phenom II X4 905e 1696 1723 31.42 $53.99*
AMD Phenom II X4 910 1637 1753 16.37 $100*
AMD Phenom II X4 910e 2006 1573 28.69 $69.9*
AMD Phenom II X4 920 2051 1550 73.54 $27.89*
AMD Phenom II X4 925 2144 1516 71.6 $29.95*
AMD Phenom II X4 940 2199 1494 44.02 $49.95*
AMD Phenom II X4 945 2267 1464 39.02 $58.11
AMD Phenom II X4 955 2434 1397 48.74 $49.95*
AMD Phenom II X4 960T 2236 1475 49.75 $44.95*
AMD Phenom II X4 965 2503 1370 33.81 $74.02
AMD Phenom II X4 970 2631 1337 19.05 $138.11*
AMD Phenom II X4 973 2204 1488 NA NA
AMD Phenom II X4 975 2445 1394 25.21 $97*
AMD Phenom II X4 977 2377 1417 NA NA
AMD Phenom II X4 980 2748 1297 21.14 $130*
AMD Phenom II X4 B05e 1862 1647 NA NA
AMD Phenom II X4 B15e 1825 1663 NA NA
AMD Phenom II X4 B25 2108 1530 NA NA
AMD Phenom II X4 B35 2341 1432 NA NA
AMD Phenom II X4 B40 2238 1473 NA NA
AMD Phenom II X4 B45 2065 1542 NA NA
AMD Phenom II X4 B50 2368 1421 NA NA
AMD Phenom II X4 B55 2405 1409 NA NA
AMD Phenom II X4 B60 2421 1401 NA NA
AMD Phenom II X4 B65 2576 1353 NA NA
AMD Phenom II X4 B70 2303 1447 NA NA
AMD Phenom II X4 B93 2104 1532 NA NA
AMD Phenom II X4 B95 2248 1472 42.46 $52.95*
AMD Phenom II X4 B97 2466 1384 30.85 $79.95*
AMD Phenom II X4 B99 2520 1366 NA NA
AMD Phenom II X6 1035T 2917 1254 15.43 $189*
AMD Phenom II X6 1045T 2908 1257 26.92 $108.04
AMD Phenom II X6 1055T 3198 1177 16.83 $189.99
AMD Phenom II X6 1065T 3228 1167 NA NA
AMD Phenom II X6 1075T 2955 1247 29.89 $98.86*
AMD Phenom II X6 1090T 3616 1072 20.78 $174.04
AMD Phenom II X6 1100T 3749 1047 15.56 $241.01*
AMD Phenom II X6 1405T 3335 1128 NA NA
AMD Phenom II X620 Dual-Core 1262 1974 NA NA
AMD Phenom II X640 Dual-Core 1165 2039 NA NA
AMD Phenom II X920 Quad-Core 1669 1735 NA NA
AMD Phenom II X940 Quad-Core 1797 1677 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-5060 1566 1801 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-6060 1722 1708 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-7060 1010 2153 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GP-7730 884 2246 NA NA
AMD Phenom X3 8550 1212 2010 7.13 $169.95*
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500 1297 1943 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530 1228 1997 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600 1649 1747 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9730 1784 1685 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GS-6560 1063 2112 NA NA
AMD PRO A10-8700B 2205 1487 NA NA
AMD PRO A10-8730B 2352 1426 NA NA
AMD PRO A10-8750B 3098 1205 NA NA
AMD PRO A10-8770 3479 1100 NA NA
AMD PRO A10-8770E 3094 1206 NA NA
AMD PRO A10-8850B 3752 1046 NA NA
AMD PRO A10-9700 3583 1080 21.2 $169*
AMD PRO A10-9700B 2626 1338 NA NA
AMD PRO A10-9700E 3195 1179 22.98 $139*
AMD PRO A12-8800B 2509 1368 NA NA
AMD PRO A12-8830B 2392 1412 NA NA
AMD PRO A12-8870 3848 1033 NA NA
AMD PRO A12-8870E 3014 1227 NA NA
AMD PRO A12-9800 3920 1025 23.19 $169*
AMD PRO A12-9800B 2650 1326 NA NA
AMD PRO A12-9800E 3110 1199 18.4 $169*
AMD PRO A4-3350B APU 1624 1763 NA NA
AMD PRO A4-4350B 1064 2110 NA NA
AMD PRO A4-8350B 1733 1706 59.77 $28.99*
AMD PRO A6-7350B 1679 1730 NA NA
AMD PRO A6-8500B 1704 1717 NA NA
AMD PRO A6-8530B 1498 1842 NA NA
AMD PRO A6-8550B 1885 1633 NA NA
AMD PRO A6-8570 1616 1771 NA NA
AMD PRO A6-8570E 1517 1830 NA NA
AMD PRO A6-9500 1938 1606 26.19 $74*
AMD PRO A6-9500B 1323 1931 NA NA
AMD PRO A6-9500E 1662 1739 22.46 $74*
AMD PRO A8-8600B 2288 1455 NA NA
AMD PRO A8-8650B 3221 1171 NA NA
AMD PRO A8-8670E 2989 1236 NA NA
AMD PRO A8-9600 3347 1123 28.13 $119*
AMD PRO A8-9600B 2299 1450 NA NA
AMD QC-4000 1155 2048 NA NA
AMD R-260H APU 954 2197 NA NA
AMD R-272F APU 1215 2008 NA NA
AMD R-460L APU 1183 2028 NA NA
AMD R-464L APU 1773 1692 NA NA
AMD RX-427BB 2486 1375 NA NA
AMD Ryzen 3 1200 6315 722 36.09 $175
AMD Ryzen 3 1300X 6986 632 17.38 $402
AMD Ryzen 3 2200G 6768 664 27.12 $249.55
AMD Ryzen 3 2200GE 6292 728 NA NA
AMD Ryzen 3 2200U 3654 1067 NA NA
AMD Ryzen 3 2300U 5395 826 NA NA
AMD Ryzen 3 2300X 7749 545 43.51 $178.09*
AMD Ryzen 3 3100 11757 337 64.77 $181.5
AMD Ryzen 3 3200G 7242 595 72.43 $99.99
AMD Ryzen 3 3200GE 7555 561 NA NA
AMD Ryzen 3 3200U 4098 1000 NA NA
AMD Ryzen 3 3250U 4259 972 NA NA
AMD Ryzen 3 3300U 5901 780 NA NA
AMD Ryzen 3 3300X 12787 303 63.94 $199.99*
AMD Ryzen 3 4300G 11714 339 NA NA
AMD Ryzen 3 4300GE 11878 334 NA NA
AMD Ryzen 3 4300U 7902 531 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1200 6376 713 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1300 7717 549 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2100GE 4308 968 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200G 6632 676 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 6433 705 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2300U 5964 766 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200G 7056 621 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE 7113 611 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3300U 6007 760 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4200GE 11006 362 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4350G 11291 355 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 11499 349 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4450U 10078 396 NA NA
AMD Ryzen 5 1400 7866 534 16.62 $473.21
AMD Ryzen 5 1500X 9072 450 30.14 $300.99
AMD Ryzen 5 1600 12410 317 68.95 $179.99
AMD Ryzen 5 1600X 13074 296 48.53 $269.41
AMD Ryzen 5 2400G 8775 473 33.62 $261
AMD Ryzen 5 2400GE 7619 558 NA NA
AMD Ryzen 5 2500U 6654 672 NA NA
AMD Ryzen 5 2500X 9671 414 NA NA
AMD Ryzen 5 2600 13214 290 94.4 $139.99
AMD Ryzen 5 2600H 7537 564 NA NA
AMD Ryzen 5 2600X 14075 266 84.85 $165.89
AMD Ryzen 5 3350GE 9684 413 NA NA
AMD Ryzen 5 3400G 9397 429 62.65 $149.99
AMD Ryzen 5 3400GE 8545 480 NA NA
AMD Ryzen 5 3450U 7463 570 NA NA
AMD Ryzen 5 3500 12784 304 NA NA
AMD Ryzen 5 3500U 7161 608 NA NA
AMD Ryzen 5 3500X 13412 283 NA NA
AMD Ryzen 5 3550H 8138 506 NA NA
AMD Ryzen 5 3550U 7681 553 NA NA
AMD Ryzen 5 3580U 8065 512 NA NA
AMD Ryzen 5 3600 17864 169 65.44 $272.99
AMD Ryzen 5 3600X 18322 163 70.5 $259.9
AMD Ryzen 5 3600XT 18941 152 71.83 $263.69
AMD Ryzen 5 4500U 11316 353 NA NA
AMD Ryzen 5 4600G 17197 186 NA NA
AMD Ryzen 5 4600GE 16377 200 NA NA
AMD Ryzen 5 4600H 14915 231 NA NA
AMD Ryzen 5 4600HS 14159 263 NA NA
AMD Ryzen 5 4600U 14429 249 NA NA
AMD Ryzen 5 5600X 22199 105 74.24 $299*
AMD Ryzen 5 PRO 1500 9434 426 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 1600 10401 384 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400G 8457 486 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 7624 557 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2500U 6502 696 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2600 13662 276 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3350G 9582 418 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3350GE 9643 415 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400G 9502 425 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 8189 500 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3500U 6901 646 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3600 17888 168 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4400G 16335 201 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4400GE 14795 234 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4500U 12049 327 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650G 16692 195 55.83 $299
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 16689 196 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650U 12929 301 NA NA
AMD Ryzen 7 1700 14638 243 43.31 $337.99
AMD Ryzen 7 1700X 15540 219 70.87 $219.27
AMD Ryzen 7 1800X 16239 203 25.82 $629
AMD Ryzen 7 2700 15714 213 44.9 $350
AMD Ryzen 7 2700E 14657 241 NA NA
AMD Ryzen 7 2700U 6589 683 NA NA
AMD Ryzen 7 2700X 17582 174 79.92 $219.99
AMD Ryzen 7 2800H 7656 555 NA NA
AMD Ryzen 7 3700U 7342 583 NA NA
AMD Ryzen 7 3700X 22825 98 81.52 $279.99
AMD Ryzen 7 3750H 8427 488 NA NA
AMD Ryzen 7 3780U 7203 599 NA NA
AMD Ryzen 7 3800X 23364 90 68.72 $339.99
AMD Ryzen 7 3800XT 23940 83 63.17 $379
AMD Ryzen 7 4700G 21164 118 NA NA
AMD Ryzen 7 4700GE 20671 125 NA NA
AMD Ryzen 7 4700U 13835 272 NA NA
AMD Ryzen 7 4800H 19115 147 NA NA
AMD Ryzen 7 4800HS 19027 149 NA NA
AMD Ryzen 7 4800U 17236 183 NA NA
AMD Ryzen 7 5800X 28698 46 63.78 $449.99
AMD Ryzen 7 Extreme Edition 18284 164 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700 14365 253 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15697 214 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700 15049 227 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700U 7181 602 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700X 16846 190 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 3700 21904 109 78.23 $279.99
AMD Ryzen 7 PRO 3700U 7349 582 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4700G 20848 123 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750G 21323 116 73.78 $289*
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 20456 128 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 15602 215 NA NA
AMD Ryzen 9 3900 30870 36 NA NA
AMD Ryzen 9 3900X 32862 26 73.03 $449.99
AMD Ryzen 9 3900XT 33113 24 70.46 $469.99
AMD Ryzen 9 3950X 39244 16 55.27 $709.99
AMD Ryzen 9 4900H 19107 148 NA NA
AMD Ryzen 9 4900HS 19787 133 NA NA
AMD Ryzen 9 5900X 39626 14 33.05 $1
AMD Ryzen 9 5950X 46683 10 33.37 $1
AMD Ryzen 9 PRO 3900 31800 32 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1505G 3872 1028 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1606G 4544 933 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1202B 3823 1038 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1404I 5491 818 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1605B 6812 659 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1756B 8133 508 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1807B 8095 511 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 1900X 16698 194 51.18 $326.25
AMD Ryzen Threadripper 1920X 23199 94 46.39 $500.07*
AMD Ryzen Threadripper 1950X 26536 59 23.8 $1
AMD Ryzen Threadripper 2920X 25705 67 17.14 $1
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30120 40 51.05 $589.99
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 28071 49 24.27 $1
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 31623 33 17.58 $1
AMD Ryzen Threadripper 2990X 20885 122 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 3960X 55385 8 41.03 $1
AMD Ryzen Threadripper 3970X 64247 7 27.89 $2
AMD Ryzen Threadripper 3990X 80783 2 20.98 $3
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 34740 21 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 42095 13 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 64389 6 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 88609 1 NA NA
AMD Sempron 130 521 2546 17.37 $30*
AMD Sempron 140 418 2632 34.99 $11.95*
AMD Sempron 145 434 2616 7.88 $55
AMD Sempron 150 498 2564 33.32 $14.95*
AMD Sempron 210U 267 2786 NA NA
AMD Sempron 2200+ 184 2892 4.6 $39.95
AMD Sempron 2300+ 207 2863 4.6 $45*
AMD Sempron 240 1278 1960 33.62 $38
AMD Sempron 2400+ 205 2866 15.74 $12.99
AMD Sempron 2500+ 172 2911 1.33 $129.95
AMD Sempron 2600+ 253 2806 7.23 $34.95
AMD Sempron 2650 APU 498 2565 8.36 $59.61
AMD Sempron 2800+ 233 2833 7.78 $29.95
AMD Sempron 3000+ 268 2785 7.66 $34.95
AMD Sempron 3100+ 298 2748 3.73 $79.95*
AMD Sempron 3200+ 288 2760 2.54 $113.57
AMD Sempron 3300+ 315 2736 15.74 $20
AMD Sempron 3400+ 292 2757 3.76 $77.64
AMD Sempron 3500+ 232 2836 9.28 $24.99*
AMD Sempron 3600+ 364 2686 24.24 $15*
AMD Sempron 3800+ 360 2689 24.03 $14.99*
AMD Sempron 3850 APU 1159 2046 14.55 $79.68*
AMD Sempron Dual Core 2100 533 2536 14.04 $37.99*
AMD Sempron Dual Core 2200 563 2519 NA NA
AMD Sempron Dual Core 2300 555 2526 13.22 $41.99*
AMD Sempron LE-1100 316 2732 9.03 $34.95
AMD Sempron LE-1150 251 2808 16.82 $14.94*
AMD Sempron LE-1200 358 2691 23.96 $14.95*
AMD Sempron LE-1250 354 2695 3.54 $99.99
AMD Sempron LE-1300 400 2651 16 $25
AMD Sempron M100 338 2710 28.18 $12*
AMD Sempron M120 319 2728 NA NA
AMD Sempron SI-40 257 2798 21.4 $12*
AMD Sempron SI-42 267 2789 8.89 $29.99*
AMD Sempron X2 180 826 2290 11.9 $69.4*
AMD Sempron X2 190 879 2249 10.53 $83.44*
AMD Sempron X2 198 Dual-Core 930 2217 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-36 334 2715 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-38 359 2690 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-28 254 2803 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-30 277 2774 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-32 285 2765 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-34 277 2775 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-37 318 2729 12.22 $25.99*
AMD Turion 64 Mobile ML-40 339 2707 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-42 400 2649 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-44 384 2668 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-30 246 2812 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-32 286 2764 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-34 279 2771 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-37 315 2735 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 400 2648 21.08 $18.99*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52 384 2667 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56 462 2598 33.1 $13.95*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58 577 2506 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 577 2505 36.19 $15.95*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62 738 2364 25.44 $29*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 692 2407 17.58 $39.39*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 627 2458 7.04 $89*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 861 2265 9.56 $90*
AMD Turion Dual-Core RM-70 561 2521 22.46 $25*
AMD Turion Dual-Core RM-72 649 2447 46.49 $13.95*
AMD Turion Dual-Core RM-74 588 2493 NA NA
AMD Turion Dual-Core RM-75 659 2438 23.99 $27.46*
AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 810 2304 NA NA
AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 697 2402 10.08 $69.1*
AMD Turion II Dual-Core Mobile M540 912 2229 NA NA
AMD Turion II N530 Dual-Core 855 2271 28.51 $30*
AMD Turion II N550 Dual-Core 877 2252 NA NA
AMD Turion II Neo K625 Dual-Core 565 2516 NA NA
AMD Turion II Neo K685 Dual-Core 684 2415 NA NA
AMD Turion II Neo N40L Dual-Core 587 2496 NA NA
AMD Turion II Neo N54L Dual-Core 704 2395 NA NA
AMD Turion II P520 Dual-Core 790 2325 NA NA
AMD Turion II P540 Dual-Core 801 2316 16.03 $49.95*
AMD Turion II P560 Dual-Core 818 2298 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 923 2223 34.51 $26.76*
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620 814 2302 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M640 1010 2155 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660 1011 2152 NA NA
AMD Turion Neo X2 Dual Core L625 431 2621 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core L510 603 2478 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-70 497 2570 3.75 $132.56*
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-76 691 2408 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70 634 2456 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72 653 2442 2.91 $224.26*
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 602 2479 40.29 $14.95*
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75 708 2392 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77 635 2454 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 530 2541 10.61 $49.95
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 654 2441 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84 720 2383 37.91 $18.99*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85 730 2374 16.22 $45*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86 658 2440 10.78 $61*
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87 688 2412 17.23 $39.95*
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-70 497 2567 NA NA
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-72 471 2588 NA NA
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-85 841 2278 NA NA
AMD V105 184 2891 NA NA
AMD V120 365 2683 NA NA
AMD V140 372 2676 7.45 $49.95*
AMD V160 322 2723 NA NA
AMD Z-01 308 2741 NA NA
AMD Z-60 APU 262 2794 NA NA
Athlon 64 Dual Core 3800+ 736 2366 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5000+ 850 2274 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5600+ 875 2255 NA NA
Athlon Dual Core 4050e 670 2429 NA NA
Athlon Dual Core 4450e 681 2416 NA NA
Athlon Dual Core 4850e 769 2335 NA NA
Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz 603 2477 NA NA
Celeron Dual-Core T3100 @ 1.90GHz 512 2553 16.01 $32*
Celeron Dual-Core T3300 @ 2.00GHz 695 2404 46.45 $14.97*
Celeron Dual-Core T3500 @ 2.10GHz 786 2331 NA NA
Dual-Core AMD Opteron 1220 SE 748 2352 NA NA
HP Hexa-Core 2.0GHz 1741 1703 3.45 $504.27*
Intel 2.80GHz 341 2706 NA NA
Intel Atom 230 @ 1.60GHz 210 2857 NA NA
Intel Atom 330 @ 1.60GHz 371 2678 NA NA
Intel Atom C2338 @ 1.74GHz 584 2500 NA NA
Intel Atom C2358 @ 1.74GHz 625 2461 NA NA
Intel Atom C2538 @ 2.40GHz 1086 2094 10.44 $104*
Intel Atom C2550 @ 2.40GHz 1331 1920 NA NA
Intel Atom C2558 @ 2.40GHz 1410 1877 10.37 $136*
Intel Atom C2750 @ 2.40GHz 2401 1410 10.35 $232*
Intel Atom C2750 @ 2.41GHz 2174 1505 NA NA
Intel Atom C2758 @ 2.40GHz 2056 1549 9.57 $214.86*
Intel Atom C3538 @ 2.10GHz 1596 1791 21.28 $75*
Intel Atom C3558 @ 2.20GHz 1650 1746 19.19 $86*
Intel Atom C3758 @ 2.20GHz 4675 922 24.22 $193*
Intel Atom C3858 @ 2.00GHz 3154 1189 9.5 $332*
Intel Atom C3958 @ 2.00GHz 4281 971 9.53 $449*
Intel Atom D2500 @ 1.86GHz 268 2783 NA NA
Intel Atom D2550 @ 1.86GHz 448 2607 NA NA
Intel Atom D2560 @ 2.00GHz 433 2618 NA NA
Intel Atom D2700 @ 2.13GHz 481 2580 NA NA
Intel Atom D2701 @ 2.13GHz 438 2612 NA NA
Intel Atom D410 @ 1.66GHz 162 2923 0.26 $635.99*
Intel Atom D425 @ 1.80GHz 222 2849 0.22 $992.98*
Intel Atom D510 @ 1.66GHz 385 2666 3.96 $97.16*
Intel Atom D525 @ 1.80GHz 421 2630 NA NA
Intel Atom E3815 @ 1.46GHz 105 2988 0.52 $199.99
Intel Atom E3825 @ 1.33GHz 385 2665 5.47 $70.32*
Intel Atom E3826 @ 1.46GHz 256 2801 NA NA
Intel Atom E3827 @ 1.74GHz 515 2552 NA NA
Intel Atom E3840 @ 1.91GHz 704 2396 NA NA
Intel Atom E3845 @ 1.91GHz 962 2190 NA NA
Intel Atom E3900 @ 1.60GHz 1953 1596 NA NA
Intel Atom E3940 @ 1.60GHz 1940 1605 NA NA
Intel Atom E3950 @ 1.60GHz 2147 1515 NA NA
Intel Atom N2100 @ 1.60GHz 188 2886 NA NA
Intel Atom N2600 @ 1.60GHz 323 2722 NA NA
Intel Atom N270 @ 1.60GHz 175 2906 NA NA
Intel Atom N280 @ 1.66GHz 181 2898 NA NA
Intel Atom N2800 @ 1.86GHz 385 2664 NA NA
Intel Atom N435 @ 1.33GHz 153 2941 NA NA
Intel Atom N450 @ 1.66GHz 177 2904 NA NA
Intel Atom N455 @ 1.66GHz 162 2925 NA NA
Intel Atom N470 @ 1.83GHz 224 2848 NA NA
Intel Atom N475 @ 1.83GHz 179 2900 NA NA
Intel Atom N550 @ 1.50GHz 316 2733 3.67 $86*
Intel Atom N570 @ 1.66GHz 335 2714 3.89 $86*
Intel Atom S1260 @ 2.00GHz 596 2482 9.31 $64*
Intel Atom T5700 @ 1.70GHz 1326 1927 NA NA
Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz 993 2169 NA NA
Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz 1074 2102 NA NA
Intel Atom x5-Z8300 @ 1.44GHz 823 2292 6.19 $132.99*
Intel Atom x5-Z8330 @ 1.44GHz 685 2414 NA NA
Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz 930 2218 44.28 $21*
Intel Atom x5-Z8500 @ 1.44GHz 1238 1987 19.79 $62.57*
Intel Atom x5-Z8550 @ 1.44GHz 1171 2038 NA NA
Intel Atom x7-Z8700 @ 1.60GHz 1325 1928 18 $73.63*
Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz 1373 1897 NA NA
Intel Atom Z2760 @ 1.80GHz 375 2673 NA NA
Intel Atom Z3735D @ 1.33GHz 540 2533 NA NA
Intel Atom Z3735E @ 1.33GHz 557 2525 4.76 $117*
Intel Atom Z3735F @ 1.33GHz 526 2543 1.05 $500*
Intel Atom Z3735G @ 1.33GHz 541 2532 NA NA
Intel Atom Z3736F @ 1.33GHz 511 2554 NA NA
Intel Atom Z3740 @ 1.33GHz 594 2485 NA NA
Intel Atom Z3740D @ 1.33GHz 614 2470 NA NA
Intel Atom Z3745 @ 1.33GHz 617 2468 20.56 $30*
Intel Atom Z3745D @ 1.33GHz 585 2498 NA NA
Intel Atom Z3770 @ 1.46GHz 743 2359 4.97 $149.44*
Intel Atom Z3770D @ 1.49GHz 488 2574 NA NA
Intel Atom Z3775 @ 1.46GHz 753 2347 1.51 $500*
Intel Atom Z3775D @ 1.49GHz 794 2324 NA NA
Intel Atom Z3795 @ 1.60GHz 1115 2073 NA NA
Intel Atom Z520 @ 1.33GHz 156 2934 NA NA
Intel Atom Z530 @ 1.60GHz 183 2894 NA NA
Intel Atom Z670 @ 1.50GHz 158 2930 NA NA
Intel Celeron 1.70GHz 101 2991 NA NA
Intel Celeron 1.80GHz 96 2994 NA NA
Intel Celeron 1000M @ 1.80GHz 1009 2157 NA NA
Intel Celeron 1000MHz 139 2957 NA NA
Intel Celeron 1005M @ 1.90GHz 1063 2113 NA NA
Intel Celeron 1007U @ 1.50GHz 752 2348 4.07 $184.99*
Intel Celeron 1017U @ 1.60GHz 958 2192 NA NA
Intel Celeron 1019Y @ 1.00GHz 576 2509 NA NA
Intel Celeron 1020E @ 2.20GHz 1406 1882 NA NA
Intel Celeron 1020M @ 2.10GHz 1275 1964 NA NA
Intel Celeron 1037U @ 1.80GHz 947 2203 NA NA
Intel Celeron 1047UE @ 1.40GHz 748 2351 NA NA
Intel Celeron 1100MHz 113 2984 7.55 $15*
Intel Celeron 1200MHz 159 2929 NA NA
Intel Celeron 2.00GHz 125 2970 NA NA
Intel Celeron 2.13GHz 166 2916 NA NA
Intel Celeron 2.20GHz 139 2959 NA NA
Intel Celeron 2.26GHz 182 2897 NA NA
Intel Celeron 2.30GHz 148 2947 NA NA
Intel Celeron 2.40GHz 143 2953 NA NA
Intel Celeron 2.50GHz 164 2919 NA NA
Intel Celeron 2.53GHz 169 2914 NA NA
Intel Celeron 2.60GHz 143 2952 NA NA
Intel Celeron 2.66GHz 173 2909 NA NA
Intel Celeron 2.70GHz 159 2928 NA NA
Intel Celeron 2.80GHz 190 2884 NA NA
Intel Celeron 2.93GHz 230 2838 NA NA
Intel Celeron 2000E @ 2.20GHz 1607 1781 NA NA
Intel Celeron 2002E @ 1.50GHz 1091 2089 12.68 $86*
Intel Celeron 215 @ 1.33GHz 174 2908 NA NA
Intel Celeron 220 @ 1.20GHz 209 2861 NA NA
Intel Celeron 2950M @ 2.00GHz 1282 1954 NA NA
Intel Celeron 2955U @ 1.40GHz 745 2354 NA NA
Intel Celeron 2957U @ 1.40GHz 809 2305 NA NA
Intel Celeron 2961Y @ 1.10GHz 732 2372 NA NA
Intel Celeron 2970M @ 2.20GHz 1501 1841 NA NA
Intel Celeron 2980U @ 1.60GHz 1056 2117 NA NA
Intel Celeron 2981U @ 1.60GHz 991 2170 NA NA
Intel Celeron 3.06GHz 234 2830 NA NA
Intel Celeron 3.20GHz 267 2787 NA NA
Intel Celeron 3.33GHz 263 2791 NA NA
Intel Celeron 3205U @ 1.50GHz 920 2226 3.2 $287.04*
Intel Celeron 3215U @ 1.70GHz 1096 2086 NA NA
Intel Celeron 3755U @ 1.70GHz 1182 2031 NA NA
Intel Celeron 3765U @ 1.90GHz 1286 1951 NA NA
Intel Celeron 3855U @ 1.60GHz 1199 2014 NA NA
Intel Celeron 3865U @ 1.80GHz 1217 2005 NA NA
Intel Celeron 3867U @ 1.80GHz 1467 1852 13.71 $107*
Intel Celeron 3955U @ 2.00GHz 1474 1847 NA NA
Intel Celeron 3965U @ 2.20GHz 1627 1760 15.21 $107*
Intel Celeron 3965Y @ 1.50GHz 1220 2002 11.4 $107*
Intel Celeron 420 @ 1.60GHz 293 2754 22.53 $13*
Intel Celeron 4205U @ 1.80GHz 1274 1965 11.91 $107*
Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 304 2743 5.07 $59.95*
Intel Celeron 4305UE @ 2.00GHz 1950 1598 NA NA
Intel Celeron 440 @ 2.00GHz 368 2680 7.37 $49.99*
Intel Celeron 450 @ 2.20GHz 433 2617 32.11 $13.5*
Intel Celeron 5205U @ 1.90GHz 1276 1963 11.92 $107*
Intel Celeron 530 @ 1.73GHz 287 2761 22.09 $13*
Intel Celeron 540 @ 1.86GHz 296 2750 NA NA
Intel Celeron 550 @ 2.00GHz 378 2671 6.87 $54.95*
Intel Celeron 560 @ 2.13GHz 365 2684 5.21 $69.95*
Intel Celeron 570 @ 2.26GHz 344 2704 NA NA
Intel Celeron 723 @ 1.20GHz 213 2856 NA NA
Intel Celeron 743 @ 1.30GHz 245 2814 NA NA
Intel Celeron 807 @ 1.50GHz 392 2659 NA NA
Intel Celeron 807UE @ 1.00GHz 210 2860 NA NA
Intel Celeron 827E @ 1.40GHz 371 2679 NA NA
Intel Celeron 847 @ 1.10GHz 463 2596 1.47 $315*
Intel Celeron 847E @ 1.10GHz 603 2476 NA NA
Intel Celeron 857 @ 1.20GHz 625 2460 NA NA
Intel Celeron 867 @ 1.30GHz 562 2520 18.72 $29.99*
Intel Celeron 877 @ 1.40GHz 713 2387 NA NA
Intel Celeron 887 @ 1.50GHz 722 2382 NA NA
Intel Celeron 900 @ 2.20GHz 392 2660 20.62 $18.99*
Intel Celeron 925 @ 2.30GHz 433 2619 NA NA
Intel Celeron @ 1.30GHz 548 2529 NA NA
Intel Celeron B710 @ 1.60GHz 106 2987 NA NA
Intel Celeron B800 @ 1.50GHz 648 2448 25.93 $24.99*
Intel Celeron B810 @ 1.60GHz 775 2332 9.69 $79.95*
Intel Celeron B815 @ 1.60GHz 661 2436 NA NA
Intel Celeron B820 @ 1.70GHz 755 2345 25.79 $29.29*
Intel Celeron B830 @ 1.80GHz 798 2318 15.96 $49.99*
Intel Celeron B840 @ 1.90GHz 930 2219 NA NA
Intel Celeron D 347 @ 3.06GHz 232 2834 NA NA
Intel Celeron D 352 @ 3.20GHz 283 2767 NA NA
Intel Celeron D 356 @ 3.33GHz 251 2809 NA NA
Intel Celeron D 360 @ 3.46GHz 372 2677 NA NA
Intel Celeron D 420 @ 1.60GHz 313 2737 NA NA
Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz 492 2572 7.03 $70
Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz 671 2427 47.91 $14
Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz 649 2444 33.02 $19.65*
Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz 712 2388 NA NA
Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz 860 2266 43.02 $19.99*
Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz 805 2310 18.29 $44*
Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz 864 2262 29.79 $29*
Intel Celeron E3500 @ 2.70GHz 935 2211 44.54 $21*
Intel Celeron G1101 @ 2.27GHz 1086 2095 54.92 $19.77*
Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz 1453 1857 39.26 $37*
Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz 1373 1898 91.62 $14.98*
Intel Celeron G1620 @ 2.70GHz 1356 1905 15.24 $88.98*
Intel Celeron G1620T @ 2.40GHz 1507 1835 35.88 $42*
Intel Celeron G1630 @ 2.80GHz 1646 1750 32.92 $49.99*
Intel Celeron G1820 @ 2.70GHz 1605 1782 53.53 $29.99*
Intel Celeron G1820T @ 2.40GHz 1614 1773 38.43 $42*
Intel Celeron G1820TE @ 2.20GHz 1115 2074 NA NA
Intel Celeron G1830 @ 2.80GHz 1560 1802 16.43 $94.95*
Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz 1717 1713 24.56 $69.9
Intel Celeron G1840T @ 2.50GHz 1576 1798 NA NA
Intel Celeron G1850 @ 2.90GHz 1895 1630 23.69 $79.99*
Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz 2217 1484 20.62 $107.49*
Intel Celeron G3900E @ 2.40GHz 2034 1562 19.01 $107*
Intel Celeron G3900T @ 2.60GHz 2199 1493 19.56 $112.46*
Intel Celeron G3900TE @ 2.30GHz 1967 1590 46.84 $42*
Intel Celeron G3920 @ 2.90GHz 2265 1469 19.7 $114.99*
Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz 2299 1448 29.82 $77.11
Intel Celeron G3930T @ 2.70GHz 2109 1529 52.79 $39.95*
Intel Celeron G3930TE @ 2.70GHz 2218 1483 52.82 $42*
Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz 2369 1420 21.72 $109.04*
Intel Celeron G440 @ 1.60GHz 426 2626 8.52 $49.99*
Intel Celeron G460 @ 1.80GHz 483 2579 8.78 $55*
Intel Celeron G465 @ 1.90GHz 480 2581 12 $40*
Intel Celeron G470 @ 2.00GHz 691 2409 19.67 $35.15*
Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz 2418 1403 30.01 $80.58*
Intel Celeron G4900T @ 2.90GHz 2255 1470 53.7 $42*
Intel Celeron G4920 @ 3.20GHz 2284 1456 36.12 $63.24
Intel Celeron G4930 @ 3.20GHz 2573 1354 53.62 $47.99
Intel Celeron G4930T @ 3.00GHz 2224 1482 52.95 $42*
Intel Celeron G530 @ 2.40GHz 1101 2080 27.54 $39.99*
Intel Celeron G530T @ 2.00GHz 1055 2118 62.11 $16.99*
Intel Celeron G540 @ 2.50GHz 1044 2128 94.61 $11.03*
Intel Celeron G540T @ 2.10GHz 1174 2035 NA NA
Intel Celeron G550 @ 2.60GHz 1291 1947 26.36 $49
Intel Celeron G550T @ 2.20GHz 1102 2079 NA NA
Intel Celeron G555 @ 2.70GHz 1268 1969 32.52 $39*
Intel Celeron G5900 @ 3.40GHz 2759 1292 50.17 $54.99*
Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz 2824 1280 56.55 $49.94
Intel Celeron J1750 @ 2.41GHz 595 2483 NA NA
Intel Celeron J1800 @ 2.41GHz 588 2494 NA NA
Intel Celeron J1850 @ 1.99GHz 942 2207 NA NA
Intel Celeron J1900 @ 1.99GHz 1121 2068 NA NA
Intel Celeron J3060 @ 1.60GHz 671 2426 NA NA
Intel Celeron J3160 @ 1.60GHz 1318 1933 NA NA
Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz 1238 1988 NA NA
Intel Celeron J3455 @ 1.50GHz 2270 1461 7.69 $295
Intel Celeron J3455E @ 1.50GHz 2457 1388 NA NA
Intel Celeron J4005 @ 2.00GHz 1609 1780 12.99 $123.86
Intel Celeron J4025 @ 2.00GHz 1946 1601 NA NA
Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz 2969 1241 27.75 $107*
Intel Celeron J4115 @ 1.80GHz 2727 1303 NA NA
Intel Celeron J4125 @ 2.00GHz 3175 1183 NA NA
Intel Celeron M 1.00GHz 149 2946 0.6 $246.57*
Intel Celeron M 1.30GHz 205 2864 NA NA
Intel Celeron M 1.50GHz 216 2854 NA NA
Intel Celeron M 1.60GHz 224 2847 NA NA
Intel Celeron M 1.70GHz 252 2807 NA NA
Intel Celeron M 1300MHz 197 2871 NA NA
Intel Celeron M 1500MHz 217 2853 NA NA
Intel Celeron M 360 1.40GHz 221 2850 NA NA
Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz 123 2971 NA NA
Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz 139 2958 NA NA
Intel Celeron M 430 @ 1.73GHz 169 2912 NA NA
Intel Celeron M 440 @ 1.86GHz 155 2936 NA NA
Intel Celeron M 443 @ 1.20GHz 125 2969 NA NA
Intel Celeron M 450 @ 2.00GHz 230 2839 NA NA
Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz 227 2842 NA NA
Intel Celeron M 530 @ 1.73GHz 338 2709 NA NA
Intel Celeron M 723 @ 1.20GHz 267 2788 NA NA
Intel Celeron M 900MHz 123 2972 NA NA
Intel Celeron N2805 @ 1.46GHz 335 2713 NA NA
Intel Celeron N2806 @ 1.60GHz 486 2576 NA NA
Intel Celeron N2807 @ 1.58GHz 461 2599 NA NA
Intel Celeron N2808 @ 1.58GHz 509 2556 NA NA
Intel Celeron N2810 @ 2.00GHz 465 2592 3.32 $139.99*
Intel Celeron N2815 @ 1.86GHz 469 2590 NA NA
Intel Celeron N2820 @ 2.13GHz 434 2615 2.07 $209.99*
Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz 560 2522 3.73 $149.99*
Intel Celeron N2840 @ 2.16GHz 585 2499 NA NA
Intel Celeron N2910 @ 1.60GHz 672 2425 NA NA
Intel Celeron N2920 @ 1.86GHz 899 2237 NA NA
Intel Celeron N2930 @ 1.83GHz 995 2167 NA NA
Intel Celeron N2940 @ 1.83GHz 1058 2115 NA NA
Intel Celeron N3000 @ 1.04GHz 649 2446 NA NA
Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz 505 2559 NA NA
Intel Celeron N3050 @ 1.60GHz 578 2504 4.46 $129.59
Intel Celeron N3060 @ 1.60GHz 659 2439 2.4 $274
Intel Celeron N3150 @ 1.60GHz 1186 2024 NA NA
Intel Celeron N3160 @ 1.60GHz 1263 1972 3.62 $349*
Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz 1149 2052 4.99 $230.4*
Intel Celeron N3450 @ 1.10GHz 1954 1594 10.56 $185.08*
Intel Celeron N4000 @ 1.10GHz 1464 1854 13.68 $107*
Intel Celeron N4000C @ 1.10GHz 1596 1792 NA NA
Intel Celeron N4020 @ 1.10GHz 1664 1736 NA NA
Intel Celeron N4100 @ 1.10GHz 2447 1391 22.87 $107*
Intel Celeron N4120 @ 1.10GHz 2481 1376 NA NA
Intel Celeron P4500 @ 1.87GHz 816 2299 NA NA
Intel Celeron P4505 @ 1.87GHz 689 2410 NA NA
Intel Celeron P4600 @ 2.00GHz 700 2401 NA NA
Intel Celeron SU2300 @ 1.20GHz 422 2629 NA NA
Intel Celeron T1600 @ 1.66GHz 497 2569 24.84 $19.99*
Intel Celeron U1900 @ 1.99GHz 1028 2138 NA NA
Intel Celeron U3400 @ 1.07GHz 473 2587 NA NA
Intel Celeron U3600 @ 1.20GHz 560 2523 NA NA
Intel Core 860 @ 2.80GHz 2754 1294 41.73 $65.99*
Intel Core Duo L2300 @ 1.50GHz 387 2662 NA NA
Intel Core Duo L2400 @ 1.66GHz 348 2700 NA NA
Intel Core Duo L2500 @ 1.83GHz 404 2644 NA NA
Intel Core Duo T2050 @ 1.60GHz 309 2740 NA NA
Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz 352 2696 NA NA
Intel Core Duo T2300 @ 1.66GHz 335 2712 NA NA
Intel Core Duo T2350 @ 1.86GHz 364 2685 NA NA
Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz 356 2694 22.27 $16*
Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz 383 2669 NA NA
Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz 400 2652 3.33 $119.99*
Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz 418 2633 NA NA
Intel Core Duo T2700 @ 2.33GHz 498 2563 NA NA
Intel Core Duo U2400 @ 1.06GHz 255 2802 NA NA
Intel Core Duo U2500 @ 1.20GHz 220 2851 NA NA
Intel Core i3-1000NG4 @ 1.10GHz 4326 967 NA NA
Intel Core i3-1005G1 @ 1.20GHz 5250 851 18.68 $281*
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz 8993 459 78.48 $114.59
Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz 9010 458 83.43 $107.99
Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz 7552 562 61.9 $122*
Intel Core i3-10110U @ 2.10GHz 4100 999 10.25 $399.95
Intel Core i3-10110Y @ 1.00GHz 3639 1070 12.68 $287*
Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz 9322 431 50.72 $183.8
Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz 8355 491 58.42 $143*
Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz 6320 720 22.49 $281*
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 1792 1682 71.67 $25
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz 1694 1724 28.24 $59.99*
Intel Core i3-2102 @ 3.10GHz 2029 1565 34.98 $58*
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 1814 1672 15.78 $114.99*
Intel Core i3-21050 @ 3.10GHz 2193 1497 NA NA
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 1907 1623 14.12 $135
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz 1443 1863 10.31 $140*
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 2167 1508 15.15 $143.01
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 1987 1581 22.67 $87.66*
Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz 2456 1389 NA NA
Intel Core i3-2310E @ 2.10GHz 1845 1654 8.2 $225*
Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz 1185 2026 30.52 $38.81*
Intel Core i3-2312M @ 2.10GHz 1369 1899 NA NA
Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz 1239 1986 13.32 $92.97*
Intel Core i3-2330E @ 2.20GHz 1823 1666 NA NA
Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz 1222 1999 13.99 $87.39*
Intel Core i3-2332M @ 2.20GHz 1353 1907 NA NA
Intel Core i3-2340UE @ 1.30GHz 976 2180 NA NA
Intel Core i3-2348M @ 2.30GHz 1234 1993 NA NA
Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz 1230 1996 34.13 $36.03*
Intel Core i3-2357M @ 1.30GHz 866 2258 NA NA
Intel Core i3-2365M @ 1.40GHz 861 2263 NA NA
Intel Core i3-2367M @ 1.40GHz 894 2241 NA NA
Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz 1287 1949 34.78 $36.99
Intel Core i3-2375M @ 1.50GHz 907 2234 NA NA
Intel Core i3-2377M @ 1.50GHz 861 2264 NA NA
Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz 1569 1800 19.62 $79.95*
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz 1641 1752 42.18 $38.9*
Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz 1824 1664 NA NA
Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz 2036 1558 10.23 $199*
Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz 1180 2033 5.67 $208*
Intel Core i3-3217UE @ 1.60GHz 1362 1903 NA NA
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 2181 1501 109.95 $19.84
Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz 1980 1586 19.8 $100
Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz 2183 1500 16.31 $133.89
Intel Core i3-3227U @ 1.90GHz 1274 1966 NA NA
Intel Core i3-3229Y @ 1.40GHz 1041 2129 NA NA
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 2267 1463 45.39 $49.95
Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz 1981 1585 NA NA
Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz 2643 1332 17.76 $148.88
Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz 2310 1441 42.03 $54.97
Intel Core i3-3250T @ 3.00GHz 2650 1327 NA NA
Intel Core i3-330E @ 2.13GHz 1260 1976 NA NA
Intel Core i3-330M @ 2.13GHz 954 2198 6.36 $149.95
Intel Core i3-330UM @ 1.20GHz 666 2430 NA NA
Intel Core i3-350M @ 2.27GHz 1046 2127 30.71 $34.05*
Intel Core i3-370M @ 2.40GHz 1123 2066 37.48 $29.96
Intel Core i3-380M @ 2.53GHz 1140 2057 22.82 $49.95
Intel Core i3-380UM @ 1.33GHz 708 2391 NA NA
Intel Core i3-390M @ 2.67GHz 1231 1995 31.6 $38.95*
Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz 1720 1710 29.59 $58.11*
Intel Core i3-4005U @ 1.70GHz 1662 1738 NA NA
Intel Core i3-4010U @ 1.70GHz 1661 1741 13.29 $124.95*
Intel Core i3-4010Y @ 1.30GHz 1310 1937 NA NA
Intel Core i3-4012Y @ 1.50GHz 1256 1977 NA NA
Intel Core i3-4020Y @ 1.50GHz 1437 1866 NA NA
Intel Core i3-4025U @ 1.90GHz 1918 1618 NA NA
Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz 1871 1640 NA NA
Intel Core i3-4030Y @ 1.60GHz 1623 1765 NA NA
Intel Core i3-4100M @ 2.50GHz 2391 1413 10.94 $218.57*
Intel Core i3-4110M @ 2.60GHz 2580 1352 NA NA
Intel Core i3-4110U @ 1.90GHz 1853 1651 NA NA
Intel Core i3-4120U @ 2.00GHz 1948 1600 NA NA
Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz 3281 1144 25.64 $127.95
Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz 2856 1273 11.49 $248.56*
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 3366 1120 15.05 $223.71*
Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz 2802 1281 12.74 $219.95*
Intel Core i3-4158U @ 2.00GHz 1718 1712 NA NA
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 3442 1105 18.12 $189.99
Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz 3082 1213 20.55 $149.99*
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 3596 1076 14.91 $241.12*
Intel Core i3-4170T @ 3.20GHz 3177 1182 15.13 $209.95*
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz 3549 1089 9.1 $389.95
Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz 3098 1204 NA NA
Intel Core i3-4330TE @ 2.40GHz 2500 1371 NA NA
Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz 3528 1093 19.6 $179.99*
Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz 3163 1187 18.61 $169.99*
Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz 2888 1266 NA NA
Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz 3577 1081 13.25 $269.95*
Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz 3164 1186 NA NA
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz 3862 1030 12.92 $299*
Intel Core i3-4370T @ 3.30GHz 3225 1169 23.37 $138*
Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz 3244 1159 NA NA
Intel Core i3-5005U @ 2.00GHz 2035 1559 NA NA
Intel Core i3-5010U @ 2.10GHz 2158 1510 9.43 $229
Intel Core i3-5015U @ 2.10GHz 2047 1552 NA NA
Intel Core i3-5020U @ 2.20GHz 2141 1518 4.67 $459*
Intel Core i3-5157U @ 2.50GHz 2613 1343 NA NA
Intel Core i3-530 @ 2.93GHz 1443 1862 27.76 $52*
Intel Core i3-540 @ 3.07GHz 1505 1836 8.37 $179.95*
Intel Core i3-550 @ 3.20GHz 1552 1808 52.46 $29.59
Intel Core i3-560 @ 3.33GHz 1626 1762 9.04 $179.95*
Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz 2299 1449 NA NA
Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz 4178 984 31.24 $133.74*
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz 4143 989 26.58 $155.89
Intel Core i3-6100E @ 2.70GHz 3315 1133 NA NA
Intel Core i3-6100H @ 2.70GHz 3191 1180 NA NA
Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz 3650 1068 27.04 $134.99*
Intel Core i3-6100TE @ 2.70GHz 3280 1146 NA NA
Intel Core i3-6100U @ 2.30GHz 2625 1339 4.95 $529.99*
Intel Core i3-6102E @ 1.90GHz 2349 1428 10.44 $225*
Intel Core i3-6157U @ 2.40GHz 2795 1283 NA NA
Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz 4354 960 14.52 $299.99*
Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz 4040 1011 31.26 $129.23*
Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz 4432 948 8.16 $543*
Intel Core i3-7020U @ 2.30GHz 2566 1357 9.13 $281*
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz 4303 970 42.54 $101.15
Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz 3421 1107 15.21 $225*
Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz 3830 1036 10.58 $362*
Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz 2710 1308 11.3 $239.82*
Intel Core i3-7101TE @ 3.40GHz 4003 1014 34.21 $117*
Intel Core i3-7102E @ 2.10GHz 2521 1365 11.21 $225*
Intel Core i3-7130U @ 2.70GHz 2969 1239 6.46 $459.99*
Intel Core i3-7167U @ 2.80GHz 3489 1096 NA NA
Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz 4778 912 29.86 $159.99*
Intel Core i3-7300T @ 3.50GHz 4159 986 22.9 $181.59*
Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz 4862 899 26.61 $182.72*
Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz 4804 907 32.24 $148.99
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz 6158 744 49.7 $123.89
Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz 6829 655 51.35 $133*
Intel Core i3-8100T @ 3.10GHz 5319 841 40 $132.99
Intel Core i3-8109U @ 3.00GHz 4371 959 10.28 $425
Intel Core i3-8121U @ 2.20GHz 4351 962 15 $290
Intel Core i3-8130U @ 2.20GHz 3661 1065 13.03 $281*
Intel Core i3-8145U @ 2.10GHz 3780 1042 13.45 $281*
Intel Core i3-8145UE @ 2.20GHz 4140 990 14.73 $281*
Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz 6317 721 39.52 $159.87
Intel Core i3-8300T @ 3.20GHz 5827 787 37.81 $154.1
Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz 6992 630 35.18 $198.75*
Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz 6725 666 56.05 $119.99
Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz 6814 658 62.21 $109.54
Intel Core i3-9100T @ 3.10GHz 5574 804 45.69 $122*
Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz 7267 592 38.25 $189.99*
Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz 6367 715 44.52 $143*
Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz 7358 580 45.42 $162*
Intel Core i3-9350K @ 4.00GHz 7797 540 42.38 $184*
Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz 7913 528 49.04 $161.36
Intel Core i5 750S @ 2.40GHz 1326 1926 13.26 $99.99*
Intel Core i5 E 520 @ 2.40GHz 1619 1768 NA NA
Intel Core i5-10200H @ 2.40GHz 9259 436 37.04 $250*
Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz 6545 690 12.24 $534.95
Intel Core i5-10210Y @ 1.00GHz 4918 893 NA NA
Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 8871 465 35.48 $250*
Intel Core i5-1030NG7 @ 1.10GHz 5331 838 NA NA
Intel Core i5-10310U @ 1.70GHz 6906 645 23.25 $297*
Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz 8014 520 26.98 $297*
Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz 8284 496 26.81 $309*
Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz 8493 482 26.54 $320*
Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz 9936 403 31.05 $320*
Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 12564 312 69.8 $179.99
Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz 12702 307 74.29 $170.99
Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz 9221 443 36.89 $250*
Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz 10453 382 57.43 $182*
Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz 13348 285 57.79 $230.98
Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz 10808 371 56.29 $192*
Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz 14114 265 51.89 $271.99
Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz 14642 242 52.34 $279.75
Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz 14959 229 39.43 $379.36
Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz 11330 352 53.19 $213*
Intel Core i5-1135G7 @ 2.40GHz 9254 438 29.95 $309*
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 3367 1119 112.28 $29.99*
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 3488 1098 99.96 $34.89*
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 3597 1075 14.39 $249.95
Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 3709 1057 8.61 $430.59*
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 2317 1438 23.19 $99.9*
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 3806 1041 19.13 $198.95
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 3090 1210 17.96 $172*
Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz 2799 1282 NA NA
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 2980 1237 14.33 $208*
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz 1924 1613 28.66 $67.12*
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 2111 1527 NA NA
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 1991 1578 26.53 $75.02*
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 1878 1638 NA NA
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 2032 1564 29.87 $68.02*
Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 3974 1019 44.16 $89.99*
Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz 1472 1849 NA NA
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 4064 1007 95.1 $42.74
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 4082 1002 9.4 $434.26*
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 3347 1124 60.48 $55.34*
Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 2852 1275 31.7 $89.99*
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 1889 1632 NA NA
Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz 1882 1635 NA NA
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 2289 1454 54.38 $42.1*
Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz 1094 2088 NA NA
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 2293 1452 28.68 $79.97
Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 4132 993 59.07 $69.95*
Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz 1628 1759 NA NA
Intel Core i5-2560M @ 2.70GHz 2131 1521 NA NA
Intel Core i5-3170K @ 3.20GHz 8882 464 NA NA
Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz 2429 1399 22.29 $109
Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz 2537 1361 25.37 $99.99*
Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz 1942 1604 8.63 $225*
Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 2669 1319 49.38 $54.04*
Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 4071 1004 24.67 $165*
Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz 3856 1031 19.28 $199.95*
Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz 3754 1045 NA NA
Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz 2148 1514 9.55 $225*
Intel Core i5-3339Y @ 1.50GHz 1416 1872 NA NA
Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz 4233 978 24.61 $172.02*
Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 2671 1318 38.18 $69.95*
Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz 3876 1027 25.84 $149.99*
Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz 4239 976 28.26 $149.99*
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 2962 1244 37.96 $78.02*
Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz 3045 1224 NA NA
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 2293 1453 5.46 $420.05*
Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz 2279 1459 NA NA
Intel Core i5-3439Y @ 1.50GHz 1907 1621 NA NA
Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 4381 957 24.36 $179.87
Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 4154 987 43.73 $95*
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 4625 930 69.77 $66.29
Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 4307 969 18.92 $227.59*
Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 2968 1242 10.99 $269.95*
Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 4066 1006 28.33 $143.5*
Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 4798 909 15.99 $299.99*
Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 4422 950 14.62 $302.45*
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 4885 897 33.04 $147.85
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 4940 892 42.9 $115.14
Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 4628 928 90.59 $51.09*
Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz 4120 996 NA NA
Intel Core i5-3610ME @ 2.70GHz 2623 1341 NA NA
Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz 3050 1222 NA NA
Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 2792 1284 31.39 $88.95*
Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz 2173 1507 NA NA
Intel Core i5-4200Y @ 1.40GHz 1558 1804 NA NA
Intel Core i5-4202Y @ 1.60GHz 1670 1734 NA NA
Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz 2904 1260 NA NA
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 2909 1256 9.39 $309.95*
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz 2266 1467 NA NA
Intel Core i5-4210Y @ 1.50GHz 1657 1744 NA NA
Intel Core i5-4220Y @ 1.60GHz 1591 1794 NA NA
Intel Core i5-4230U @ 1.90GHz 1853 1650 NA NA
Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz 2195 1496 6.29 $349*
Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz 2713 1307 NA NA
Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz 2480 1378 NA NA
Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz 2948 1249 NA NA
Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz 2499 1373 NA NA
Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz 2996 1234 NA NA
Intel Core i5-4300U @ 1.90GHz 2477 1380 NA NA
Intel Core i5-4300Y @ 1.60GHz 1532 1819 NA NA
Intel Core i5-4302Y @ 1.60GHz 1817 1670 NA NA
Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz 2960 1246 NA NA
Intel Core i5-430M @ 2.27GHz 1219 2003 8.71 $139.95*
Intel Core i5-430UM @ 1.20GHz 836 2285 NA NA
Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz 3200 1176 NA NA
Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz 2462 1386 NA NA
Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz 3288 1141 11.96 $274.99*
Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz 3398 1112 NA NA
Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz 2305 1446 NA NA
Intel Core i5-4400E @ 2.70GHz 3251 1157 12.22 $266*
Intel Core i5-4402E @ 1.60GHz 2681 1316 NA NA
Intel Core i5-4422E @ 1.80GHz 1907 1622 7.17 $266*
Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz 4718 918 31.43 $150.09*
Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz 3908 1026 24.43 $159.99*
Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz 4658 925 15.53 $299.99*
Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz 4055 1008 8.76 $462.97*
Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 4801 908 22.36 $214.7
Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz 4434 947 6.72 $659.99*
Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz 3583 1079 NA NA
Intel Core i5-4470S @ 3.00GHz 4742 915 NA NA
Intel Core i5-450M @ 2.40GHz 1242 1984 38.87 $31.95*
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 5153 865 17.29 $297.95*
Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz 4820 906 NA NA
Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz 4964 886 27.58 $179.98*
Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz 3263 1154 16.32 $199.95*
Intel Core i5-4570TE @ 2.70GHz 3117 1198 15.59 $199.99*
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 5288 845 15.14 $349.28
Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz 5093 872 16.98 $299.95
Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz 4001 1016 19.05 $209.95*
Intel Core i5-460M @ 2.53GHz 1280 1956 19.71 $64.95*
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz 5457 823 17.4 $313.56*
Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz 5500 817 13.75 $399.95*
Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz 5034 878 NA NA
Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz 5335 835 19.33 $276*
Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz 5048 877 23.7 $213*
Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz 4453 945 17.19 $259.02*
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 5620 800 32.11 $175
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz 5589 803 24.41 $228.95
Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz 5283 847 14.71 $359.21*
Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz 4347 963 NA NA
Intel Core i5-470UM @ 1.33GHz 752 2349 NA NA
Intel Core i5-480M @ 2.67GHz 1323 1929 16.42 $80.6*
Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz 2507 1369 8.92 $281*
Intel Core i5-520M @ 2.40GHz 1703 1718 47.27 $36.02*
Intel Core i5-520UM @ 1.07GHz 928 2220 NA NA
Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz 2475 1382 4.67 $529.99*
Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz 2990 1235 NA NA
Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz 3356 1121 NA NA
Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz 2743 1299 9.46 $289.99*
Intel Core i5-5350U @ 1.80GHz 2667 1320 NA NA
Intel Core i5-540M @ 2.53GHz 1756 1698 30.27 $58
Intel Core i5-540UM @ 1.20GHz 1002 2165 NA NA
Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz 5550 810 NA NA
Intel Core i5-560M @ 2.67GHz 1828 1662 25.4 $71.97*
Intel Core i5-560UM @ 1.33GHz 1015 2149 NA NA
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz 5910 777 19.07 $309.95*
Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz 5906 778 NA NA
Intel Core i5-580M @ 2.67GHz 1949 1599 19.5 $99.95*
Intel Core i5-6198DU @ 2.30GHz 3138 1193 NA NA
Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz 3026 1226 NA NA
Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz 3069 1218 5.39 $569
Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz 3236 1162 NA NA
Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz 3655 1066 12.02 $304*
Intel Core i5-6300HQ @ 2.30GHz 4647 926 NA NA
Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz 3265 1151 NA NA
Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz 3259 1155 NA NA
Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz 5161 864 38.23 $135*
Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz 4414 952 16.98 $259.95*
Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz 5554 809 29.24 $189.99*
Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz 5368 830 NA NA
Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz 5209 858 NA NA
Intel Core i5-6442EQ @ 1.90GHz 4519 937 18.08 $250*
Intel Core i5-650 @ 3.20GHz 2203 1491 146.95 $14.99*
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz 5661 794 28.31 $199.98*
Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz 4848 901 61.13 $79.3*
Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz 5329 839 28.07 $189.88*
Intel Core i5-655K @ 3.20GHz 2017 1568 33.63 $59.99*
Intel Core i5-660 @ 3.33GHz 2407 1408 112.72 $21.35*
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz 6066 755 23.14 $262.13*
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 6271 730 21.62 $289.99
Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz 5608 802 19.34 $289.95*
Intel Core i5-661 @ 3.33GHz 2410 1406 10.48 $229.99*
Intel Core i5-670 @ 3.47GHz 2480 1377 6.15 $403.5*
Intel Core i5-680 @ 3.60GHz 2568 1356 51.42 $49.95*
Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz 3396 1113 6.8 $499*
Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz 3959 1020 8.44 $469
Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz 4093 1001 NA NA
Intel Core i5-7287U @ 3.30GHz 4149 988 NA NA
Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz 5116 869 NA NA
Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz 3723 1051 9.09 $409.67*
Intel Core i5-7360U @ 2.30GHz 4334 966 NA NA
Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz 5512 814 32.81 $167.98
Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz 4611 931 16.38 $281.48
Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz 5625 799 NA NA
Intel Core i5-7442EQ @ 2.10GHz 4834 905 19.34 $250*
Intel Core i5-750 @ 2.67GHz 2441 1396 27.12 $90*
Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz 6130 748 25.55 $239.95
Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz 5345 833 14.27 $374.62*
Intel Core i5-760 @ 2.80GHz 2571 1355 17.85 $144.03*
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz 6591 680 25.64 $257.01
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz 6882 649 21.52 $319.75
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz 5961 767 21.25 $280.55*
Intel Core i5-760S @ 2.53GHz 5440 825 NA NA
Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz 6467 699 26.95 $240
Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz 2891 1264 NA NA
Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz 3070 1217 NA NA
Intel Core i5-8200Y @ 1.30GHz 2308 1445 7.93 $291*
Intel Core i5-8210Y @ 1.60GHz 2905 1259 NA NA
Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz 6055 756 NA NA
Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz 8177 501 25.55 $320*
Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz 8309 495 15.13 $549
Intel Core i5-8260U @ 1.60GHz 7630 556 25.69 $297*
Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz 6200 739 8.28 $749*
Intel Core i5-8265UC @ 1.60GHz 5988 763 NA NA
Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz 7917 527 24.74 $320*
Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz 7541 563 30.16 $250*
Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz 7073 615 NA NA
Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz 6391 710 21.52 $297*
Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz 6382 712 11.02 $579
Intel Core i5-8365UE @ 1.60GHz 5243 852 17.65 $297*
Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 9202 446 53.5 $171.99
Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz 8040 517 32.16 $250*
Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz 7363 578 36.85 $199.82
Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz 9507 423 31.69 $299.99
Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz 9538 422 49.67 $192*
Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz 7907 529 36.38 $217.38
Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz 9813 409 41.24 $237.95
Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz 10249 393 45.96 $222.99
Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz 8860 467 24.14 $366.99*
Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 7950 523 31.8 $250*
Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz 7777 542 31.11 $250*
Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz 9568 419 57.04 $167.75
Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9598 416 64.21 $149.48
Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz 8254 498 33.02 $250*
Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz 7769 543 42.69 $182*
Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz 9915 404 48.06 $206.29
Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz 10294 389 47.26 $217.81
Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz 8164 503 42.52 $192*
Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz 9212 444 47.98 $192*
Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz 10741 373 46.02 $233.42
Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz 10874 367 57.15 $190.28
Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz 10925 364 53.68 $203.5
Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz 9406 428 44.16 $213*
Intel Core i5-L16G7 @ 1.40GHz 3280 1145 11.67 $281*
Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz 6979 634 17.06 $409*
Intel Core i7-10510Y @ 1.20GHz 5523 812 13.7 $403*
Intel Core i7-1060NG7 @ 1.20GHz 6234 734 NA NA
Intel Core i7-10610U @ 1.80GHz 7261 593 17.75 $409*
Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz 8991 460 21.1 $426*
Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz 10689 375 25.09 $426*
Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz 17504 177 50.01 $349.99
Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz 17203 185 55.49 $310
Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 19680 135 49.17 $400.25
Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz 19538 139 52.17 $374.52
Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz 12505 315 38.71 $323*
Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz 10076 397 19.01 $529.95
Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 12651 310 NA NA
Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz 9066 451 20.47 $443*
Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz 13315 286 33.71 $395*
Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz 16273 202 39.03 $417*
Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz 15989 209 35.53 $450*
Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz 11010 361 25.84 $426*
Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz 11293 354 26.51 $426*
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 5336 834 35.96 $148.39
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 5442 824 18.2 $299
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 4404 954 46.25 $95.22*
Intel Core i7-2610UE @ 1.50GHz 1409 1878 NA NA
Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz 1687 1726 NA NA
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 2407 1407 14.18 $169.81*
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 3607 1073 38.37 $94.02*
Intel Core i7-2630UM @ 1.60GHz 400 2647 NA NA
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 3232 1165 NA NA
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz 1951 1597 NA NA
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 2458 1387 20.82 $118.02
Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz 1999 1574 NA NA
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 3715 1056 28.8 $129
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 3168 1185 NA NA
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz 1799 1676 NA NA
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 5519 813 24.75 $223
Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz 3704 1058 NA NA
Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz 3221 1170 NA NA
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 4124 995 22.92 $179.95*
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 4382 956 31.75 $138.02
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 4203 981 24.58 $171.02
Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 3842 1035 NA NA
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 4538 934 24.93 $182.01*
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 4512 938 10.24 $440.44*
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 3985 1018 9.72 $409.95*
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 2109 1528 NA NA
Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 2141 1519 NA NA
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 2876 1268 21.78 $132.02*
Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz 2372 1418 NA NA
Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz 2969 1240 6.91 $429.95*
Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz 1880 1636 NA NA
Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 4730 916 NA NA
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 5115 870 12.79 $399.99*
Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz 4783 911 NA NA
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 4408 953 NA NA
Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz 5174 863 NA NA
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 4953 888 NA NA
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 5091 873 22.23 $229*
Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 4467 944 21.28 $209.95
Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz 4576 932 NA NA
Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 2549 1359 NA NA
Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz 2604 1346 NA NA
Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz 1642 1751 NA NA
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 5659 795 15.59 $363*
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 5703 792 24.8 $229.95*
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 6363 716 35.95 $176.99
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 6436 703 30.76 $209.27
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 6227 736 41.79 $149
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 5511 815 16.7 $329.99*
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 5878 785 19.59 $299.99
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 5564 807 20.23 $275
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 5882 783 14.74 $399*
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 5953 770 5.43 $1*
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 8147 505 16.29 $499.95*
Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 5797 788 9.5 $609.95*
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 8623 477 13.69 $629.99
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 8460 484 16.92 $499.99*
Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz 2534 1363 NA NA
Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz 2602 1348 NA NA
Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz 2371 1419 NA NA
Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz 2999 1233 NA NA
Intel Core i7-4560U @ 1.60GHz 2950 1248 NA NA
Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz 3258 1156 NA NA
Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz 3201 1175 NA NA
Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz 2698 1312 NA NA
Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz 3275 1148 NA NA
Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz 2446 1393 NA NA
Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz 2312 1440 NA NA
Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz 4941 891 NA NA
Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 5501 816 14.36 $383*
Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 5296 844 28.02 $189*
Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz 5382 829 NA NA
Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 5178 862 23.71 $218.45*
Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz 5486 820 14.51 $378*
Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 5793 789 21.33 $271.57*
Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz 4983 884 NA NA
Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz 5211 857 NA NA
Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 5627 797 NA NA
Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz 5620 801 NA NA
Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz 5384 828 NA NA
Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz 6300 725 NA NA
Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz 4891 895 9.8 $498.95
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 7034 624 19.81 $354.98
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 6158 745 NA NA
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 7043 622 21.61 $326.01
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 6666 669 NA NA
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 6851 652 7.61 $900*
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz 5957 769 14.89 $399.99*
Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz 4257 973 NA NA
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 7012 628 30.62 $229.01*
Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz 5324 840 NA NA
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 7208 598 27.72 $260
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 8049 514 28.87 $278.84
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 6965 636 14.22 $489.99*
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 6519 693 29.65 $219.88*
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 5931 773 30.56 $194.1*
Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 6135 746 34.66 $177.01*
Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 6559 687 21.86 $299.97*
Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 6244 733 14.39 $434*
Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz 5280 848 NA NA
Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 6433 704 NA NA
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 6375 714 NA NA
Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 6007 761 10.24 $586.67*
Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 6274 729 13.64 $459.95*
Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 9255 437 23.19 $399*
Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 6908 644 6.3 $1*
Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 6635 675 9.48 $699.95*
Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 6638 674 10.65 $623*
Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 9876 407 12.83 $769.99*
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 6919 642 NA NA
Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz 2746 1298 NA NA
Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz 2908 1258 NA NA
Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz 3558 1084 5.87 $605.99*
Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz 3027 1225 NA NA
Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz 3110 1200 NA NA
Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz 6089 750 NA NA
Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz 5905 779 NA NA
Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz 5959 768 NA NA
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 7844 535 11.43 $686.32*
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz 7819 538 NA NA
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 9784 410 48.92 $199.99*
Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz 7036 623 16.17 $435*
Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz 6866 651 15.82 $434*
Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 10277 391 35.44 $289.99*
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 7728 548 NA NA
Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 12675 309 29.04 $436.4
Intel Core i7-610E @ 2.53GHz 1818 1669 NA NA
Intel Core i7-620LM @ 2.00GHz 1367 1901 NA NA
Intel Core i7-620M @ 2.67GHz 1964 1591 19.64 $100.01
Intel Core i7-620UM @ 1.07GHz 964 2189 NA NA
Intel Core i7-640LM @ 2.13GHz 1623 1764 NA NA
Intel Core i7-640M @ 2.80GHz 2065 1541 10.87 $189.95
Intel Core i7-640UM @ 1.20GHz 1026 2141 NA NA
Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz 3293 1138 NA NA
Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz 3288 1140 8.37 $393*
Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz 3383 1116 NA NA
Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz 3825 1037 NA NA
Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz 3543 1090 NA NA
Intel Core i7-660UM @ 1.33GHz 1284 1952 NA NA
Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz 3551 1087 NA NA
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 8061 513 25.2 $319.88
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 6508 695 17.22 $378*
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 8941 462 32.2 $277.69
Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz 7258 594 24.25 $299.25
Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz 6600 679 NA NA
Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz 7237 596 1.91 $3
Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 10531 378 35.82 $293.98
Intel Core i7-680UM @ 1.47GHz 1196 2017 NA NA
Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz 6924 641 NA NA
Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz 7094 613 18.77 $378*
Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz 6894 647 NA NA
Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz 5241 853 NA NA
Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 11273 356 25.62 $439.99
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 13669 274 23.61 $579
Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz 7352 581 12.94 $568*
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 17423 179 17.42 $999.99
Intel Core i7-720QM @ 1.60GHz 1654 1745 16.55 $99.95*
Intel Core i7-740QM @ 1.73GHz 1737 1705 11.58 $149.95*
Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz 3687 1060 7.24 $509
Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz 4002 1015 NA NA
Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz 4127 994 5.62 $733.99*
Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz 3664 1064 NA NA
Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz 4181 983 NA NA
Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 8640 476 24.7 $349.8
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 6976 635 18.46 $378*
Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 9721 412 21.66 $448.75
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 7827 536 20.07 $389.97*
Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz 9906 405 35.24 $281.08
Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 12555 313 15.79 $794.9*
Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz 7059 620 18.67 $378*
Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 7905 530 20.91 $378*
Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz 7294 590 19.3 $378*
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 17476 178 19.12 $913.92*
Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 19358 143 NA NA
Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 7741 546 13.63 $568*
Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz 2735 1301 NA NA
Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 14703 239 21.25 $691.76
Intel Core i7-820QM @ 1.73GHz 1795 1681 13.92 $129*
Intel Core i7-840QM @ 1.87GHz 1908 1620 6.58 $289.97*
Intel Core i7-8500Y @ 1.50GHz 3058 1220 7.78 $393*
Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz 5990 762 NA NA
Intel Core i7-8557U @ 1.70GHz 7820 537 18.14 $431*
Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 8833 468 11.49 $769
Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz 6424 707 NA NA
Intel Core i7-8565UC @ 1.80GHz 6187 740 NA NA
Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz 9251 439 21.46 $431*
Intel Core i7-860 @ 2.80GHz 2879 1267 65.44 $43.99*
Intel Core i7-860S @ 2.53GHz 2725 1305 13.63 $199.99*
Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz 6589 682 6.28 $1*
Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz 6602 677 10.17 $648.94
Intel Core i7-8665UE @ 1.70GHz 6587 684 16.1 $409*
Intel Core i7-870 @ 2.93GHz 3055 1221 15.66 $195.1
Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 13091 295 40.79 $320.95
Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz 12548 314 41.41 $303*
Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 13900 271 37.32 $372.47
Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz 10858 369 36.68 $296
Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz 7885 533 5.14 $1*
Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz 8136 507 NA NA
Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz 7921 525 NA NA
Intel Core i7-870S @ 2.67GHz 2786 1287 NA NA
Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 10205 394 25.84 $395*
Intel Core i7-875K @ 2.93GHz 3090 1208 8.83 $349.99*
Intel Core i7-880 @ 3.07GHz 3241 1160 5.56 $583*
Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz 8777 472 NA NA
Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 10422 383 26.39 $395*
Intel Core i7-920 @ 2.67GHz 2729 1302 7.82 $348.95*
Intel Core i7-920XM @ 2.00GHz 2178 1503 5.46 $398.95*
Intel Core i7-930 @ 2.80GHz 2896 1263 32.53 $89
Intel Core i7-940 @ 2.93GHz 3083 1212 29.65 $103.99*
Intel Core i7-940XM @ 2.13GHz 2308 1444 NA NA
Intel Core i7-950 @ 3.07GHz 3087 1211 8.82 $349.99*
Intel Core i7-960 @ 3.20GHz 3231 1166 11.97 $270
Intel Core i7-965 @ 3.20GHz 3272 1150 23.37 $139.99*
Intel Core i7-970 @ 3.20GHz 6759 665 14.23 $475.08*
Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 13569 277 47.86 $283.51
Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz 12754 305 39.49 $323*
Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 13827 273 53.18 $259.99
Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 14611 244 56.2 $259.99
Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 14731 238 47.37 $311
Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz 10885 366 33.7 $323*
Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz 10680 377 33.07 $323*
Intel Core i7-975 @ 3.33GHz 3349 1122 41.89 $79.95*
Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11374 351 28.79 $395*
Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz 11775 336 29.81 $395*
Intel Core i7-980 @ 3.33GHz 6910 643 6.29 $1*
Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 18281 165 38.09 $479.95
Intel Core i7-980X @ 3.33GHz 6681 668 6.07 $1
Intel Core i7-985 @ 3.47GHz 3928 1024 NA NA
Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz 11690 340 8.95 $1
Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz 9112 448 23.07 $395*
Intel Core i7-990X @ 3.47GHz 7324 585 25.26 $290*
Intel Core i7-995X @ 3.60GHz 7079 614 NA NA
Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz 23349 91 54.3 $429.99
Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz 14871 232 NA NA
Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz 15982 210 28.74 $556*
Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz 21364 115 41.13 $519.44
Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz 21473 113 50.76 $423
Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz 24226 78 41.77 $579.99
Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz 23743 85 43.57 $544.99
Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz 16588 198 37.79 $439*
Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz 22680 101 39.79 $569.99
Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz 22289 104 NA NA
Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz 26292 63 41.15 $639
Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz 29831 43 36.6 $814.99
Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz 16835 191 28.88 $583*
Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz 34457 22 34.63 $995
Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21409 114 11.9 $1*
Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23489 88 49.09 $478.5
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 26942 56 18.08 $1*
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 26959 55 16.85 $1*
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 29805 44 12.71 $2*
Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 10721 374 18.39 $583*
Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 20510 127 38.26 $536
Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz 14075 267 25.31 $556*
Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 17155 187 45.39 $377.95
Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 18884 154 59.01 $319.99
Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 18907 153 52.52 $359.99
Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz 19460 140 9.9 $1*
Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz 13664 275 31.13 $439*
Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 21908 108 39.12 $560*
Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25352 69 39 $650*
Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 28266 48 37.19 $759.96*
Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 31278 35 36.41 $859.07
Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 15242 223 26.14 $583*
Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 32010 29 28.18 $1
Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz 31941 30 NA NA
Intel Core M-5Y10 @ 0.80GHz 1779 1689 NA NA
Intel Core M-5Y10a @ 0.80GHz 1905 1624 NA NA
Intel Core M-5Y10c @ 0.80GHz 1870 1641 6.66 $281*
Intel Core M-5Y31 @ 0.90GHz 1972 1588 NA NA
Intel Core M-5Y51 @ 1.10GHz 1821 1667 NA NA
Intel Core M-5Y70 @ 1.10GHz 1705 1716 NA NA
Intel Core M-5Y71 @ 1.20GHz 2158 1511 7.68 $281*
Intel Core m3-6Y30 @ 0.90GHz 1759 1697 6.26 $281*
Intel Core m3-7Y30 @ 1.00GHz 2656 1324 NA NA
Intel Core m3-7Y32 @ 1.10GHz 2742 1300 NA NA
Intel Core m3-8100Y @ 1.10GHz 3047 1223 10.84 $281*
Intel Core m5-6Y54 @ 1.10GHz 2033 1563 NA NA
Intel Core m5-6Y57 @ 1.10GHz 2344 1431 NA NA
Intel Core m7-6Y75 @ 1.20GHz 2174 1506 NA NA
Intel Core Solo T1300 @ 1.66GHz 210 2859 NA NA
Intel Core Solo T1350 @ 1.86GHz 194 2878 NA NA
Intel Core Solo T1400 @ 1.83GHz 253 2805 NA NA
Intel Core Solo U1300 @ 1.06GHz 141 2955 NA NA
Intel Core Solo U1400 @ 1.20GHz 130 2967 NA NA
Intel Core Solo U1500 @ 1.33GHz 164 2921 NA NA
Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz 546 2531 3.41 $159.95*
Intel Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz 662 2435 13.24 $49.99*
Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz 730 2373 10.25 $71.25*
Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz 744 2357 4.71 $157.95*
Intel Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz 803 2313 29.76 $26.99*
Intel Core2 Duo E6300 @ 1.86GHz 521 2547 40.09 $12.99*
Intel Core2 Duo E6320 @ 1.86GHz 524 2545 10.48 $49.99*
Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz 795 2323 39.96 $19.89*
Intel Core2 Duo E6420 @ 2.13GHz 742 2362 3.91 $189.95*
Intel Core2 Duo E6540 @ 2.33GHz 808 2306 NA NA
Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz 884 2247 59.11 $14.95*
Intel Core2 Duo E6600 @ 2.40GHz 872 2256 46.11 $18.91
Intel Core2 Duo E6700 @ 2.66GHz 1016 2146 33.86 $29.99*
Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz 991 2172 96.2 $10.3*
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz 1132 2063 22.64 $49.99*
Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz 978 2177 19.95 $49*
Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz 916 2228 76.66 $11.95*
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz 977 2178 33.71 $28.99*
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz 1097 2085 78.92 $13.9*
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz 1184 2027 9.87 $119.95*
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.40GHz 821 2295 NA NA
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.66GHz 1073 2103 NA NA
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz 980 2175 19.6 $49.99*
Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz 1186 2025 NA NA
Intel Core2 Duo E8290 @ 2.83GHz 1408 1879 NA NA
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz 1027 2139 51.4 $19.99*
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.66GHz 1172 2036 NA NA
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz 1216 2006 NA NA
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 1164 2040 11.11 $104.81
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz 1213 2009 20.22 $59.99*
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 1244 1981 9.57 $129.95
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 1352 1908 9.02 $149.95
Intel Core2 Duo L7100 @ 1.20GHz 476 2584 NA NA
Intel Core2 Duo L7300 @ 1.40GHz 550 2527 NA NA
Intel Core2 Duo L7400 @ 1.50GHz 516 2551 NA NA
Intel Core2 Duo L7500 @ 1.60GHz 575 2510 NA NA
Intel Core2 Duo L7700 @ 1.80GHz 607 2474 NA NA
Intel Core2 Duo L7800 @ 2.00GHz 680 2418 NA NA
Intel Core2 Duo L9300 @ 1.60GHz 615 2469 NA NA
Intel Core2 Duo L9600 @ 2.13GHz 865 2260 NA NA
Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz 694 2406 34.73 $19.99*
Intel Core2 Duo P7370 @ 2.00GHz 790 2326 NA NA
Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz 787 2330 19.69 $39.99*
Intel Core2 Duo P7550 @ 2.26GHz 900 2236 3.91 $229.99*
Intel Core2 Duo P7570 @ 2.26GHz 926 2222 NA NA
Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz 821 2296 2.76 $297.01*
Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz 833 2286 16.94 $49.18*
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz 919 2227 20.21 $45.49*
Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz 839 2281 14.72 $56.99*
Intel Core2 Duo P9300 @ 2.26GHz 909 2232 NA NA
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz 933 2214 0.93 $998.99*
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.53GHz 972 2182 9.82 $99*
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz 1098 2083 NA NA
Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz 1160 2045 NA NA
Intel Core2 Duo SL9400 @ 1.86GHz 672 2424 2.66 $253*
Intel Core2 Duo SP9400 @ 2.40GHz 948 2202 3.34 $284*
Intel Core2 Duo SU9400 @ 1.40GHz 533 2537 NA NA
Intel Core2 Duo T5200 @ 1.60GHz 450 2606 NA NA
Intel Core2 Duo T5250 @ 1.50GHz 460 2600 5.12 $89.95*
Intel Core2 Duo T5270 @ 1.40GHz 496 2571 NA NA
Intel Core2 Duo T5300 @ 1.73GHz 635 2452 NA NA
Intel Core2 Duo T5450 @ 1.66GHz 570 2512 NA NA
Intel Core2 Duo T5470 @ 1.60GHz 504 2560 NA NA
Intel Core2 Duo T5500 @ 1.66GHz 504 2561 NA NA
Intel Core2 Duo T5550 @ 1.83GHz 548 2528 NA NA
Intel Core2 Duo T5600 @ 1.83GHz 587 2495 NA NA
Intel Core2 Duo T5670 @ 1.80GHz 539 2535 NA NA
Intel Core2 Duo T5750 @ 2.00GHz 671 2428 67.13 $9.99*
Intel Core2 Duo T5800 @ 2.00GHz 626 2459 NA NA
Intel Core2 Duo T5850 @ 2.16GHz 705 2394 44.33 $15.9*
Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz 733 2371 NA NA
Intel Core2 Duo T5900 @ 2.20GHz 579 2503 NA NA
Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz 709 2389 47.33 $14.99*
Intel Core2 Duo T6500 @ 2.10GHz 702 2399 46.82 $14.99*
Intel Core2 Duo T6570 @ 2.10GHz 716 2386 18.61 $38.5*
Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz 744 2355 39.38 $18.9*
Intel Core2 Duo T6670 @ 2.20GHz 750 2350 NA NA
Intel Core2 Duo T7100 @ 1.80GHz 623 2463 41.55 $14.99*
Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz 717 2384 6.52 $109.95
Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz 705 2393 3.5 $201.48*
Intel Core2 Duo T7300 @ 2.00GHz 723 2381 16.08 $44.95
Intel Core2 Duo T7400 @ 2.16GHz 743 2358 NA NA
Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz 803 2314 18.68 $42.99*
Intel Core2 Duo T7600 @ 2.33GHz 758 2343 7.58 $99.95*
Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz 803 2315 16.07 $49.95
Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz 932 2215 1.53 $607.99*
Intel Core2 Duo T8100 @ 2.10GHz 727 2376 0.73 $999.99*
Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz 875 2254 8.03 $108.95*
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz 988 2173 12.36 $79.99
Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz 910 2231 26.03 $34.95*
Intel Core2 Duo T9500 @ 2.60GHz 1005 2160 9.3 $108.02*
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz 805 2309 2.69 $298.95*
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz 1078 2100 18.31 $58.88*
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz 1151 2051 2.72 $423.89*
Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz 1190 2020 2.98 $398.95*
Intel Core2 Duo U7300 @ 1.30GHz 509 2557 NA NA
Intel Core2 Duo U7500 @ 1.06GHz 366 2682 NA NA
Intel Core2 Duo U7600 @ 1.20GHz 350 2698 NA NA
Intel Core2 Duo U7700 @ 1.33GHz 345 2702 NA NA
Intel Core2 Duo U9300 @ 1.20GHz 485 2577 NA NA
Intel Core2 Duo U9600 @ 1.60GHz 609 2473 NA NA
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 2267 1465 2.02 $1*
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 2200 1492 1.47 $1*
Intel Core2 Extreme Q9200 @ 2.40GHz 2011 1570 NA NA
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 1853 1652 NA NA
Intel Core2 Extreme X6800 @ 2.93GHz 1004 2163 3.81 $263.64*
Intel Core2 Extreme X7800 @ 2.60GHz 1138 2060 NA NA
Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz 1018 2145 6.79 $149.95
Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz 1232 1994 3 $409.95*
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz 1162 2042 1.37 $851*
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 2476 1381 2.88 $859.99*
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 2348 1429 NA NA
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 2622 1342 1.63 $1*
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 2780 1288 1.54 $1*
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 1755 1700 3.39 $518*
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 2041 1555 46.33 $44.04*
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 1778 1690 13.05 $136.26*
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 1782 1687 35.65 $49.99*
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 1990 1580 8.65 $229.95*
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 1421 1869 3.65 $389*
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 1923 1615 4.98 $385.89*
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 1954 1595 27.53 $71
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 2077 1537 54.65 $38.01*
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 2035 1560 57 $35.7*
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 2181 1502 44.49 $49.01*
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 2039 1556 10.73 $190*
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 2265 1468 37.86 $59.83*
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 2360 1425 17.05 $138.45
Intel Core2 Solo U2100 @ 1.06GHz 233 2831 NA NA
Intel Core2 Solo U3500 @ 1.40GHz 265 2790 NA NA
Intel Pentium 1403 @ 2.60GHz 1851 1653 NA NA
Intel Pentium 1403 v2 @ 2.60GHz 2284 1457 NA NA
Intel Pentium 2020M @ 2.40GHz 1382 1894 10.31 $134*
Intel Pentium 2030M @ 2.50GHz 1542 1814 11.51 $134*
Intel Pentium 2117U @ 1.80GHz 1009 2156 7.53 $134*
Intel Pentium 2127U @ 1.90GHz 1137 2061 8.48 $134*
Intel Pentium 2129Y @ 1.10GHz 638 2451 4.76 $134*
Intel Pentium 3550M @ 2.30GHz 1412 1876 6.54 $215.92*
Intel Pentium 3556U @ 1.70GHz 977 2179 NA NA
Intel Pentium 3558U @ 1.70GHz 1027 2140 NA NA
Intel Pentium 3560M @ 2.40GHz 1609 1779 NA NA
Intel Pentium 3560Y @ 1.20GHz 849 2275 NA NA
Intel Pentium 3805U @ 1.90GHz 1069 2106 NA NA
Intel Pentium 3825U @ 1.90GHz 1361 1904 NA NA
Intel Pentium 4 1.50GHz 86 2998 NA NA
Intel Pentium 4 1.60GHz 84 2999 NA NA
Intel Pentium 4 1.70GHz 86 2997 NA NA
Intel Pentium 4 1.80GHz 115 2981 NA NA
Intel Pentium 4 1.90GHz 104 2989 NA NA
Intel Pentium 4 1300MHz 77 3003 NA NA
Intel Pentium 4 1400MHz 83 3000 NA NA
Intel Pentium 4 1500MHz 81 3001 NA NA
Intel Pentium 4 1700MHz 100 2992 NA NA
Intel Pentium 4 1800MHz 114 2983 NA NA
Intel Pentium 4 2.00GHz 133 2963 NA NA
Intel Pentium 4 2.20GHz 157 2932 NA NA
Intel Pentium 4 2.26GHz 151 2943 NA NA
Intel Pentium 4 2.40GHz 131 2966 NA NA
Intel Pentium 4 2.50GHz 160 2927 NA NA
Intel Pentium 4 2.53GHz 162 2924 NA NA
Intel Pentium 4 2.60GHz 189 2885 NA NA
Intel Pentium 4 2.66GHz 157 2931 NA NA
Intel Pentium 4 2.80GHz 230 2840 NA NA
Intel Pentium 4 2.93GHz 150 2944 NA NA
Intel Pentium 4 3.00GHz 322 2724 NA NA
Intel Pentium 4 3.06GHz 249 2810 NA NA
Intel Pentium 4 3.20GHz 287 2762 NA NA
Intel Pentium 4 3.40GHz 303 2744 NA NA
Intel Pentium 4 3.46GHz 295 2751 NA NA
Intel Pentium 4 3.60GHz 320 2727 NA NA
Intel Pentium 4 3.73GHz 385 2663 NA NA
Intel Pentium 4 3.80GHz 313 2739 NA NA
Intel Pentium 4 3.83GHz 154 2938 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 1.60GHz 116 2979 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 1.80GHz 114 2982 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 1.90GHz 136 2961 NA NA
Intel Pentium 4 Mobile 2.00GHz 132 2965 NA NA
Intel Pentium 4405U @ 2.10GHz 2076 1538 NA NA
Intel Pentium 4405Y @ 1.50GHz 1518 1828 NA NA
Intel Pentium 4410Y @ 1.50GHz 1387 1889 8.62 $161*
Intel Pentium 4415U @ 2.30GHz 2176 1504 NA NA
Intel Pentium 4415Y @ 1.60GHz 1635 1757 10.16 $161*
Intel Pentium 4417U @ 2.30GHz 2268 1462 14.08 $161*
Intel Pentium 4425Y @ 1.70GHz 1619 1769 10.06 $161*
Intel Pentium 5405U @ 2.30GHz 2314 1439 14.37 $161*
Intel Pentium 6405U @ 2.40GHz 2361 1424 14.67 $161*
Intel Pentium 957 @ 1.20GHz 622 2465 4.64 $134*
Intel Pentium 967 @ 1.30GHz 588 2492 NA NA
Intel Pentium 987 @ 1.50GHz 564 2518 NA NA
Intel Pentium 997 @ 1.60GHz 789 2327 NA NA
Intel Pentium A1018 @ 2.10GHz 1117 2072 NA NA
Intel Pentium A1020 @ 2.41GHz 1265 1971 NA NA
Intel Pentium B940 @ 2.00GHz 828 2287 27.65 $29.94*
Intel Pentium B950 @ 2.10GHz 947 2204 NA NA
Intel Pentium B960 @ 2.20GHz 837 2284 21.64 $38.68*
Intel Pentium B970 @ 2.30GHz 1063 2111 20.85 $50.99*
Intel Pentium B980 @ 2.40GHz 975 2181 13.94 $69.95*
Intel Pentium D 805 @ 2.66GHz 351 2697 NA NA
Intel Pentium D 830 @ 3.00GHz 519 2548 NA NA
Intel Pentium D 915 @ 2.80GHz 424 2628 NA NA
Intel Pentium D 940 @ 3.20GHz 498 2566 NA NA
Intel Pentium D 950 @ 3.40GHz 649 2445 NA NA
Intel Pentium D 960 @ 3.60GHz 743 2361 NA NA
Intel Pentium D1508 @ 2.20GHz 3240 1161 25.12 $129*
Intel Pentium E2140 @ 1.60GHz 508 2558 5.65 $89.95*
Intel Pentium E2160 @ 1.80GHz 635 2453 40.93 $15.51*
Intel Pentium E2180 @ 2.00GHz 663 2433 5.11 $129.9*
Intel Pentium E2200 @ 2.20GHz 725 2380 13.43 $54*