CPU列表

下面是图表中所有CPU类型的字母列表。单击特定的处理器名称将会带您进入它出现的图表,并为您高亮显示它。单CPU系统多CPU系统的结果分别列出。

单 CPU 系统

CPU 名称
CPU 跑分结果
(越高越好)
整体排名
(越低越好)
CPU 性价比
(越高越好)
价格
(USD)
AArch64 rev 2 (aarch64) 2267 2185 NA NA
AArch64 rev 4 (aarch64) 1815 2431 NA NA
AC8257V/WAB 711 3340 NA NA
AMD 3015Ce 2088 2269 NA NA
AMD 3015e 2691 1975 NA NA
AMD 3020e 2447 2075 NA NA
AMD 4700S 18034 445 NA NA
AMD A10 Micro-6700T APU 1426 2692 NA NA
AMD A10 PRO-7350B APU 1926 2362 NA NA
AMD A10 PRO-7800B APU 3275 1755 NA NA
AMD A10 PRO-7850B APU 3420 1703 NA NA
AMD A10-4600M APU 1926 2363 NA NA
AMD A10-4655M APU 1642 2543 NA NA
AMD A10-4657M APU 1759 2473 NA NA
AMD A10-5700 APU 2748 1949 NA NA
AMD A10-5745M APU 1746 2480 NA NA
AMD A10-5750M APU 1955 2343 NA NA
AMD A10-5757M APU 2031 2298 NA NA
AMD A10-5800B APU 2936 1883 NA NA
AMD A10-5800K APU 2956 1873 NA NA
AMD A10-6700 APU 3119 1813 NA NA
AMD A10-6700T APU 2299 2162 NA NA
AMD A10-6790K APU 3069 1833 NA NA
AMD A10-6800B APU 3015 1854 NA NA
AMD A10-6800K APU 3180 1791 NA NA
AMD A10-7300 APU 1732 2492 NA NA
AMD A10-7400P 2126 2251 NA NA
AMD A10-7700K APU 3174 1793 NA NA
AMD A10-7800 APU 3181 1790 NA NA
AMD A10-7850K APU 3390 1714 NA NA
AMD A10-7860K 3262 1758 NA NA
AMD A10-7870K 3458 1694 NA NA
AMD A10-7890K 3482 1684 NA NA
AMD A10-8700P 2224 2208 NA NA
AMD A10-8750 3241 1768 NA NA
AMD A10-8850 3332 1733 NA NA
AMD A10-9600P 2269 2183 NA NA
AMD A10-9620P 2590 2012 NA NA
AMD A10-9630P 2929 1890 NA NA
AMD A10-9700 3542 1667 NA NA
AMD A10-9700E 3047 1842 NA NA
AMD A12-9700P 2455 2068 NA NA
AMD A12-9720P 2630 1998 NA NA
AMD A12-9730P 3216 1779 NA NA
AMD A12-9800 3480 1686 NA NA
AMD A12-9800E 3447 1697 NA NA
AMD A4 Micro-6400T APU 1004 3049 NA NA
AMD A4 PRO-3340B 1645 2540 NA NA
AMD A4 PRO-7300B APU 1470 2662 NA NA
AMD A4 PRO-7350B 1544 2612 NA NA
AMD A4-1200 APU 369 3710 NA NA
AMD A4-1250 APU 410 3659 NA NA
AMD A4-3300 APU 960 3088 NA NA
AMD A4-3300M APU 706 3350 NA NA
AMD A4-3305M APU 718 3337 NA NA
AMD A4-3310MX APU 769 3281 NA NA
AMD A4-3320M APU 640 3424 NA NA
AMD A4-3330MX APU 752 3298 NA NA
AMD A4-3400 APU 1080 2976 NA NA
AMD A4-3420 APU 1080 2975 NA NA
AMD A4-4000 APU 1170 2889 NA NA
AMD A4-4020 APU 1260 2810 NA NA
AMD A4-4300M APU 1011 3041 NA NA
AMD A4-4355M APU 806 3239 NA NA
AMD A4-5000 APU 1290 2785 NA NA
AMD A4-5050 APU 1328 2756 NA NA
AMD A4-5100 APU 1346 2748 NA NA
AMD A4-5150M APU 765 3287 NA NA
AMD A4-5300 APU 1369 2730 NA NA
AMD A4-5300B APU 1231 2833 NA NA
AMD A4-6210 APU 1495 2651 NA NA
AMD A4-6250J APU 1656 2530 NA NA
AMD A4-6300 APU 1432 2686 NA NA
AMD A4-6300B APU 1328 2757 NA NA
AMD A4-6320 APU 1543 2613 NA NA
AMD A4-7210 APU 1686 2515 NA NA
AMD A4-7300 APU 1520 2632 NA NA
AMD A4-9120 1203 2858 NA NA
AMD A4-9120C 825 3219 NA NA
AMD A4-9120e 844 3196 NA NA
AMD A4-9125 1213 2850 NA NA
AMD A6 Micro-6500T APU 1146 2915 NA NA
AMD A6 PRO-7050B APU 1027 3027 NA NA
AMD A6 PRO-7400B 1654 2533 NA NA
AMD A6-1450 APU 1117 2938 NA NA
AMD A6-3400M APU 1192 2869 NA NA
AMD A6-3410MX APU 1222 2845 NA NA
AMD A6-3420M APU 1287 2786 NA NA
AMD A6-3430MX APU 1448 2674 NA NA
AMD A6-3500 APU 1379 2721 NA NA
AMD A6-3600 APU 1648 2539 NA NA
AMD A6-3620 APU 1857 2406 NA NA
AMD A6-3650 APU 2005 2316 NA NA
AMD A6-3670 APU 2092 2266 NA NA
AMD A6-4400M APU 992 3059 NA NA
AMD A6-4455M APU 774 3273 NA NA
AMD A6-5200 APU 1656 2529 NA NA
AMD A6-5345M APU 1122 2935 NA NA
AMD A6-5350M APU 1141 2921 NA NA
AMD A6-5357M APU 1260 2807 NA NA
AMD A6-5400B APU 1439 2684 NA NA
AMD A6-5400K APU 1256 2815 NA NA
AMD A6-6310 APU 1668 2524 NA NA
AMD A6-6400B APU 1616 2557 NA NA
AMD A6-6400K APU 1451 2671 NA NA
AMD A6-6420B APU 1550 2606 NA NA
AMD A6-6420K APU 1539 2617 NA NA
AMD A6-7000 1010 3043 NA NA
AMD A6-7310 APU 1735 2486 NA NA
AMD A6-7400K APU 1600 2567 NA NA
AMD A6-7470K 1799 2441 NA NA
AMD A6-7480 1836 2422 NA NA
AMD A6-8500P 1445 2679 NA NA
AMD A6-8550 1604 2564 NA NA
AMD A6-9200 1064 2992 NA NA
AMD A6-9210 1260 2808 NA NA
AMD A6-9220 1277 2795 NA NA
AMD A6-9220C 1072 2983 NA NA
AMD A6-9220e 986 3066 NA NA
AMD A6-9225 1317 2765 NA NA
AMD A6-9230 1279 2790 NA NA
AMD A6-9400 2717 1966 NA NA
AMD A6-9500 1874 2397 NA NA
AMD A6-9500E 1747 2479 NA NA
AMD A8 PRO-7150B APU 1584 2579 NA NA
AMD A8 PRO-7600B APU 2930 1889 NA NA
AMD A8-3500M APU 1430 2689 NA NA
AMD A8-3510MX APU 1622 2553 NA NA
AMD A8-3520M APU 1431 2687 NA NA
AMD A8-3530MX APU 1572 2589 NA NA
AMD A8-3550MX APU 1579 2585 NA NA
AMD A8-3800 APU 1971 2330 NA NA
AMD A8-3820 APU 2164 2232 NA NA
AMD A8-3850 APU 2341 2133 NA NA
AMD A8-3870K APU 2320 2148 NA NA
AMD A8-4500M APU 1666 2525 NA NA
AMD A8-4555M APU 1312 2769 NA NA
AMD A8-5500 APU 2567 2027 NA NA
AMD A8-5500B APU 2643 1991 NA NA
AMD A8-5545M APU 1584 2578 NA NA
AMD A8-5550M APU 1859 2405 NA NA
AMD A8-5557M APU 1734 2489 NA NA
AMD A8-5600K APU 2809 1928 NA NA
AMD A8-6410 APU 1772 2461 NA NA
AMD A8-6500 APU 2808 1930 NA NA
AMD A8-6500B APU 2868 1912 NA NA
AMD A8-6500T APU 1816 2430 NA NA
AMD A8-6600K APU 2984 1865 NA NA
AMD A8-7050 1094 2964 NA NA
AMD A8-7100 APU 1644 2541 NA NA
AMD A8-7200P 2154 2237 NA NA
AMD A8-7410 APU 1812 2433 NA NA
AMD A8-7500 3706 1634 NA NA
AMD A8-7600 APU 3211 1781 NA NA
AMD A8-7650K 3080 1827 NA NA
AMD A8-7670K 3182 1789 NA NA
AMD A8-7680 3514 1676 NA NA
AMD A8-8600P 2240 2197 NA NA
AMD A8-8650 2774 1942 NA NA
AMD A8-9600 3294 1748 NA NA
AMD A9-9400 1356 2740 NA NA
AMD A9-9410 1520 2629 NA NA
AMD A9-9420 1511 2641 NA NA
AMD A9-9420e 1103 2956 NA NA
AMD A9-9425 1524 2626 NA NA
AMD A9-9430 1588 2575 NA NA
AMD A9-9820 3662 1644 NA NA
AMD Athlon 1500+ 191 3963 NA NA
AMD Athlon 1640B 412 3657 NA NA
AMD Athlon 200GE 4100 1549 NA NA
AMD Athlon 220GE 4424 1476 NA NA
AMD Athlon 240GE 4534 1460 NA NA
AMD Athlon 2650e 274 3839 NA NA
AMD Athlon 2800+ 291 3816 NA NA
AMD Athlon 2850e 333 3755 NA NA
AMD Athlon 3000G 4479 1469 NA NA
AMD Athlon 300GE 4256 1511 NA NA
AMD Athlon 300U 3943 1579 NA NA
AMD Athlon 320GE 4285 1504 NA NA
AMD Athlon 5000 Dual-Core 872 3164 NA NA
AMD Athlon 5150 APU 1373 2724 NA NA
AMD Athlon 5200 Dual-Core 869 3168 NA NA
AMD Athlon 5350 APU 1749 2478 NA NA
AMD Athlon 5370 APU 1867 2402 NA NA
AMD Athlon 64 2000+ 154 4016 NA NA
AMD Athlon 64 2600+ 243 3883 NA NA
AMD Athlon 64 2800+ 295 3804 NA NA
AMD Athlon 64 3000+ 326 3762 NA NA
AMD Athlon 64 3100+ 484 3591 NA NA
AMD Athlon 64 3200+ 301 3795 NA NA
AMD Athlon 64 3300+ 375 3704 NA NA
AMD Athlon 64 3400+ 317 3773 NA NA
AMD Athlon 64 3500+ 396 3681 NA NA
AMD Athlon 64 3700+ 394 3685 NA NA
AMD Athlon 64 3800+ 292 3811 NA NA
AMD Athlon 64 4000+ 340 3739 NA NA
AMD Athlon 64 FX-55 404 3668 NA NA
AMD Athlon 64 FX-57 517 3559 NA NA
AMD Athlon 64 FX-59 465 3611 NA NA
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core 709 3343 NA NA
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core 943 3108 NA NA
AMD Athlon 64 FX-74 972 3081 NA NA
AMD Athlon 64 X2 3800+ 566 3505 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3400+ 531 3548 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 610 3452 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 630 3430 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ 669 3397 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 679 3382 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 654 3410 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 718 3336 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 679 3383 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 770 3280 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 847 3192 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 907 3140 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 916 3133 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ 797 3249 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 937 3114 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ 938 3112 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2300 594 3473 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 573 3496 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 577 3493 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 535 3544 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 518 3558 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 620 3444 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-60 547 3533 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-62 525 3554 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-64 622 3441 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-65 589 3478 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-66 641 3423 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-67 582 3489 NA NA
AMD Athlon 7450 Dual-Core 789 3258 NA NA
AMD Athlon 7550 Dual-Core 900 3144 NA NA
AMD Athlon 7750 Dual-Core 960 3089 NA NA
AMD Athlon 7850 Dual-Core 1058 2998 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4050e 616 3447 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4450B 719 3335 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4450e 705 3351 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4850B 727 3327 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4850e 783 3263 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5000B 856 3180 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5050e 809 3235 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5200B 823 3220 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5400B 826 3214 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5600B 737 3316 NA NA
AMD Athlon Gold 3150C 3292 1749 NA NA
AMD Athlon Gold 3150G 7093 1054 NA NA
AMD Athlon Gold 3150U 4010 1568 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150G 7702 972 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150GE 7006 1065 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 4150GE 8070 943 NA NA
AMD Athlon II 160u 358 3720 NA NA
AMD Athlon II 170u 340 3740 NA NA
AMD Athlon II Dual-Core M300 658 3408 NA NA
AMD Athlon II Dual-Core M320 726 3329 NA NA
AMD Athlon II Dual-Core M340 676 3386 NA NA
AMD Athlon II N330 Dual-Core 665 3400 NA NA
AMD Athlon II N350 Dual-Core 767 3285 NA NA
AMD Athlon II N370 Dual-Core 899 3145 NA NA
AMD Athlon II Neo K125 302 3794 NA NA
AMD Athlon II Neo K145 298 3801 NA NA
AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core 417 3652 NA NA
AMD Athlon II Neo K345 Dual-Core 527 3551 NA NA
AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core 478 3596 NA NA
AMD Athlon II P320 Dual-Core 690 3370 NA NA
AMD Athlon II P340 Dual-Core 691 3367 NA NA
AMD Athlon II P360 Dual-Core 707 3349 NA NA
AMD Athlon II X2 210e 1105 2954 NA NA
AMD Athlon II X2 215 952 3101 NA NA
AMD Athlon II X2 220 1028 3025 NA NA
AMD Athlon II X2 235e 1084 2973 NA NA
AMD Athlon II X2 240 980 3071 NA NA
AMD Athlon II X2 240e 1002 3052 NA NA
AMD Athlon II X2 245 1063 2995 NA NA
AMD Athlon II X2 245e 1131 2931 NA NA
AMD Athlon II X2 250 1111 2949 NA NA
AMD Athlon II X2 250e 1155 2905 NA NA
AMD Athlon II X2 250u 592 3475 NA NA
AMD Athlon II X2 255 1162 2894 NA NA
AMD Athlon II X2 260 1114 2943 NA NA
AMD Athlon II X2 260u 663 3403 NA NA
AMD Athlon II X2 265 1265 2803 NA NA
AMD Athlon II X2 270 1257 2814 NA NA
AMD Athlon II X2 270u 675 3387 NA NA
AMD Athlon II X2 280 1355 2741 NA NA
AMD Athlon II X2 4300e 990 3062 NA NA
AMD Athlon II X2 4400e 978 3074 NA NA
AMD Athlon II X2 4450e 867 3171 NA NA
AMD Athlon II X2 B22 1045 3012 NA NA
AMD Athlon II X2 B24 1101 2960 NA NA
AMD Athlon II X2 B26 1172 2886 NA NA
AMD Athlon II X2 B28 1257 2812 NA NA
AMD Athlon II X3 400e 1320 2762 NA NA
AMD Athlon II X3 405e 1331 2755 NA NA
AMD Athlon II X3 415e 1441 2682 NA NA
AMD Athlon II X3 420e 1557 2598 NA NA
AMD Athlon II X3 425 1551 2604 NA NA
AMD Athlon II X3 435 1672 2521 NA NA
AMD Athlon II X3 440 1718 2497 NA NA
AMD Athlon II X3 445 1797 2444 NA NA
AMD Athlon II X3 450 1811 2434 NA NA
AMD Athlon II X3 455 1860 2404 NA NA
AMD Athlon II X3 460 1985 2324 NA NA
AMD Athlon II X4 553 2418 2089 NA NA
AMD Athlon II X4 555 2439 2078 NA NA
AMD Athlon II X4 557 2567 2026 NA NA
AMD Athlon II X4 559 2602 2009 NA NA
AMD Athlon II X4 600e 1711 2501 NA NA
AMD Athlon II X4 605e 1957 2342 NA NA
AMD Athlon II X4 610e 1871 2398 NA NA
AMD Athlon II X4 615e 1967 2333 NA NA
AMD Athlon II X4 620 1963 2339 NA NA
AMD Athlon II X4 630 2124 2252 NA NA
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 2136 2246 NA NA
AMD Athlon II X4 635 2163 2233 NA NA
AMD Athlon II X4 638 Quad-Core 2250 2192 NA NA
AMD Athlon II X4 640 2208 2213 NA NA
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core 2258 2187 NA NA
AMD Athlon II X4 645 2323 2144 NA NA
AMD Athlon II X4 650 2453 2069 NA NA
AMD Athlon II X4 651 Quad-Core 2338 2134 NA NA
AMD Athlon II X4 655 2078 2275 NA NA
AMD Athlon L110 197 3951 NA NA
AMD Athlon LE-1600 412 3656 NA NA
AMD Athlon LE-1620 421 3649 NA NA
AMD Athlon LE-1640 430 3639 NA NA
AMD Athlon LE-1660 416 3653 NA NA
AMD Athlon Neo MV-40 270 3844 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e 456 3618 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 476 3599 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335 529 3550 NA NA
AMD Athlon PRO 200GE 4139 1536 NA NA
AMD Athlon PRO 300GE 4432 1473 NA NA
AMD Athlon PRO 3045B 1487 2657 NA NA
AMD Athlon Silver 3050e 3010 1855 NA NA
AMD Athlon Silver 3050GE 4545 1458 NA NA
AMD Athlon Silver 3050U 2995 1859 NA NA
AMD Athlon Silver PRO 3125GE 4633 1445 NA NA
AMD Athlon TF-20 265 3856 NA NA
AMD Athlon TF-36 338 3742 NA NA
AMD Athlon X2 215 996 3055 NA NA
AMD Athlon X2 240 921 3131 NA NA
AMD Athlon X2 240e 1015 3036 NA NA
AMD Athlon X2 250 855 3183 NA NA
AMD Athlon X2 255 938 3113 NA NA
AMD Athlon X2 280 1327 2758 NA NA
AMD Athlon X2 340 Dual Core 1301 2774 NA NA
AMD Athlon X2 370K Dual Core 1504 2646 NA NA
AMD Athlon X2 450 1295 2779 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 3250e 357 3721 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 6850e 564 3509 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 570 3500 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 591 3476 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 674 3389 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core L310 324 3765 NA NA
AMD Athlon X3 425 1516 2637 NA NA
AMD Athlon X3 435 1781 2456 NA NA
AMD Athlon X3 440 1438 2685 NA NA
AMD Athlon X3 445 1626 2552 NA NA
AMD Athlon X3 455 1783 2453 NA NA
AMD Athlon X4 530 1786 2450 NA NA
AMD Athlon X4 620 1810 2435 NA NA
AMD Athlon X4 640 2115 2254 NA NA
AMD Athlon X4 730 2113 2256 NA NA
AMD Athlon X4 740 Quad Core 2700 1971 NA NA
AMD Athlon X4 750 Quad Core 2459 2064 NA NA
AMD Athlon X4 750K Quad Core 2783 1937 NA NA
AMD Athlon X4 760K Quad Core 2919 1892 NA NA
AMD Athlon X4 830 2901 1901 NA NA
AMD Athlon X4 840 3290 1751 NA NA
AMD Athlon X4 845 3784 1610 NA NA
AMD Athlon X4 860K 3415 1704 NA NA
AMD Athlon X4 870K 3392 1712 NA NA
AMD Athlon X4 880K 3663 1643 NA NA
AMD Athlon X4 950 3552 1665 NA NA
AMD Athlon XP 1500+ 167 3996 NA NA
AMD Athlon XP 1600+ 174 3989 NA NA
AMD Athlon XP 1700+ 176 3986 NA NA
AMD Athlon XP 1800+ 195 3954 NA NA
AMD Athlon XP 1900+ 203 3942 NA NA
AMD Athlon XP 2000+ 195 3955 NA NA
AMD Athlon XP 2100+ 210 3932 NA NA
AMD Athlon XP 2200+ 214 3929 NA NA
AMD Athlon XP 2400+ 234 3902 NA NA
AMD Athlon XP 2500+ 231 3910 NA NA
AMD Athlon XP 2600+ 242 3885 NA NA
AMD Athlon XP 2700+ 256 3864 NA NA
AMD Athlon XP 2800+ 260 3861 NA NA
AMD Athlon XP 2900+ 276 3838 NA NA
AMD Athlon XP 3000+ 262 3860 NA NA
AMD Athlon XP 3100+ 282 3827 NA NA
AMD Athlon XP 3200+ 281 3828 NA NA
AMD Athlon XP1600+ 183 3974 NA NA
AMD Athlon XP2400+ 243 3882 NA NA
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+ 803 3244 NA NA
AMD C-30 178 3983 NA NA
AMD C-50 266 3855 NA NA
AMD C-60 290 3819 NA NA
AMD C-60 APU 312 3785 NA NA
AMD C-70 APU 314 3781 NA NA
AMD E-240 192 3961 NA NA
AMD E-300 APU 342 3736 NA NA
AMD E-350 418 3651 NA NA
AMD E-350 APU 423 3648 NA NA
AMD E-350D APU 486 3588 NA NA
AMD E-450 APU 429 3640 NA NA
AMD E1 Micro-6200T APU 600 3462 NA NA
AMD E1-1200 APU 377 3703 NA NA
AMD E1-1500 APU 395 3684 NA NA
AMD E1-2100 APU 408 3663 NA NA
AMD E1-2200 APU 474 3602 NA NA
AMD E1-2500 APU 601 3461 NA NA
AMD E1-6010 APU 537 3541 NA NA
AMD E1-6015 APU 570 3499 NA NA
AMD E1-6050J APU 1385 2717 NA NA
AMD E1-7010 APU 584 3486 NA NA
AMD E2-1800 APU 444 3628 NA NA
AMD E2-2000 APU 492 3583 NA NA
AMD E2-3000 APU 726 3330 NA NA
AMD E2-3000M APU 674 3390 NA NA
AMD E2-3200 APU 953 3098 NA NA
AMD E2-3800 APU 1108 2951 NA NA
AMD E2-6110 APU 1094 2965 NA NA
AMD E2-7015 572 3498 NA NA
AMD E2-7015 APU 672 3391 NA NA
AMD E2-7110 APU 1521 2628 NA NA
AMD E2-9000 926 3129 NA NA
AMD E2-9000e 866 3172 NA NA
AMD E2-9010 991 3061 NA NA
AMD E2-9030 983 3070 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E 1044 3013 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E 1271 2799 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E 1554 2599 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-216GD 1628 2551 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 3426 1702 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-421BD 3302 1745 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-421ND 3575 1663 NA NA
AMD EPYC 3101 4-Core 6050 1218 NA NA
AMD EPYC 3201 8545 897 NA NA
AMD EPYC 3251 13993 600 NA NA
AMD EPYC 7232P 17017 480 NA NA
AMD EPYC 7251 14935 553 NA NA
AMD EPYC 7252 19616 388 NA NA
AMD EPYC 7262 20827 349 NA NA
AMD EPYC 7272 26446 211 NA NA
AMD EPYC 7281 21981 312 NA NA
AMD EPYC 7282 29489 165 NA NA
AMD EPYC 72F3 27252 198 NA NA
AMD EPYC 7301 14991 552 NA NA
AMD EPYC 7302 33863 123 NA NA
AMD EPYC 7302P 32543 138 NA NA
AMD EPYC 7313 41060 84 NA NA
AMD EPYC 7313P 42057 75 NA NA
AMD EPYC 7343 44930 69 NA NA
AMD EPYC 7351 23566 265 NA NA
AMD EPYC 7351P 25484 226 NA NA
AMD EPYC 7352 39999 92 NA NA
AMD EPYC 7371 31094 150 NA NA
AMD EPYC 73F3 46085 66 NA NA
AMD EPYC 7401P 28282 180 NA NA
AMD EPYC 7402 47668 59 NA NA
AMD EPYC 7402P 41674 78 NA NA
AMD EPYC 7413 50223 49 NA NA
AMD EPYC 7443 51764 46 NA NA
AMD EPYC 7443P 57613 35 NA NA
AMD EPYC 7451 20471 360 NA NA
AMD EPYC 7452 41871 77 NA NA
AMD EPYC 7453 50209 50 NA NA
AMD EPYC 74F3 60587 29 NA NA
AMD EPYC 7501 24925 235 NA NA
AMD EPYC 7502 49178 55 NA NA
AMD EPYC 7502P 49191 54 NA NA
AMD EPYC 7513 59988 32 NA NA
AMD EPYC 7532 55483 40 NA NA
AMD EPYC 7542 56728 37 NA NA
AMD EPYC 7543 56562 38 NA NA
AMD EPYC 7543P 67081 19 NA NA
AMD EPYC 7551 22005 311 NA NA
AMD EPYC 7551P 41919 76 NA NA
AMD EPYC 7571 27445 194 NA NA
AMD EPYC 75F3 68505 18 NA NA
AMD EPYC 7601 42244 74 NA NA
AMD EPYC 7642 60115 30 NA NA
AMD EPYC 7643 76455 13 NA NA
AMD EPYC 7662 73143 16 NA NA
AMD EPYC 7702 70628 17 NA NA
AMD EPYC 7702P 62278 28 NA NA
AMD EPYC 7713 85521 6 NA NA
AMD EPYC 7713P 83439 7 NA NA
AMD EPYC 7742 65629 21 NA NA
AMD EPYC 7763 85944 4 NA NA
AMD EPYC 7773X 90731 3 NA NA
AMD EPYC 7B13 77460 12 NA NA
AMD EPYC 7D12 35853 110 NA NA
AMD EPYC 7F32 23311 271 NA NA
AMD EPYC 7F52 41023 85 NA NA
AMD EPYC 7J13 85661 5 NA NA
AMD EPYC 7K62 40487 89 NA NA
AMD EPYC 7R32 64727 22 NA NA
AMD EPYC 7T83 74892 15 NA NA
AMD EPYC 7V13 82878 9 NA NA
AMD EPYC 9354P 79341 11 NA NA
AMD EPYC 9654 124119 1 NA NA
AMD EPYC Embedded 7292P 30542 153 NA NA
AMD FirePro A320 APU 2153 2238 NA NA
AMD FX-4100 Quad-Core 2578 2019 NA NA
AMD FX-4130 Quad-Core 2643 1992 NA NA
AMD FX-4150 Quad-Core 3327 1734 NA NA
AMD FX-4170 Quad-Core 3064 1834 NA NA
AMD FX-4200 Quad-Core 3109 1815 NA NA
AMD FX-4300 Quad-Core 2970 1871 NA NA
AMD FX-4320 3043 1845 NA NA
AMD FX-4330 3225 1774 NA NA
AMD FX-4350 Quad-Core 3259 1759 NA NA
AMD FX-6100 Six-Core 3685 1640 NA NA
AMD FX-6120 Six-Core 3857 1595 NA NA
AMD FX-6130 Six-Core 4353 1495 NA NA
AMD FX-6200 Six-Core 4088 1551 NA NA
AMD FX-6300 Six-Core 4183 1527 NA NA
AMD FX-6330 Six-Core 4190 1524 NA NA
AMD FX-6350 Six-Core 4511 1464 NA NA
AMD FX-670K Quad-Core 2980 1867 NA NA
AMD FX-7500 APU 1901 2383 NA NA
AMD FX-7600P 2611 2005 NA NA
AMD FX-7600P APU 2856 1915 NA NA
AMD FX-770K Quad-Core 2874 1908 NA NA
AMD FX-8100 Eight-Core 4037 1562 NA NA
AMD FX-8120 Eight-Core 4657 1443 NA NA
AMD FX-8140 Eight-Core 4860 1406 NA NA
AMD FX-8150 Eight-Core 5224 1361 NA NA
AMD FX-8300 Eight-Core 5287 1344 NA NA
AMD FX-8310 Eight-Core 5165 1366 NA NA
AMD FX-8320 Eight-Core 5419 1318 NA NA
AMD FX-8320E Eight-Core 5056 1385 NA NA
AMD FX-8350 Eight-Core 6024 1225 NA NA
AMD FX-8370 Eight-Core 6177 1188 NA NA
AMD FX-8370E Eight-Core 5271 1350 NA NA
AMD FX-870K Quad Core 3199 1784 NA NA
AMD FX-8800P 2813 1926 NA NA
AMD FX-9370 Eight-Core 6042 1221 NA NA
AMD FX-9590 Eight-Core 6763 1110 NA NA
AMD FX-9800P 2434 2081 NA NA
AMD FX-9830P 3320 1737 NA NA
AMD FX-B4150 Quad-Core 3369 1723 NA NA
AMD G-T40E 289 3820 NA NA
AMD G-T40N 299 3798 NA NA
AMD G-T40R 120 4058 NA NA
AMD G-T44R 130 4048 NA NA
AMD G-T48E 432 3635 NA NA
AMD G-T52R 177 3984 NA NA
AMD G-T56E 442 3629 NA NA
AMD G-T56N 485 3590 NA NA
AMD Geode NX 2400+ 400 3675 NA NA
AMD GX-210JA SOC 248 3877 NA NA
AMD GX-212JC SOC 629 3431 NA NA
AMD GX-217GA SOC 782 3265 NA NA
AMD GX-218GL SOC 754 3297 NA NA
AMD GX-222GC SOC 1042 3014 NA NA
AMD GX-412HC 1065 2990 NA NA
AMD GX-412TC SOC 645 3418 NA NA
AMD GX-415GA SOC 1395 2712 NA NA
AMD GX-416RA SOC 1604 2565 NA NA
AMD GX-420CA SOC 1787 2449 NA NA
AMD GX-420MC SOC 1796 2446 NA NA
AMD GX-424CC SOC 1761 2472 NA NA
AMD Opteron 1212 593 3474 NA NA
AMD Opteron 1212 HE 771 3278 NA NA
AMD Opteron 1214 696 3360 NA NA
AMD Opteron 1214 HE 806 3240 NA NA
AMD Opteron 1216 781 3266 NA NA
AMD Opteron 1216 HE 727 3328 NA NA
AMD Opteron 1218 910 3137 NA NA
AMD Opteron 1218 HE 979 3073 NA NA
AMD Opteron 1220 1036 3020 NA NA
AMD Opteron 1222 1089 2968 NA NA
AMD Opteron 1352 1547 2611 NA NA
AMD Opteron 1354 1620 2554 NA NA
AMD Opteron 1356 1703 2507 NA NA
AMD Opteron 1381 1797 2445 NA NA
AMD Opteron 1385 1898 2385 NA NA
AMD Opteron 1389 2079 2274 NA NA
AMD Opteron 144 316 3774 NA NA
AMD Opteron 146 346 3732 NA NA
AMD Opteron 148 392 3690 NA NA
AMD Opteron 150 393 3688 NA NA
AMD Opteron 152 428 3641 NA NA
AMD Opteron 154 457 3617 NA NA
AMD Opteron 165 531 3549 NA NA
AMD Opteron 170 648 3416 NA NA
AMD Opteron 175 682 3377 NA NA
AMD Opteron 180 746 3304 NA NA
AMD Opteron 185 695 3362 NA NA
AMD Opteron 2218 1036 3019 NA NA
AMD Opteron 2220 1106 2953 NA NA
AMD Opteron 2220 SE 909 3139 NA NA
AMD Opteron 2222 1198 2862 NA NA
AMD Opteron 2354 1509 2642 NA NA
AMD Opteron 2356 1733 2491 NA NA
AMD Opteron 2373 EE 1635 2548 NA NA
AMD Opteron 2378 1864 2403 NA NA
AMD Opteron 2384 2074 2277 NA NA
AMD Opteron 2393 SE 1317 2766 NA NA
AMD Opteron 2419 EE 1902 2382 NA NA
AMD Opteron 2427 1995 2319 NA NA
AMD Opteron 2431 2936 1885 NA NA
AMD Opteron 2435 3061 1838 NA NA
AMD Opteron 254 451 3624 NA NA
AMD Opteron 270 736 3319 NA NA
AMD Opteron 275 839 3202 NA NA
AMD Opteron 280 765 3286 NA NA
AMD Opteron 285 956 3094 NA NA
AMD Opteron 290 952 3099 NA NA
AMD Opteron 3250 HE 2061 2286 NA NA
AMD Opteron 3260 HE 2283 2176 NA NA
AMD Opteron 3280 3723 1628 NA NA
AMD Opteron 3320 EE 1918 2367 NA NA
AMD Opteron 3350 HE 2825 1922 NA NA
AMD Opteron 3365 4005 1570 NA NA
AMD Opteron 3380 4134 1539 NA NA
AMD Opteron 4130 2347 2129 NA NA
AMD Opteron 4162 EE 2058 2288 NA NA
AMD Opteron 4170 HE 2382 2105 NA NA
AMD Opteron 4184 2872 1910 NA NA
AMD Opteron 4226 3400 1708 NA NA
AMD Opteron 4274 HE 5776 1257 NA NA
AMD Opteron 4280 4504 1466 NA NA
AMD Opteron 4284 4665 1439 NA NA
AMD Opteron 4332 HE 3906 1586 NA NA
AMD Opteron 4334 3949 1577 NA NA
AMD Opteron 4365 EE 3485 1682 NA NA
AMD Opteron 4386 4378 1490 NA NA
AMD Opteron 6128 2826 1921 NA NA
AMD Opteron 6128 HE 2932 1887 NA NA
AMD Opteron 6136 3381 1719 NA NA
AMD Opteron 6164 HE 3478 1687 NA NA
AMD Opteron 6172 2615 2004 NA NA
AMD Opteron 6174 3697 1637 NA NA
AMD Opteron 6176 SE 3564 1664 NA NA
AMD Opteron 6212 4007 1569 NA NA
AMD Opteron 6220 4753 1422 NA NA
AMD Opteron 6234 4072 1556 NA NA
AMD Opteron 6238 5625 1281 NA NA
AMD Opteron 6272 5240 1357 NA NA
AMD Opteron 6274 5286 1346 NA NA
AMD Opteron 6276 6245 1179 NA NA
AMD Opteron 6281 7279 1026 NA NA
AMD Opteron 6282 SE 6385 1152 NA NA
AMD Opteron 6287 SE 6925 1083 NA NA
AMD Opteron 6328 5306 1336 NA NA
AMD Opteron 6344 6069 1212 NA NA
AMD Opteron 6348 8030 947 NA NA
AMD Opteron 6366 HE 5613 1284 NA NA
AMD Opteron 6376 5572 1290 NA NA
AMD Opteron 6378 5889 1241 NA NA
AMD Opteron 6380 6685 1116 NA NA
AMD Opteron 6386 SE 8320 918 NA NA
AMD Opteron 8439 SE 2479 2059 NA NA
AMD Opteron X2170 APU 1911 2371 NA NA
AMD Opteron X3216 APU 1447 2675 NA NA
AMD Opteron X3418 APU 3043 1844 NA NA
AMD Opteron X3421 APU 3375 1720 NA NA
AMD Phenom 8250 Triple-Core 1114 2944 NA NA
AMD Phenom 8250e Triple-Core 1084 2972 NA NA
AMD Phenom 8400 Triple-Core 1147 2913 NA NA
AMD Phenom 8450 Triple-Core 1225 2842 NA NA
AMD Phenom 8450e Triple-Core 1225 2840 NA NA
AMD Phenom 8600 Triple-Core 1210 2853 NA NA
AMD Phenom 8600B Triple-Core 1447 2676 NA NA
AMD Phenom 8650 Triple-Core 1237 2830 NA NA
AMD Phenom 8750 Triple-Core 1343 2749 NA NA
AMD Phenom 8750B Triple-Core 1188 2871 NA NA
AMD Phenom 8850 Triple-Core 1142 2919 NA NA
AMD Phenom 8850B Triple-Core 1281 2789 NA NA
AMD Phenom 9100e Quad-Core 1279 2792 NA NA
AMD Phenom 9150e Quad-Core 1414 2703 NA NA
AMD Phenom 9350e Quad-Core 1501 2648 NA NA
AMD Phenom 9450e Quad-Core 1455 2667 NA NA
AMD Phenom 9500 Quad-Core 1549 2609 NA NA
AMD Phenom 9550 Quad-Core 1618 2556 NA NA
AMD Phenom 9600 Quad-Core 1526 2625 NA NA
AMD Phenom 9600B Quad-Core 1764 2471 NA NA
AMD Phenom 9650 Quad-Core 1710 2503 NA NA
AMD Phenom 9750 Quad-Core 1830 2424 NA NA
AMD Phenom 9750B Quad-Core 1520 2631 NA NA
AMD Phenom 9850 Quad-Core 1673 2520 NA NA
AMD Phenom 9850B Quad-Core 1946 2355 NA NA
AMD Phenom 9950 Quad-Core 1884 2391 NA NA
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 1599 2568 NA NA
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 1699 2509 NA NA
AMD Phenom II N620 Dual-Core 1014 3038 NA NA
AMD Phenom II N640 Dual-Core 965 3084 NA NA
AMD Phenom II N660 Dual-Core 1068 2987 NA NA
AMD Phenom II N830 3+1 1768 2467 NA NA
AMD Phenom II N830 Triple-Core 1200 2859 NA NA
AMD Phenom II N850 Triple-Core 1253 2821 NA NA
AMD Phenom II N870 Triple-Core 1255 2819 NA NA
AMD Phenom II N930 Quad-Core 1584 2580 NA NA
AMD Phenom II N950 Quad-Core 1515 2638 NA NA
AMD Phenom II N970 Quad-Core 1662 2527 NA NA
AMD Phenom II P650 Dual-Core 933 3119 NA NA
AMD Phenom II P820 Triple-Core 1068 2988 NA NA
AMD Phenom II P840 Triple-Core 1116 2941 NA NA
AMD Phenom II P860 Triple-Core 1225 2841 NA NA
AMD Phenom II P920 Quad-Core 1160 2899 NA NA
AMD Phenom II P940 Quad-Core 1319 2763 NA NA
AMD Phenom II P960 Quad-Core 1386 2716 NA NA
AMD Phenom II X2 511 1265 2804 NA NA
AMD Phenom II X2 521 1341 2750 NA NA
AMD Phenom II X2 545 1151 2910 NA NA
AMD Phenom II X2 550 1160 2898 NA NA
AMD Phenom II X2 555 1300 2775 NA NA
AMD Phenom II X2 560 1417 2701 NA NA
AMD Phenom II X2 565 1368 2731 NA NA
AMD Phenom II X2 570 1360 2736 NA NA
AMD Phenom II X2 B53 1137 2927 NA NA
AMD Phenom II X2 B55 1151 2909 NA NA
AMD Phenom II X2 B57 1099 2962 NA NA
AMD Phenom II X2 B59 1431 2688 NA NA
AMD Phenom II X3 700e 1451 2670 NA NA
AMD Phenom II X3 705e 1222 2844 NA NA
AMD Phenom II X3 710 1551 2603 NA NA
AMD Phenom II X3 720 1536 2619 NA NA
AMD Phenom II X3 740 1424 2696 NA NA
AMD Phenom II X3 B73 1538 2618 NA NA
AMD Phenom II X3 B75 1560 2594 NA NA
AMD Phenom II X3 B77 1844 2417 NA NA
AMD Phenom II X4 805 1931 2360 NA NA
AMD Phenom II X4 810 1914 2369 NA NA
AMD Phenom II X4 820 2065 2284 NA NA
AMD Phenom II X4 830 2082 2270 NA NA
AMD Phenom II X4 840 2372 2114 NA NA
AMD Phenom II X4 840T 2305 2159 NA NA
AMD Phenom II X4 850 2307 2157 NA NA
AMD Phenom II X4 900e 1505 2643 NA NA
AMD Phenom II X4 905e 1955 2344 NA NA
AMD Phenom II X4 910 1776 2458 NA NA
AMD Phenom II X4 910e 2072 2279 NA NA
AMD Phenom II X4 920 2031 2297 NA NA
AMD Phenom II X4 925 2232 2201 NA NA
AMD Phenom II X4 940 2285 2173 NA NA
AMD Phenom II X4 945 2327 2141 NA NA
AMD Phenom II X4 955 2477 2061 NA NA
AMD Phenom II X4 960T 2307 2153 NA NA
AMD Phenom II X4 965 2581 2016 NA NA
AMD Phenom II X4 970 2649 1990 NA NA
AMD Phenom II X4 973 2204 2214 NA NA
AMD Phenom II X4 975 2433 2082 NA NA
AMD Phenom II X4 977 2377 2110 NA NA
AMD Phenom II X4 980 2839 1919 NA NA
AMD Phenom II X4 B05e 1906 2378 NA NA
AMD Phenom II X4 B15e 1825 2427 NA NA
AMD Phenom II X4 B25 2108 2258 NA NA
AMD Phenom II X4 B35 2341 2132 NA NA
AMD Phenom II X4 B40 2238 2198 NA NA
AMD Phenom II X4 B45 2233 2200 NA NA
AMD Phenom II X4 B50 2336 2135 NA NA
AMD Phenom II X4 B55 2501 2046 NA NA
AMD Phenom II X4 B60 2546 2031 NA NA
AMD Phenom II X4 B65 2690 1976 NA NA
AMD Phenom II X4 B70 2303 2161 NA NA
AMD Phenom II X4 B93 2136 2245 NA NA
AMD Phenom II X4 B95 2353 2123 NA NA
AMD Phenom II X4 B97 2499 2048 NA NA
AMD Phenom II X4 B99 2536 2033 NA NA
AMD Phenom II X6 1035T 2949 1879 NA NA
AMD Phenom II X6 1045T 3064 1835 NA NA
AMD Phenom II X6 1055T 3258 1761 NA NA
AMD Phenom II X6 1065T 3370 1722 NA NA
AMD Phenom II X6 1075T 3339 1730 NA NA
AMD Phenom II X6 1090T 3710 1632 NA NA
AMD Phenom II X6 1100T 3782 1611 NA NA
AMD Phenom II X6 1405T 3335 1731 NA NA
AMD Phenom II X620 Dual-Core 1262 2806 NA NA
AMD Phenom II X640 Dual-Core 1165 2892 NA NA
AMD Phenom II X920 Quad-Core 1669 2523 NA NA
AMD Phenom II X940 Quad-Core 1797 2443 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-5060 1566 2592 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-6060 1722 2495 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-7060 1010 3042 NA NA
AMD Phenom X2 Dual-Core GP-7730 884 3156 NA NA
AMD Phenom X3 8550 1079 2977 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500 1297 2776 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530 1228 2837 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600 1649 2538 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9730 1784 2452 NA NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GS-6560 1063 2994 NA NA
AMD PRO A10-8700B 2296 2166 NA NA
AMD PRO A10-8730B 2392 2103 NA NA
AMD PRO A10-8750B 2911 1895 NA NA
AMD PRO A10-8770 3524 1673 NA NA
AMD PRO A10-8770E 3104 1818 NA NA
AMD PRO A10-8850B 3752 1620 NA NA
AMD PRO A10-9700 3664 1642 NA NA
AMD PRO A10-9700B 2634 1995 NA NA
AMD PRO A10-9700E 2959 1872 NA NA
AMD PRO A12-8800B 2580 2018 NA NA
AMD PRO A12-8830B 2297 2164 NA NA
AMD PRO A12-8870 3887 1588 NA NA
AMD PRO A12-8870E 3070 1831 NA NA
AMD PRO A12-9800 3758 1618 NA NA
AMD PRO A12-9800B 2741 1954 NA NA
AMD PRO A12-9800E 3165 1798 NA NA
AMD PRO A4-3350B APU 1784 2451 NA NA
AMD PRO A4-4350B 1109 2950 NA NA
AMD PRO A4-8350B 1552 2602 NA NA
AMD PRO A6-7350B 1679 2517 NA NA
AMD PRO A6-8500B 1572 2588 NA NA
AMD PRO A6-8530B 1498 2650 NA NA
AMD PRO A6-8550B 1885 2390 NA NA
AMD PRO A6-8570 1887 2389 NA NA
AMD PRO A6-8570E 1559 2595 NA NA
AMD PRO A6-9500 1754 2476 NA NA
AMD PRO A6-9500B 1371 2729 NA NA
AMD PRO A6-9500E 1662 2526 NA NA
AMD PRO A8-8600B 2150 2241 NA NA
AMD PRO A8-8650B 3221 1776 NA NA
AMD PRO A8-8670E 2989 1861 NA NA
AMD PRO A8-9600 3285 1753 NA NA
AMD PRO A8-9600B 2387 2104 NA NA
AMD QC-4000 1155 2904 NA NA
AMD R-260H APU 954 3097 NA NA
AMD R-272F APU 1215 2848 NA NA
AMD R-460L APU 1183 2875 NA NA
AMD R-464L APU 1773 2460 NA NA
AMD RX-425BB 2724 1963 NA NA
AMD RX-427BB 2729 1960 NA NA
AMD Ryzen 3 1200 6312 1165 NA NA
AMD Ryzen 3 1300X 6954 1078 NA NA
AMD Ryzen 3 2200G 6771 1107 NA NA
AMD Ryzen 3 2200GE 6031 1224 NA NA
AMD Ryzen 3 2200U 3689 1639 NA NA
AMD Ryzen 3 2300U 5518 1297 NA NA
AMD Ryzen 3 2300X 7584 984 NA NA
AMD Ryzen 3 3100 11645 705 NA NA
AMD Ryzen 3 3200G 7176 1040 NA NA
AMD Ryzen 3 3200GE 7312 1023 NA NA
AMD Ryzen 3 3200U 3860 1594 NA NA
AMD Ryzen 3 3250C 3044 1843 NA NA
AMD Ryzen 3 3250U 3892 1587 NA NA
AMD Ryzen 3 3300U 5660 1275 NA NA
AMD Ryzen 3 3300X 12690 670 NA NA
AMD Ryzen 3 3350U 5890 1240 NA NA
AMD Ryzen 3 4100 11148 727 NA NA
AMD Ryzen 3 4300G 11041 737 NA NA
AMD Ryzen 3 4300GE 11213 725 NA NA
AMD Ryzen 3 4300U 7512 995 NA NA
AMD Ryzen 3 5300G 13025 653 NA NA
AMD Ryzen 3 5300GE 13636 623 NA NA
AMD Ryzen 3 5300U 9949 802 NA NA
AMD Ryzen 3 5400U 10612 761 NA NA
AMD Ryzen 3 5425U 11677 703 NA NA
AMD Ryzen 3 7320U 9137 854 NA NA
AMD Ryzen 3 7330U 11816 696 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1200 6307 1166 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 1300 7234 1033 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2100GE 4131 1541 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200G 6767 1109 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 6066 1213 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 2300U 5869 1245 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200G 6984 1071 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE 7071 1056 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 3300U 6137 1197 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4200G 11315 723 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4200GE 10930 743 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4350G 10981 741 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 11079 731 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 4450U 10066 791 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 5350G 13898 608 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 5350GE 13685 620 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 5450U 11275 724 NA NA
AMD Ryzen 3 PRO 5475U 11337 721 NA NA
AMD Ryzen 5 1400 7751 967 NA NA
AMD Ryzen 5 1500X 9105 858 NA NA
AMD Ryzen 5 1600 12300 679 NA NA
AMD Ryzen 5 1600X 13062 652 NA NA
AMD Ryzen 5 2400G 8738 882 NA NA
AMD Ryzen 5 2400GE 7472 1000 NA NA
AMD Ryzen 5 2500U 6524 1130 NA NA
AMD Ryzen 5 2500X 9495 828 NA NA
AMD Ryzen 5 2600 13234 645 NA NA
AMD Ryzen 5 2600H 7876 959 NA NA
AMD Ryzen 5 2600X 13983 601 NA NA
AMD Ryzen 5 3350G 9104 859 NA NA
AMD Ryzen 5 3350GE 9343 839 NA NA
AMD Ryzen 5 3400G 9314 843 NA NA
AMD Ryzen 5 3400GE 8922 873 NA NA
AMD Ryzen 5 3450U 6797 1101 NA NA
AMD Ryzen 5 3500 12833 663 NA NA
AMD Ryzen 5 3500C 5207 1363 NA NA
AMD Ryzen 5 3500U 7025 1061 NA NA
AMD Ryzen 5 3500X 13237 644 NA NA
AMD Ryzen 5 3550H 7902 958 NA NA
AMD Ryzen 5 3550U 7681 975 NA NA
AMD Ryzen 5 3580U 7272 1028 NA NA
AMD Ryzen 5 3600 17794 454 NA NA
AMD Ryzen 5 3600X 18260 435 NA NA
AMD Ryzen 5 3600XT 18711 418 NA NA
AMD Ryzen 5 4500 16171 504 NA NA
AMD Ryzen 5 4500U 11049 736 NA NA
AMD Ryzen 5 4600G 15792 518 NA NA
AMD Ryzen 5 4600GE 15641 526 NA NA
AMD Ryzen 5 4600H 14632 569 NA NA
AMD Ryzen 5 4600HS 14588 571 NA NA
AMD Ryzen 5 4600U 13500 630 NA NA
AMD Ryzen 5 5500 19534 392 NA NA
AMD Ryzen 5 5500U 13156 649 NA NA
AMD Ryzen 5 5560U 15154 544 NA NA
AMD Ryzen 5 5600 21538 326 NA NA
AMD Ryzen 5 5600G 19873 377 NA NA
AMD Ryzen 5 5600GE 18818 417 NA NA
AMD Ryzen 5 5600H 17164 474 NA NA
AMD Ryzen 5 5600U 15407 531 NA NA
AMD Ryzen 5 5600X 21932 316 NA NA
AMD Ryzen 5 5625U 15003 551 NA NA
AMD Ryzen 5 6600H 18948 411 NA NA
AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition 19053 406 NA NA
AMD Ryzen 5 6600U 17699 455 NA NA
AMD Ryzen 5 7520U 9657 819 NA NA
AMD Ryzen 5 7530U 16583 494 NA NA
AMD Ryzen 5 7600 27538 191 NA NA
AMD Ryzen 5 7600X 28732 176 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 1500 9279 844 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 1600 10401 772 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400G 8395 912 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 7448 1006 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2500U 6670 1119 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 2600 13250 643 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3350G 9354 838 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3350GE 9643 820 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400G 9214 848 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 8266 923 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3500U 6977 1072 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 3600 17807 452 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4400G 16354 500 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4400GE 14795 562 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4500U 12049 690 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650G 16324 502 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 15612 527 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 4650U 12800 666 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 5645 21904 317 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 5650G 20075 370 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE 18586 423 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 5650U 15064 548 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 5675U 14347 584 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 6650H 20103 367 NA NA
AMD Ryzen 5 PRO 6650U 16610 491 NA NA
AMD Ryzen 7 1700 14844 558 NA NA
AMD Ryzen 7 1700X 15682 525 NA NA
AMD Ryzen 7 1800X 16404 498 NA NA
AMD Ryzen 7 2700 15748 519 NA NA
AMD Ryzen 7 2700E 14657 567 NA NA
AMD Ryzen 7 2700U 6899 1087 NA NA
AMD Ryzen 7 2700X 17595 458 NA NA
AMD Ryzen 7 2800H 7656 977 NA NA
AMD Ryzen 7 3700C 7145 1046 NA NA
AMD Ryzen 7 3700U 7222 1037 NA NA
AMD Ryzen 7 3700X 22686 295 NA NA
AMD Ryzen 7 3750H 8224 926 NA NA
AMD Ryzen 7 3780U 6729 1114 NA NA
AMD Ryzen 7 3800X 23274 273 NA NA
AMD Ryzen 7 3800XT 23731 260 NA NA
AMD Ryzen 7 4700G 20208 365 NA NA
AMD Ryzen 7 4700GE 20218 364 NA NA
AMD Ryzen 7 4700U 13513 629 NA NA
AMD Ryzen 7 4800H 18840 413 NA NA
AMD Ryzen 7 4800HS 18679 420 NA NA
AMD Ryzen 7 4800U 16962 482 NA NA
AMD Ryzen 7 4850U Mobile 15920 513 NA NA
AMD Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition 17469 460 NA NA
AMD Ryzen 7 5700 23725 261 NA NA
AMD Ryzen 7 5700G 24615 240 NA NA
AMD Ryzen 7 5700GE 22196 304 NA NA
AMD Ryzen 7 5700U 15859 515 NA NA
AMD Ryzen 7 5700X 26767 206 NA NA
AMD Ryzen 7 5800 25954 220 NA NA
AMD Ryzen 7 5800H 21304 330 NA NA
AMD Ryzen 7 5800HS 20639 355 NA NA
AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition 21166 332 NA NA
AMD Ryzen 7 5800U 18710 419 NA NA
AMD Ryzen 7 5800X 28080 183 NA NA
AMD Ryzen 7 5800X3D 27857 187 NA NA
AMD Ryzen 7 5825U 18430 428 NA NA
AMD Ryzen 7 6800H 23760 259 NA NA
AMD Ryzen 7 6800HS 22960 285 NA NA
AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition 23049 281 NA NA
AMD Ryzen 7 6800U 20549 357 NA NA
AMD Ryzen 7 7700 35034 114 NA NA
AMD Ryzen 7 7700X 36439 107 NA NA
AMD Ryzen 7 7730U 19034 407 NA NA
AMD Ryzen 7 7735HS 24497 245 NA NA
AMD Ryzen 7 7736U 23860 256 NA NA
AMD Ryzen 7 Extreme Edition 18261 434 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700 14502 573 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15695 523 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700 15275 536 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700U 7328 1020 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 2700X 16846 485 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 3700 23024 283 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 3700U 7298 1024 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4700G 20848 347 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750G 20581 356 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 18497 426 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 15274 537 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 5750G 24535 244 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE 22140 307 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 5845 26807 204 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 5850U 17318 467 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 5875U 15259 538 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 6850H 23229 274 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 6850HS 21623 324 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 6850U 20912 345 NA NA
AMD Ryzen 7 PRO 6860Z 20908 346 NA NA
AMD Ryzen 9 3900 30623 152 NA NA
AMD Ryzen 9 3900X 32735 135 NA NA
AMD Ryzen 9 3900XT 32820 134 NA NA
AMD Ryzen 9 3950X 39006 96 NA NA
AMD Ryzen 9 4900H 19265 399 NA NA
AMD Ryzen 9 4900HS 19280 398 NA NA
AMD Ryzen 9 5900 34551 118 NA NA
AMD Ryzen 9 5900H 20960 340 NA NA
AMD Ryzen 9 5900HS 22059 310 NA NA
AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition 22138 308 NA NA
AMD Ryzen 9 5900HX 22888 288 NA NA
AMD Ryzen 9 5900X 39259 94 NA NA
AMD Ryzen 9 5950X 45891 67 NA NA
AMD Ryzen 9 5980HS 21058 337 NA NA
AMD Ryzen 9 5980HX 23673 263 NA NA
AMD Ryzen 9 6900HS 24026 252 NA NA
AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition 22385 300 NA NA
AMD Ryzen 9 6900HX 24578 242 NA NA
AMD Ryzen 9 7845HX 46791 62 NA NA
AMD Ryzen 9 7900 48538 56 NA NA
AMD Ryzen 9 7900X 52129 44 NA NA
AMD Ryzen 9 7950X 63427 24 NA NA
AMD Ryzen 9 PRO 3900 31446 146 NA NA
AMD Ryzen 9 PRO 5945 34271 120 NA NA
AMD Ryzen 9 PRO 6950H 23053 280 NA NA
AMD Ryzen 9 PRO 6950HS 23295 272 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1305G 3109 1816 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1505G 3925 1581 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1600 3147 1806 NA NA
AMD Ryzen Embedded R1606G 4186 1525 NA NA
AMD Ryzen Embedded R2312 3720 1629 NA NA
AMD Ryzen Embedded R2314 6584 1124 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1202B 3532 1671 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1404I 6007 1227 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1500B 4584 1452 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1500B Quad-core @ 2.20GHz 5417 1321 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1605B 6699 1115 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1756B 8216 927 NA NA
AMD Ryzen Embedded V1807B 8491 902 NA NA
AMD Ryzen Embedded V2516 13225 646 NA NA
AMD Ryzen Embedded V2718 16500 495 NA NA
AMD Ryzen Embedded V2748 17166 473 NA NA
AMD Ryzen Embedded V3C48 18361 432 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 1900X 17019 479 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 1920 22066 309 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 1920X 22657 297 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 1950X 27770 189 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 2920X 24951 234 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 2950X 29467 166 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 29990 161 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32093 140 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 2990X 26469 209 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 3960X 54794 41 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 3970X 63481 23 NA NA
AMD Ryzen Threadripper 3990X 81109 10 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 33412 126 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 40310 91 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 62862 25 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 83097 8 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 40784 88 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 49585 52 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 66337 20 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 76255 14 NA NA
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 94515 2 NA NA
AMD Sempron 130 501 3575 NA NA
AMD Sempron 140 472 3605 NA NA
AMD Sempron 145 506 3571 NA NA
AMD Sempron 150 597 3468 NA NA
AMD Sempron 200U 125 4052 NA NA
AMD Sempron 210U 267 3852 NA NA
AMD Sempron 2200+ 184 3973 NA NA
AMD Sempron 2300+ 207 3937 NA NA
AMD Sempron 240 1278 2794 NA NA
AMD Sempron 2400+ 205 3941 NA NA
AMD Sempron 2500+ 207 3936 NA NA
AMD Sempron 2600+ 253 3868 NA NA
AMD Sempron 2650 APU 561 3514 NA NA
AMD Sempron 2800+ 243 3884 NA NA
AMD Sempron 3000+ 268 3851 NA NA
AMD Sempron 3100+ 298 3800 NA NA
AMD Sempron 3200+ 251 3874 NA NA
AMD Sempron 3300+ 315 3780 NA NA
AMD Sempron 3400+ 292 3812 NA NA
AMD Sempron 3500+ 232 3909 NA NA
AMD Sempron 3600+ 364 3713 NA NA
AMD Sempron 3800+ 360 3717 NA NA
AMD Sempron 3850 APU 1153 2908 NA NA
AMD Sempron Dual Core 2100 533 3546 NA NA
AMD Sempron Dual Core 2200 563 3511 NA NA
AMD Sempron Dual Core 2300 555 3521 NA NA
AMD Sempron LE-1100 315 3776 NA NA
AMD Sempron LE-1150 251 3872 NA NA
AMD Sempron LE-1200 349 3728 NA NA
AMD Sempron LE-1250 301 3796 NA NA
AMD Sempron LE-1300 400 3676 NA NA
AMD Sempron M100 338 3743 NA NA
AMD Sempron M120 247 3879 NA NA
AMD Sempron SI-40 288 3821 NA NA
AMD Sempron SI-42 268 3849 NA NA
AMD Sempron X2 180 826 3215 NA NA
AMD Sempron X2 190 879 3158 NA NA
AMD Sempron X2 198 Dual-Core 930 3122 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-36 334 3753 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MK-38 362 3714 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-28 254 3866 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-30 277 3836 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-32 285 3824 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-34 277 3837 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-37 334 3750 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-40 336 3746 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-42 400 3674 NA NA
AMD Turion 64 Mobile ML-44 384 3697 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-30 246 3880 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-32 286 3823 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-34 279 3833 NA NA
AMD Turion 64 Mobile MT-37 315 3778 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 455 3619 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52 523 3556 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56 451 3623 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58 447 3627 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 606 3457 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62 756 3295 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 675 3388 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 696 3361 NA NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 866 3173 NA NA
AMD Turion Dual-Core RM-70 561 3513 NA NA
AMD Turion Dual-Core RM-72 649 3414 NA NA
AMD Turion Dual-Core RM-74 588 3480 NA NA
AMD Turion Dual-Core RM-75 659 3406 NA NA
AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 735 3320 NA NA
AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 835 3208 NA NA
AMD Turion II Dual-Core Mobile M540 912 3136 NA NA
AMD Turion II N530 Dual-Core 855 3182 NA NA
AMD Turion II N550 Dual-Core 877 3161 NA NA
AMD Turion II Neo K625 Dual-Core 565 3507 NA NA
AMD Turion II Neo K685 Dual-Core 684 3375 NA NA
AMD Turion II Neo N40L Dual-Core 602 3460 NA NA
AMD Turion II Neo N54L Dual-Core 825 3217 NA NA
AMD Turion II P520 Dual-Core 799 3247 NA NA
AMD Turion II P540 Dual-Core 960 3092 NA NA
AMD Turion II P560 Dual-Core 818 3225 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 955 3096 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620 814 3231 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M640 1016 3034 NA NA
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660 1011 3040 NA NA
AMD Turion Neo X2 Dual Core L625 432 3637 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core L510 603 3459 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-70 497 3579 NA NA
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-76 691 3366 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70 624 3437 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72 666 3398 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 613 3450 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75 708 3344 NA NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77 635 3429 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 506 3570 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 707 3346 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84 793 3254 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85 799 3248 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86 695 3363 NA NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87 689 3372 NA NA
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-70 536 3542 NA NA
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-72 471 3606 NA NA
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-85 841 3197 NA NA
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-87 599 3464 NA NA
AMD V105 184 3972 NA NA
AMD V120 352 3727 NA NA
AMD V140 379 3701 NA NA
AMD V160 337 3744 NA NA
AMD Z-01 305 3791 NA NA
AMD Z-60 APU 262 3859 NA NA
Amlogic 564 3508 NA NA
Apple A11 Bionic 4348 1498 NA NA
Apple A12 Bionic 4830 1413 NA NA
Apple A12X Bionic 10863 747 NA NA
Apple A13 Bionic 5340 1331 NA NA
Apple A14 Bionic 8522 899 NA NA
Apple A8 1533 2620 NA NA
Apple A8X 2354 2122 NA NA
Apple A9 2053 2290 NA NA
Apple A9X 2507 2044 NA NA
Apple M1 8 Core 3200 MHz 14244 594 NA NA
Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz 22148 306 NA NA
Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz 21941 315 NA NA
Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz 17208 471 NA NA
Apple M1 Ultra 20 Core 40918 86 NA NA
Apple M2 8 Core 3500 MHz 15381 533 NA NA
Apple M2 Max 12 Core 3680 MHz 26186 216 NA NA
Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz 21976 313 NA NA
Apple M2 Pro 12 Core 3480 MHz 26460 210 NA NA
ARM - 8 Core 1766 MHz 4080 1554 NA NA
ARM ARMv7 rev 3 (v7l) 4 Core 2065 MHz 984 3069 NA NA
ARM ARMv7 rev 4 (v7l) 4 Core 1200 MHz 396 3682 NA NA
ARM ARMv7 rev 4 (v7l) 4 Core 1400 MHz 399 3678 NA NA
ARM Cortex-A15 8 Core 1400 MHz 1160 2900 NA NA
ARM Cortex-A17 4 Core 1800 MHz 662 3404 NA NA
ARM Cortex-A35 4 Core 1200 MHz 329 3759 NA NA
ARM Cortex-A35 4 Core 1296 MHz 334 3752 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1000 MHz 248 3876 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1152 MHz 343 3735 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1200 MHz 290 3818 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1296 MHz 426 3644 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1368 MHz 322 3768 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1392 MHz 397 3680 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1400 MHz 326 3761 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1500 MHz 432 3636 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1512 MHz 463 3612 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1536 MHz 202 3943 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1600 MHz 400 3673 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1704 MHz 552 3524 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1800 MHz 482 3593 NA NA
ARM Cortex-A53 4 Core 1908 MHz 638 3428 NA NA
ARM Cortex-A53 6 Core 1896 MHz 1851 2412 NA NA
ARM Cortex-A53 8 Core 1512 MHz 648 3417 NA NA
ARM Cortex-A55 4 Core 1800 MHz 659 3407 NA NA
ARM Cortex-A55 4 Core 1992 MHz 709 3341 NA NA
ARM Cortex-A55 4 Core 2100 MHz 719 3334 NA NA
ARM Cortex-A55 4 Core 2124 MHz 742 3311 NA NA
ARM Cortex-A57 4 Core 1479 MHz 952 3102 NA NA
ARM Cortex-A57 4 Core 1734 MHz 1170 2888 NA NA
ARM Cortex-A57 4 Core 2014 MHz 1200 2861 NA NA
ARM Cortex-A57 4 Core 2091 MHz 1311 2770 NA NA
ARM Cortex-A57 8 Core 1500 MHz 1022 3029 NA NA
ARM Cortex-A57 8 Core 1766 MHz 3766 1616 NA NA
ARM Cortex-A7 2 Core 1080 MHz 142 4032 NA NA
ARM Cortex-A7 2 Core 960 MHz 93 4077 NA NA
ARM Cortex-A7 2 Core 996 MHz 133 4041 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 1008 MHz 269 3846 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 1200 MHz 270 3842 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 1300 MHz 341 3738 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 1368 MHz 353 3726 NA NA
ARM Cortex-A7 4 Core 900 MHz 238 3892 NA NA
ARM Cortex-A72 16 Core 2200 MHz 5470 1310 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1200 MHz 174 3990 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1500 MHz 662 3405 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1600 MHz 552 3525 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1750 MHz 335 3748 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1800 MHz 778 3268 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1850 MHz 199 3946 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 1900 MHz 984 3067 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 2000 MHz 748 3303 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 2100 MHz 648 3415 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 2200 MHz 812 3232 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 2300 MHz 1004 3048 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 2394 MHz 1254 2820 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 2400 MHz 1295 2777 NA NA
ARM Cortex-A72 4 Core 800 MHz 279 3831 NA NA
ARM Cortex-A72 6 Core 1416 MHz 1046 3011 NA NA
ARM Cortex-A72 6 Core 1512 MHz 1167 2890 NA NA
ARM Cortex-A73 6 Core 1992 MHz 1311 2771 NA NA
ARM Cortex-A73 6 Core 2016 MHz 1428 2691 NA NA
ARM D2000/8 8 Core 2300 MHz 2674 1983 NA NA
ARM Falkor V1/Kryo 8 Core 1900 MHz 1652 2536 NA NA
ARM FT-2000/4 4 Core 2200 MHz 881 3157 NA NA
ARM Neoverse-N1 128 Core 3000 MHz 46271 65 NA NA
ARM Neoverse-N1 64 Core 0 MHz 28079 184 NA NA
ARM Neoverse-N1 80 Core 2600 MHz 18823 416 NA NA
ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz 36400 109 NA NA
ARM phytium FT1500a 4 Core 2000 MHz 1579 2584 NA NA
ARM Phytium,D2000/8 E8C 8 Core 2300 MHz 2005 2314 NA NA
ARM Phytium,FT-2000/4 8 Core 2300 MHz 2720 1964 NA NA
ARM X-Gene 32 Core 3000 MHz 8202 930 NA NA
ARM X-Gene 32 Core 3300 MHz 8684 887 NA NA
ASUS Tinker Board 2/2S 1771 2464 NA NA
Athlon 64 Dual Core 3800+ 736 3318 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5000+ 850 3187 NA NA
Athlon 64 Dual Core 5600+ 875 3162 NA NA
Athlon Dual Core 4050e 670 3396 NA NA
Athlon Dual Core 4450e 681 3380 NA NA
Athlon Dual Core 4850e 769 3283 NA NA
BCM2711 852 3185 NA NA
BCM2835 1231 2832 NA NA
Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz 681 3379 NA NA
Celeron Dual-Core T3100 @ 1.90GHz 572 3497 NA NA
Celeron Dual-Core T3300 @ 2.00GHz 620 3445 NA NA
Celeron Dual-Core T3500 @ 2.10GHz 756 3293 NA NA
CentaurHauls @2500MHz 7969 952 NA NA
DG1301SML87HY 3624 1650 NA NA
DO-Regular 819 3224 NA NA
Dual-Core AMD Opteron 1220 SE 748 3302 NA NA
Generic DT based system 612 3451 NA NA
Hardkernel ODROID-N2Plus 2115 2255 NA NA
Haydn based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350 5359 1327 NA NA
hi6210sft 796 3250 NA NA
High Performance Datacenter v 2012 2308 NA NA
HiSilicon Kirin 659 1703 2506 NA NA
Hisilicon Kirin 930 1415 2702 NA NA
Hisilicon Kirin 935 1291 2783 NA NA
HiSilicon Kirin 950 2457 2066 NA NA
Hisilicon Kirin 955 2936 1884 NA NA
HiSilicon Kirin 960 2809 1929 NA NA
HiSilicon Kirin 970 2908 1898 NA NA
Hisilicon Kirin 990 3794 1609 NA NA
Hisilicon Kirin710 2407 2097 NA NA
Hisilicon Kirin810 2945 1880 NA NA
Hisilicon Kirin820 3974 1575 NA NA
Hisilicon Kirin9000 5083 1382 NA NA
Hisilicon Kirin970 2664 1984 NA NA
Hisilicon Kirin980 4311 1502 NA NA
Hisilicon Kirin985 4162 1531 NA NA
HP Hexa-Core 2.0GHz 1741 2484 NA NA
Hygon C86 3185 8-core 9627 821 NA NA
Hygon C86 7255 16-core 18831 414 NA NA
Intel 2.80GHz 341 3737 NA NA
Intel Atom 230 @ 1.60GHz 210 3931 NA NA
Intel Atom 330 @ 1.60GHz 307 3790 NA NA
Intel Atom C2338 @ 1.74GHz 584 3487 NA NA
Intel Atom C2350 @ 1.74GHz 523 3555 NA NA
Intel Atom C2358 @ 1.74GHz 578 3492 NA NA
Intel Atom C2538 @ 2.40GHz 960 3090 NA NA
Intel Atom C2550 @ 2.40GHz 1422 2698 NA NA
Intel Atom C2558 @ 2.40GHz 1424 2695 NA NA
Intel Atom C2750 @ 2.40GHz 2778 1939 NA NA
Intel Atom C2750 @ 2.41GHz 2174 2229 NA NA
Intel Atom C2758 @ 2.40GHz 2356 2121 NA NA
Intel Atom C3338 @ 1.50GHz 915 3134 NA NA
Intel Atom C3538 @ 2.10GHz 1960 2341 NA NA
Intel Atom C3558 @ 2.20GHz 2417 2090 NA NA
Intel Atom C3758 @ 2.20GHz 4750 1424 NA NA
Intel Atom C3858 @ 2.00GHz 4707 1431 NA NA
Intel Atom C3958 @ 2.00GHz 4281 1505 NA NA
Intel Atom C5125 8631 893 NA NA
Intel Atom D2500 @ 1.86GHz 233 3906 NA NA
Intel Atom D2550 @ 1.86GHz 434 3633 NA NA
Intel Atom D2560 @ 2.00GHz 433 3634 NA NA
Intel Atom D2700 @ 2.13GHz 461 3613 NA NA
Intel Atom D2701 @ 2.13GHz 511 3565 NA NA
Intel Atom D410 @ 1.66GHz 177 3985 NA NA
Intel Atom D425 @ 1.80GHz 222 3920 NA NA
Intel Atom D510 @ 1.66GHz 406 3665 NA NA
Intel Atom D525 @ 1.80GHz 398 3679 NA NA
Intel Atom E3805 @ 1.33GHz 406 3664 NA NA
Intel Atom E3815 @ 1.46GHz 184 3969 NA NA
Intel Atom E3825 @ 1.33GHz 378 3702 NA NA
Intel Atom E3826 @ 1.46GHz 304 3792 NA NA
Intel Atom E3827 @ 1.74GHz 460 3614 NA NA
Intel Atom E3840 @ 1.91GHz 704 3354 NA NA
Intel Atom E3845 @ 1.91GHz 1058 3000 NA NA
Intel Atom E3900 @ 1.60GHz 1953 2348 NA NA
Intel Atom E3940 @ 1.60GHz 1973 2329 NA NA
Intel Atom E3950 @ 1.60GHz 2103 2261 NA NA
Intel Atom N2100 @ 1.60GHz 188 3966 NA NA
Intel Atom N2600 @ 1.60GHz 323 3767 NA NA
Intel Atom N270 @ 1.60GHz 175 3987 NA NA
Intel Atom N280 @ 1.66GHz 175 3988 NA NA
Intel Atom N2800 @ 1.86GHz 438 3631 NA NA
Intel Atom N435 @ 1.33GHz 153 4019 NA NA
Intel Atom N450 @ 1.66GHz 201 3944 NA NA
Intel Atom N455 @ 1.66GHz 179 3982 NA NA
Intel Atom N470 @ 1.83GHz 224 3918 NA NA
Intel Atom N475 @ 1.83GHz 179 3980 NA NA
Intel Atom N550 @ 1.50GHz 295 3806 NA NA
Intel Atom N570 @ 1.66GHz 323 3766 NA NA
Intel Atom S1260 @ 2.00GHz 540 3538 NA NA
Intel Atom T5700 @ 1.70GHz 2363 2119 NA NA
Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz 928 3126 NA NA
Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz 1033 3021 NA NA
Intel Atom x5-Z8300 @ 1.44GHz 816 3228 NA NA
Intel Atom x5-Z8330 @ 1.44GHz 815 3229 NA NA
Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz 909 3138 NA NA
Intel Atom x5-Z8500 @ 1.44GHz 1237 2829 NA NA
Intel Atom x5-Z8550 @ 1.44GHz 1179 2881 NA NA
Intel Atom x6211E @ 1.20GHz 1695 2511 NA NA
Intel Atom x6211E @ 1.30GHz 1833 2423 NA NA
Intel Atom x6413E @ 1.50GHz 4228 1516 NA NA
Intel Atom x6425E @ 2.00GHz 3829 1600 NA NA
Intel Atom x6425RE @ 1.90GHz 2903 1900 NA NA
Intel Atom x7-Z8700 @ 1.60GHz 1348 2747 NA NA
Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz 1335 2754 NA NA
Intel Atom Z2760 @ 1.80GHz 298 3799 NA NA
Intel Atom Z3530 @ 1.33GHz 565 3506 NA NA
Intel Atom Z3560 @ 1.00GHz 749 3300 NA NA
Intel Atom Z3560 @ 1.83GHz 690 3368 NA NA
Intel Atom Z3580 @ 1.33GHz 837 3206 NA NA
Intel Atom Z3735D @ 1.33GHz 761 3291 NA NA
Intel Atom Z3735E @ 1.33GHz 557 3518 NA NA
Intel Atom Z3735F @ 1.33GHz 534 3545 NA NA
Intel Atom Z3735G @ 1.33GHz 772 3277 NA NA
Intel Atom Z3736F @ 1.33GHz 502 3574 NA NA
Intel Atom Z3740 @ 1.33GHz 642 3422 NA NA
Intel Atom Z3740D @ 1.33GHz 614 3449 NA NA
Intel Atom Z3745 @ 1.33GHz 621 3443 NA NA
Intel Atom Z3745D @ 1.33GHz 599 3466 NA NA
Intel Atom Z3770 @ 1.46GHz 739 3314 NA NA
Intel Atom Z3770D @ 1.49GHz 488 3586 NA NA
Intel Atom Z3775 @ 1.46GHz 703 3355 NA NA
Intel Atom Z3775D @ 1.49GHz 794 3253 NA NA
Intel Atom Z3795 @ 1.60GHz 1197 2864 NA NA
Intel Atom Z520 @ 1.33GHz 122 4055 NA NA
Intel Atom Z530 @ 1.60GHz 183 3975 NA NA
Intel Atom Z670 @ 1.50GHz 158 4009 NA NA
Intel Celeron 1.70GHz 101 4072 NA NA
Intel Celeron 1.80GHz 96 4075 NA NA
Intel Celeron 1000M @ 1.80GHz 1070 2984 NA NA
Intel Celeron 1000MHz 139 4035 NA NA
Intel Celeron 1005M @ 1.90GHz 1075 2980 NA NA
Intel Celeron 1007U @ 1.50GHz 826 3216 NA NA
Intel Celeron 1017U @ 1.60GHz 890 3151 NA NA
Intel Celeron 1019Y @ 1.00GHz 576 3494 NA NA
Intel Celeron 1020E @ 2.20GHz 1406 2709 NA NA
Intel Celeron 1020M @ 2.10GHz 1275 2797 NA NA
Intel Celeron 1037U @ 1.80GHz 976 3077 NA NA
Intel Celeron 1047UE @ 1.40GHz 748 3301 NA NA
Intel Celeron 1100MHz 113 4067 NA NA
Intel Celeron 1200MHz 159 4008 NA NA
Intel Celeron 2.00GHz 125 4051 NA NA
Intel Celeron 2.13GHz 166 3997 NA NA
Intel Celeron 2.20GHz 139 4037 NA NA
Intel Celeron 2.26GHz 182 3978 NA NA
Intel Celeron 2.30GHz 148 4025 NA NA
Intel Celeron 2.40GHz 143 4031 NA NA
Intel Celeron 2.50GHz 164 4000 NA NA
Intel Celeron 2.53GHz 222 3919 NA NA
Intel Celeron 2.60GHz 143 4030 NA NA
Intel Celeron 2.66GHz 154 4017 NA NA
Intel Celeron 2.70GHz 159 4007 NA NA
Intel Celeron 2.80GHz 190 3965 NA NA
Intel Celeron 2.93GHz 230 3911 NA NA
Intel Celeron 2000E @ 2.20GHz 1607 2562 NA NA
Intel Celeron 2002E @ 1.50GHz 1091 2966 NA NA
Intel Celeron 215 @ 1.33GHz 174 3991 NA NA
Intel Celeron 220 @ 1.20GHz 209 3934 NA NA
Intel Celeron 2950M @ 2.00GHz 1264 2805 NA NA
Intel Celeron 2955U @ 1.40GHz 860 3177 NA NA
Intel Celeron 2957U @ 1.40GHz 839 3201 NA NA
Intel Celeron 2961Y @ 1.10GHz 732 3323 NA NA
Intel Celeron 2970M @ 2.20GHz 1501 2649 NA NA
Intel Celeron 2980U @ 1.60GHz 1056 3003 NA NA
Intel Celeron 2981U @ 1.60GHz 991 3060 NA NA
Intel Celeron 3.06GHz 279 3832 NA NA
Intel Celeron 3.20GHz 267 3853 NA NA
Intel Celeron 3.33GHz 263 3857 NA NA
Intel Celeron 3205U @ 1.50GHz 937 3115 NA NA
Intel Celeron 3215U @ 1.70GHz 1147 2914 NA NA
Intel Celeron 3755U @ 1.70GHz 1182 2878 NA NA
Intel Celeron 3765U @ 1.90GHz 1252 2822 NA NA
Intel Celeron 3855U @ 1.60GHz 1256 2816 NA NA
Intel Celeron 3865U @ 1.80GHz 1255 2817 NA NA
Intel Celeron 3867U @ 1.80GHz 1488 2656 NA NA
Intel Celeron 3955U @ 2.00GHz 1490 2653 NA NA
Intel Celeron 3965U @ 2.20GHz 1735 2487 NA NA
Intel Celeron 3965Y @ 1.50GHz 1179 2880 NA NA
Intel Celeron 420 @ 1.60GHz 235 3901 NA NA
Intel Celeron 4205U @ 1.80GHz 1340 2751 NA NA
Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 293 3810 NA NA
Intel Celeron 4305U @ 2.20GHz 1807 2436 NA NA
Intel Celeron 4305UE @ 2.00GHz 1699 2510 NA NA
Intel Celeron 440 @ 2.00GHz 368 3711 NA NA
Intel Celeron 450 @ 2.20GHz 410 3660 NA NA
Intel Celeron 5205U @ 1.90GHz 1462 2666 NA NA
Intel Celeron 530 @ 1.73GHz 268 3848 NA NA
Intel Celeron 540 @ 1.86GHz 283 3826 NA NA
Intel Celeron 550 @ 2.00GHz 319 3772 NA NA
Intel Celeron 560 @ 2.13GHz 339 3741 NA NA
Intel Celeron 570 @ 2.26GHz 344 3734 NA NA
Intel Celeron 6305 @ 1.80GHz 2071 2280 NA NA
Intel Celeron 6305E @ 1.80GHz 1838 2419 NA NA
Intel Celeron 723 @ 1.20GHz 213 3930 NA NA
Intel Celeron 7305 2189 2220 NA NA
Intel Celeron 743 @ 1.30GHz 268 3850 NA NA
Intel Celeron 807 @ 1.50GHz 392 3691 NA NA
Intel Celeron 807UE @ 1.00GHz 241 3888 NA NA
Intel Celeron 827E @ 1.40GHz 371 3709 NA NA
Intel Celeron 847 @ 1.10GHz 474 3601 NA NA
Intel Celeron 847E @ 1.10GHz 584 3485 NA NA
Intel Celeron 857 @ 1.20GHz 569 3503 NA NA
Intel Celeron 867 @ 1.30GHz 562 3512 NA NA
Intel Celeron 877 @ 1.40GHz 664 3402 NA NA
Intel Celeron 887 @ 1.50GHz 745 3307 NA NA
Intel Celeron 900 @ 2.20GHz 396 3683 NA NA
Intel Celeron 925 @ 2.30GHz 477 3597 NA NA
Intel Celeron @ 1.30GHz 548 3530 NA NA
Intel Celeron B710 @ 1.60GHz 106 4069 NA NA
Intel Celeron B800 @ 1.50GHz 644 3420 NA NA
Intel Celeron B810 @ 1.60GHz 775 3271 NA NA
Intel Celeron B815 @ 1.60GHz 720 3333 NA NA
Intel Celeron B820 @ 1.70GHz 806 3238 NA NA
Intel Celeron B830 @ 1.80GHz 810 3234 NA NA
Intel Celeron B840 @ 1.90GHz 978 3075 NA NA
Intel Celeron D 347 @ 3.06GHz 232 3907 NA NA
Intel Celeron D 352 @ 3.20GHz 283 3825 NA NA
Intel Celeron D 356 @ 3.33GHz 251 3873 NA NA
Intel Celeron D 360 @ 3.46GHz 372 3707 NA NA
Intel Celeron D 420 @ 1.60GHz 313 3782 NA NA
Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz 551 3526 NA NA
Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz 671 3394 NA NA
Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz 626 3434 NA NA
Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz 840 3199 NA NA
Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz 839 3203 NA NA
Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz 822 3223 NA NA
Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz 848 3191 NA NA
Intel Celeron E3500 @ 2.70GHz 935 3116 NA NA
Intel Celeron G1101 @ 2.27GHz 1086 2970 NA NA
Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz 1504 2645 NA NA
Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz 1373 2725 NA NA
Intel Celeron G1620 @ 2.70GHz 1539 2616 NA NA
Intel Celeron G1620T @ 2.40GHz 1540 2615 NA NA
Intel Celeron G1630 @ 2.80GHz 1707 2504 NA NA
Intel Celeron G1820 @ 2.70GHz 1691 2513 NA NA
Intel Celeron G1820T @ 2.40GHz 1614 2558 NA NA
Intel Celeron G1820TE @ 2.20GHz 1115 2942 NA NA
Intel Celeron G1830 @ 2.80GHz 1560 2593 NA NA
Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz 1764 2470 NA NA
Intel Celeron G1840T @ 2.50GHz 1576 2586 NA NA
Intel Celeron G1850 @ 2.90GHz 1899 2384 NA NA
Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz 2189 2222 NA NA
Intel Celeron G3900E @ 2.40GHz 2034 2295 NA NA
Intel Celeron G3900T @ 2.60GHz 2081 2272 NA NA
Intel Celeron G3900TE @ 2.30GHz 1850 2413 NA NA
Intel Celeron G3920 @ 2.90GHz 2346 2130 NA NA
Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz 2253 2190 NA NA
Intel Celeron G3930T @ 2.70GHz 2059 2287 NA NA
Intel Celeron G3930TE @ 2.70GHz 2218 2209 NA NA
Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz 2412 2093 NA NA
Intel Celeron G440 @ 1.60GHz 425 3645 NA NA
Intel Celeron G460 @ 1.80GHz 469 3607 NA NA
Intel Celeron G465 @ 1.90GHz 547 3532 NA NA
Intel Celeron G470 @ 2.00GHz 599 3465 NA NA
Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz 2422 2088 NA NA
Intel Celeron G4900T @ 2.90GHz 2290 2171 NA NA
Intel Celeron G4920 @ 3.20GHz 2406 2098 NA NA
Intel Celeron G4930 @ 3.20GHz 2571 2021 NA NA
Intel Celeron G4930T @ 3.00GHz 2284 2174 NA NA
Intel Celeron G4950 @ 3.30GHz 2714 1967 NA NA
Intel Celeron G530 @ 2.40GHz 1101 2959 NA NA
Intel Celeron G530T @ 2.00GHz 1056 3002 NA NA
Intel Celeron G540 @ 2.50GHz 1160 2897 NA NA
Intel Celeron G540T @ 2.10GHz 1137 2928 NA NA
Intel Celeron G550 @ 2.60GHz 1214 2849 NA NA
Intel Celeron G550T @ 2.20GHz 1102 2957 NA NA
Intel Celeron G555 @ 2.70GHz 1268 2802 NA NA
Intel Celeron G5900 @ 3.40GHz 2684 1978 NA NA
Intel Celeron G5900T @ 3.20GHz 2620 2002 NA NA
Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz 2849 1918 NA NA
Intel Celeron G5905T @ 3.30GHz 2070 2281 NA NA
Intel Celeron G5920 @ 3.50GHz 2482 2058 NA NA
Intel Celeron G5925 @ 3.60GHz 2658 1986 NA NA
Intel Celeron G6900 4415 1481 NA NA
Intel Celeron G6900T 4024 1565 NA NA
Intel Celeron J1750 @ 2.41GHz 595 3469 NA NA
Intel Celeron J1800 @ 2.41GHz 588 3479 NA NA
Intel Celeron J1850 @ 1.99GHz 942 3109 NA NA
Intel Celeron J1900 @ 1.99GHz 1141 2922 NA NA
Intel Celeron J3060 @ 1.60GHz 677 3384 NA NA
Intel Celeron J3160 @ 1.60GHz 1257 2811 NA NA
Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz 1183 2877 NA NA
Intel Celeron J3455 @ 1.50GHz 2255 2189 NA NA
Intel Celeron J3455E @ 1.50GHz 2157 2236 NA NA
Intel Celeron J4005 @ 2.00GHz 1586 2577 NA NA
Intel Celeron J4025 @ 2.00GHz 1714 2500 NA NA
Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz 2901 1902 NA NA
Intel Celeron J4115 @ 1.80GHz 2708 1969 NA NA
Intel Celeron J4125 @ 2.00GHz 2984 1864 NA NA
Intel Celeron J6412 @ 2.00GHz 3907 1585 NA NA
Intel Celeron J6413 @ 1.80GHz 4276 1508 NA NA
Intel Celeron M 1.00GHz 149 4024 NA NA
Intel Celeron M 1.30GHz 205 3938 NA NA
Intel Celeron M 1.50GHz 216 3926 NA NA
Intel Celeron M 1.60GHz 190 3964 NA NA
Intel Celeron M 1.70GHz 252 3869 NA NA
Intel Celeron M 1300MHz 197 3950 NA NA
Intel Celeron M 1500MHz 217 3925 NA NA
Intel Celeron M 360 1.40GHz 221 3922 NA NA
Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz 123 4053 NA NA
Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz 139 4036 NA NA
Intel Celeron M 430 @ 1.73GHz 169 3994 NA NA
Intel Celeron M 440 @ 1.86GHz 169 3993 NA NA
Intel Celeron M 443 @ 1.20GHz 125 4050 NA NA
Intel Celeron M 450 @ 2.00GHz 230 3912 NA NA
Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz 215 3927 NA NA
Intel Celeron M 530 @ 1.73GHz 291 3817 NA NA
Intel Celeron M 723 @ 1.20GHz 267 3854 NA NA
Intel Celeron M 900MHz 123 4054 NA NA
Intel Celeron N2805 @ 1.46GHz 335 3749 NA NA
Intel Celeron N2806 @ 1.60GHz 487 3587 NA NA
Intel Celeron N2807 @ 1.58GHz 489 3585 NA NA
Intel Celeron N2808 @ 1.58GHz 509 3567 NA NA
Intel Celeron N2810 @ 2.00GHz 420 3650 NA NA
Intel Celeron N2815 @ 1.86GHz 499 3576 NA NA
Intel Celeron N2820 @ 2.13GHz 495 3582 NA NA
Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz 554 3523 NA NA
Intel Celeron N2840 @ 2.16GHz 582 3490 NA NA
Intel Celeron N2910 @ 1.60GHz 773 3276 NA NA
Intel Celeron N2920 @ 1.86GHz 926 3128 NA NA
Intel Celeron N2930 @ 1.83GHz 994 3056 NA NA
Intel Celeron N2940 @ 1.83GHz 1046 3010 NA NA
Intel Celeron N3000 @ 1.04GHz 608 3455 NA NA
Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz 576 3495 NA NA
Intel Celeron N3050 @ 1.60GHz 594 3472 NA NA
Intel Celeron N3060 @ 1.60GHz 655 3409 NA NA
Intel Celeron N3150 @ 1.60GHz 1207 2855 NA NA
Intel Celeron N3160 @ 1.60GHz 1155 2906 NA NA
Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz 1112 2947 NA NA
Intel Celeron N3450 @ 1.10GHz 1979 2325 NA NA
Intel Celeron N4000 @ 1.10GHz 1421 2699 NA NA
Intel Celeron N4000C @ 1.10GHz 1409 2705 NA NA
Intel Celeron N4020 @ 1.10GHz 1573 2587 NA NA
Intel Celeron N4020C @ 1.10GHz 1595 2570 NA NA
Intel Celeron N4100 @ 1.10GHz 2443 2077 NA NA
Intel Celeron N4120 @ 1.10GHz 2528 2035 NA NA
Intel Celeron N4500 @ 1.10GHz 2006 2313 NA NA
Intel Celeron N4505 @ 2.00GHz 2378 2109 NA NA
Intel Celeron N5095 @ 2.00GHz 4036 1563 NA NA
Intel Celeron N5095A @ 2.00GHz 4222 1518 NA NA
Intel Celeron N5100 @ 1.10GHz 3335 1732 NA NA
Intel Celeron N5105 @ 2.00GHz 4088 1552 NA NA
Intel Celeron N6210 @ 1.20GHz 1652 2534 NA NA
Intel Celeron N6211 @ 1.20GHz 2245 2195 NA NA
Intel Celeron P4500 @ 1.87GHz 816 3227 NA NA
Intel Celeron P4505 @ 1.87GHz 689 3371 NA NA
Intel Celeron P4600 @ 2.00GHz 870 3167 NA NA
Intel Celeron SU2300 @ 1.20GHz 460 3615 NA NA
Intel Celeron T1600 @ 1.66GHz 545 3535 NA NA
Intel Celeron U1900 @ 1.99GHz 1028 3026 NA NA
Intel Celeron U3400 @ 1.07GHz 473 3603 NA NA
Intel Celeron U3600 @ 1.20GHz 560 3516 NA NA
Intel Core 860 @ 2.80GHz 2754 1946 NA NA
Intel Core Duo L2300 @ 1.50GHz 387 3693 NA NA
Intel Core Duo L2400 @ 1.66GHz 348 3730 NA NA
Intel Core Duo L2500 @ 1.83GHz 404 3670 NA NA
Intel Core Duo T2050 @ 1.60GHz 320 3770 NA NA
Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz 347 3731 NA NA
Intel Core Duo T2300 @ 1.66GHz 320 3769 NA NA
Intel Core Duo T2350 @ 1.86GHz 384 3698 NA NA
Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz 361 3716 NA NA
Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz 404 3669 NA NA
Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz 408 3662 NA NA
Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz 450 3625 NA NA
Intel Core Duo T2700 @ 2.33GHz 498 3577 NA NA
Intel Core Duo U2400 @ 1.06GHz 255 3865 NA NA
Intel Core Duo U2500 @ 1.20GHz 220 3923 NA NA
Intel Core i3-1000NG4 @ 1.10GHz 3813 1606 NA NA
Intel Core i3-1005G1 @ 1.20GHz 5027 1390 NA NA
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz 8728 884 NA NA
Intel Core i3-10100E @ 3.20GHz 8229 925 NA NA
Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz 8846 878 NA NA
Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz 7365 1013 NA NA
Intel Core i3-10100TE @ 2.30GHz 6683 1117 NA NA
Intel Core i3-10100Y @ 1.30GHz 2950 1877 NA NA
Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz 8681 888 NA NA
Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz 9079 862 NA NA
Intel Core i3-10105T @ 3.00GHz 7967 953 NA NA
Intel Core i3-10110U @ 2.10GHz 3967 1576 NA NA
Intel Core i3-10110Y @ 1.00GHz 3269 1757 NA NA
Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz 9422 830 NA NA
Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz 8205 929 NA NA
Intel Core i3-10305 @ 3.80GHz 9108 857 NA NA
Intel Core i3-10305T @ 3.00GHz 8136 937 NA NA
Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz 10068 790 NA NA
Intel Core i3-10325 @ 3.90GHz 10354 778 NA NA
Intel Core i3-11100B @ 3.60GHz 11357 717 NA NA
Intel Core i3-1110G4 @ 1.80GHz 3473 1688 NA NA
Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz 6190 1185 NA NA
Intel Core i3-1115G4E @ 3.00GHz 5826 1250 NA NA
Intel Core i3-1115GRE @ 3.00GHz 4421 1479 NA NA
Intel Core i3-1125G4 @ 2.00GHz 9884 806 NA NA
Intel Core i3-12100 13827 612 NA NA
Intel Core i3-12100F 14318 588 NA NA
Intel Core i3-12100T 12800 665 NA NA
Intel Core i3-12100TE 12961 656 NA NA
Intel Core i3-1210U 11341 720 NA NA
Intel Core i3-1215U 11521 709 NA NA
Intel Core i3-1215UE 8987 868 NA NA
Intel Core i3-1220P 15304 535 NA NA
Intel Core i3-12300 14843 559 NA NA
Intel Core i3-12300T 13898 607 NA NA
Intel Core i3-13100 15059 549 NA NA
Intel Core i3-13100F 15212 541 NA NA
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 1838 2420 NA NA
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz 1488 2655 NA NA
Intel Core i3-2102 @ 3.10GHz 2029 2299 NA NA
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 1868 2400 NA NA
Intel Core i3-21050 @ 3.10GHz 2193 2216 NA NA
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 1946 2354 NA NA
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz 1493 2652 NA NA
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 2093 2264 NA NA
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 2020 2303 NA NA
Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz 2307 2155 NA NA
Intel Core i3-2310E @ 2.10GHz 1845 2415 NA NA
Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz 1212 2852 NA NA
Intel Core i3-2312M @ 2.10GHz 1138 2926 NA NA
Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz 1228 2838 NA NA
Intel Core i3-2330E @ 2.20GHz 1823 2428 NA NA
Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz 1227 2839 NA NA
Intel Core i3-2332M @ 2.20GHz 1353 2744 NA NA
Intel Core i3-2340UE @ 1.30GHz 976 3076 NA NA
Intel Core i3-2348M @ 2.30GHz 1272 2798 NA NA
Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz 1250 2823 NA NA
Intel Core i3-2357M @ 1.30GHz 763 3288 NA NA
Intel Core i3-2365M @ 1.40GHz 825 3218 NA NA
Intel Core i3-2367M @ 1.40GHz 827 3213 NA NA
Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz 1365 2732 NA NA
Intel Core i3-2375M @ 1.50GHz 896 3147 NA NA
Intel Core i3-2377M @ 1.50GHz 823 3222 NA NA
Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz 1630 2550 NA NA
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz 1678 2519 NA NA
Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz 1909 2374 NA NA
Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz 2176 2228 NA NA
Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz 1203 2857 NA NA
Intel Core i3-3217UE @ 1.60GHz 1362 2735 NA NA
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 2245 2194 NA NA
Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz 1936 2357 NA NA
Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz 2235 2199 NA NA
Intel Core i3-3227U @ 1.90GHz 1275 2796 NA NA
Intel Core i3-3229Y @ 1.40GHz 1004 3050 NA NA
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 2296 2165 NA NA
Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz 2025 2301 NA NA
Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz 2295 2167 NA NA
Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz 2417 2092 NA NA
Intel Core i3-3250T @ 3.00GHz 2650 1988 NA NA
Intel Core i3-330E @ 2.13GHz 1260 2809 NA NA
Intel Core i3-330M @ 2.13GHz 1009 3045 NA NA
Intel Core i3-330UM @ 1.20GHz 484 3592 NA NA
Intel Core i3-350M @ 2.27GHz 1063 2993 NA NA
Intel Core i3-370M @ 2.40GHz 1131 2932 NA NA
Intel Core i3-380M @ 2.53GHz 1177 2885 NA NA
Intel Core i3-380UM @ 1.33GHz 734 3322 NA NA
Intel Core i3-390M @ 2.67GHz 1178 2883 NA NA
Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz 1772 2462 NA NA
Intel Core i3-4005U @ 1.70GHz 1652 2537 NA NA
Intel Core i3-4010U @ 1.70GHz 1636 2546 NA NA
Intel Core i3-4010Y @ 1.30GHz 1358 2737 NA NA
Intel Core i3-4012Y @ 1.50GHz 1219 2847 NA NA
Intel Core i3-4020Y @ 1.50GHz 1447 2677 NA NA
Intel Core i3-4025U @ 1.90GHz 1952 2349 NA NA
Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz 1869 2399 NA NA
Intel Core i3-4030Y @ 1.60GHz 1654 2531 NA NA
Intel Core i3-4100E @ 2.40GHz 1848 2414 NA NA
Intel Core i3-4100M @ 2.50GHz 2484 2057 NA NA
Intel Core i3-4110M @ 2.60GHz 2678 1982 NA NA
Intel Core i3-4110U @ 1.90GHz 1853 2410 NA NA
Intel Core i3-4120U @ 2.00GHz 1948 2352 NA NA
Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz 3307 1741 NA NA
Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz 2882 1906 NA NA
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 3360 1727 NA NA
Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz 2914 1893 NA NA
Intel Core i3-4158U @ 2.00GHz 1718 2498 NA NA
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 3512 1678 NA NA
Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz 3154 1805 NA NA
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 3579 1660 NA NA
Intel Core i3-4170T @ 3.20GHz 3188 1786 NA NA
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz 3537 1668 NA NA
Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz 3098 1819 NA NA
Intel Core i3-4330TE @ 2.40GHz 2012 2309 NA NA
Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz 3545 1666 NA NA
Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz 3459 1693 NA NA
Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz 2888 1904 NA NA
Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz 3578 1661 NA NA
Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz 3393 1711 NA NA
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz 3837 1599 NA NA
Intel Core i3-4370T @ 3.30GHz 3361 1726 NA NA
Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz 3244 1767 NA NA
Intel Core i3-5005U @ 2.00GHz 2024 2302 NA NA
Intel Core i3-5010U @ 2.10GHz 2176 2227 NA NA
Intel Core i3-5015U @ 2.10GHz 1856 2408 NA NA
Intel Core i3-5020U @ 2.20GHz 2244 2196 NA NA
Intel Core i3-5157U @ 2.50GHz 2588 2013 NA NA
Intel Core i3-530 @ 2.93GHz 1474 2660 NA NA
Intel Core i3-540 @ 3.07GHz 1513 2640 NA NA
Intel Core i3-550 @ 3.20GHz 1595 2571 NA NA
Intel Core i3-560 @ 3.33GHz 1722 2496 NA NA
Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz 2279 2179 NA NA
Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz 4154 1533 NA NA
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz 4147 1535 NA NA
Intel Core i3-6100E @ 2.70GHz 3315 1739 NA NA
Intel Core i3-6100H @ 2.70GHz 3041 1846 NA NA
Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz 3619 1652 NA NA
Intel Core i3-6100TE @ 2.70GHz 3085 1825 NA NA
Intel Core i3-6100U @ 2.30GHz 2632 1996 NA NA
Intel Core i3-6102E @ 1.90GHz 2349 2127 NA NA
Intel Core i3-6157U @ 2.40GHz 2796 1932 NA NA
Intel Core i3-6167U @ 2.70GHz 3156 1804 NA NA
Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz 4363 1493 NA NA
Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz 4029 1564 NA NA
Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz 4398 1482 NA NA
Intel Core i3-7020U @ 2.30GHz 2565 2028 NA NA
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz 4360 1494 NA NA
Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz 3430 1701 NA NA
Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz 3800 1607 NA NA
Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz 2719 1965 NA NA
Intel Core i3-7101E @ 3.90GHz 4430 1475 NA NA
Intel Core i3-7101TE @ 3.40GHz 3911 1583 NA NA
Intel Core i3-7102E @ 2.10GHz 2521 2040 NA NA
Intel Core i3-7130U @ 2.70GHz 2987 1862 NA NA
Intel Core i3-7167U @ 2.80GHz 3368 1724 NA NA
Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz 4555 1456 NA NA
Intel Core i3-7300T @ 3.50GHz 4159 1532 NA NA
Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz 4853 1408 NA NA
Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz 4922 1403 NA NA
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz 6171 1192 NA NA
Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz 6051 1216 NA NA
Intel Core i3-8100T @ 3.10GHz 5311 1335 NA NA
Intel Core i3-8109U @ 3.00GHz 4278 1506 NA NA
Intel Core i3-8121U @ 2.20GHz 4393 1484 NA NA
Intel Core i3-8130U @ 2.20GHz 3621 1651 NA NA
Intel Core i3-8140U @ 2.10GHz 4227 1517 NA NA
Intel Core i3-8145U @ 2.10GHz 3862 1593 NA NA
Intel Core i3-8145UE @ 2.20GHz 4087 1553 NA NA
Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz 6269 1171 NA NA
Intel Core i3-8300T @ 3.20GHz 5867 1246 NA NA
Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz 6956 1077 NA NA
Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz 6681 1118 NA NA
Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz 6770 1108 NA NA
Intel Core i3-9100T @ 3.10GHz 5529 1296 NA NA
Intel Core i3-9100TE @ 2.20GHz 4501 1467 NA NA
Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz 7279 1027 NA NA
Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz 6162 1193 NA NA
Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz 7358 1016 NA NA
Intel Core i3-9350K @ 4.00GHz 7722 969 NA NA
Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz 7547 988 NA NA
Intel Core i3-N305 10062 792 NA NA
Intel Core i5 750S @ 2.40GHz 1326 2759 NA NA
Intel Core i5 E 520 @ 2.40GHz 1619 2555 NA NA
Intel Core i5-10200H @ 2.40GHz 8334 916 NA NA
Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz 6322 1164 NA NA
Intel Core i5-10210Y @ 1.00GHz 4764 1420 NA NA
Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 8597 895 NA NA
Intel Core i5-1030NG7 @ 1.10GHz 5910 1234 NA NA
Intel Core i5-10310U @ 1.70GHz 6513 1132 NA NA
Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz 7559 986 NA NA
Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz 8051 946 NA NA
Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz 8572 896 NA NA
Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz 9411 831 NA NA
Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 12270 681 NA NA
Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz 12350 676 NA NA
Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz 8865 877 NA NA
Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz 9955 800 NA NA
Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz 12902 660 NA NA
Intel Core i5-10500E @ 3.10GHz 10827 749 NA NA
Intel Core i5-10500H @ 2.50GHz 11516 710 NA NA
Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz 10219 784 NA NA
Intel Core i5-10500TE @ 2.30GHz 9960 799 NA NA
Intel Core i5-10505 @ 3.20GHz 12317 678 NA NA
Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz 13760 617 NA NA
Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz 14477 575 NA NA
Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz 14470 576 NA NA
Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz 11210 726 NA NA
Intel Core i5-11260H @ 2.60GHz 15692 524 NA NA
Intel Core i5-11300H @ 3.10GHz 11054 735 NA NA
Intel Core i5-1130G7 @ 1.10GHz 8990 867 NA NA
Intel Core i5-11320H @ 3.20GHz 10939 742 NA NA
Intel Core i5-1135G7 @ 2.40GHz 9986 796 NA NA
Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz 17057 477 NA NA
Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz 17213 470 NA NA
Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz 15941 511 NA NA
Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz 13354 637 NA NA
Intel Core i5-1140G7 @ 1.10GHz 9816 812 NA NA
Intel Core i5-1145G7 @ 2.60GHz 10081 789 NA NA
Intel Core i5-1145G7E @ 2.60GHz 10098 788 NA NA
Intel Core i5-1145GRE @ 2.60GHz 9408 832 NA NA
Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz 17518 459 NA NA
Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz 17801 453 NA NA
Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz 16052 507 NA NA
Intel Core i5-11500T @ 1.50GHz 13439 634 NA NA
Intel Core i5-1155G7 @ 2.50GHz 10190 785 NA NA
Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz 18188 438 NA NA
Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz 19762 381 NA NA
Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz 19735 383 NA NA
Intel Core i5-11600T @ 1.70GHz 14713 565 NA NA
Intel Core i5-1230U 10787 751 NA NA
Intel Core i5-1235U 13659 621 NA NA
Intel Core i5-12400 19545 391 NA NA
Intel Core i5-12400F 19748 382 NA NA
Intel Core i5-12400T 16832 486 NA NA
Intel Core i5-1240P 17376 465 NA NA
Intel Core i5-1240U 14323 587 NA NA
Intel Core i5-12450H 18116 442 NA NA
Intel Core i5-1245U 13266 642 NA NA
Intel Core i5-1245UE 11372 716 NA NA
Intel Core i5-12490F 20794 351 NA NA
Intel Core i5-12500 19925 376 NA NA
Intel Core i5-12500E 20699 354 NA NA
Intel Core i5-12500H 21742 322 NA NA
Intel Core i5-12500T 17151 475 NA NA
Intel Core i5-12500TE 16584 493 NA NA
Intel Core i5-1250P 20033 372 NA NA
Intel Core i5-12600 21386 328 NA NA
Intel Core i5-12600H 23179 275 NA NA
Intel Core i5-12600HX 24371 248 NA NA
Intel Core i5-12600K 27790 188 NA NA
Intel Core i5-12600KF 27386 196 NA NA
Intel Core i5-12600T 17147 476 NA NA
Intel Core i5-13400 26429 212 NA NA
Intel Core i5-13400F 25965 219 NA NA
Intel Core i5-13500 32638 136 NA NA
Intel Core i5-13500H 24074 251 NA NA
Intel Core i5-13600 33003 130 NA NA
Intel Core i5-13600K 38494 98 NA NA
Intel Core i5-13600KF 38436 99 NA NA
Intel Core i5-13600T 28014 186 NA NA
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 3383 1718 NA NA
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 3638 1648 NA NA
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 3657 1646 NA NA
Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 3797 1608 NA NA
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 2375 2111 NA NA
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 3849 1596 NA NA
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 3160 1803 NA NA
Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz 3061 1837 NA NA
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 2980 1866 NA NA
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz 1954 2346 NA NA
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 2089 2267 NA NA
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 2010 2311 NA NA
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 2046 2293 NA NA
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 2052 2291 NA NA
Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 4175 1529 NA NA
Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz 1444 2681 NA NA
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 4108 1546 NA NA
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 4113 1545 NA NA
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 3365 1725 NA NA
Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 2942 1881 NA NA
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 1889 2387 NA NA
Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz 1882 2393 NA NA
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 2232 2202 NA NA
Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz 1224 2843 NA NA
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 2323 2143 NA NA
Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 4184 1526 NA NA
Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz 1806 2437 NA NA
Intel Core i5-2560M @ 2.70GHz 2131 2247 NA NA
Intel Core i5-3170K @ 3.20GHz 8882 875 NA NA
Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz 2471 2063 NA NA
Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz 2527 2036 NA NA
Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz 1988 2321 NA NA
Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 2638 1993 NA NA
Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 4091 1550 NA NA
Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz 3820 1604 NA NA
Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz 3982 1574 NA NA
Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz 2089 2268 NA NA
Intel Core i5-3339Y @ 1.50GHz 1583 2581 NA NA
Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz 4236 1514 NA NA
Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 2679 1981 NA NA
Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz 3918 1582 NA NA
Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz 4259 1510 NA NA
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 2885 1905 NA NA
Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz 2939 1882 NA NA
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 2225 2207 NA NA
Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz 2298 2163 NA NA
Intel Core i5-3439Y @ 1.50GHz 1907 2376 NA NA
Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 4469 1471 NA NA
Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 4328 1499 NA NA
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 4679 1436 NA NA
Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 4383 1488 NA NA
Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 2956 1874 NA NA
Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 4214 1521 NA NA
Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 4780 1418 NA NA
Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 4515 1463 NA NA
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 4913 1404 NA NA
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 4954 1399 NA NA
Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 4637 1444 NA NA
Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz 4057 1558 NA NA
Intel Core i5-3610ME @ 2.70GHz 2608 2006 NA NA
Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz 3131 1809 NA NA
Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 2795 1934 NA NA
Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz 2189 2221 NA NA
Intel Core i5-4200Y @ 1.40GHz 1558 2596 NA NA
Intel Core i5-4202Y @ 1.60GHz 1453 2668 NA NA
Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz 3032 1851 NA NA
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 2866 1913 NA NA
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz 2308 2152 NA NA
Intel Core i5-4210Y @ 1.50GHz 1553 2600 NA NA
Intel Core i5-4220Y @ 1.60GHz 1591 2572 NA NA
Intel Core i5-4230U @ 1.90GHz 1853 2409 NA NA
Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz 2184 2225 NA NA
Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz 2569 2024 NA NA
Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz 2349 2126 NA NA
Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz 2835 1920 NA NA
Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz 2650 1987 NA NA
Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz 3050 1841 NA NA
Intel Core i5-4300U @ 1.90GHz 2500 2047 NA NA
Intel Core i5-4300Y @ 1.60GHz 1485 2658 NA NA
Intel Core i5-4302Y @ 1.60GHz 1986 2322 NA NA
Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz 3001 1858 NA NA
Intel Core i5-430M @ 2.27GHz 1197 2863 NA NA
Intel Core i5-430UM @ 1.20GHz 836 3207 NA NA
Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz 3116 1814 NA NA
Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz 2524 2037 NA NA
Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz 3168 1797 NA NA
Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz 3461 1692 NA NA
Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz 2425 2087 NA NA
Intel Core i5-4400E @ 2.70GHz 3251 1763 NA NA
Intel Core i5-4402E @ 1.60GHz 2681 1980 NA NA
Intel Core i5-4422E @ 1.80GHz 1907 2377 NA NA
Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz 4675 1437 NA NA
Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz 4219 1519 NA NA
Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz 4757 1421 NA NA
Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz 4381 1489 NA NA
Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 4858 1407 NA NA
Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz 4541 1459 NA NA
Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz 3611 1655 NA NA
Intel Core i5-4470 @ 3.30GHz 1180 2879 NA NA
Intel Core i5-4470S @ 3.00GHz 4742 1426 NA NA
Intel Core i5-450M @ 2.40GHz 1209 2854 NA NA
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 5220 1362 NA NA
Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz 4460 1472 NA NA
Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz 4960 1398 NA NA
Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz 3169 1795 NA NA
Intel Core i5-4570TE @ 2.70GHz 3106 1817 NA NA
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 5351 1330 NA NA
Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz 5128 1371 NA NA
Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz 4018 1567 NA NA
Intel Core i5-460M @ 2.53GHz 1294 2780 NA NA
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz 5503 1302 NA NA
Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz 5544 1292 NA NA
Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz 5034 1388 NA NA
Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz 5233 1358 NA NA
Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz 5045 1387 NA NA
Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz 4311 1501 NA NA
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 5597 1287 NA NA
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz 5675 1273 NA NA
Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz 5420 1317 NA NA
Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz 4660 1441 NA NA
Intel Core i5-470UM @ 1.33GHz 768 3284 NA NA
Intel Core i5-480M @ 2.67GHz 1315 2767 NA NA
Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz 2502 2045 NA NA
Intel Core i5-520M @ 2.40GHz 1718 2499 NA NA
Intel Core i5-520UM @ 1.07GHz 849 3190 NA NA
Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz 2497 2050 NA NA
Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz 3039 1848 NA NA
Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz 3134 1807 NA NA
Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz 2747 1951 NA NA
Intel Core i5-5350U @ 1.80GHz 2625 2000 NA NA
Intel Core i5-540M @ 2.53GHz 1805 2439 NA NA
Intel Core i5-540UM @ 1.20GHz 1002 3053 NA NA
Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz 5065 1384 NA NA
Intel Core i5-560M @ 2.67GHz 1881 2394 NA NA
Intel Core i5-560UM @ 1.33GHz 1015 3037 NA NA
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz 5626 1280 NA NA
Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz 5501 1303 NA NA
Intel Core i5-580M @ 2.67GHz 1966 2336 NA NA
Intel Core i5-6198DU @ 2.30GHz 3169 1796 NA NA
Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz 3004 1857 NA NA
Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz 3201 1783 NA NA
Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz 3484 1683 NA NA
Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz 3829 1601 NA NA
Intel Core i5-6300HQ @ 2.30GHz 4703 1432 NA NA
Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz 3246 1766 NA NA
Intel Core i5-6350HQ @ 2.30GHz 4255 1512 NA NA
Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz 3164 1799 NA NA
Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz 5171 1365 NA NA
Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz 4312 1500 NA NA
Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz 5439 1314 NA NA
Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz 5419 1320 NA NA
Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz 5105 1373 NA NA
Intel Core i5-6442EQ @ 1.90GHz 4598 1449 NA NA
Intel Core i5-650 @ 3.20GHz 2227 2206 NA NA
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz 5645 1278 NA NA
Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz 4750 1423 NA NA
Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz 4658 1442 NA NA
Intel Core i5-655K @ 3.20GHz 2017 2306 NA NA
Intel Core i5-660 @ 3.33GHz 2379 2107 NA NA
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz 6045 1219 NA NA
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 6348 1157 NA NA
Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz 5659 1276 NA NA
Intel Core i5-661 @ 3.33GHz 2449 2073 NA NA
Intel Core i5-670 @ 3.47GHz 2513 2042 NA NA
Intel Core i5-680 @ 3.60GHz 2580 2017 NA NA
Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz 3395 1710 NA NA
Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz 3945 1578 NA NA
Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz 3865 1592 NA NA
Intel Core i5-7287U @ 3.30GHz 4132 1540 NA NA
Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz 5093 1380 NA NA
Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz 3695 1638 NA NA
Intel Core i5-7360U @ 2.30GHz 3997 1572 NA NA
Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz 5508 1300 NA NA
Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz 4749 1425 NA NA
Intel Core i5-7440EQ @ 2.90GHz 5711 1265 NA NA
Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz 5586 1289 NA NA
Intel Core i5-7442EQ @ 2.10GHz 4834 1411 NA NA
Intel Core i5-750 @ 2.67GHz 2508 2043 NA NA
Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz 6033 1223 NA NA
Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz 5272 1349 NA NA
Intel Core i5-760 @ 2.80GHz 2606 2008 NA NA
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz 6576 1125 NA NA
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz 6842 1093 NA NA
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz 5892 1239 NA NA
Intel Core i5-760S @ 2.53GHz 5440 1313 NA NA
Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz 6791 1103 NA NA
Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz 2784 1936 NA NA
Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz 2742 1952 NA NA
Intel Core i5-8200Y @ 1.30GHz 2270 2182 NA NA
Intel Core i5-8210Y @ 1.60GHz 2811 1927 NA NA
Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz 5896 1238 NA NA
Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz 7642 979 NA NA
Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz 8072 942 NA NA
Intel Core i5-8260U @ 1.60GHz 7808 963 NA NA
Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz 6052 1215 NA NA
Intel Core i5-8265UC @ 1.60GHz 5988 1230 NA NA
Intel Core i5-8269U @ 2.60GHz 8055 945 NA NA
Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz 7768 966 NA NA
Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz 7514 994 NA NA
Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz 6840 1095 NA NA
Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz 6247 1178 NA NA
Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz 6268 1172 NA NA
Intel Core i5-8365UE @ 1.60GHz 5692 1269 NA NA
Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 9250 845 NA NA
Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz 7959 954 NA NA
Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz 7497 996 NA NA
Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz 9583 824 NA NA
Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz 9084 861 NA NA
Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz 7739 968 NA NA
Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz 9935 804 NA NA
Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz 10249 783 NA NA
Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz 8751 881 NA NA
Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 7715 970 NA NA
Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz 7551 987 NA NA
Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz 9457 829 NA NA
Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9533 827 NA NA
Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz 8281 921 NA NA
Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz 8143 934 NA NA
Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz 9777 815 NA NA
Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz 10265 782 NA NA
Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz 8276 922 NA NA
Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz 9028 866 NA NA
Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz 10395 774 NA NA
Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz 10764 753 NA NA
Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz 10798 750 NA NA
Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz 9399 834 NA NA
Intel Core i5-L16G7 @ 1.40GHz 3441 1700 NA NA
Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz 6732 1113 NA NA
Intel Core i7-10510Y @ 1.20GHz 5100 1379 NA NA
Intel Core i7-1060NG7 @ 1.20GHz 6927 1080 NA NA
Intel Core i7-10610U @ 1.80GHz 6917 1085 NA NA
Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz 8492 901 NA NA
Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz 9862 808 NA NA
Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz 16734 488 NA NA
Intel Core i7-10700E @ 2.90GHz 16418 497 NA NA
Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz 16942 483 NA NA
Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 19113 405 NA NA
Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz 18976 410 NA NA
Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz 12897 661 NA NA
Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz 16332 501 NA NA
Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz 9881 807 NA NA
Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 12167 683 NA NA
Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz 8136 936 NA NA
Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz 12031 691 NA NA
Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz 14838 560 NA NA
Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz 15243 540 NA NA
Intel Core i7-11370H @ 3.30GHz 11893 694 NA NA
Intel Core i7-11375H @ 3.30GHz 12280 680 NA NA
Intel Core i7-11390H @ 3.40GHz 10539 763 NA NA
Intel Core i7-11600H @ 2.90GHz 15745 520 NA NA
Intel Core i7-1160G7 @ 1.20GHz 9205 851 NA NA
Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz 10431 771 NA NA
Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz 20109 366 NA NA
Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz 22807 290 NA NA
Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz 21176 331 NA NA
Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz 24666 239 NA NA
Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz 24077 250 NA NA
Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz 15724 522 NA NA
Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz 21026 338 NA NA
Intel Core i7-1180G7 @ 1.30GHz 8353 915 NA NA
Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz 20915 343 NA NA
Intel Core i7-11850HE @ 2.60GHz 18335 433 NA NA
Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz 10661 759 NA NA
Intel Core i7-1185G7E @ 2.80GHz 10517 765 NA NA
Intel Core i7-1185GRE @ 2.80GHz 9142 852 NA NA
Intel Core i7-1195G7 @ 2.90GHz 11038 738 NA NA
Intel Core i7-1250U 13519 628 NA NA
Intel Core i7-1255U 13892 609 NA NA
Intel Core i7-1260P 17174 472 NA NA
Intel Core i7-1260U 13759 618 NA NA
Intel Core i7-12650H 24580 241 NA NA
Intel Core i7-1265U 13824 613 NA NA
Intel Core i7-1265UE 9392 835 NA NA
Intel Core i7-12700 31131 149 NA NA
Intel Core i7-12700E 28292 179 NA NA
Intel Core i7-12700F 31154 148 NA NA
Intel Core i7-12700H 26805 205 NA NA
Intel Core i7-12700K 34766 117 NA NA
Intel Core i7-12700KF 34543 119 NA NA
Intel Core i7-12700T 21635 323 NA NA
Intel Core i7-12700TE 20712 353 NA NA
Intel Core i7-1270P 17599 457 NA NA
Intel Core i7-12800H 24424 247 NA NA
Intel Core i7-12800HE 29805 162 NA NA
Intel Core i7-12800HX 33804 124 NA NA
Intel Core i7-1280P 20532 358 NA NA
Intel Core i7-12850HX 30238 158 NA NA
Intel Core i7-1360P 21130 335 NA NA
Intel Core i7-13700 41160 83 NA NA
Intel Core i7-13700F 41393 82 NA NA
Intel Core i7-13700K 47039 61 NA NA
Intel Core i7-13700KF 46674 63 NA NA
Intel Core i7-13700T 30304 157 NA NA
Intel Core i7-1370P 25032 232 NA NA
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 5335 1332 NA NA
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 5485 1306 NA NA
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 4562 1454 NA NA
Intel Core i7-2610UE @ 1.50GHz 1409 2704 NA NA
Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz 1687 2514 NA NA
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 2429 2083 NA NA
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 3530 1672 NA NA
Intel Core i7-2630UM @ 1.60GHz 400 3672 NA NA
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 3194 1785 NA NA
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz 1783 2454 NA NA
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 2496 2051 NA NA
Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz 1999 2317 NA NA
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 3743 1623 NA NA
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 3884 1589 NA NA
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz 1909 2373 NA NA
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 5683 1271 NA NA
Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz 4044 1560 NA NA
Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz 3221 1775 NA NA
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 4079 1555 NA NA
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 4369 1492 NA NA
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 4389 1487 NA NA
Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 3842 1598 NA NA
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 4587 1451 NA NA
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 4350 1497 NA NA
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 4710 1430 NA NA
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 2055 2289 NA NA
Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 2320 2147 NA NA
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 2861 1914 NA NA
Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz 2295 2168 NA NA
Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz 2932 1886 NA NA
Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz 1880 2395 NA NA
Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 5026 1392 NA NA
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 5104 1375 NA NA
Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz 4929 1402 NA NA
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 4628 1447 NA NA
Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz 5531 1295 NA NA
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 5153 1368 NA NA
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 5116 1372 NA NA
Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 4630 1446 NA NA
Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz 4718 1427 NA NA
Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 2381 2106 NA NA
Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz 2628 1999 NA NA
Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz 1967 2334 NA NA
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 5684 1270 NA NA
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 5730 1262 NA NA
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 6400 1147 NA NA
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 6447 1141 NA NA
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 6171 1190 NA NA
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 5546 1291 NA NA
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 5777 1256 NA NA
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 5719 1264 NA NA
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 5909 1235 NA NA
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 5647 1277 NA NA
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 8252 924 NA NA
Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 6002 1229 NA NA
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 8444 906 NA NA
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 8408 910 NA NA
Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz 2478 2060 NA NA
Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz 2577 2020 NA NA
Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz 2272 2181 NA NA
Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz 3033 1849 NA NA
Intel Core i7-4560U @ 1.60GHz 2950 1878 NA NA
Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz 3052 1839 NA NA
Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz 3202 1782 NA NA
Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz 2697 1974 NA NA
Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz 3089 1823 NA NA
Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz 2446 2076 NA NA
Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz 2372 2113 NA NA
Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz 4941 1400 NA NA
Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 5637 1279 NA NA
Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 5355 1328 NA NA
Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz 5503 1301 NA NA
Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 5136 1370 NA NA
Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz 5511 1299 NA NA
Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 5841 1248 NA NA
Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz 5295 1342 NA NA
Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz 5302 1339 NA NA
Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 5751 1259 NA NA
Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz 5620 1282 NA NA
Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz 5612 1285 NA NA
Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz 6300 1167 NA NA
Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz 5085 1381 NA NA
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 7070 1057 NA NA
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 6133 1199 NA NA
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 7119 1049 NA NA
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 6549 1127 NA NA
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 6771 1105 NA NA
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz 5873 1244 NA NA
Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz 4557 1455 NA NA
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 7099 1052 NA NA
Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz 5475 1307 NA NA
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 7224 1036 NA NA
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 8059 944 NA NA
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 6993 1069 NA NA
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 6333 1161 NA NA
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 5833 1249 NA NA
Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 6064 1214 NA NA
Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 6506 1134 NA NA
Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 6263 1176 NA NA
Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz 5500 1304 NA NA
Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 6232 1181 NA NA
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 6415 1146 NA NA
Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 6134 1198 NA NA
Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 6264 1174 NA NA
Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 9383 836 NA NA
Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 6927 1082 NA NA
Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 7123 1048 NA NA
Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 6732 1112 NA NA
Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 10149 787 NA NA
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 6744 1111 NA NA
Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz 2759 1944 NA NA
Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz 2908 1897 NA NA
Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz 3172 1794 NA NA
Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz 2993 1860 NA NA
Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz 3050 1840 NA NA
Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz 6089 1204 NA NA
Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz 5803 1252 NA NA
Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz 6018 1226 NA NA
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 7612 981 NA NA
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz 7810 962 NA NA
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 9841 810 NA NA
Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz 7036 1060 NA NA
Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz 6866 1091 NA NA
Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 10311 781 NA NA
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 7696 974 NA NA
Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 12745 668 NA NA
Intel Core i7-610E @ 2.53GHz 1818 2429 NA NA
Intel Core i7-620LM @ 2.00GHz 1423 2697 NA NA
Intel Core i7-620M @ 2.67GHz 2009 2312 NA NA
Intel Core i7-620UM @ 1.07GHz 1010 3044 NA NA
Intel Core i7-640LM @ 2.13GHz 1517 2636 NA NA
Intel Core i7-640M @ 2.80GHz 2039 2294 NA NA
Intel Core i7-640UM @ 1.20GHz 1114 2945 NA NA
Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz 3303 1743 NA NA
Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz 3279 1754 NA NA
Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz 3315 1738 NA NA
Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz 3827 1602 NA NA
Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz 3467 1689 NA NA
Intel Core i7-660UM @ 1.33GHz 1284 2787 NA NA
Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz 3599 1658 NA NA
Intel Core i7-6660U @ 2.40GHz 3753 1619 NA NA
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 8095 940 NA NA
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 6519 1131 NA NA
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 8940 872 NA NA
Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz 7238 1032 NA NA
Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz 6801 1100 NA NA
Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz 7105 1051 NA NA
Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 10774 752 NA NA
Intel Core i7-680UM @ 1.47GHz 1196 2866 NA NA
Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz 7006 1066 NA NA
Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz 6956 1076 NA NA
Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz 6887 1089 NA NA
Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz 5241 1356 NA NA
Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 11401 714 NA NA
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 14401 583 NA NA
Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz 7368 1012 NA NA
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 17363 466 NA NA
Intel Core i7-720QM @ 1.60GHz 1654 2532 NA NA
Intel Core i7-740QM @ 1.73GHz 1814 2432 NA NA
Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz 3658 1645 NA NA
Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz 3716 1630 NA NA
Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz 4248 1513 NA NA
Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz 3710 1631 NA NA
Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz 4137 1537 NA NA
Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 8655 891 NA NA
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 6961 1075 NA NA
Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 9660 818 NA NA
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 7541 990 NA NA
Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz 9834 811 NA NA
Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 12912 659 NA NA
Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz 7453 1004 NA NA
Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 7496 997 NA NA
Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz 7161 1044 NA NA
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 17220 469 NA NA
Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 20927 342 NA NA
Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 7413 1010 NA NA
Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz 2697 1972 NA NA
Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 14459 577 NA NA
Intel Core i7-820QM @ 1.73GHz 1739 2485 NA NA
Intel Core i7-840QM @ 1.87GHz 1925 2364 NA NA
Intel Core i7-8500Y @ 1.50GHz 2524 2038 NA NA
Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz 5952 1231 NA NA
Intel Core i7-8557U @ 1.70GHz 8012 951 NA NA
Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 8693 886 NA NA
Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz 6215 1182 NA NA
Intel Core i7-8565UC @ 1.80GHz 6187 1186 NA NA
Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz 8427 907 NA NA
Intel Core i7-860 @ 2.80GHz 2952 1875 NA NA
Intel Core i7-860S @ 2.53GHz 2796 1933 NA NA
Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz 6296 1169 NA NA
Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz 6266 1173 NA NA
Intel Core i7-8665UE @ 1.70GHz 5261 1352 NA NA
Intel Core i7-870 @ 2.93GHz 3096 1820 NA NA
Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 12965 655 NA NA
Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz 12077 689 NA NA
Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 13756 619 NA NA
Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz 10379 776 NA NA
Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz 7780 965 NA NA
Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz 8388 913 NA NA
Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz 7926 957 NA NA
Intel Core i7-870S @ 2.67GHz 2786 1935 NA NA
Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 10029 794 NA NA
Intel Core i7-875K @ 2.93GHz 3089 1822 NA NA
Intel Core i7-880 @ 3.07GHz 3081 1826 NA NA
Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz 8646 892 NA NA
Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 10348 780 NA NA
Intel Core i7-920 @ 2.67GHz 2797 1931 NA NA
Intel Core i7-920XM @ 2.00GHz 1955 2345 NA NA
Intel Core i7-930 @ 2.80GHz 2897 1903 NA NA
Intel Core i7-940 @ 2.93GHz 2932 1888 NA NA
Intel Core i7-940XM @ 2.13GHz 2211 2210 NA NA
Intel Core i7-950 @ 3.07GHz 3178 1792 NA NA
Intel Core i7-960 @ 3.20GHz 3275 1756 NA NA
Intel Core i7-965 @ 3.20GHz 3341 1729 NA NA
Intel Core i7-970 @ 3.20GHz 6505 1135 NA NA
Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 13315 638 NA NA
Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz 12751 667 NA NA
Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 13379 636 NA NA
Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 14554 572 NA NA
Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 14408 581 NA NA
Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz 10755 754 NA NA
Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz 10740 756 NA NA
Intel Core i7-975 @ 3.33GHz 3388 1715 NA NA
Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11078 733 NA NA
Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz 11070 734 NA NA
Intel Core i7-980 @ 3.33GHz 6871 1090 NA NA
Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 18132 440 NA NA
Intel Core i7-980X @ 3.33GHz 6827 1097 NA NA
Intel Core i7-985 @ 3.47GHz 3928 1580 NA NA
Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz 11377 715 NA NA
Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz 9112 856 NA NA
Intel Core i7-990X @ 3.47GHz 7055 1058 NA NA
Intel Core i7-995X @ 3.60GHz 7297 1025 NA NA
Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz 22765 292 NA NA
Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz 14736 563 NA NA
Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz 15434 529 NA NA
Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz 20223 363 NA NA
Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz 19705 384 NA NA
Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz 20529 359 NA NA
Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz 23358 268 NA NA
Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz 23039 282 NA NA
Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz 15146 545 NA NA
Intel Core i9-10900TE @ 1.80GHz 17888 449 NA NA
Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz 22528 298 NA NA
Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz 21813 320 NA NA
Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz 26360 213 NA NA
Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz 28098 182 NA NA
Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz 15923 512 NA NA
Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz 33116 129 NA NA
Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz 22995 284 NA NA
Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz 22948 287 NA NA
Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz 21149 334 NA NA
Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz 25539 224 NA NA
Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz 23156 277 NA NA
Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz 25424 228 NA NA
Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz 18436 427 NA NA
Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz 21869 319 NA NA
Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz 23333 270 NA NA
Intel Core i9-12900 34870 116 NA NA
Intel Core i9-12900E 31530 145 NA NA
Intel Core i9-12900F 37361 104 NA NA
Intel Core i9-12900H 28972 171 NA NA
Intel Core i9-12900HK 28888 173 NA NA
Intel Core i9-12900HX 35788 111 NA NA
Intel Core i9-12900K 41578 79 NA NA
Intel Core i9-12900KF 41407 81 NA NA
Intel Core i9-12900KS 44526 70 NA NA
Intel Core i9-12900T 31560 144 NA NA
Intel Core i9-12950HX 32867 131 NA NA
Intel Core i9-13900 50890 48 NA NA
Intel Core i9-13900F 56913 36 NA NA
Intel Core i9-13900H 32844 132 NA NA
Intel Core i9-13900HX 50070 51 NA NA
Intel Core i9-13900K 60027 31 NA NA
Intel Core i9-13900KF 59755 33 NA NA
Intel Core i9-13900KS 62830 26 NA NA
Intel Core i9-13900T 44273 72 NA NA
Intel Core i9-13950HX 36415 108 NA NA
Intel Core i9-13980HX 48112 58 NA NA
Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21161 333 NA NA
Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23572 264 NA NA
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 26334 214 NA NA
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 27016 202 NA NA
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 30534 155 NA NA
Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 10735 757 NA NA
Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 19650 387 NA NA
Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz 13954 604 NA NA
Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 16782 487 NA NA
Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 18552 424 NA NA
Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 18520 425 NA NA
Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz 19575 390 NA NA
Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz 13498 631 NA NA
Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 21870 318 NA NA
Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25293 231 NA NA
Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 28402 178 NA NA
Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 30539 154 NA NA
Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 14483 574 NA NA
Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 32261 139 NA NA
Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz 30162 159 NA NA
Intel Core M-5Y10 @ 0.80GHz 1878 2396 NA NA
Intel Core M-5Y10a @ 0.80GHz 1905 2379 NA NA
Intel Core M-5Y10c @ 0.80GHz 1910 2372 NA NA
Intel Core M-5Y31 @ 0.90GHz 1979 2327 NA NA
Intel Core M-5Y51 @ 1.10GHz 2141 2244 NA NA
Intel Core M-5Y70 @ 1.10GHz 1791 2448 NA NA
Intel Core M-5Y71 @ 1.20GHz 2020 2304 NA NA
Intel Core m3-6Y30 @ 0.90GHz 2166 2231 NA NA
Intel Core m3-7Y30 @ 1.00GHz 2607 2007 NA NA
Intel Core m3-7Y32 @ 1.10GHz 2736 1957 NA NA
Intel Core m3-8100Y @ 1.10GHz 2913 1894 NA NA
Intel Core m5-6Y54 @ 1.10GHz 2293 2169 NA NA
Intel Core m5-6Y57 @ 1.10GHz 2344 2131 NA NA
Intel Core m5-7Y54 @ 1.20GHz 1475 2659 NA NA
Intel Core m7-6Y75 @ 1.20GHz 2366 2116 NA NA
Intel Core Solo T1300 @ 1.66GHz 210 3933 NA NA
Intel Core Solo T1350 @ 1.86GHz 194 3957 NA NA
Intel Core Solo T1400 @ 1.83GHz 253 3867 NA NA
Intel Core Solo U1300 @ 1.06GHz 127 4049 NA NA
Intel Core Solo U1400 @ 1.20GHz 130 4046 NA NA
Intel Core Solo U1500 @ 1.33GHz 164 4002 NA NA
Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz 564 3510 NA NA
Intel Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz 650 3413 NA NA
Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz 745 3309 NA NA
Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz 854 3184 NA NA
Intel Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz 802 3245 NA NA
Intel Core2 Duo E6300 @ 1.86GHz 595 3470 NA NA
Intel Core2 Duo E6320 @ 1.86GHz 717 3338 NA NA
Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz 756 3294 NA NA
Intel Core2 Duo E6420 @ 2.13GHz 741 3312 NA NA
Intel Core2 Duo E6540 @ 2.33GHz 808 3236 NA NA
Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz 868 3169 NA NA
Intel Core2 Duo E6600 @ 2.40GHz 935 3117 NA NA
Intel Core2 Duo E6700 @ 2.66GHz 987 3064 NA NA
Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz 1004 3047 NA NA
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz 1136 2929 NA NA
Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz 974 3079 NA NA
Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz 945 3107 NA NA
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz 997 3054 NA NA
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz 1117 2940 NA NA
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz 1134 2930 NA NA
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.40GHz 973 3080 NA NA
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.66GHz 1112 2948 NA NA
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz 1084 2974 NA NA
Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz 1053 3004 NA NA
Intel Core2 Duo E8290 @ 2.83GHz 1408 2707 NA NA
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz 1051 3005 NA NA
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.66GHz 1186 2874 NA NA
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz 1075 2981 NA NA
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 1177 2884 NA NA
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz 1157 2902 NA NA
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 1239 2827 NA NA
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 1377 2722 NA NA
Intel Core2 Duo L7100 @ 1.20GHz 467 3610 NA NA
Intel Core2 Duo L7300 @ 1.40GHz 513 3563 NA NA
Intel Core2 Duo L7400 @ 1.50GHz 516 3562 NA NA
Intel Core2 Duo L7500 @ 1.60GHz 589 3477 NA NA
Intel Core2 Duo L7700 @ 1.80GHz 607 3456 NA NA
Intel Core2 Duo L7800 @ 2.00GHz 680 3381 NA NA